Efavirenz Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ефавиренц

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

J05AG03

INN (Международно Name):

efavirenz

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Ефавиренц е показан при комбинирано антивирусно лечение на възрастни, юноши и деца на 3-годишна възраст, инфектирани с човешки имунодефицит-вирус-1 (HIV-1). Эфавиренз не са надлежно проучени при пациенти с напреднал състояние на ХИВ-инфекция, а именно при пациенти с показател за броя на твоите cd4 < 50 клетки/мм3 или при неефективност протеазни инхибитора (ПИ)-съдържащи схеми. Въпреки че кръстосана резистентност эфавиренза с протеазни инхибитори (ПИ) документирани не е потвърдено, в момента няма достатъчно данни за ефективността се използват по-късно ПЕЕ на базата на комбинирана терапия при неефективност схеми, съдържащи эфавиренз.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-01-09

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЕФАВИРЕНЦ TEVA 600 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ефавиренц (efavirenz)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Ефавиренц Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ефавиренц Teva
3.
Как да приемате Ефавиренц Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ефавиренц Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕФАВИРЕНЦ TEVA
И ЗА КАКВО 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ефавиренц Teva 600 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg
ефавиренц (efavirenz).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 9,98 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Жълта, с форма на капсула филмирана
таблетка, с вдлъбнато релефно
означение “Teva” от
едната страна на таблетката и “7541” от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ефавиренц е показан за комбинирано
антиретровирусно лечение на
възрастни, юноши и деца
на 3 години и повече, заразени с
човешки имунодефицитен вирус-1 (HIV-1).
Ефавиренц не е адекватно проучван при
пациенти с напреднало HIV заболяване,
по-конкретно
при пациенти с CD
4
брой < 50 клетки/mm
3
или след неуспешно лечение със схема,
включваща
протеазен инхибитор (ПИ).
Въпреки че не е доказано наличие на
кръстосана резистентност на
ефавиренц с ПИ, наличните
до момента данни за ефикасността на
комбинираната терапия базирана на ПИ
след
неефективна терапев
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-03-2023
Листовка Листовка чешки 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-03-2023
Листовка Листовка датски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-03-2023
Листовка Листовка немски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-03-2023
Листовка Листовка естонски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-03-2023
Листовка Листовка гръцки 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-03-2023
Листовка Листовка английски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-01-2012
Листовка Листовка френски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-03-2023
Листовка Листовка италиански 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-01-2012
Листовка Листовка латвийски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-01-2012
Листовка Листовка литовски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-03-2023
Листовка Листовка унгарски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-03-2023
Листовка Листовка малтийски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-01-2012
Листовка Листовка нидерландски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-01-2012
Листовка Листовка полски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-03-2023
Листовка Листовка португалски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-01-2012
Листовка Листовка румънски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-03-2023
Листовка Листовка словашки 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-03-2023
Листовка Листовка словенски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-01-2012
Листовка Листовка фински 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-03-2023
Листовка Листовка шведски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-03-2023
Листовка Листовка норвежки 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-03-2023
Листовка Листовка исландски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-03-2023
Листовка Листовка хърватски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите