Dynastat

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

парекоксиб натрий

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

M01AH04

INN (Международно Name):

parecoxib

Терапевтична група:

Coxibs, Antiinflammatory and antirheumatic products

Терапевтична област:

Болка, следоперативно

Терапевтични показания:

За краткосрочно лечение на постоперативна болка при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-03-22

Листовка

                54
Б. ЛИСТОВКА
55
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DYNASTAT 40 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ПАРЕКОКСИБ (PARECOXIB)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Dynastat и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Dynastat
3.
Как да използвате Dynastat
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Dynastat
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DYNASTAT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Dynastat съдържа активната съставка
парекоксиб.
Dynastat се използва за кратковременно
лечение на болка при възрастни след
операция. Той се
отнася към група лекарства, наречени
СОХ-2 инхибитори (това е съкратено от
_инхибитори на _
_циклоокс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Dynastat 40 mg прах за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 40 mg парекоксиб
(като 42,36 mg парекоксиб натрий).
Концентрацията
на парекоксиб след разтваряне е 20 mg/ml.
Всеки 2 ml от разтворения прах съдържат
40 mg
парекоксиб.
Помощнo веществo с известно действие:
Този лекарствен продукт съдържа
по-малко от 1 mmol
натрий (23 mg) на доза.
След разтваряне с 9 mg/ml (0,9%) разтвор на
натриев хлорид Dynastat съдържа
приблизително
0,44 mmol натрий на флакон.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор (прах за
инжекция).
Бял до почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За краткотрайно лечение на
постоперативна болка при възрастни.
Решението за предписване на
селективен инхибитор на
циклооксигеназа-2 (СОХ-2 инхибитор)
трябва да се основава на оценка на
цялостния риск при отделния пациент
(вж. точки 4.3 и 4.4).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 40 mg, прилагани
интравенозно (i.v.) или интрамускулно
(i.m.),
последвани от 20 mg или 40 mg на всеки 6 до 12
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-03-2024
Листовка Листовка чешки 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-03-2024
Листовка Листовка датски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-03-2024
Листовка Листовка немски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-03-2024
Листовка Листовка естонски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-03-2024
Листовка Листовка гръцки 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-03-2024
Листовка Листовка английски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2020
Листовка Листовка френски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-03-2024
Листовка Листовка италиански 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2020
Листовка Листовка латвийски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2020
Листовка Листовка литовски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-03-2024
Листовка Листовка унгарски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-03-2024
Листовка Листовка малтийски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2020
Листовка Листовка полски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-03-2024
Листовка Листовка португалски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2020
Листовка Листовка румънски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-03-2024
Листовка Листовка словашки 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-03-2024
Листовка Листовка словенски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2020
Листовка Листовка фински 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-03-2024
Листовка Листовка шведски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-03-2024
Листовка Листовка норвежки 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-03-2024
Листовка Листовка исландски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-03-2024
Листовка Листовка хърватски 05-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите