Purevax RCCh

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

23-01-2015

Aktiva substanser:
attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain)
Tillgänglig från:
Merial
ATC-kod:
QI06AH
INN (International namn):
vaccine against feline viral rhinotracheitis, feline calicivirosis and feline Chlamydophila infections
Terapeutisk grupp:
katter
Terapiområde:
Immunologicals för kattdjur,
Terapeutiska indikationer:
Active immunisation of cats aged 8 weeks and older:against feline viral rhinotracheitis to reduce clinical signs;against calicivirus infection to reduce clinical signs and excretion;against Chlamydophila felis infection to reduce clinical signs. Immunitetens intrång har visats 1 vecka efter primärvaccinationskurs för rinotrakeit, kalicivirus och Chlamydophila felis-komponenter. Varaktigheten av immunitet är 1 år efter den sista (re) vaccinationen.
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/V/C/000092
Tillstånd datum:
2005-02-22
EMEA-kod:
EMEA/V/C/000092

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

22-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

23-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

23-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

22-01-2015

Läs hela dokumentet

Medicinal product no longer authorised

B. BIPACKSEDEL

Medicinal product no longer authorised

BIPACKSEDEL FÖR:

Purevax RCCh

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

F-69007 Lyon

Frankrike

Tillverkare

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

F-69800 Saint Priest

Frankrike

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax RCCh.

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

3.

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per 1 ml dos:

Frystorkat pulver:

Levande försvagat felint rinotrakeit herpesvirus (stam FHV F2) ...................................

CCID

Inaktiverade felina caliciviros-antigener (stammar FCV 431 och G1) ..........................

2.0 ELISA U.

Levande försvagad

Chlamydophila felis

(stam 905) .........................................................

Vätska:

Vatten för injektionsvätskor ....................................................................................................... q.s. 1 ml

: 50% infektiös dos i cellkultur

: 50% infektiös dos i ägg

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder:

mot felin viral rinotrakeit (kattinfluensa) för att reducera kliniska symptom,

mot calcivirus-infektion (kattsnuva) för att reducera kliniska symptom och virusutsöndring,

Chlamydophila felis

-infektion (klamydia) för att reducera kliniska symptom.

Immunitet erhölls 1 vecka efter grundvaccinering mot rinotrakeit, calicivirus

Chlamydophila felis

Immuniteten varar i 1 år efter senaste (re-)vaccineringen.

Medicinal product no longer authorised

5.

KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under laktation.

6.

BIVERKNINGAR

Vid normal användning kan övergående apati och aptitlöshet förekomma, liksom förhöjd

kroppstemeperatur (under c:a 1-2 dagar). En lokal reaktion kan uppstå (viss smärta vid beröring, klåda

eller begränsat ödem), vilken varar som längst i 1-2 veckor. Undantagsvis kan

överkänslighetsreaktioner förekomma, vilka kan kräva symptomatisk behandling.

Övergående förhöjd kroppstemperatur och slöhet, ibland tillsammans med hälta, har i mycket

sällsynta fall observerats hos vuxna katter en till tre veckor efter upprepad vaccinering

(boostervaccinering).

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala

om det för veterinären.

7.

DJURSLAG

Katt.

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Efter uppblandning av det frystorkade pulvret i vätskan ges en dos om 1 ml subkutant enligt följande

schema:

Grundvaccinering:

första injektionen: från 8 veckors ålder,

andra injektionen: 3-4 veckor efter den första.

Vid förväntad förekomst av höga nivåer maternella antikroppar mot R , C eller Ch komponenterna

(t.ex. 9-12 veckor gamla kattungar från kattor vaccinerade före dräktigheten och/eller som tidigare

konstaterats eller misstänks blivit exponerade för patogenen/patogenerna) skall grundvaccineringen

uppskjutas till 12 veckors ålder.

Revaccinering:

årligen

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Används omedelbart efter uppblandning.

Tillgänglig data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas och administreras med

Merials adjuvansfria vaccin mot felin leukemi och/eller administreras samma dag som, men inte

blandas med, Merials adjuverade rabiesvaccin.

10.

KARENSTID

Ej relevant.

Medicinal product no longer authorised

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras och transporteras kallt (2

C – 8

C). Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Endast friska djur skall vaccineras.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Vaccinet skall inte hanteras av personer med nedsatt immunförsvar eller som behandlas med

läkemedel som påverkar immunförsvaret. Vid självinjektion skall läkare omedelbart rådfrågas och

informeras om att självinjektion med ett levande klamydiavaccin har skett.

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under digivning.

Förutom hypertermi, som i undantagsfall kan vara i 5 dagar, har inga andra symptom än de listade

under ”Biverkningar” observerats efter administrering av flera doser.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Avfall förstörs genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt – av behörig myndighet

godkänt – desinfektionsmedel.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.eu.int/

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

10 flaskor med 1 dos pulver och 10 flaskor med 1 ml vätska.

50 flaskor med 1 dos pulver och 50 flaskor med 1 ml vätska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

Läs hela dokumentet

Medicinal product no longer authorised

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Medicinal product no longer authorised

1.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax RCCh frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Per 1 ml dos:

Frystorkat pulver:

Aktiva substanser:

Levande försvagat felint rinotrakeit herpesvirus (stam FHV F2) ...................................

CCID

Inaktiverade felina caliciviros-antigener (stammar FCV 431 och G1) ..........................

2.0 ELISA U.

Levande försvagad

Chlamydophila felis

(stam 905) .........................................................

Vätska:

Vatten för injektionsvätskor ....................................................................................................... q.s. 1 ml

: 50% infektiös dos i cellkultur

: 50% infektiös dos i ägg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Katt.

4.2

Indikationer

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder:

mot felin viral rinotrakeit för att reducera kliniska symptom,

mot calcivirus-infektion för att reducera kliniska symptom och virusutsöndring,

Chlamydophila felis

-infektion för att reducera kliniska symptom

Immunitet har påvisats 1 vecka efter grundvaccinering mot rinotrakeit, calicivirus

Chlamydophila

felis

Immuniteten varar i 1 år efter senaste (re-)vaccineringen.

4.3

Kontraindikationer

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under laktation.

4.4

Särskilda varningar <för respektive djurslag>

Inga.

Medicinal product no longer authorised

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Endast friska djur skall vaccineras.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska

läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Vaccinet skall inte hanteras av personer med nedsatt immunförsvar eller som behandlas med

immunosupprimerande läkemedel. Vid självinjektion skall läkare omedelbart rådfrågas och

informeras om att självinjektion med ett levande klamydiavaccin har skett.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Vid normal användning kan övergående apati och anorexi förekomma, liksom hypertermi (under c:a

1-2 dagar). En lokal reaktion kan uppstå (viss smärta vid palpation, klåda eller begränsat ödem),

vilken varar som längst i 1-2 veckor. Undantagsvis kan överkänslighetsreaktioner förekomma, vilka

kan kräva symptomatisk behandling.

Övergående hypertermi och letargi, ibland tillsammans med hälta, har i mycket sällsynta fall

observerats hos vuxna katter en till tre veckor efter boostervaccinering.

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under laktation.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tillgänglig data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med Merials

adjuvansfria vaccin mot felin leukemi och/eller administreras samma dag som, men inte blandas med,

Merials adjuverade rabiesvaccin.

4.9

Dos och administreringssätt

Efter rekonstituering av det frystorkade pulvret i vätskan ges en dos om 1ml subkutant enligt följande

schema:

Grundvaccinering:

första injektionen: från 8 veckors ålder,

andra injektionen: 3-4 veckor efter den första.

Vid förväntad förekomst av höga nivåer maternella antikroppar mot R , C eller Ch komponenterna

(t.ex. 9-12 veckor gamla kattungar från kattor vaccinerade före dräktigheten och/eller som tidigare

konstaterats eller misstänks blivit exponerade för patogenen/patogenerna) skall grundvaccineringen

uppskjutas till 12 veckors ålder.

Revaccinering:

årligen.

4.10

Överdosering

(symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Förutom hypertermi, som i undantagsfall kan vara i 5 dagar, har inga andra symptom än de listade i

avsnitt 4.6 ”Biverkningar

observerats.

Medicinal product no longer authorised

4.11

Karenstid(er)

Ej relevant.

5.

IMMUNOLOGISKA EGENSKAPER

ATCvet-kod: QI06AH.

Vaccin mot virusorsakad felin rinotrakeit, felin caliciviros och klamydia.

Stimulerar aktiv immunitet mot felint rinotrakeit herpesvirus, felint calicivirus och

Chlamydophila

felis

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Sackaros

Sorbitol

Dextran 40

Kaseinhydrolysat

Kollagenhydrolysat

Dikaliumfosfat

Kaliumdivätefosfat

Kaliumhydroxid

Natriumklorid

Dinatriumväteortofosfat

Monokaliumfosfat, vattenfritt

6.2

Inkompatibiliteter

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas och administreras tillsammans

med Merials adjuvansfria vaccin mot felin leukemi.

6.3

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader.

Hållbarhet efter rekonstituering: Används omedelbart efter rekonstituering.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras och transporteras kallt (2

C). Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Glasflaska (typ I) med 1 dos frystorkat pulver och glasflaska (typ I) med 1 ml vätska,

butylgummiproppar och aluminiumhättor.

10 flaskor med 1 dos pulver och 10 flaskor med 1 ml vätska.

50 flaskor med 1 dos pulver och 50 flaskor med 1 ml vätska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Medicinal product no longer authorised

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Avfall förstörs genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt – av behörig myndighet

godkänt – desinfektionsmedel.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANKRIKE

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/04/049/001-002

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 23/02/2005

Datum för förnyat godkännande: 15/01/2010

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida

http://www.emea.eu.int/

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Läs hela dokumentet

Medicinal product no longer authorised

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

EMEA/V/C/092

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

PUREVAX RCCH

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation

som lämnats in och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska

användas. Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med din veterinär. Vill du veta

mer om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga

diskussionen (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina

rekommendationer på.

Vad är Purevax RCCh?

Purevax RCCh är ett vaccin som innehåller följande aktiva substanser:

levande (försvagat) felint rinotrakeit herpesvirus (stam FHV F2)

inaktiverade (döda) caliciviros-antigener (stammar FCV 431 och G1)

levande försvagad

Chlamydophila felis

(stam 905).

Purevax RCCh

består

lyofilisat

(frystorkad

pellet)

vätska

form

injektionsvätska, suspension.

Vad används Purevax RCCh för?

Purevax RCCh används för att vaccinera katter från 8 veckors ålder mot följande sjukdomar:

felin viral rinotrakeit (en influensaliknande sjukdom som orsakas av ett herpesvirus)

felin calicivirus-infektion (en influensaliknande sjukdom med inflammation i munnen

som orsakas av ett calicivirus)

klamydios (en influensaliknande sjukdom som orsakas av bakterien

C. felis

Vaccinet bidrar till att minska sjukdomssymptomen och reducerar dessutom virusutsöndringen

vid calicivirus-infektion.

När Purevax RCCh har blandats injiceras en dos om 1 ml under huden. Den första injektionen

ska ges till katter från 8 veckors ålder, och den andra injektionen ges 3-4 veckor senare. Om

katten har höga nivåer av antikroppar från modern ska den första vaccinationen skjutas upp till

12 veckors

ålder. Katten ska

revaccineras

alla

komponenter

efter

det första

vaccinationsschemat, och därefter årligen mot rinotrakeit, calicivirus-infektion och klamydios.

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2008 Reproduction and/or distribution of this document is authorised provided the source is acknowledged

Medicinal product no longer authorised

Hur verkar Purevax RCCh?

Purevax RCCh är ett vaccin. Vacciner verkar genom att ”lära” immunsystemet (kroppens

naturliga

försvarssystem)

skydda

sjukdomar.

Purevax RCCh

innehåller

små

mängder försvagade eller döda virus och bakterier som orsakar ovanstående sjukdomar.

När vaccinet ges till en katt identifierar immunsystemet de försvagade eller döda virusen och

de försvagade bakterierna som ”främmande” och skapar antikroppar mot dem. I fortsättningen

immunsystemet

producera

antikroppar

snabbare

när

utsätts

för

virusen

eller

bakterierna igen. Antikropparna bidrar till att skydda mot de sjukdomar som orsakas av

virusen eller bakterierna. Om katten sedan utsätts för virusen blir den inte smittad eller får en

mycket lindrigare infektion.

Hur har Purevax RCCh:s effekt undersökts?

Effekterna av Purevax RCCh har undersökts i flera prövningar under laboratorieförhållanden

där

katterna

vaccinerades

infekterades

aggressivt

herpesvirus,

calicivirus

eller

C. felis

fältstudierna

Purevax RCCh

undersöktes

grundvaccinationsschemat

(2 injektioner med 3-4 veckors mellanrum) och boostervaccination (endast en injektion). I

studierna ingick ungkatter och vuxna katter av olika raser, men inte små kattungar. Det

viktigaste måttet på effekt var nivån av antikroppar i blodet mot virusen och bakterierna i

vaccinet.

Vilken nytta har Purevax RCCh visat vid studierna?

Under laboratorieförhållanden kunde det påvisas att Purevax RCCh skyddar mot ovanstående

sjukdomar.

fältstudien

grundvaccination

ökade

antalet

antikroppar

felint

rinotrakeit herpesvirus och calicivirus-infektion. Någon ökning av antalet antikroppar mot

C. felis

kunde inte påvisas på grund av höga nivåer av antikroppar hos katterna i början av

studien.

studien

boostervaccination

nivåerna

antikroppar

rinotrakeit

herpesvirus, calicivirus-infektion och

C. felis

stabila vid en hög nivå eller ökade något.

Vilka är riskerna med Purevax RCCh?

Undantagsvis kan katter utveckla övergående apati (minskat intresse för omgivningen) och

anorexi (aptitlöshet) samt hypertermi (förhöjd kroppstemperatur) som varar i en till två dagar.

Lokala reaktioner på injektionsstället kan förekomma med lindrig smärta vid beröring, klåda

eller ödem (svullnad), som går över inom en till två veckor. Förteckningen över samtliga

biverkningar som rapporterats för Purevax RCCh finns i bipacksedeln.

Purevax RCCh ska inte ges till dräktiga katter.

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret

vidta?

Om du råkar injicera dig själv, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Vaccinet ska inte hanteras av personer med nedsatt immunförsvar. Vid självinjektion hos

personer med nedsatt immunförsvar ska läkaren informeras om att självinjektion med ett

levande klamydiavaccin har skett.

EMEA 2008

Medicinal product no longer authorised

Varför har Purevax RCCh godkänts?

Kommittén

för

veterinärmedicinska

läkemedel

(CVMP)

ansåg

fördelarna

Purevax RCCh är större än dess risker vid aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder

mot ovanstående sjukdomar, och rekommenderade att Purevax RCCh skulle godkännas för

försäljning. Nytta/riskförhållandet behandlas i modul 6 i detta EPAR.

Mera information om Purevax RCCh:

Den 23 februari 2005

beviljade

Europeiska kommissionen

MERIAL

godkännande

för

försäljning av Purevax RCCh som gäller i hela Europeiska unionen.

Denna sammanfattning aktualiserades senast den 25 januari 2008.

EMEA 2008

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen