Docetaxel Mylan

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-03-2015

Aktiva substanser:
docetaxel
Tillgänglig från:
Mylan S.A.S.
ATC-kod:
L01CD02
INN (International namn):
docetaxel
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Adenocarcinoma; Prostatic Neoplasms; Breast Neoplasms
Terapeutiska indikationer:
Behandling av bröstcancer, speciella former av lungcancer (icke-småcellig lungcancer), prostatacancer, magcancer eller huvud och nackcancer.
Produktsammanfattning:
Revision: 6
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002317
Tillstånd datum:
2012-01-31
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002317

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

12-03-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

12-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

12-03-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

12-03-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

docetaxel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Hur du använder Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Eventuella biverkningar

Hur Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml är och vad det används för

Namnet på detta läkemedel är Docetaxel Mylan. Det generiska namnet är docetaxel. Docetaxel är en

substans som har sitt ursprung i barren från idegranen.

Docetaxel hör till gruppen anti-cancerläkemedel som kallas taxoider.

Din läkare har ordinerat Docetaxel Mylan för behandling av bröstcancer, speciella former av

lungcancer (icke-småcellig lungcancer), prostatacancer, magsäckscancer eller huvud- halscancer:

- Vid behandling av långt framskriden bröstcancer kan docetaxel ges antingen för sig själv eller i

kombination med doxorubicin eller trastuzumab eller capecitabin.

- Vid behandling av bröstcancer i tidigt skede med eller utan lymfkörtelengagemang kan docetaxel ges

i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

- Vid behandling av lungcancer kan docetaxel ges antingen för sig själveller i kombination med

cisplatin.

- Vid behandling av prostatacancer ges docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon.

- Vid behandling av magsäckscancer ges docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

- Vid behandling av huvud- halscancer ges docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Du ska inte ordineras Docetaxel Mylan

om du är allergisk mot docetaxel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om antalet vita blodkroppar är för lågt.

om du har en allvarlig leversjukdom.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varningar och försiktighet

Före varje behandling med Docetaxel Mylan kommer blodprover att tas på dig för att kontrollera om

du har tillräckligt med blodkroppar och tillräcklig leverfunktion för att få Docetaxel Mylan. Vid

rubbning av antalet vita blodkroppar kan du få feber eller infektioner.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har synproblem. Vid fall av synproblem,

speciellt dimsyn, ska du omedelbart låta undersöka dina ögon och din syn.

Om du utvecklar akuta eller får förvärrade problem med lungorna (feber, andnöd eller hosta), berätta

omedelbart för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Läkaren kan välja att avsluta din

behandling omedelbart.

Du kommer att förmedicineras med en oral kortikosteroid (intas via munnen) såsom dexametason

dagen före Docetaxel Mylan-behandlingen. Kortisontabletterna kommer du att ta ytterligare 1 eller 2

dagar efter behandlingsdagen med Docetaxel Mylan för att minimera risken för vissa biverkningar

som kan uppkomma efter Docetaxel Mylan-infusionen, särskilt allergiska reaktioner och

vätskeansamling (svullnad av händer, fötter, ben eller viktökning).

Under din behandling kan du eventuellt få andra läkemedel för att upprätthålla mängden av dina

blodkroppar.

Docetaxel Mylan innehåller alkohol. Tala med din läkare om du har alkoholmissbruk eller försämrad

leverfunktion. Se också avsnitt ” Docetaxel Mylan innehåller etanol (alkohol)” nedan.

Andra läkemedel och Docetaxel Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana för att Docetaxel Mylan eller den andra medicinen kanske inte verkar så bra som

förväntat och för att det är mer troligt att du får en biverkan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Docetaxel Mylan får INTE ges under graviditet såvida inte din läkare uttryckligen har ordinerat det.

Du får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och ska använda ett tillförlitligt

preventivmedel under behandlingen eftersom Docetaxel Mylan kan vara skadligt för det ofödda

barnet. Om du skulle bli gravid under behandlingen måste du omedelbart informera din läkare.

Du får inte amma under tiden du behandlas med Docetaxel Mylan.

Om du är man och behandlas med Docetaxel Mylan, råds du till att inte skaffa barn under och upp till

6 månader efter behandlingen och att söka rådgivning angående bevarande av sperma innan

behandling eftersom docetaxel kan påverka den manliga fertiliteten.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier på förmågan att köra eller hantera maskiner har utförts.

Docetaxel Mylan innehåller etanol (alkohol)

Detta läkemedel innehåller 50 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 0,395 g per injektionsflaska,

motsvarande 10 ml öl, eller 4 ml vin per injektionsflaska.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter

med leversjukdom eller epilepsi.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal.

Vanlig dos

Dosen kommer att bero på din vikt och ditt allmäntillstånd. Din läkare kommer att räkna ut din

kroppsyta i kvadratmeter (m²) och fastställer vilken dos du ska få.

Administreringssätt och administreringsväg

Docetaxel Mylan kommer att ges som en infusion i en av dina vener (intravenös användning).

Infusionen kommer att pågå i ungefär en timme, och ges på sjukhuset.

Administreringsintervall

Vanligtvis ges infusionen en gång var tredje vecka.

Din läkare kan ändra dos och doseringsintervall beroende på hur dina blodprover är, hur du mår och

hur du reagerar på Docetaxel Mylan-behandlingen. Informera din läkare speciellt om du får diarré, sår

i munnen, känselbortfall eller stickningar, feber och ge henne/honom dina blodprovsresultat. Sådan

information hjälper henne/honom att besluta om dosen behöver sänkas.

Om du har några ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din behandlande läkare

eller sjukhusapotekets personal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Din läkare kommer att diskutera dessa med dig och förklara de potentiella riskerna och nyttan med

behandlingen för dig.

De vanligaste rapporterade biverkningarna av Docetaxel Mylan när det används för sig själv är:

minskning av antalet röda blodkroppar eller vita blodkroppar, håravfall, illamående, kräkning, sår i

munnen, diarré och trötthet.

Om du får Docetaxel Mylan i kombination med andra cytostatiska medel, kan svårighetsgraden av

biverkningarna öka.

Under pågående behandling på sjukhuset kan följande allergiska reaktioner (kan drabba fler än 1 av 10

personer) inträffa:

rodnad i ansiktet, hudreaktioner, klåda

tyngdkänsla över bröstet, andningssvårigheter

feber eller frossa

ryggvärk

lågt blodtryck.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Flera allvarliga reaktioner kan inträffa.

Ditt allmäntillstånd kommer att övervakas noggrant under behandlingen av sjukhusets personal.

Meddela personalen omedelbart om du märker någon av dessa reaktioner.

Mellan infusionerna med Docetaxel Mylan kan följande inträffa och frekvensen kan variera mellan

givna kombinationer av läkemedel:

Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 personer):

Infektioner, minskning i antal röda blodkroppar (anemi) eller vita blodkroppar (vilka är viktiga

för att bekämpa infektioner) och trombocyter

feber: om detta sker måste du omedelbart kontakta din läkare

allergiska reaktioner som beskrivs ovan

aptitlöshet (anorexi)

sömnlöshet

domningskänsla eller myrkrypningar eller smärta i leder eller muskler

huvudvärk

smakförändring

inflammation i ögat eller ökat tårflöde

svullnad orsakad av bristfälligt lymfdränage

andfåddhet

nästäppa; inflammation av hals och näsa; hosta

näsblod

sår i munnen

orolig mage inklusive illamående, kräkningar och diarré, förstoppning

magsmärta

matsmältningsbesvär

håravfall (efter avslutad behandling bör normal hårväxt i de flesta fall återkomma)

rodnad och svullnad av handflator och fotsulor, vilket kan orsaka hudfjällning (detta kan även

inträffa på armarna, i ansiktet eller på kroppen)

förändring i färgen på dina naglar och eventuell påföljande nagelavlossning

muskelsmärta eller värk; ryggvärk eller skelettsmärta

menstruationsrubbningar

svullnad av händer, fötter, ben

trötthet; eller influensaliknande symtom

viktökning eller viktminskning.

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer):

svampinfektion i munnen

uttorkning

yrsel

nedsatt hörsel

sänkt blodtryck; oregelbunden eller ökad hjärtrytm

hjärtsvikt

inflammation i matstrupen

muntorrhet

sväljsvårigheter eller sväljningssmärtor

ökad blödningsbenägenhet

förhöjda leverenzymvärden (därav behovet av regelbundna blodprovskontroller).

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer):

svimning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

hudreaktioner, kärlväggsinflammation och svullnad lokalt vid insticksstället

inflammation i tjocktarmen; tunntarmen; perforering av tarmen

blodpropp.

Ingen känd frekvens:

interstitiell lungsjukdom (inflammation i lungorna som orsakar hosta och andningssvårigheter.

Inflammation i lungorna kan också utvecklas när docetaxelbehandling ges med radioterapi).

pneumoni (lunginflammation)

lungfibros (ärrbildning och förtjockning i lungorna med andnöd)

dimsyn på grund av svullnad i ögats näthinna (cystiskt makulaödem)

minskad halt av natrium i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V*. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på injektionsflaskans etikett efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst +25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd injektionsflaskan omedelbart efter öppnandet. Om den inte används på en gång, är

förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Ur en mikrobiologisk synvinkel måste spädning ske under kontrollerade och aseptiska förhållanden.

Använd läkemedlet omedelbart när det tillsatts infusionspåsen (ej PVC). Om det inte används på en

gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar, och bör inte vara längre än 6

timmar vid temperatur vid högst 25ºC inkluderat en timmes infusionstid.

Fysikalisk och kemisk stabilitet under användning, för infusion beredd enligt rekommendation, har

visats i påsar (ej PVC) upp till 48 timmar vid förvaring mellan 2°C -8 °C.

Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller

uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrat innehåller:

Den aktiva substansen är docetaxel. Varje ml av koncentrat till infusionsvätska innehåller 20 mg

docetaxel (vattenfritt).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

En injektionsflaska innehåller 20 mg docetaxel.

Övrigt innehållsämne är polysorbat 80, etanol (vattenfritt) och citronsyra.

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml utseende och förpackningsstorlek:

Docetaxel Mylan koncentrat för infusionsvätska, lösning är en blekt gul till gulbrun lösning.

Koncentratet förvaras i en injektionsflaska av färglöst glas med en gummi propp och en «flip-off»-

kapsyl av plast.

Varje injektionsflaska innehåller 1 ml koncentrat.

Varje förpackning innehåller 1 eller 5 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Mylan ApS

Tlf: + 45 3694 4568

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 21244205

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Allphar +353 1 4041600

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd t/a Mylan

Tel: +44 1707 853000

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Följande uppgifter är endast avsedda för sjukvårdspersonal:

BEREDNINGSANVISNING FÖR DOCETAXEL MYLAN KONCENTRAT TILL

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

Det är viktigt att du läser igenom hela denna text innan du påbörjar beredningen av av Docetaxel

Mylan infusionslösning.

Rekommendationer för en säker hantering:

Docetaxel är ett cytotoxiskt läkemedel mot cancer och liksom för andra potentiellt toxiska föreningar

skall försiktighet iakttagas när lösningar bereds och hanteras. Användning av handskar

rekommenderas.

Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller infusionsvätska kommer i kontakt med huden, tvätta

omedelbart noggrant med tvål och vatten. Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller

infusionsvätska kommer i kontakt med slemhinnor, skölj omedelbart och noggrant med rikliga

mängder vatten.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förberedelse för intravenös administrering:

Förberedelse av infusionslösning

ANVÄND INTE andra läkemedel som innehåller docetaxel bestående av 2 injektionsflaskor

(koncentrat och spädningsvätska) med detta läkemedel (Docetaxel Mylan koncentrat för

infusionsvätska, lösning, vilket endast innehåller 1 injektionsflaska)

Docetaxel Mylan koncentrat för infusionsvätska, lösnin kräver INGEN föregående spädning

med spädningsvätska och är klart att tillsätta till infusionslösningen.

Varje injektionsflaska är för engångsbruk och bör användas omgående efter öppnandet. Om det

inte används på en gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar. Mer

än en injektionsflaska med koncentrat till infusionsvätska, lösning kan behövas för att få ut

önskad dos för en patient. Till exempel, en dos på 140 mg docetaxel kräver 7 ml docetaxel

koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Dra aseptiskt upp den mängd koncentrat till infusionsvätska, lösning som behövs med en

graderad spruta.

I Docetaxel Mylan är koncentrationen av docetaxel 20 mg/ml.

Injicera sedan som en engångsinjektion i en 250 ml infusionspåse eller flaska innehållande

antingen 5%-ig glukoslösning eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning. Om

en större dos än 190 mg docetaxel krävs används en större volym infusionsvätska så att en

koncentration av 0,74 mg/ml docetaxel inte överskrids.

Blanda infusionspåsen eller flaskan för hand med en vaggande rörelse.

Ur en mikrobiologisk synvinkel måste spädning ske under kontrollerade och aseptiska

förhållanden och infusionslösningen måste användas omedelbart. Om den inte används på en

gång är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

När det enligt rekommendationen är tillsatt i infusionspåsen är docetaxel infusionslösning stabil

under 6 timmar om det förvaras vid högst 25ºC. Det bör användas inom 6 timmar (inklusive en

timmes infusionstid vid intravenös administrering).

Dessutom har fysikalisk och kemisk stabilitet under användning, för infusion beredd enligt

rekommendation, visats i påsar (ej PVC) upp till 48 timmar vid förvaring mellan 2°C -8 °C.

Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller

uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

Liksom med alla parenterala produkter ska infusionslösningen inspekteras visuellt innan de

används. Lösningar som innehåller fällning skall kasseras.

Kassering:

Allt material som har använts för spädning och administrering skall behandlas som riskavfall och

hanteras enligt gällande anvisningar. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

docetaxel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Hur du använder Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Eventuella biverkningar

Hur Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml är och vad det används för

Namnet på detta läkemedel är Docetaxel Mylan. Det generiska namnet är docetaxel. Docetaxel är en

substans som har sitt ursprung i barren från idegranen.

Docetaxel hör till gruppen anti-cancerläkemedel som kallas taxoider.

Din läkare har ordinerat Docetaxel Mylan för behandling av bröstcancer, speciella former av

lungcancer (icke-småcellig lungcancer), prostatacancer, magsäckscancer eller huvud- halscancer:

- Vid behandling av långt framskriden bröstcancer kan docetaxel ges antingen för sig själv eller i

kombination med doxorubicin eller trastuzumab eller capecitabin.

- Vid behandling av bröstcancer i tidigt skede med eller utan lymfkörtelengagemang kan docetaxel ges

i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

- Vid behandling av lungcancer kan docetaxel ges antingen för sig själveller i kombination med

cisplatin.

- Vid behandling av prostatacancer ges docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon.

- Vid behandling av magsäckscancer ges docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

- Vid behandling av huvud- halscancer ges docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Du ska inte ordineras Docetaxel Mylan

om du är allergisk mot docetaxel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om antalet vita blodkroppar är för lågt.

om du har en allvarlig leversjukdom.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varningar och försiktighet

Före varje behandling med Docetaxel Mylan kommer blodprover att tas på dig för att kontrollera om

du har tillräckligt med blodkroppar och tillräcklig leverfunktion för att få Docetaxel Mylan. Vid

rubbning av antalet vita blodkroppar kan du få feber eller infektioner.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har synproblem. Vid fall av synproblem,

speciellt dimsyn, ska du omedelbart låta undersöka dina ögon och din syn.

Om du utvecklar akuta eller får förvärrade problem med lungorna (feber, andnöd eller hosta), berätta

omedelbart för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Läkaren kan välja att avsluta din

behandling omedelbart.

Du kommer att förmedicineras med en oral kortikosteroid (intas via munnen) såsom dexametason

dagen före Docetaxel Mylan-behandlingen. Kortisontabletterna kommer du att ta ytterligare 1 eller 2

dagar efter behandlingsdagen med Docetaxel Mylan för att minimera risken för vissa biverkningar

som kan uppkomma efter Docetaxel Mylan-infusionen, särskilt allergiska reaktioner och

vätskeansamling (svullnad av händer, fötter, ben eller viktökning).

Under din behandling kan du eventuellt få andra läkemedel för att upprätthålla mängden av dina

blodkroppar.

Docetaxel Mylan innehåller alkohol. Tala med din läkare om du har alkoholmissbruk eller försämrad

leverfunktion. Se också avsnitt ”Docetaxel Mylan innehåller etanol (alkohol)”, nedan.

Andra läkemedel och Docetaxel Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana för att Docetaxel Mylan eller den andra medicinen kanske inte verkar så bra som

förväntat och för att det är mer troligt att du får en biverkan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Docetaxel Mylan får INTE ges under graviditet såvida inte din läkare uttryckligen har ordinerat det.

Du får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och ska använda ett tillförlitligt

preventivmedel under behandlingen eftersom Docetaxel Mylan kan vara skadligt för det ofödda

barnet. Om du skulle bli gravid under behandlingen måste du omedelbart informera din läkare.

Du får inte amma under tiden du behandlas med Docetaxel Mylan.

Om du är man och behandlas med Docetaxel Mylan, råds du till att inte skaffa barn under och upp till

6 månader efter behandlingen och att söka rådgivning angående bevarande av sperma innan

behandling eftersom docetaxel kan påverka den manliga fertiliteten.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier på förmågan att köra eller hantera maskiner har utförts.

Docetaxel Mylan innehåller etanol (alkohol)

Detta läkemedel innehåller 50 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1,58 g per injektionsflaska,

motsvarande 40 ml öl, eller 17 ml vin per injektionsflaska.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter

med leversjukdom eller epilepsi.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Docetaxel Mylan kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal.

Vanlig dos

Dosen kommer att bero på din vikt och ditt allmäntillstånd. Din läkare kommer att räkna ut din

kroppsyta i kvadratmeter (m²) och fastställer vilken dos du ska få.

Administreringssätt och administreringsväg

Docetaxel Mylan kommer att ges som en infusion i en av dina vener (intravenös användning).

Infusionen kommer att pågå i ungefär en timme, och ges på sjukhuset.

Administreringsintervall

Vanligtvis ges infusionen en gång var tredje vecka.

Din läkare kan ändra dos och doseringsintervall beroende på hur dina blodprover är, hur du mår och

hur du reagerar på Docetaxel Mylan-behandlingen. Informera din läkare speciellt om du får diarré, sår

i munnen, känselbortfall eller stickningar, feber och ge henne/honom dina blodprovsresultat. Sådan

information hjälper henne/honom att besluta om dosen behöver sänkas.

Om du har några ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din behandlande läkare

eller sjukhusapotekets personal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Din läkare kommer att diskutera dessa med dig och förklara de potentiella riskerna och nyttan med

behandlingen för dig.

De vanligaste rapporterade biverkningarna av Docetaxel Mylan när det används för sig själv är:

minskning av antalet röda blodkroppar eller vita blodkroppar, håravfall, illamående, kräkning, sår i

munnen, diarré och trötthet.

Om du får Docetaxel Mylan i kombination med andra cytostatiska medel, kan svårighetsgraden av

biverkningarna öka.

Under pågående behandling på sjukhuset kan följande allergiska reaktioner (kan drabba fler än 1 av 10

personer) inträffa:

rodnad i ansiktet, hudreaktioner, klåda

tyngdkänsla över bröstet, andningssvårigheter

feber eller frossa

ryggvärk

lågt blodtryck.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Flera allvarliga reaktioner kan inträffa.

Ditt allmäntillstånd kommer att övervakas noggrant under behandlingen av sjukhusets personal.

Meddela personalen omedelbart om du märker någon av dessa reaktioner.

Mellan infusionerna med Docetaxel Mylan kan följande inträffa och frekvensen kan variera mellan

givna kombinationer av läkemedel:

Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 personer):

Infektioner, minskning i antal röda blodkroppar (anemi) eller vita blodkroppar (vilka är viktiga

för att bekämpa infektioner) och trombocyter

feber: om detta sker måste du omedelbart kontakta din läkare

allergiska reaktioner som beskrivs ovan

aptitlöshet (anorexi)

sömnlöshet

domningskänsla eller myrkrypningar eller smärta i leder eller muskler

huvudvärk

smakförändring

inflammation i ögat eller ökat tårflöde

svullnad orsakad av bristfälligt lymfdränage

andfåddhet

nästäppa; inflammation av hals och näsa; hosta

näsblod

sår i munnen

orolig mage inklusive illamående, kräkningar och diarré, förstoppning

magsmärta

matsmältningsbesvär

håravfall (efter avslutad behandling bör normal hårväxt i de flesta fall återkomma)

rodnad och svullnad av handflator och fotsulor, vilket kan orsaka hudfjällning (detta kan även

inträffa på armarna, i ansiktet eller på kroppen)

förändring i färgen på dina naglar och eventuell påföljande nagelavlossning

muskelsmärta eller värk; ryggvärk eller skelettsmärta

menstruationsrubbningar

svullnad av händer, fötter, ben

trötthet; eller influensaliknande symtom

viktökning eller viktminskning.

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer):

svampinfektion i munnen

uttorkning

yrsel

nedsatt hörsel

sänkt blodtryck; oregelbunden eller ökad hjärtrytm

hjärtsvikt

inflammation i matstrupen

muntorrhet

sväljsvårigheter eller sväljningssmärtor

ökad blödningsbenägenhet

förhöjda leverenzymvärden (därav behovet av regelbundna blodprovskontroller).

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer):

svimning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

hudreaktioner, kärlväggsinflammation och svullnad lokalt vid insticksstället

inflammation i tjocktarmen; tunntarmen; perforering av tarmen

blodpropp.

Ingen känd frekvens:

interstitiell lungsjukdom (inflammation i lungorna som orsakar hosta och andningssvårigheter.

Inflammation i lungorna kan också utvecklas när docetaxelbehandling ges med radioterapi).

pneumoni (lunginflammation)

lungfibros (ärrbildning och förtjockning i lungorna med andnöd)

dimsyn på grund av svullnad i ögats näthinna (cystiskt makulaödem)

minskad halt av natrium i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V*. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på injektionsflaskans etikett efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst +25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd injektionsflaskan omedelbart efter öppnandet. Om den inte används på en gång, är

förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Ur en mikrobiologisk synvinkel måste spädning ske under kontrollerade och aseptiska förhållanden.

Använd läkemedlet omedelbart när det tillsatts infusionspåsen (ej PVC). Om det inte används på en

gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar, och bör inte vara längre än 6

timmar vid temperatur vid högst 25ºC inkluderat en timmes infusionstid.

Fysikalisk och kemisk stabilitet under användning, för infusion beredd enligt rekommendation, har

visats i påsar (ej PVC) upp till 48 timmar vid förvaring mellan 2°C -8 °C.

Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller

uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml koncentrat innehåller:

Den aktiva substansen är docetaxel. Varje ml av koncentrat till infusionsvätska innehåller 20 mg

docetaxel (vattenfritt).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

En injektionsflaska innehåller 80 mg docetaxel.

Övrigt innehållsämne är polysorbat 80, etanol (vattenfritt) och citronsyra.

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml utseende och förpackningsstorlek:

Docetaxel Mylan koncentrat för infusionsvätska, lösning är en blekt gul till gulbrun lösning.

Koncentratet förvaras i en injektionsflaska av färglöst glas med en gummi propp och en «flip-off»-

kapsyl av plast.

Varje injektionsflaska innehåller 4 ml koncentrat.

Varje förpackning innehåller 1 eller 5 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Mylan ApS

Tlf: + 45 3694 4568

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 21244205

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Allphar +353 1 4041600

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd t/a Mylan

Tel: +44 1707 853000

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---->

Följande uppgifter är endast avsedda för sjukvårdspersonal:

BEREDNINGSANVISNING FÖR DOCETAXEL MYLAN KONCENTRAT TILL

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

Det är viktigt att du läser igenom hela denna text innan du påbörjar beredningen av av Docetaxel

Mylan infusionslösning.

Rekommendationer för en säker hantering:

Docetaxel är ett cytotoxiskt läkemedel mot cancer och liksom för andra potentiellt toxiska föreningar

skall försiktighet iakttagas när lösningar bereds och hanteras. Användning av handskar

rekommenderas.

Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller infusionsvätska kommer i kontakt med huden, tvätta

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

omedelbart noggrant med tvål och vatten. Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller

infusionsvätska kommer i kontakt med slemhinnor, skölj omedelbart och noggrant med rikliga

mängder vatten.

Förberedelse för intravenös administrering:

Förberedelse av infusionslösning

ANVÄND INTE andra läkemedel som innehåller docetaxel bestående av 2 injektionsflaskor

(koncentrat och spädningsvätska) med detta läkemedel (Docetaxel Mylan koncentrat för

infusionsvätska, lösning, vilket endast innehåller 1 injektionsflaska)

Docetaxel Mylan koncentrat för infusionsvätska, lösnin kräver INGEN föregående spädning

med spädningsvätska och är klart att tillsätta till infusionslösningen.

Varje injektionsflaska är för engångsbruk och bör användas omgående efter öppnandet. Om det

inte används på en gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar. Mer

än en injektionsflaska med koncentrat till infusionsvätska, lösning kan behövas för att få ut

önskad dos för en patient. Till exempel, en dos på 140 mg docetaxel kräver 7 ml docetaxel

koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Dra aseptiskt upp den mängd koncentrat till infusionsvätska, lösning som behövs med en

graderad spruta.

I Docetaxel Mylan är koncentrationen av docetaxel 20 mg/ml.

Injicera sedan som en engångsinjektion i en 250 ml infusionspåse eller flaska innehållande

antingen 5%-ig glukoslösning eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning. Om

en större dos än 190 mg docetaxel krävs används en större volym infusionsvätska så att en

koncentration av 0,74 mg/ml docetaxel inte överskrids.

Blanda infusionspåsen eller flaskan för hand med en vaggande rörelse.

Ur en mikrobiologisk synvinkel måste spädning ske under kontrollerade och aseptiska

förhållanden och infusionslösningen måste användas omedelbart. Om den inte används på en

gång är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

När det enligt rekommendationen är tillsatt i infusionspåsen är docetaxel infusionslösning stabil

under 6 timmar om det förvaras vid högst 25ºC. Det bör användas inom 6 timmar (inklusive en

timmes infusionstid vid intravenös administrering).

Dessutom har fysikalisk och kemisk stabilitet under användning, för infusion beredd enligt

rekommendation, visats i påsar (ej PVC) upp till 48 timmar vid förvaring mellan 2°C -8 °C.

Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller

uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

Liksom med alla parenterala produkter ska infusionslösningen inspekteras visuellt innan de

används. Lösningar som innehåller fällning skall kasseras.

Kassering:

Allt material som har använts för spädning och administrering skall behandlas som riskavfall och

hanteras enligt gällande anvisningar. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

docetaxel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Hur du använder Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Eventuella biverkningar

Hur Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Docetaxel Mylan är och vad det används för

Namnet på detta läkemedel är Docetaxel Mylan. Det generiska namnet är docetaxel. Docetaxel är en

substans som har sitt ursprung i barren från idegranen.

Docetaxel hör till gruppen anti-cancerläkemedel som kallas taxoider.

Din läkare har ordinerat Docetaxel Mylan för behandling av bröstcancer, speciella former av

lungcancer (icke-småcellig lungcancer), prostatacancer, magsäckscancer eller huvud- halscancer:

- Vid behandling av långt framskriden bröstcancer kan docetaxel ges antingen för sig själv eller i

kombination med doxorubicin eller trastuzumab eller capecitabin.

- Vid behandling av bröstcancer i tidigt skede med eller utan lymfkörtelengagemang kan docetaxel ges

i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

- Vid behandling av lungcancer kan docetaxel ges antingen för sig själveller i kombination med

cisplatin.

- Vid behandling av prostatacancer ges docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon.

- Vid behandling av magsäckscancer ges docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

- Vid behandling av huvud- halscancer ges docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Du ska inte ordineras Docetaxel Mylan

om du är allergisk mot docetaxel eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om antalet vita blodkroppar är för lågt.

om du har en allvarlig leversjukdom.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varningar och försiktighet

Före varje behandling med Docetaxel Mylan kommer blodprover att tas på dig för att kontrollera om

du har tillräckligt med blodkroppar och tillräcklig leverfunktion för att få Docetaxel Mylan. Vid

rubbning av antalet vita blodkroppar kan du få feber eller infektioner.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har synproblem. Vid fall av synproblem,

speciellt dimsyn, ska du omedelbart låta undersöka dina ögon och din syn.

Om du utvecklar akuta eller får förvärrade problem med lungorna (feber, andnöd eller hosta), berätta

omedelbart för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Läkaren kan välja att avsluta din

behandling omedelbart.

Du kommer att förmedicineras med en oral kortikosteroid (intas via munnen) såsom dexametason

dagen före Docetaxel Mylan-behandlingen. Kortisontabletterna kommer du att ta ytterligare 1 eller 2

dagar efter behandlingsdagen med Docetaxel Mylan för att minimera risken för vissa biverkningar

som kan uppkomma efter Docetaxel Mylan-infusionen, särskilt allergiska reaktioner och

vätskeansamling (svullnad av händer, fötter, ben eller viktökning).

Under din behandling kan du eventuellt få andra läkemedel för att upprätthålla mängden av dina

blodkroppar.

Docetaxel Mylan innehåller alkohol. Tala med din läkare om du har alkoholmissbruk eller försämrad

leverfunktion. Se också avsnitt ”Docetaxel Mylan innehåller etanol (alkohol)”, nedan.

Andra läkemedel och Docetaxel Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana för att Docetaxel Mylan eller den andra medicinen kanske inte verkar så bra som

förväntat och för att det är mer troligt att du får en biverkan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Docetaxel Mylan får INTE ges under graviditet såvida inte din läkare uttryckligen har ordinerat det.

Du får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och ska använda ett tillförlitligt

preventivmedel under behandlingen eftersom Docetaxel Mylan kan vara skadligt för det ofödda

barnet. Om du skulle bli gravid under behandlingen måste du omedelbart informera din läkare.

Du får inte amma under tiden du behandlas med Docetaxel Mylan.

Om du är man och behandlas med Docetaxel Mylan, råds du till att inte skaffa barn under och upp till

6 månader efter behandlingen och att söka rådgivning angående bevarande av sperma innan

behandling eftersom docetaxel kan påverka den manliga fertiliteten.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier på förmågan att köra eller hantera maskiner har utförts.

Docetaxel Mylan innehåller etanol (alkohol)

Detta läkemedel innehåller 50 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 3,95 g per injektionsflaska,

motsvarande 100 ml öl, eller 40 ml vin per injektionsflaska.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter

med leversjukdom eller epilepsi.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Docetaxel Mylan kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal.

Vanlig dos

Dosen kommer att bero på din vikt och ditt allmäntillstånd. Din läkare kommer att räkna ut din

kroppsyta i kvadratmeter (m²) och fastställer vilken dos du ska få.

Administreringssätt och administreringsväg

Docetaxel Mylan kommer att ges som en infusion i en av dina vener (intravenös användning).

Infusionen kommer att pågå i ungefär en timme, och ges på sjukhuset.

Administreringsintervall

Vanligtvis ges infusionen en gång var tredje vecka.

Din läkare kan ändra dos och doseringsintervall beroende på hur dina blodprover är, hur du mår och

hur du reagerar på Docetaxel Mylan-behandlingen. Informera din läkare speciellt om du får diarré, sår

i munnen, känselbortfall eller stickningar, feber och ge henne/honom dina blodprovsresultat. Sådan

information hjälper henne/honom att besluta om dosen behöver sänkas.

Om du har några ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din behandlande läkare

eller sjukhusapotekets personal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Din läkare kommer att diskutera dessa med dig och förklara de potentiella riskerna och nyttan med

behandlingen för dig.

De vanligaste rapporterade biverkningarna av Docetaxel Mylan när det används för sig själv är:

minskning av antalet röda blodkroppar eller vita blodkroppar, håravfall, illamående, kräkning, sår i

munnen, diarré och trötthet.

Om du får Docetaxel Mylan i kombination med andra cytostatiska medel, kan svårighetsgraden av

biverkningarna öka.

Under pågående behandling på sjukhuset kan följande allergiska reaktioner (kan drabba fler än 1 av 10

personer) inträffa:

rodnad i ansiktet, hudreaktioner, klåda

tyngdkänsla över bröstet, andningssvårigheter

feber eller frossa

ryggvärk

lågt blodtryck.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Flera allvarliga reaktioner kan inträffa.

Ditt allmäntillstånd kommer att övervakas noggrant under behandlingen av sjukhusets personal.

Meddela personalen omedelbart om du märker någon av dessa reaktioner.

Mellan infusionerna med Docetaxel Mylan kan följande inträffa och frekvensen kan variera mellan

givna kombinationer av läkemedel:

Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 personer):

Infektioner, minskning i antal röda blodkroppar (anemi) eller vita blodkroppar (vilka är viktiga

för att bekämpa infektioner) och trombocyter

feber: om detta sker måste du omedelbart kontakta din läkare

allergiska reaktioner som beskrivs ovan

aptitlöshet (anorexi)

sömnlöshet

domningskänsla eller myrkrypningar eller smärta i leder eller muskler

huvudvärk

smakförändring

inflammation i ögat eller ökat tårflöde

svullnad orsakad av bristfälligt lymfdränage

andfåddhet

nästäppa; inflammation av hals och näsa; hosta

näsblod

sår i munnen

orolig mage inklusive illamående, kräkningar och diarré, förstoppning

magsmärta

matsmältningsbesvär

håravfall (efter avslutad behandling bör normal hårväxt i de flesta fall återkomma)

rodnad och svullnad av handflator och fotsulor, vilket kan orsaka hudfjällning (detta kan även

inträffa på armarna, i ansiktet eller på kroppen)

förändring i färgen på dina naglar och eventuell påföljande nagelavlossning

muskelsmärta eller värk; ryggvärk eller skelettsmärta

menstruationsrubbningar

svullnad av händer, fötter, ben

trötthet; eller influensaliknande symtom

viktökning eller viktminskning.

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer):

svampinfektion i munnen

uttorkning

yrsel

nedsatt hörsel

sänkt blodtryck; oregelbunden eller ökad hjärtrytm

hjärtsvikt

inflammation i matstrupen

muntorrhet

sväljsvårigheter eller sväljningssmärtor

ökad blödningsbenägenhet

förhöjda leverenzymvärden (därav behovet av regelbundna blodprovskontroller).

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer):

svimning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

hudreaktioner, kärlväggsinflammation och svullnad lokalt vid insticksstället

inflammation i tjocktarmen; tunntarmen; perforering av tarmen

blodpropp.

Ingen känd frekvens:

interstitiell lungsjukdom (inflammation i lungorna som orsakar hosta och andningssvårigheter.

Inflammation i lungorna kan också utvecklas när docetaxelbehandling ges med radioterapi).

pneumoni (lunginflammation)

lungfibros (ärrbildning och förtjockning i lungorna med andnöd)

dimsyn på grund av svullnad i ögats näthinna (cystiskt makulaödem)

minskad halt av natrium i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V*. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på injektionsflaskans etikett efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst +25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd injektionsflaskan omedelbart efter öppnandet. Om den inte används på en gång, är

förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Ur en mikrobiologisk synvinkel måste spädning ske under kontrollerade och aseptiska förhållanden.

Använd läkemedlet omedelbart när det tillsatts infusionspåsen (ej PVC). Om det inte används på en

gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar, och bör inte vara längre än 6

timmar vid temperatur vid högst 25ºC inkluderat en timmes infusionstid.

Fysikalisk och kemisk stabilitet under användning, för infusion beredd enligt rekommendation, har

visats i påsar (ej PVC) upp till 48 timmar vid förvaring mellan 2°C -8 °C.

Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller

uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml koncentrat innehåller:

Den aktiva substansen är docetaxel. Varje ml av koncentrat till infusionsvätska innehåller 20 mg

docetaxel (vattenfritt).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

En injektionsflaska innehåller 200 mg docetaxel.

Övrigt innehållsämne är polysorbat 80, etanol (vattenfritt) och citronsyra.

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml utseende och förpackningsstorlek:

Docetaxel Mylan koncentrat för infusionsvätska, lösning är en blekt gul till gulbrun lösning.

Koncentratet förvaras i en injektionsflaska av färglöst glas med en gummi propp och en «flip-off»-

kapsyl av plast.

Varje injektionsflaska innehåller 10 ml koncentrat.

Varje förpackning innehåller 1 eller 5 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Mylan ApS

Tlf: + 45 3694 4568

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 21244205

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Allphar +353 1 4041600

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd t/a Mylan

Tel: +44 1707 853000

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---->

Följande uppgifter är endast avsedda för sjukvårdspersonal:

BEREDNINGSANVISNING FÖR DOCETAXEL MYLAN KONCENTRAT TILL

INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

Det är viktigt att du läser igenom hela denna text innan du påbörjar beredningen av av Docetaxel

Mylan infusionslösning.

Rekommendationer för en säker hantering:

Docetaxel är ett cytotoxiskt läkemedel mot cancer och liksom för andra potentiellt toxiska föreningar

skall försiktighet iakttagas när lösningar bereds och hanteras. Användning av handskar

rekommenderas.

Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller infusionsvätska kommer i kontakt med huden, tvätta

omedelbart noggrant med tvål och vatten. Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

infusionsvätska kommer i kontakt med slemhinnor, skölj omedelbart och noggrant med rikliga

mängder vatten.

Förberedelse för intravenös administrering:

Förberedelse av infusionslösning

ANVÄND INTE andra läkemedel som innehåller docetaxel bestående av 2 injektionsflaskor

(koncentrat och spädningsvätska) med detta läkemedel (Docetaxel Mylan koncentrat för

infusionsvätska, lösning, vilket endast innehåller 1 injektionsflaska)

Docetaxel Mylan koncentrat för infusionsvätska, lösnin kräver INGEN föregående spädning

med spädningsvätska och är klart att tillsätta till infusionslösningen.

Varje injektionsflaska är för engångsbruk och bör användas omgående efter öppnandet. Om det

inte används på en gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar. Mer

än en injektionsflaska med koncentrat till infusionsvätska, lösning kan behövas för att få ut

önskad dos för en patient. Till exempel, en dos på 140 mg docetaxel kräver 7 ml docetaxel

koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Dra aseptiskt upp den mängd koncentrat till infusionsvätska, lösning som behövs med en

graderad spruta.

I Docetaxel Mylan är koncentrationen av docetaxel 20 mg/ml.

Injicera sedan som en engångsinjektion i en 250 ml infusionspåse eller flaska innehållande

antingen 5%-ig glukoslösning eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning. Om

en större dos än 190 mg docetaxel krävs används en större volym infusionsvätska så att en

koncentration av 0,74 mg/ml docetaxel inte överskrids.

Blanda infusionspåsen eller flaskan för hand med en vaggande rörelse.

Ur en mikrobiologisk synvinkel måste spädning ske under kontrollerade och aseptiska

förhållanden och infusionslösningen måste användas omedelbart. Om den inte används på en

gång är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

När det enligt rekommendationen är tillsatt i infusionspåsen är docetaxel infusionslösning stabil

under 6 timmar om det förvaras vid högst 25ºC. Det bör användas inom 6 timmar (inklusive en

timmes infusionstid vid intravenös administrering).

Dessutom har fysikalisk och kemisk stabilitet under användning, för infusion beredd enligt

rekommendation, visats i påsar (ej PVC) upp till 48 timmar vid förvaring mellan 2-8 °C.

Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller

uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

Liksom med alla parenterala produkter ska infusionslösningen inspekteras visuellt innan de

används. Lösningar som innehåller fällning skall kasseras.

Kassering:

Allt material som har använts för spädning och administrering skall behandlas som riskavfall och

hanteras enligt gällande anvisningar. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml koncentrat innehåller 20 mg docetaxel (vattenfritt).

En injektionsflaska med 1 ml koncentrat innehåller 20 mg docetaxel.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje ml koncentratet innehåller 395 mg vattenfri etanol.

En injektionsflaska med 1 ml koncentrat innehåller 395 mg vattenfri etanol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Koncentratet är en blekt gul till gulbrun lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Bröstcancer

Docetaxel Mylan i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid är indicerat för adjuvant

behandling av patienter med:

operabel nodpositiv bröstcancer

operabel nodnegativ bröstcancer

För patienter med operabel nodnegativ bröstcancer, ska adjuvant behandling begränsas till de patienter

som enl. internationellt etablerade kriterier bedöms som lämpliga ett erhålla kemoterapi för primär

behandling av tidig bröstcancer (se avsnitt 5.1).

Docetaxel Mylan i kombination med doxorubicin är indicerat för behandling av patienter med lokalt

avancerad eller metastaserande bröstcancer som tidigare inte behandlats med cytostatika för denna

sjukdom.

Docetaxel Mylan monoterapi är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller

metastaserande bröstcancer efter svikt på tidigare cytostatikabehandling. Cytostatikabehandlingen bör

ha inkluderat ett antracyklin eller ett alkylerande medel.

Docetaxel Mylan i kombination med trastuzumab är indicerat för behandling av patienter med

metastaserad bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som inte tidigare fått kemoterapi

mot metastaserad sjukdom.

Docetaxel Mylan i kombination med capecitabin är indicerat för behandling av patienter med lokalt

avancerad eller metastaserad bröstcancer efter svikt på cytostatikabehandling. Tidigare terapi bör ha

inkluderat ett antracyklinpreparat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Icke-småcellig lungcancer

Docetaxel Mylan är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad

icke-småcellig lungcancer, efter behandlingssvikt på tidigare kemoterapi.

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin är indicerat för behandling av patienter med icke

resektabel, lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som tidigare ej behandlats

med cytostatika för denna sjukdom.

Prostatacancer

Docetaxel Mylan i kombination med prednison eller prednisolon är indicerat för behandling av

patienter med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer.

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för behandling av

patienter med metastaserande adenocarcinom i ventrikeln, inklusive adenocarcinom i den

gastroesofagala övergången, vilken inte behandlats med cytostatika för metastaserande sjukdom

tidigare.

Huvud- och halscancer

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för induktionsbehandling

av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- halsregionen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Användningen av docetaxel bör begränsas till enheter specialiserade på behandling med cytostatika

och bör endast administreras under överinseende av legitimerad läkare med särskild erfarenhet av

kemoterapi hos cancerpatienter (se avsnitt 6.6).

Rekommenderad dos

För bröstcancer, icke-småcellig lung-, magsäcks-, och huvud- halscancer, kan premedicinering i form

av en peroral kortikosteroid, såsom dexametason 16 mg per dag (t ex 8 mg två gånger dagligen) i 3

dagar med början en dag före administrering av docetaxel användas om ej kontraindicerat (se avsnitt

4.4). G-CSF kan ges profylaktiskt för att minska risken för hematologiska toxiciteter.

För prostatacancer, är den rekommenderade premedicineringen, vid samtidig administrering av

prednison eller prednisolon, 8 mg peroralt dexametason 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före

infusionen av docetaxel (se avsnitt 4.4).

Docetaxel ges som infusion under en timme var tredje vecka.

Bröstcancer

För adjuvant behandling av operabel nodpositiv och nodnegativ bröstcancer är den rekommenderade

dosen av docetaxel 75 mg/m

administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m

och cyklofosfamid

500 mg/m

var tredje vecka i 6 cykler (TAC regim) (se Dosjustering under behandling). För

behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer är den rekommenderade

dosen av docetaxel monoterapi 100 mg/m

. I första linjens behandling ges 75 mg/m

docetaxel i

kombination med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab är den rekommenderade dosen av docetaxel 100 mg/m

var tredje

vecka, med trastuzumab som administreras varje vecka. I den pivotala studien gavs den första

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

infusionen av docetaxel dagen efter den första dosen av trastuzumab. De följande doserna av docetaxel

gavs omedelbart efter slutförd infusion av trastuzumab, om den förgående dosen av trastuzumab

tolererades väl. För dosering och administrering av trastuzumab, se produktresumén.

I kombination med capecitabin är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m

var tredje vecka,

kombinerat med capecitabin i dosen 1250 mg/m

två gånger dagligen (inom 30 minuter efter måltid) i

två veckor följt av en veckas viloperiod. För beräkning av capecitabin dos baserad på kroppsyta, se

produktresumé för capecitabin.

Icke-småcellig lungcancer

För patienter som tidigare ej fått kemoterapi och behandlas mot icke-småcellig lungcancer är den

rekommenderade doseringen 75 mg/m

docetaxel omedelbart följt av 75 mg/m

cisplatin under 30-60

minuter. Vid behandling efter svikt på tidigare platinabaserad kemoterapi är den rekommenderade

dosen 75 mg/m

som monoterapi.

Prostatacancer

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m

docetaxel. Administrering av 5 mg prednison eller

prednisolon peroralt två gånger dagligen sker fortlöpande (se avsnitt 5.1).

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m

docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin

75 mg/m

, som en 1-3 timmars infusion (båda endast dag 1) följt av 5-fluorouracil 750 mg/m

dagligen

givet som en 24-timmars kontinuerlig infusion under 5 dagar som startar efter cisplatin infusionen.

Behandlingen upprepas var tredje vecka. Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig

hydrering före cisplatin infusion. G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk

toxicitet (se även Dosjustering under behandling).

Huvud- och halscancer

Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig hydrering (före och efter administrering

av cisplatin). G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk toxicitet. Antibiotika

gavs profylaktiskt till alla patienter i docetaxel-armen i TAX 323 och TAX 324 studierna.

Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX 323)

Vid induktionsbehandling av inoperabel lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och

halsregionen, rekommenderas dosen 75 mg/m

docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt

av cisplatin 75 mg/m

, som en en-timmes infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil 750 mg/m

givet som en kontinuerlig infusion under 5 dagar. Denna behandlingsregim administreras var

3:e vecka i 4 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna behandlas med

radioterapi.

Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

Vid induktionsbehandling av lokalt avancerad (icke resektabel, låg sannolikhet för kirurgisk bot,

organsparande syfte) skivepitelcancer i huvud- och halsregionen, rekommenderas dosen

75 mg/m

docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin 100 mg/m

, som en 30-

minuters till 3-timmars infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil 1000 mg/m

givet som en

kontinuerlig infusion från dag 1 till dag 4. Denna behandlingsregim administreras var 3:e vecka

i 3 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna behandlas med kemoradioterapi.

För dosjusteringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

Dosjustering under behandling:

Allmänt

Docetaxel skall ges när antalet neutrofila granulocyter är ≥ 1,5 x 10

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Reducerad dos skall ges till patienter som får febril neutropeni, neutrofila granulocyter < 0,5 x 10

/l i

mer än en vecka, svåra eller kumulativa hudreaktioner eller svår perifer neutropati under

docetaxel-behandling. Dosen skall då reduceras från 100 mg/m

till 75 mg/m

och/eller från 75 till

60 mg/m

. Om patienten fortsätter att visa dessa reaktioner vid 60 mg/m

skall behandlingen avbrytas.

Adjuvant behandling för bröstcancer

Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant behandling med docetaxel,

doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) för bröstcancer. För patienter med febril neutropeni och/eller

neutropena infektioner, bör en dosreduktion av docetaxel göras till 60 mg/m

för alla påföljande cykler

(se avsnitten 4.4 och 4.8). För patienter med stomatit grad 3 eller 4, bör en dosreduktion av docetaxel

göras till 60 mg/m

I kombination med cisplatin

För patienter som initialt får dosen 75 mg/m

docetaxel i kombination med cisplatin och som efter

föregående behandling uppvisat trombocytnadir < 25 x 10

/l eller hos patienter som får febril

neutropeni eller hos patienter med allvarliga icke hematologiska biverkningar skall docetaxeldosen i

påföljande cykler reduceras till 65 mg/m

. För dosjustering för cisplatin se produktresumé för

cisplatin.

I kombination med capecitabin

För dosjustering av capecitabin, se produktresumé för capecitabin.

När patienten första gången utvecklar grad 2 toxicitet som består när det är dags för nästa

docetaxel/capecitabin behandling, skjut upp behandlingen tills biverkningarna har avtagit till

grad 0-1, fortsätt sedan med 100% av den ursprungliga dosen.

När patienten andra gången utvecklar grad 2 toxicitet eller första gången utvecklar grad 3

toxicitet vid något tillfälle under behandlingscykeln, skjut upp behandlingen tills biverkningarna

har avtagit till grad 0-1, återuppta sedan behandlingen med docetaxel i dosen 55 mg/m

Vid påföljande utveckling av toxicitet eller utveckling av grad 4 toxicitet, avbryt docetaxel

doseringen.

För dosändringar av trastuzumab, se produktresumé för trastuzumab.

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

Om en episod av febril neutropeni, långdragen neutropeni eller neutropen infektion inträffar trots G-

CSF behandling, bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m

. Vid upprepade episoder av

komplicerad neutropeni, bör docetaxeldosen reduceras från 60 till 45 mg/m

. Vid trombocytopeni av

grad 4 bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m

. Patienter bör inte behandlas igen med

upprepade cykler av docetaxel förrän neutrofiler återhämtat sig till en nivå > 1.500 celler/mm3 och

trombocyter återhämtat sig till en nivå > 100.000 celler/mm3. Avsluta behandlingen om dessa

toxiciteter blir långvariga. (Se avsnitt 4.4).

Rekommenderad dosjustering för toxicitet hos patienter som behandlas med docetaxel i kombination

med cisplatin och 5-fluorouracil (5-FU):

Toxicitet

Dosjustering

Diarré grad 3

Första episoden: reducera 5-FU med 20%.

Andra episoden: reducera docetaxel dosen med 20%.

Diarré grad 4

Första episoden: reducera docetaxel och 5-FU med 20%.

Andra episoden: avbryt behandligen.

Stomatit/mukosit

grad 3

Första episoden: reducera 5-FU med 20%.

Andra episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

Tredje episoden: reducera docetaxel dosen med 20%.

Stomatit/mukosit

grad 4

Första episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

Andra episoden: reducera docetaxel dosen med 20%.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

För dosändringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

I de huvudsakliga kliniska prövningarna på patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i

huvud-halsregionen och som fick komplicerad neutropeni (inklusive förlängd neutropeni, febril

neutropeni eller infektion), rekommenderades G-CSF som profylaktisk behandling (t ex dag 6-15) i

alla påföljande cykler.

Särskilda patientgrupper:

Patienter med nedsatt leverfunktion

Baserat på farmakokinetiska data med docetaxel 100 mg/m

som monoterapi, är den rekommenderade

dosen av docetaxel 75 mg/m² till patienter med både förhöjda transaminaser (ALAT och/eller ASAT)

mer än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen (ULN) och alkaliska fosfataser (ALP) högre än 2,5

gånger övre normalvärdesgränsen (se avsnitt 4.4 och 5.2). Till patienter med serumbilirubin högre än

övre normalvärdesgränsen och/eller ALAT och ASAT-värden på mer än 3,5 gånger den övre

normalvärdesgränsen samtidigt med alkaliska fosfataser högre än 6 gånger den övre

normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej

användas om inte strikt indikation föreligger.

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil vid behandling av adenocarcinom i ventrikeln

exkluderade den kliniska prövningen patienter med ALAT och/eller ASAT > 1,5 x ULN i association

med alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och billirubin > 1 x ULN; För dessa patienter rekommenderas

ingen dosreduktion och docetaxel skall endast användas på strikt indikation. Inga data finns

tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som behandlats med docetaxel i kombination, vid

de övriga indikationerna.

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av docetaxel vid nasofaryngeal cancer hos barn i åldrarna 1 månad upp till 18

år har ännu inte fastställts.

Det är inte relevant att använda docetaxel till barn för indikationerna bröstcancer, icke-småcellig

lungcancer, prostatacancer, magsäckscancer och huvud-halscancer som inte inkluderar typ II och III

lågt differentierad nasofaryngeal cancer.

Äldre

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys föreligger inga särskilda rekommendationer för

behandling av äldre. I kombination med capecitabin rekommenderas en reduktion av startdosen av

capecitabin till 75% av beräknad fulldos hos patienter som är 60 år eller äldre (se produktresumé för

capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med antal neutrofila granulocyter < 1,5 x 10

Patienter med grav leverinsufficiens (Se avsnitt 4.2 och 4.4).

Kontraindikationer för andra läkemedel ska beaktas då dessa läkemedel kombineras med docetaxel.

4.4

Varningar och försiktighet

För bröstcancer och icke-småcellig lungcancer kan premedicinering i form av en peroral kortikosteroid

såsom dexametason 16 mg per dag (t.ex. 8 mg två gånger dagligen) i 3 dagar med början en dag före

administrering av docetaxel, om ej kontraindicerat, minska incidensen och svårighetsgraden av

vätskeretention liksom svårighetsgraden av överkänslighetsreaktioner. För prostatacancer är

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

premedicineringen dexametason 8 mg peroralt 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före infusion med

docetaxel (se avsnitt 4.2).

Hematologi

Neutropeni är den vanligast förekommande biverkan av docetaxel. Nadir för neutrofiler inträffar efter

en mediantid på 7 dagar, men detta intervall kan vara kortare hos patienter som tidigare erhållit tung

behandling. Täta kontroller av fullständigt blodstatus bör göras på alla patienter som behandlas med

docetaxel. Ny behandlingskur skall ges när antalet neutrofila granulocyter återgått till en nivå

≥ 1,5 x 10

/l. (Se avsnitt 4.2).

Hos patienter med uttalad neutropeni (< 0,5 x 10

/l under 7 dagar eller mer) under

docetaxel-behandling rekommenderas att dosen reduceras under påföljande cykler eller att lämpliga

symptomatiska åtgärder vidtas (se avsnitt 4.2).

Hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (TCF),

har febril neutropeni och neutropen infektion inträffat mer sällan då patienterna erhållit profylaktisk G-

CSF. Patienter som behandlas med TCF bör erhålla profylaktisk G-CSF för att minska risken för

komplicerad neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter

som erhåller TCF bör övervakas noga, (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Hos patienter som behandlades med docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid

(TAC), inträffade febril neutropeni och neutropena infektioner i lägre grad, om patienterna erhöll

primär G-CSF profylax. Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant

behandling med TAC för bröstcancer, för att på så sätt minska risken för komplicerad neutropeni

(febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter som erhåller TAC bör

övervakas noga (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Överkänslighet

Patienter bör övervakas noga avseende överkänslighetsreaktioner, särskilt under den första och andra

infusionen. Överkänslighetsreaktioner kan inträffa inom några minuter efter att infusionen av

docetaxel påbörjats. Därför bör utrustning för att behandla hypotoni och bronkospasm finnas

tillgänglig. Milda överkänslighetsreaktioner såsom rodnad eller lokala hudreaktioner, kräver ej att

behandlingen avbryts. Om däremot svåra reaktioner uppträder, såsom svår hypotoni, bronkospasm

eller generaliserat utslag/erytem, måste behandlingen med docetaxel avbrytas omedelbart och adekvat

terapi inledas. Patienter som har utvecklat svåra överkänslighetsreaktioner bör ej på nytt få docetaxel.

Lokal hudrodnad på extremiteterna (handflata och fotsula) med ödem följt av avfjällning av huden har

observerats. Svåra symptom, såsom hudutslag följt av avfjällning av huden, vilka lett till uppehåll eller

avbrott av docetaxelbehandlingen har rapporterats (se avsnitt 4.2).

Vätskeretention

Patienter med svår vätskeretention såsom pleurautgjutning, perikardiell utgjutning och ascites bör

övervakas noga.

Andningspåverkan

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), interstitiell pneumoni/pneumonit, interstitiell

lungsjukdom, lungfibros och respiratorisk svikt har rapporterats och kan associeras med dödlig utgång.

Fall med strålningspneumonit har rapporterats hos patienter som fått samtidig radioterapi.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om nya eller förvärrade pulmonella symtom utvecklas, bör patienter övervakas noga, utredas snabbt

och behandlas på lämpligt sätt. Docetaxelterapin rekommenderas att avbrytas tills diagnos ställts.

Tidig användning av stödjande vårdåtgärder kan bidra till att förbättra tillståndet. Nyttan med att

återuppta behandling med docetaxel måste noga utvärderas.

Patienter med leverinsufficiens

Patienter som behandlas med docetaxel vid en dos av 100 mg/m² som monoterapi och som har

transaminaser (ALAT och/eller ASAT) högre än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen samtidigt

med alkaliska fosfataser på mer än 2,5 gånger den övre normalvärdesgränsen, löper högre risk att

utveckla svåra biverkningar såsom »toxic deaths» inkluderande sepsis och gastrointestinal blödning

vilken kan vara livshotande, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatit och asteni. Därför

är den rekommenderade dosen av docetaxel till patienter med förhöjda levervärden 75 mg/m² och

leverfunktionstester bör göras innan behandlingen påbörjas och före varje cykel (se avsnitt 4.2).

Till patienter med serumbilirubin högre än normalvärdesgränsen och/eller ASAT/ALAT-värden på

mer än 3,5 gånger den övre normalvärdesgränsen som samtidigt har alkaliska fosfataser högre än 6

gånger övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och

docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger.

I den pivotala kliniska prövningen där man kombinerade cisplatin och 5-fluorouracil för behandling av

patienter med adenocarcinom i magsäcken, exkluderades patienter med ALAT och/eller

ASAT > 1,5 x ULN i kombination med alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och bilirubin > 1 x ULN.

För dessa patienter, kan ingen dosreduktion rekommenderas och docetaxel bör endast användas om

strikt indikation föreligger.

Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som behandlats med docetaxel i

kombination vid de övriga indikationerna.

Patienter med njurinsufficiens

Inga data finns tillgängliga för patienter med gravt nedsatt njurfunktion som behandlats med

docetaxel.

Centrala nervsystemet

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2).

Hjärttoxicitet

Hjärtsvikt har observerats hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med

trastuzumab, speciellt efter antracyklininnehållande (doxorubicin eller epirubicin) kemoterapi. Den

kan vara måttlig till allvarlig och har varit förenad med dödsfall (se avsnitt 4.8).

Alla patienter som bedöms lämpliga för behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab ska

genomgå initial hjärtundersökning. Hjärtfunktionen bör kontrolleras ytterligare under behandling (t ex

var tredje månad) för att underlätta identifieringen av patienter som utvecklar hjärtsvikt. För mer

detaljer, se produktresumé för trastuzumab.

Ögonpåverkan

Cystiskt makulaödem (CMO) har rapporterats hos patienter som behandlats med docetaxel. Patienter

med nedsatt syn ska snarast genomgå en noggrann oftamologisk undersökning. I fall där CMO

diagnosticeras ska behandlingen med docetaxel avslutas och lämplig behandling sättas in (se avsnitt

4.8).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övrigt

Preventivmedel skall användas av både män och kvinnor under behandling och för män minst 6

månader efter behandlingens upphörande (se avsnitt 4.6).

Undvik samtidig behandling med docetaxel och potenta CYP3A4-hämmare (t ex ketokonazol,

itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin och

voriconazol) (se avsnitt 4.5).

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid adjuvant behandling av bröstcancer

Svåra neutropenier

För patienter som får svåra neutropenier (långvarig neutropeni, febril neutropeni eller infektion) bör

profylaktisk G-CSF och dosreduktion övervägas (se avsnitt 4.2).

Gastrointestinala reaktioner

Symtom såsom tidig buksmärta och ömhet, feber, diarré med eller utan neutropeni kan vara tidiga

tecken på allvarlig gastrointestinal toxicitet och bör utvärderas och behandlas snarast.

Kronisk hjärtinsufficiens (CHF)

Patienter bör undersökas för symtom av kronisk hjärtinsufficiens under behandling och

uppföljningsperiod. Hos patienter behandlade med TAC-regim för lymfkörtelpositiv bröstcancer har

risken för kronisk hjärtinsufficiens (CHF) varit högre under det första året efter behandling (se avsnitt

4.8 och 5.1).

Leukemi

Hos de patienter som behandlas med docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) krävs

hematologisk uppföljning pga risk för förskjuten myelodysplasi eller myeloisk leukemi.

Patienter med 4+ noder

Eftersom fördelen som observerades hos patienter med 4+ noder inte var statistiskt signifikant vad

gäller sjukdomsfri överlevnad (DFS) och total överlevnad (OS) är det positiva förhållandet mellan

nytta och risk för TAC hos patienter med 4+ noder inte fullt definierat vid den finala analysen (se

avsnitt 5.1).

Äldre

Tillgänglig data är begränsad avseende patienter äldre än 70 år och behandling med docetaxel i

kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

Av de 333 patienter som behandlades med docetaxel var tredje vecka i en prostatacancerstudie, var

209 patienter 65 år eller äldre och 68 patienter äldre än 75 år. Incidensen av relaterade

nagelförändringar var ≥ 10% högre hos patienter ≥ 65 år jämfört med yngre patienter som behandlades

med docetaxel var tredje vecka. Incidensen av relaterad feber, diarré, anorexi och perifert ödem var ≥

10% högre hos patienter som var 75 år eller äldre jämfört med patienter yngre än 65 år.

Av de 300 (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av studien) patienter som

behandlades med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil i magsäckscancer studien,

var 74 patienter 65 år eller äldre och 4 patienter var 75 år eller äldre. Incidensen av allvarliga

biverkningar var högre hos de äldre jämfört med yngre patienter. Incidensen av följande biverkningar

(alla grader): letargi, stomatit, neutropena infektioner förekom med en frekvens ≥ 10% högre hos

patienter som var 65 år eller äldre jämfört med yngre patienter. Äldre som behandlas med TCF bör

övervakas noga.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 50 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 0.395 g per injektionsflaska,

motsvarande 10 ml öl eller 4 ml vin per injektionsflaska.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter

med leversjukdom eller epilepsi.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra patienternas förmåga att köra bil eller använda

maskiner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

In vitro studier har visat att metabolismen av docetaxel kan modifieras vid samtidig administrering av

medel som inducerar, hämmar eller metaboliseras via (och sålunda kan hämma enzymet kompetitivt)

cytokrom P450-3A, såsom ciklosporin, ketokonazol och erytromycin. Försiktighet skall därför iakttas

vid samtidig behandling med docetaxel och dessa läkemedel, då det finns en potentiell risk för

interaktion av betydelse.

Vid kombination med CYP3A4-hämmare, kan förekomsten av docetaxelrelaterade biverkningar öka,

som en följd av minskad metabolism. Om samtidig användning av en potent CYP3A4-hämmare (t ex

ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir,

telitromycin och vorikonazol) inte kan undvikas, är noggrann klinisk övervakning motiverad och en

dosjustering av docetaxel kan vara lämpligt vid samtidig behandling med den potenta CYP3A4-

hämmaren (se avsnitt 4.4). I en farmakokinetisk studie med 7 patienter ledde samtidig administrering

av docetaxel och den kraftiga CYP3A4-hämmaren ketokonazol till en signifikant minskning av

docetaxels clearance med 49%.

Farmakokinetiken av docetaxel i närvaro av prednison har studerats hos patienter med metastaserande

prostatacancer. Docetaxel metaboliseras av CYP3A4 och det är känt att prednison inducerar CYP3A4.

Någon statistiskt signifikant effekt av prednison på docetaxels farmakokinetik har ej observerats.

Docetaxel är höggradigt proteinbundet (> 95% ). Eventuella in vivo interaktioner mellan docetaxel och

andra samtidigt administrerade läkemedel har inte undersökts. Emellertid har in vitro interaktioner

med starkt proteinbundna substanser, såsom erytromycin, difenhydramin, propranolol, propafenon,

fenytoin, salicylat, sulfametoxazol och natriumvalproat, inte visat sig påverka proteinbindningen av

docetaxel. Detta gäller även dexametason. Docetaxel påverkar inte bindningen av digitoxin.

Farmakokinetiken för docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid påverkades inte vid samtidig

administrering. Begränsade data från en okontrollerad studie tydde på en interaktion mellan docetaxel

och karboplatin. När karboplatin kombinerades med docetaxel ökade clearance av karboplatin till

värden ca 50% högre än vad som tidigare rapporterats vid karboplatin monoterapi.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ingen information finns beträffande användningen av docetaxel till gravida kvinnor. Docetaxel har

visats vara både embryotoxiskt och fetotoxiskt hos kanin och råtta, samt reducerar fertiliteten hos råtta.

Liksom andra cytotoxiska läkemedel kan docetaxel orsaka fosterskada när det ges till gravida kvinnor.

Docetaxel skall användas under graviditet endast då det är absolut indicerat.Kvinnor i fertil ålder som

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

erhåller docetaxel skall avrådas från att bli gravida samt rådas att omedelbart informera behandlande

läkare om detta skulle inträffa.

Amning

Docetaxel är en lipofil substans men det är inte känt om docetaxel utsöndras i modersmjölk. På grund

av den potentiella risken för biverkningar hos det diande barnet skall amning avbrytas så länge

behandling med docetaxel pågår.

Kontraception hos män och kvinnor

En effektiv preventivmedelsmetod ska användas under behandlingen.

Fertilitet

Icke kliniska studier har visat att docetaxel har genotoxiska effekter vilket kan påverka den manliga

fertiliteten (se avsnitt 5.3).

Män som behandlas med docetaxel råds till att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter

behandling samt att söka rådgivning om bevarande av sperma innan behandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller framföra fordon.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen för alla indikationer

Rapporter om biverkningar som bedömts vara troligen eller möjligen relaterade till behandling med

docetaxel har inhämtats hos:

1312 respektive 121 patienter som behandlats med 100 mg/m² respektive 75 mg/m² docetaxel

som monoterapi

258 patienter som erhöll docetaxel i kombination med doxorubicin

406 patienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin

92 patienter som erhöll docetaxel i kombination med trastuzumab

255 patienter som erhöll docetaxel i kombination med capecitabin

332 patienter som erhöll docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (kliniskt

viktiga behandlingsrelaterade biverkningar redovisas)

1276 patienter (744 och 532 i TAX 316 respektive GEICAM 9805) som erhöll docetaxel i

kombination med doxorubicin och cyklofosfamid (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade

oönskade händelser är presenterade).

300 magsäckscancer patienter (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av

studien) som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga

behandlingsrelaterade oönskade händelser är presenterade)

174 och 251 huvud- och halscancerpatienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin

och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade oönskade händelser är presenterade)

Reaktionerna har beskrivits genom användande av NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad

3-4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART och MedDRA termerna.

Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000) ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

De vanligaste rapporterade biverkningarna av docetaxel i singelterapi är: neutropeni (som var

reversibel och icke kumulativ: mediantiden till nadirvärde var 7 dagar och mediandurationen av

allvarlig neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dagar), anemi, alopeci, illamående, kräkning, stomatit,

diarré och asteni. Svårighetsgraden av biverkningar av docetaxel kan öka när docetaxel ges i

kombination med andra cytostatiska medel.

Vid kombination med trastuzumab redovisas oönskade händelser (alla grader) som rapporterats i ≥

10%. En ökad incidens av allvarliga oönskade händelser (40% jämfört med 31%) och oönskade

händelser grad 4 (34% jämfört med 23%) vid kombination med trastuzumab jämfört med docetaxel i

monoterapi.

Vid kombination med capecitabin redovisas de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar (≥ 5%)

som rapporterats i en fas III-studie på bröstcancer hos patienter som sviktat på antracyklinbehandling

(se produktresumé för capecitabin).

Följande biverkningar observeras vanligen för docetaxel:

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner har vanligen uppträtt inom några minuter efter start av infusion med

docetaxel. Reaktionerna var oftast milda till måttliga. De vanligast rapporterade symtomen var

blodvallningar, utslag med eller utan klåda, tryck över bröstet, ryggsmärta, dyspné, feber eller frossa.

Svåra reaktioner utgjordes av hypotoni och/eller bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem (se

avsnitt 4.4).

Centrala och perifera nervsystemet

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2 och 4.4). Milda till

måttliga neurosensoriska symptom karaktäriseras av parestesi, dysestesi eller smärta inklusive

brännande känsla. Neuromotoriska symptom är i huvudsak karaktäriserade av svaghetskänsla.

Hud och subkutan vävnad

Reversibla hudbiverkningar har observerats och bedömdes vanligen som milda till måttliga.

Reaktionerna karaktäriseras av utslag med lokala utslag främst på händer och fötter (inklusive

allvarliga hand- och fotsyndrom), men också på armar, ansikte, bröstkorg och ofta associerat med

klåda. Utslagen kom oftast inom en vecka efter docetaxelinfusionen. Mindre vanligt förekommande

var svåra symptom såsom utslag följt av avfjällning, vilket i sällsynta fall har lett till uppehåll eller

avbrott i docetaxel-behandlingen (se avsnitt 4.2 och 4.4). Kraftiga nagelförändringar karaktäriserade

av hypo-eller hyperpigmentering och ibland smärta och onykolys.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Reaktioner på infusionsstället var i allmänhet milda och utgjordes av hyperpigmentering,

inflammation, rodnad eller torrhet i huden, flebit eller extravasering samt svullnad av venen.

Vätskeretention i form av perifera ödem, samt mer sällsynt pleurautgjutning, perikardiell utgjutning,

ascites och viktökning har rapporterats. Det perifera ödemet startar vanligen i de nedre extremiteterna

och kan bli generaliserat med en viktökning på 3 kg eller mer. Vätskeretentionen är kumulativ med

avseende på incidens och svårighetsgrad (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

monoterapi

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektioner (G3/4:

5,7%; inklusive sepsis

och pneumoni, dödlig

utgång hos 1,7%)

Infektion associerad

med G4 neutropeni

(G3/4: 4,6%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G4:

76,4%);

Anemi (G3/4: 8,9%);

Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2%)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 5,3%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4%);

Smakförändring (svår

0,07%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjärtsvikt

Blodkärl

Hypotoni;

Hypertension;

Blödning

Andningsvägar,

bröstkorg

och mediastinum

Dyspné (svår 2,7%)

Magtarmkanalen

Stomatit (G3/4: 5,3%);

Diarré (G3/4: 4%);

Illamående (G3/4:

4%);

Kräkning (G3/4: 3%)

Förstoppning (svår

0,2%); Buksmärta

(svår 1%);

Gastrointestinal

blödning (svår 0,3%)

Esofagit (svår 0,4%)

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4:

5,9%);

Nagelförändringar

(svåra 2,6%)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (svår 1,4%)

Artralgi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Vätskeretention (svår

6,5%);

Asteni (svår 11,2%);

Smärta

Reaktion på

infusionsstället;

bröstsmärta utan

hjärtpåverkan (svår

0,4%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Undersökningar

G3/4 bilirubin stegring

(< 5%);

G3/4 stegring

av alkaliska fosfataser

(< 4%);

G3/4 ASAT stegring

(< 3%);

G3/4 ALAT

stegring (< 2%)

Beskrivning av utvalda biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

monoterapi

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Blödningar associerade med G3/4 trombocytopeni.

Centrala och perifera nervsystemet

Dokumentation avseende reversibilitet finns tillgänglig för 35,3% av patienterna som utvecklat

neurotoxicitet efter behandling med docetaxel monoterapi 100 mg/m². Biverkningarna var spontant

reversibla inom 3 månader.

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta: ett fall av icke-reversibel alopeci i slutet av studien. 73% av hudreaktionerna var

reversibla inom 21 dagar.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administrationsstället

Kumulativ mediandos till avbrott i behandlingen var mer än 1000 mg/m² och tiden till dess att

vätskeretentionen gick tillbaka var i median 16,4 veckor (spridning 0 - 42 veckor). Debuten av måttlig

till svår vätskeretention är fördröjd hos patienter med premedicinering (kumulativ mediandos

818,9 mg/m²) jämfört med patienter utan premedicinering (kumulativ mediandos 489,7 mg/m²).

Vätskeretention har dock rapporterats under tidiga behandlingscykler hos några patienter.

Tabell över biverkningar vid småcellig lungcancer för Docetaxel 75 mg/m

monoterapi

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Infektioner (G3/4: 5%)

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G4: 54,2%);

Anemi (G3/4: 10,8%);

Trombocytopeni (G4:

1,7%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(inga svåra)

Metabolism och nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5%)

Hjärtat

Arytmi (inga svåra)

Blodkärl

Hypotoni

Magtarmkanalen

Illamående(G3/4: 3,3%);

Stomatit (G3/4: 1,7%);

Kräkning (G3/4: 0,8%);

Diarré (G3/4: 1,7%)

Förstoppning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Hud och subkutan vävnad

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8%)

Nagelförändringar (svåra

0,8%)

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Myalgi

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Asteni (svår 12,4%);

Vätskeretention (svår 0,8%);

Smärta

Undersökningar

G3/4 bilirubinstegring

(< 2%)

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med doxorubicin

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektion (G3/4:

7,8%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G4:

91,7%);

Anemi (G3/4: 9,4%);

Febril neutropeni;

Trombocytopeni (G4:

0,8%)

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 1,2%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4%)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4%)

Hjärtat

Hjärtsvikt;

Arytmi (inga svåra)

Blodkärl

Hypotoni

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

5%);

Stomatit (G3/4: 7,8%);

Diarré (G3/4: 6,2%);

Kräkning (G3/4: 5%);

Förstoppning

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci;

Nagelförändringar

(svåra 0,4%);

Hudreaktioner (inga

svåra)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni (svår 8,1%);

Vätskeretention (svår

1,2%);

Smärta

Reaktion på

infusionsstället

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Undersökningar

G3/4 bilirubin stegring

(< 2,5%);

G3/4 stegring av

alkaliska fosfataser

(< 2,5%)

G3/4 ASAT stegring

(< 1%);

G3/4 ALAT stegring

(< 1%)

Tabell över biverkningar vid småcellig lungcancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med

cisplatin

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga

biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektioner (G3/4:

5,7%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G4:

51,5%);

Anemi (G3/4: 6,9%);

Trombocytopeni

(G4:0,5%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktion

er (G3/4: 2,5%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjärtsvikt

Blodkärl

Hypotoni (G3/4:

0,7%)

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

9,6%);

Kräkning (G3/4: 7,6%);

Diarré (G3/4: 6,4%);

Stomatit (G3/4: 2%)

Förstoppning

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci;

Nagelförändringar

(svåra 0,7%);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2%)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (svår 0,5%)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni (svår 9,9%);

Vätskeretention (svår

0,7%);

Feber (G3/4: 1,2%)

Reaktion på

infusionsstället;

Smärta

Undersökningar

G3/4 bilirubin

stegring (2,1%);

G3/4 ALAT stegring

(1,3%)

G3/4 ASAT stegring

(0,5%);

G3/4 stegring av

alkaliska fosfataser

(0,3%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

i kombination med trastuzumab

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 32%);

Febril neutropeni (omfattande

neutropeni associerad med feber

och behandling med antibiotika)

eller neutropen sepsis

Metabolism och nutrition

Anorexi

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Parestesi; huvudvärk;

förändring av smakkänsla;

hypestesi

Ögon

Ökat tårflöde; konjunktivit

Hjärtat

Hjärtsvikt

Blodkärl

Lymfödem

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Epistaxis; faryngolaryngeal

smärta; nasofaryngit;

dyspné; hosta; rinorré

Magtarmkanalen

Illamående; diarré; kräkning;

förstoppning; stomatit;

dyspepsi; buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Alopeci; erytem; hudutslag;

nagelförändringar

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Myalgi; artralgi; smärta i

extremiteterna; skelettsmärta;

ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Asteni; perifert ödem; pyrexi;

trötthet;

slemhinneinflammation;

smärta; influensaliknande

symtom; bröstsmärta; frossa

Letargi

Undersökningar

Viktökning

Beskrivning av utvalda biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m2 i kombination med

trastuzumab

Hjärtat

Symtomatisk hjärtsvikt rapporterades hos 2,2% av de patienter som behandlades med docetaxel plus

trastuzumab jämfört med 0% av de patienter som behandlades med docetaxel som monoterapi. I

docetaxel plus trastuzumab armen hade 64% tidigare behandlats med antracyklin som adjuvant terapi

jämfört med 55% i armen med docetaxel som monoterapi.

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga: Hematologisk toxicitet var ökad hos patienter som behandlades med trastuzumab och

docetaxel jämfört med docetaxel i monoterapi (32% neutropeni grad 3/4 mot 22%, vid användning av

NCI-CTC kriterier). Notera att detta troligen är en underskattning då docetaxel i monoterapi vid en dos

på 100 mg/m

resulterar i neutropeni hos 97% av patienterna, 76% av grad 4, baserat på nadir.

Incidensen av febril neutropeni/neutropen sepsis var också ökad hos patienter behandlade med

trastuzumab plus docetaxel (23% mot 17% för patienter behandlade med docetaxel i monoterapi).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med capecitabin.

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Oral candidiasis (G3/4: < 1%)

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 63%);

Anemi (G3/4: 10%)

Trombocytopeni (G3/4: 3%)

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 1%);

Minskad aptit

Dehydrering (G3/4: 2%);

Centrala och perifera

nervsystemet

Smakförändringar (G3/4:

< 1%);

Parestesi (G3/4: < 1%)

Yrsel;

Huvudvärk (G3/4: < 1%);

Perifer neuropati

Ögon

Ökat tårflöde

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Halsont (G3/4: 2%)

Dyspné (G3/4: 1%);

Hosta (G3/4: < 1%);

Epistaxis (G3/4: < 1%)

Magtarmkanalen

Stomatit (G3/4: 18%);

Diarré (G3/4: 14%);

Illamående (G3/4: 6%);

Kräkning (G3/4: 4%);

Förstoppning (G3/4: 1%);

Buksmärta (G3/4: 2%);

Dyspepsi

Smärta i övre buken;

Muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Hand-fotsyndrom (G3/4: 24%);

Alopeci (G3/4: 6%);

Nagelförändringar (G3/4: 2%).

Dermatit;

Erytematösa utslag

(G3/4: < 1%);

Nagelfärgförändring;

Onykolys

(G3/4: 1%)

Muskuloskeletala systemet och

Bindväv

Myalgi (G3/4: 2%);

Artralgi (G3/4: 1%)

Smärta i extremiteterna (G3/4:

< 1%);

Ryggsmärta (G3/4: 1%)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Asteni (G3/4: 3%);

Pyrexi (G3/4: 1%);

Trötthet/svaghet (G3/4: 5%),

Perifert ödem (G3/4: 1%)

Letargi;

Smärta

Undersökningar

Viktminskning;

G3/4 bilirubinstegring (9%)

Tabell över biverkningar vid prostatacancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med prednison

eller prednisolon

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Infektion (G3/4: 3,3%)

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 32%);

Anemi (G3/4: 4,9%)

Trombocytopenia;

(G3/4: 0,6%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 0,6%)

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 0,6%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2%);

Smakförändringar (G3/4: 0%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Ögon

Ökat tårflöde (G3/4: 0,6%)

Hjärtat

Minskning av vänster

hjärtkammarfunktion (G3/4:

0,3%)

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0%);

Dyspné (G3/4: 0,6%);

Hosta (G3/4: 0%)

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4: 2,4%);

Diarré (G3/4: 1,2%);

Stomatit/faryngit (G3/4: 0,9%);

Kräkning (G3/4: 1,2%)

Hud och subkutan vävnad

Alopeci;

Nagelförändringar (inga svåra)

Exfoliativt utslag (G3/4: 0,3%)

Muskuloskeletala systemet och

Bindväv

Artralgi (G3/4: 0,3%);

Myalgi (G3/4: 0,3%)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Trötthet (G3/4: 3,9%);

Vätskeretention (svår 0,6%)

Tabell över biverkningar vid adjuvant behandling med docetaxel 75 mg/m

i kombination med

doxorubicin och cyklofosfamid hos patienter med nodpositiv (TAX 316) och nodnegativ (GEICAM

9805) bröstcancer – poolade data.

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektion (G3/4:

2,4%);

Neutropen infektion.

(G3/4: 2,6%)

Blodet och

lymfsystemet

Anemi (G3/4: 3%);

Neutropeni (G3/4:

59,2%);

Trombocytopeni

(G3/4: 1,6%);

Febril neutropeni

(G3/4: NA)

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 0,6%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi (G3/4: 1,5%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Smakförändring

(G3/4: 0,6%);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

<0,1%)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0%)

Synkope (G3/4:

0%);

Neurotoxicitet

(G3/4: 0%) ;

Somnolens (G3/4:

Ögon

Konjunktivit (G3/4:

<0,1%)

Ökat tårflödet (G3/4:

<0,1%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 0,2%)

Blodkärl

Värmevallningar

(G3/4: 0,5%)

Hypotoni (G3/4: 0%);

Flebit (G3/4: 0%)

Lymfödem (G3/4:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta (G3/4: 0%)

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

5,0%);

Stomatit (G3/4:

6,0%);

Kräkning (G3/4:

4,2%);

Diarré (G3/4:

3,4%);

Förstoppning (G3/4:

0,5%)

Buksmärta (G3/4:

0,4%).

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci (kvarstående:

<3%);

Hudåkommor (G3/4:

0,6%);

Nagelförändringar

(G3/4: 0,4%).

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (G3/4: 0,7%);

Artralgi (G3/4: 0,2%)

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Amenorré (G3/4: NA)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni (G3/4: 10,0%);

Feber (G3/4: NA);

Perifert ödem (G3/4:

0,2%)

Undersökningar

Viktökning (G3/4: 0%);

Viktminskning (G3/4:

0,2%)

Beskrivning av utvalda biverkningar för adjuvant behandling med Docetaxel 75 mg/m² i kombination

med doxorubicin och cyklofosfamid hos patienter med nodpositiv (TAX 316) och nodnegativ

(GEICAM 9805) bröstcancer

Centrala och perifera nervsystemet

Perifera neurosensoriska biverkningar observerades vara pågående vid uppföljning hos 10 av de 84

patienterna som hade perifera neurosensoriska biverkningar efter slutförd kemoterapi i

bröstcancerstudien (TAX316) för nodpositiva patienter.

Hjärtat

I studie TAX316 hade 26 patienter (3,5%) i TAC-armen och 17 patienter (2,3%) i FAC-armen

utvecklat kronisk hjärtinsufficiens. Alla utom en patient i varje arm diagnostiserades med CHF mer än

30 dagar efter behandlingsperioden. Två patienter i TAC-armen och 4 patienter i FAC-armen avled på

grund av hjärtsvikt.

I GEICAM 9805 studien, utvecklade 3 patienter (0,6%) i TAC-armen och 3 patienter (0,6%) i FAC-

armen kronisk hjärtinsufficiens under uppföljningstiden. En patient i TAC-armen avled på grund av

dilaterad kardiomyopati.

Hud och subkutan vävnad

I studie TAX316 observerades alopeci vid uppföljning efter avslutad kemoterapi hos 687 av 744 TAC-

patienter och hos 645 av 736 FAC-patienter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I slutet av uppföljningsperioden (faktisk median uppföljningstid på 96 månader), observerades

pågående alopeci hos 29 TAC-patienter (3,9%) och 16 FAC patienter (2,2%).

I GEICAM 9805 studien, rapporterades kvarstående alopeci i uppföljningsperioden (median

uppföljningstid på 10 år och 5 månader) och observerades vara pågående för 49 patienter (9,2%) i

TAC-armen och 35 patienter (6,7%) i FAC-armen. Alopecia relaterat till studieläkemedlet startade

eller förvärrades under uppföljningsperioden på 42 patienter (7,9%) i TAC-armen och 30 patienter

(5,8%) i FAC-armen.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Amenorré observerades vara pågående vid uppföljning hos 121 av de 202 patienterna som hade

amenorré efter slutförd kemoterapi i studie TAX316.

I GEICAM 9805 studien, rapporterades kvarstående amenorré under uppföljningstiden (median

uppföljningstid på 10 år och 5 månader) och observerades vara pågående för 18 patienter (3,4%) i

TAC-armen och 5 patienter (1,0%) i FAC-armen.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället

I studie TAX 316 observerades kvarstående perifera ödem hos 19 av de 119 patienterna som hade

perifert ödem i TAC-armen och hos 4 patienter av 23 patienter med perifert ödem i FAC-armen.

I studie GEICAM 9805 observerades lymfödem vara kvarstående vid uppföljning hos 4 av de 5

patienterna i TAC-armen och hos 1 av 2 patienter i FAC-armen efter avslutad kemoterapibehandling,

och var bestående efter uppföljningstiden (median uppföljningstid på 10 år och 5 månader) slut. Asteni

observerades vara kvarstående vid inledning av uppföljningsperioden (median uppföljningstid på 10 år

och 5 månader) och observerades vara pågående på 12 patienter (2,3%) i TAC-armen och 4 patienter

(0,8%) i FAC-armen.

Akut leukemi / Myelodysplastiskt syndrom

Efter 10 års uppföljning i studie TAX316 hade akut leukemi rapporterats hos 4 av 744 TAC-patienter

och hos 1 av 736 FAC-patienter. Myelodysplastiskt syndrom rapporterades hos 2 av 744

TAC-patienter och hos 1 av 736 FAC-patienter.

Efter 10 års uppföljning i GEICAM studien, utvecklades akut leukemi hos 1 av 532 (0,2%) patienter i

TAC-armen. Inga fall rapporterades hos patienter i FAC-armen. Inga patienter diagnosticerades med

myelodysplastiskt syndrom i någon av behandlingsgrupperna.

Neutropena komplikationer

Nedanstående tabell visar att incidensen av Grad 4 neutropeni, febril neutropeni och neutropen

infektion minskade hos patienter som erhöll primär G-CSF profylax efter att detta blev obligatoriskt i

TAC-armen – GEICAM studien.

Neutropena komplikationer hos patienter som får TAC med eller utan primär G-CSF profylax

(GEICAM 9805)

Utan primär

G-CSF profylax

(n = 111)

n (%)

Med primär

G-CSF profylax

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (Grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropen infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropen infektion

(Grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid adenocarcinom i magsäcken för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med

cisplatin och 5-fluorouracil

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Neutropen infektion;

Infektion (G3/4: 11,7%)

Blodet och lymfsystemet

Anemi (G3/4: 20,9%);

Neutropeni (G3/4: 83,2%);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 1,7)

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 11,7%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7%)

Yrsel (G3/4: 2,3%);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3%)

Ögon

Ökat tårflöde (G3/4: 0%)

Öron och balansorgan

Nedsatt hörsel (G3/4: 0%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 1,0%)

Magtarmkanalen

Diarré (G3/4: 19,7%);

Illamående (G3/4: 16%);

Stomatit (G3/4: 23,7%);

Kräkning (G3/4: 14,3%)

Förstoppning (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinal smärta ( G3/4:

1,0%)

Esofagit/dysfagit/odynofagi

(G3/4: 0,7%)

Hud och subkutan vävnad

Alopeci (G3/4: 4,0%)

Utslag/klåda (G3/4: 0,7%);

Nagelförändringar (G3/4:

0,7%);

Hudexfoliering (G3/4: 0%)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Letargi (G3/4: 19,0%);

Feber (G3/4: 2,3%);

Vätskeretention

(svår/livshotande: 1%)

Beskrivning av utvalda biverkningar vid adenocarcinom i magsäcken för Docetaxel 75 mg/m

kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

Blodet och lymfsystemet

Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 17,2 respektive 13,5 % av patienterna

oberoende av G-CSF användning. G-CSF användes som sekundär profylax för 19,3% av patienterna

(10,7% av cyklerna). Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 12,1 respektive 3,4%

av patienterna när de erhöll profylaktisk G-CSF, hos 15,6 respektive 12,9% av patienterna som inte

erhöll profylaktisk G-CSF (se avsnitt 4.2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid huvud- halscancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med cisplatin

och 5-fluorouracil

Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX 323)

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektion (G3/4:

6,3%);

Neutropen infektion

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecifierade (samt

cystor och polyper)

Cancersmärta

(G3/4:0,6%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G3/4:

76,3%);

Anemi (G3/4: 9,2%);

Trombocytopeni

(G3/4: 5,2%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(inga allvarliga)

Metabolism och

nutrition

Anorexi (G3/4: 0,6%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Dysgeusi/Parosmi;

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

0,6%)

Yrsel

Ögon

Ökat tårflöde;

Konjunktivit

Öron och balansorgan

Nedsatt hörsel

Hjärtat

Hjärtmuskelischemi

(G3/4):1,7%

Arytmi (G3/4: 0,6%)

Blodkärl

Venösa sjukdomar (G3/4:

0,6%)

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

0,6%);

Stomatit (G3/4: 4,0%);

Diarré (G3/4: 2,9%);

Kräkning (G3/4:

0,6%)

Förstoppning;

Esofagit/dysfagit/odynofagi

(G3/4: 0,6 %);

Gastrointestinal smärta;

Dyspepsi;

Gastrointestinal blödning

(G3/4: 0,6%)

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci (G3/4: 10,9%)

Utslag/klåda;

Torr hud;

Hudexfoliering (G3/4:

0,6%)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (G3/4: 0,6%)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrationsstället

Letargi (G3/4: 3,4%);

Pyrexi (G3/4: 0,6%);

Vätskeretention;

Ödem

Undersökningar

Viktökning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga

biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektion (G3/4: 3,6%)

Neutropen infektion

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecifierade (samt

cystor och polyper)

Cancersmärta

(G3/4:1,2%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G3/4:

83,5%);

Anemi (G3/4: 12,4%);

Trombocytopeni

(G3/4: 4,0%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och

nutrition

Anorexi (G3/4:

12,0%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Dysgeusi/Parosmi

(G3/4: 0,4%);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

1,2%)

Yrsel (G3/4: 2.0%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4:

0.4%)

Ögon

Ökat tårflöde

Konjunktivit

Öron och balansorgan

Nedsatt hörsel (G3/4:

1,2%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 2.0%)

Hjärtmuskelischemi

Blodkärl

Venösa sjukdomar

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

13,9%);

Stomatit (G3/4:

20,7%);

Kräkning (G3/4:

8,4%)

Diarré (G3/4: 6,8%);

Esofagit/dysfagit/

odynofagi (G3/4:

12,0%);

Förstoppning (G3/4:

0,4%)

Dyspepsi (G3/4:

0,8%);

Gastrointestinal

smärta (G3/4: 1,2%);

Gastrointestinal

blödning (G3/4: 0,4%)

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci (G3/4: 4,0%);

Utslag/klåda

Torr hud;

Deskvamation

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (G3/4: 0,4%)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrationsstället

Letargi (G3/4: 4,0%);

Pyrexi (G3/4: 3,6%);

Vätskeretention (G3/4:

1,2%);

Ödem (G3/4: 1,2%)

Undersökningar

Viktminskning

Viktökning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Erfarenheter efter marknadsföring:

Neoplasier; benigna, maligna och ospecifierade (samt cystor och polyper)

Fall av akut myeloid leukemi och myelodysplastiskt syndrom har rapporterats i samband med

användning av docetaxel i kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel och/eller

strålningsbehandling.

Blodet och lymfsystemet

Benmärgssupression och andra hematologiska biverkningar har rapporterats. Disseminerad

intravaskulär koagulation (DIC), ofta i samband med sepsis eller multiorgansvikt har rapporterats.

Immunsystemet

Fall av anafylaktisk chock, i vissa fall dödlig har rapporterats.

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta fall av krampanfall eller övergående medvetandeförlust har observerats vid administrering av

docetaxel. Dessa reaktioner uppträder ibland under infusion av läkemedlet.

Ögon

Mycket sällsynta fall av övergående synrubbningar (blixt, blinkljus, skotom) har rapporterats,

vanligtvis uppträdande under infusion av läkemedlet och i samband med överkänslighetsreaktioner.

Dessa synrubbningar var reversibla vid avbrytande av infusionen. Sällsynta fall av ökat tårflöde med

eller utan konjunktivit har rapporterats, liksom fall av tårkanalstenos, vilket lett till besvär med alltför

stora tårmängder. Fall av cystiskt makulaödem (CMO) har rapporterats hos patienter som behandlats

med docetaxel.

Öron och balansorgan

Sällsynta fall av ototoxicitet, hörselsjukdomar och/eller hörselnedsättning har rapporterats.

Hjärtat

Sällsynta fall av myokardinfarkt har rapporterats.

Blodkärl

Venösa tromboemboliska händelser har rapporterats i sällsynta fall.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

ARDS («Acute Respiratory Distress Syndrome») och fall av interstitiell pneumoni/pneumonit,

interstitiell lungsjukdom, lungfibros och andningssvikt, ibland dödlig, har rapporterats i sällsynta fall.

Sällsynta fall av strålningsorsakad pneumonit har rapporterats hos patienter som erhållit samtidig

strålbehandling.

Magtarmkanalen

Sällsynta fall av dehydrering orsakad av gastrointestinala besvär, gastrointestinal perforation,

ischemisk kolit, kolit samt neutropen enterokolit har rapporterats. Sällsynta fall av tarmvred och

intestinal obstruktion har rapporterats.

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta fall av hepatit, ibland med dödlig utgång främst hos patienter som redan har

störningar i leverfunktionen, har rapporterats.

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta fall av kutan lupus erythematosus och bullösa utslag som erythema multiforme,

Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys har rapporterats vid behandling med docetaxel.

I vissa fall kan andra bidragande faktorer ha medverkat till utvecklingen av detta. Sklerodermiliknande

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

förändringar som ofta föregås av perifera lymfödem har rapporterats vid behandling med docetaxel.

Fall av ihållande alopeci har rapporterats.

Njurar och urinvägar

Nedsatt njurfunktion och njursvikt har rapporterats. I cirka 20% av dessa fall fanns inga riskfaktorer

för akut njursvikt såsom samtidiga nefrotoxiska läkemedel och gastrointestinala tillstånd.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administreringsstället

Återuppträdande av lokal reaktion s k «radiation recall phenomenon» har rapporterats i sällsynta fall.

Vätskeretentionen har inte åtföljts av akuta episoder av oliguri eller hypotoni. Dehydrering och

lungödem har rapporterats i sällsynta fall.

Metabolism och nutrition

Fall av hyponatremi har rapporterats, främst i samband med dehydrering, kräkningar och pneumoni.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V*.

4.9

Överdosering

Ett fåtal fall av överdosering har rapporterats. Det finns ingen känd antidot mot överdosering av

docetaxel. I händelse av överdosering skall patienten övervakas vid specialistklinik och

vitalfunktionerna noggrant monitoreras. I händelse av överdosering kan en ökning av biverkningar

förväntas. De huvudsakliga förväntade komplikationerna vid överdosering utgörs av

benmärgssupression, perifer neurotoxicitet och mukosit. Vid fall av överdos bör patienten behandlas

med G-CSF. Övriga lämpliga symptomatiska åtgärder vidtas vid behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Taxaner, ATC-kod: L01CD02

Verkningsmekanism

Docetaxel är ett anticancer-medel som verkar genom att underlätta sammansättningen av tubulin till

stabila mikrotubuli samt genom att hämma depolymerisationen, vilket leder till en uttalad minskning

av fritt tubulin. Bindningen av docetaxel till mikrotubuli ändrar inte antalet protofilament i

mikrotubuli.

Docetaxel har in vitro visats förstöra det mikrotubulära nätverk som är grundläggande för viktiga

cellulära processer vid såväl mitos som i interfas.

Farmakodynamisk effekt

Docetaxel befanns vara cytotoxiskt in vitro mot olika murina och humana tumörcellinjer samt mot

ny-exciderade humana tumörceller i klonogena assays. Docetaxel uppnår höga intracellulära

koncentrationer och finns kvar i cellerna under lång tid. Dessutom har docetaxel befunnits vara aktivt i

flera, men inte alla, cellinjer som överuttrycker det s k p-glykoproteinet vilket kodas av den s k

multidrogresistensgenen. In vivo är docetaxel oberoende av dosschema och har ett brett spektrum av

antitumöraktivitet mot avancerade murina och humana tumörtransplantat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Klinisk effekt och säkerhet

Bröstcancer

Docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid: adjuvant behandling

Patienter med operabel nodpositiv bröstcancer (TAX 316)

Data från en öppen randomiserad multicenterstudie stödjer användning av docetaxel för adjuvant

behandling av patienter med operabel nodpositiv bröstcancer och KPS ≥ 80%, mellan 18 och 70 år.

Efter stratifiering i enlighet med antalet positiva lymfnoder (1-3, 4+), randomiserades 1491 patienter

att behandlas med antingen docetaxel 75 mg/m

administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m

och cyklofosfamid 500 mg/m

(TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m

följt av fluorouracil

500 mg/m

och cyklofosfamid 500 mg/m

(FAC-armen). Båda behandlingarna administrerades var

tredje vecka i 6 cykler. Docetaxel administrerades som en 1-timmes infusion, övriga läkemedel gavs

som intravenös bolusdos dag ett. G-CSF administrerades som en sekundär profylax till patienter som

fick svår neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller infektion). Patienter i TAC-armen

behandlades med antibiotika profylaktiskt, 500 mg ciprofloxacin peroralt två gånger dagligen i 10

dagar med start dag 5 i varje cykel eller motsvarande. I båda armarna, efter den sista cykeln i

kemoterapin, behandlades patienter som hade positiva östrogen- och/eller progesteronreceptorer med

20 mg tamoxifen dagligen i upp till 5 år. Adjuvant strålningsterapi förskrevs i enlighet med de

gällande riktlinjer hos deltagande institutioner. Strålningsterapi förskrevs till 69% av patienterna som

behandlades med TAC och till 72% av patienterna som behandlades med FAC. Två interimsanalyser

och en final analys gjordes. Den första interimsanalysen var planerad 3 år efter det datum då halva

studiepopulationen var rekryterad. Den andra interimsanalysen gjordes efter att totalt 400 fall av

sjukdomsfri överlevnad (DFS) hade registrerats vilket gav en median uppföljningstid på 55 månader.

Den finala analysen gjordes när alla patienter nått sitt 10-årsuppföljningsbesök (såvida de inte haft

någon DFS-händelse eller hade följts upp tidigare). Sjukdomsfri överlevnad (DFS) var den primära

effektendpointen och total överlevnad (OS) var den sekundära effektendpointen.

En final analys genomfördes med en aktuell median uppföljning på 96 månader.

En signifikant längre sjukdomsfri överlevnad demonstrerades för TAC-armen jämfört med FAC-

armen. Incidensen av återfall vid 10 år var reducerad hos patienter som behandlades med TAC jämfört

med de patienter som behandlades med FAC (39% mot 45%) d v s en absolut riskreduktion med 6%

(p = 0,0043). Total överlevnad vid 10 år var också signifikant ökad med TAC jämfört med FAC (76%

mot 69%) d v s en absolut reduktion för risk att dö med 7% (p = 0,002). Eftersom fördelen som

observerats hos patienter med 4+noder inte var statistiskt signifikant vad gäller sjukdomsfri

överlevnad (DFS) och total överlevnad (OS) är det positiva nytta/risk-förhållandet för TAC-

behandlade patienter med 4+ noder inte fullt påvisat vid den finala analysen.

Som helhet visade studieresultatet på ett positivt nytta/risk förhållande för TAC jämfört med FAC.

Undergrupper av TAC-behandlade patienter analyserades med avseende på prospektivt definierat

viktiga prognostiska faktorer:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Sjukdomsfri överlevnad

Total överlevnad

Patientundergrupp

Antalet

Patienter

Hazard

ratio*

95%CI

p =

Hazard

ratio*

95%CI

p =

Antalet positiva

noder

Total

0,80

0,72

0,87

0,68-0,93

0,58-0,91

0,70-1,09

0,0043

0,0047

0,2290

0,74

0,62

0,87

0,61-0,90

0,46-0,82

0,67-1,12

0,0020

0,0008

0,2746

* ett hazard ratio på mindre än 1 antyder att TAC är associerat med en längre sjukdomsfri överlevnad

och total överlevnad jämfört med FAC

Patienter med operabel nodnegativ bröstcancer som bedöms lämpliga att erhålla kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data från en öppen randomiserad multicenterstudie stöder användningen av Docetaxel vid adjuvant

behandling hos patienter med operabel nodnegativ bröstcancer och som är kandidater för kemoterapi.

1060 patienter randomiserades till att erhålla antingen docetaxel 75 mg/m

administrerat 1 timme efter

doxorubicin 50 mg/m

och cyklofosfamid 500 mg/m

(539 patienter i TAC-armen) eller doxorubicin

50 mg/m

följt av fluorouracil 500 mg/m

och cyklofosfamid 500 mg/m

(521 patienter i FAC-armen)

som adjuvant behandling vid operabel nodnegativ bröstcancer hos patienter med hög återfallsrisk enl.

1998 St. Gallen-kriterier (tumörstorlek >2 cm och/eller negativ ER och PR och/eller hög

histologisk/nukleär grad (grad 2 till 3) och/eller ålder<35 år). Båda regimerna administrerades var

tredje vecka i 6 cykler. Docetaxel administrerades som en 1-timmes infusion, alla övriga läkemedel

gavs intravenöst på dag 1 var tredje vecka. Primär profylaktisk G-CSF blev obligatorisk i TAC-armen

efter att 230 patienter randomiserats. Förekomsten av grad 4 neutropeni, febril neutropeni och

neutropena infektioner minskade hos patienter som erhöll primär G-CSF profylax (se avsnitt 4.8). I

båda armarna , efter den sista kemoterapicykeln, erhöll patienter med ER och/eller PgR + tumörer,

tamoxifen 20 mg en gång dagligen i upp till 5 år.

Adjuvant strålbehandling administrerades enl. lokala riktlinjer vid de deltagande institutionerna och

gavs till 57,3% av patienterna som fick TAC och 51,2% av patienterna som fick FAC.

En primär analys och en uppdaterad analys utfördes. Den primära analysen gjordes när alla patienter

hade en uppföljning på mer än 5 år (median uppföljningstid på 77 månader). Den uppdaterade

analysen utfördes då alla patienter nått sitt 10-års uppföljningsbesök (median uppföljningstid på 10 år

och 5 månader) om de inte hade en sjukdomsfri överlevnad eller om kontakten förlorades med

patienten före uppföljsningsbesöket. Sjukdomsfri överlevnad (DFS) var det primära effektmåttet och

total överlevnad (OS) var den sekundära effektmåttet.

Efter en medianuppföljningstid på 77 månader visades signifikant längre sjukdomsfri överlevnad för

TAC-armen jämfört med FAC-armen. TAC-behandlade patienter hade en 32%-ig minskning av

återfallsrisken jämfört med de som behandlades med FAC (hazard ratio =0,68; 95% CI (0,49-0,93); p

= 0,01). Vid median uppföljningstid på 10 år och 5 månader, visade patienter behandlade i TAC-

armen en 16,5%-ig reduktion av risken för återfall jämfört med de som behandlades med FAC

(riskkvot = 0,84, 95% CI (0,65-1,08), p = 0,1646). Data från sjukdomsfri överlevnad var inte statistiskt

signifikant, men var fortfarande förknippad med en positiv utveckling till förmån för TAC.

Mediantiden för uppföljning var 77 månader, total överlevnad var även längre i TAC-armen, i vilken

TAC-behandlade patienter hade en 24%-ig minskning av risken att dö jämfört med FAC (hazard ratio

= 0,76; 95% CI (0,46-1,26); p = 0,29). Fördelningen av total överlevnad skiljde sig dock inte

signifikant åt mellan de två grupperna.

När TAC-behandlade patienter uppnått median uppföljningstid på 10 år och 5 månader var risken för

dödsfall sänkt med 9% jämfört med FAC-behandlade patienter (riskkvot = 0,91, 95% CI (0,63-1,32)).

Överlevnaden var 93,7% i TAC-armen och 91,4% i FAC-armen vid tidpunkten för 8-års uppföljning

och 91,3% i TAC-armen och 89% i FAC-armen vid tidpunkterna för 10-års uppföljning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Det positiva nytta-risk-förhållandet för TAC jämfört med FAC var oförändrad.

Vid primär analys (median uppföljningstid på 77 månader) analyserades undergrupper av TAC-

behandlade patienter med avseende på prospektivt definierade viktiga prognostiska faktorer (se

nedanstående tabell):

Analys av undergrupper-Adjuvant behandling hos patienter med nodnegativ bröstcancer (studie)

(“Intent-to-Treat”-analys)

Patientundergrupp

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sjukdomsfri överlevnad

Hazard ratio*

95% CI

Totalt

0,68

0,49-0,93

Ålderskategori 1

<50 år

≥50 år

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Ålderskategori 2

<35 år

≥35 år

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Hormonreceptorstatus

Negativ

Positiv

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Tumörstorlek

≤2 cm

>2 cm

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inkluderar

icke-bedömd grad)

Grad 2

Grad 3

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopausal status

Premenopausal

Postmenopausal

0,64

0,72

0,40-1

0,47-1,12

*en hazard ratio (TAC/FAC) på mindre än 1 tyder på att TAC kan associeras med en längre

sjukdomsfri överlevnad jämfört med FAC.

Undersökande analyser av undergrupper avseende sjukdomsfri överlevnad hos patienter som uppfyller

2009 St. Gallen kemoterapikriterier – (ITT population) utfördes och presenteras här nedan

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergrupper

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-värde

Uppfyller relativ

indikation

för kemoterapi

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796 (0,434 – 1,459)

0,4593

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606 (0,42 – 0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid

FAC = 5-fluorouracil, doxorubicin och cyklofosfamid

CI = konfidensintervall; ER = östrogenreceptor

ER = östrogenreceptor

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller Grad 3 eller tumörstorlek >5 cm

Vid beräkning av hazard ratio användes “Cox proportional hazard model” med behandlingsgrupper

som faktor.

Docetaxel som monoterapi

Två randomiserade jämförande fas III studier har genomförts på patienter med metastaserad

bröstcancer med terapisvikt på behandling baserad på alkylerande medel (326 patienter) eller

antracyklin (392 patienter). Rekommenderad dos och behandlingsregim (100 mg/m

docetaxel var

tredje vecka) användes.

Hos patienter med terapisvikt på efter behandling baserad på alkylerande medel jämfördes docetaxel

med doxorubicin (75 mg/m

var tredje vecka).

Utan att påverka överlevnadstid (15 månader för docetaxel jämfört med 14 månader för doxorubicin, p

= 0,38) eller tid till progression (27 veckor för docetaxel jämfört med 23 veckor för doxorubicin, p =

0,54), var responsfrekvens högre (52% jämfört med 37%, p = 0,01) och tid till respons kortare (12

veckor jämfört med 23 veckor, p = 0,007) för docetaxel. Tre docetaxel-patienter (2%) avbröt

behandlingen på grund av vätskeretention, medan 15 doxorubicin-patienter (9%) avbröt behandlingen

på grund av hjärttoxicitet (tre fall av dödlig kronisk hjärtinsufficiens).

Hos patienter med terapisvikt på efter behandling baserad på antracyklin jämfördes docetaxel med

kombinationen mitomycin C och vinblastin (12 mg/m

var sjätte vecka respektive 6 mg/m

var tredje

vecka). Behandling med docetaxel gav en högre responsfrekvens (33% jämfört med 12%, p < 0,0001),

en förlängd tid till progression (19 veckor jämfört med 11 veckor, p = 0,0004) och en förlängd

överlevnadstid (11 månader jämfört med 9 månader, p = 0,01).

Under dessa två fas III studier var docetaxels säkerhetsprofil i överensstämmelse med den som sågs i

fas II studierna (se avsnitt 4.8).

En öppen randomiserad multicenterstudie fas III har genomförts med docetaxel som monoterapi

jämfört mot paklitaxel för behandling av avancerad bröstcancer hos patienter vars tidigare

cytostatikabehandling bör ha inkluderat ett antracyklinpreparat. Totalt 449 patienter randomiserades

till att få antingen docetaxel som monoterapi 100 mg/m

som en 1-timmes infusion eller paklitaxel

175 mg/m

som en 3-timmars infusion. Båda behandlingsregimerna administrerades var tredje vecka.

Utan att påverka primär ”endpoint” eller ”overall response rate” (32% jämfört med 25%, p = 0,10),

förlängde docetaxel mediantiden till progression (24,6 veckor jämfört med 15,6 veckor, p < 0,01) och

median överlevnad (15,3 månader jämfört med 12,7 månader, p = 0,03).

Fler grad 3/4 biverkningar observerades för docetaxel som monoterapi (55,4%) jämfört med paklitaxel

(23,0%).

Docetaxel i kombination med doxorubicin

En stor randomiserad fas III-studie, inkluderande 429 tidigare obehandlade patienter med

metastaserande sjukdom, har genomförts med doxorubicin (50 mg/m

) i kombination med docetaxel

(75 mg/m

) (AT-arm) jämfört med doxorubicin (60 mg/m

) i kombination med cyklofosfamid

(600 mg/m

) (AC-arm). Båda behandlingarna gavs dag 1 var tredje vecka.

Tiden till progression (TTP) var signifikant längre för AT-armen jämfört med AC-armen, p =

0,0138. Median TTP var 37,3 veckor (95% CI: 33,4 - 42,1) för AT-armen och 31,9 veckor (95%

CI: 27,4 - 36,0) för AC-armen.

Overall response rate (ORR) var signifikant högre för AT-armen jämfört med AC-armen, p =

0,009. ORR var 59,3% (95% CI: 52,8 - 65,9) för AT-armen jämfört med 46,5% (95% CI: 39,8 -

53,2) för AC-armen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I denna studie visade AT-armen en högre incidens av uttalad neutropeni (90% mot 68,6%), febril

neutropeni (33,3% mot 10%), infektion (8% mot 2,4%) diarré (7,5% mot 1,4%), asteni (8,5% mot

2,4%) och smärta (2,8% mot 0%) jämfört med AC-armen. Å andra sidan visade AC-armen en högre

incidens av uttalad anemi (15,8% mot 8,5%) än AT-armen samt en högre incidens av allvarlig

hjärttoxicitet: hjärtsvikt (3,8% mot 2,8%), absolut LVEF sänkning ≥ 20% (13,1% mot 6,1%), absolut

LVEF sänkning ≥ 30% (6,2% mot 1,1%). Behandlingsrelaterad död inträffade i AT-armen för 1

patient (hjärtsvikt) och i AC-armen dog 4 patienter (1 patient till följd av septisk chock och 3 till följd

av hjärtsvikt).

Livskvalitet utvärderat med hjälp av EORTC frågeformulär var jämförbart och stabilt i både armarna

under behandling samt uppföljning.

Docetaxel i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab har studerats för behandling av patienter med metastaserad

bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som tidigare inte fått kemoterapi mot

metastaserad sjukdom. 186 patienter randomiserades för behandling med docetaxel (100 mg/m

) med

eller utan trastuzumab; 60% av patienterna behandlades innan med antracyklinbaserad adjuvant

kemoterapi. Docetaxel plus trastuzumab var effektivt hos patienterna oavsett om de hade erhållit

adjuvant antracyklinbehandling eller ej. Den huvudsakliga testmetoden för att bestämma HER2-

positivitet i den pivotala studien var immunohistokemi (IHC). En minoritet av patienterna testades

med fluoroscence in-situ hybridisering (FISH). I den här studien hade 87% av patienterna en sjukdom

som var IHC3+ och 95% av de inkluderade patienterna som var IHC3+ och/eller FISH-positiva.

Resultat på effekt sammanfattas i följande tabell:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

1

n = 92

Docetaxel

1

n = 94

Svarsfrekvens

(95% CI)

(50-71)

(24-25)

Median varaktighet av respons

(månader)

(95% CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Median TTP (månader)

95% CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Median överlevnad (månader)

(95% CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP=tid till progression, ”ne” indikerar att ett värde ej kunnat beräknas eller uppnås.

Komplett analysset (intent-to-treat)

Beräknad medianöverlevnad

Docetaxel i kombination med capecitabin

Data från en multicenter, randomiserad, kontrollerad fas III-studie stödjer användningen av docetaxel i

kombination med capecitabin för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad

bröstcancer som sviktat på cytostatikabehandling, inklusive ett antracyklinpreparat. I denna kliniska

studie randomiserades 255 patienter till behandling med docetaxel (75 mg/m

som en intravenös

infusion under en timme var tredje vecka) och capecitabin (1250 mg/m

2 gånger dagligen i två veckor

följt av en veckas viloperiod). 256 patienter randomiserades till behandling enbart med docetaxel

(100 mg/m

som en intravenös infusion under en timme var tredje vecka). Överlevnaden var längre i

den grupp som erhållit kombinationen docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Medianöverlevnaden var

442 dagar (docetaxel + capecitabin) jämfört med 352 dagar (docetaxel enbart). De totala objektiva

respons-frekvenserna i den totala randomiserade populationen (bedömning av prövare) var 41,6%

(docetaxel + capecitabin) jämfört med 29,7% (enbart docetaxel); p = 0,0058. Tiden till progression var

längre i den grupp som erhållit kombinationen docetaxel + capecitabin (p < 0,0001). Mediantiden till

progression var 186 dagar (docetaxel + capecitabin) jämfört med 128 dagar (docetaxel enbart).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Icke-småcellig lungcancer

Patienter som tidigare behandlats med cytostatika med eller utan strålbehandling

I en fas III-studie på tidigare behandlade patienter var tid till progress (12,3 veckor jämfört med 7

veckor) och totalöverlevnad signifikant längre för docetaxel 75 mg/ m² jämfört med bästa

understödjande behandling. Överlevnadstid efter 1 år var också signifikant längre i docetaxelgruppen

(40%) jämfört med bästa understödjande behandling (16%). Det förekom mindre användning av

morfinanalgetika (p < 0,01), icke-morfinanalgetika (p < 0,01), annan sjukdomsrelaterad medicinering

(p = 0,06) och strålbehandling (p < 0,01) hos patienter som behandlats med docetaxel 75 mg/m²

jämfört med de som erhållit bästa understödjande behandling.

Overall response rate var 6,8% hos evaluerbara patienter och median för responsduration var 26,1

veckor.

Docetaxel i kombination med platinamedel hos patienter som tidigare inte behandlats med kemoterapi

I en fas III-studie randomiserades 1218 patienter med icke resektabel stadium IIIB eller IV icke-

småcellig lungcancer, med KPS 70% eller högre och som ej behandlats med cytostatika för denna

sjukdom, till antingen docetaxel (T) 75 mg/m² som en en-timmes infusion omedelbart följt av cisplatin

(Cis) 75 mg/m² under 30-60 minuter var tredje vecka (TCis), docetaxel 75 mg/m² som entimmes

infusion i kombination med karboplatin (AUC 6 mg/ml.min) under 30-60 minuter var tredje vecka

eller vinorelbin (V) 25 mg/m² administrerat under 6-10 minuter dag 1, 8, 15, 22 följt av cisplatin

100 mg/m² administrerat dag 1 upprepat var fjärde vecka (VCis).

Överlevnadsdata, mediantid till progression och responsfrekvens för två av studiens armar illustreras i

följande tabell:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistisk analys

Överlevnad

(primär end-point):

Medianöverlevnad (månader)

1-års överlevnad (%)

2-års överlevnad (%)

11,3

10,1

Hazard ratio: 1,222

[97,2% CI: 0,937; 1,342]*

Skillnad i behandling: 5,4%

[95% CI: -1,1; 12,0]

Skillnad i behandling: 6,2%

[95% CI: 0,2; 12,3]

Mediantid till progression

(veckor):

22,0

23,0

Hazard ratio: 1,032

[95% CI: 0,876; 1,216]

Total responsfrekvens (%):

31,6

24,5

Skillnad i behandling: 7,1%

[95% CI: 0,7; 13,5]

*: Korrigerad för multipeljämförelser och rättad för stratifieringsfaktorer (sjukdomsstadium och region

för behandling) baserat på utvärderad patientpopulation.

Sekundära end-points inkluderade smärtförändring, global skattning av livskvalitet (QoL) genom

EuroQoL-5D (EQ5D), Lung Cancer Symptom Scale (LCSS) och förändringar i Karnosky

performance status. Resultat från dessa end-points stödde resultaten från analysen av den primära

end-pointen.

För kombinationen docetaxel och karboplatin kunde varken jämförbar eller non-inferior effekt bevisas

jämfört med referensbehandlingen kombination VCis.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Prostatacancer

Säkerheten och effekten av docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer utvärderades i en randomiserad multicenter fas III

studie. Totalt 1006 patienter med KPS ≥ 60 randomiserades till följande behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

var tredje vecka i 10 cykler.

Docetaxel 30 mg/m

varje vecka under de 5 första veckorna i en 6 veckors-cykel i 5 cykler.

Mitoxantron 12 mg/m

var tredje vecka i 10 cykler.

Alla 3 kurerna administrerades kontinuerligt i kombination med 5 mg prednison eller prednisolon två

gånger dagligen.

Patienter som erhöll docetaxel var tredje vecka visade en signifikant längre total överlevnad jämfört

med de som behandlades med mitoxantron. Ökningen i överlevnad som noterades i den veckovisa

docetaxel-armen var inte statistiskt signifikant jämfört med mitoxantron-kontrollarmen. Endpoints för

effekt för docetaxel-armarna jämfört med kontrollarmen sammanfattas i följande tabell:

Endpoint

Docetaxel var

tredje vecka

Docetaxel varje vecka

Mitoxantron

var tredje vecka

Antalet patienter

Överlevnad i median

(månader)

95% CI

Hazard ratio

95% CI

p-värde

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antalet patienter

PSA** svarsfrekvens (%)

95% CI

p-värde*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Antalet patienter

Smärta svarsfrekvens (%)

95% CI

p-värde*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antalet patienter

Tumör svarsfrekvens (%)

95% CI

p-värde*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Log rank test (stratifierad)

*Tröskel för statistisk signifikans = 0,0175

**PSA: prostataspecifikt antigen

Docetaxel varje vecka visade en något bättre säkerhetsprofil än docetaxel var 3:e vecka. Hos vissa

patienter är det möjligen en fördel att dosera docetaxel varje vecka.

Inga statistiska skillnader observerades mellan behandlingsgrupperna med avseende på livskvalitet.

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

En multicenter, öppen, randomiserad studie genomfördes för att utvärdera säkerheten och

effektiviteten av docetaxel för behandling av patienter med metastaserande adenocarcinom i

ventrikeln, inklusive adenocarcinom i den gastroesofagala övergången, vilken inte behandlats med

cytostatika för metastaserande sjukdom tidigare. Totalt behandlades 445 patienter med KPS > 70 med

antingen docetaxel (T) (75 mg/m

dag 1) i kombination med cisplatin (C) (75 mg/m

dag 1) och 5-

fluorouracil (F) (750 mg/m

per dag under 5 dagar) eller cisplatin (C) (100 mg/m

dag 1) och 5-

fluorouracil (F) (1000 mg/m

per dag under 5 dagar). Behandlingscykelns längd var 3 veckor för TCF

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

armen och 4 veckor för CF armen. Medianantalet cykler som administrerades per patient var 6 (med

en spridning på 1-16) för TCF armen jämfört med 4 (med en spridning på 1-12) för CF armen. Tid till

progression (TTP) var primär end-point. Risken för progression reducerades med 32,1% och

associerades med en signifikant längre TTP (p = 0,0004) med fördel för TCF armen.

Totalöverlevnaden var också signifikant längre (p = 0,0201) med fördel för TCF armen med en

minskning av mortalitetsrisken med 22,7%. Effekt resultaten summeras i tabellen nedan:

Effekt av docetaxel vid behandling av patienter med magsäckscancer av adenocarcinomtyp

Endpoint

TCF

n = 221

CF

n = 224

Median TTP (månader)

(95% CI)

Hazard ratio

(95% CI)

*p-värde

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

1,473

(1,189-1,825)

0,0004

Median överlevnad (månader)

(95% CI)

2-års uppskattning (%)

Hazard ratio

(95% CI)

*p-värde

(8,38-10,58)

18,4

(7,16-9,46)

1,293

(1,041-1,606)

0,0201

Total responsfrekvens

(Komplett remission + partiell

remission) (CR+PR) (%)

p-värde

36,7

25,4

0,0106

Sjukdomsprogress (%)

16,7

25,9

*Icke-stratifierat logrank test

Subgruppsanalyser över ålder, kön och ras visade konsekvent fördel för TCF armen jämfört med CF

armen.

En uppdaterad överlevnadsanalys som genomfördes med en median uppföljningstid på 41,6 månader

visade inte längre någon statistisk signifikant skillnad, dock alltid med fördel för TCF regimen och

visade att fördelen med TCF jämfört med CF tydligt kan observeras mellan 18-30 månaders

uppföljning.

Resultatet av studier på livskvalitet och kliniska vinster indikerar generellt konsekvent förbättring i

TCF armen. Patienter som behandlats med TCF behövde längre tid för att nå 5% definitiv försämring

av global hälsostatus i QLQ-C30 frågeformuläret (p = 0,0121) och en längre tid till definitiv

försämring av Karnofsky prestationsförmåga (p = 0,0088) jämfört med patienter som behandlats med

Huvud- och halscancer

Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX323)

Säkerheten och effekten av docetaxel vid induktionsbehandling av patienter med avancerad

skivepitelcancer i huvud-halsregionen utvärderades i en fas III, multicenter, öppen, randomiserad

studie (TAX323). I denna studie randomiserades 358 patienter med inoperabel lokalt avancerad

skivepitelcancer i huvud-halsregionen med WHO utförande status 0 eller 1 till en av de två

behandlingsarmarna. Patienter i docetaxelarmen erhöll docetaxel (T) 75 mg/m

följt av cisplatin (P)

75 mg/m

följt av 5-fluorouracil (F) 750 mg/m

dagligen som en kontinuerlig infusion i 5 dagar.

Denna regim administrerades var tredje vecka i 4 cykler varvid i alla fall minsta respons (≥ 25%

reduktion i uppmätt tvådimensionell tumörstorlek) observerades efter 2 cykler. Vid slutet av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

cytostatikabehandling, med ett minsta intervall om 4 veckor och ett maximalt intervall om 7 veckor,

erhöll patienter vars sjukdom inte var progredierande radioterapi (RT) enligt lokala

behandlingsrekommendationer i 7 veckor.

Patienter i den jämförande armen erhöll cisplatin (P) 100 mg/m

följt av 5-fluorouracil (F) 1000 mg/m

dagligen i 5 dagar. Denna regim administrerades var tredje vecka i 4 cykler varvid i alla fall minsta

respons (≥ 25% reduktion i uppmätt tvådimensionell tumörstorlek) observerades efter 2 cykler. Vid

slutet av cytostatikabehandling, med ett minsta intervall om 4 veckor och ett maximalt intervall om 7

veckor, erhöll patienter vars sjukdom inte var progredierande radioterapi (RT) enligt lokala

behandlingsrekommendationer i 7 veckor (PF/RT). Lokalregionala behandlingar med strålning gavs

antingen med konventionellt fraktioneringsmönster(1,8-2,0 Gy en gång dagligen, 5 dagar i veckan i en

total dos av 66 till 70 Gy), eller i en accelererad/hyperfraktionerad strålningsregim (två gånger

dagligen, med ett minimalt interfraktions intervall på 6 timmar, 5 dagar i veckan). Totalt 70 Gy

rekommenderades i accelererade regimer och 74 Gy för hyperfraktionerade behandlingsscheman.

Kirurgiskt avlägsnande var tillåtet efter cytostatika, före eller efter radioterapi. Patienter i TPF

behandlingsarmen erhöll antibiotika som profylax med 500 mg ciprofloxacin givet peroralt två gånger

dagligen i 10 dagar med början på dag 5 av varje cykel, eller motsvarande. Den primära endpointen,

progressionsfri överlevnad (PFS), var signifikant längre i TPF behandlingsarmen jämfört med PF

behandlingsarmen, p = 0,0042 (median PFS: 11,4 jämfört med 8,3 månader) med en total median

uppföljningstid på 33,7 månader. Median total överlevnad var också signifikant längre i TPF

behandlingsarmen jämfört med PF behandlingsarmen (median OS: 18,6 jämfört med 14,5 månader )

med en 28% riskreduktion av mortalitet, p = 0,0128. Resultat på effekt presenteras i tabell nedan:

Effekt av docetaxel i induktionsbehandling av patienter med lokal inoperabel avancerad

skivepitelcancer i huvud-halsregionen (intent-to-treat analys)

Endpoint

Docetaxel+

Cis + 5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Median progressionsfri

överlevnad (månader)

(95% CI)

Justerad hazard ratio (95% CI)

*p-värde

11,4

(10,1-14,0)

(7.4-9,1)

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Median överlevnad (månader)

(95% CI)

Hazard ratio

(95% CI)

**p-värde

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bästa totalt svar på kemoterapi

(95% CI)

***p-värde

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

0,006

Bästa totalt svar på

studiebehandling

[kemoterapi +/- radioterapi] (%)

(95%CI)

***p- värde

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

0,006

Median varaktighet på respons

av kemoterapi ± radioterapi

(månader)

(95% CI)

Hazard ratio

(95% CI)

**p- värde

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Hazard ratio mindre än 1 innebär fördel för docetaxel + cisplatin + 5-FU

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

*Cox-modell (justering för primärtumör, kliniskt stadium T och N samt PSWHO)

**Log-ranktest

***Chi-tvåtest

Livskvalitetsparametrar

Patienter som behandlades med TPF fick signifikant förbättrat globalt hälsoresultat jämfört med de

som behandlats med PF (p = 0,01, enligt EORTC QLQ-C30 skalan).

Kliniska fördelsparametrar

Prestationsstatusskalan, för huvud och hals (PSS-HN) sub-skala designad att mäta språkförståelse,

förmåga att äta offentligt, normalitet av diet, var signifikant till fördel för TPF jämfört med PF.

Mediantid till första försämringen av WHO utförande status var signifikant längre i TPF

behandlingsarmen jämfört med PF. Smärtintensitetsskalan förbättrades under behandling i båda

grupperna vilket indikerar adekvat smärtbehandling.

Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX324)

Säkerheten och effekten av docetaxel vid induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad

skivepitelcancer i huvud-halsregionen utvärderades i en fas III, multicenter, öppen, randomiserad

studie (TAX323). I denna studie randomiserades 501 patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i

huvud-halsregionen med WHO utförande status 0 eller 1 till en av de två behandlingsarmarna.

Studiepopulationen bestod av patienter med kirurgiskt icke resektabel sjukdom, patienter med låg

sannolikhet att botas med kirurgi och patienter med möjlighet till organpreservation. Effekt- och

säkerhetsutvärderingen inriktades endast på överlednads endpoints och framgången med

organbevarande togs inte upp formellt. Patienter i docetaxelarmen erhöll decotaxel (T) 75 mg/m² som

intravenös infusion dag 1 följt av cisplatin (P) 100 mg/m² administrerat som en 30-minuters till 3-

timmars intravenös infusion, följt av kontinuerlig intravenös infusion med 5-fluorouracil (F)

1000 mg/m²/dag från dag 1 till dag 4. Cyklerna upprepades var tredje vecka i 3 cykler. Alla patienter

vars sjukdom inte progredierande erhöll kemoradioterapi enligt protokollet (TPF/CRT). Patienter i den

jämförande armen erhöll cisplatin (P) 100 mg/m² som en 30-minuters till 3-timmars intravenös

infusion dag 1 följt av den kontinuerliga intravenösa infusionen med 5-fluorouracil (F)

1000 mg/m²/dag från dag 1 till dag 5. Cyklerna upprepades var tredje vecka i 3 cykler. Alla patienter

som inte hade progressiv sjukdom erhöll kemoradioterapi enligt protokollet (TPF/CRT).

Patienter i båda behandlingsarmarna erhöll kemoradioterapi i 7 veckor efter

induktionscytostatikabehandling med minsta intervall på 3 veckor och inte senare än 8 veckor efter

start av den senaste cykeln (dag 22 till dag 56 av senaste cykeln). Under radioterapi gavs carboplatin

(AUC 1,5) varje vecka som en 1-timmes intravenös infusion, maximalt 7 doser. Strålning gavs med

med en fraktion dagligen (2 Gy en gång dagligen, 5 dagar i veckan i 7 veckor i en total dos av 70-72

Gy). Kirurgi i det primära sjukdomsområdet och/eller hals kan övervägas när som helst efter avslutad

kemoradioterapi. Alla patienter i docetaxelarmen av studien erhöll antibiotika som profylax. Den

primära effekt endpointen i denna studie, total överlevnad, var signifikant längre (log-rank test, p =

0,0058) med docetaxelregimen jämfört med PF (median OS: 70,6 jämfört med 30,1 månader), med en

30% riskreduktion av mortalitet jämfört med PF (hazard ratio (HR) = 0,70, 95% konfidensintervall

(CI) = 0,54-0,90) med en total median follow up tid på 41,9 månader. Sekundär endpoint, PFS, visade

en 29% riskreduktion av progression eller död och en 22 månaders förbättring i median PFS (35,5

månader för TPF och 13,1 för PF). Detta var också statistiskt signifikant med en HR på 0,71; 95% CI

0,56-0,90; log-rank test p = 0,004. Resultat av effekt presenteras i tabell nedan:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Effekt av docetaxel i induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i

huvud-halsresgionen (intent-to-treat analys)

Endpoint

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Median total överlevnad

(månader)

(95% CI)

Hazard ratio (95% CI)

*p-värde

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median PFS (månader)

(95% CI)

Hazard ratio

(95% CI)

**p-värde

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10.6 - 20.2)

0,72

(0,56-0,90)

0,004

Bästa totalt svar (CR + PR) på

kemoterapi (%)

(95% CI)

***p-värde

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

0,070

Bästa totalt svar (CR + PR) på

studiebehandling [kemoterapi

+/- radioterapi] (%)

(95%CI)

***p- värde

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

0.209

Hazard ratio mindre än 1 innebär fördel docetaxel + cisplatin + fluorouracil

*ojusterat log-rank test

**ojusterat log-rank test, inte justerat för multipla jämförelser

***Chi square test, inte justerat för multipla jämförelser

NA-ej relevant

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Docetaxels farmakokinetik har utvärderats i fas-I-studier på cancerpatienter efter tillförsel av 20-

115 mg/m

. Den farmakokinetiska profilen för docetaxel är oberoende av dos och kan beskrivas med

en farmakokinetisk tre-kompartment modell med halveringstider för α, β och γ-fasen på 4 minuter, 36

minuter respektive 11,1 timmar. Den sena fasen beror delvis på en relativt långsam återdistribution av

docetaxel från perifera kompartment.

Distribution

Efter administrering av en dos av 100 mg/m

under en en-timmes infusion erhölls en maximal

plasmakoncentration av 3,7 μg/ml med ett motsvarande AUC-värde på 4,6 h.μg/ml. Medelvärden för

totalkroppsclearance och för distributionsvolym vid steady state var 21 liter/timme/m

respektive 113

liter. Variabiliteten mellan patienter avseende totalkroppsclearance var ca 50%. Docetaxels

proteinbindningsgrad är mer än 95%.

Elimination

En studie med

C-märkt docetaxel har genomförts på tre cancerpatienter. Docetaxel eliminerades

både i urin och faeces efter cytokrom P450-medierad oxidativ metabolism av tert-butyl-ester-gruppen.

Inom sju dagar utsöndras via urin och via faeces ca 6% respektive ca 75% av den administrerade

radioaktiviteten. Ca 80% av radioaktiviteten som återfinns i faeces utsöndras under de första 48

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

timmarna i form av en huvudmetabolit samt tre andra metaboliter och mycket små mängder av

oförändrat läkemedel. Metaboliterna är inaktiva.

Särskilda patientgrupper

Ålder och kön

En populationsfarmakokinetisk analys har genomförts med docetaxel på 577 patienter.

De farmakokinetiska parametrar som kunde beräknas med hjälp av modellen låg mycket nära de

värden som erhållits från fas-I-studier. Docetaxels farmakokinetik ändras inte av patientens ålder eller

kön.

Nedsatt leverfunktion

Hos ett litet antal patienter (n = 23) med klinisk-kemiska data som pekar på lätt till måttlig

leverfunktionsnedsättning (ASAT, ALAT ≥ 1,5 gånger övre normalvärdesgränsen associerat med

alkaliska fosfataser ≥ 2,5 gånger övre normalvärdesgränsen), var totalclearance sänkt med i medeltal

27% (se avsnitt 4.2).

Vätskeretention

Docetaxel clearance var inte förändrat hos patienter med mild till måttlig vätskeretention. Inga data

finns tillgängliga för patienter med svår vätskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel påverkar inte clearance av doxorubicin och plasmanivåerna av doxorubicinol (en

doxorubicinmetabolit) när preparaten ges i kombination. Farmakokinetiken för docetaxel, doxorubicin

och cyklofosfamid påverkades inte vid samtidig administrering.

Capecitabin

Fas I studier för utvärdering av effekten av capecitabin på docetaxels farmakokinetik eller omvänt

visade ingen effekt av capecitabin på docetaxels farmakokinetik (Cmax och AUC) och ingen effekt av

docetaxel på capecitabins huvudmetabolit 5-DFURs farmakokinetik.

Cisplatin

Clearance av docetaxel vid kombinationsbehandling med cisplatin liknade den clearance som

observerats vid monoterapi. Den farmakokinetiska profilen för cisplatin vid administration strax efter

docetaxel infusion liknade den profil som observerats med cisplatin i monoterapi.

Cisplatin och 5-fluorouracil

Den kombinerade administrationen av docetaxel, cisplatin och 5-fluorouracil hos 12 patienter med

solida tumörer påverkade inte farmakokinetiken för varje enskilt läkemedel.

Prednison och dexametason

Effekten av prednison på docetaxels farmakokinetik vid samtidig standardpremedicinering med

dexametason har studerats hos 42 patienter.

Prednison

Ingen effekt av prednison har observerats på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Karcinogeniciteten hos docetaxel har inte studerats.

Docetaxel har visat sig vara mutagent in vitro i mikrokärntest och i kromosomaberrationstest i

CHO-K1-celler och in vivo i mikrokärntest på mus men uppvisar inte mutagenicitet i Ames test eller i

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

CHO/HGPRT genmutationsassay. Resultaten överensstämmer med den farmakologiska aktiviteten

hos docetaxel.

Biverkningar på testis observerade vid toxicitetsstudier på gnagare antyder att docetaxel kan skada

fertiliteten hos män.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

etanol (vattenfri)

polysorbat 80

citonsyra (för pH-justering)

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

12 månader

Efter öppnadet av injektionsflaskan

Varje injektionsflaska är för engångsbruk och bör användas omgående efter öppnandet. Om det inte

används på en gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Efter tillsättning i infusionspåsen

Ur en mikrobiologisk synvinkel måste spädning ske under kontrollerade och aseptiska förhållanden

och infusionslösningen måste användas omedelbart. Om den inte används på en gång är förvaringstid

och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

När det enligt rekommendationen är tillsatt i infusionspåsen (ej PVC) är docetaxel infusionslösning

stabil under 6 timmar om det förvaras vid högst 25ºC. Det bör användas inom 6 timmar (inklusive en

timmes infusionstid vid intravenös administrering).

Dessutom har fysikalisk och kemisk stabilitet under användning, för infusion beredd enligt

rekommendation, visats i påsar (ej PVC) upp till 48 timmar vid förvaring mellan 2-8 °C.

Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller

uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst +25°C.

Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar för utspädd produkt, se avsnitt 6.3

6.5

Förpackningstyp och innehåll

6 ml injektionsflaska av färglöst glas (typ I) med en propp av brombutylgummi och en «flip-off»-

kapsyl av plast, förseglad med aluminium, innehållande 1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förpackning bestående av 1 injektionsflaska eller 5 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Docetaxel Mylan är ett cytotoxiskt läkemedel mot cancer och liksom för andra potentiellt toxiska

föreningar skall försiktighet iakttagas när Docetaxel Mylan-lösningar bereds och hanteras.

Användning av handskar rekommenderas.

Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller infusionslösning kommer i kontakt med huden, tvätta

omedelbart noggrant med tvål och vatten.

Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller infusionslösning kommer i kontakt med slemhinnor,

skölj omedelbart och noggrant med rikliga mängder vatten.

Förberedelse för intravenös administrering

Förberedelse av infusionslösningen

Mer än en injektionsflaska kan behövas för att få ut önskad dos för en patient.

Baserat på den dos, uttryckt i mg, som krävs för den aktuella patienten, dras motsvarande volym av

infusionskoncentratet 20mg/ml docetaxel aseptiskt upp, från det antal flaskor som behövs, i en

graderad spruta som passar till en 21G nål. T.ex. motsvarar en dos av 140 mg docetaxel 7 ml docetaxel

infusionskoncentrat.

Den volym infusionskoncentrat som behövs injiceras i en 250 ml infusionspåse eller flaska

innehållande antingen glukos 5%eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning.

Om en större dos än 190 mg docetaxel krävs används en större volym infusionsvätska så att en

koncentration av 0,74 mg docetaxel/ml inte överskrids.

Blanda infusionspåsen eller flaskan för hand med en vaggande rörelse.

Infusionslösningen i infusionspåsen bör användas inom 6 timmar vid högst 25ºC under normala

ljusförhållanden inklusive en timmes infusionstid vid intravenös administrering

Liksom med alla parenterala produkter skall Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller den

färdigberedda infusionslösning inspekteras visuellt innan de används. Lösningar som innehåller

fällning skall kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrike

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/748/001 - 1 injektionsflaskor

EU/1/11/748/002 - 5 injektionsflaskor

(MTnr: 44968)

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 31 januari 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml koncentrat innehåller 20 mg docetaxel (vattenfritt).

En injektionsflaska med 4 ml koncentrat innehåller 80 mg docetaxel.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje ml koncentratet innehåller 395 mg vattenfri etanol.

En injektionsflaska med 4 ml koncentrat innehåller 1,58 g vattenfri etanol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Koncentratet är en blekt gul till gulbrun lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Bröstcancer

Docetaxel Mylan i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid är indicerat för adjuvant

behandling av patienter med:

operabel nodpositiv bröstcancer

operabel nodnegativ bröstcancer

För patienter med operabel nodnegativ bröstcancer, ska adjuvant behandling begränsas till de patienter

som enl. internationellt etablerade kriterier bedöms som lämpliga ett erhålla kemoterapi för primär

behandling av tidig bröstcancer (se avsnitt 5.1).

Docetaxel Mylan i kombination med doxorubicin är indicerat för behandling av patienter med lokalt

avancerad eller metastaserande bröstcancer som tidigare inte behandlats med cytostatika för denna

sjukdom.

Docetaxel Mylan monoterapi är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller

metastaserande bröstcancer efter svikt på tidigare cytostatikabehandling. Cytostatikabehandlingen bör

ha inkluderat ett antracyklin eller ett alkylerande medel.

Docetaxel Mylan i kombination med trastuzumab är indicerat för behandling av patienter med

metastaserad bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som inte tidigare fått kemoterapi

mot metastaserad sjukdom.

Docetaxel Mylan i kombination med capecitabin är indicerat för behandling av patienter med lokalt

avancerad eller metastaserad bröstcancer efter svikt på cytostatikabehandling. Tidigare terapi bör ha

inkluderat ett antracyklinpreparat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Icke-småcellig lungcancer

Docetaxel Mylan är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad

icke-småcellig lungcancer, efter behandlingssvikt på tidigare kemoterapi.

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin är indicerat för behandling av patienter med icke

resektabel, lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som tidigare ej behandlats

med cytostatika för denna sjukdom.

Prostatacancer

Docetaxel Mylan i kombination med prednison eller prednisolon är indicerat för behandling av

patienter med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer.

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för behandling av

patienter med metastaserande adenocarcinom i ventrikeln, inklusive adenocarcinom i den

gastroesofagala övergången, vilken inte behandlats med cytostatika för metastaserande sjukdom

tidigare.

Huvud- och halscancer

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för induktionsbehandling

av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- halsregionen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Användningen av docetaxel bör begränsas till enheter specialiserade på behandling med cytostatika

och bör endast administreras under överinseende av legitimerad läkare med särskild erfarenhet av

kemoterapi hos cancerpatienter (se avsnitt 6.6).

Rekommenderad dos

För bröstcancer, icke-småcellig lung-, magsäcks-, och huvud- halscancer, kan premedicinering i form

av en peroral kortikosteroid, såsom dexametason 16 mg per dag (t ex 8 mg två gånger dagligen) i 3

dagar med början en dag före administrering av docetaxel användas om ej kontraindicerat (se avsnitt

4.4). G-CSF kan ges profylaktiskt för att minska risken för hematologiska toxiciteter.

För prostatacancer, är den rekommenderade premedicineringen, vid samtidig administrering av

prednison eller prednisolon, 8 mg peroralt dexametason 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före

infusionen av docetaxel (se avsnitt 4.4).

Docetaxel ges som infusion under en timme var tredje vecka.

Bröstcancer

För adjuvant behandling av operabel nodpositiv och nodnegativ bröstcancer är den rekommenderade

dosen av docetaxel 75 mg/m

administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m

och cyklofosfamid

500 mg/m

var tredje vecka i 6 cykler (TAC regim) (se Dosjustering under behandling). För

behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer är den rekommenderade

dosen av docetaxel monoterapi 100 mg/m

. I första linjens behandling ges 75 mg/m

docetaxel i

kombination med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab är den rekommenderade dosen av docetaxel 100 mg/m

var tredje

vecka, med trastuzumab som administreras varje vecka. I den pivotala studien gavs den första

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

infusionen av docetaxel dagen efter den första dosen av trastuzumab. De följande doserna av docetaxel

gavs omedelbart efter slutförd infusion av trastuzumab, om den förgående dosen av trastuzumab

tolererades väl. För dosering och administrering av trastuzumab, se produktresumén.

I kombination med capecitabin är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m

var tredje vecka,

kombinerat med capecitabin i dosen 1250 mg/m

två gånger dagligen (inom 30 minuter efter måltid) i

två veckor följt av en veckas viloperiod. För beräkning av capecitabin dos baserad på kroppsyta, se

produktresumé för capecitabin.

Icke-småcellig lungcancer

För patienter som tidigare ej fått kemoterapi och behandlas mot icke-småcellig lungcancer är den

rekommenderade doseringen 75 mg/m

docetaxel omedelbart följt av 75 mg/m

cisplatin under 30-60

minuter. Vid behandling efter svikt på tidigare platinabaserad kemoterapi är den rekommenderade

dosen 75 mg/m

som monoterapi.

Prostatacancer

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m

docetaxel. Administrering av 5 mg prednison eller

prednisolon peroralt två gånger dagligen sker fortlöpande (se avsnitt 5.1).

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m

docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin

75 mg/m

, som en 1-3 timmars infusion (båda endast dag 1) följt av 5-fluorouracil 750 mg/m

dagligen

givet som en 24-timmars kontinuerlig infusion under 5 dagar som startar efter cisplatin infusionen.

Behandlingen upprepas var tredje vecka. Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig

hydrering före cisplatin infusion. G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk

toxicitet (se även Dosjustering under behandling).

Huvud- och halscancer

Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig hydrering (före och efter administrering

av cisplatin). G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk toxicitet. Antibiotika

gavs profylaktiskt till alla patienter i docetaxel-armen i TAX 323 och TAX 324 studierna.

Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX 323)

Vid induktionsbehandling av inoperabel lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och

halsregionen, rekommenderas dosen 75 mg/m

docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt

av cisplatin 75 mg/m

, som en en-timmes infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil 750 mg/m

givet som en kontinuerlig infusion under 5 dagar. Denna behandlingsregim administreras var

3:e vecka i 4 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna behandlas med

radioterapi.

Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

Vid induktionsbehandling av lokalt avancerad (icke resektabel, låg sannolikhet för kirurgisk bot,

organsparande syfte) skivepitelcancer i huvud- och halsregionen, rekommenderas dosen

75 mg/m

docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin 100 mg/m

, som en 30-

minuters till 3-timmars infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil 1000 mg/m

givet som en

kontinuerlig infusion från dag 1 till dag 4. Denna behandlingsregim administreras var 3:e vecka

i 3 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna behandlas med kemoradioterapi.

För dosjusteringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

Dosjustering under behandling:

Allmänt

Docetaxel skall ges när antalet neutrofila granulocyter är ≥ 1,5 x 10

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Reducerad dos skall ges till patienter som får febril neutropeni, neutrofila granulocyter < 0,5 x 10

/l i

mer än en vecka, svåra eller kumulativa hudreaktioner eller svår perifer neutropati under

docetaxel-behandling. Dosen skall då reduceras från 100 mg/m

till 75 mg/m

och/eller från 75 till

60 mg/m

. Om patienten fortsätter att visa dessa reaktioner vid 60 mg/m

skall behandlingen avbrytas.

Adjuvant behandling för bröstcancer

Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant behandling med docetaxel,

doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) för bröstcancer. För patienter med febril neutropeni och/eller

neutropena infektioner, bör en dosreduktion av docetaxel göras till 60 mg/m

för alla påföljande cykler

(se avsnitten 4.4 och 4.8). För patienter med stomatit grad 3 eller 4, bör en dosreduktion av docetaxel

göras till 60 mg/m

I kombination med cisplatin

För patienter som initialt får dosen 75 mg/m

docetaxel i kombination med cisplatin och som efter

föregående behandling uppvisat trombocytnadir < 25 x 10

/l eller hos patienter som får febril

neutropeni eller hos patienter med allvarliga icke hematologiska biverkningar skall docetaxeldosen i

påföljande cykler reduceras till 65 mg/m

. För dosjustering för cisplatin se produktresumé för

cisplatin.

I kombination med capecitabin

För dosjustering av capecitabin, se produktresumé för capecitabin.

När patienten första gången utvecklar grad 2 toxicitet som består när det är dags för nästa

docetaxel/capecitabin behandling, skjut upp behandlingen tills biverkningarna har avtagit till

grad 0-1, fortsätt sedan med 100% av den ursprungliga dosen.

När patienten andra gången utvecklar grad 2 toxicitet eller första gången utvecklar grad 3

toxicitet vid något tillfälle under behandlingscykeln, skjut upp behandlingen tills biverkningarna

har avtagit till grad 0-1, återuppta sedan behandlingen med docetaxel i dosen 55 mg/m

Vid påföljande utveckling av toxicitet eller utveckling av grad 4 toxicitet, avbryt docetaxel

doseringen.

För dosändringar av trastuzumab, se produktresumé för trastuzumab.

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

Om en episod av febril neutropeni, långdragen neutropeni eller neutropen infektion inträffar trots G-

CSF behandling, bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m

. Vid upprepade episoder av

komplicerad neutropeni, bör docetaxeldosen reduceras från 60 till 45 mg/m

. Vid trombocytopeni av

grad 4 bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m

. Patienter bör inte behandlas igen med

upprepade cykler av docetaxel förrän neutrofiler återhämtat sig till en nivå > 1.500 celler/mm3 och

trombocyter återhämtat sig till en nivå > 100.000 celler/mm3. Avsluta behandlingen om dessa

toxiciteter blir långvariga. (Se avsnitt 4.4).

Rekommenderad dosjustering för toxicitet hos patienter som behandlas med docetaxel i kombination

med cisplatin och 5-fluorouracil (5-FU):

Toxicitet

Dosjustering

Diarré grad 3

Första episoden: reducera 5-FU med 20%.

Andra episoden: reducera docetaxel dosen med 20%.

Diarré grad 4

Första episoden: reducera docetaxel och 5-FU med 20%.

Andra episoden: avbryt behandligen.

Stomatit/mukosit

grad 3

Första episoden: reducera 5-FU med 20%.

Andra episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

Tredje episoden: reducera docetaxel dosen med 20%.

Stomatit/mukosit

grad 4

Första episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

Andra episoden: reducera docetaxel dosen med 20%.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

För dosändringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

I de huvudsakliga kliniska prövningarna på patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i

huvud-halsregionen och som fick komplicerad neutropeni (inklusive förlängd neutropeni, febril

neutropeni eller infektion), rekommenderades G-CSF som profylaktisk behandling (t ex dag 6-15) i

alla påföljande cykler.

Särskilda patientgrupper:

Patienter med nedsatt leverfunktion

Baserat på farmakokinetiska data med docetaxel 100 mg/m

som monoterapi, är den rekommenderade

dosen av docetaxel 75 mg/m² till patienter med både förhöjda transaminaser (ALAT och/eller ASAT)

mer än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen (ULN) och alkaliska fosfataser (ALP) högre än 2,5

gånger övre normalvärdesgränsen (se avsnitt 4.4 och 5.2). Till patienter med serumbilirubin högre än

övre normalvärdesgränsen och/eller ALAT och ASAT-värden på mer än 3,5 gånger den övre

normalvärdesgränsen samtidigt med alkaliska fosfataser högre än 6 gånger den övre

normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej

användas om inte strikt indikation föreligger.

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil vid behandling av adenocarcinom i ventrikeln

exkluderade den kliniska prövningen patienter med ALAT och/eller ASAT > 1,5 x ULN i association

med alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och billirubin > 1 x ULN; För dessa patienter rekommenderas

ingen dosreduktion och docetaxel skall endast användas på strikt indikation. Inga data finns

tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som behandlats med docetaxel i kombination, vid

de övriga indikationerna.

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av docetaxel vid nasofaryngeal cancer hos barn i åldrarna 1 månad upp till 18

år har ännu inte fastställts.

Det är inte relevant att använda docetaxel till barn för indikationerna bröstcancer, icke-småcellig

lungcancer, prostatacancer, magsäckscancer och huvud-halscancer som inte inkluderar typ II och III

lågt differentierad nasofaryngeal cancer.

Äldre

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys föreligger inga särskilda rekommendationer för

behandling av äldre. I kombination med capecitabin rekommenderas en reduktion av startdosen av

capecitabin till 75% av beräknad fulldos hos patienter som är 60 år eller äldre (se produktresumé för

capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med antal neutrofila granulocyter < 1,5 x 10

Patienter med grav leverinsufficiens (Se avsnitt 4.2 och 4.4).

Kontraindikationer för andra läkemedel ska beaktas då dessa läkemedel kombineras med docetaxel.

4.4

Varningar och försiktighet

För bröstcancer och icke-småcellig lungcancer kan premedicinering i form av en peroral kortikosteroid

såsom dexametason 16 mg per dag (t.ex. 8 mg två gånger dagligen) i 3 dagar med början en dag före

administrering av docetaxel, om ej kontraindicerat, minska incidensen och svårighetsgraden av

vätskeretention liksom svårighetsgraden av överkänslighetsreaktioner. För prostatacancer är

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

premedicineringen dexametason 8 mg peroralt 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före infusion med

docetaxel (se avsnitt 4.2).

Hematologi

Neutropeni är den vanligast förekommande biverkan av docetaxel. Nadir för neutrofiler inträffar efter

en mediantid på 7 dagar, men detta intervall kan vara kortare hos patienter som tidigare erhållit tung

behandling. Täta kontroller av fullständigt blodstatus bör göras på alla patienter som behandlas med

docetaxel. Ny behandlingskur skall ges när antalet neutrofila granulocyter återgått till en nivå

≥ 1,5 x 10

/l. (Se avsnitt 4.2).

Hos patienter med uttalad neutropeni (< 0,5 x 10

/l under 7 dagar eller mer) under

docetaxel-behandling rekommenderas att dosen reduceras under påföljande cykler eller att lämpliga

symptomatiska åtgärder vidtas (se avsnitt 4.2).

Hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (TCF),

har febril neutropeni och neutropen infektion inträffat mer sällan då patienterna erhållit profylaktisk G-

CSF. Patienter som behandlas med TCF bör erhålla profylaktisk G-CSF för att minska risken för

komplicerad neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter

som erhåller TCF bör övervakas noga, (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Hos patienter som behandlades med docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid

(TAC), inträffade febril neutropeni och neutropena infektioner i lägre grad, om patienterna erhöll

primär G-CSF profylax. Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant

behandling med TAC för bröstcancer, för att på så sätt minska risken för komplicerad neutropeni

(febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter som erhåller TAC bör

övervakas noga (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Överkänslighet

Patienter bör övervakas noga avseende överkänslighetsreaktioner, särskilt under den första och andra

infusionen. Överkänslighetsreaktioner kan inträffa inom några minuter efter att infusionen av

docetaxel påbörjats. Därför bör utrustning för att behandla hypotoni och bronkospasm finnas

tillgänglig. Milda överkänslighetsreaktioner såsom rodnad eller lokala hudreaktioner, kräver ej att

behandlingen avbryts. Om däremot svåra reaktioner uppträder, såsom svår hypotoni, bronkospasm

eller generaliserat utslag/erytem, måste behandlingen med docetaxel avbrytas omedelbart och adekvat

terapi inledas. Patienter som har utvecklat svåra överkänslighetsreaktioner bör ej på nytt få docetaxel.

Lokal hudrodnad på extremiteterna (handflata och fotsula) med ödem följt av avfjällning av huden har

observerats. Svåra symptom, såsom hudutslag följt av avfjällning av huden, vilka lett till uppehåll eller

avbrott av docetaxelbehandlingen har rapporterats (se avsnitt 4.2).

Vätskeretention

Patienter med svår vätskeretention såsom pleurautgjutning, perikardiell utgjutning och ascites bör

övervakas noga.

Andningspåverkan

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), interstitiell pneumoni/pneumonit, interstitiell

lungsjukdom, lungfibros och respiratorisk svikt har rapporterats och kan associeras med dödlig utgång.

Fall med strålningspneumonit har rapporterats hos patienter som fått samtidig radioterapi.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om nya eller förvärrade pulmonella symtom utvecklas, bör patienter övervakas noga, utredas snabbt

och behandlas på lämpligt sätt. Docetaxelterapin rekommenderas att avbrytas tills diagnos ställts.

Tidig användning av stödjande vårdåtgärder kan bidra till att förbättra tillståndet. Nyttan med att

återuppta behandling med docetaxel måste noga utvärderas.

Patienter med leverinsufficiens

Patienter som behandlas med docetaxel vid en dos av 100 mg/m² som monoterapi och som har

transaminaser (ALAT och/eller ASAT) högre än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen samtidigt

med alkaliska fosfataser på mer än 2,5 gånger den övre normalvärdesgränsen, löper högre risk att

utveckla svåra biverkningar såsom »toxic deaths» inkluderande sepsis och gastrointestinal blödning

vilken kan vara livshotande, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatit och asteni. Därför

är den rekommenderade dosen av docetaxel till patienter med förhöjda levervärden 75 mg/m² och

leverfunktionstester bör göras innan behandlingen påbörjas och före varje cykel (se avsnitt 4.2).

Till patienter med serumbilirubin högre än normalvärdesgränsen och/eller ASAT/ALAT-värden på

mer än 3,5 gånger den övre normalvärdesgränsen som samtidigt har alkaliska fosfataser högre än 6

gånger övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och

docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger.

I den pivotala kliniska prövningen där man kombinerade cisplatin och 5-fluorouracil för behandling av

patienter med adenocarcinom i magsäcken, exkluderades patienter med ALAT och/eller

ASAT > 1,5 x ULN i kombination med alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och bilirubin > 1 x ULN.

För dessa patienter, kan ingen dosreduktion rekommenderas och docetaxel bör endast användas om

strikt indikation föreligger.

Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som behandlats med docetaxel i

kombination vid de övriga indikationerna.

Patienter med njurinsufficiens

Inga data finns tillgängliga för patienter med gravt nedsatt njurfunktion som behandlats med

docetaxel.

Centrala nervsystemet

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2).

Hjärttoxicitet

Hjärtsvikt har observerats hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med

trastuzumab, speciellt efter antracyklininnehållande (doxorubicin eller epirubicin) kemoterapi. Den

kan vara måttlig till allvarlig och har varit förenad med dödsfall (se avsnitt 4.8).

Alla patienter som bedöms lämpliga för behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab ska

genomgå initial hjärtundersökning. Hjärtfunktionen bör kontrolleras ytterligare under behandling (t ex

var tredje månad) för att underlätta identifieringen av patienter som utvecklar hjärtsvikt. För mer

detaljer, se produktresumé för trastuzumab.

Ögonpåverkan

Cystiskt makulaödem (CMO) har rapporterats hos patienter som behandlats med docetaxel. Patienter

med nedsatt syn ska snarast genomgå en noggrann oftamologisk undersökning. I fall där CMO

diagnosticeras ska behandlingen med docetaxel avslutas och lämplig behandling sättas in (se avsnitt

4.8).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övrigt

Preventivmedel skall användas av både män och kvinnor under behandling och för män minst 6

månader efter behandlingens upphörande (se avsnitt 4.6).

Undvik samtidig behandling med docetaxel och potenta CYP3A4-hämmare (t ex ketokonazol,

itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin och

voriconazol) (se avsnitt 4.5).

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid adjuvant behandling av bröstcancer

Svåra neutropenier

För patienter som får svåra neutropenier (långvarig neutropeni, febril neutropeni eller infektion) bör

profylaktisk G-CSF och dosreduktion övervägas (se avsnitt 4.2).

Gastrointestinala reaktioner

Symtom såsom tidig buksmärta och ömhet, feber, diarré med eller utan neutropeni kan vara tidiga

tecken på allvarlig gastrointestinal toxicitet och bör utvärderas och behandlas snarast.

Kronisk hjärtinsufficiens (CHF)

Patienter bör undersökas för symtom av kronisk hjärtinsufficiens under behandling och

uppföljningsperiod. Hos patienter behandlade med TAC-regim för lymfkörtelpositiv bröstcancer har

risken för kronisk hjärtinsufficiens (CHF) varit högre under det första året efter behandling (se avsnitt

4.8 och 5.1).

Leukemi

Hos de patienter som behandlas med docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) krävs

hematologisk uppföljning pga risk för förskjuten myelodysplasi eller myeloisk leukemi.

Patienter med 4+ noder

Eftersom fördelen som observerades hos patienter med 4+ noder inte var statistiskt signifikant vad

gäller sjukdomsfri överlevnad (DFS) och total överlevnad (OS) är det positiva förhållandet mellan

nytta och risk för TAC hos patienter med 4+ noder inte fullt definierat vid den finala analysen (se

avsnitt 5.1).

Äldre

Tillgänglig data är begränsad avseende patienter äldre än 70 år och behandling med docetaxel i

kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

Av de 333 patienter som behandlades med docetaxel var tredje vecka i en prostatacancerstudie, var

209 patienter 65 år eller äldre och 68 patienter äldre än 75 år. Incidensen av relaterade

nagelförändringar var ≥ 10% högre hos patienter ≥ 65 år jämfört med yngre patienter som behandlades

med docetaxel var tredje vecka. Incidensen av relaterad feber, diarré, anorexi och perifert ödem var ≥

10% högre hos patienter som var 75 år eller äldre jämfört med patienter yngre än 65 år.

Av de 300 (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av studien) patienter som

behandlades med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil i magsäckscancer studien,

var 74 patienter 65 år eller äldre och 4 patienter var 75 år eller äldre. Incidensen av allvarliga

biverkningar var högre hos de äldre jämfört med yngre patienter. Incidensen av följande biverkningar

(alla grader): letargi, stomatit, neutropena infektioner förekom med en frekvens ≥ 10% högre hos

patienter som var 65 år eller äldre jämfört med yngre patienter. Äldre som behandlas med TCF bör

övervakas noga.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 50 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1,58 g per injektionsflaska,

motsvarande 40 ml öl eller 17 ml vin per injektionsflaska.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter

med leversjukdom eller epilepsi.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra patienternas förmåga att köra bil eller använda

maskiner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

In vitro studier har visat att metabolismen av docetaxel kan modifieras vid samtidig administrering av

medel som inducerar, hämmar eller metaboliseras via (och sålunda kan hämma enzymet kompetitivt)

cytokrom P450-3A, såsom ciklosporin, ketokonazol och erytromycin. Försiktighet skall därför iakttas

vid samtidig behandling med docetaxel och dessa läkemedel, då det finns en potentiell risk för

interaktion av betydelse.

Vid kombination med CYP3A4-hämmare, kan förekomsten av docetaxelrelaterade biverkningar öka,

som en följd av minskad metabolism. Om samtidig användning av en potent CYP3A4-hämmare (t ex

ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir,

telitromycin och vorikonazol) inte kan undvikas, är noggrann klinisk övervakning motiverad och en

dosjustering av docetaxel kan vara lämpligt vid samtidig behandling med den potenta CYP3A4-

hämmaren (se avsnitt 4.4). I en farmakokinetisk studie med 7 patienter ledde samtidig administrering

av docetaxel och den kraftiga CYP3A4-hämmaren ketokonazol till en signifikant minskning av

docetaxels clearance med 49%.

Farmakokinetiken av docetaxel i närvaro av prednison har studerats hos patienter med metastaserande

prostatacancer. Docetaxel metaboliseras av CYP3A4 och det är känt att prednison inducerar CYP3A4.

Någon statistiskt signifikant effekt av prednison på docetaxels farmakokinetik har ej observerats.

Docetaxel är höggradigt proteinbundet (> 95% ). Eventuella in vivo interaktioner mellan docetaxel och

andra samtidigt administrerade läkemedel har inte undersökts. Emellertid har in vitro interaktioner

med starkt proteinbundna substanser, såsom erytromycin, difenhydramin, propranolol, propafenon,

fenytoin, salicylat, sulfametoxazol och natriumvalproat, inte visat sig påverka proteinbindningen av

docetaxel. Detta gäller även dexametason. Docetaxel påverkar inte bindningen av digitoxin.

Farmakokinetiken för docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid påverkades inte vid samtidig

administrering. Begränsade data från en okontrollerad studie tydde på en interaktion mellan docetaxel

och karboplatin. När karboplatin kombinerades med docetaxel ökade clearance av karboplatin till

värden ca 50% högre än vad som tidigare rapporterats vid karboplatin monoterapi.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ingen information finns beträffande användningen av docetaxel till gravida kvinnor. Docetaxel har

visats vara både embryotoxiskt och fetotoxiskt hos kanin och råtta, samt reducerar fertiliteten hos råtta.

Liksom andra cytotoxiska läkemedel kan docetaxel orsaka fosterskada när det ges till gravida kvinnor.

Docetaxel skall användas under graviditet endast då det är absolut indicerat.Kvinnor i fertil ålder som

erhåller docetaxel skall avrådas från att bli gravida samt rådas att omedelbart informera behandlande

läkare om detta skulle inträffa.

Amning

Docetaxel är en lipofil substans men det är inte känt om docetaxel utsöndras i modersmjölk. På grund

av den potentiella risken för biverkningar hos det diande barnet skall amning avbrytas så länge

behandling med docetaxel pågår.

Kontraception hos män och kvinnor

En effektiv preventivmedelsmetod ska användas under behandlingen.

Fertilitet

Icke kliniska studier har visat att docetaxel har genotoxiska effekter vilket kan påverka den manliga

fertiliteten (se avsnitt 5.3).

Män som behandlas med docetaxel råds till att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter

behandling samt att söka rådgivning om bevarande av sperma innan behandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller framföra fordon.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen för alla indikationer

Rapporter om biverkningar som bedömts vara troligen eller möjligen relaterade till behandling med

docetaxel har inhämtats hos:

1312 respektive 121 patienter som behandlats med 100 mg/m² respektive 75 mg/m² docetaxel

som monoterapi

258 patienter som erhöll docetaxel i kombination med doxorubicin

406 patienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin

92 patienter som erhöll docetaxel i kombination med trastuzumab

255 patienter som erhöll docetaxel i kombination med capecitabin

332 patienter som erhöll docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (kliniskt

viktiga behandlingsrelaterade biverkningar redovisas)

1276 patienter (744 och 532 i TAX 316 respektive GEICAM 9805) som erhöll docetaxel i

kombination med doxorubicin och cyklofosfamid (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade

oönskade händelser är presenterade).

300 magsäckscancer patienter (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av

studien) som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga

behandlingsrelaterade oönskade händelser är presenterade)

174 och 251 huvud- och halscancerpatienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin

och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade oönskade händelser är presenterade)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Reaktionerna har beskrivits genom användande av NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad

3-4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART och MedDRA termerna.

Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000) ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

De vanligaste rapporterade biverkningarna av docetaxel i singelterapi är: neutropeni (som var

reversibel och icke kumulativ: mediantiden till nadirvärde var 7 dagar och mediandurationen av

allvarlig neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dagar), anemi, alopeci, illamående, kräkning, stomatit,

diarré och asteni. Svårighetsgraden av biverkningar av docetaxel kan öka när docetaxel ges i

kombination med andra cytostatiska medel.

Vid kombination med trastuzumab redovisas oönskade händelser (alla grader) som rapporterats i ≥

10%. En ökad incidens av allvarliga oönskade händelser (40% jämfört med 31%) och oönskade

händelser grad 4 (34% jämfört med 23%) vid kombination med trastuzumab jämfört med docetaxel i

monoterapi.

Vid kombination med capecitabin redovisas de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar (≥ 5%)

som rapporterats i en fas III-studie på bröstcancer hos patienter som sviktat på antracyklinbehandling

(se produktresumé för capecitabin).

Följande biverkningar observeras vanligen för docetaxel:

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner har vanligen uppträtt inom några minuter efter start av infusion med

docetaxel. Reaktionerna var oftast milda till måttliga. De vanligast rapporterade symtomen var

blodvallningar, utslag med eller utan klåda, tryck över bröstet, ryggsmärta, dyspné, feber eller frossa.

Svåra reaktioner utgjordes av hypotoni och/eller bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem (se

avsnitt 4.4).

Centrala och perifera nervsystemet

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2 och 4.4). Milda till

måttliga neurosensoriska symptom karaktäriseras av parestesi, dysestesi eller smärta inklusive

brännande känsla. Neuromotoriska symptom är i huvudsak karaktäriserade av svaghetskänsla.

Hud och subkutan vävnad

Reversibla hudbiverkningar har observerats och bedömdes vanligen som milda till måttliga.

Reaktionerna karaktäriseras av utslag med lokala utslag främst på händer och fötter (inklusive

allvarliga hand- och fotsyndrom), men också på armar, ansikte, bröstkorg och ofta associerat med

klåda. Utslagen kom oftast inom en vecka efter docetaxelinfusionen. Mindre vanligt förekommande

var svåra symptom såsom utslag följt av avfjällning, vilket i sällsynta fall har lett till uppehåll eller

avbrott i docetaxel-behandlingen (se avsnitt 4.2 och 4.4). Kraftiga nagelförändringar karaktäriserade

av hypo-eller hyperpigmentering och ibland smärta och onykolys.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Reaktioner på infusionsstället var i allmänhet milda och utgjordes av hyperpigmentering,

inflammation, rodnad eller torrhet i huden, flebit eller extravasering samt svullnad av venen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vätskeretention i form av perifera ödem, samt mer sällsynt pleurautgjutning, perikardiell utgjutning,

ascites och viktökning har rapporterats. Det perifera ödemet startar vanligen i de nedre extremiteterna

och kan bli generaliserat med en viktökning på 3 kg eller mer. Vätskeretentionen är kumulativ med

avseende på incidens och svårighetsgrad (se avsnitt 4.4).

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

monoterapi

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektioner (G3/4:

5,7%; inklusive sepsis

och pneumoni, dödlig

utgång hos 1,7%)

Infektion associerad

med G4 neutropeni

(G3/4: 4,6%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G4:

76,4%);

Anemi (G3/4: 8,9%);

Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2%)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 5,3%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4%);

Smakförändring (svår

0,07%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjärtsvikt

Blodkärl

Hypotoni;

Hypertension;

Blödning

Andningsvägar,

bröstkorg

och mediastinum

Dyspné (svår 2,7%)

Magtarmkanalen

Stomatit (G3/4: 5,3%);

Diarré (G3/4: 4%);

Illamående (G3/4:

4%);

Kräkning (G3/4: 3%)

Förstoppning (svår

0,2%); Buksmärta

(svår 1%);

Gastrointestinal

blödning (svår 0,3%)

Esofagit (svår 0,4%)

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4:

5,9%);

Nagelförändringar

(svåra 2,6%)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (svår 1,4%)

Artralgi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Vätskeretention (svår

6,5%);

Asteni (svår 11,2%);

Smärta

Reaktion på

infusionsstället;

bröstsmärta utan

hjärtpåverkan (svår

0,4%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Undersökningar

G3/4 bilirubin stegring

(< 5%);

G3/4 stegring

av alkaliska fosfataser

(< 4%);

G3/4 ASAT stegring

(< 3%);

G3/4 ALAT

stegring (< 2%)

Beskrivning av utvalda biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

monoterapi

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Blödningar associerade med G3/4 trombocytopeni.

Centrala och perifera nervsystemet

Dokumentation avseende reversibilitet finns tillgänglig för 35,3% av patienterna som utvecklat

neurotoxicitet efter behandling med docetaxel monoterapi 100 mg/m². Biverkningarna var spontant

reversibla inom 3 månader.

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta: ett fall av icke-reversibel alopeci i slutet av studien. 73% av hudreaktionerna var

reversibla inom 21 dagar.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administrationsstället

Kumulativ mediandos till avbrott i behandlingen var mer än 1000 mg/m² och tiden till dess att

vätskeretentionen gick tillbaka var i median 16,4 veckor (spridning 0 - 42 veckor). Debuten av måttlig

till svår vätskeretention är fördröjd hos patienter med premedicinering (kumulativ mediandos

818,9 mg/m²) jämfört med patienter utan premedicinering (kumulativ mediandos 489,7 mg/m²).

Vätskeretention har dock rapporterats under tidiga behandlingscykler hos några patienter.

Tabell över biverkningar vid småcellig lungcancer för Docetaxel 75 mg/m

monoterapi

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Infektioner (G3/4: 5%)

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G4: 54,2%);

Anemi (G3/4: 10,8%);

Trombocytopeni (G4:

1,7%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(inga svåra)

Metabolism och nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5%)

Hjärtat

Arytmi (inga svåra)

Blodkärl

Hypotoni

Magtarmkanalen

Illamående(G3/4: 3,3%);

Stomatit (G3/4: 1,7%);

Kräkning (G3/4: 0,8%);

Diarré (G3/4: 1,7%)

Förstoppning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Hud och subkutan vävnad

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8%)

Nagelförändringar (svåra

0,8%)

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Myalgi

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Asteni (svår 12,4%);

Vätskeretention (svår 0,8%);

Smärta

Undersökningar

G3/4 bilirubinstegring

(< 2%)

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med doxorubicin

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektion (G3/4:

7,8%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G4:

91,7%);

Anemi (G3/4: 9,4%);

Febril neutropeni;

Trombocytopeni (G4:

0,8%)

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 1,2%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4%)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4%)

Hjärtat

Hjärtsvikt;

Arytmi (inga svåra)

Blodkärl

Hypotoni

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

5%);

Stomatit (G3/4: 7,8%);

Diarré (G3/4: 6,2%);

Kräkning (G3/4: 5%);

Förstoppning

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci;

Nagelförändringar

(svåra 0,4%);

Hudreaktioner (inga

svåra)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni (svår 8,1%);

Vätskeretention (svår

1,2%);

Smärta

Reaktion på

infusionsstället

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Undersökningar

G3/4 bilirubin stegring

(< 2,5%);

G3/4 stegring av

alkaliska fosfataser

(< 2,5%)

G3/4 ASAT stegring

(< 1%);

G3/4 ALAT stegring

(< 1%)

Tabell över biverkningar vid småcellig lungcancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med

cisplatin

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga

biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektioner (G3/4:

5,7%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G4:

51,5%);

Anemi (G3/4: 6,9%);

Trombocytopeni

(G4:0,5%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktion

er (G3/4: 2,5%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjärtsvikt

Blodkärl

Hypotoni (G3/4:

0,7%)

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

9,6%);

Kräkning (G3/4: 7,6%);

Diarré (G3/4: 6,4%);

Stomatit (G3/4: 2%)

Förstoppning

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci;

Nagelförändringar

(svåra 0,7%);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2%)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (svår 0,5%)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni (svår 9,9%);

Vätskeretention (svår

0,7%);

Feber (G3/4: 1,2%)

Reaktion på

infusionsstället;

Smärta

Undersökningar

G3/4 bilirubin

stegring (2,1%);

G3/4 ALAT stegring

(1,3%)

G3/4 ASAT stegring

(0,5%);

G3/4 stegring av

alkaliska fosfataser

(0,3%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

i kombination med trastuzumab

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 32%);

Febril neutropeni (omfattande

neutropeni associerad med feber

och behandling med antibiotika)

eller neutropen sepsis

Metabolism och nutrition

Anorexi

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Parestesi; huvudvärk;

förändring av smakkänsla;

hypestesi

Ögon

Ökat tårflöde; konjunktivit

Hjärtat

Hjärtsvikt

Blodkärl

Lymfödem

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Epistaxis; faryngolaryngeal

smärta; nasofaryngit;

dyspné; hosta; rinorré

Magtarmkanalen

Illamående; diarré; kräkning;

förstoppning; stomatit;

dyspepsi; buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Alopeci; erytem; hudutslag;

nagelförändringar

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Myalgi; artralgi; smärta i

extremiteterna; skelettsmärta;

ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Asteni; perifert ödem; pyrexi;

trötthet;

slemhinneinflammation;

smärta; influensaliknande

symtom; bröstsmärta; frossa

Letargi

Undersökningar

Viktökning

Beskrivning av utvalda biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m2 i kombination med

trastuzumab

Hjärtat

Symtomatisk hjärtsvikt rapporterades hos 2,2% av de patienter som behandlades med docetaxel plus

trastuzumab jämfört med 0% av de patienter som behandlades med docetaxel som monoterapi. I

docetaxel plus trastuzumab armen hade 64% tidigare behandlats med antracyklin som adjuvant terapi

jämfört med 55% i armen med docetaxel som monoterapi.

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga: Hematologisk toxicitet var ökad hos patienter som behandlades med trastuzumab och

docetaxel jämfört med docetaxel i monoterapi (32% neutropeni grad 3/4 mot 22%, vid användning av

NCI-CTC kriterier). Notera att detta troligen är en underskattning då docetaxel i monoterapi vid en dos

på 100 mg/m

resulterar i neutropeni hos 97% av patienterna, 76% av grad 4, baserat på nadir.

Incidensen av febril neutropeni/neutropen sepsis var också ökad hos patienter behandlade med

trastuzumab plus docetaxel (23% mot 17% för patienter behandlade med docetaxel i monoterapi).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med capecitabin.

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Oral candidiasis (G3/4: < 1%)

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 63%);

Anemi (G3/4: 10%)

Trombocytopeni (G3/4: 3%)

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 1%);

Minskad aptit

Dehydrering (G3/4: 2%);

Centrala och perifera

nervsystemet

Smakförändringar (G3/4:

< 1%);

Parestesi (G3/4: < 1%)

Yrsel;

Huvudvärk (G3/4: < 1%);

Perifer neuropati

Ögon

Ökat tårflöde

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Halsont (G3/4: 2%)

Dyspné (G3/4: 1%);

Hosta (G3/4: < 1%);

Epistaxis (G3/4: < 1%)

Magtarmkanalen

Stomatit (G3/4: 18%);

Diarré (G3/4: 14%);

Illamående (G3/4: 6%);

Kräkning (G3/4: 4%);

Förstoppning (G3/4: 1%);

Buksmärta (G3/4: 2%);

Dyspepsi

Smärta i övre buken;

Muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Hand-fotsyndrom (G3/4: 24%);

Alopeci (G3/4: 6%);

Nagelförändringar (G3/4: 2%).

Dermatit;

Erytematösa utslag

(G3/4: < 1%);

Nagelfärgförändring;

Onykolys

(G3/4: 1%)

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Myalgi (G3/4: 2%);

Artralgi (G3/4: 1%)

Smärta i extremiteterna (G3/4:

< 1%);

Ryggsmärta (G3/4: 1%)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Asteni (G3/4: 3%);

Pyrexi (G3/4: 1%);

Trötthet/svaghet (G3/4: 5%),

Perifert ödem (G3/4: 1%)

Letargi;

Smärta

Undersökningar

Viktminskning;

G3/4 bilirubinstegring (9%)

Tabell över biverkningar vid prostatacancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med prednison

eller prednisolon

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Infektion (G3/4: 3,3%)

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 32%);

Anemi (G3/4: 4,9%)

Trombocytopenia;

(G3/4: 0,6%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 0,6%)

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 0,6%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2%);

Smakförändringar (G3/4: 0%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Ögon

Ökat tårflöde (G3/4: 0,6%)

Hjärtat

Minskning av vänster

hjärtkammarfunktion (G3/4:

0,3%)

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Epistaxis (G3/4: 0%);

Dyspné (G3/4: 0,6%);

Hosta (G3/4: 0%)

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4: 2,4%);

Diarré (G3/4: 1,2%);

Stomatit/faryngit (G3/4: 0,9%);

Kräkning (G3/4: 1,2%)

Hud och subkutan vävnad

Alopeci;

Nagelförändringar (inga svåra)

Exfoliativt utslag (G3/4: 0,3%)

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Artralgi (G3/4: 0,3%);

Myalgi (G3/4: 0,3%)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Trötthet (G3/4: 3,9%);

Vätskeretention (svår 0,6%)

Tabell över biverkningar vid adjuvant behandling med docetaxel 75 mg/m

i kombination med

doxorubicin och cyklofosfamid hos patienter med nodpositiv (TAX 316) och nodnegativ (GEICAM

9805) bröstcancer – poolade data.

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektion (G3/4:

2,4%);

Neutropen infektion.

(G3/4: 2,6%)

Blodet och

lymfsystemet

Anemi (G3/4: 3%);

Neutropeni (G3/4:

59,2%);

Trombocytopeni

(G3/4: 1,6%);

Febril neutropeni

(G3/4: NA)

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 0,6%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi (G3/4: 1,5%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Smakförändring

(G3/4: 0,6%);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

<0,1%)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0%)

Synkope (G3/4:

0%);

Neurotoxicitet

(G3/4: 0%) ;

Somnolens (G3/4:

Ögon

Konjunktivit (G3/4:

<0,1%)

Ökat tårflödet (G3/4:

<0,1%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 0,2%)

Blodkärl

Värmevallningar

(G3/4: 0,5%)

Hypotoni (G3/4: 0%);

Flebit (G3/4: 0%)

Lymfödem (G3/4:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta (G3/4: 0%)

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

5,0%);

Stomatit (G3/4:

6,0%);

Kräkning (G3/4:

4,2%);

Diarré (G3/4:

3,4%);

Förstoppning (G3/4:

0,5%)

Buksmärta (G3/4:

0,4%).

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci (kvarstående:

<3%);

Hudåkommor (G3/4:

0,6%);

Nagelförändringar

(G3/4: 0,4%).

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (G3/4: 0,7%);

Artralgi (G3/4: 0,2%)

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Amenorré (G3/4: NA)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni (G3/4: 10,0%);

Feber (G3/4: NA);

Perifert ödem (G3/4:

0,2%)

Undersökningar

Viktökning (G3/4: 0%);

Viktminskning (G3/4:

0,2%)

Beskrivning av utvalda biverkningar för adjuvant behandling med Docetaxel 75 mg/m

i kombination

med doxorubicin och cyklofosfamid hos patienter med nodpositiv (TAX 316) och nodnegativ

(GEICAM 9805) bröstcancer

Centrala och perifera nervsystemet

Perifera neurosensoriska biverkningar observerades vara pågående vid uppföljning hos 10 av de 84

patienterna som hade perifera neurosensoriska biverkningar efter slutförd kemoterapi i

bröstcancerstudien (TAX316) för nodpositiva patienter.

Hjärtat

I studie TAX316 hade 26 patienter (3,5%) i TAC-armen och 17 patienter (2,3%) i FAC-armen

utvecklat kronisk hjärtinsufficiens. Alla utom en patient i varje arm diagnostiserades med CHF mer än

30 dagar efter behandlingsperioden. Två patienter i TAC-armen och 4 patienter i FAC-armen avled på

grund av hjärtsvikt.

I GEICAM 9805 studien, utvecklade 3 patienter (0,6%) i TAC-armen och 3 patienter (0,6%) i FAC-

armen kronisk hjärtinsufficiens under uppföljningstiden. En patient i TAC-armen avled på grund av

dilaterad kardiomyopati.

Hud och subkutan vävnad

I studie TAX316 observerades alopeci vid uppföljning efter avslutad kemoterapi hos 687 av 744 TAC-

patienter och hos 645 av 736 FAC-patienter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I slutet av uppföljningsperioden (faktisk median uppföljningstid på 96 månader), observerades

pågående alopeci hos 29 TAC-patienter (3,9%) och 16 FAC patienter (2,2%).

I GEICAM 9805 studien, rapporterades kvarstående alopeci i uppföljningsperioden (median

uppföljningstid på 10 år och 5 månader) och observerades vara pågående för 49 patienter (9,2%) i

TAC-armen och 35 patienter (6,7%) i FAC-armen. Alopecia relaterat till studieläkemedlet startade

eller förvärrades under uppföljningsperioden på 42 patienter (7,9%) i TAC-armen och 30 patienter

(5,8%) i FAC-armen.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Amenorré observerades vara pågående vid uppföljning hos 121 av de 202 patienterna som hade

amenorré efter slutförd kemoterapi i studie TAX316.

I GEICAM 9805 studien, rapporterades kvarstående amenorré under uppföljningstiden (median

uppföljningstid på 10 år och 5 månader) och observerades vara pågående för 18 patienter (3,4%) i

TAC-armen och 5 patienter (1,0%) i FAC-armen.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället

I studie TAX 316 observerades kvarstående perifera ödem hos 19 av de 119 patienterna som hade

perifert ödem i TAC-armen och hos 4 patienter av 23 patienter med perifert ödem i FAC-armen.

I studie GEICAM 9805 observerades lymfödem vara kvarstående vid uppföljning hos 4 av de 5

patienterna i TAC-armen och hos 1 av 2 patienter i FAC-armen efter avslutad kemoterapibehandling,

och var bestående efter uppföljningstiden (median uppföljningstid på 10 år och 5 månader) slut. Asteni

observerades vara kvarstående vid inledning av uppföljningsperioden (median uppföljningstid på 10 år

och 5 månader) och observerades vara pågående på 12 patienter (2,3%) i TAC-armen och 4 patienter

(0,8%) i FAC-armen.

Akut leukemi / Myelodysplastiskt syndrom

Efter 10 års uppföljning i studie TAX316 hade akut leukemi rapporterats hos 4 av 744 TAC-patienter

och hos 1 av 736 FAC-patienter. Myelodysplastiskt syndrom rapporterades hos 2 av 744

TAC-patienter och hos 1 av 736 FAC-patienter.

Efter 10 års uppföljning i GEICAM studien, utvecklades akut leukemi hos 1 av 532 (0,2%) patienter i

TAC-armen. Inga fall rapporterades hos patienter i FAC-armen. Inga patienter diagnosticerades med

myelodysplastiskt syndrom i någon av behandlingsgrupperna.

Neutropena komplikationer

Nedanstående tabell visar att incidensen av Grad 4 neutropeni, febril neutropeni och neutropen

infektion minskade hos patienter som erhöll primär G-CSF profylax efter att detta blev obligatoriskt i

TAC-armen – GEICAM studien.

Neutropena komplikationer hos patienter som får TAC med eller utan primär G-CSF profylax

(GEICAM 9805)

Utan primär

G-CSF profylax

(n = 111)

n (%)

Med primär

G-CSF profylax

(n = 421)

n (%)

Neutropeni (Grad 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febril neutropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropen infektion

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropen infektion

(Grad 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid adenocarcinom i magsäcken för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med

cisplatin och 5-fluorouracil

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Neutropen infektion;

Infektion (G3/4: 11,7%)

Blodet och lymfsystemet

Anemi (G3/4: 20,9%);

Neutropeni (G3/4: 83,2%);

Trombocytopeni (G3/4: 8,8%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 1,7)

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 11,7%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 8,7%)

Yrsel (G3/4: 2,3%);

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 1,3%)

Ögon

Ökat tårflöde (G3/4: 0%)

Öron och balansorgan

Nedsatt hörsel (G3/4: 0%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 1,0%)

Magtarmkanalen

Diarré (G3/4: 19,7%);

Illamående (G3/4: 16%);

Stomatit (G3/4: 23,7%);

Kräkning (G3/4: 14,3%)

Förstoppning (G3/4: 1,0 %);

Gastrointestinal smärta ( G3/4:

1,0%)

Esofagit/dysfagit/odynofagi

(G3/4: 0,7%)

Hud och subkutan vävnad

Alopeci (G3/4: 4,0%)

Utslag/klåda (G3/4: 0,7%);

Nagelförändringar (G3/4:

0,7%);

Hudexfoliering (G3/4: 0%)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Letargi (G3/4: 19,0%);

Feber (G3/4: 2,3%);

Vätskeretention

(svår/livshotande: 1%)

Beskrivning av utvalda biverkningar vid adenocarcinom i magsäcken för Docetaxel 75 mg/m

kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

Blodet och lymfsystemet

Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 17,2 respektive 13,5 % av patienterna

oberoende av G-CSF användning. G-CSF användes som sekundär profylax för 19,3% av patienterna

(10,7% av cyklerna). Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 12,1 respektive 3,4%

av patienterna när de erhöll profylaktisk G-CSF, hos 15,6 respektive 12,9% av patienterna som inte

erhöll profylaktisk G-CSF (se avsnitt 4.2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid huvud- och halscancer för Docetaxel 75 mg/m2 i kombination med

cisplatin och 5-fluorouracil

Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX 323)

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektion (G3/4:

6,3%);

Neutropen infektion

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecifierade (samt

cystor och polyper)

Cancersmärta

(G3/4:0,6%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G3/4:

76,3%);

Anemi (G3/4: 9,2%);

Trombocytopeni

(G3/4: 5,2%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(inga allvarliga)

Metabolism och

nutrition

Anorexi (G3/4: 0,6%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Dysgeusi/Parosmi;

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

0,6%)

Yrsel

Ögon

Ökat tårflöde;

Konjunktivit

Öron och balansorgan

Nedsatt hörsel

Hjärtat

Hjärtmuskelischemi

(G3/4):1,7%

Arytmi (G3/4: 0,6%)

Blodkärl

Venösa sjukdomar (G3/4:

0,6%)

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

0,6%);

Stomatit (G3/4: 4,0%);

Diarré (G3/4: 2,9%);

Kräkning (G3/4:

0,6%)

Förstoppning;

Esofagit/dysfagit/odynofagi

(G3/4: 0,6 %);

Gastrointestinal smärta;

Dyspepsi;

Gastrointestinal blödning

(G3/4: 0,6%)

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci (G3/4: 10,9%)

Utslag/klåda;

Torr hud;

Hudexfoliering (G3/4:

0,6%)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (G3/4: 0,6%)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrationsstället

Letargi (G3/4: 3,4%);

Pyrexi (G3/4: 0,6%);

Vätskeretention;

Ödem

Undersökningar

Viktökning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga

biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektion (G3/4: 3,6%)

Neutropen infektion

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecifierade (samt

cystor och polyper)

Cancersmärta

(G3/4:1,2%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G3/4:

83,5%);

Anemi (G3/4: 12,4%);

Trombocytopeni

(G3/4: 4,0%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och

nutrition

Anorexi (G3/4:

12,0%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Dysgeusi/Parosmi

(G3/4: 0,4%);

Perifer sensorisk

neuropati (G3/4:

1,2%)

Yrsel (G3/4: 2.0%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4:

0.4%)

Ögon

Ökat tårflöde

Konjunktivit

Öron och balansorgan

Nedsatt hörsel (G3/4:

1,2%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 2.0%)

Hjärtmuskelischemi

Blodkärl

Venösa sjukdomar

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

13,9%);

Stomatit (G3/4:

20,7%);

Kräkning (G3/4:

8,4%)

Diarré (G3/4: 6,8%);

Esofagit/dysfagit/

odynofagi (G3/4:

12,0%);

Förstoppning (G3/4:

0,4%)

Dyspepsi (G3/4:

0,8%);

Gastrointestinal

smärta (G3/4: 1,2%);

Gastrointestinal

blödning (G3/4: 0,4%)

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci (G3/4: 4,0%);

Utslag/klåda

Torr hud;

Deskvamation

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (G3/4: 0,4%)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrationsstället

Letargi (G3/4: 4,0%);

Pyrexi (G3/4: 3,6%);

Vätskeretention (G3/4:

1,2%);

Ödem (G3/4: 1,2%)

Undersökningar

Viktminskning

Viktökning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Erfarenheter efter marknadsföring:

Neoplasier; benigna, maligna och ospecifierade (samt cystor och polyper)

Fall av akut myeloid leukemi och myelodysplastiskt syndrom har rapporterats i samband med

användning av docetaxel i kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel och/eller

strålningsbehandling.

Blodet och lymfsystemet

Benmärgssupression och andra hematologiska biverkningar har rapporterats. Disseminerad

intravaskulär koagulation (DIC), ofta i samband med sepsis eller multiorgansvikt har rapporterats.

Immunsystemet

Fall av anafylaktisk chock, i vissa fall dödlig har rapporterats.

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta fall av krampanfall eller övergående medvetandeförlust har observerats vid administrering av

docetaxel. Dessa reaktioner uppträder ibland under infusion av läkemedlet.

Ögon

Mycket sällsynta fall av övergående synrubbningar (blixt, blinkljus, skotom) har rapporterats,

vanligtvis uppträdande under infusion av läkemedlet och i samband med överkänslighetsreaktioner.

Dessa synrubbningar var reversibla vid avbrytande av infusionen. Sällsynta fall av ökat tårflöde med

eller utan konjunktivit har rapporterats, liksom fall av tårkanalstenos, vilket lett till besvär med alltför

stora tårmängder. Fall av cystiskt makulaödem (CMO) har rapporterats hos patienter som behandlats

med docetaxel.

Öron och balansorgan

Sällsynta fall av ototoxicitet, hörselsjukdomar och/eller hörselnedsättning har rapporterats.

Hjärtat

Sällsynta fall av myokardinfarkt har rapporterats.

Blodkärl

Venösa tromboemboliska händelser har rapporterats i sällsynta fall.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

ARDS («Acute Respiratory Distress Syndrome») och fall av interstitiell pneumoni/pneumonit,

interstitiell lungsjukdom, lungfibros och andningssvikt, ibland dödlig, har rapporterats i sällsynta fall.

Sällsynta fall av strålningsorsakad pneumonit har rapporterats hos patienter som erhållit samtidig

strålbehandling.

Magtarmkanalen

Sällsynta fall av dehydrering orsakad av gastrointestinala besvär, gastrointestinal perforation,

ischemisk kolit, kolit samt neutropen enterokolit har rapporterats. Sällsynta fall av tarmvred och

intestinal obstruktion har rapporterats.

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta fall av hepatit, ibland med dödlig utgång främst hos patienter som redan har

störningar i leverfunktionen, har rapporterats.

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta fall av kutan lupus erythematosus och bullösa utslag som erythema multiforme,

Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys har rapporterats vid behandling med docetaxel.

I vissa fall kan andra bidragande faktorer ha medverkat till utvecklingen av detta. Sklerodermiliknande

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

förändringar som ofta föregås av perifera lymfödem har rapporterats vid behandling med docetaxel.

Fall av ihållande alopeci har rapporterats.

Njurar och urinvägar

Nedsatt njurfunktion och njursvikt har rapporterats. Hos ca 20% av dessa fall fanns inga riskfaktorer

för akut njursvikt såsom samtidiga nefrotoxiska läkemedel och gastronintestinala tillstånd.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administreringsstället

Återuppträdande av lokal reaktion s k «radiation recall phenomenon» har rapporterats i sällsynta fall.

Vätskeretentionen har inte åtföljts av akuta episoder av oliguri eller hypotoni. Dehydrering och

lungödem har rapporterats i sällsynta fall.

Metabolism och nutrition

Fall av hyponatremi har rapporterats, främst i samband med dehydrering, kräkningar och pneumoni.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning viadet nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V*.

4.9

Överdosering

Ett fåtal fall av överdosering har rapporterats. Det finns ingen känd antidot mot överdosering av

docetaxel. I händelse av överdosering skall patienten övervakas vid specialistklinik och

vitalfunktionerna noggrant monitoreras. I händelse av överdosering kan en ökning av biverkningar

förväntas. De huvudsakliga förväntade komplikationerna vid överdosering utgörs av

benmärgssupression, perifer neurotoxicitet och mukosit. Vid fall av överdos bör patienten behandlas

med G-CSF. Övriga lämpliga symptomatiska åtgärder vidtas vid behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Taxaner, ATC-kod: L01CD02

Verkningsmekanism

Docetaxel är ett anticancer-medel som verkar genom att underlätta sammansättningen av tubulin till

stabila mikrotubuli samt genom att hämma depolymerisationen, vilket leder till en uttalad minskning

av fritt tubulin. Bindningen av docetaxel till mikrotubuli ändrar inte antalet protofilament i

mikrotubuli.

Docetaxel har in vitro visats förstöra det mikrotubulära nätverk som är grundläggande för viktiga

cellulära processer vid såväl mitos som i interfas.

Farmakodynamisk effekt

Docetaxel befanns vara cytotoxiskt in vitro mot olika murina och humana tumörcellinjer samt mot

ny-exciderade humana tumörceller i klonogena assays. Docetaxel uppnår höga intracellulära

koncentrationer och finns kvar i cellerna under lång tid. Dessutom har docetaxel befunnits vara aktivt i

flera, men inte alla, cellinjer som överuttrycker det s k p-glykoproteinet vilket kodas av den s k

multidrogresistensgenen. In vivo är docetaxel oberoende av dosschema och har ett brett spektrum av

antitumöraktivitet mot avancerade murina och humana tumörtransplantat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Klinisk effekt och säkerhet

Bröstcancer

Docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid: adjuvant behandling

Patienter med operabel nodpositiv bröstcancer (TAX 316)

Data från en öppen randomiserad multicenterstudie stödjer användning av docetaxel för adjuvant

behandling av patienter med operabel nodpositiv bröstcancer och KPS ≥ 80%, mellan 18 och 70 år.

Efter stratifiering i enlighet med antalet positiva lymfnoder (1-3, 4+), randomiserades 1491 patienter

att behandlas med antingen docetaxel 75 mg/m

administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m

och cyklofosfamid 500 mg/m

(TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m

följt av fluorouracil

500 mg/m

och cyklofosfamid 500 mg/m

(FAC-armen). Båda behandlingarna administrerades var

tredje vecka i 6 cykler. Docetaxel administrerades som en 1-timmes infusion, övriga läkemedel gavs

som intravenös bolusdos dag ett. G-CSF administrerades som en sekundär profylax till patienter som

fick svår neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller infektion). Patienter i TAC-armen

behandlades med antibiotika profylaktiskt, 500 mg ciprofloxacin peroralt två gånger dagligen i 10

dagar med start dag 5 i varje cykel eller motsvarande. I båda armarna, efter den sista cykeln i

kemoterapin, behandlades patienter som hade positiva östrogen- och/eller progesteronreceptorer med

20 mg tamoxifen dagligen i upp till 5 år. Adjuvant strålningsterapi förskrevs i enlighet med de

gällande riktlinjer hos deltagande institutioner. Strålningsterapi förskrevs till 69% av patienterna som

behandlades med TAC och till 72% av patienterna som behandlades med FAC. Två interimsanalyser

och en final analys gjordes. Den första interimsanalysen var planerad 3 år efter det datum då halva

studiepopulationen var rekryterad. Den andra interimsanalysen gjordes efter att totalt 400 fall av

sjukdomsfri överlevnad (DFS) hade registrerats vilket gav en median uppföljningstid på 55 månader.

Den finala analysen gjordes när alla patienter nått sitt 10-årsuppföljningsbesök (såvida de inte haft

någon DFS-händelse eller hade följts upp tidigare). Sjukdomsfri överlevnad (DFS) var den primära

effektendpointen och total överlevnad (OS) var den sekundära effektendpointen.

En final analys genomfördes med en aktuell median uppföljning på 96 månader.

En signifikant längre sjukdomsfri överlevnad demonstrerades för TAC-armen jämfört med FAC-

armen. Incidensen av återfall vid 10 år var reducerad hos patienter som behandlades med TAC jämfört

med de patienter som behandlades med FAC (39% mot 45%) d v s en absolut riskreduktion med 6%

(p = 0,0043). Total överlevnad vid 10 år var också signifikant ökad med TAC jämfört med FAC (76%

mot 69%) d v s en absolut reduktion för risk att dö med 7% (p = 0,002). Eftersom fördelen som

observerats hos patienter med 4+noder inte var statistiskt signifikant vad gäller sjukdomsfri

överlevnad (DFS) och total överlevnad (OS) är det positiva nytta/risk-förhållandet för TAC-

behandlade patienter med 4+ noder inte fullt påvisat vid den finala analysen.

Som helhet visade studieresultatet på ett positivt nytta/risk förhållande för TAC jämfört med FAC.

Undergrupper av TAC-behandlade patienter analyserades med avseende på prospektivt definierat

viktiga prognostiska faktorer:

Sjukdomsfri överlevnad

Total överlevnad

Patientundergrupp

Antalet

Patienter

Hazard

ratio*

95%CI

p =

Hazard

ratio*

95%CI

p =

Antalet positiva

noder

Total

0,80

0,72

0,87

0,68-0,93

0,58-0,91

0,70-1,09

0,0043

0,0047

0,2290

0,74

0,62

0,87

0,61-0,90

0,46-0,82

0,67-1,12

0,0020

0,0008

0,2746

* ett hazard ratio på mindre än 1 antyder att TAC är associerat med en längre sjukdomsfri överlevnad

och total överlevnad jämfört med FAC

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Patienter med operabel nodnegativ bröstcancer som bedöms lämpliga att erhålla kemoterapi

(GEICAM 9805)

Data från en öppen randomiserad multicenterstudie stöder användningen av Docetaxel vid adjuvant

behandling hos patienter med operabel nodnegativ bröstcancer och som är kandidater för kemoterapi.

1060 patienter randomiserades till att erhålla antingen docetaxel 75 mg/m

administrerat 1 timme efter

doxorubicin 50 mg/m

och cyklofosfamid 500 mg/m

(539 patienter i TAC-armen) eller doxorubicin

50 mg/m

följt av fluorouracil 500 mg/m

och cyklofosfamid 500 mg/m

(521 patienter i FAC-armen)

som adjuvant behandling vid operabel nodnegativ bröstcancer hos patienter med hög återfallsrisk

enligt 1998 St. Gallen-kriterier (tumörstorlek >2 cm och/eller negativ ER och PR och/eller hög

histologisk/nukleär grad (grad 2 till 3) och/eller ålder<35 år). Båda regimerna administrerades var

tredje vecka i 6 cykler. Docetaxel administrerades som en 1-timmes infusion, alla övriga läkemedel

gavs intravenöst på dag 1 var tredje vecka. Primär profylaktisk G-CSF blev obligatorisk i TAC-armen

efter att 230 patienter randomiserats. Förekomsten av grad 4 neutropeni, febril neutropeni och

neutropena infektioner minskade hos patienter som erhöll primär G-CSF profylax (se avsnitt 4.8). I

båda armarna , efter den sista kemoterapicykeln, erhöll patienter med ER och/eller PgR + tumörer,

tamoxifen 20 mg en gång dagligen i upp till 5 år.

Adjuvant strålbehandling administrerades enligt lokala riktlinjer vid de deltagande institutionerna och

gavs till 57,3% av patienterna som fick TAC och 51,2% av patienterna som fick FAC.

En primär analys och en uppdaterad analys utfördes. Den primära analysen gjordes när alla patienter

hade en uppföljning på mer än 5 år (median uppföljningstid på 77 månader). Den uppdaterade

analysen utfördes då alla patienter nått sitt 10-års uppföljningsbesök (median uppföljningstid på 10 år

och 5 månader) om de inte hade en sjukdomsfri överlevnad eller om kontakten förlorades med

patienten före uppföljsningsbesöket. Sjukdomsfri överlevnad (DFS) var det primära effektmåttet och

total överlevnad (OS) var den sekundära effektmåttet.

Efter en medianuppföljningstid på 77 månader visades signifikant längre sjukdomsfri överlevnad för

TAC-armen jämfört med FAC-armen. TAC-behandlade patienter hade en 32%-ig minskning av

återfallsrisken jämfört med de som behandlades med FAC (hazard ratio =0,68; 95% CI (0,49-0,93); p

= 0,01). Vid median uppföljningstid på 10 år och 5 månader, visade patienter behandlade i TAC-

armen en 16,5%-ig reduktion av risken för återfall jämfört med de som behandlades med FAC

(riskkvot = 0,84, 95% CI (0,65-1,08), p = 0,1646). Data från sjukdomsfri överlevnad var inte statistiskt

signifikant, men var fortfarande förknippad med en positiv utveckling till förmån för TAC.

Mediantiden för uppföljning var 77 månader, total överlevnad var även längre i TAC-armen, i vilken

TAC-behandlade patienter hade en 24%-ig minskning av risken att dö jämfört med FAC (hazard ratio

= 0,76; 95% CI (0,46-1,26); p = 0,29). Fördelningen av total överlevnad skiljde sig dock inte

signifikant åt mellan de två grupperna.

När TAC-behandlade patienter uppnått median uppföljningstid på 10 år och 5 månader var risken för

dödsfall sänkt med 9% jämfört med FAC-behandlade patienter (riskkvot = 0,91, 95% CI (0,63-1,32)).

Överlevnaden var 93,7% i TAC-armen och 91,4% i FAC-armen vid tidpunkten för 8-års uppföljning

och 91,3% i TAC-armen och 89% i FAC-armen vid tidpunkterna för 10-års uppföljning.

Det positiva nytta-risk-förhållandet för TAC jämfört med FAC var oförändrad.

Vid primär analys (median uppföljningstid på 77 månader) analyserades undergrupper av TAC-

behandlade patienter med avseende på prospektivt definierade viktiga prognostiska faktorer: (se

nedanstående tabell):

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Analys av undergrupper-Adjuvant behandling hos patienter med nodnegativ bröstcancer (studie)

(“Intent-to-Treat”-analys)

Patientundergrupp

Antal patienter i

TAC-gruppen

Sjukdomsfri överlevnad

Hazard ratio*

95% CI

Totalt

0,68

0,49-0,93

Ålderskategori 1

<50 år

≥50 år

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Ålderskategori 2

<35 år

≥35 år

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Hormonreceptorstatus

Negativ

Positiv

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Tumörstorlek

≤2 cm

>2 cm

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologisk grad

Grad 1 (inkluderar

icke-bedömd grad)

Grad 2

Grad 3

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopausal status

Premenopausal

Postmenopausal

0,64

0,72

0,40-1

0,47-1,12

*en hazard ratio (TAC/FAC) på mindre än 1 tyder på att TAC kan associeras med en längre

sjukdomsfri överlevnad jämfört med FAC.

Undersökande analyser av undergrupper avseende sjukdomsfri överlevnad hos patienter som uppfyller

2009 St. Gallen kemoterapikriterier – (ITT population) utfördes och presenteras här nedan

TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)

Undergrupper

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-värde

Uppfyller relativ

indikation

för kemoterapi

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796 (0,434 – 1,459)

0,4593

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606 (0,42 – 0,877)

0,0072

TAC = docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid

FAC = 5-fluorouracil, doxorubicin och cyklofosfamid

CI = konfidensintervall; ER = östrogenreceptor

ER = östrogenreceptor

PR = progesteronreceptor

ER/PR-negativ eller Grad 3 eller tumörstorlek >5 cm

Vid beräkning av hazard ratio användes “Cox proportional hazard model” med behandlingsgrupper

som faktor.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Docetaxel som monoterapi

Två randomiserade jämförande fas III studier har genomförts på patienter med metastaserad

bröstcancer med terapisvikt på behandling baserad på alkylerande medel (326 patienter) eller

antracyklin (392 patienter). Rekommenderad dos och behandlingsregim (100 mg/m

docetaxel var

tredje vecka) användes.

Hos patienter med terapisvikt på efter behandling baserad på alkylerande medel jämfördes docetaxel

med doxorubicin (75 mg/m

var tredje vecka).

Utan att påverka överlevnadstid (15 månader för docetaxel jämfört med 14 månader för doxorubicin, p

= 0,38) eller tid till progression (27 veckor för docetaxel jämfört med 23 veckor för doxorubicin, p =

0,54), var responsfrekvens högre (52% jämfört med 37%, p = 0,01) och tid till respons kortare (12

veckor jämfört med 23 veckor, p = 0,007) för docetaxel. Tre docetaxel-patienter (2%) avbröt

behandlingen på grund av vätskeretention, medan 15 doxorubicin-patienter (9%) avbröt behandlingen

på grund av hjärttoxicitet (tre fall av dödlig kronisk hjärtinsufficiens).

Hos patienter med terapisvikt på efter behandling baserad på antracyklin jämfördes docetaxel med

kombinationen mitomycin C och vinblastin (12 mg/m

var sjätte vecka respektive 6 mg/m

var tredje

vecka). Behandling med docetaxel gav en högre responsfrekvens (33% jämfört med 12%, p < 0,0001),

en förlängd tid till progression (19 veckor jämfört med 11 veckor, p = 0,0004) och en förlängd

överlevnadstid (11 månader jämfört med 9 månader, p = 0,01).

Under dessa två fas III studier var docetaxels säkerhetsprofil i överensstämmelse med den som sågs i

fas II studierna (se avsnitt 4.8).

En öppen randomiserad multicenterstudie fas III har genomförts med docetaxel som monoterapi

jämfört mot paklitaxel för behandling av avancerad bröstcancer hos patienter vars tidigare

cytostatikabehandling bör ha inkluderat ett antracyklinpreparat. Totalt 449 patienter randomiserades

till att få antingen docetaxel som monoterapi 100 mg/m

som en 1-timmes infusion eller paklitaxel

175 mg/m

som en 3-timmars infusion. Båda behandlingsregimerna administrerades var tredje vecka.

Utan att påverka primär ”endpoint” eller ”overall response rate” (32% jämfört med 25%, p = 0,10),

förlängde docetaxel mediantiden till progression (24,6 veckor jämfört med 15,6 veckor, p < 0,01) och

median överlevnad (15,3 månader jämfört med 12,7 månader, p = 0,03).

Fler grad 3/4 biverkningar observerades för docetaxel som monoterapi (55,4%) jämfört med paklitaxel

(23,0%).

Docetaxel i kombination med doxorubicin

En stor randomiserad fas III-studie, inkluderande 429 tidigare obehandlade patienter med

metastaserande sjukdom, har genomförts med doxorubicin (50 mg/m

) i kombination med docetaxel

(75 mg/m

) (AT-arm) jämfört med doxorubicin (60 mg/m

) i kombination med cyklofosfamid

(600 mg/m

) (AC-arm). Båda behandlingarna gavs dag 1 var tredje vecka.

Tiden till progression (TTP) var signifikant längre för AT-armen jämfört med AC-armen, p =

0,0138. Median TTP var 37,3 veckor (95% CI: 33,4 - 42,1) för AT-armen och 31,9 veckor (95%

CI: 27,4 - 36,0) för AC-armen.

Overall response rate (ORR) var signifikant högre för AT-armen jämfört med AC-armen, p =

0,009. ORR var 59,3% (95% CI: 52,8 - 65,9) för AT-armen jämfört med 46,5% (95% CI: 39,8 -

53,2) för AC-armen.

I denna studie visade AT-armen en högre incidens av uttalad neutropeni (90% mot 68,6%), febril

neutropeni (33,3% mot 10%), infektion (8% mot 2,4%) diarré (7,5% mot 1,4%), asteni (8,5% mot

2,4%) och smärta (2,8% mot 0%) jämfört med AC-armen. Å andra sidan visade AC-armen en högre

incidens av uttalad anemi (15,8% mot 8,5%) än AT-armen samt en högre incidens av allvarlig

hjärttoxicitet: hjärtsvikt (3,8% mot 2,8%), absolut LVEF sänkning ≥ 20% (13,1% mot 6,1%), absolut

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

LVEF sänkning ≥ 30% (6,2% mot 1,1%). Behandlingsrelaterad död inträffade i AT-armen för 1

patient (hjärtsvikt) och i AC-armen dog 4 patienter (1 patient till följd av septisk chock och 3 till följd

av hjärtsvikt).

Livskvalitet utvärderat med hjälp av EORTC frågeformulär var jämförbart och stabilt i både armarna

under behandling samt uppföljning.

Docetaxel i kombination med trastuzumab

Docetaxel i kombination med trastuzumab har studerats för behandling av patienter med metastaserad

bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som tidigare inte fått kemoterapi mot

metastaserad sjukdom. 186 patienter randomiserades för behandling med docetaxel (100 mg/m

) med

eller utan trastuzumab; 60% av patienterna behandlades innan med antracyklinbaserad adjuvant

kemoterapi. Docetaxel plus trastuzumab var effektivt hos patienterna oavsett om de hade erhållit

adjuvant antracyklinbehandling eller ej. Den huvudsakliga testmetoden för att bestämma HER2-

positivitet i den pivotala studien var immunohistokemi (IHC). En minoritet av patienterna testades

med fluoroscence in-situ hybridisering (FISH). I den här studien hade 87% av patienterna en sjukdom

som var IHC3+ och 95% av de inkluderade patienterna som var IHC3+ och/eller FISH-positiva.

Resultat på effekt sammanfattas i följande tabell:

Parameter

Docetaxel plus trastuzumab

1

n = 92

Docetaxel

1

n = 94

Svarsfrekvens

(95% CI)

(50-71)

(24-25)

Median varaktighet av respons

(månader)

(95% CI)

11,4

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Median TTP (månader)

95% CI)

10,6

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Median överlevnad (månader)

(95% CI)

30,5

(26,8-ne)

22,1

(17,6-28,9)

TTP=tid till progression, ”ne” indikerar att ett värde ej kunnat beräknas eller uppnås.

Komplett analysset (intent-to-treat)

Beräknad medianöverlevnad

Docetaxel i kombination med capecitabin

Data från en multicenter, randomiserad, kontrollerad fas III-studie stödjer användningen av docetaxel i

kombination med capecitabin för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad

bröstcancer som sviktat på cytostatikabehandling, inklusive ett antracyklinpreparat. I denna kliniska

studie randomiserades 255 patienter till behandling med docetaxel (75 mg/m

som en intravenös

infusion under en timme var tredje vecka) och capecitabin (1250 mg/m

2 gånger dagligen i två veckor

följt av en veckas viloperiod). 256 patienter randomiserades till behandling enbart med docetaxel

(100 mg/m

som en intravenös infusion under en timme var tredje vecka). Överlevnaden var längre i

den grupp som erhållit kombinationen docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Medianöverlevnaden var

442 dagar (docetaxel + capecitabin) jämfört med 352 dagar (docetaxel enbart). De totala objektiva

respons-frekvenserna i den totala randomiserade populationen (bedömning av prövare) var 41,6%

(docetaxel + capecitabin) jämfört med 29,7% (enbart docetaxel); p = 0,0058. Tiden till progression var

längre i den grupp som erhållit kombinationen docetaxel + capecitabin (p < 0,0001). Mediantiden till

progression var 186 dagar (docetaxel + capecitabin) jämfört med 128 dagar (docetaxel enbart).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Icke-småcellig lungcancer

Patienter som tidigare behandlats med cytostatika med eller utan strålbehandling

I en fas III-studie på tidigare behandlade patienter var tid till progress (12,3 veckor jämfört med 7

veckor) och totalöverlevnad signifikant längre för docetaxel 75 mg/ m² jämfört med bästa

understödjande behandling. Överlevnadstid efter 1 år var också signifikant längre i docetaxelgruppen

(40%) jämfört med bästa understödjande behandling (16%). Det förekom mindre användning av

morfinanalgetika (p < 0,01), icke-morfinanalgetika (p < 0,01), annan sjukdomsrelaterad medicinering

(p = 0,06) och strålbehandling (p < 0,01) hos patienter som behandlats med docetaxel 75 mg/m²

jämfört med de som erhållit bästa understödjande behandling.

Overall response rate var 6,8% hos evaluerbara patienter och median för responsduration var 26,1

veckor.

Docetaxel i kombination med platinamedel hos patienter som tidigare inte behandlats med kemoterapi

I en fas III-studie randomiserades 1218 patienter med icke resektabel stadium IIIB eller IV icke-

småcellig lungcancer, med KPS 70% eller högre och som ej behandlats med cytostatika för denna

sjukdom, till antingen docetaxel (T) 75 mg/m² som en en-timmes infusion omedelbart följt av cisplatin

(Cis) 75 mg/m² under 30-60 minuter var tredje vecka (TCis), docetaxel 75 mg/m² som entimmes

infusion i kombination med karboplatin (AUC 6 mg/ml.min) under 30-60 minuter var tredje vecka

eller vinorelbin (V) 25 mg/m² administrerat under 6-10 minuter dag 1, 8, 15, 22 följt av cisplatin

100 mg/m² administrerat dag 1 upprepat var fjärde vecka (VCis).

Överlevnadsdata, mediantid till progression och responsfrekvens för två av studiens armar illustreras i

följande tabell:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistisk analys

Överlevnad

(primär end-point):

Medianöverlevnad (månader)

1-års överlevnad (%)

2-års överlevnad (%)

11,3

10,1

Hazard ratio: 1,222

[97,2% CI: 0,937; 1,342]*

Skillnad i behandling: 5,4%

[95% CI: -1,1; 12,0]

Skillnad i behandling: 6,2%

[95% CI: 0,2; 12,3]

Mediantid till progression

(veckor):

22,0

23,0

Hazard ratio: 1,032

[95% CI: 0,876; 1,216]

Total responsfrekvens (%):

31,6

24,5

Skillnad i behandling: 7,1%

[95% CI: 0,7; 13,5]

*: Korrigerad för multipeljämförelser och rättad för stratifieringsfaktorer (sjukdomsstadium och region

för behandling) baserat på utvärderad patientpopulation.

Sekundära end-points inkluderade smärtförändring, global skattning av livskvalitet (QoL) genom

EuroQoL-5D (EQ5D), Lung Cancer Symptom Scale (LCSS) och förändringar i Karnosky

performance status. Resultat från dessa end-points stödde resultaten från analysen av den primära

end-pointen.

För kombinationen docetaxel och karboplatin kunde varken jämförbar eller non-inferior effekt bevisas

jämfört med referensbehandlingen kombination VCis.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Prostatacancer

Säkerheten och effekten av docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter

med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer utvärderades i en randomiserad multicenter fas III

studie. Totalt 1006 patienter med KPS ≥ 60 randomiserades till följande behandlingsgrupper:

Docetaxel 75 mg/m

var tredje vecka i 10 cykler.

Docetaxel 30 mg/m

varje vecka under de 5 första veckorna i en 6 veckors-cykel i 5 cykler.

Mitoxantron 12 mg/m

var tredje vecka i 10 cykler.

Alla 3 kurerna administrerades kontinuerligt i kombination med 5 mg prednison eller prednisolon två

gånger dagligen.

Patienter som erhöll docetaxel var tredje vecka visade en signifikant längre total överlevnad jämfört

med de som behandlades med mitoxantron. Ökningen i överlevnad som noterades i den veckovisa

docetaxel-armen var inte statistiskt signifikant jämfört med mitoxantron-kontrollarmen. Endpoints för

effekt för docetaxel-armarna jämfört med kontrollarmen sammanfattas i följande tabell:

Endpoint

Docetaxel var

tredje vecka

Docetaxel varje vecka

Mitoxantron

var tredje vecka

Antalet patienter

Överlevnad i median

(månader)

95% CI

Hazard ratio

95% CI

p-värde

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Antalet patienter

PSA** svarsfrekvens (%)

95% CI

p-värde*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

<0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Antalet patienter

Smärta svarsfrekvens (%)

95% CI

p-värde*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Antalet patienter

Tumör svarsfrekvens (%)

95% CI

p-värde*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

Log rank test (stratifierad)

*Tröskel för statistisk signifikans = 0,0175

**PSA: prostataspecifikt antigen

Docetaxel varje vecka visade en något bättre säkerhetsprofil än docetaxel var 3:e vecka. Hos vissa

patienter är det möjligen en fördel att dosera docetaxel varje vecka.

Inga statistiska skillnader observerades mellan behandlingsgrupperna med avseende på livskvalitet.

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

En multicenter, öppen, randomiserad studie genomfördes för att utvärdera säkerheten och

effektiviteten av docetaxel för behandling av patienter med metastaserande adenocarcinom i

ventrikeln, inklusive adenocarcinom i den gastroesofagala övergången, vilken inte behandlats med

cytostatika för metastaserande sjukdom tidigare. Totalt behandlades 445 patienter med KPS > 70 med

antingen docetaxel (T) (75 mg/m

dag 1) i kombination med cisplatin (C) (75 mg/m

dag 1) och 5-

fluorouracil (F) (750 mg/m

per dag under 5 dagar) eller cisplatin (C) (100 mg/m

dag 1) och 5-

fluorouracil (F) (1000 mg/m

per dag under 5 dagar). Behandlingscykelns längd var 3 veckor för TCF

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

armen och 4 veckor för CF armen. Medianantalet cykler som administrerades per patient var 6 (med

en spridning på 1-16) för TCF armen jämfört med 4 (med en spridning på 1-12) för CF armen. Tid till

progression (TTP) var primär end-point. Risken för progression reducerades med 32,1% och

associerades med en signifikant längre TTP (p = 0,0004) med fördel för TCF armen.

Totalöverlevnaden var också signifikant längre (p = 0,0201) med fördel för TCF armen med en

minskning av mortalitetsrisken med 22,7%. Effekt resultaten summeras i tabellen nedan:

Effekt av docetaxel vid behandling av patienter med magsäckscancer av adenocarcinomtyp

Endpoint

TCF

n = 221

CF

n = 224

Median TTP (månader)

(95% CI)

Hazard ratio

(95% CI)

*p-värde

(4,86-5,91)

(3,45-4,47)

1,473

(1,189-1,825)

0,0004

Median överlevnad (månader)

(95% CI)

2-års uppskattning (%)

Hazard ratio

(95% CI)

*p-värde

(8,38-10,58)

18,4

(7,16-9,46)

1,293

(1,041-1,606)

0,0201

Total responsfrekvens

(Komplett remission + partiell

remission) (CR+PR) (%)

p-värde

36,7

25,4

0,0106

Sjukdomsprogress (%)

16,7

25,9

*Icke-stratifierat logrank test

Subgruppsanalyser över ålder, kön och ras visade konsekvent fördel för TCF armen jämfört med CF

armen.

En uppdaterad överlevnadsanalys som genomfördes med en median uppföljningstid på 41,6 månader

visade inte längre någon statistisk signifikant skillnad, dock alltid med fördel för TCF regimen och

visade att fördelen med TCF jämfört med CF tydligt kan observeras mellan 18-30 månaders

uppföljning.

Resultatet av studier på livskvalitet och kliniska vinster indikerar generellt konsekvent förbättring i

TCF armen. Patienter som behandlats med TCF behövde längre tid för att nå 5% definitiv försämring

av global hälsostatus i QLQ-C30 frågeformuläret (p = 0,0121) och en längre tid till definitiv

försämring av Karnofsky prestationsförmåga (p = 0,0088) jämfört med patienter som behandlats med

Huvud- och halscancer

Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX323)

Säkerheten och effekten av docetaxel vid induktionsbehandling av patienter med avancerad

skivepitelcancer i huvud-halsregionen utvärderades i en fas III, multicenter, öppen, randomiserad

studie (TAX323). I denna studie randomiserades 358 patienter med inoperabel lokalt avancerad

skivepitelcancer i huvud-halsregionen med WHO utförande status 0 eller 1 till en av de två

behandlingsarmarna. Patienter i docetaxelarmen erhöll docetaxel (T) 75 mg/m

följt av cisplatin (P)

75 mg/m

följt av 5-fluorouracil (F) 750 mg/m

dagligen som en kontinuerlig infusion i 5 dagar.

Denna regim administrerades var tredje vecka i 4 cykler varvid i alla fall minsta respons (≥ 25%

reduktion i uppmätt tvådimensionell tumörstorlek) observerades efter 2 cykler. Vid slutet av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

cytostatikabehandling, med ett minsta intervall om 4 veckor och ett maximalt intervall om 7 veckor,

erhöll patienter vars sjukdom inte var progredierande radioterapi (RT) enligt lokala

behandlingsrekommendationer i 7 veckor.

Patienter i den jämförande armen erhöll cisplatin (P) 100 mg/m

följt av 5-fluorouracil (F) 1000 mg/m

dagligen i 5 dagar. Denna regim administrerades var tredje vecka i 4 cykler varvid i alla fall minsta

respons (≥ 25% reduktion i uppmätt tvådimensionell tumörstorlek) observerades efter 2 cykler. Vid

slutet av cytostatikabehandling, med ett minsta intervall om 4 veckor och ett maximalt intervall om 7

veckor, erhöll patienter vars sjukdom inte var progredierande radioterapi (RT) enligt lokala

behandlingsrekommendationer i 7 veckor (PF/RT). Lokalregionala behandlingar med strålning gavs

antingen med konventionellt fraktioneringsmönster(1,8-2,0 Gy en gång dagligen, 5 dagar i veckan i en

total dos av 66 till 70 Gy), eller i en accelererad/hyperfraktionerad strålningsregim (två gånger

dagligen, med ett minimalt interfraktions intervall på 6 timmar, 5 dagar i veckan). Totalt 70 Gy

rekommenderades i accelererade regimer och 74 Gy för hyperfraktionerade behandlingsscheman.

Kirurgiskt avlägsnande var tillåtet efter cytostatika, före eller efter radioterapi. Patienter i TPF

behandlingsarmen erhöll antibiotika som profylax med 500 mg ciprofloxacin givet peroralt två gånger

dagligen i 10 dagar med början på dag 5 av varje cykel, eller motsvarande. Den primära endpointen,

progressionsfri överlevnad (PFS), var signifikant längre i TPF behandlingsarmen jämfört med PF

behandlingsarmen, p = 0,0042 (median PFS: 11,4 jämfört med 8,3 månader) med en total median

uppföljningstid på 33,7 månader. Median total överlevnad var också signifikant längre i TPF

behandlingsarmen jämfört med PF behandlingsarmen (median OS: 18,6 jämfört med 14,5 månader )

med en 28% riskreduktion av mortalitet, p = 0,0128. Resultat på effekt presenteras i tabell nedan:

Effekt av docetaxel i induktionsbehandling av patienter med lokal inoperabel avancerad

skivepitelcancer i huvud-halsregionen (intent-to-treat analys)

Endpoint

Docetaxel+

Cis + 5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Median progressionsfri

överlevnad (månader)

(95% CI)

Justerad hazard ratio (95% CI)

*p-värde

11,4

(10,1-14,0)

(7.4-9,1)

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Median överlevnad (månader)

(95% CI)

Hazard ratio

(95% CI)

**p-värde

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Bästa totalt svar på kemoterapi

(95% CI)

***p-värde

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

0,006

Bästa totalt svar på

studiebehandling

[kemoterapi +/- radioterapi] (%)

(95%CI)

***p- värde

72,3

(65,1-78,8)

58,6

(51,0-65,8)

0,006

Median varaktighet på respons

av kemoterapi ± radioterapi

(månader)

(95% CI)

Hazard ratio

(95% CI)

**p- värde

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Hazard ratio mindre än 1 innebär fördel för docetaxel + cisplatin + 5-FU

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

*Cox-modell (justering för primärtumör, kliniskt stadium T och N samt PSWHO)

**Log-ranktest

***Chi-tvåtest

Livskvalitetsparametrar

Patienter som behandlades med TPF fick signifikant förbättrat globalt hälsoresultat jämfört med de

som behandlats med PF (p = 0,01, enligt EORTC QLQ-C30 skalan).

Kliniska fördelsparametrar

Prestationsstatusskalan, för huvud och hals (PSS-HN) sub-skala designad att mäta språkförståelse,

förmåga att äta offentligt, normalitet av diet, var signifikant till fördel för TPF jämfört med PF.

Mediantid till första försämringen av WHO utförande status var signifikant längre i TPF

behandlingsarmen jämfört med PF. Smärtintensitetsskalan förbättrades under behandling i båda

grupperna vilket indikerar adekvat smärtbehandling.

Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX324)

Säkerheten och effekten av docetaxel vid induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad

skivepitelcancer i huvud-halsregionen utvärderades i en fas III, multicenter, öppen, randomiserad

studie (TAX323). I denna studie randomiserades 501 patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i

huvud-halsregionen med WHO utförande status 0 eller 1 till en av de två behandlingsarmarna.

Studiepopulationen bestod av patienter med kirurgiskt icke resektabel sjukdom, patienter med låg

sannolikhet att botas med kirurgi och patienter med möjlighet till organpreservation. Effekt- och

säkerhetsutvärderingen inriktades endast på överlednads endpoints och framgången med

organbevarande togs inte upp formellt. Patienter i docetaxelarmen erhöll decotaxel (T) 75 mg/m² som

intravenös infusion dag 1 följt av cisplatin (P) 100 mg/m² administrerat som en 30-minuters till 3-

timmars intravenös infusion, följt av kontinuerlig intravenös infusion med 5-fluorouracil (F)

1000 mg/m²/dag från dag 1 till dag 4. Cyklerna upprepades var tredje vecka i 3 cykler. Alla patienter

vars sjukdom inte progredierande erhöll kemoradioterapi enligt protokollet (TPF/CRT). Patienter i den

jämförande armen erhöll cisplatin (P) 100 mg/m² som en 30-minuters till 3-timmars intravenös

infusion dag 1 följt av den kontinuerliga intravenösa infusionen med 5-fluorouracil (F)

1000 mg/m²/dag från dag 1 till dag 5. Cyklerna upprepades var tredje vecka i 3 cykler. Alla patienter

som inte hade progressiv sjukdom erhöll kemoradioterapi enligt protokollet (TPF/CRT).

Patienter i båda behandlingsarmarna erhöll kemoradioterapi i 7 veckor efter

induktionscytostatikabehandling med minsta intervall på 3 veckor och inte senare än 8 veckor efter

start av den senaste cykeln (dag 22 till dag 56 av senaste cykeln). Under radioterapi gavs carboplatin

(AUC 1,5) varje vecka som en 1-timmes intravenös infusion, maximalt 7 doser. Strålning gavs med

med en fraktion dagligen (2 Gy en gång dagligen, 5 dagar i veckan i 7 veckor i en total dos av 70-72

Gy). Kirurgi i det primära sjukdomsområdet och/eller hals kan övervägas när som helst efter avslutad

kemoradioterapi. Alla patienter i docetaxelarmen av studien erhöll antibiotika som profylax. Den

primära effekt endpointen i denna studie, total överlevnad, var signifikant längre (log-rank test, p =

0,0058) med docetaxelregimen jämfört med PF (median OS: 70,6 jämfört med 30,1 månader), med en

30% riskreduktion av mortalitet jämfört med PF (hazard ratio (HR) = 0,70, 95% konfidensintervall

(CI) = 0,54-0,90) med en total median follow up tid på 41,9 månader. Sekundär endpoint, PFS, visade

en 29% riskreduktion av progression eller död och en 22 månaders förbättring i median PFS (35,5

månader för TPF och 13,1 för PF). Detta var också statistiskt signifikant med en HR på 0,71; 95% CI

0,56-0,90; log-rank test p = 0,004. Resultat av effekt presenteras i tabell nedan:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Effekt av docetaxel i induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i

huvud-halsresgionen (intent-to-treat analys)

Endpoint

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Median total överlevnad

(månader)

(95% CI)

Hazard ratio (95% CI)

*p-värde

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Median PFS (månader)

(95% CI)

Hazard ratio

(95% CI)

**p-värde

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10.6 - 20.2)

0,72

(0,56-0,90)

0,004

Bästa totalt svar (CR + PR) på

kemoterapi (%)

(95% CI)

***p-värde

71,8

(65,8-77,2)

64,2

(57,9-70,2)

0,070

Bästa totalt svar (CR + PR) på

studiebehandling [kemoterapi

+/- radioterapi] (%)

(95%CI)

***p- värde

76,5

(70,8-81,5)

71,5

(65,5-77,1)

0.209

Hazard ratio mindre än 1 innebär fördel docetaxel + cisplatin + fluorouracil

*ojusterat log-rank test

**ojusterat log-rank test, inte justerat för multipla jämförelser

***Chi square test, inte justerat för multipla jämförelser

NA-ej relevant

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Docetaxels farmakokinetik har utvärderats i fas-I-studier på cancerpatienter efter tillförsel av 20-

115 mg/m

. Den farmakokinetiska profilen för docetaxel är oberoende av dos och kan beskrivas med

en farmakokinetisk tre-kompartment modell med halveringstider för α, β och γ-fasen på 4 minuter, 36

minuter respektive 11,1 timmar. Den sena fasen beror delvis på en relativt långsam återdistribution av

docetaxel från perifera kompartment.

Distribution

Efter administrering av en dos av 100 mg/m

under en en-timmes infusion erhölls en maximal

plasmakoncentration av 3,7 μg/ml med ett motsvarande AUC-värde på 4,6 h.μg/ml. Medelvärden för

totalkroppsclearance och för distributionsvolym vid steady state var 21 liter/timme/m

respektive 113

liter. Variabiliteten mellan patienter avseende totalkroppsclearance var ca 50%. Docetaxels

proteinbindningsgrad är mer än 95%.

Elimination

En studie med

C-märkt docetaxel har genomförts på tre cancerpatienter. Docetaxel eliminerades

både i urin och faeces efter cytokrom P450-medierad oxidativ metabolism av tert-butyl-ester-gruppen.

Inom sju dagar utsöndras via urin och via faeces ca 6% respektive ca 75% av den administrerade

radioaktiviteten. Ca 80% av radioaktiviteten som återfinns i faeces utsöndras under de första 48

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

timmarna i form av en huvudmetabolit samt tre andra metaboliter och mycket små mängder av

oförändrat läkemedel. Metaboliterna är inaktiva.

Särskilda patientgrupper

Ålder och kön

En populationsfarmakokinetisk analys har genomförts med docetaxel på 577 patienter.

De farmakokinetiska parametrar som kunde beräknas med hjälp av modellen låg mycket nära de

värden som erhållits från fas-I-studier. Docetaxels farmakokinetik ändras inte av patientens ålder eller

kön.

Nedsatt leverfunktion

Hos ett litet antal patienter (n = 23) med klinisk-kemiska data som pekar på lätt till måttlig

leverfunktionsnedsättning (ASAT, ALAT ≥ 1,5 gånger övre normalvärdesgränsen associerat med

alkaliska fosfataser ≥ 2,5 gånger övre normalvärdesgränsen), var totalclearance sänkt med i medeltal

27% (se avsnitt 4.2).

Vätskeretention

Docetaxel clearance var inte förändrat hos patienter med mild till måttlig vätskeretention. Inga data

finns tillgängliga för patienter med svår vätskeretention.

Kombinationsbehandling

Doxorubicin

Docetaxel påverkar inte clearance av doxorubicin och plasmanivåerna av doxorubicinol (en

doxorubicinmetabolit) när preparaten ges i kombination. Farmakokinetiken för docetaxel, doxorubicin

och cyklofosfamid påverkades inte vid samtidig administrering.

Capecitabin

Fas I studier för utvärdering av effekten av capecitabin på docetaxels farmakokinetik eller omvänt

visade ingen effekt av capecitabin på docetaxels farmakokinetik (Cmax och AUC) och ingen effekt av

docetaxel på capecitabins huvudmetabolit 5-DFURs farmakokinetik.

Cisplatin

Clearance av docetaxel vid kombinationsbehandling med cisplatin liknade den clearance som

observerats vid monoterapi. Den farmakokinetiska profilen för cisplatin vid administration strax efter

docetaxel infusion liknade den profil som observerats med cisplatin i monoterapi.

Cisplatin och 5-fluorouracil

Den kombinerade administrationen av docetaxel, cisplatin och 5-fluorouracil hos 12 patienter med

solida tumörer påverkade inte farmakokinetiken för varje enskilt läkemedel.

Prednison och dexametason

Effekten av prednison på docetaxels farmakokinetik vid samtidig standardpremedicinering med

dexametason har studerats hos 42 patienter.

Prednison

Ingen effekt av prednison har observerats på docetaxels farmakokinetik.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Karcinogeniciteten hos docetaxel har inte studerats.

Docetaxel har visat sig vara mutagent in vitro i mikrokärntest och i kromosomaberrationstest i

CHO-K1-celler och in vivo i mikrokärntest på mus men uppvisar inte mutagenicitet i Ames test eller i

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

CHO/HGPRT genmutationsassay. Resultaten överensstämmer med den farmakologiska aktiviteten

hos docetaxel.

Biverkningar på testis observerade vid toxicitetsstudier på gnagare antyder att docetaxel kan skada

fertiliteten hos män.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

etanol (vattenfri)

polysorbat 80

citonsyra (för pH-justering)

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

12 månader

Efter öppnadet av injektionsflaskan

Varje injektionsflaska är för engångsbruk och bör användas omgående efter öppnandet. Om det inte

används på en gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Efter tillsättning i infusionspåsen

Ur en mikrobiologisk synvinkel måste spädning ske under kontrollerade och aseptiska förhållanden

och infusionslösningen måste användas omedelbart. Om den inte används på en gång är förvaringstid

och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

När det enligt rekommendationen är tillsatt i infusionspåsen (ej PVC) är docetaxel infusionslösning

stabil under 6 timmar om det förvaras vid högst 25ºC. Det bör användas inom 6 timmar (inklusive en

timmes infusionstid vid intravenös administrering).

Dessutom har fysikalisk och kemisk stabilitet under användning, för infusion beredd enligt

rekommendation, visats i påsar (ej PVC) upp till 48 timmar vid förvaring mellan 2-8 °C.

Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller

uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst +25°C.

Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar för utspädd produkt, se avsnitt 6.3

6.5

Förpackningstyp och innehåll

10 ml injektionsflaska av färglöst glas (typ I) med en propp av brombutylgummi och en «flip-off»-

kapsyl av plast, förseglad med aluminium, innehållande 4 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förpackning bestående av 1 injektionsflaska eller 5 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Docetaxel Mylan är ett cytotoxiskt läkemedel mot cancer och liksom för andra potentiellt toxiska

föreningar skall försiktighet iakttagas när Docetaxel Mylan-lösningar bereds och hanteras.

Användning av handskar rekommenderas.

Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller infusionslösning kommer i kontakt med huden, tvätta

omedelbart noggrant med tvål och vatten.

Om Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller infusionslösning kommer i kontakt med slemhinnor,

skölj omedelbart och noggrant med rikliga mängder vatten.

Förberedelse för intravenös administrering

Förberedelse av infusionslösningen

Mer än en injektionsflaska kan behövas för att få ut önskad dos för en patient.

Baserat på den dos, uttryckt i mg, som krävs för den aktuella patienten, dras motsvarande volym av

infusionskoncentratet 20mg/ml docetaxel aseptiskt upp, från det antal flaskor som behövs, i en

graderad spruta som passar till en 21G nål. T.ex. motsvarar en dos av 140 mg docetaxel 7 ml docetaxel

infusionskoncentrat.

Den volym infusionskoncentrat som behövs injiceras i en 250 ml infusionspåse eller flaska

innehållande antingen glukos 5%eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning.

Om en större dos än 190 mg docetaxel krävs används en större volym infusionsvätska så att en

koncentration av 0,74 mg docetaxel/ml inte överskrids.

Blanda infusionspåsen eller flaskan för hand med en vaggande rörelse.

Infusionslösningen i infusionspåsen bör användas inom 6 timmar vid högst 25ºC under normala

ljusförhållanden inklusive en timmes infusionstid vid intravenös administrering

Liksom med alla parenterala produkter skall Docetaxel Mylan infusionskoncentrat eller den

färdigberedda infusionslösning inspekteras visuellt innan de används. Lösningar som innehåller

fällning skall kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Frankrike

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/748/003 - 1 injektionsflaskor

EU/1/11/748/004 - 5 injektionsflaskor

(MTnr: 46290)

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 31 januari 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml koncentrat innehåller 20 mg docetaxel (vattenfritt).

En injektionsflaska med 10 ml koncentrat innehåller 200 mg docetaxel.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje ml koncentratet innehåller 395 mg vattenfri etanol.

En injektionsflaska med 10 ml koncentrat innehåller 3,95 g vattenfri etanol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Koncentratet är en blekt gul till gulbrun lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Bröstcancer

Docetaxel Mylan i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid är indicerat för adjuvant

behandling av patienter med:

operabel nodpositiv bröstcancer

operabel nodnegativ bröstcancer

För patienter med operabel nodnegativ bröstcancer, ska adjuvant behandling begränsas till de patienter

som enl. internationellt etablerade kriterier bedöms som lämpliga ett erhålla kemoterapi för primär

behandling av tidig bröstcancer (se avsnitt 5.1).

Docetaxel Mylan i kombination med doxorubicin är indicerat för behandling av patienter med lokalt

avancerad eller metastaserande bröstcancer som tidigare inte behandlats med cytostatika för denna

sjukdom.

Docetaxel Mylan monoterapi är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller

metastaserande bröstcancer efter svikt på tidigare cytostatikabehandling. Cytostatikabehandlingen bör

ha inkluderat ett antracyklin eller ett alkylerande medel.

Docetaxel Mylan i kombination med trastuzumab är indicerat för behandling av patienter med

metastaserad bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som inte tidigare fått kemoterapi

mot metastaserad sjukdom.

Docetaxel Mylan i kombination med capecitabin är indicerat för behandling av patienter med lokalt

avancerad eller metastaserad bröstcancer efter svikt på cytostatikabehandling. Tidigare terapi bör ha

inkluderat ett antracyklinpreparat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Icke-småcellig lungcancer

Docetaxel Mylan är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad

icke-småcellig lungcancer, efter behandlingssvikt på tidigare kemoterapi.

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin är indicerat för behandling av patienter med icke

resektabel, lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som tidigare ej behandlats

med cytostatika för denna sjukdom.

Prostatacancer

Docetaxel Mylan i kombination med prednison eller prednisolon är indicerat för behandling av

patienter med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer.

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för behandling av

patienter med metastaserande adenocarcinom i ventrikeln, inklusive adenocarcinom i den

gastroesofagala övergången, vilken inte behandlats med cytostatika för metastaserande sjukdom

tidigare.

Huvud- och halscancer

Docetaxel Mylan i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för induktionsbehandling

av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- halsregionen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Användningen av docetaxel bör begränsas till enheter specialiserade på behandling med cytostatika

och bör endast administreras under överinseende av legitimerad läkare med särskild erfarenhet av

kemoterapi hos cancerpatienter (se avsnitt 6.6).

Rekommenderad dos

För bröstcancer, icke-småcellig lung-, magsäcks-, och huvud- halscancer, kan premedicinering i form

av en peroral kortikosteroid, såsom dexametason 16 mg per dag (t ex 8 mg två gånger dagligen) i 3

dagar med början en dag före administrering av docetaxel användas om ej kontraindicerat (se avsnitt

4.4). G-CSF kan ges profylaktiskt för att minska risken för hematologiska toxiciteter.

För prostatacancer, är den rekommenderade premedicineringen, vid samtidig administrering av

prednison eller prednisolon, 8 mg peroralt dexametason 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före

infusionen av docetaxel (se avsnitt 4.4).

Docetaxel ges som infusion under en timme var tredje vecka.

Bröstcancer

För adjuvant behandling av operabel nodpositiv och nodnegativ bröstcancer är den rekommenderade

dosen av docetaxel 75 mg/m

administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m

och cyklofosfamid

500 mg/m

var tredje vecka i 6 cykler (TAC regim) (se Dosjustering under behandling). För

behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer är den rekommenderade

dosen av docetaxel monoterapi 100 mg/m

. I första linjens behandling ges 75 mg/m

docetaxel i

kombination med doxorubicin (50 mg/m

I kombination med trastuzumab är den rekommenderade dosen av docetaxel 100 mg/m

var tredje

vecka, med trastuzumab som administreras varje vecka. I den pivotala studien gavs den första

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

infusionen av docetaxel dagen efter den första dosen av trastuzumab. De följande doserna av docetaxel

gavs omedelbart efter slutförd infusion av trastuzumab, om den förgående dosen av trastuzumab

tolererades väl. För dosering och administrering av trastuzumab, se produktresumén.

I kombination med capecitabin är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m

var tredje vecka,

kombinerat med capecitabin i dosen 1250 mg/m

två gånger dagligen (inom 30 minuter efter måltid) i

två veckor följt av en veckas viloperiod. För beräkning av capecitabin dos baserad på kroppsyta, se

produktresumé för capecitabin.

Icke-småcellig lungcancer

För patienter som tidigare ej fått kemoterapi och behandlas mot icke-småcellig lungcancer är den

rekommenderade doseringen 75 mg/m

docetaxel omedelbart följt av 75 mg/m

cisplatin under 30-60

minuter. Vid behandling efter svikt på tidigare platinabaserad kemoterapi är den rekommenderade

dosen 75 mg/m

som monoterapi.

Prostatacancer

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m

docetaxel. Administrering av 5 mg prednison eller

prednisolon peroralt två gånger dagligen sker fortlöpande (se avsnitt 5.1).

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m

docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin

75 mg/m

, som en 1-3 timmars infusion (båda endast dag 1) följt av 5-fluorouracil 750 mg/m

dagligen

givet som en 24-timmars kontinuerlig infusion under 5 dagar som startar efter cisplatin infusionen.

Behandlingen upprepas var tredje vecka. Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig

hydrering före cisplatin infusion. G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk

toxicitet (se även Dosjustering under behandling).

Huvud- och halscancer

Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig hydrering (före och efter administrering

av cisplatin). G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk toxicitet. Antibiotika

gavs profylaktiskt till alla patienter i docetaxel-armen i TAX 323 och TAX 324 studierna.

Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX 323)

Vid induktionsbehandling av inoperabel lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och

halsregionen, rekommenderas dosen 75 mg/m

docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt

av cisplatin 75 mg/m

, som en en-timmes infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil 750 mg/m

givet som en kontinuerlig infusion under 5 dagar. Denna behandlingsregim administreras var

3:e vecka i 4 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna behandlas med

radioterapi.

Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

Vid induktionsbehandling av lokalt avancerad (icke resektabel, låg sannolikhet för kirurgisk bot,

organsparande syfte) skivepitelcancer i huvud- och halsregionen, rekommenderas dosen

75 mg/m

docetaxel givet som en en-timmes infusion, följt av cisplatin 100 mg/m

, som en 30-

minuters till 3-timmars infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil 1000 mg/m

givet som en

kontinuerlig infusion från dag 1 till dag 4. Denna behandlingsregim administreras var 3:e vecka

i 3 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna behandlas med kemoradioterapi.

För dosjusteringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

Dosjustering under behandling:

Allmänt

Docetaxel skall ges när antalet neutrofila granulocyter är ≥ 1,5 x 10

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Reducerad dos skall ges till patienter som får febril neutropeni, neutrofila granulocyter < 0,5 x 10

/l i

mer än en vecka, svåra eller kumulativa hudreaktioner eller svår perifer neutropati under

docetaxel-behandling. Dosen skall då reduceras från 100 mg/m

till 75 mg/m

och/eller från 75 till

60 mg/m

. Om patienten fortsätter att visa dessa reaktioner vid 60 mg/m

skall behandlingen avbrytas.

Adjuvant behandling för bröstcancer

Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant behandling med docetaxel,

doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) för bröstcancer. För patienter med febril neutropeni och/eller

neutropena infektioner, bör en dosreduktion av docetaxel göras till 60 mg/m

för alla påföljande cykler

(se avsnitten 4.4 och 4.8). För patienter med stomatit grad 3 eller 4, bör en dosreduktion av docetaxel

göras till 60 mg/m

I kombination med cisplatin

För patienter som initialt får dosen 75 mg/m

docetaxel i kombination med cisplatin och som efter

föregående behandling uppvisat trombocytnadir < 25 x 10

/l eller hos patienter som får febril

neutropeni eller hos patienter med allvarliga icke hematologiska biverkningar skall docetaxeldosen i

påföljande cykler reduceras till 65 mg/m

. För dosjustering för cisplatin se produktresumé för

cisplatin.

I kombination med capecitabin

För dosjustering av capecitabin, se produktresumé för capecitabin.

När patienten första gången utvecklar grad 2 toxicitet som består när det är dags för nästa

docetaxel/capecitabin behandling, skjut upp behandlingen tills biverkningarna har avtagit till

grad 0-1, fortsätt sedan med 100% av den ursprungliga dosen.

När patienten andra gången utvecklar grad 2 toxicitet eller första gången utvecklar grad 3

toxicitet vid något tillfälle under behandlingscykeln, skjut upp behandlingen tills biverkningarna

har avtagit till grad 0-1, återuppta sedan behandlingen med docetaxel i dosen 55 mg/m

Vid påföljande utveckling av toxicitet eller utveckling av grad 4 toxicitet, avbryt docetaxel

doseringen.

För dosändringar av trastuzumab, se produktresumé för trastuzumab.

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

Om en episod av febril neutropeni, långdragen neutropeni eller neutropen infektion inträffar trots G-

CSF behandling, bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m

. Vid upprepade episoder av

komplicerad neutropeni, bör docetaxeldosen reduceras från 60 till 45 mg/m

. Vid trombocytopeni av

grad 4 bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m

. Patienter bör inte behandlas igen med

upprepade cykler av docetaxel förrän neutrofiler återhämtat sig till en nivå > 1.500 celler/mm3 och

trombocyter återhämtat sig till en nivå > 100.000 celler/mm3. Avsluta behandlingen om dessa

toxiciteter blir långvariga. (Se avsnitt 4.4).

Rekommenderad dosjustering för toxicitet hos patienter som behandlas med docetaxel i kombination

med cisplatin och 5-fluorouracil (5-FU):

Toxicitet

Dosjustering

Diarré grad 3

Första episoden: reducera 5-FU med 20%.

Andra episoden: reducera docetaxel dosen med 20%.

Diarré grad 4

Första episoden: reducera docetaxel och 5-FU med 20%.

Andra episoden: avbryt behandligen.

Stomatit/mukosit

grad 3

Första episoden: reducera 5-FU med 20%.

Andra episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

Tredje episoden: reducera docetaxel dosen med 20%.

Stomatit/mukosit

grad 4

Första episoden: avsluta endast 5-FU, vid alla upprepade cykler.

Andra episoden: reducera docetaxel dosen med 20%.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

För dosändringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

I de huvudsakliga kliniska prövningarna på patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i

huvud-halsregionen och som fick komplicerad neutropeni (inklusive förlängd neutropeni, febril

neutropeni eller infektion), rekommenderades G-CSF som profylaktisk behandling (t ex dag 6-15) i

alla påföljande cykler.

Särskilda patientgrupper:

Patienter med nedsatt leverfunktion

Baserat på farmakokinetiska data med docetaxel 100 mg/m

som monoterapi, är den rekommenderade

dosen av docetaxel 75 mg/m² till patienter med både förhöjda transaminaser (ALAT och/eller ASAT)

mer än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen (ULN) och alkaliska fosfataser (ALP) högre än 2,5

gånger övre normalvärdesgränsen (se avsnitt 4.4 och 5.2). Till patienter med serumbilirubin högre än

övre normalvärdesgränsen och/eller ALAT och ASAT-värden på mer än 3,5 gånger den övre

normalvärdesgränsen samtidigt med alkaliska fosfataser högre än 6 gånger den övre

normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej

användas om inte strikt indikation föreligger.

I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil vid behandling av adenocarcinom i ventrikeln

exkluderade den kliniska prövningen patienter med ALAT och/eller ASAT > 1,5 x ULN i association

med alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och billirubin > 1 x ULN; För dessa patienter rekommenderas

ingen dosreduktion och docetaxel skall endast användas på strikt indikation. Inga data finns

tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som behandlats med docetaxel i kombination, vid

de övriga indikationerna.

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av docetaxel vid nasofaryngeal cancer hos barn i åldrarna 1 månad upp till 18

år har ännu inte fastställts.

Det är inte relevant att använda docetaxel till barn för indikationerna bröstcancer, icke-småcellig

lungcancer, prostatacancer, magsäckscancer och huvud-halscancer som inte inkluderar typ II och III

lågt differentierad nasofaryngeal cancer.

Äldre

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys föreligger inga särskilda rekommendationer för

behandling av äldre. I kombination med capecitabin rekommenderas en reduktion av startdosen av

capecitabin till 75% av beräknad fulldos hos patienter som är 60 år eller äldre (se produktresumé för

capecitabin).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med antal neutrofila granulocyter < 1,5 x 10

Patienter med grav leverinsufficiens (Se avsnitt 4.2 och 4.4).

Kontraindikationer för andra läkemedel ska beaktas då dessa läkemedel kombineras med docetaxel.

4.4

Varningar och försiktighet

För bröstcancer och icke-småcellig lungcancer kan premedicinering i form av en peroral kortikosteroid

såsom dexametason 16 mg per dag (t.ex. 8 mg två gånger dagligen) i 3 dagar med början en dag före

administrering av docetaxel, om ej kontraindicerat, minska incidensen och svårighetsgraden av

vätskeretention liksom svårighetsgraden av överkänslighetsreaktioner. För prostatacancer är

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

premedicineringen dexametason 8 mg peroralt 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före infusion med

docetaxel (se avsnitt 4.2).

Hematologi

Neutropeni är den vanligast förekommande biverkan av docetaxel. Nadir för neutrofiler inträffar efter

en mediantid på 7 dagar, men detta intervall kan vara kortare hos patienter som tidigare erhållit tung

behandling. Täta kontroller av fullständigt blodstatus bör göras på alla patienter som behandlas med

docetaxel. Ny behandlingskur skall ges när antalet neutrofila granulocyter återgått till en nivå

≥ 1,5 x 10

/l. (Se avsnitt 4.2).

Hos patienter med uttalad neutropeni (< 0,5 x 10

/l under 7 dagar eller mer) under

docetaxel-behandling rekommenderas att dosen reduceras under påföljande cykler eller att lämpliga

symptomatiska åtgärder vidtas (se avsnitt 4.2).

Hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (TCF),

har febril neutropeni och neutropen infektion inträffat mer sällan då patienterna erhållit profylaktisk G-

CSF. Patienter som behandlas med TCF bör erhålla profylaktisk G-CSF för att minska risken för

komplicerad neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter

som erhåller TCF bör övervakas noga, (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Hos patienter som behandlades med docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid

(TAC), inträffade febril neutropeni och neutropena infektioner i lägre grad, om patienterna erhöll

primär G-CSF profylax. Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant

behandling med TAC för bröstcancer, för att på så sätt minska risken för komplicerad neutropeni

(febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter som erhåller TAC bör

övervakas noga (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Överkänslighet

Patienter bör övervakas noga avseende överkänslighetsreaktioner, särskilt under den första och andra

infusionen. Överkänslighetsreaktioner kan inträffa inom några minuter efter att infusionen av

docetaxel påbörjats. Därför bör utrustning för att behandla hypotoni och bronkospasm finnas

tillgänglig. Milda överkänslighetsreaktioner såsom rodnad eller lokala hudreaktioner, kräver ej att

behandlingen avbryts. Om däremot svåra reaktioner uppträder, såsom svår hypotoni, bronkospasm

eller generaliserat utslag/erytem, måste behandlingen med docetaxel avbrytas omedelbart och adekvat

terapi inledas. Patienter som har utvecklat svåra överkänslighetsreaktioner bör ej på nytt få docetaxel.

Lokal hudrodnad på extremiteterna (handflata och fotsula) med ödem följt av avfjällning av huden har

observerats. Svåra symptom, såsom hudutslag följt av avfjällning av huden, vilka lett till uppehåll eller

avbrott av docetaxelbehandlingen har rapporterats (se avsnitt 4.2).

Vätskeretention

Patienter med svår vätskeretention såsom pleurautgjutning, perikardiell utgjutning och ascites bör

övervakas noga.

Andningspåverkan

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), interstitiell pneumoni/pneumonit, interstitiell

lungsjukdom, lungfibros och respiratorisk svikt har rapporterats och kan associeras med dödlig utgång.

Fall med strålningspneumonit har rapporterats hos patienter som fått samtidig radioterapi.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om nya eller förvärrade pulmonella symtom utvecklas, bör patienter övervakas noga, utredas snabbt

och behandlas på lämpligt sätt. Docetaxelterapin rekommenderas att avbrytas tills diagnos ställts.

Tidig användning av stödjande vårdåtgärder kan bidra till att förbättra tillståndet. Nyttan med att

återuppta behandling med docetaxel måste noga utvärderas.

Patienter med leverinsufficiens

Patienter som behandlas med docetaxel vid en dos av 100 mg/m² som monoterapi och som har

transaminaser (ALAT och/eller ASAT) högre än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen samtidigt

med alkaliska fosfataser på mer än 2,5 gånger den övre normalvärdesgränsen, löper högre risk att

utveckla svåra biverkningar såsom »toxic deaths» inkluderande sepsis och gastrointestinal blödning

vilken kan vara livshotande, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatit och asteni. Därför

är den rekommenderade dosen av docetaxel till patienter med förhöjda levervärden 75 mg/m² och

leverfunktionstester bör göras innan behandlingen påbörjas och före varje cykel (se avsnitt 4.2).

Till patienter med serumbilirubin högre än normalvärdesgränsen och/eller ASAT/ALAT-värden på

mer än 3,5 gånger den övre normalvärdesgränsen som samtidigt har alkaliska fosfataser högre än 6

gånger övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och

docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger.

I den pivotala kliniska prövningen där man kombinerade cisplatin och 5-fluorouracil för behandling av

patienter med adenocarcinom i magsäcken, exkluderades patienter med ALAT och/eller

ASAT > 1,5 x ULN i kombination med alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN, och bilirubin > 1 x ULN.

För dessa patienter, kan ingen dosreduktion rekommenderas och docetaxel bör endast användas om

strikt indikation föreligger.

Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som behandlats med docetaxel i

kombination vid de övriga indikationerna.

Patienter med njurinsufficiens

Inga data finns tillgängliga för patienter med gravt nedsatt njurfunktion som behandlats med

docetaxel.

Centrala nervsystemet

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2).

Hjärttoxicitet

Hjärtsvikt har observerats hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med

trastuzumab, speciellt efter antracyklininnehållande (doxorubicin eller epirubicin) kemoterapi. Den

kan vara måttlig till allvarlig och har varit förenad med dödsfall (se avsnitt 4.8).

Alla patienter som bedöms lämpliga för behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab ska

genomgå initial hjärtundersökning. Hjärtfunktionen bör kontrolleras ytterligare under behandling (t ex

var tredje månad) för att underlätta identifieringen av patienter som utvecklar hjärtsvikt. För mer

detaljer, se produktresumé för trastuzumab.

Ögonpåverkan

Cystiskt makulaödem (CMO) har rapporterats hos patienter som behandlats med docetaxel. Patienter

med nedsatt syn ska snarast genomgå en noggrann oftamologisk undersökning. I fall där CMO

diagnosticeras ska behandlingen med docetaxel avslutas och lämplig behandling sättas in (se avsnitt

4.8).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övrigt

Preventivmedel skall användas av både män och kvinnor under behandling och för män minst 6

månader efter behandlingens upphörande (se avsnitt 4.6).

Undvik samtidig behandling med docetaxel och potenta CYP3A4-hämmare (t ex ketokonazol,

itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin och

voriconazol) (se avsnitt 4.5).

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid adjuvant behandling av bröstcancer

Svåra neutropenier

För patienter som får svåra neutropenier (långvarig neutropeni, febril neutropeni eller infektion) bör

profylaktisk G-CSF och dosreduktion övervägas (se avsnitt 4.2).

Gastrointestinala reaktioner

Symtom såsom tidig buksmärta och ömhet, feber, diarré med eller utan neutropeni kan vara tidiga

tecken på allvarlig gastrointestinal toxicitet och bör utvärderas och behandlas snarast.

Kronisk hjärtinsufficiens (CHF)

Patienter bör undersökas för symtom av kronisk hjärtinsufficiens under behandling och

uppföljningsperiod. Hos patienter behandlade med TAC-regim för lymfkörtelpositiv bröstcancer har

risken för kronisk hjärtinsufficiens (CHF) varit högre under det första året efter behandling (se avsnitt

4.8 och 5.1).

Leukemi

Hos de patienter som behandlas med docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) krävs

hematologisk uppföljning pga risk för förskjuten myelodysplasi eller myeloisk leukemi.

Patienter med 4+ noder

Eftersom fördelen som observerades hos patienter med 4+ noder inte var statistiskt signifikant vad

gäller sjukdomsfri överlevnad (DFS) och total överlevnad (OS) är det positiva förhållandet mellan

nytta och risk för TAC hos patienter med 4+ noder inte fullt definierat vid den finala analysen (se

avsnitt 5.1).

Äldre

Tillgänglig data är begränsad avseende patienter äldre än 70 år och behandling med docetaxel i

kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

Av de 333 patienter som behandlades med docetaxel var tredje vecka i en prostatacancerstudie, var

209 patienter 65 år eller äldre och 68 patienter äldre än 75 år. Incidensen av relaterade

nagelförändringar var ≥ 10% högre hos patienter ≥ 65 år jämfört med yngre patienter som behandlades

med docetaxel var tredje vecka. Incidensen av relaterad feber, diarré, anorexi och perifert ödem var ≥

10% högre hos patienter som var 75 år eller äldre jämfört med patienter yngre än 65 år.

Av de 300 (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av studien) patienter som

behandlades med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil i magsäckscancer studien,

var 74 patienter 65 år eller äldre och 4 patienter var 75 år eller äldre. Incidensen av allvarliga

biverkningar var högre hos de äldre jämfört med yngre patienter. Incidensen av följande biverkningar

(alla grader): letargi, stomatit, neutropena infektioner förekom med en frekvens ≥ 10% högre hos

patienter som var 65 år eller äldre jämfört med yngre patienter. Äldre som behandlas med TCF bör

övervakas noga.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 50 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 3,95 g per injektionsflaska,

motsvarande 100 ml öl eller 440 ml vin per injektionsflaska.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter

med leversjukdom eller epilepsi.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra patienternas förmåga att köra bil eller använda

maskiner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

In vitro studier har visat att metabolismen av docetaxel kan modifieras vid samtidig administrering av

medel som inducerar, hämmar eller metaboliseras via (och sålunda kan hämma enzymet kompetitivt)

cytokrom P450-3A, såsom ciklosporin, ketokonazol och erytromycin. Försiktighet skall därför iakttas

vid samtidig behandling med docetaxel och dessa läkemedel, då det finns en potentiell risk för

interaktion av betydelse.

Vid kombination med CYP3A4-hämmare, kan förekomsten av docetaxelrelaterade biverkningar öka,

som en följd av minskad metabolism. Om samtidig användning av en potent CYP3A4-hämmare (t ex

ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir,

telitromycin och vorikonazol) inte kan undvikas, är noggrann klinisk övervakning motiverad och en

dosjustering av docetaxel kan vara lämpligt vid samtidig behandling med den potenta CYP3A4-

hämmaren (se avsnitt 4.4). I en farmakokinetisk studie med 7 patienter ledde samtidig administrering

av docetaxel och den kraftiga CYP3A4-hämmaren ketokonazol till en signifikant minskning av

docetaxels clearance med 49%.

Farmakokinetiken av docetaxel i närvaro av prednison har studerats hos patienter med metastaserande

prostatacancer. Docetaxel metaboliseras av CYP3A4 och det är känt att prednison inducerar CYP3A4.

Någon statistiskt signifikant effekt av prednison på docetaxels farmakokinetik har ej observerats.

Docetaxel är höggradigt proteinbundet (> 95% ). Eventuella in vivo interaktioner mellan docetaxel och

andra samtidigt administrerade läkemedel har inte undersökts. Emellertid har in vitro interaktioner

med starkt proteinbundna substanser, såsom erytromycin, difenhydramin, propranolol, propafenon,

fenytoin, salicylat, sulfametoxazol och natriumvalproat, inte visat sig påverka proteinbindningen av

docetaxel. Detta gäller även dexametason. Docetaxel påverkar inte bindningen av digitoxin.

Farmakokinetiken för docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid påverkades inte vid samtidig

administrering. Begränsade data från en okontrollerad studie tydde på en interaktion mellan docetaxel

och karboplatin. När karboplatin kombinerades med docetaxel ökade clearance av karboplatin till

värden ca 50% högre än vad som tidigare rapporterats vid karboplatin monoterapi.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ingen information finns beträffande användningen av docetaxel till gravida kvinnor. Docetaxel har

visats vara både embryotoxiskt och fetotoxiskt hos kanin och råtta, samt reducerar fertiliteten hos råtta.

Liksom andra cytotoxiska läkemedel kan docetaxel orsaka fosterskada när det ges till gravida kvinnor.

Docetaxel skall användas under graviditet endast då det är absolut indicerat. Kvinnor i fertil ålder som

erhåller docetaxel skall avrådas från att bli gravida samt rådas att omedelbart informera behandlande

läkare om detta skulle inträffa.

Amning

Docetaxel är en lipofil substans men det är inte känt om docetaxel utsöndras i modersmjölk. På grund

av den potentiella risken för biverkningar hos det diande barnet skall amning avbrytas så länge

behandling med docetaxel pågår.

Kontraception hos män och kvinnor

En effektiv preventivmedelsmetod ska användas under behandlingen.

Fertilitet

Icke kliniska studier har visat att docetaxel har genotoxiska effekter vilket kan påverka den manliga

fertiliteten (se avsnitt 5.3).

Män som behandlas med docetaxel råds till att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter

behandling samt att söka rådgivning om bevarande av sperma innan behandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller framföra fordon.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen för alla indikationer

Rapporter om biverkningar som bedömts vara troligen eller möjligen relaterade till behandling med

docetaxel har inhämtats hos:

1312 respektive 121 patienter som behandlats med 100 mg/m² respektive 75 mg/m² docetaxel

som monoterapi

258 patienter som erhöll docetaxel i kombination med doxorubicin

406 patienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin

92 patienter som erhöll docetaxel i kombination med trastuzumab

255 patienter som erhöll docetaxel i kombination med capecitabin

332 patienter som erhöll docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (kliniskt

viktiga behandlingsrelaterade biverkningar redovisas)

1276 patienter (744 och 532 i TAX 316 respektive GEICAM 9805) som erhöll docetaxel i

kombination med doxorubicin och cyklofosfamid (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade

oönskade händelser är presenterade).

300 magsäckscancer patienter (221 patienter i fas III delen och 79 patienter i fas II delen av

studien) som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga

behandlingsrelaterade oönskade händelser är presenterade)

174 och 251 huvud- och halscancerpatienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin

och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade oönskade händelser är presenterade)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Reaktionerna har beskrivits genom användande av NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad

3-4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART och MedDRA termerna.

Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000) ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

De vanligaste rapporterade biverkningarna av docetaxel i singelterapi är: neutropeni (som var

reversibel och icke kumulativ: mediantiden till nadirvärde var 7 dagar och mediandurationen av

allvarlig neutropeni (< 500 celler/mm

) var 7 dagar), anemi, alopeci, illamående, kräkning, stomatit,

diarré och asteni. Svårighetsgraden av biverkningar av docetaxel kan öka när docetaxel ges i

kombination med andra cytostatiska medel.

Vid kombination med trastuzumab redovisas oönskade händelser (alla grader) som rapporterats i ≥

10%. En ökad incidens av allvarliga oönskade händelser (40% jämfört med 31%) och oönskade

händelser grad 4 (34% jämfört med 23%) vid kombination med trastuzumab jämfört med docetaxel i

monoterapi.

Vid kombination med capecitabin redovisas de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar (≥ 5%)

som rapporterats i en fas III-studie på bröstcancer hos patienter som sviktat på antracyklinbehandling

(se produktresumé för capecitabin).

Följande biverkningar observeras vanligen för docetaxel:

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner har vanligen uppträtt inom några minuter efter start av infusion med

docetaxel. Reaktionerna var oftast milda till måttliga. De vanligast rapporterade symtomen var

blodvallningar, utslag med eller utan klåda, tryck över bröstet, ryggsmärta, dyspné, feber eller frossa.

Svåra reaktioner utgjordes av hypotoni och/eller bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem (se

avsnitt 4.4).

Centrala och perifera nervsystemet

Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt 4.2 och 4.4). Milda till

måttliga neurosensoriska symptom karaktäriseras av parestesi, dysestesi eller smärta inklusive

brännande känsla. Neuromotoriska symptom är i huvudsak karaktäriserade av svaghetskänsla.

Hud och subkutan vävnad

Reversibla hudbiverkningar har observerats och bedömdes vanligen som milda till måttliga.

Reaktionerna karaktäriseras av utslag med lokala utslag främst på händer och fötter (inklusive

allvarliga hand- och fotsyndrom), men också på armar, ansikte, bröstkorg och ofta associerat med

klåda. Utslagen kom oftast inom en vecka efter docetaxelinfusionen. Mindre vanligt förekommande

var svåra symptom såsom utslag följt av avfjällning, vilket i sällsynta fall har lett till uppehåll eller

avbrott i docetaxel-behandlingen (se avsnitt 4.2 och 4.4). Kraftiga nagelförändringar karaktäriserade

av hypo-eller hyperpigmentering och ibland smärta och onykolys.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Reaktioner på infusionsstället var i allmänhet milda och utgjordes av hyperpigmentering,

inflammation, rodnad eller torrhet i huden, flebit eller extravasering samt svullnad av venen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vätskeretention i form av perifera ödem, samt mer sällsynt pleurautgjutning, perikardiell utgjutning,

ascites och viktökning har rapporterats. Det perifera ödemet startar vanligen i de nedre extremiteterna

och kan bli generaliserat med en viktökning på 3 kg eller mer. Vätskeretentionen är kumulativ med

avseende på incidens och svårighetsgrad (se avsnitt 4.4).

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

monoterapi

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektioner (G3/4:

5,7%; inklusive sepsis

och pneumoni, dödlig

utgång hos 1,7%)

Infektion associerad

med G4 neutropeni

(G3/4: 4,6%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G4:

76,4%);

Anemi (G3/4: 8,9%);

Febril neutropeni

Trombocytopeni (G4:

0,2%)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

(G3/4: 5,3%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 4,1%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 4%);

Smakförändring (svår

0,07%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjärtsvikt

Blodkärl

Hypotoni;

Hypertension;

Blödning

Andningsvägar,

bröstkorg

och mediastinum

Dyspné (svår 2,7%)

Magtarmkanalen

Stomatit (G3/4: 5,3%);

Diarré (G3/4: 4%);

Illamående (G3/4:

4%);

Kräkning (G3/4: 3%)

Förstoppning (svår

0,2%); Buksmärta

(svår 1%);

Gastrointestinal

blödning (svår 0,3%)

Esofagit (svår 0,4%)

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4:

5,9%);

Nagelförändringar

(svåra 2,6%)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (svår 1,4%)

Artralgi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Vätskeretention (svår

6,5%);

Asteni (svår 11,2%);

Smärta

Reaktion på

infusionsstället;

bröstsmärta utan

hjärtpåverkan (svår

0,4%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Undersökningar

G3/4 bilirubin stegring

(< 5%);

G3/4 stegring

av alkaliska fosfataser

(< 4%);

G3/4 ASAT stegring

(< 3%);

G3/4 ALAT

stegring (< 2%)

Beskrivning av utvalda biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

monoterapi

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Blödningar associerade med G3/4 trombocytopeni.

Centrala och perifera nervsystemet

Dokumentation avseende reversibilitet finns tillgänglig för 35,3% av patienterna som utvecklat

neurotoxicitet efter behandling med docetaxel monoterapi 100 mg/m². Biverkningarna var spontant

reversibla inom 3 månader.

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta: ett fall av icke-reversibel alopeci i slutet av studien. 73% av hudreaktionerna var

reversibla inom 21 dagar.

Allmänna symtom och/eller symptom vid administrationsstället

Kumulativ mediandos till avbrott i behandlingen var mer än 1000 mg/m² och tiden till dess att

vätskeretentionen gick tillbaka var i median 16,4 veckor (spridning 0 - 42 veckor). Debuten av måttlig

till svår vätskeretention är fördröjd hos patienter med premedicinering (kumulativ mediandos

818,9 mg/m²) jämfört med patienter utan premedicinering (kumulativ mediandos 489,7 mg/m²).

Vätskeretention har dock rapporterats under tidiga behandlingscykler hos några patienter.

Tabell över biverkningar vid småcellig lungcancer för Docetaxel 75 mg/m

monoterapi

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Infektioner (G3/4: 5%)

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G4: 54,2%);

Anemi (G3/4: 10,8%);

Trombocytopeni (G4:

1,7%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(inga svåra)

Metabolism och nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 0,8%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 2,5%)

Hjärtat

Arytmi (inga svåra)

Blodkärl

Hypotoni

Magtarmkanalen

Illamående(G3/4: 3,3%);

Stomatit (G3/4: 1,7%);

Kräkning (G3/4: 0,8%);

Diarré (G3/4: 1,7%)

Förstoppning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Hud och subkutan vävnad

Alopeci;

Hudreaktioner (G3/4: 0,8%)

Nagelförändringar (svåra

0,8%)

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Myalgi

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Asteni (svår 12,4%);

Vätskeretention (svår 0,8%);

Smärta

Undersökningar

G3/4 bilirubinstegring

(< 2%)

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med doxorubicin

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektion (G3/4:

7,8%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G4:

91,7%);

Anemi (G3/4: 9,4%);

Febril neutropeni;

Trombocytopeni (G4:

0,8%)

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 1,2%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 0,4%)

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 0,4%)

Hjärtat

Hjärtsvikt;

Arytmi (inga svåra)

Blodkärl

Hypotoni

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

5%);

Stomatit (G3/4: 7,8%);

Diarré (G3/4: 6,2%);

Kräkning (G3/4: 5%);

Förstoppning

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci;

Nagelförändringar

(svåra 0,4%);

Hudreaktioner (inga

svåra)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni (svår 8,1%);

Vätskeretention (svår

1,2%);

Smärta

Reaktion på

infusionsstället

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Undersökningar

G3/4 bilirubin stegring

(< 2,5%);

G3/4 stegring av

alkaliska fosfataser

(< 2,5%)

G3/4 ASAT stegring

(< 1%);

G3/4 ALAT stegring

(< 1%)

Tabell över biverkningar vid småcellig lungcancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med

cisplatin

MedDRA

organsystem

klassificering

Mycket vanliga

biverkningar

Vanliga

biverkningar

Mindre vanliga

biverkningar

Infektioner och

infestationer

Infektioner (G3/4:

5,7%)

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni (G4:

51,5%);

Anemi (G3/4: 6,9%);

Trombocytopeni

(G4:0,5%)

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktion

er (G3/4: 2,5%)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati (G3: 3,7%);

Perifer motorisk

neuropati (G3/4: 2%)

Hjärtat

Arytmi (G3/4: 0,7%)

Hjärtsvikt

Blodkärl

Hypotoni (G3/4:

0,7%)

Magtarmkanalen

Illamående (G3/4:

9,6%);

Kräkning (G3/4: 7,6%);

Diarré (G3/4: 6,4%);

Stomatit (G3/4: 2%)

Förstoppning

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci;

Nagelförändringar

(svåra 0,7%);

Hudreaktioner (G3/4:

0,2%)

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi (svår 0,5%)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni (svår 9,9%);

Vätskeretention (svår

0,7%);

Feber (G3/4: 1,2%)

Reaktion på

infusionsstället;

Smärta

Undersökningar

G3/4 bilirubin

stegring (2,1%);

G3/4 ALAT stegring

(1,3%)

G3/4 ASAT stegring

(0,5%);

G3/4 stegring av

alkaliska fosfataser

(0,3%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

i kombination med trastuzumab

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 32%);

Febril neutropeni (omfattande

neutropeni associerad med feber

och behandling med antibiotika)

eller neutropen sepsis

Metabolism och nutrition

Anorexi

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Parestesi; huvudvärk;

förändring av smakkänsla;

hypestesi

Ögon

Ökat tårflöde; konjunktivit

Hjärtat

Hjärtsvikt

Blodkärl

Lymfödem

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Epistaxis; faryngolaryngeal

smärta; nasofaryngit;

dyspné; hosta; rinorré

Magtarmkanalen

Illamående; diarré; kräkning;

förstoppning; stomatit;

dyspepsi; buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Alopeci; erytem; hudutslag;

nagelförändringar

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Myalgi; artralgi; smärta i

extremiteterna; skelettsmärta;

ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Asteni; perifert ödem; pyrexi;

trötthet;

slemhinneinflammation;

smärta; influensaliknande

symtom; bröstsmärta; frossa

Letargi

Undersökningar

Viktökning

Beskrivning av utvalda biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m

i kombination med

trastuzumab

Hjärtat

Symtomatisk hjärtsvikt rapporterades hos 2,2% av de patienter som behandlades med docetaxel plus

trastuzumab jämfört med 0% av de patienter som behandlades med docetaxel som monoterapi. I

docetaxel plus trastuzumab armen hade 64% tidigare behandlats med antracyklin som adjuvant terapi

jämfört med 55% i armen med docetaxel som monoterapi.

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga: Hematologisk toxicitet var ökad hos patienter som behandlades med trastuzumab och

docetaxel jämfört med docetaxel i monoterapi (32% neutropeni grad 3/4 mot 22%, vid användning av

NCI-CTC kriterier). Notera att detta troligen är en underskattning då docetaxel i monoterapi vid en dos

på 100 mg/m

resulterar i neutropeni hos 97% av patienterna, 76% av grad 4, baserat på nadir.

Incidensen av febril neutropeni/neutropen sepsis var också ökad hos patienter behandlade med

trastuzumab plus docetaxel (23% mot 17% för patienter behandlade med docetaxel i monoterapi).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med capecitabin.

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Oral candidiasis (G3/4: < 1%)

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 63%);

Anemi (G3/4: 10%)

Trombocytopeni (G3/4: 3%)

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 1%);

Minskad aptit

Dehydrering (G3/4: 2%);

Centrala och perifera

nervsystemet

Smakförändringar (G3/4:

< 1%);

Parestesi (G3/4: < 1%)

Yrsel;

Huvudvärk (G3/4: < 1%);

Perifer neuropati

Ögon

Ökat tårflöde

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Halsont (G3/4: 2%)

Dyspné (G3/4: 1%);

Hosta (G3/4: < 1%);

Epistaxis (G3/4: < 1%)

Magtarmkanalen

Stomatit (G3/4: 18%);

Diarré (G3/4: 14%);

Illamående (G3/4: 6%);

Kräkning (G3/4: 4%);

Förstoppning (G3/4: 1%);

Buksmärta (G3/4: 2%);

Dyspepsi

Smärta i övre buken;

Muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Hand-fotsyndrom (G3/4: 24%);

Alopeci (G3/4: 6%);

Nagelförändringar (G3/4: 2%).

Dermatit;

Erytematösa utslag

(G3/4: < 1%);

Nagelfärgförändring;

Onykolys

(G3/4: 1%)

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Myalgi (G3/4: 2%);

Artralgi (G3/4: 1%)

Smärta i extremiteterna (G3/4:

< 1%);

Ryggsmärta (G3/4: 1%)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Asteni (G3/4: 3%);

Pyrexi (G3/4: 1%);

Trötthet/svaghet (G3/4: 5%),

Perifert ödem (G3/4: 1%)

Letargi;

Smärta

Undersökningar

Viktminskning;

G3/4 bilirubinstegring (9%)

Tabell över biverkningar vid prostatacancer för Docetaxel 75 mg/m

i kombination med prednison

eller prednisolon

MedDRA organsystem

klassificering

Mycket vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar

Infektioner och infestationer

Infektion (G3/4: 3,3%)

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni (G3/4: 32%);

Anemi (G3/4: 4,9%)

Trombocytopenia;

(G3/4: 0,6%);

Febril neutropeni

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

(G3/4: 0,6%)

Metabolism och nutrition

Anorexi (G3/4: 0,6%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk neuropati

(G3/4: 1,2%);

Smakförändringar (G3/4: 0%)

Perifer motorisk neuropati

(G3/4: 0%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

MedDRA organsystem

klassificering

M