Airexar Spiromax

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-10-2018

Aktiva substanser:
salmeterol, flutikasonpropionat
Tillgänglig från:
Teva B.V.
ATC-kod:
R03AK06
INN (International namn):
salmeterol xinafoate, fluticasone propionate
Terapeutisk grupp:
Läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom,
Terapiområde:
Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Asthma
Terapeutiska indikationer:
Airexar Spiromax är indicerat för användning endast hos vuxna 18 år och äldre. AsthmaAirexar Spiromax is indicated for the regular treatment of patients with severe asthma where use of a combination product (inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist) is appropriate:- patients not adequately controlled on a lower strength corticosteroid combination productor- patients already controlled on a high dose inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)Airexar Spiromax är indicerat för symtomatisk behandling av patienter med KOL med FEV1.
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004267
Tillstånd datum:
2016-08-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004267

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

05-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

12-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

12-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

12-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

12-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

05-09-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Airexar Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver

salmeterol/flutikasonpropionat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Airexar Spiromax är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Airexar Spiromax

Hur du använder Airexar Spiromax

Eventuella biverkningar

Hur Airexar Spiromax ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Airexar Spiromax är och vad det används för

Airexar Spiromax innehåller två läkemedel, salmeterol och flutikasonpropionat:

Salmeterol är en långverkande luftrörsvidgare. Luftrörsvidgare verkar på luftvägarna i lungorna så att

de håller sig öppna. Detta gör det lättare för luften att flöda in och ut. Effekten varar i minst 12 timmar.

Flutikasonpropionat är en kortikosteroid (kortison) som minskar svullnad och irritation i lungorna.

Läkaren har ordinerat detta läkemedel för behandling av antingen

Svår astma, för att bidra till att förebygga anfall med andningsbesvär och väsande andning,

eller

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) för att minska antalet försämringsperioder med symtom.

Du måste använda Airexar Spiromax varje dag enligt läkarens anvisningar. På så vis kan du vara säker på att

läkemedlet verkar på bästa sätt för att kontrollera din astma eller KOL.

Airexar Spiromax bidrar till att förebygga andningsbesvär och väsande andning. Dock ska Airexar

Spiromax inte användas för att lindra ett anfall med andningsbesvär eller väsande andning. Om detta

händer måste du använda en inhalator med ett snabbverkande anfallskuperande läkemedel

(”akutläkemedel”) såsom salbutamol. Du ska alltid ha din inhalator med snabbverkande

akutläkemedel med dig.

Airexar Spiromax ska endast användas för att behandla svår astma hos vuxna som är 18 år eller äldre

samt vuxna med KOL.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Airexar Spiromax

Använd inte Airexar Spiromax:

om du är allergisk (överkänslig) mot salmeterol, flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Airexar Spiromax om du har:

hjärtsjukdom, inklusive oregelbundna eller snabba hjärtslag

överaktiv sköldkörtel

högt blodtryck

diabetes mellitus (Airexar Spiromax kan höja blodsockret)

låg halt av kalium i blodet

tuberkulos (tbc) (har eller tidigare har haft) eller har andra lunginfektioner.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas till barn eller ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Airexar Spiromax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta gäller även andra astmaläkemedel och receptfria läkemedel. Det kan hända att det inte är lämpligt att ta

Airexar Spiromax tillsammans med vissa andra läkemedel.

Innan du börjar använda Airexar Spiromax ska du tala om för din läkare om du använder följande läkemedel:

Betablockerare (t.ex. atenolol, propanolol och sotalol). Betablockerare används oftast för att behandla

högt blodtryck eller hjärtåkommor såsom kärlkramp.

Läkemedel för behandling av infektioner (såsom ritonavir, ketokonazol, itrakonazol och erytromycin).

Vissa av dessa läkemedel kan öka mängden salmeterol eller flutikasonpropionat i kroppen. Detta kan

öka risken för biverkningar av Airexar Spiromax, däribland oregelbundna hjärtslag, eller förvärra

biverkningar.

Kortison (via munnen eller som injektion). Om du nyligen har blivit behandlad med dessa läkemedel

kan det öka risken för att Airexar Spiromax ska påverka binjurarnas funktion.

Diuretika, även kallat ”vätskedrivande medel”, som används för att behandla högt blodtryck.

Andra luftrörsvidgande läkemedel (såsom salbutamol).

Xantinläkemedel, såsom aminofyllin och teofyllin. Dessa används ofta för att behandla astma.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Airexar Spiromax och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du

tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är okänt om detta läkemedel kan passera över till bröstmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Airexar Spiromax påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Airexar Spiromax innehåller laktos

Laktos är en typ av socker som finns i mjölk. Laktos innehåller små mängder mjölkprotein som kan

framkalla allergiska reaktioner. Om din läkare har sagt att du inte tål eller är allergisk mot laktos, andra

sockerarter eller mjölk, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du använder Airexar Spiromax

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Använd Airexar Spiromax varje dag tills din läkare säger åt dig att sluta. Ta inte mer än den

rekommenderade dosen. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sluta inte att ta Airexar Spiromax och minska inte dosen av Airexar Spiromax utan att först tala med

din läkare.

Airexar Spiromax ska inhaleras genom munnen ned till lungorna.

Rekommenderad dos är:

Svår astma hos vuxna från 18 års ålder

En inhalation två gånger dagligen.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

En inhalation två gånger dagligen.

Om du använder Airexar Spiromax för astma kommer din läkare att vilja kontrollera dina symtom

regelbundet.

Din läkare kommer att hjälpa dig att hantera din astma och justera dosen av detta läkemedel till den lägsta

dos som ger astmakontroll. Om läkaren anser att du behöver en lägre dos än den som Airexar Spiromax ger,

kan läkaren förskriva en alternativ inhalator som innehåller samma aktiva substanser som Airexar Spiromax

men med en lägre dos av kortisonet. Du ska emellertid inte ändra antalet inhalationer som läkaren har

förskrivit utan att första tala med läkaren.

Om astman eller andningen försämras ska du omedelbart tala om det för din läkare. Om du upplever

att den väsande andningen förvärras, om det oftare känns trångt i bröstet eller om du behöver använda mer av

ditt snabbverkande, anfallskuperande läkemedel, kan det hända att din luftvägssjukdom håller på att

försämras och du kan bli allvarligt sjuk. Du ska fortsätta att ta Airexar Spiromax men inte öka antalet puffar

som du tar. Kontakta omedelbart läkare eftersom du kan behöver ytterligare behandling.

Bruksanvisning

Undervisning

Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal bör visa dig hur du ska använda inhalatorn och hur du

mest effektivt tar en dos. Det är viktigt att du får denna undervisning för att säkerställa att du får den

dos du behöver. Om du inte har fått sådan undervisning, ska du be din läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal att visa dig hur du använder inhalatorn på rätt sätt innan du använder den för första

gången.

Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal bör även kontrollera hur du använder din Spiromax inhalator för

att kontrollera att du använder inhalatorn på rätt sätt och enligt ordination. Om du inte använder Airexar

Spiromax på rätt sätt och/eller inte andas in med tillräcklig kraft kan detta medföra att du inte får tillräckligt

med läkemedel in i lungorna. Om du inte får tillräcklig mängd läkemedel in i lungorna kommer

behandlingen inte att avhjälpa din astma eller KOL som den borde.

Förberedelse av Airexar Spiromax

Innan du använder Airexar Spiromax för första gången måste du förbereda den för användning enligt

följande:

Kontrollera dosindikatorn för att se att inhalatorn innehåller 60 doser.

Anteckna det datum då du öppnar foliepåsen, på inhalatorns etikett.

Du behöver inte skaka inhalatorn innan du använder den.

Inhalera så här

Håll inhalatorn med munstyckets halvgenomskinliga gula lock nedåt. Du behöver inte skaka inhalatorn.

Öppna munstyckets lock genom att fälla ned det tills du hör ett tydligt klickljud. Nu är inhalatorn klar att

användas.

Andas ut långsamt (så mycket som känns bekvämt). Andas inte ut genom inhalatorn.

Placera munstycket mellan tänderna. Bit inte i munstycket. Slut läpparna om munstycket. Var noga med

att inte blockera luftintagen.

Andas in genom munnen så djupt och kraftigt som du kan.

Tänkt på att det är viktigt att du andas in kraftfullt.

LUFTINTAG

Blockera inte

ÖPPNA

Håll andan i 10 sekunder eller så länge som det känns bekvämt.

Ta bort inhalatorn från munnen. Du kan känna en viss smak när du tar inhalationen.

Andas sedan ut långsamt (andas inte ut genom inhalatorn). Stäng munstyckets lock.

Skölj sedan munnen med vatten som du spottar ut och/eller borsta tänderna. Detta kan minska risken för att

du ska få torsk i munnen och/eller bli hes.

Försök inte att ta isär inhalatorn, ta bort eller vrida munstyckets lock. Munstyckets lock sitter fast på

inhalatorn och får inte tas loss. Använd inte inhalatorn om den är skadad eller om munstycket har lossnat.

Öppna och stäng inte munstyckets lock om du inte ska använda inhalatorn.

Om du öppnar och stänger munstyckets lock utan att inhalera kommer dosen att hållas kvar i inhalatorn till

nästa inhalation. Det är inte möjligt att av misstag ta för mycket läkemedel eller ta dubbel dos i en och

samma inhalation.

Håll alltid munstyckets lock stängt om du inte ska använda inhalatorn.

Rengöring av inhalatorn

Håll inhalatorn torr och ren.

ANDAS IN

STÄNG

Vid behov kan du torka av inhalatorns munstycke efter användning med en torr duk eller pappersservett.

När det är dags att börja använda en ny Airexar Spiromax-inhalator

Dosindikatorn på inhalatorns bakre del visar hur många doser (inhalationer) som finns kvar i inhalatorn,

med start på 60 doser då inhalatorn är full.

Dosindikatorn visar bara jämna tal för antalet inhalationer som finns kvar.

Från det att inhalatorn innehåller 20 inhalationer och ner till ”8”, ”6”, ”4”, ”2” visas siffrorna i rött mot

vit bakgrund. När siffrorna blir röda i fönstret ska du kontakta din läkare för att få en ny inhalator.

Obs!

Munstycket kommer fortfarande att ”klicka” även när inhalatorn är tom. Om du öppnar och stänger

munstyckets lock utan att inhalera kommer dosindikatorn fortfarande att räkna det som en dos.

Om du har använt för stor mängd av Airexar Spiromax

Det är viktigt att använda inhalatorn enligt anvisningarna. Om du av misstag tar fler doser än vad som

rekommenderas, ska du tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan märka att hjärtat slår snabbare och att

du känner dig darrig. Du kan också bli yr, få huvudvärk, känna muskelsvaghet och ledvärk.

Om du har använt för många doser av Airexar Spiromax under lång tid, ska du rådfråga läkare eller

apotekspersonal. Skälet till detta är att användning av för stor mängd Airexar Spiromax kan minska mängden

steroidhormoner som produceras av dina binjurar.

Om du har glömt att använda Airexar Spiromax

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

Om du slutar att använda Airexar Spiromax

Det är mycket viktigt att du tar Airexar Spiromax varje dag enligt anvisningarna. Fortsätt att ta det tills din

läkare säger åt dig att sluta. Sluta inte att ta och sänk inte dosen av Airexar Spiromax plötsligt. Det

kan försämra din andning.

Om du plötsligt slutar att ta Airexar Spiromax eller sänker dosen av Airexar Spiromax kan det (i mycket

sällsynta fall) leda till att du får problem med binjurarna (binjureinsufficiens) som ibland kan orsaka

biverkningar.

Sådana biverkningar kan vara:

magont

trötthet och aptitförlust, illamående

illamående och diarré

viktminskning

huvudvärk eller dåsighet

låg blodsockerhalt

lågt blodtryck och krampanfall.

När kroppen utsätts för påfrestningar, som vid feber, trauma (t.ex. en olycka eller skada), infektion eller

operation, kan nedsatt funktion i binjurarna förvärras och du kan få någon av ovan listade biverkningar.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Läkaren kan förskriva extra kortison i

tablettform (t.ex. prednisolon) för att förhindra sådana symtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

För att minska risken för biverkningar kommer din läkare att förskriva den lägsta dos av denna

läkemedelskombination som behövs för att kontrollera din astma eller KOL.

Allergiska reaktioner: du kan märka att din andning plötsligt försämras direkt efter att du har använt

Airexar Spiromax. Du kan få kraftigt väsande andning och hosta eller få andnöd. Du kan också märka

klåda, hudutslag (nässelutslag) och svullnad (vanligen av ansiktet, läpparna, tungan eller halsen) eller

plötsligt känna att hjärtat slår mycket snabbt eller att du blir svimfärdig och yr (vilket kan leda till kollaps

eller medvetslöshet). Om du drabbas av någon av dessa bieffekter eller om de kommer plötsligt efter att

du har använt Airexar Spiromax, sluta använda Airexar Spiromax och tala omedelbart om det för din

läkare. Allergiska reaktioner på Airexar Spiromax är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

100 användare).

Övriga biverkningar listas nedan:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk

minskar vanligen vid fortsatt behandling.

Ökat antal förkylningar har rapporterats hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Torsk (ömmande, gräddgula upphöjda fläckar) i munnen och halsen. Även ömmande tunga och heshet

och halsirritation. Det kan hjälpa att skölja munnen med vatten som du sedan omedelbart spottar ut

och/eller borsta tänderna efter varje dos du tar av läkemedlet. Läkaren kan förskriva ett läkemedel mot

svampinfektioner för behandling av torsk.

Värkande, svullna leder och muskelsmärta.

Muskelkramper.

Följande biverkningar har också rapporterats hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL):

Pneumoni och bronkit (lunginfektion). Tala om för läkaren om du märker något av följande symtom

medan du tar Airexar Spiromax eftersom de kan vara symtom på en infektion i lungorna: feber eller

frossa; ökad slemproduktion, förändrad färg på slemmet; ökad hosta eller ökade andningsbesvär.

Blåmärken och frakturer.

Inflammation i bihålorna (sinuit; en känsla av tryck eller fyllnad i näsan, kinderna och bakom ögonen,

ibland med bultande huvudvärk).

Sänkt halt av kalium i blodet (du kan få oregelbundna hjärtslag, muskelsvaghet, kramp).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Ökad halt av socker (glukos) i blodet (hyperglykemi). Om du har diabetes kan det vara nödvändigt att

mäta blodsockerhalten oftare och eventuellt ändra din vanliga diabetesbehandling.

Katarakt (grumliga ögonlinser).

Mycket snabba hjärtslag (takykardi).

Darrighet (tremor) och snabba eller oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning)

detta är vanligen ofarligt

och minskar vid fortsatt behandling.

Bröstsmärta.

Oroskänsla (även om denna effekt främst drabbar barn som förskrivs samma läkemedelskombination

men i en lägre styrka).

Störd sömn.

Allergiskt hudutslag.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Andningssvårigheter eller väsande andning som förvärras omedelbart efter att Airexar

Spiromax har tagits. Om detta händer, sluta att använda Airexar Spiromax-inhalatorn. Använd

din snabbverkande, anfallskuperande inhalator för att förbättra andningen och kontakta omedelbart

läkare.

Airexar Spiromax kan påverka den normala produktionen av steroidhormoner i kroppen, särskilt om

du har tagit höga doser under lång tid. Effekterna kan vara:

bromsad tillväxt hos barn och ungdomar

minskad bentäthet

glaukom

viktökning

runt (månformat) ansikte (Cushings syndrom)

Din läkare kommer att kontrollera dig regelbundet med avseende på dessa biverkningar och se till att

du tar den lägsta dos av denna läkemedelskombination som krävs för att kontrollera din astma.

Beteendeförändringar, som att vara ovanligt aktiv och lättretlig (även om dessa effekter främst drabbar

barn som förskrivs denna läkemedelskombination men i en lägre styrka).

Ojämna eller oregelbundna hjärtslag eller ett extra hjärtslag (arytmier). Tala om det för din läkare men

sluta inte ta Airexar Spiromax om inte din läkare säger åt dig att sluta.

En svampinfektion i esofagus (matstrupen), som kan göra det svårt att svälja.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Depression eller aggression (även om dessa effekter främst drabbar barn som förskrivs denna

läkemedelskombination men i en lägre styrka).

Dimsyn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Airexar Spiromax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten på inhalatorn efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Håll munstyckets lock stängt efter att folieomslaget har tagits bort.

Används inom 3 månader efter att folieomslaget har tagits bort. Anteckna på inhalatorns etikett

det datum då folieomslaget tas bort.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är salmeterol och flutikasonpropionat. Varje uppmätt dos innehåller

50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 500 mikrogram flutikasonpropionat. Varje

avgiven dos (den dos som lämnar munstycket) innehåller 45 mikrogram salmeterol (som

salmeterolxinafoat) och 465 mikrogram flutikasonpropionat.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 under ”Airexar Spiromax innehåller laktos”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Airexar Spiromax är ett inhalationspulver.

Varje Airexar Spiromax-inhalator innehåller 60 inhalationer och är en vit behållare med ett

halvgenomskinligt gult lock för munstycket.

Förpackningsstorlekar med 1 eller 3 inhalatorer. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederländerna

Tillverkare

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irland

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederländerna

(Endast för Polen) Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Polen

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB

Sicor Biotech

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 6677 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 6524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Vistor

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland

Teva Finland

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάς

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Denna bipacksedel ändrades senast månad ÅÅÅÅ.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Airexar Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje uppmätt dos innehåller 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 500 mikrogram

flutikasonpropionat.

Varje avgiven dos (dos som lämnar munstycket) innehåller 45 mikrogram salmeterol (som

salmeterolxinafoat) och 465 mikrogram flutikasonpropionat.

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Varje dos innehåller cirka 10 milligram laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Inhalationspulver

Vitt pulver.

Vit inhalator med halvgenomskinligt gult lock för munstycket.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Airexar Spiromax är avsett för användning till vuxna i åldern 18 år och äldre.

Astma

Airexar Spiromax är endast avsett för regelbunden behandling av patienter med svår astma när det är

lämpligt att använda en kombinationsprodukt (inhalationssteroid och långverkande β

-agonist):

patienter som inte uppnår adekvat kontroll med en kombinationsprodukt med lägre styrka av

inhalationssteroid

eller

patienter som redan uppnår kontroll med en hög dos inhalationssteroid och långverkande

-agonist.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Airexar Spiromax är avsett för behandling av symtom hos patienter med KOL som har FEV

<60 % av

förväntat normalvärde (före bronkvidgare), upprepade exacerbationer i anamnesen och betydande symtom

trots regelbunden behandling med bronkvidgare.

4.2

Dosering och administreringssätt

Airexar Spiromax är endast avsett för vuxna från 18 års ålder.

Airexar Spiromax är inte avsett för användning till barn i åldern 12 år eller yngre eller till ungdomar mellan

13 och 17 år.

Dosering

Administreringssätt: för inhalation

För optimal behandlingseffekt ska patienten instrueras att använda Airexar Spiromax dagligen, även vid

symtomfrihet.Airexar

Patienterna ska regelbundet kontrolleras av läkare så att de får en inhalator med optimal styrka av

salmeterol/flutikasonpropionat. Doseringen ska endast ändras efter ordination av läkare. Dosen ska titreras

till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll uppnås. Airexar Spiromax är inte tillgängligt på

marknaden med lägre styrka än 50/500 mikrogram. När det är lämpligt att titrera ned till en lägre styrka som

inte kan erhållas med Airexar Spiromax, krävs ett byte till en alternativ fast doskombination av salmeterol

och flutikasonpropionat med en lägre dos av inhalationssteroiden.

Patienter ska ordineras en inhalator som innehåller en styrka av salmeterol/flutikasonpropionat som ger

lämplig dos flutikasonpropionat med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad. Behandling med Airexar

Spiromax är enbart avsett för patienter med svår astma. Om enskilda patienter skulle behöva dosering utöver

rekommenderade doser, ska lämplig dos av

-agonist och/eller inhalationssteroid ordineras.

Rekommenderad dosering:

Astma

Vuxna i åldern 18 år och äldre.

En inhalation (50 mikrogram salmeterol och 500 mikrogram flutikasonpropionat) två gånger dagligen.

När väl symtomkontroll av astman har uppnåtts, bör ny bedömning göras om behandlingen kan trappas ner

till en alternativ fast doskombination av salmeterol och flutikasonpropionat med en lägre dos av

inhalationssteroiden, och slutligen till enbart en inhalationssteroid. Det är viktigt att patienten följs upp

regelbundet efter hand som behandlingen trappas ner.

Använt som initial underhållsbehandling har ingen tydlig fördel visats jämfört med enbart inhalerat

flutikasonpropionat om inte minst ett av de två av kriterierna vad gäller svårighetsgrad är uppfyllda.

Vanligtvis är inhalationssteroider förstahandsval för de flesta patienter.

Airexar Spiromax är endast avsett för behandling av patienter med svår astma. Det ska inte användas för

behandling av patienter med mild eller måttlig astma eller vid initiering av behandling för patienter med svår

astma om inte behovet av en så hög dos av inhalationssteroid tillsammans med en långverkande β

-agonist

redan har fastställts.

Airexar Spirmax är inte avsett för behandling av astma hos patienter som behöver en fast doskombination av

salmeterol och flutikasonpropionat för första gången. Behandlingen ska inledas med en fast doskombination

innehållande en lägre dos av inhalationssteroid och därefter ska dosen av inhalationssteroid titreras upp till

dess att astmakontroll uppnås. När astmakontroll har uppnåtts ska patienterna gå på regelbundna kontroller

och dosen av inhalationssteroid ska titreras ned till en dos vid vilken bibehållen kontroll över sjukdomen

kvarstår.

Det rekommenderas att en lämplig dos inhalationssteroid fastställs innan någon fast doskombination används

till patienter med svår astma.

Pediatrisk population

Airexar Spiromax rekommenderas inte för användning till barn i åldern 12 år eller yngre eller till ungdomar

mellan 13 och 17 år. Säkerhet och effekt för Airexar Spiromax för barn och ungdomar yngre än 18 år har inte

fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

KOL

En inhalation (50 mikrogram salmeterol och 500 mikrogram flutikasonpropionat) två gånger dagligen.

Särskilda patientgrupper

Ingen dosändring krävs till äldre patienter eller till patienter med nedsatt njurfunktion.

Erfarenhet av behandling av patienter med nedsatt leverfunktion saknas.

Administreringssätt/bruksanvisning

Spiromax inhalatorn är en andningsaktiverad inhalator som drivs av inandningsflödet, vilket innebär att de

aktiva substanserna tillförs till luftvägarna när patienten inhalerar genom munstycket. Patienter med svår

astma och KOL visades kunna generera tillräckligt inandningsflöde vid kraftig inandning för att Spiromax

skulle avge den terapeutiska dosen till lungorna (se även avsnitt 5.1 – sista fem styckena).

Nödvändig utbildning

För att uppnå en effektiv behandling måste Airexar Spiromax användas på rätt sätt. Patienterna ska därför

uppmanas att noga läsa bipacksedeln och följa den bruksanvisning som lämnas i denna. Förskrivande hälso-

och sjukvårdspersonal ska ge alla patienter utbildning i hur Airexar Spiromax används. Detta för att

säkerställa att de förstår hur de ska använda inhalatorn på rätt sätt och vikten av att andas in kraftigt vid

inhalation för att få erforderlig dos. Det är viktigt att andas in kraftigt för att erhålla optimal dos.

Användningen av Airexar Spiromax följer tre enkla steg: öppna, andas och stäng, vilka beskrivs nedan.

Öppna: Håll Spiromax-inhalatorn med munstyckets lock nedåt och öppna munstyckets lock genom att fälla

ned det tills ett klick talar om att det är helt öppet.

Andas: Andas ut långsamt (så mycket som känns bekvämt). Andas inte ut genom inhalatorn. Placera

munstycket mellan tänderna och slut läpparna om munstycket. Bit inte i inhalatorns munstycke. Andas in

kraftigt och djupt genom munstycket. Ta bort Spiromax-inhalatorn från munnen och håll andan i

10 sekunder eller så länge som det känns bekvämt.

Stäng: Andas ut långsamt och stäng munstyckets lock.

Patienterna får aldrig blockera luftintagen eller andas ut genom Spiromax-inhalatorn när de förbereder steget

”Andas”. Inhalatorn behöver inte skakas före användning.

Patienterna ska även uppmanas att skölja munnen med vatten som sedan spottas ut och/eller borsta tänderna

efter inhalation (se avsnitt 4.4).

På grund av hjälpämnet laktos kan en smak upplevas vid användning av Airexar Spiromax.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Astma

Airexar Spiromax är endast avsett för användning till patienter med svår astma. Det är inte avsedd för

behandling av akuta astmasymtom, då en snabb och kortverkande bronkdilaterare ska användas. Patienten

ska instrueras att alltid ha sin anfallskuperande inhalator tillgänglig för att behandla akuta astmasymtom.

Behandling med Airexar Spiromax ska inte påbörjas under en exacerbation, eller vid en akut eller markant

försämring av astman.

Allvarliga astmarelaterade biverkningar och exacerbationer kan inträffa under behandling med Airexar

Spiromax. Patienter ska uppmanas att fortsätta med behandlingen, men samtidigt rådgöra med läkare om

astmasymtomen kvarstår eller försämras efter initiering av behandling med Airexar Spiromax.

Ökat behov av användning av symtomlindrande läkemedel (kortverkande bronkdilaterare) eller minskad

respons för symtomlindrande läkemedel tyder på försämrad astmakontroll, varför patienten bör undersökas

av läkare.

Plötslig och progressiv försämrad astmakontroll är potentiellt livshotande, varför patienten då ska uppmanas

att omedelbart kontakta läkare för bedömning. Behandling med ökad dos inhalationssteroid bör övervägas.

När symtomen är under kontroll bör man överväga en gradvis nedtrappning av dosen med

inhalationssteroiden, vilket kräver byte till en alternativ fast doskombination av salmeterol och

flutikasonpropionat med en lägre dos av inhalationssteroid. Regelbunden uppföljning av patienterna under

nedtrappningen är viktigt. Den lägsta dosen av inhalationssteroid ska användas.

För KOL-patienter med exacerbationer är behandling med systemiska kortikosteroider vanligtvis indicerat,

varför patienter bör instrueras att söka läkare om symtomen försämras med Airexar Spiromax.

Utsättning av behandlingen

Behandling med Airexar Spiromax ska inte avbrytas abrupt hos astmapatienter på grund av risk för

exacerbationer. Nedtrappning bör ske under läkarkontroll. Symtomförsämring kan också ses hos patienter

med KOL när behandlingen avbryts, varför detta bör ske under läkarkontroll.

Försiktighet vid vissa sjukdomar

Airexar Spiromax ska ges med försiktighet till patienter med aktiv eller vilande lungtuberkulos och fungala,

virala eller andra infektioner i luftvägarna. Om nödvändigt bör lämplig behandling omedelbart sättas in.

I sällsynta fall kan Airexar Spiromax orsaka hjärtarytmier, t.ex. supraventrikulär takykardi, extrasystolier,

förmaksflimmer och en lätt övergående minskning av serumkalium vid höga terapeutiska doser.

Airexar Spiromax ska ges med försiktighet till patienter med svår kardiovaskulär sjukdom eller

rytmrubbningar i hjärtat och till patienter med diabetes mellitus, tyreotoxikos, obehandlad hypokalemi eller

till patienter predisponerade för låga serumnivåer av kalium. I mycket sällsynta fall har förhöjda

blodglukosnivåer rapporterats (se avsnitt 4.8) och detta ska beaktas vid förskrivning till patienter med

diabetes mellitus i anamnesen.

Paradoxal bronkospasm

Paradoxal bronkospasm kan inträffa med ökad väsande andning och andnöd omedelbart efter dosering.

Paradoxal bronkospasm svarar på kortverkande bronkdilaterare och bör behandlas omedelbart. Airexar

Spiromax ska då omedelbart sättas ut. Patienten ska bedömas kliniskt och alternativ terapi ges när det är

nödvändigt.

Beta-2-adrenoreceptoragonister

De farmakologiska effekterna av behandling med β

-agonister, såsom tremor, palpitationer och huvudvärk,

har rapporterats men tenderar att vara övergående och minska med regelbunden behandling.

Systemiska effekter

Systempåverkan kan förekomma vid inhalationsbehandling med alla inhalationssteroider, särskilt efter höga

doser under längre behandlingsperioder. Det är mindre troligt att denna påverkan uppträder vid

inhalationsbehandling jämfört med när kortikosteroider ges per os. Eventuella systembiverkningar inkluderar

Cushing’s syndrom, Cushingliknande symtombild, binjurebarksuppression, minskad bentäthet, katarakt och

glaukom och mer sällsynt en rad psykologiska störningar eller beteendestörningar innefattande

psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro, depression eller aggression (särskilt hos barn) (se

underrubriken Pediatrisk population nedan för information om de systemiska effekterna av

inhalationssteroider hos barn och ungdomar). Det är därför angeläget att patienten följs regelbundet och

att dosen av inhalationssteroid minskas till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll av

astman uppnås.

Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient

inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten

till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta

sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska

och topiska kortikosteroider.

Binjurefunktion

Långtidsbehandling med inhalationssteroider i höga doser kan leda till binjurebarksuppression och akut

binjurebarkkris. I mycket sällsynta fall har binjurebarksuppression och akut binjurebarkkris inträffat vid

doser mellan 500 och 1000 mikrogram flutikasonpropionat. Akut binjurebarkkris kan utlösas av t.ex. trauma,

kirurgi, infektion eller snabb reducering av dosen. Debutsymtomen är vanligen okaraktäristiska och kan

omfatta anorexi, magsmärtor, viktnedgång, trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar, hypotension, nedsatt

medvetandegrad, hypoglykemi och kramper. Tillägg av perorala kortikosteroider bör övervägas vid olika

stressituationer eller vid elektiva kirurgiska ingrepp.

Inhalationsbehandling med flutikasonpropionat minskar normalt behovet av orala steroider, men för patienter

som överförs från orala steroider finns risk för kvardröjande nedsatt binjurereserv under avsevärd tid. Denna

patientgrupp bör därför behandlats med försiktighet och binjurebarkfunktionen monitoreras regelbundet.

Patienter som tidigare krävt höga doser av kortikosteroider i akuta situationer kan också vara i riskzonen.

Möjligheten av undertryckt binjurefunktion bör alltid beaktas vid olika stressituationer, så att adekvat

kortikosteroidbehandling insätts. Bedömning av omfattningen av den försämrade binjurefunktionen kan

kräva specialistkonsultation före elektiva ingrepp.

Interaktioner med andra läkemedel

Ritonavir kan kraftigt förhöja plasmanivåerna av flutikasonpropionat. Samtidig användning ska därför

undvikas såvida inte nyttan för patienten överväger risken för systembiverkningar av kortikosteroiden.

Risken för systembiverkningar ökar också när flutikasonpropionat kombineras med andra potenta CYP3A-

hämmare (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av ketokonazol med systemisk effekt, ger en signifikant ökad systemisk exponering av

salmeterol. Detta kan leda till ökade systemiska effekter (t.ex.förlängt QTc-intervall

och palpitationer). Samtidig behandling med ketokonazol eller andra potenta CYP3A4-hämmare bör

undvikas såvida inte fördelarna överväger den potentiellt ökade risken för systemiska biverkningar av

salmeterolbehandling (se avsnitt 4.5).

Luftvägsinfektioner

I TORCH-studien förelåg en ökad rapportering av nedre luftvägsinfektioner (särskilt pneumoni och bronkit)

hos patienter med KOL som fick salmeterol/flutikasonpropionat 50/500 mikrogram två gånger dagligen

jämfört med placebo, liksom i studierna SCO40043 och SCO100250, som jämförde en lägre dos av

salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram två gånger dagligen (en icke godkänd dos för behandling

av KOL) med enbart salmeterol 50 mikrogram två gånger dagligen (se avsnitt 4.8 och avsnitt 5.1). En

liknande incidens av pneumoni i gruppen som fick salmeterol/flutikasonpropionat sågs i alla studier. Den

största risken att utveckla pneumoni oavsett behandling i TORCH hade äldre patienter, patienter med ett

lägre BMI (

<

25 kg/m

) och patienter med mycket svår sjukdom (FEV

30 % av beräknat normalvärde).

Läkaren bör vara observant på eventuell utveckling av pneumoni och andra nedre luftvägsinfektioner hos

patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på dessa infektioner och exacerbationer ofta sammanfaller.

Om en patient med svår KOL haft pneumoni bör behandlande läkare göra en ny bedömning av behandlingen

med Airexar Spiromax.

Pneumoni hos patienter med KOL

En ökad incidens av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos

patienter med KOL som får inhalationssteroider. Det finns viss evidens för att risken för pneumoni ökar med

ökande steroiddos men detta har inte kunnat visas definitivt i alla studier.

Det finns ingen definitiv klinisk evidens för några skillnader inom läkemedelsklassen inhalationssteroider

vad avser pneumoniriskens magnitud.

Läkare ska vara uppmärksamma på en möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de

kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar med symtom på KOL-exacerbationer. Om en patient med

svår KOL har fått pneumoni ska behandlingen med Airexar Spiromax omprövas.

Riskfaktorer för pneumoni hos patienter med KOL inkluderar rökning, hög ålder, lågt kroppsmasseindex

(BMI) och svår KOL.

Etniska populationer

Data från en stor klinisk prövning (Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, SMART) antydde att

risken för allvarliga andningsrelaterade biverkningar eller mortalitet ökade hos afroamerikaner, när

salmeterol används jämfört med placebo (se avsnitt 5.1). Det är inte känt om detta beror på farmakogenetiska

orsaker eller andra faktorer. Patienter av svart afrikansk eller afrokaribisk härkomst ska därför uppmanas att

fortsätta behandlingen, men söka läkare om astmasymtomen kvarstår okontrollerade eller förvärras under

behandling med Airexar Spiromax.

Pediatrisk population

Airexar Spiromax är inte avsett för användning till barn och ungdomar under 18 års ålder (se avsnitt 4.2).

Det bör dock noteras att barn och ungdomar under 16 år som får höga doser av flutikasonpropionat (vanligen

≥ 1000 mikrogram/dag) är en speciell riskgrupp. Systempåverkan kan uppkomma, särskilt vid höga doser

under långa perioder. Eventuella systembiverkningar inkluderar Cushing’s syndrom, Cushingliknande

symtombild, binjurebarksuppression, akut binjurebarkkris samt hämmad längdtillväxt hos barn och

ungdomar och mer sällsynt en rad psykologiska störningar eller beteendestörningar innefattande

psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro, depression eller aggression. Det bör övervägas att

remittera barnet eller ungdomen till en pediatrisk andningsspecialist.

Regelbunden kontroll av längdtillväxt hos barn som står på långtidsbehandling med inhalationssteroider

rekommenderas. Dosen av inhalationssteroid bör minskas till den lägsta dosen som ger en bibehållen effektiv

kontroll av astman

Orala infektioner

På grund av flutikasonpropionatkomponenten kan heshet och candidiasis (torsk) i munnen och halsen och, i

sällsynta fall i matstrupen, förekomma hos vissa patienter. Både heshet och incidensen av candidiasis i mun

och hals kan minskas om munnen sköljs med vatten som spottas ut och/eller tänderna borstas efter

användning av läkemedlet. Symtomatisk candidiasis i mun och hals kan behandlas med topikala

antimykotika samtidigt som behandlingen med Airexar Spiromax fortgår.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller laktos.

Patienter med svår laktosintolerans ska använda detta läkemedel med

försiktighet och de med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption. Hjälpämnet laktos kan innehålla små

mängder mjölkprotein som kan framkalla allergiska reaktioner hos personer med svår överkänslighet eller

allergi mot mjölkprotein.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Betaadrenerga blockerare kan både försvaga eller motverka effekten av salmeterol. Både icke-selektiva och

selektiva β-blockerare ska undvikas såvida ej tvingande skäl föreligger.

Potentiellt allvarlig hypokalemi kan uppstå vid

-agonist-behandling. Särskild försiktighet rekommenderas

vid akut svår astma eftersom denna effekt kan förstärkas av samtidig behandling med xantinderivat, steroider

och diuretika.

Samtidig användning av andra läkemedel som innehåller β-adrenergika kan ha en potentiellt additiv effekt.

Salmeterol

Potenta CYP3A4-hämmare

Samtidig administrering av ketokonazol (400 milligram peroralt en gång dagligen) och salmeterol (inhalation

à 50 mikrogram 2 gånger dagligen) till 15 friska frivilliga under 7 dagar resulterade i en signifikant ökning i

plasmakoncentrationen av salmeterol (1,4-faldig ökning i C

och 15-faldig ökning i AUC). Detta kan leda

till en ökad incidens av andra systemiska effekter vid salmeterolbehandling (t.ex. förlängt QTc-intervall och

palpitationer) jämfört med behandling med salmeterol eller ketokonazol var för sig (se avsnitt 4.4).

Kliniskt signifikanta effekter sågs inte på blodtryck, hjärtrytm, blodglukos eller kaliumnivåer i blodet.

Samtidig administrering med ketokonazol ökade inte elimineringshalveringstiden för salmeterol eller gav

ökad ackumulering av salmeterol med upprepad dosering.

Samtidig administrering av ketokonazol bör undvikas såvida inte fördelarna överväger den potentiellt ökade

risken för systemiska effekter av salmeterolbehandling. Det finns sannolikt en liknande risk för interaktion

med andra potenta CYP3A4-hämmare (t.ex.: itrakonazol, telitromycin, ritonavir).

Måttliga CYP 3A4-hämmare

Samtidig administrering av erytromycin (500 mg peroralt tre gånger dagligen) och salmeterol (inhalation à

50 mikrogram 2 gånger dagligen) till 15 friska frivilliga under 6 dagar resulterade i en liten men icke-

statistisk signifikant ökning i exponering för salmeterol (1,4-faldig ökning i C

och 1,2-faldig ökning i

AUC). Samtidig administrering av erytromycin associerades inte med någon allvarlig biverkan

Flutikasonpropionat

Under normala förhållanden uppnås endast låga plasmakoncentrationer av inhalerat flutikasonpropionat på

grund av höggradig första passage metabolism och högt systemiskt clearance genom metabolism av

cytokrom P450 3A4 i tarm och lever. Betydelsefulla kliniska interaktioner är därför osannolika.

En interaktionsstudie på friska individer med intranasalt flutikasonpropionat visade att ritonavir (ett

höggradigt potent cytokrom P450 3A4-hämmande läkemedel) 100 mg 2 gånger dagligen, ökade

plasmakoncentrationen av flutikasonpropionat flera hundra gånger. Som en följd av detta minskade

serumkortisolkoncentrationen markant. Information om denna interaktion saknas för inhalerat

flutikasonpropionat, men kraftigt förhöjda plasmanivåer av flutikasonpropionat kan förväntas. Fall av

Cushing´s syndrom och binjurebarksuppression har rapporterats. Kombinationen bör undvikas såvida inte

nyttan överväger den förhöjda risken för systembiverkningar av glukokortikoiden.

I en liten studie på friska frivilliga visades att den något mindre potenta CYP3A-hämmaren ketokonazol,

ökade expositionen med 150 % efter en singeldos inhalerat flutikasonpropionat. Som en följd av detta sågs

en markant minskning av plasmakortisol jämfört med enbart flutikasonpropionat. Samtidig behandling med

andra potenta CYP3A-hämmare såsom itrakonazol och måttliga CYP3A-hämmare som erytomycin förväntas

också öka den systemiska expositionen för flutikasonpropionat och risken för systembiverkningar.

Försiktighet bör därför iakttas och långtidsbehandling med denna typ av läkemedel bör om möjligt undvikas.

Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka

risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade

risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende

systemiska kortikosteroideffekter.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

En måttlig mängd data från gravida kvinnor (mellan 300 till 1 000 graviditeter) tyder inte på någon

missbildnings- eller foster/neonataltoxicitet av salmeterol och flutikasonpropionat. Djurstudier har visat på

reproduktionstoxikologiska effekter efter administrering av β

-adrenoreceptoragonister och glukokortikoider

(se avsnitt 5.3).

Gravida kvinnor ska endast behandlas med Airexar Spiromax då den förväntade nyttan för modern överväger

varje tänkbar risk för fostret.

Vid behandling av gravida kvinnor bör alltid lägsta effektiva dos av flutikasonpropionat eftersträvas

samtidigt som risken med ett försämrat astmatillstånd måste beaktas.

Amning

Det är okänt om salmeterol och flutikasonpropionat/metaboliter utsöndras i bröstmjölk.

Studier har visat att salmeterol och flutikasonpropionat, och deras metaboliter, utsöndras i mjölk hos

digivande råttor.

En risk för det ammande nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska

avbryta amningen eller avbryta behandling med Airexar Spiromax efter att man tagit hänsyn till fördelen

med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga data från människa. Djurstudier har emellertid inte visat några effekter av salmeterol eller

flutikasonpropionat på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Airexar Spiromax har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Eftersom Airexar Spiromax innehåller salmeterol och flutikasonpropionat kan samma typ och samma

svårighetsgrad av biverkningar förväntas som finns rapporterade för respektive aktiv substans. Samtidig

administrering av de två aktiva substanserna har inte bidragit till ytterligare förekomst av biverkningar.

Biverkningar som har relaterats till salmeterol/flutikasonpropionat anges nedan och är klassificerade efter

organsystem och frekvens. Frekvensintervallen är definierade som mycket vanliga (> 1/10), vanliga (>1/100,

<1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1000) och ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Frekvensen har hämtats från kliniska prövningar. Incidensen för placebo togs inte med i beräkningen.

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Infektioner och

infestationer

Candidainfektion i munhåla och svalg

Pneumoni (hos KOL-patienter)

Bronkit

Candidainfektion i esofagus

Vanliga

Vanliga

1,3,5

Vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner i form av:

Kutana överkänslighetsreaktioner

Mindre vanliga

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Angioödem (huvudsakligen i ansikte, munhåla och

svalg)

Andningssymtom (dyspné)

Andningssymtom (bronkospasm)

Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock

Sällsynta

Mindre vanliga

Sällsynta

Sällsynta

Endokrina systemet

Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild,

binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn

och ungdomar, minskad bentäthet

Sällsynta

Metabolism och

nutrition

Hypokalemi

Förhöjda blodglukosnivåer

Vanliga

Mindre vanliga

Psykiska störningar

Sömnsvårigheter

Beteendestörningar, inkluderande psykomotorisk

hyperaktivitet och irritabilitet (främst hos barn)

Depression, aggression (främst hos barn)

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Tremor

Mycket vanliga

Mindre vanliga

Ögon

Katarakt

Glaukom

Dimsyn (se även avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Hjärtat

Palpitationer

Takykardi

Hjärtarytmier (inkluderande supraventrikulär

takykardi och extrasystolier).

Förmaksflimmer

Kärlkramp

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Nasofaryngit

Halsirritation

Heshet/dysfoni

Mycket

vanliga

Vanliga

Vanliga

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Sinusit

Paradoxal bronkospasm

Vanliga

Sällsynta

Hud och subkutan

vävnad

Blåmärken

Vanliga

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Muselkramper

Traumatiska frakturer

Artralgi

Myalgi

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Även rapporterad som vanlig för placebo.

Även rapporterad som mycket vanlig för placebo.

Rapporterad under en 3-årsperiod i en studie på KOL.

Se avsnitt 4.4.

Se avsnitt 5.1.

Beskrivning av utvalda biverkningar

De farmakologiska effekterna av behandling med β

-agonister, såsom tremor, palpitationer och huvudvärk,

har rapporterats men tenderar att vara övergående och minska med regelbunden behandling.

Paradoxal bronkospasm kan inträffa med en ökad väsande andning omedelbart efter dosering. Paradoxal

bronkospasm svarar på snabbverkande bronkdilaterare och bör behandlas omedelbart. Behandlingen med

Airexar Spiromax ska avbrytas omedelbart och patienten utvärderas, vid behov ska alternativ behandling

sättas in.

På grund av flutikasonpropionatkomponenten kan heshet och candidiasis (torsk) i munnen och halsen, och i

sällsynta fall, i esofagus, förekomma hos vissa patienter. Både heshet och förekomst av candidainfektion i

munhåla och svalg kan lindras genom att skölja munnen med vatten och/eller borsta tänderna efter

användning av produkten. Symtomgivande candidainfektion i munhåla och svalg kan behandlas med lokalt

verkande fungicida läkemedel under fortsatt behandling med Airexar Spiromax fortgår.

Pediatrisk population

Airexar Spiromax är inte avsett för användning till barn och ungdomar under 18 års ålder (se avsnitt 4.2).

Eventuella systemiska effekter i dessa åldersgrupper inkluderar Cushings syndrom, Cushingliknande

symtombild, binjuresuppression och tillväxthämning hos barn och ungdomar (se avsnitt 4.4). Barn kan också

uppleva oro, sömnsvårigheter och beteendeförändringar, inkluderande hyperaktivitet och irritabilitet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns inga data tillgängliga från kliniska studier beträffande överdosering av Airexar Spiromax men data

om överdosering av båda aktiva substanser anges nedan:

Salmeterol

Tecknen och symtom på överdosering av salmeterol är yrsel, ökat systoliskt blodtryck, tremor, huvudvärk

och takykardi. Om behandling med Airexar Spiromax måste sättas ut på grund av överdosering av

läkemedlets β-agonistkomponent, bör ersättning med lämplig steroidterapi övervägas. Dessutom kan

hypokalemi förekomma och därför bör kaliumhalten i serum kontrolleras. Kaliumersättning ska övervägas.

Flutikasonpropionat

Akut: doser som vida överstiger rekommenderade doser av flutikasonpropionat och som inhaleras under kort

tid kan leda till tillfällig suppression av binjurefunktionen. Detta fordrar inte några akuta åtgärder, eftersom

binjurefunktionen återhämtar sig inom några dagar, vilket kan verifieras med plasmakortisolmätningar.

Kronisk överdosering: Binjurefunktionen bör övervakas och behandling med systemisk kortikosteroid kan

bli nödvändig. När patienten är stabil bör behandling fortsätta med rekommenderad dos av

inhalationssteroid. Se avsnitt 4.4. ”Binjurefunktion”.

Vid fall med både akut och kronisk överdosering med flutikasonpropionat bör behandling med Airexar

Spiromax fortsätta i lämplig dos för symtomkontroll.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med

kortikosteroider eller övriga medel, exkl. antikolinergika, ATC-kod: R03AK06

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Airexar Spiromax innehåller salmeterol och flutikasonpropionat, vilka har olika verkningsmekanism.

Verkningsmekanismen för respektive substans beskrivs nedan.

Salmeterol:

Salmeterol är en selektiv långverkande (12 timmar) β

-adrenoceptoragonist med en lång sidokedja som

binder till receptorns

exo-site

Salmeterol har en bronkvidgande effekt som varar längre, minst 12 timmar, än de rekommenderade doserna

av konventionella kortverkande β

-agonister.

Flutikasonpropionat:

Flutikasonpropionat som inhaleras i rekommenderade doser har en antiinflammatorisk glukokortikoid effekt

i lungorna vilken leder till minskade astmasymtom och astmaexacerbationer med färre biverkningar än vid

systemisk administrering av kortikosteroider.

Klinisk effekt och säkerhet

Studierna som beskrivs nedan (GOAL, TORCH och SMART) utfördes med samma fasta doskombination av

salmeterolxinafoat och flutikasonpropionat, men det var ett tidigare godkänt läkemedel som undersöktes;

studierna som beskrivs utfördes inte med Airexar Spiromax.

Salmeterol/flutikasonpropionat kliniska studier på astma

I en 12-månaders studie (Gaining Optimal Asthma Control, GOAL) på 3 416 vuxna och ungdomar med

kontinuerliga astmabesvär jämfördes effekt och säkerhet för salmeterol/flutikasonpropionat med behandling

med enbart inhalationssteroid (flutikasonpropionat) för att fastställa om det var möjligt att uppnå målen med

astmabehandling. Behandlingen trappades upp var 12:e vecka tills **total kontroll uppnåddes eller högsta

dosen av studieläkemedlet nåddes. GOAL visade att fler patienter som behandlades med

salmeterol/flutikasonpropionat uppnådde astmakontroll än patienter som behandlades med enbart

inhalationssteroid (ICS) och denna kontroll uppnåddes med en lägre dos kortikosteroid.

*Välkontrollerad astma uppnåddes snabbare med salmeterol/flutikasonpropionat än med enbart ICS.

Behandlingstiden för 50 % av försökspersonerna för att uppnå en första enskild välkontrollerad vecka var

16 dagar för salmeterol/flutikasonpropionat jämfört med 37 dagar för ICS-gruppen. I undergruppen med

steroidnaiva astmatiker var tiden fram till en enskild välkontrollerad vecka 16 dagar för

salmeterol/flutikasonpropionat jämfört med 23 dagar efter behandling med ICS.

De totala studieresultaten visade:

Procentandel patienter som uppnådde *välkontrollerad (VK) och **totalt kontrollerad (TK) astma

under 12 månader

Behandling före studien

Salmeterol/FP

FP

VK

TK

VK

TK

Ingen ICS (enbart SABA)

78 %

50 %

70 %

40 %

Låg dos ICS (

500 mikrogram BDP eller

motsvarande/dag)

75 %

44 %

60 %

28 %

Medelhög dos ICS (>500 till 1 000 mikrogram

BDP eller motsvarande/dag)

62 %

29 %

47 %

16 %

Poolade resultat för de 3 behandlingsnivåerna

71 %

59 %

28 %

ICS = inhalationssteroid, SABA = kortverkande β

-agonist, BDP = beklometasondipropionat, FP =

flutikasonpropionat

*Välkontrollerad astma: mindre än eller lika med 2 dagar med symtompoäng över 1 (symtompoäng 1

definierad som ”symtom under en kort period under dagen”), användning av SABA under mindre än eller

lika med 2 dagar och mindre än eller lika med 4 tillfällen/vecka, exspiratoriskt flöde över eller lika med 80 %

av förväntat topputandningsflöde på morgonen, inga uppvaknanden nattetid, inga exacerbationer och inga

biverkningar som kräver ändrad behandling.

**Totalt kontrollerad astma: inga symtom, ingen användning av SABA, exspiratoriskt flöde över eller lika

med 80 % av förväntat topputandningsflöde på morgonen, inga uppvaknanden nattetid, inga exacerbationer

och inga biverkningar som kräver ändrad behandling.

Resultaten av denna studie tyder på att salmeterol/flutikasonpropionat 50/100 mikrogram två gånger

dagligen kan övervägas som initial underhållsbehandling hos patienter med måttligt ihållande astma för vilka

snabb kontroll av astma bedöms vara viktig (se avsnitt 4.2).

I en dubbelblind randomiserad parallellgruppsstudie på 318 patienter med ihållande astma i åldern

18 år

utvärderades säkerhet och tolerabilitet vid administrering av två inhalationer två gånger dagligen (dubbel

dos) av salmeterol/flutikasonpropionat under två veckor. Studien visade att en dubblering av inhalationerna

för alla styrkor av salmeterol/flutikasonpropionat i upp till 14 dagar gav en liten ökning av

β-agonistrelaterade biverkningar (tremor- 1 patient [1 %] mot 0, palpitationer- 6 [3 %] mot 1 [<1 %],

muskelkramper- 6 [3 %] mot 1 [<1 %]) och en liknande incidens av biverkningar relaterade till

inhalationssteroider (t.ex. oral candidiasis- 6 [6 %] mot 16 [8 %], heshet- 2 [2 %] mot 4 [2 %]) jämfört med

en dos två gånger dagligen. Den lilla ökningen av β-agonistrelaterade biverkningar bör beaktas om läkaren

överväger en dubblering av dosen salmeterol/flutikasonpropionat till vuxna patienter som behöver ytterligare

korttidsbehandling (upp till 14 dagar) med inhalationssteroider.

Salmeterol/flutikasonpropionat

kliniska studier på KOL

TORCH var en treårsstudie för att bedöma effekten av behandling med salmeterol/flutikasonpropionat

inhalationspulver 50/500 mikrogram två gånger dagligen, salmeterol inhalationspulver 50 mikrogram två

gånger dagligen, flutikasonpropionat (FP) inhalationspulver 500 mikrogram två gånger dagligen eller

placebo på dödlighet av alla orsaker hos patienter med KOL. KOL-patienter som vid studiestart hade ett

(före bronkvidgare) FEV

<60 % av förväntat normalvärde randomiserades till dubbelblind medicinering.

Under studien fick patienterna använda vanlig KOL-behandling med undantag av inhalationssteroider,

långverkande bronkvidgare och långtidsbehandling med systemiska kortikosteroider. Överlevnadsstatus efter

3 år fastställdes för alla patienter oavsett om de avbrutit behandlingen med studieläkemedel. Primärt

effektmått var minskning av dödligheten av alla orsaker efter 3 år för salmeterol/flutikasonpropionat jämfört

med placebo.

Placebo

N = 1 524

Salmeterol 50

N = 1 521

Flutikason-

propionat 500

N = 1 534

Salmeterol/

flutikasonpropionat

50/500

N = 1 533

Dödlighet av alla orsaker efter 3 år

Antal dödsfall (%)

(15,2 %)

(13,5 %)

(16,0 %)

(12,6 %)

Riskkvot jämfört med placebo

(KI)

p-värde

Ej relevant

0,879

(0,73, 1,06)

0,180

1,060

(0,89,1,27)

0,525

0,825

(0,68, 1,00)

0,052

Riskkvot

flutikasonpropionat/salmeterol

500/50 jämfört med

komponenter (KI)

p-värde

Ej relevant

0,932

(0,77, 1,13)

0,481

0,774

(0,64, 0,93)

0,007

Ej relevant

KI = konfidensintervall.

1. Ej signifikant p-värde efter justering för 2 interimsanalyser av den primära effektjämförelsen från en

log-rankanalys stratifierad för rökvanor.

Det fanns en trend mot förbättrad överlevnad hos försökspersoner som behandlades med

salmeterol/flutikasonpropionat jämfört med placebo över 3 år men detta nådde dock inte nivån för statistisk

signifikans p≤0,05.

Procentandelen patienter som avled inom 3 år på grund av KOL-relaterade orsaker var 6,0 % för placebo,

6,1 % för salmeterol, 6,9 % för FP och 4,7 % för salmeterol/flutikasonpropionat.

Genomsnittligt antal måttliga till svåra exacerbationer per år var signifikant lägre med

salmeterol/flutikasonpropionat (FP) jämfört med behandling med salmeterol, FP eller placebo (genomsnittlig

frekvens i salmeterol/flutikasonpropionat-gruppen var 0,85 jämfört med 0,97 i salmeterolgruppen, 0,93 i FP-

gruppen och 1,13 i placebogruppen). Detta innebär en minskning av frekvensen av måttliga till svåra

exacerbationer med 25 % (95 % CI: 19 % till 31 %; p<0,001) jämfört med placebo, 12 % jämfört med

salmeterol (95 % CI: 5 % till 19 %, p=0,002) och 9 % jämfört med FP (95 % CI: 1 % till 16 %, p=0,024).

Salmeterol och FP minskade exacerbationsfrekvenserna signifikant jämfört med placebo med 15 % (95 %

CI: 7 % till 22 %; p<0,001) respektive 18 % (95 % CI: 11 % till 24 %; p<0,001).

Hälsorelaterad livskvalitet mätt med SGRQ (St George

s Respiratory Questionnaire) förbättrades med alla

aktiva behandlingar jämfört med placebo. Den genomsnittliga förbättringen över tre år för

salmeterol/flutikasonpropionat jämfört med placebo var -3,1 enheter (95 % CI: -4,1 till -2,1; p<0,001) och

jämfört med salmeterol -2,2 enheter (p<0,001) och jämfört FP -1,2 enheter (p=0,017). En minskning med

4 enheter anses vara kliniskt relevant.

Beräknad sannolikhet för att under tre år få pneumoni rapporterad som biverkning var 12,3 % för placebo,

13,3 % för salmeterol, 18,3 % för FP och 19,6 % för salmeterol/flutikasonpropionat (riskkvot för

salmeterol/flutikasonpropionat jämfört med placebo: 1,64, 95 % CI: 1,33 till 2,01, p<0,001). Det fanns ingen

ökning av pneumonirelaterade dödsfall; antalet dödsfall under behandling som bedömdes som främst

orsakade av pneumoni var 7 för placebo, 9 för salmeterol, 13 för FP och 8 för salmeterol/flutikasonpropionat.

Det fanns ingen signifikant skillnad i sannolikheten för benfraktur (5,1 % placebo, 5,1 % salmeterol, 5,4 %

FP och 6,3 % salmeterol/flutikasonpropionat; riskkvot för salmeterol/flutikasonpropionat jämfört med

placebo: 1,22, 95 % CI: 0,87 till 1,72, p=0,248).

Placebokontrollerade kliniska studier under 6 och 12 månader har visat att regelbunden användning av

salmeterol/flutikasonpropionat 50/500 mikrogram förbättrar lungfunktionen och minskar andfåddhet och

användning av anfallskuperande läkemedel.

Studierna SCO40043 och SCO100250 var randomiserade, dubbelblindade replikatstudier med parallella

grupper som jämförde effekten av salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram två gånger dagligen (en

dos som inte är godkänd för KOL-behandling i Europeiska unionen) med salmeterol 50 mikrogram två

gånger dagligen på den årliga frekvensen av måttliga/svåra exacerbationer hos försökspersoner med KOL

med FEV

under 50 % av förväntat värde och exacerbationer i anamnesen. Måttliga/svåra exacerbationer

definierades som förvärrade symtom som krävde behandling med orala kortikosteroider och/eller antibiotika

eller sjukhusinläggning.

Studierna hade en 4 veckors inkörningsperiod under vilken alla försökspersoner fick öppen behandling med

salmeterol/FP 50/250 för att standardisera KOL-farmakoterapin och stabilisera sjukdomen före

randomisering till blindad studiebehandling under 52 veckor. Försökspersonerna randomiserades 1:1 till

salmeterol/FP 50/250 (total ITT n=776) eller salmeterol (total ITT n=778). Före inkörningen avslutade

försökspersonerna användningen av tidigare KOL-läkemedel med undantag av kortverkande bronkvidgare.

Det var inte tillåtet att använda samtidiga inhalerade långverkande β

-agonister och antikolinerga läkemedel,

kombinationsprodukter med salbutamol/ipratropiumbromid, orala β

-agonister och teofyllinpeparat under

behandlingsperioden. Orala kortikosteroider och antibiotika var tillåtna för akut behandling av KOL-

exacerbationer enligt särskilda riktlinjer för användning. Försökspersonerna använde salbutamol på vid-

behovsbasis under studiernas gång.

Resultaten från båda studierna visade att behandling med salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 resulterade i

en signifikant lägre årlig frekvens av måttliga/svåra KOL-exacerbationer jämfört med salmeterol

(SCO40043: 1,06 respektive 1,53 per försöksperson per år, frekvenskvot 0,70, 95 % CI: 0,58 till 0,83,

p<0,001; SCO100250: 1,10 respektive 1,59 per försöksperson per år, frekvenskvot 0,70, 95 % CI: 0,58 till

0,83, p<0,001). Fynden för de sekundära effektmåtten (tid till första måttliga/svåra exacerbation, årlig

frekvens av exacerbationer som kräver orala kortikosteroider och morgon-FEV

före dosering) visade

signifikant fördel för salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram två gånger dagligen jämfört med

salmeterol. Biverkningsprofilerna var likartade med undantag av en högre incidens av pneumoni och kända

lokala biverkningar (candidiasis och dysfoni) i gruppen som fick salmeterol/flutikasonpropionat

50/250 mikrogram två gånger dagligen jämfört med salmeterol. Pneumonirelaterade händelser rapporterades

för 55 (7 %) försökspersoner i gruppen som fick salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram två

gånger dagligen och 25 (3 %) i salmeterolgruppen. Den ökade incidensen av rapporterad pneumoni med

salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram två gånger dagligen förefaller vara av likartad magnitud

som den incidens som rapporterades efter behandling med salmeterol/flutikasonpropionat 50/500 mikrogram

två gånger dagligen i TORCH.

SMART (Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial)

SMART var en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper

som genomfördes under 28 veckor i USA och i vilken 13 176 patienter randomiserades till salmeterol

(50 mikrogram två gånger dagligen) och 13 179 patienter till placebo, som tillägg till patienternas vanliga

astmabehandling. Patienter rekryterades om de var

12 år, hade astma och använde astmaläkemedel (men

inte en LABA) vid rekryteringen. Användning av ICS vid studiestart registrerades men var inget krav i

studien. Primärt effektmått i SMART var det kombinerade antalet andningsrelaterade dödsfall och

andningsrelaterade livshotande tillstånd.

Viktiga resultat från SMART: primärt effektmått

Patientgrupp

Primärt effektmått, antal händelser/antal

patienter

Relativ risk

(95 %

konfidensintervall)

salmeterol

placebo

Alla patienter

50/13 176

36/13 179

1,40 (0,91, 2,14)

Patienter som använde inhalerade

steroider

23/6 127

19/6 138

1,21 (0,66, 2,23)

Patienter som inte använde

inhalerade steroider

27/7 049

17/7 041

1,60 (0,87, 2,93)

Afroamerikanska patienter

20/2 366

5/2 319

4,10 (1,54, 10,90)

(Siffror i fet stil anger risk som är statistiskt signifikant vid 95 %-nivån.)

Viktiga resultat från SMART per inhalerad steroidanvändning vid studiestart: sekundära effektmått

Sekundärt effektmått, antal händelser/antal

patienter

Relativ risk

(95 %

konfidensintervall)

salmeterol

placebo

Andningsrelaterade dödsfall

Patienter som använde inhalerade

steroider

10/6 127

5/6 138

2,01 (0,69, 5,86)

Patienter som inte använde

inhalerade steroider

14/7 049

6/7 041

2,28 (0,88, 5,94)

Astmarelaterade dödsfall eller livshotande tillstånd kombinerat

Patienter som använde inhalerade

steroider

16/6 127

13/6 138

1,24 (0,60, 2,58)

Patienter som inte använde

inhalerade steroider

21/7 049

9/7 041

2,39 (1,10, 5,22)

Astmarelaterade dödsfall

Patienter som använde inhalerade

steroider

4/6 127

3/6 138

1,35 (0,30, 6,04)

Patienter som inte använde

inhalerade steroider

9/7 049

0/7 041

(* = kunde inte beräknas eftersom inga händelser inträffade i placebogruppen. Siffror i fet stil anger risk som

är statistiskt signifikant vid 95 %-nivån. Sekundära effektmått i ovanstående tabell uppnådde statistisk

signifikans i hela populationen.) De sekundära effektmåtten alla dödsfall eller livshotande tillstånd

kombinerat, alla dödsfall och alla sjukhusinläggningar nådde inte statistisk signifikans i hela populationen.

Maximalt inspirationsflöde genom Spiromax-inhalatorn

En randomiserad, öppen, cross-over-studie utfördes på barn och ungdomar med astma (i åldern 4-17 år),

vuxna med astma (i åldern 18-45 år), vuxna med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (i åldern över

55 år) och friska frivilliga (i åldern 18-45 år) för att utvärdera maximalt inspirationsflöde (PIFR) och andra

relaterade inhalationsparametrar efter inhalation från en Spiromax-inhalator (innehållande placebo) jämfört

med inhalation från en flerdospulverinhalator som redan fanns på marknaden (innehållande placebo).

Effekten av optimal undervisning i inhalationsteknik för pulverinhalatorer (dvs. andas in kraftigt vid

inhalation) på inhalationshastighet och inhalationsvolym bedömdes i dessa grupper av försökspersoner

tillsammans med bedömning av potentiella skillnader i inhalationsresultat beroende på den inhalator som

användes.

Data från studien tyder på att oavsett ålder och bakomliggande sjukdoms svårighetsgrad kunde barn,

ungdomar och vuxna med astma liksom patienter med KOL uppnå inspirationsflödeshastigheter genom

Spiromax-inhalatorn som var likartade dem som åstadkoms genom flerdospulverinhalatorn på marknaden.

Genomsnittlig PIFR som uppnåddes av patienter med astma eller KOL som fått optimal undervisning (dvs.

kraftig inhalation) var över 60 l/min, en flödeshastighet vid vilken man vet att båda inhalatorerna i studien

kan avge jämförbara mängder läkemedel till lungorna.

Alla försökspersoner med astma eller KOL uppnådde PIFR-värden högre än 60 l/min efter optimal

undervisning. Det är viktigt att inhalera kraftigt för att säkerställa optimal dosering.

En flödeshastighet högre än 60 l/min krävs för optimal avgivning av läkemedel till lungorna via

flerdospulverinhalatorn Spiromax.

För att säkerställa att patienter uppnår det PIFR som krävs för att avge erforderlig dos, behöver patienten få

undervisning i användningen av Spiromax-inhalatorn inklusive information om nödvändigheten att inhalera

kraftigt (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Airexar Spiromax rekommenderas inte för användning till barn eller ungdomar under 18 år. Säkerhet och

effekt för Airexar Spiromax i denna unga population har inte fastställts. De uppgifter som presenteras nedan

avser en lägre dos av den fasta doskombinationen innehållande dessa två aktiva substanser, i en dos och

styrka som inte är tillgänglig för Airexar Spiromax. Studierna som bekrivs utfördes med ett tidigare godkänt

läkemedel tillgängligt i tre olika styrkor; studierna utfördes inte med Airexar Spiromax.

I en studie på 158 barn i ålder 6 till 16 år med symtomatisk astma hade kombinationen

salmeterol/flutikasonpropionat lika stor effekt som en fördubbling av dosen flutikasonpropionat med

avseende på symtomkontroll och lungfunktion. Studien var inte avsedd att undersöka effekten på

exacerbationer.

I en 12-veckorsstudie på barn i åldern 4 till 11 år (n=257) som fick behandling med antingen

salmeterol/flutikasonpropionat 50 /100 mikrogram eller salmeterol 50 mikrogram + flutikasonpropionat

100 mikrogram, båda två gånger dagligen, sågs en 14 % ökning i högsta utandningshastighet samt

förbättringar i symtompoäng och användning av snabbverkande salbutamol i båda behandlingsgrupperna.

Inga skillnader sågs mellan de två behandlingsgrupperna. Inga skillnader sågs i säkerhetsparametrar mellan

de två behandlingsgrupperna.

I en 12-veckors randomiserad parallellgruppsstudie på barn i åldern 4 till 11 år (n=203) med ihållande astma

och som hade symtom under behandling med inhalerade kortikosteroider var säkerhet det främsta syftet.

Barn fick antingen salmeterol/flutikasompropionat (50/100 mikrogram) eller flutikasonpropionat

(100 mikrogram) i monoterapi två gånger dagligen. Två barn som fick salmeterol/flutikasonpropionat och

fem barn som fick flutikasonpropionat avbröt på grund av förvärrad astma. Efter 12 veckor visade inget barn

i någon av behandlingsgrupperna onormalt låg kortisolutsöndring i urin under 24 timmar. Det fanns inga

andra skillnader i säkerhetsprofil mellan behandlingsgrupperna.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Ur farmakokinetisk synvinkel kan substanserna bedömas var för sig.

Salmeterol

Salmeterol verkar lokalt i lungan och plasmanivåer utgör därför inte ett mått på terapeutisk effekt. Dessutom

finns det endast begränsade farmakokinetiska data tillgängliga för salmeterol på grund av tekniska

svårigheter att mäta läkemedlet i plasma vid de låga plasmakoncentrationer som uppnås efter inhalation av

terapeutiska doser (cirka 200 pikogram/ml eller mindre).

Flutikasonpropionat

Hos friska försökspersoner varierar den absoluta biotillgängligheten efter en enkeldos inhalerat

flutikasonpropionat mellan cirka 5 och 11 % av den nominella dosen beroende på vilken inhalator som

används. Hos patienter med astma eller KOL har en lägre grad av systemisk exponering observerats efter

inhalation av flutikasonpropionat.

Absorption

Den systemiska absorptionen sker huvudsakligen via lungorna, och den är initialt snabb men sedan utdragen.

Återstoden av den inhalerade dosen kan sväljas men bidrar minimalt till systemisk exponering på grund av

låg vattenlöslighet och presystemisk metabolism, vilket resulterar i oral biotillgänglighet på mindre än 1 %.

Den systemiska exponeringen ökar linjärt med ökad inhalerad dos.

Distribution

Fördelningen av flutikasonpropionat karaktäriseras av hög plasmaclearance (1 150 ml/min), en stor

distributionsvolym vid steady state (cirka 300 l) och en terminal halveringstid på ungefär 8 timmar.

Plasmaproteinbindningen är 91 %.

Metabolism

Flutikasonpropionat elimineras snabbt ur den systemiska cirkulationen. Detta sker huvudsakliga genom

metabolism till en inaktiv karboxylsyrametabolit via cytokrom P450-enzymet CYP3A4. Andra oidentifierade

metaboliter återfinns även i feces.

Eliminering

Njurclearance av flutikasonpropionat är försumbar. Mindre än 5 % av dosen utsöndras i urin, främst som

metaboliter. Den största delen av dosen utsöndras i feces som metaboliter och oförändrat läkemedel.

Pediatrisk population

Airexar Spiromax rekommenderas inte för användning till barn eller ungdomar under 18 år. Säkerhet och

effekt för Airexar Spiromax i denna unga population har inte fastställts. De uppgifter som presenteras nedan

avser en lägre dos av den fasta doskombinationen innehållande dessa två aktiva substanser, i en dos och

styrka som inte är tillgänglig för Airexar Spiromax.

I en populationsfarmakokinetisk analys från 9 kontrollerade kliniska studier på 350 patienter med astma i

åldern 4 till 77 år (174 patienter i åldern 4 till 11 år) sågs högre systemisk exponering av flutikasonpropionat

efter behandling med salmeterol/flutikasonpropionat inhalationspulver 50/100 mikrogram jämfört med

flutikasonpropionat inhalationspulver 100 mikrogram.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Den enda säkerhetsaspekten för humanbruk som framkommit vid djurstudier av salmeterol och

flutikasonpropionat som givits separat är effekter som är associerade med förstärkta farmakologiska

aktiviteter.

I reproduktionsstudier på djur har glukokortikosteroider visat sig kunna orsaka missbildningar (gomspalt,

skelettmissbildningar). Dessa resultat från djurförsök förefaller inte ha någon relevans för människa vid

rekommenderade doser. Djurstudier med salmeterol har visat embryofetal toxicitet endast vid höga

exponeringsnivåer. Vid samtidig administrering ökade incidensen av transposition av navelartär och

ofullständig ossifiering av occipitalbenet hos råttor vid doser associerade med kända

glukokortikoidinducerade missbildningar.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Efter att folieomslaget har öppnats: 3 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Håll munstyckets lock stängt efter att folieomslaget har tagits bort.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Inhalatorn är vit och har ett halvgenomskinligt gult lock för munstycket. De delar av inhalatorn där

läkemedel kommer i kontakt med slemhinna är tillverkade av akrylnitrilbutadienstyren (ABS), polyetylen

(PE) och polypropen (PP). Varje inhalator innehåller 60 doser och har ett folieomslag.

Förpackningsstorlekar med 1 eller 3 inhalatorer.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/16/1123/001

EU/1/16/1123/002

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 18 augusti 2016

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/513708/2016

EMEA/H/C/004267

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Airexar Spiromax

salmeterol/flutikasonpropionat

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Airexar

Spiromax. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och

villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Airexar Spiromax ska

användas.

Praktisk information om hur Airexar Spiromax ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Airexar Spiromax och vad används det för?

Airexar Spiromax är ett läkemedel som används vid regelbunden behandling av vuxna med svår astma

och för att lindra symtom på kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL, en kronisk sjukdom där

luftvägarna och luftblåsorna i lungorna skadas eller blockeras, vilket leder till svårigheter att andas).

Det innehåller de aktiva substanserna salmeterol (en så kallad långverkande beta-2-agonist) och

flutikasonpropionat (en kortikosteroid).

Vid astma kan Airexar Spiromax användas på patienter som inte uppnår adekvat kontroll trots

behandling med en kombination av en beta-2-agonist och en lägre dos av inhalationssteroid eller

patienter som redan uppnår kontroll av astman med en långverkande beta-2-agonist och en hög dos

av inhalationssteroid.

Vid KOL används Airexar Spiromax på vuxna som har haft exacerbationer (försämringsperioder) av

sjukdomen tidigare och har betydande symtom trots regelbunden behandling.

Airexar Spiromax är ett ”hybridläkemedel”. Det innebär att Airexar Spiromax liknar ett

”referensläkemedel” som kallas Seretide Diskus (även kallat Seretide Accuhaler), som innehåller

samma aktiva substanser. Airexar Spiromax finns emellertid endast i en enda, hög styrka medan

referensläkemedlet finns i tre styrkor; samma höga styrka och två lägre styrkor. Eftersom Airexar

Airexar Spiromax

EMA/513708/2016

Sida 2/3

Spiromax endast finns i hög styrka har dess användning inom astma begränsats till patienter som lider

av svår astma.

Hur används Airexar Spiromax?

Airexar Spiromax är tillgängligt som ett inhalationspulver i en bärbar inhalator. Varje inhalation ger en

fast dos av läkemedlet.

Den rekommenderade dosen är en inhalation två gånger dagligen. Patienterna ska regelbundet

kontrolleras av läkare så att de får den lägsta dosen som krävs för symtomkontroll. Eftersom Airexar

Spiromax endast finns i hög styrka (med 50 mikrogram salmeterol och 500 mikrogram

flutikasonpropionat) ska patienten gå över till en annan kombination av salmeterol och

flutikasonpropionat som innehåller en lägre dos flutikasonpropionat ifall en lägre styrka anses lämplig.

Airexar Spiromax är receptbelagt. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Airexar Spiromax?

De två aktiva substanserna i Airexar Spiromax är välkända och finns i flera läkemedel som används för

behandling av astma och KOL, antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.

Salmeterol är en långverkande beta-2-agonist. Den verkar genom att fästa vid receptorer som kallas

beta-2-receptorer och finns i musklerna i luftvägarna. När den fäster vid dessa receptorer i luftvägarna

får den musklerna att slappna av, vilket hjälper till att hålla luftvägarna öppna så att patienten kan

andas lättare.

Flutikasonpropionat tillhör en grupp antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider. Det

verkar på ett liknande sätt som naturligt förekommande kortikosteroidhormoner, och minskar

immunsystemets aktivitet genom att binda till receptorer i olika typer av immunceller. Detta leder till

minskad frisättning av substanser som medverkar i inflammationsprocessen, såsom histamin, och

hjälper på så vis till att hålla luftvägarna öppna så att patienten kan andas lättare.

Hur har Airexar Spiromax effekt undersökts?

Studierna har begränsats till tester som visar att Airexar Spiromax är bioekvivalent med

referensläkemedlet Seretide Diskus. Två läkemedel är bioekvivalenta när de bildar samma halter av

den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Airexar Spiromax?

Eftersom Airexar Spiromax är ett hybridläkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet anses

dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Airexar Spiromax?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Airexar Spiromax har likvärdig kvalitet

och är bioekvivalent med Seretide Diskus. CHMP fann därför att nyttan är större än de konstaterade

riskerna, liksom för Seretide Diskus. Kommittén rekommenderade att Airexar Spiromax skulle

godkännas för användning i EU.

Airexar Spiromax

EMA/513708/2016

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Airexar

Spiromax?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Airexar Spiromax har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Mer information om Airexar Spiromax

EPAR för Airexar Spiromax finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Airexar Spiromax

finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen