Levetiracetam Accord

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

levetiracetam

Dostupné z:

Accord Healthcare S.L.U.

ATC kód:

N03AX14

INN (Medzinárodný Name):

levetiracetam

Terapeutické skupiny:

Antiepileptiká,

Terapeutické oblasti:

epilepsie

Terapeutické indikácie:

Levetiracetam je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej generalizácie u pacientov vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou epilepsiou. Levetiracetam je označené ako adjunctive terapia:pri liečbe čiastočné-nástup záchvaty s alebo bez sekundárnej zovšeobecnenie u dospelých, detí a dojčiat od jedného mesiaca veku s epilepsia;v liečbe myoclonic záchvatov u dospelých a mladistvých od 12 rokov s juvenilnou myoclonic epilepsia;v liečbe primárnej univerzálne tonikum-clonic záchvatov u dospelých a mladistvých od 12 rokov s idiopatickou všeobecných epilepsia.

Prehľad produktov:

Revision: 14

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-10-03

Príbalový leták

                35
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
36
Písomná informácia pre používateľa
Levetiracetam Accord 250 mg filmom obalené tablety
Levetiracetam Accord 500 mg filmom obalené tablety
Levetiracetam Accord 750 mg filmom obalené tablety
Levetiracetam Accord 1000 mg filmom obalené tablety
levetiracetam
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete vy alebo vaše dieťa užívať
tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ako ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Levetiracetam Accord a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levetiracetam Accord
3.
Ako užívať Levetiracetam Accord
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Levetiracetam Accord
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Levetiracetam Accord a na čo sa používa
Levetiracetam Accord je liek proti epilepsii (liek používaný na liečbu epileptických záchvatov).
Levetiracetam Accord sa používa:
•
samostatne u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou
epilepsiou na liečbu určitých foriem epilepsie. Epilepsia je choroba, kedy má pacient opakované
záchvaty (kŕče). Levetiracetam sa používa na liečbu formy epilepsie, pri ktorej záchvaty
spočiatku ovplyvňujú iba jednu stranu mozgu, ale môžu sa potom rozšíriť na väčšiu plochu
oboch strán mozgu (parciálne záchvaty s alebo bez sekundárnej generalizácie). Levetirac
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Levetiracetam Accord 250 mg filmom obalené tablety
Levetiracetam Accord 500 mg filmom obalené tablety
Levetiracetam Accord 750 mg filmom obalené tablety
Levetiracetam Accord 1000 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Levetiracetam Accord 250 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.
Levetiracetam Accord 500 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg levetiracetamu.
Levetiracetam Accord 750 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 750 mg levetiracetamu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,013 mg oranžovej žlte FCF (E110).
Levetiracetam Accord 1000 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg levetiracetamu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Tablety je možné rozdeliť na dve rovnaké polovice.
Levetiracetam Accord 250 mg filmom obalené tablety
Biela až takmer biela, oválna, vypuklá s vylisovaným označením „L 64“ a deliacou ryhou na jednej
strane a na druhej strane bez ryhy.
Levetiracetam Accord 500 mg filmom obalené tablety
Žltá, oválna, vypuklá s vylisovaným označením „L 65“ a deliacou ryhou na jednej strane a na druhej
strane bez ryhy.
Levetiracetam Accord 750 mg filmom obalené tablety
Ružová, oválna, vypuklá s vylisovaným označením „L 66“ a deliacou ryhou na jednej strane a na
druhej strane bez ryhy.
Levetiracetam Accord 1000 mg filmom obalené tablety
Biela až takmer biela, oválna, vypuklá s vylisovaným označením „L 67“ a deliacou ryhou na jednej
strane a na druhej strane bez ryhy.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Levetiracetam je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou
generalizáciou alebo bez nej dospelým a dospievajúcim vo veku od 16 rokov s práve
diag
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 10-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 13-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 13-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 13-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 13-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 10-09-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov