Xolair

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

омализумаб

Pieejams no:

Novartis Europharm Limited

ATĶ kods:

R03DX05

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

omalizumab

Ārstniecības grupa:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Ārstniecības joma:

Asthma; Urticaria

Ārstēšanas norādes:

Алергични asthmaXolair, се посочва в възрастни, юноши и деца (от 6 до.

Produktu pārskats:

Revision: 48

Autorizācija statuss:

упълномощен

Autorizācija datums:

2005-10-25

Lietošanas instrukcija

                164
Б. ЛИСТОВКА
165
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XOLAIR 75 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
(предварително напълнена спринцовка с
прикрепена игла 26G, син предпазител на
спринцовката)
омализумаб (omalizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xolair и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Xolair
3.
Как да използвате Xolair
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xolair
6.
Съдържание на опаковката и
допълни
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 75 mg омализумаб
(omalizumab)* в 0,5 ml
разтвор.
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 75 mg омализумаб (omalizumab)*
в 0,5 ml
разтвор.
*Омализумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, получено в
клетъчна линия от яйчник
на бозайник – китайски хамстер (CHO)
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър до леко опалесцентен,
безцветен до бледо кафяво-жълтеникав
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Алергична астма
Xolair е показан при възрастни, юноши и
деца (на възраст от 6 до <12 години).
Лечение с Xolair трябва да се обмисля
само при пациенти с убедителни данни
за IgE
(имуноглобулин Е) медиирана астма
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 21-12-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 24-08-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 21-12-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 24-08-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 21-12-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 24-08-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 21-12-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 24-08-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 21-12-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 24-08-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 21-12-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 24-08-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 21-12-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 24-08-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 21-12-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 24-08-2020
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 21-12-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 21-12-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 21-12-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 24-08-2020

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi