Xolair

Country: European Union

Language: Bulgarian

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

омализумаб

Available from:

Novartis Europharm Limited

ATC code:

R03DX05

INN (International Name):

omalizumab

Therapeutic group:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Therapeutic area:

Asthma; Urticaria

Therapeutic indications:

Алергични asthmaXolair, се посочва в възрастни, юноши и деца (от 6 до.

Product summary:

Revision: 48

Authorization status:

упълномощен

Authorization date:

2005-10-25

Patient Information leaflet

                164
Б. ЛИСТОВКА
165
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XOLAIR 75 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
(предварително напълнена спринцовка с
прикрепена игла 26G, син предпазител на
спринцовката)
омализумаб (omalizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xolair и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Xolair
3.
Как да използвате Xolair
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xolair
6.
Съдържание на опаковката и
допълни
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 75 mg омализумаб
(omalizumab)* в 0,5 ml
разтвор.
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 75 mg омализумаб (omalizumab)*
в 0,5 ml
разтвор.
*Омализумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, получено в
клетъчна линия от яйчник
на бозайник – китайски хамстер (CHO)
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър до леко опалесцентен,
безцветен до бледо кафяво-жълтеникав
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Алергична астма
Xolair е показан при възрастни, юноши и
деца (на възраст от 6 до <12 години).
Лечение с Xolair трябва да се обмисля
само при пациенти с убедителни данни
за IgE
(имуноглобулин Е) медиирана астма
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Danish 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Danish 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report German 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report English 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report French 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 21-12-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 21-12-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 21-12-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 21-12-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 24-08-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 21-12-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 21-12-2023
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 21-12-2023
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 21-12-2023
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 21-12-2023
Public Assessment Report Public Assessment Report Croatian 24-08-2020

Search alerts related to this product

View documents history