Xolair

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

омализумаб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

R03DX05

INN (Международно Name):

omalizumab

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Asthma; Urticaria

Терапевтични показания:

Алергични asthmaXolair, се посочва в възрастни, юноши и деца (от 6 до.

Каталог на резюме:

Revision: 48

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-10-25

Листовка

                164
Б. ЛИСТОВКА
165
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XOLAIR 75 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
(предварително напълнена спринцовка с
прикрепена игла 26G, син предпазител на
спринцовката)
омализумаб (omalizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xolair и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Xolair
3.
Как да използвате Xolair
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xolair
6.
Съдържание на опаковката и
допълни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 75 mg омализумаб
(omalizumab)* в 0,5 ml
разтвор.
Xolair 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 75 mg омализумаб (omalizumab)*
в 0,5 ml
разтвор.
*Омализумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, получено в
клетъчна линия от яйчник
на бозайник – китайски хамстер (CHO)
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър до леко опалесцентен,
безцветен до бледо кафяво-жълтеникав
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Алергична астма
Xolair е показан при възрастни, юноши и
деца (на възраст от 6 до <12 години).
Лечение с Xolair трябва да се обмисля
само при пациенти с убедителни данни
за IgE
(имуноглобулин Е) медиирана астма
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-12-2023
Листовка Листовка чешки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-12-2023
Листовка Листовка датски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-12-2023
Листовка Листовка немски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-12-2023
Листовка Листовка естонски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-12-2023
Листовка Листовка гръцки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-12-2023
Листовка Листовка английски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-08-2020
Листовка Листовка френски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-12-2023
Листовка Листовка италиански 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-08-2020
Листовка Листовка латвийски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-08-2020
Листовка Листовка литовски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-12-2023
Листовка Листовка унгарски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-12-2023
Листовка Листовка малтийски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-08-2020
Листовка Листовка нидерландски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-08-2020
Листовка Листовка полски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-12-2023
Листовка Листовка португалски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-08-2020
Листовка Листовка румънски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-12-2023
Листовка Листовка словашки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-12-2023
Листовка Листовка словенски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-08-2020
Листовка Листовка фински 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-12-2023
Листовка Листовка шведски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-12-2023
Листовка Листовка норвежки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-12-2023
Листовка Листовка исландски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-12-2023
Листовка Листовка хърватски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-08-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите