Qtern

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

Саксаглиптин, dapagliflozin пропандиола монохидрат

Disponible depuis:

Astra Zeneca AB

Code ATC:

A10BD21

DCI (Dénomination commune internationale):

saxagliptin, dapagliflozin

Groupe thérapeutique:

Лекарства, използвани при диабет

Domaine thérapeutique:

Diabetes Mellitus, Type 2; Diabetes Mellitus; Nutritional and Metabolic Diseases; Metabolic Diseases; Glucose Metabolism Disorders

indications thérapeutiques:

Qtern, фиксирани дози комбинация саксаглиптин и dapagliflozin, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от Qtern не осигуряват адекватен гликемичен контрол,когато вече съм третирани със свободен комбинация от dapagliflozin и саксаглиптин. (Вж. раздели 4. 2, 4. 4, 4. 5 и 5. 1 според доклада за комбинация учи.

Descriptif du produit:

Revision: 11

Statut de autorisation:

упълномощен

Date de l'autorisation:

2016-07-15

Notice patient

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
QTERN 5 MG/10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
саксаглиптин/дапаглифлозин
(saxagliptin/dapagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар, или
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Qtern и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Qtern
3.
Как да приемате Qtern
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Qtern
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА QTERN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Qtern съдържа активните вещества
саксаглиптин и дапаглифлозин. Всяко
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Qtern 5 mg/10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа
саксаглиптинов хидрохлорид (saxagliptin
hydrochloride), еквивалентен
на 5 mg саксаглиптин и дапаглифлозин
пропандиол монохидрат (dapagliflozin propanediol
monohydrate), еквивалентен на 10 mg
дапаглифлозин.
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 40 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светлокафява до кафява, двойно
изпъкнала, 0,8 cm кръгла филмирана
таблетка, с напечатано
със синьо мастило “5/10” от едната
страна и “1122” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Qtern, фиксирана комбинация от
саксаглиптин и дапаглифлозин, е
показан при възрастни на и
над 18 години със захарен диабет тип 2:
-
за подобряване на гликемичния
контрол, когато метформин и/или
сулфонилурейни
производни (СУП) и един от
монокомпонентите на Qtern не осигуряват
достатъчен
гликемичен контрол;
-
когато вече са на лечение с
дапаглифлозин и саксаглиптин като
отделни лекарствени
продукти.
(Вижте точки
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 27-07-2016
Notice patient Notice patient tchèque 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 27-07-2016
Notice patient Notice patient danois 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 27-07-2016
Notice patient Notice patient allemand 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 27-07-2016
Notice patient Notice patient estonien 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 27-07-2016
Notice patient Notice patient grec 07-02-2024
Notice patient Notice patient anglais 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 27-07-2016
Notice patient Notice patient français 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 27-07-2016
Notice patient Notice patient italien 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 27-07-2016
Notice patient Notice patient letton 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 27-07-2016
Notice patient Notice patient lituanien 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 27-07-2016
Notice patient Notice patient hongrois 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 27-07-2016
Notice patient Notice patient maltais 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 27-07-2016
Notice patient Notice patient néerlandais 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 27-07-2016
Notice patient Notice patient polonais 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 27-07-2016
Notice patient Notice patient portugais 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 27-07-2016
Notice patient Notice patient roumain 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 27-07-2016
Notice patient Notice patient slovaque 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 27-07-2016
Notice patient Notice patient slovène 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 27-07-2016
Notice patient Notice patient finnois 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 27-07-2016
Notice patient Notice patient suédois 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 27-07-2016
Notice patient Notice patient norvégien 07-02-2024
Notice patient Notice patient islandais 07-02-2024
Notice patient Notice patient croate 07-02-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 27-07-2016

Afficher l'historique des documents