Qtern

দেশ: ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ভাষা: বুলগেরিয়

সূত্র: EMA (European Medicines Agency)

এখন এটা কিনুন

সক্রিয় উপাদান:

Саксаглиптин, dapagliflozin пропандиола монохидрат

থেকে পাওয়া:

Astra Zeneca AB

এটিসি কোড:

A10BD21

INN (আন্তর্জাতিক নাম):

saxagliptin, dapagliflozin

থেরাপিউটিক গ্রুপ:

Лекарства, използвани при диабет

থেরাপিউটিক এলাকা:

Diabetes Mellitus, Type 2; Diabetes Mellitus; Nutritional and Metabolic Diseases; Metabolic Diseases; Glucose Metabolism Disorders

থেরাপিউটিক ইঙ্গিত:

Qtern, фиксирани дози комбинация саксаглиптин и dapagliflozin, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от Qtern не осигуряват адекватен гликемичен контрол,когато вече съм третирани със свободен комбинация от dapagliflozin и саксаглиптин. (Вж. раздели 4. 2, 4. 4, 4. 5 и 5. 1 според доклада за комбинация учи.

পণ্য সারাংশ:

Revision: 11

অনুমোদন অবস্থা:

упълномощен

অনুমোদন তারিখ:

2016-07-15

তথ্য লিফলেট

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
QTERN 5 MG/10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
саксаглиптин/дапаглифлозин
(saxagliptin/dapagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар, или
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Qtern и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Qtern
3.
Как да приемате Qtern
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Qtern
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА QTERN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Qtern съдържа активните вещества
саксаглиптин и дапаглифлозин. Всяко
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

পণ্য বৈশিষ্ট্য

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Qtern 5 mg/10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа
саксаглиптинов хидрохлорид (saxagliptin
hydrochloride), еквивалентен
на 5 mg саксаглиптин и дапаглифлозин
пропандиол монохидрат (dapagliflozin propanediol
monohydrate), еквивалентен на 10 mg
дапаглифлозин.
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 40 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светлокафява до кафява, двойно
изпъкнала, 0,8 cm кръгла филмирана
таблетка, с напечатано
със синьо мастило “5/10” от едната
страна и “1122” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Qtern, фиксирана комбинация от
саксаглиптин и дапаглифлозин, е
показан при възрастни на и
над 18 години със захарен диабет тип 2:
-
за подобряване на гликемичния
контрол, когато метформин и/или
сулфонилурейни
производни (СУП) и един от
монокомпонентите на Qtern не осигуряват
достатъчен
гликемичен контрол;
-
когато вече са на лечение с
дапаглифлозин и саксаглиптин като
отделни лекарствени
продукти.
(Вижте точки
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

অন্যান্য ভাষায় নথি

তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্পেনীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্পেনীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট চেক 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডেনিশ 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ডেনিশ 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট জার্মান 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য জার্মান 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট এস্তোনীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য এস্তোনীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট গ্রিক 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য গ্রিক 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইংরেজি 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইংরেজি 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফরাসি 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফরাসি 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইতালীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইতালীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লাত্‌ভীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লাত্‌ভীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লিথুয়েনীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লিথুয়েনীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট হাঙ্গেরীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য হাঙ্গেরীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট মল্টিয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য মল্টিয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডাচ 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পোলিশ 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পোলিশ 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পর্তুগীজ 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পর্তুগীজ 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট রোমানীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য রোমানীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভাক 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভাক 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভেনীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভেনীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফিনিশ 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফিনিশ 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট সুইডিশ 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য সুইডিশ 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট নরওয়েজীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য নরওয়েজীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট আইসল্যান্ডীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য আইসল্যান্ডীয় 07-02-2024
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ক্রোয়েশীয় 07-02-2024
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ক্রোয়েশীয় 07-02-2024

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন