Exalief

Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

Infovoldik Infovoldik (PIL)

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused (SPC)

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)

16-08-2012

Toimeaine:
eslikarbasepiinatsetaat
Saadav alates:
BIAL - Portela Ca, S.A.
ATC kood:
N03AF04
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
eslicarbazepine acetate
Terapeutiline rühm:
Antiepileptics,
Terapeutiline ala:
Epilepsia
Näidustused:
Exalief on näidustatud täiendava ravina täiskasvanutel, kellel esinevad osalised epilepsiahoogid koos sekundaarse generaliseerumisega või ilma.
Toote kokkuvõte:
Revision: 5
Volitamisolek:
Endassetõmbunud
Müügiloa number:
EMEA/H/C/000987
Loa andmise kuupäev:
2009-04-21
EMEA kood:
EMEA/H/C/000987

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik - bulgaaria

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - bulgaaria

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - bulgaaria

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - hispaania

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - hispaania

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hispaania

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - tšehhi

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - tšehhi

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - tšehhi

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - taani

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - taani

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - taani

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - saksa

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - saksa

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - saksa

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - kreeka

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - kreeka

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - kreeka

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - inglise

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - inglise

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - inglise

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - prantsuse

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - prantsuse

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - prantsuse

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - itaalia

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - itaalia

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - itaalia

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - läti

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - läti

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - läti

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - leedu

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - leedu

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - leedu

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - ungari

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - ungari

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - ungari

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - malta

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - malta

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - malta

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - hollandi

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - hollandi

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hollandi

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - poola

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - poola

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - poola

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - portugali

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - portugali

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - portugali

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - rumeenia

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - rumeenia

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rumeenia

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - slovaki

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - slovaki

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - slovaki

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - sloveeni

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - sloveeni

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - sloveeni

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - soome

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - soome

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - soome

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - rootsi

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - rootsi

16-08-2012

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rootsi

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - norra

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - norra

16-08-2012

Infovoldik Infovoldik - islandi

16-08-2012

Toote omadused Toote omadused - islandi

16-08-2012

Lugege kogu dokumenti

B. PAKENDI INFOLEHT

Ravimil on müügiluba lõppenud

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Exalief 400 mg tabletid

Eslikarbasepiinatsetaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui

haigussümptomid on sarnased.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

Mis ravim on Exalief ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Exaliefi võtmist

Kuidas Exaliefi võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Exaliefi säilitada

Lisainfo

1.

MIS RAVIM ON EXALIEF JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Exalief kuulub epilepsiaravimite rühma, seda kasutatakse epilepsia raviks, mis on haigus, mille puhul esineb

korduvaid krambihooge.

Exaliefi kasutatakse täiskasvanud patsientide raviks, kellel tekib hoolimata muude epilepsiaravimite

kasutamisest krambihooge, mis hõlmavad osa ajust (partsiaalsed epilepsiahood). Neile krambihoogudele

võib järgneda või mitte kogu aju hõlmav krambihoog (sekundaarne generaliseerumine).

Arst on määranud teile Exaliefi krambihoogude vähendamiseks.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE EXALIEFI VÕTMIST

Ärge võtke Exaliefi

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine (eslikarbasepiinatsetaat), karboksamiidi muude

derivaatide (nt epilepsiaravimid karbamasepiin või okskarbasepiin) või ravimi mõne koostisosa suhtes

kui teil on teatavat tüüpi südame rütmihäire (teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad)

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Exalief

Pöörduge kohe arsti poole:

kui teil tekivad lööve, neelamis- või hingamishäired või huule-, näo-, kõri- või keeleturse. Need

võivad olla allergilise reaktsiooni nähud.

kui teil tekib segasus, krambihoogude süvenemine või teadvuse nõrgenemine, mis võivad olla vere

madala soolade sisalduse nähud

Rääkige oma arstile:

kui teil on neeruprobleemid. Arst võib pidada vajalikuks teie annust kohandada. Raske neeruhaigusega

patsientidel ei ole soovitatav Exaliefi kasutada.

kui teil on maksaprobleemid. Raskete maksahäiretega patsientidel ei ole soovitatav Exaliefi kasutada.

kui te kasutate ravimit, mis võib kutsuda esile EKG kõrvalekallet, mida nimetatakse PR-intervalli

pikenemiseks. Kui te pole kindel, kas ravimitel, mida kasutate, võib olla selline toime, pidage nõu oma

arstiga.

Ravimil on müügiluba lõppenud

kui teil on südamehaigus, näiteks südamepuudulikkus või südameinfarkt.

kui teil esineb krambihooge, mis algavad elektrilaengu laialdase levimisega mõlemasse ajupoolde.

Exalief võib tekitada teil pearinglust ja/või uimasust, eelkõige ravi algul. Exaliefi kasutamisel vältige eriti

hoolikalt vigastusi õnnetusjuhtumite (kukkumiste) tagajärjel.

Vähestel epilepsiaravimite kasutajatel on tekkinud enesevigastamis- või enesetapumõtted. Kui teil tekivad

Exaliefi kasutamisel sellised mõtted, pöörduge kohe arsti poole.

Lapsed

Exaliefi ei tohi manustada lastele ega noorukitele.

Võtmine koos teiste ravimitega

rääkige arstile, kui te kasutate fenütoiini (epilepsiaravim), sest võib osutuda vajalikuks teie annust

kohandada;

rääkige arstile, kui te kasutate karbamasepiini (epilepsiaravim), sest on võimalik, et teie annust tuleb

korrigeerida ning sageneda võivad Exaliefi järgmised kõrvaltoimed: kahelinägemine,

koordinatsioonihäired ja pearinglus;

rääkige arstile, kui kasutate simvastatiini (kolesterooli alandavat ravimit), sest on võimalik, et teie annust

tuleb korrigeerida;

rääkige arstile, kui te kasutate verd vedeldavat ravimit varfariini;

rääkige arstile, kui te kasutate tritsüklilisi antidepressante, nt amitriptüliini;

rääkige arstile, kui te kasutate hormonaalseid/suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid. Exalief võib

vähendada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite, nt rasestumisvastaste tablettide efektiivsust.

Seetõttu on soovitatav kasutada ravi ajal Exaliefiga pärast ravi lõpetamist kuni menstruatsioonitsükli

lõpuni muud ohutut ja efektiivset rasestumisvastast meetodit;

ärge kasutage Exaliefiga samaaegselt okskarbasepiini (epilepsiaravim), sest ei ole teada, kas nende

ravimite koos kasutamine on ohutu.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,

kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Seda on vaja teada selleks, et mõni neist võib häirida Exaliefi

toimet või Exalief selle ravimi toimet.

Exaliefi võtmine koos toidu ja joogiga

Exaliefi tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Öelge oma arstile kohe, kui te olete rase või soovite rasestuda. Exaliefi võib kasutada raseduse ajal ainult

arsti korraldusel.

Uuringud on näidanud laste sünnidefektide riski suurenemist epilepsiaravimeid kasutavatel naistel. Samas ei

tohi efektiivset epilepsiaravi katkestada, sest haiguse süvenemine kahjustab nii ema kui ka sündimata last.

Ärge imetage last ravi ajal Exaliefiga. Ei ole teada, kas ravim imendub inimese rinnapiima.

Nõuandeid rasestumisvastaste vahendite kasutamise kohta vt lõigust ‘Võtmine koos teiste ravimitega’.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Exalief võib tekitada teil pearinglust, uimasust ja nägemishäireid, eelkõige ravi algul. Sellisel juhul ärge

juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid.

3.

KUIDAS EXALIEFI VÕTTA

Ravimil on müügiluba lõppenud

Kasutage Exaliefi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma

arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Täiskasvanutele on ette nähtud kaks annustamisskeemi:

Annus ravi alustamisel

400 mg annus üks kord päevas ühe või kahe nädala jooksul enne suurendamist säilitusannuseni. Arst

otsustab, kas teile määratakse see annus üheks või kaheks nädalaks.

Säilitusannus

Tavaline säilitusannus on 800 mg üks kord päevas.

Annust võib olenevalt individuaalsest ravivastusest Exaliefile suurendada 1200 mg-ni üks kord päevas.

Eakad (üle 65 aasta vanused)

Kui te olete eakas, otsustab arst, milline on teile sobiv annus.

Neeruprobleemidega patsiendid

Kui teil on neeruprobleemid, määratakse teile tavaliselt väiksem Exaliefi annus. Õige annuse määrab teile

arst. Kui teil on rasked neeruprobleemid, ei ole teil soovitatav Exaliefi kasutada.

Maksaprobleemidega patsiendid

Annus on sama mis täiskasvanute puhul. Kui teil on raskekujulised maksaprobleemid, ei ole teil siiski

soovitatav Exaliefi kasutada. Rääkige arstile, kui te ei ole kindel, millist annust te peate kasutama.

Manustamisviis ja -tee

Neelake tablett alla koos klaasitäie veega.

Kui te võtate Exaliefi rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud juhuslikult liiga palju Exaliefi, rääkige sellest kohe arstile või pöörduge lähima haigla

traumapunkti või erakorralise meditsiini osakonda. Võtke ravimi pakend kaasa. Siis arst teab, millist ravimit

te olete võtnud.

Kui te unustate Exaliefi võtta

Kui olete tableti võtmise unustanud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub, ja jätkake nagu tavaliselt. Ärge

võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Exaliefi võtmise

Ärge katkestage tablettide võtmist äkki. Sellisel juhul suureneb epilepsiahoogude tekkimise risk. Arst

otsustab, kui kaua teil tuleb Exaliefi kasutada. Kui arst otsustab teil ravi Exaliefiga katkestada, vähendatakse

teie annust tavaliselt järk-järgult. Tähtis on viia ravi lõpule vastavalt arsti soovitustele, vastasel korral võivad

sümptomid süveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Exalief põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmised kõrvaltoimed võivad olla väga tõsised. Nende tekkimisel katkestage Exaliefi võtmine ja rääkige

sellest kohe arstile või pöörduge haiglasse, sest te võite vajada kiiresti ravi:

lööve, neelamis- või hingamisprobleemid, huulte, näo, kõri või keele turse. Need võivad olla allergilise

reaktsiooni nähud.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmiselt:

Ravimil on müügiluba lõppenud

väga sage (täheldatud rohkem kui 1 kasutajal 10st)

sage (täheldatud 1–10 kasutajal 100st)

aeg-ajalt (täheldatud 1–10 kasutajal 1000st)

harv (täheldatud 1–10 kasutajal 10 000st)

väga harv (täheldatud vähem kui 1 kasutajal 10 000st)

Väga sagedad

kõrvaltoimed:

pearinglus või unisus

Sagedad

kõrvaltoimed:

tasakaalukaotus või keerlemis- või hõljumistunne

iiveldus või oksendamine

peavalu

kõhulahtisus

kahekordne või ähmastunud nägemine

keskendumisraskused

jõuetus või väsimus

värinad

kohmakus

nahalööve

käte ja jalgade tuimus ja kipitustunne

Aeg-ajalt esinevad

kõrvaltoimed:

ülitundlikkus

epilepsiahoogude süvenemine

kilpnäärme alatalitlus. Sümptomiteks on külmatalumatus, suur keel, õhukesed ja haprad küüned või

juuksed ja madal kehatemperatuur

rasvade taseme tõus vereringes

unehäired

maksaprobleemid

kõrge või madal vererõhk või vererõhu langus püsti tõustes

vereanalüüsis soolade või naatriumi vähesus veres või punaliblede vähesus

dehüdratsioon

muutused silmaliigutustes, nägemise ähmastumine, silmade punetus või silmavalu

kukkumised

mäluhäired või unustamine

nutmine, masendustunne, närvilisus või segasus, huvipuudus, emotsioonide puudumine

võimetus rääkida või kirjutada või saada aru kõnest või kirjutatud tekstist

erutatus

ärrituvus

eeleolumuutused või hallutsinatsioonid

kõnehäired

ninaverejooks

valu rindkeres

kehakaalu langus ja üldine halb enesetunne (kahheksia)

tuim

us mõnes kehaosas

põletustunne

lõhna- ja/või maitsetundlikkuse häired

kõrvavalu või kohin kõrvus

säärte ja käsivarte turse

kõrvetised, maohäired, kõhuvalu, kõhu paisumine ja ebamugavustunne kõhus või suukuivus

veri roojas

igemepõletik, suupõletik või hambavalu

valu neelamisel

Ravimil on müügiluba lõppenud

higistamine või nahakuivus

küünte või naha muutused (nt nahapunetus)

juuste väljalangemine

menstruatsioonihäired

öise uriinierituse suurenemine

kuseteede nakkus

üldine halb enesetunne või külmavärinad

isu suurenemine või vähenemine.

kehakaalu langus või äärmuslik kehakaalu suurenemine

lihasvalu

selja- või kaelavalu

jäsemete külmatunne

südametegevuse kiirenemine või aeglustumine või südame rütmihäired

unisus

neuroloogiline liikumishäire, mille puhul lihaste kokkutõmbed põhjustavad tõmblusi ja korduvaid

liigutusi ja ebanormaalset kehaasendit. Sümptomiteks on treemor, valu, krampitõmbumine

ärritunud soole sündroom. Sümptomiteks on kroonilised kõhukrambid ja kõhulahtisus või -kinnisus.

Harvad

kõrvaltoimed:

trombotsüütide vähesus koos verejooksude või verevalumite riski suurenemisega

tugev selja- ja kõhuvalu

valgeliblede vähesus, mis suurendab nakkuste tõenäosust

Exaliefi kasutamist seostatakse EKG (elektrokardiogrammi) kõrvalekaldega, mida nimetatakse PR-intervalli

pikenemiseks. Võivad tekkida selle EKG kõrvalekaldega seotud kõrvaltoimed (nt minestamine ja

südametegevuse aeglustumine).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.

KUIDAS EXALIEFI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Exaliefi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast tähti EXP.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,

kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

LISAINFO

Mida Exalief sisaldab

Toimeaine on eslikarbasepiinatsetaat. Üks tablett sisaldab 400 mg eslikarbasepiinatsetaati.

Abiained on povidoon K29/32, kroskarmelloosnaatrium ja magneesiumstearaat.

Kuidas Exalief välja näeb ja pakendi sisu

Exalief 400 mg tabletid on valged, ümmargused ja kaksikkumerad. Tablettide ühele küljele on pressitud

‘ESL 400’ ja teisel küljel on poolitusjoon. Poolitusjoon on ainult tableti poolitamise kergendamiseks, et

hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Tabletid on pakitud blistritesse, mis on pappkarpides, mis sisaldavad 7, 14 või 28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

BIAL – Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

tel.: +351 22 986 61 00

faks: +351 22 986 61 99

e-post: info@bial.com

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati kooskõlastatud

{KK/AAAA}

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti

kodulehel

http://www.ema.europa.eu

Ravimil on müügiluba lõppenud

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Exalief 600 mg tabletid

Eslikarbasepiinatsetaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui

haigussümptomid on sarnased.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

Mis ravim on Exalief ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Exaliefi võtmist

Kuidas Exaliefi võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Exaliefi säilitada

Lisainfo

1.

MIS RAVIM ON EXALIEF JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Exalief kuulub epilepsiaravimite rühma, seda kasutatakse epilepsia raviks, mis on haigus, mille puhul esineb

korduvaid krambihooge.

Exaliefi kasutatakse täiskasvanud patsientide raviks, kellel tekib hoolimata muude epilepsiaravimite

kasutamisest krambihooge, mis hõlmavad osa ajust (partsiaalsed epilepsiahood). Neile krambihoogudele

võib järgneda või mitte kogu aju hõlmav krambihoog (sekundaarne generaliseerumine).

Arst on määranud teile Exaliefi krambihoogude vähendamiseks.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE EXALIEFI VÕTMIST

Ärge võtke Exaliefi

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine (eslikarbasepiinatsetaat), karboksamiidi muude

derivaatide (nt epilepsiaravimid karbamasepiin või okskarbasepiin) või ravimi mõne koostisosa suhtes

kui teil on teatavat tüüpi südame rütmihäire (teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad)

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Exalief

Pöörduge kohe arsti poole:

kui teil tekivad lööve, neelamis- või hingamishäired või huule-, näo-, kõri- või keeleturse. Need

võivad olla allergilise reaktsiooni nähud.

kui teil tekib segasus, krambihoogude süvenemine või teadvuse nõrgenemine, mis võivad olla vere

madala soolade sisalduse nähud

Rääkige oma arstile:

kui teil on neeruprobleemid. Arst võib pidada vajalikuks teie annust kohandada. Raske neeruhaigusega

patsientidel ei ole soovitatav Exaliefi kasutada.

kui teil on maksaprobleemid. Raskete maksahäiretega patsientidel ei ole soovitatav Exaliefi kasutada.

kui te kasutate ravimit, mis võib kutsuda esile EKG kõrvalekallet, mida nimetatakse PR-intervalli

pikenemiseks. Kui te pole kindel, kas ravimitel, mida kasutate, võib olla selline toime, pidage nõu oma

arstiga.

Ravimil on müügiluba lõppenud

kui teil on südamehaigus, näiteks südamepuudulikkus või südameinfarkt.

kui teil esineb krambihooge, mis algavad elektrilaengu laialdase levimisega mõlemasse ajupoolde.

Exalief võib tekitada teil pearinglust ja/või uimasust, eelkõige ravi algul. Exaliefi kasutamisel vältige eriti

hoolikalt vigastusi õnnetusjuhtumite (kukkumiste) tagajärjel.

Vähestel epilepsiaravimite kasutajatel on tekkinud enesevigastamis- või enesetapumõtted. Kui teil tekivad

Exaliefi kasutamisel sellised mõtted, pöörduge kohe arsti poole.

Lapsed

Exaliefi ei tohi manustada lastele ega noorukitele.

Võtmine koos teiste ravimitega

rääkige arstile, kui te kasutate fenütoiini (epilepsiaravim), sest võib osutuda vajalikuks teie annust

kohandada;

rääkige arstile, kui te kasutate karbamasepiini (epilepsiaravim), sest on võimalik, et teie annust tuleb

korrigeerida ning sageneda võivad Exaliefi järgmised kõrvaltoimed: kahelinägemine,

koordinatsioonihäired ja pearinglus;

rääkige arstile, kui kasutate simvastatiini (kolesterooli alandavat ravimit), sest on võimalik, et teie annust

tuleb korrigeerida;

rääkige arstile, kui te kasutate verd vedeldavat ravimit varfariini;

rääkige arstile, kui te kasutate tritsüklilisi antidepressante, nt amitriptüliini;

rääkige arstile, kui te kasutate hormonaalseid/suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid. Exalief võib

vähendada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite, nt rasestumisvastaste tablettide efektiivsust.

Seetõttu on soovitatav kasutada ravi ajal Exaliefiga pärast ravi lõpetamist kuni menstruatsioonitsükli

lõpuni muud ohutut ja efektiivset rasestumisvastast meetodit;

ärge kasutage Exaliefiga samaaegselt okskarbasepiini (epilepsiaravim), sest ei ole teada, kas nende

ravimite koos kasutamine on ohutu.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,

kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Seda on vaja teada selleks, et mõni neist võib häirida Exaliefi

toimet või Exalief selle ravimi toimet.

Exaliefi võtmine koos toidu ja joogiga

Exaliefi tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Öelge oma arstile kohe, kui te olete rase või soovite rasestuda. Exaliefi võib kasutada raseduse ajal ainult

arsti korraldusel.

Uuringud on näidanud laste sünnidefektide riski suurenemist epilepsiaravimeid kasutavatel naistel. Samas ei

tohi efektiivset epilepsiaravi katkestada, sest haiguse süvenemine kahjustab nii ema kui ka sündimata last.

Ärge imetage last ravi ajal Exaliefiga. Ei ole teada, kas ravim imendub inimese rinnapiima.

Nõuandeid rasestumisvastaste vahendite kasutamise kohta vt lõigust ‘Võtmine koos teiste ravimitega’.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Exalief võib tekitada teil pearinglust, uimasust ja nägemishäireid, eelkõige ravi algul. Sellisel juhul ärge

juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid.

3.

KUIDAS EXALIEFI VÕTTA

Ravimil on müügiluba lõppenud

Kasutage Exaliefi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma

arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Täiskasvanutele on ette nähtud kaks annustamisskeemi:

Annus ravi alustamisel

400 mg annus üks kord päevas ühe või kahe nädala jooksul enne suurendamist säilitusannuseni. Arst

otsustab, kas teile määratakse see annus üheks või kaheks nädalaks.

Säilitusannus

Tavaline säilitusannus on 800 mg üks kord päevas.

Annust võib olenevalt individuaalsest ravivastusest Exaliefile suurendada 1200 mg-ni üks kord päevas.

Eakad (üle 65 aasta vanused)

Kui te olete eakas, otsustab arst, milline on teile sobiv annus.

Neeruprobleemidega patsiendid

Kui teil on neeruprobleemid, määratakse teile tavaliselt väiksem Exaliefi annus. Õige annuse määrab teile

arst. Kui teil on rasked neeruprobleemid, ei ole teil soovitatav Exaliefi kasutada.

Maksaprobleemidega patsiendid

Annus on sama mis täiskasvanute puhul. Kui teil on raskekujulised maksaprobleemid, ei ole teil siiski

soovitatav Exaliefi kasutada. Rääkige arstile, kui te ei ole kindel, millist annust te peate kasutama.

Manustamisviis ja -tee

Neelake tablett alla koos klaasitäie veega.

Kui te võtate Exaliefi rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud juhuslikult liiga palju Exaliefi, rääkige sellest kohe arstile või pöörduge lähima haigla

traumapunkti või erakorralise meditsiini osakonda. Võtke ravimi pakend kaasa. Siis arst teab, millist ravimit

te olete võtnud.

Kui te unustate Exaliefi võtta

Kui olete tableti võtmise unustanud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub, ja jätkake nagu tavaliselt. Ärge

võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Exaliefi võtmise

Ärge katkestage tablettide võtmist äkki. Sellisel juhul suureneb epilepsiahoogude tekkimise risk. Arst

otsustab, kui kaua teil tuleb Exaliefi kasutada. Kui arst otsustab teil ravi Exaliefiga katkestada, vähendatakse

teie annust tavaliselt järk-järgult. Tähtis on viia ravi lõpule vastavalt arsti soovitustele, vastasel korral võivad

sümptomid süveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Exalief põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmised kõrvaltoimed võivad olla väga tõsised. Nende tekkimisel katkestage Exaliefi võtmine ja rääkige

sellest kohe arstile või pöörduge haiglasse, sest te võite vajada kiiresti ravi:

lööve, neelamis- või hingamisprobleemid, huulte, näo, kõri või keele turse. Need võivad olla allergilise

reaktsiooni nähud.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmiselt:

Ravimil on müügiluba lõppenud

väga sage (täheldatud rohkem kui 1 kasutajal 10st)

sage (täheldatud 1–10 kasutajal 100st)

aeg-ajalt (täheldatud 1–10 kasutajal 1000st)

harv (täheldatud 1–10 kasutajal 10 000st)

väga harv (täheldatud vähem kui 1 kasutajal 10 000st)

Väga sagedad

kõrvaltoimed:

pearinglus või unisus

Sagedad

kõrvaltoimed:

tasakaalukaotus või keerlemis- või hõljumistunne

iiveldus või oksendamine

peavalu

kõhulahtisus

kahekordne või ähmastunud nägemine

keskendumisraskused

jõuetus või väsimus

värinad

kohmakus

nahalööve

käte ja jalgade tuimus ja kipitustunne

Aeg-ajalt esinevad

kõrvaltoimed:

ülitundlikkus

epilepsiahoogude süvenemine

kilpnäärme alatalitlus. Sümptomiteks on külmatalumatus, suur keel, õhukesed ja haprad küüned või

juuksed ja madal kehatemperatuur

rasvade taseme tõus vereringes

unehäired

maksaprobleemid

kõrge või madal vererõhk või vererõhu langus püsti tõustes

vereanalüüsis soolade või naatriumi vähesus veres või punaliblede vähesus

dehüdratsioon

muutused silmaliigutustes, nägemise ähmastumine, silmade punetus või silmavalu

kukkumised

mäluhäired või unustamine

nutmine, masendustunne, närvilisus või segasus, huvipuudus, emotsioonide puudumine

võimetus rääkida või kirjutada või saada aru kõnest või kirjutatud tekstist

erutatus

ärrituvus

eeleolumuutused või hallutsinatsioonid

kõnehäired

ninaverejooks

valu rindkeres

kehakaalu langus ja üldine halb enesetunne (kahheksia)

tuim

us mõnes kehaosas

põletustunne

lõhna- ja/või maitsetundlikkuse häired

kõrvavalu või kohin kõrvus

säärte ja käsivarte turse

kõrvetised, maohäired, kõhuvalu, kõhu paisumine ja ebamugavustunne kõhus või suukuivus

veri roojas

igemepõletik, suupõletik või hambavalu

valu neelamisel

Ravimil on müügiluba lõppenud

higistamine või nahakuivus

küünte või naha muutused (nt nahapunetus)

juuste väljalangemine

menstruatsioonihäired

öise uriinierituse suurenemine

kuseteede nakkus

üldine halb enesetunne või külmavärinad

isu suurenemine või vähenemine.

kehakaalu langus või äärmuslik kehakaalu suurenemine

lihasvalu

selja- või kaelavalu

jäsemete külmatunne

südametegevuse kiirenemine või aeglustumine või südame rütmihäired

unisus

neuroloogiline liikumishäire, mille puhul lihaste kokkutõmbed põhjustavad tõmblusi ja korduvaid

liigutusi ja ebanormaalset kehaasendit. Sümptomiteks on treemor, valu, krampitõmbumine

ärritunud soole sündroom. Sümptomiteks on kroonilised kõhukrambid ja kõhulahtisus või -kinnisus.

Harvad

kõrvaltoimed:

trombotsüütide vähesus koos verejooksude või verevalumite riski suurenemisega

tugev selja- ja kõhuvalu

valgeliblede vähesus, mis suurendab nakkuste tõenäosust

Exaliefi kasutamist seostatakse EKG (elektrokardiogrammi) kõrvalekaldega, mida nimetatakse PR-intervalli

pikenemiseks. Võivad tekkida selle EKG kõrvalekaldega seotud kõrvaltoimed (nt minestamine ja

südametegevuse aeglustumine).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.

KUIDAS EXALIEFI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Exaliefi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril, pudelil ja karbil pärast tähti EXP.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,

kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

LISAINFO

Mida Exalief sisaldab

Toimeaine on eslikarbasepiinatsetaat. Üks tablett sisaldab 600 mg eslikarbasepiinatsetaati.

Abiained on povidoon K29/32, kroskarmelloosnaatrium ja magneesiumstearaat.

Kuidas Exalief välja näeb ja pakendi sisu

Exalief 600 mg tabletid on valged ja piklikud. Tablettide ühele küljele on pressitud ‘ESL 600’ ja teisel küljel

on poolitusjoon, et seda võrdseteks poolteks murda.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Tabletid on pakitud blistritesse, mis on pappkarpides, mis sisaldavad 30 või 60 tabletti, ning lastekindla

korgiga HDPE-pudelitesse, mis on pappkarbis ja sisaldavad 90 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

BIAL – Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

tel.: +351 22 986 61 00

faks: +351 22 986 61 99

e-post: info@bial.com

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati kooskõlastatud

{KK/AAAA}

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti

kodulehel

http://www.ema.europa.eu

Ravimil on müügiluba lõppenud

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Exalief 800 mg tabletid

Eslikarbasepiinatsetaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui

haigussümptomid on sarnased.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

Mis ravim on Exalief ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Exaliefi võtmist

Kuidas Exaliefi võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Exaliefi säilitada

Lisainfo

1.

MIS RAVIM ON EXALIEF JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Exalief kuulub epilepsiaravimite rühma, seda kasutatakse epilepsia raviks, mis on haigus, mille puhul esineb

korduvaid krambihooge.

Exaliefi kasutatakse täiskasvanud patsientide raviks, kellel tekib hoolimata muude epilepsiaravimite

kasutamisest krambihooge, mis hõlmavad osa ajust (partsiaalsed epilepsiahood). Neile krambihoogudele

võib järgneda või mitte kogu aju hõlmav krambihoog (sekundaarne generaliseerumine).

Arst on määranud teile Exaliefi krambihoogude vähendamiseks.

2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE EXALIEFI VÕTMIST

Ärge võtke Exaliefi

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine (eslikarbasepiinatsetaat), karboksamiidi muude

derivaatide (nt epilepsiaravimid karbamasepiin või okskarbasepiin) või ravimi mõne koostisosa suhtes

kui teil on teatavat tüüpi südame rütmihäire (teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad)

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Exalief

Pöörduge kohe arsti poole:

kui teil tekivad lööve, neelamis- või hingamishäired või huule-, näo-, kõri- või keeleturse. Need

võivad olla allergilise reaktsiooni nähud.

kui teil tekib segasus, krambihoogude süvenemine või teadvuse nõrgenemine, mis võivad olla vere

madala soolade sisalduse nähud

Rääkige oma arstile:

kui teil on neeruprobleemid. Arst võib pidada vajalikuks teie annust kohandada. Raske neeruhaigusega

patsientidel ei ole soovitatav Exaliefi kasutada.

kui teil on maksaprobleemid. Raskete maksahäiretega patsientidel ei ole soovitatav Exaliefi kasutada.

kui te kasutate ravimit, mis võib kutsuda esile EKG kõrvalekallet, mida nimetatakse PR-intervalli

pikenemiseks. Kui te pole kindel, kas ravimitel, mida kasutate, võib olla selline toime, pidage nõu oma

arstiga.

Ravimil on müügiluba lõppenud

kui teil on südamehaigus, näiteks südamepuudulikkus või südameinfarkt.

kui teil esineb krambihooge, mis algavad elektrilaengu laialdase levimisega mõlemasse ajupoolde.

Exalief võib tekitada teil pearinglust ja/või uimasust, eelkõige ravi algul. Exaliefi kasutamisel vältige eriti

hoolikalt vigastusi õnnetusjuhtumite (kukkumiste) tagajärjel.

Vähestel epilepsiaravimite kasutajatel on tekkinud enesevigastamis- või enesetapumõtted. Kui teil tekivad

Exaliefi kasutamisel sellised mõtted, pöörduge kohe arsti poole.

Lapsed

Exaliefi ei tohi manustada lastele ega noorukitele.

Võtmine koos teiste ravimitega

rääkige arstile, kui te kasutate fenütoiini (epilepsiaravim), sest võib osutuda vajalikuks teie annust

kohandada;

rääkige arstile, kui te kasutate karbamasepiini (epilepsiaravim), sest on võimalik, et teie annust tuleb

korrigeerida ning sageneda võivad Exaliefi järgmised kõrvaltoimed: kahelinägemine,

koordinatsioonihäired ja pearinglus;

rääkige arstile, kui kasutate simvastatiini (kolesterooli alandavat ravimit), sest on võimalik, et teie annust

tuleb korrigeerida;

rääkige arstile, kui te kasutate verd vedeldavat ravimit varfariini;

rääkige arstile, kui te kasutate tritsüklilisi antidepressante, nt amitriptüliini;

rääkige arstile, kui te kasutate hormonaalseid/suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid. Exalief võib

vähendada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite, nt rasestumisvastaste tablettide efektiivsust.

Seetõttu on soovitatav kasutada ravi ajal Exaliefiga pärast ravi lõpetamist kuni menstruatsioonitsükli

lõpuni muud ohutut ja efektiivset rasestumisvastast meetodit;

ärge kasutage Exaliefiga samaaegselt okskarbasepiini (epilepsiaravim), sest ei ole teada, kas nende

ravimite koos kasutamine on ohutu.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,

kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Seda on vaja teada selleks, et mõni neist võib häirida Exaliefi

toimet või Exalief selle ravimi toimet.

Exaliefi võtmine koos toidu ja joogiga

Exaliefi tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Öelge oma arstile kohe, kui te olete rase või soovite rasestuda. Exaliefi võib kasutada raseduse ajal ainult

arsti korraldusel.

Uuringud on näidanud laste sünnidefektide riski suurenemist epilepsiaravimeid kasutavatel naistel. Samas ei

tohi efektiivset epilepsiaravi katkestada, sest haiguse süvenemine kahjustab nii ema kui ka sündimata last.

Ärge imetage last ravi ajal Exaliefiga. Ei ole teada, kas ravim imendub inimese rinnapiima.

Nõuandeid rasestumisvastaste vahendite kasutamise kohta vt lõigust ‘Võtmine koos teiste ravimitega’.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Exalief võib tekitada teil pearinglust, uimasust ja nägemishäireid, eelkõige ravi algul. Sellisel juhul ärge

juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid.

3.

KUIDAS EXALIEFI VÕTTA

Ravimil on müügiluba lõppenud

Kasutage Exaliefi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma

arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Täiskasvanutele on ette nähtud kaks annustamisskeemi:

Annus ravi alustamisel

400 mg annus üks kord päevas ühe või kahe nädala jooksul enne suurendamist säilitusannuseni. Arst

otsustab, kas teile määratakse see annus üheks või kaheks nädalaks.

Säilitusannus

Tavaline säilitusannus on 800 mg üks kord päevas.

Annust võib olenevalt individuaalsest ravivastusest Exaliefile suurendada 1200 mg-ni üks kord päevas.

Eakad (üle 65 aasta vanused)

Kui te olete eakas, otsustab arst, milline on teile sobiv annus.

Neeruprobleemidega patsiendid

Kui teil on neeruprobleemid, määratakse teile tavaliselt väiksem Exaliefi annus. Õige annuse määrab teile

arst. Kui teil on rasked neeruprobleemid, ei ole teil soovitatav Exaliefi kasutada.

Maksaprobleemidega patsiendid

Annus on sama mis täiskasvanute puhul. Kui teil on raskekujulised maksaprobleemid, ei ole teil siiski

soovitatav Exaliefi kasutada. Rääkige arstile, kui te ei ole kindel, millist annust te peate kasutama.

Manustamisviis ja -tee

Neelake tablett alla koos klaasitäie veega.

Kui te võtate Exaliefi rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud juhuslikult liiga palju Exaliefi, rääkige sellest kohe arstile või pöörduge lähima haigla

traumapunkti või erakorralise meditsiini osakonda. Võtke ravimi pakend kaasa. Siis arst teab, millist ravimit

te olete võtnud.

Kui te unustate Exaliefi võtta

Kui olete tableti võtmise unustanud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub, ja jätkake nagu tavaliselt. Ärge

võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Exaliefi võtmise

Ärge katkestage tablettide võtmist äkki. Sellisel juhul suureneb epilepsiahoogude tekkimise risk. Arst

otsustab, kui kaua teil tuleb Exaliefi kasutada. Kui arst otsustab teil ravi Exaliefiga katkestada, vähendatakse

teie annust tavaliselt järk-järgult. Tähtis on viia ravi lõpule vastavalt arsti soovitustele, vastasel korral võivad

sümptomid süveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Exalief põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmised kõrvaltoimed võivad olla väga tõsised. Nende tekkimisel katkestage Exaliefi võtmine ja rääkige

sellest kohe arstile või pöörduge haiglasse, sest te võite vajada kiiresti ravi:

lööve, neelamis- või hingamisprobleemid, huulte, näo, kõri või keele turse. Need võivad olla allergilise

reaktsiooni nähud.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmiselt:

Ravimil on müügiluba lõppenud

väga sage (täheldatud rohkem kui 1 kasutajal 10st)

sage (täheldatud 1–10 kasutajal 100st)

aeg-ajalt (täheldatud 1–10 kasutajal 1000st)

harv (täheldatud 1–10 kasutajal 10 000st)

väga harv (täheldatud vähem kui 1 kasutajal 10 000st)

Väga sagedad

kõrvaltoimed:

pearinglus või unisus

Sagedad

kõrvaltoimed:

tasakaalukaotus või keerlemis- või hõljumistunne

iiveldus või oksendamine

peavalu

kõhulahtisus

kahekordne või ähmastunud nägemine

keskendumisraskused

jõuetus või väsimus

värinad

kohmakus

nahalööve

käte ja jalgade tuimus ja kipitustunne

Aeg-ajalt esinevad

kõrvaltoimed:

ülitundlikkus

epilepsiahoogude süvenemine

kilpnäärme alatalitlus. Sümptomiteks on külmatalumatus, suur keel, õhukesed ja haprad küüned või

juuksed ja madal kehatemperatuur

rasvade taseme tõus vereringes

unehäired

maksaprobleemid

kõrge või madal vererõhk või vererõhu langus püsti tõustes

vereanalüüsis soolade või naatriumi vähesus veres või punaliblede vähesus

dehüdratsioon

muutused silmaliigutustes, nägemise ähmastumine, silmade punetus või silmavalu

kukkumised

mäluhäired või unustamine

nutmine, masendustunne, närvilisus või segasus, huvipuudus, emotsioonide puudumine

võimetus rääkida või kirjutada või saada aru kõnest või kirjutatud tekstist

erutatus

ärrituvus

eeleolumuutused või hallutsinatsioonid

kõnehäired

ninaverejooks

valu rindkeres

kehakaalu langus ja üldine halb enesetunne (kahheksia)

tuim

us mõnes kehaosas

põletustunne

lõhna- ja/või maitsetundlikkuse häired

kõrvavalu või kohin kõrvus

säärte ja käsivarte turse

kõrvetised, maohäired, kõhuvalu, kõhu paisumine ja ebamugavustunne kõhus või suukuivus

veri roojas

igemepõletik, suupõletik või hambavalu

valu neelamisel

Ravimil on müügiluba lõppenud

higistamine või nahakuivus

küünte või naha muutused (nt nahapunetus)

juuste väljalangemine

menstruatsioonihäired

öise uriinierituse suurenemine

kuseteede nakkus

üldine halb enesetunne või külmavärinad

isu suurenemine või vähenemine.

kehakaalu langus või äärmuslik kehakaalu suurenemine

lihasvalu

selja- või kaelavalu

jäsemete külmatunne

südametegevuse kiirenemine või aeglustumine või südame rütmihäired

unisus

neuroloogiline liikumishäire, mille puhul lihaste kokkutõmbed põhjustavad tõmblusi ja korduvaid

liigutusi ja ebanormaalset kehaasendit. Sümptomiteks on treemor, valu, krampitõmbumine

ärritunud soole sündroom. Sümptomiteks on kroonilised kõhukrambid ja kõhulahtisus või -kinnisus.

Harvad

kõrvaltoimed:

trombotsüütide vähesus koos verejooksude või verevalumite riski suurenemisega

tugev selja- ja kõhuvalu

valgeliblede vähesus, mis suurendab nakkuste tõenäosust

Exaliefi kasutamist seostatakse EKG (elektrokardiogrammi) kõrvalekaldega, mida nimetatakse PR-intervalli

pikenemiseks. Võivad tekkida selle EKG kõrvalekaldega seotud kõrvaltoimed (nt minestamine ja

südametegevuse aeglustumine).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.

KUIDAS EXALIEFI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Exaliefi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril, pudelil ja karbil pärast tähti EXP.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,

kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

LISAINFO

Mida Exalief sisaldab

Toimeaine on eslikarbasepiinatsetaat. Üks tablett sisaldab 800 mg eslikarbasepiinatsetaati.

Abiained on povidoon K29/32, kroskarmelloosnaatrium ja magneesiumstearaat.

Kuidas Exalief välja näeb ja pakendi sisu

Exalief 800 mg tabletid on valged ja piklikud. Tablettide ühele küljele on pressitud ‘ESL 800’ ja teisel küljel

on poolitusjoon, et seda võrdseteks poolteks murda.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Tabletid on pakitud blistritesse, mis on pappkarpides, mis sisaldavad 20, 30, 60 või 90 tabletti, ning

lastekindla korgiga HDPE-pudelitesse, mis on pappkarbis ja sisaldavad 90 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

BIAL – Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

tel.: +351 22 986 61 00

faks: +351 22 986 61 99

e-post: info@bial.com

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati kooskõlastatud

{KK/AAAA}

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti

kodulehel

http://www.ema.europa.eu

Ravimil on müügiluba lõppenud

Lugege kogu dokumenti

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Ravimil on müügiluba lõppenud

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exalief 400 mg tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 400 mg eslikarbasepiinatsetaati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Tablett.

Valged ümmargused kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud ‘ESL 400’ ja teisel küljel on

poolitusjoon. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte

tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Exalief on näidustatud lisaravina täiskasvanutel, kellel esineb partsiaalseid epilepsiahooge sekundaarse

generaliseerumisega või ilma.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Exaliefi tuleb kasutada lisaks olemasolevale krambivastasele ravile. Soovitatav algannus on 400 mg üks kord

päevas, mis tuleb ühe või kahe nädala pärast suurendada 800 mg-ni üks kord päevas. Annust võib olenevalt

individuaalsest ravivastusest suurendada 1200 mg-ni üks kord päevas (vt lõik 5.1).

Eakad (üle 65 aasta vanused)

Eakate patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik, sest Exaliefi kasutamise ohutuse kohta neil patsientidel

on vähe teavet.

Lapsed

Exaliefi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 18 aasta pole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Neerukahjustusega patsiendid

Neerukahjustusega patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik ning nende annust tuleb kohandada olenevalt

neerukliirensist (CL

) järgmiselt:

> 60 ml/min: annuse kohandamine ei ole vajalik;

30–60 ml/min: algannus 400 mg üle päeva 2 nädala jooksul, seejärel annus 400 mg üks kord

päevas. Olenevalt individuaalsest ravivastusest võib annust suurendada;

< 30 ml/min: raske neerukahjustusega patsientidel ei ole kasutamine soovitatav, kuna andmeid on

ebapiisavalt.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Kerge või mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Eslikarbasepiini farmakokineetikat raskekujulise maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole hinnatud

(vt lõigud 4.4 ja 5.2), mistõttu kasutamine neil patsientidel ei ole soovitatav.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Manustamisviis

Exaliefi võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, karboksamiidi muude derivaatide (nt karbamasepiin, okskarbasepiin) või ravimi

ükskõik millise abiaine suhtes.

Teadaolev teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne (AV) blokaad.

4.4

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Exaliefiga on seostatud teatavaid kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, näiteks pearinglust ja unisust,

mis võivad suurendada õnnetusjuhtumitest tulenevate vigastuste esinemissagedust.

Exalief võib vähendada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite efektiivsust. Exaliefi kasutamisel on

soovitatav kasutada lisaks mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid (vt lõigud 4.5 ja 4.6).

Nagu muudegi epilepsiaravimite kasutamisel, on soovitatav ravi katkestamisel Exaliefiga teha seda järk-

järgult, et võimalikult vähendada krambihoogude sagenemise riski.

Exaliefi kasutamine samaaegselt okskarbasepiiniga ei ole soovitatav, sest see võib põhjustada aktiivsete

metaboliitide ülemäärast taset.

Teiste epilepsiaravimite kasutamise katkestamise kohta ravi ajal Exaliefiga (üleminek monoteraapiale)

kogemused puuduvad.

Platseebokontrolliga lisauuringutes epilepsiahaigetega tekkis 1,1%-l Exaliefiga ravitud üldpopulatsioonist

kõrvaltoimena lööve. Ülitundlikkuse nähtude või sümptomite tekkimisel tuleb Exaliefi kasutamine

katkestada.

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisel ei ole tõsiseid kutaanseid reaktsioone esinenud. HLA-B*1502 alleeli

olemasolu hani hiina ja tai päritoluga isikutel on tugevasti seotud Stevensi-Johnsoni sündroomi tekkeriskiga

nende ravimisel karbamasepiiniga. Seepärast tuleb hani hiina ja tai päritoluga uuringus osalejaid alati

võimaluse korral selle alleeli olemasolu suhtes skriinida enne ravi alustamist karbamasepiiniga või sellele

keemiliselt lähedaste ühenditega. Teistel rahvustel esineb HLA-B*1502 alleeli tühisel määral. Alleel

HLA-B*1502 Stevensi-Johnsoni sündroomi tekkega valgest rassist isikutel ei seondu.

Hüponatreemiat esines kõrvaltoimena vähem kui 1%-l Exaliefiga ravitud patsientidest. Hüponatreemia on

enamikul juhtudel asümptomaatiline, kuid sellega võivad kaasneda sellised kliinilised sümptomid nagu

krambihoogude süvenemine, segasus ja teadvuse nõrgenemine. Eslikarbasepiinatsetaadi annuse suurenedes

hüponatreemia esinemissagedus suurenes. Patsiente, kellel on hüponatreemiat põhjustav olemasolev

neeruhaigus või kes kasutavad samaaegselt ravimeid, mis võivad hüponatreemiat põhjustada (nt

diureetikumid, desmopressiin), tuleb kontrollida enne ravi eslikarbasepiinatsetaadiga ja ravi ajal seerumi

naatriumitasemeid. Seerumi naatriumitaset tuleb määrata ka hüponatreemia kliiniliste nähtude tekkimisel .

Peale selle tuleb naatriumitasemeid määrata ka rutiinsete laboratoorsete uuringute käigus. Kliiniliselt

asjakohase hüponatreemia tekkimisel tuleb Exaliefi kasutamine katkestada.

Exaliefi mõju primaarsetele generaliseerunud krambihoogudele ei ole uuritud. Seepärast ei ole soovitatav

ravimit neil patsientidel kasutada.

Eslikarbasepiinatsetaadi kliinilistes uuringutes on täheldatud PR-intervalli pikenemisi. Haiguslike

seisunditega (nt madal türoksiinitase, südame juhteteede häired) patsientide või teadaolevalt PR

pikenemisega seostatavaid ravimeid kasutavate patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik ja nende annust tuleb kohandada

vastavalt kreatiniini kliirensile (vt lõik 4.2). Patsientidel, kelle CL

< 30 ml/min, ei ole ravimit soovitatav

kasutada ebapiisavate andmete tõttu.

Kuna kerge kuni mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega patsientide kohta on vähe kliinilisi andmeid ning

raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientide kohta farmakokineetilised ja kliinilised andmed puuduvad,

peab Exaliefi kasutamisel kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel olema ettevaatlik ning raske

maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole soovitatav seda kasutada.

Mitme näidustuse puhul on epilepsiavastaste toimeainetega ravitud patsientidel esinenud enesetapukavatsusi

ja enesetapuga seotud käitumist. Epilepsiaravimite randomiseeritud platseebokontrolliga uuringute

metaanalüüs on näidanud samuti enesetapukavatsuste ja enesetapuga seotud käitumise riski vähest

suurenemist. Selle riski mehhanism ei ole teada ning kättesaadavate andmete kohaselt ei ole selle riski

suurenemine eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisel välistatud. Seetõttu tuleb patsiente jälgida

enesetapukavatsuste ja enesetapuga seotud käitumise suhtes ning kaaluda sobivat ravi. Patsientidel (ja

patsientide hooldajatel) tuleb soovitada enesetapukavatsuste ja enesetapuga seotud käitumise tekkimisel

pidada nõu arstiga.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Eslikarbasepiinatsetaat muundub ulatuslikult eslikarbasepiiniks, mis elimineerub põhiliselt

glükuronidatsiooni teel.

In vitro

on eslikarbasepiin CYP3A4 ja UDP-glükuronüültransferaaside nõrk

indutseerija.

In vivo

avaldas eslikarbasepiin indutseerivat toimet nende ravimite metabolismile, mis

elimineeritakse põhiliselt CYP3A4 vahendusel. Võimalik, et koos Exaliefiga kasutamisel on vaja suurendada

valdavalt CYP3A4 abil metaboliseeritavate ravimite annuseid. Eslikarbasepiin võib

in vivo

avaldada

indutseerivat toimet nende ravimite metabolismile, mis elimineeritakse põhiliselt konjugeerimisel UDP-

glükuronüültransferaaside abil. Ravi alustamisel või lõpetamisel Exaliefiga või annuse muutmisel võib

kuluda ensüümide aktiivsuse uue tasemeni jõudmiseks 2 kuni 3 nädalat. Seda viivitust tuleb võtta arvesse

Exaliefi kasutamisel vahetult enne teiste ravimite kasutamist, mille annust on vaja kohandada nende

samaaegsel kasutamisel Exaliefiga, või samaaegsel kasutamisel nende ravimitega. Eslikarbasepiin avaldab

CYP2C19-le inhibeerivat toimet. Seega võib tekkida koostoimeid suurtes annustes eslikarbasepiinatsetaadi

manustamisel koos ravimitega, mida metaboliseerib põhiliselt CYP2C19.

Koostoimed muude epilepsiaravimitega

Karbamasepiin

Uuringus tervete katsealustega vähenes eslikarbasepiinatsetaadi (800 mg kord päevas) ja karbamasepiini

(400 mg kaks korda päevas) koos manustamisel aktiivse metaboliidi eslikarbasepiini efektiivne

kontsentratsioon keskmiselt 32%, tõenäoliselt glükuronidatsiooni indutseerimise tõttu. Muutusi

karbamasepiini ega selle ainevahetussaaduse karbamasepiinepoksiidi efektiivses kontsentratsioonis ei

täheldatud. Võimalik, et kasutamisel koos karbamasepiiniga on individuaalsest ravivastusest lähtuvalt vaja

suurendada Exaliefi annust. Patsiendiuuringute tulemused näitasid, et samaaegsel manustamisel on suurem

järgmiste kõrvaltoimete risk: topeltnägemine (11,4% katsealustest samaaegse karbamasepiiniga, 2,4%

katsealustest samaaegse karbamasepiinita), koordinatsioonihäired (6,7% katsealustest samaaegse

karbamasepiiniga, 2,7% katsealustest samaaegse karbamasepiinita) ja pearinglus (30,0% katsealustest

samaaegse karbamasepiiniga, 11,5% katsealustest samaaegse karbamasepiinita). Välistada ei saa ka muude

karbamasepiini ja eslikarbasepiinatsetaadi samaaegsest manustamisest põhjustatud kõrvaltoimete sagenemist.

Fenütoiin

Uuringus tervete uuringus osalejatega vähenes eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg kasutamisel üks kord päevas

samaaegselt fenütoiiniga aktiivse metaboliidi eslikarbasepiini kontsentratsioon keskmiselt 31–33% võrra,

mida põhjustas tõenäoliselt glükuronidatsiooni indutseerimine, ning suurenes fenütoiini kontsentratsioon

keskmiselt 31–35% võrra, mida tõenäoliselt põhjustas CYP2C19 inhibeerimine. Võib osutuda vajalikuks

olenevalt individuaalsest ravivastusest suurendada Exaliefi annust ja vähendada fenütoiini annust.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Lamotrigiin

Eslikarbasepiini ja lamotrigiini põhiline metabolisatsiooni tee on glükuronidatsioon, mistõttu võib eeldada

koostoime tekkimist. Uuring tervete uuringus osalejatega, kes kasutasid eslikarbasepiinatsetaati 1200 mg üks

kord päevas, näitas keskmiselt vähest farmakokineetilist koostoimet (lamotrigiini tase vähenes 15% võrra)

eslikarbasepiinatsetaadi ja lamotrigiini vahel, mistõttu annuse kohandamine ei ole vajalik. Isikutevahelise

varieeruvuse tõttu võib see toime siiski olla mõnel isikul kliiniliselt oluline.

Topiramaat

Uuringus tervete uuringus osalejatega eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg manustamisel üks kord päevas

samaaegselt topiramaadiga eslikarbasepiini kontsentratsioon oluliselt ei muutunud, kuid topiramaadi

kontsentratsioon vähenes 18% võrra, tõenäoliselt topiramaadi biosaadavuse vähenemise tulemusena. Annust

ei ole vaja kohandada.

Valproaat ja levetiratsetaam

Täiskasvanud langetõvehaigete III faasi uuringus näitas populatsiooni farmakokineetika analüüs, et

manustamine koos valproaadi või levetiratsetaamiga eslikarbasepiini efektiivset kontsentratsiooni ei

mõjutanud, kuid seda ei ole tavapäraste koostoimeuuringutega kontrollitud.

Muud ravimid

Suukaudsed rasestumisvastased vahendid

Eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg manustamisel üks kord päevas uuringus osalenud naistele koos samaaegselt

suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kasutamisega vähenes levonorgestreeli ja etinüülöstradiooli

süsteemne kontsentratsioon vastavalt keskmiselt 37% ja 42%, mida tõenäoliselt põhjustas CYP3A4

indutseerimine. Seega peavad fertiilses eas naised kasutama ravi ajal Exaliefiga ja kuni menstruatsioonitsükli

lõpuni pärast ravi lõpetamist efektiivset rasestumisvastast meetodit (vt lõigud 4.4 ja 4.6).

Simvastatiin

Uuringus tervete katsealustega vähenes simvastatiini manustamisel koos eslikarbasepiinatsetaadiga (800 mg

kord päevas) selle efektiivne süsteemne kontsentratsioon keskmiselt 50%, tõenäoliselt CYP3A4

indutseerimise tõttu. Võimalik, et kasutamisel koos eslikarbasepiinatsetaadiga tuleb suurendada simvastatiini

annust.

Varfariin

Eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg manustamisel üks kord päevas samaaegselt varfariiniga vähenes vähesel

määral (23%), kuid statistiliselt oluliselt S-varfariini kontsentratsioon. R-varfariini farmakokineetikale ega

hüübimisele see mõju ei avaldanud. Koostoime isikutevahelise varieeruvuse tõttu tuleb esimestel nädalatel

pärast samaaegse ravi alustamist või lõpetamist varfariini ja eslikarbasepiinatsetaadiga pöörata tähelepanu

rahvusvahelisele normaliseeritud suhtarvule.

Digoksiin

Uuringus tervete uuringus osalejatega eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg kasutamine üks kord päevas

digoksiini farmakokineetikat ei mõjutanud, mis näitas, et eslikarbasepiinatsetaat transporter P-glükoproteiini

ei mõjuta.

Monoaminooksüdaasi inhibiitorid (MAOI)

Eslikarbasepiinatsetaadi ja tritsükliliste antidepressantide vahelise struktuurilise seose tõttu on

eslikarbasepiinatsetaadi ja MAOI-de koostoime teoreetiliselt võimalik.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Epilepsia ja epilepsiaravimitega seotud üldised riskid

On tõestatud, et epilepsiahaigete naiste järglastel esineb väärarenguid kaks kuni kolm korda sagedamini kui

üldises populatsioonis, kus nende esinemissagedus on ligikaudu 3%. Kõige sagedamini esineb huulelõhet,

südame ja veresoonkonna väärarenguid ja neuraaltoru defekte. Mitme epilepsiaravimi koos kasutamisel võib

Ravimil on müügiluba lõppenud

suureneda sünnidefektide risk võrreldes monoteraapiaga, mistõttu on tähtis kasutada alati võimaluse korral

monoteraapiat. Fertiilses eas või sünnitamisvõimelised naised peavad konsulteerima eriarstiga. Kui naine

soovib rasestuda, tuleb epilepsiaravi uuesti läbi vaadata. Epilepsiaravi ei tohi järsult katkestada, sest see võib

põhjustada läbimurde-krambihooge, millel võivad olla tõsised tagajärjed nii emale kui ka lapsele.

Rasedus

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamise kohta rasedatel ei ole andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku

toimet reproduktiivsusele (vt jaotist "Fertiilsus"). Kui eslikarbasepiinatsetaati kasutav naine rasestub või

soovib rasestuda, tuleb Exaliefi kasutamine hoolikalt ümber hinnata. Tuleb kasutada minimaalset efektiivset

annust ja eelistada võimaluse korral monoteraapiat, vähemalt kolmel esimesel raseduskuul. Patsiente tuleb

teavitada väärarengute riski suurenemise võimalikkusest ning võimaldada neile sünnieelset skriinimist.

Jälgimine ja ennetamine

Epilepsiaravimid võivad põhjustada foolhappevaegust, mis võib aidata kaasa loote väärarengu tekkimisele.

Enne rasedust ja raseduse ajal on soovitatav kasutada foolhappe-toidulisandeid. Kuna nende lisandite

kasutamise efektiivsust ei ole tõestatud, võib sünnieelse diagonoosimise võimalust pakkuda ka naistele, kes

saavad lisaravi foolhappega.

Vastsündinul

Vastsündinutel on esinenud epilepsiaravimitest põhjustatud veritsemishäireid. Ettevaatusabinõuna tuleb

manustada raseduse viimastel nädalatel ja vastsündinule ennetavalt K

-vitamiini.

Fertiilses eas naised/rasestumisvastased vahendid

Eslikarbasepiinatsetaadil on ebasoovitavad koostoimed suukaudsete kontratseptiividega. Seetõttu tuleb ravi

ajal (ja kuni menstruatsioonitsükli lõpuni pärast ravi lõpetamist) kasutada teist efektiivset ja ohutut

rasestumisvastast meetodit.

Imetamine

Ei ole teada, kas eslikarbasepiinatsetaat imendub inimese rinnapiima. Loomkatsetes on eslikarbasepiin

rinnapiima imendunud. Ohtu imetatavale lapsele ei saa välistada, mistõttu ravi ajal Exaliefiga tuleb

imetamine katkestada.

Fertiilsus

Rottidel ja hiirtel uuriti eslikarbasepiinatsetaadi võimalikku kahjulikku mõju vanematele ja F1-põlvkonnale.

Fertiilsusuuringus isas- ja emasrottidega täheldati emasrottide sigivuse langust eslikarbasepiinatsetaadi

mõjul. Fertiilsusuuringus hiirtega täheldati mõju embrüo arengule, mõju võis aga tuleneda ka suuremast

kollakehapuudulikkusest ja seega viidata fertiilsuse langusele. Hiirtel suurenes suurte kõrvalekallete ja suurte

luustikupatoloogiate esinemissagedus. Ei rottidel ega hiirtel ei täheldatud mõju F1 fertiilsusnäitajatele.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Mõnel

patsiendil võivad tekkida pearinglus, unisus või nägemishäired, eelkõige ravi algul. Seepärast tuleb patsiente

hoiatada, et ravim võib neil kahjustada masinate käsitsemiseks või autojuhtimiseks vajalikke füüsilisi ja/või

vaimseid võimeid ning et neil ei ole soovitatav seda teha enne, kui on kindlaks määratud, et nende võime

neid tegevusi sooritada ei ole kahjustatud.

4.8

Kõrvaltoimed

Platseebokontrolliga uuringutes 1192 täiskasvanud patsiendiga, kellel esines partsiaalseid epilepsiahooge

(856 patsienti kasutas eslikarbasepiinatsetaati ja 336 platseebot), tekkis kõrvaltoimeid 45,3% patsientidest,

kes kasutasid eslikarbasepiinatsetaati, ja 24,4% patsientidest, kellele manustati platseebot.

Kõrvaltoimed olid tavaliselt kerge kuni mõõduka raskusastmega ja tekkisid valdavalt

eslikarbasepiinatsetaadiga ravi esimeste nädalate jooksul.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Allpool tabelis on kõik kõrvaltoimed, mida esines sagedamini kui platseebo kasutamisel ning rohkem kui 1

patsiendil, loetletud organsüsteemide ja esinemissageduse järgi: väga sage ≥ 1/10, sage ≥ 1/100 kuni < 1/10,

aeg-ajalt ≥ 1/1000 kuni < 1/100, harv ≥ 1/10 000 kuni < 1/1000. Igas esinemissageduse grupis on

kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteem

Väga

sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Vere ja

lümfisüsteemi

häired

aneemia

trombotsütopeenia,

leukopeenia

Immuunsüsteemi

häired

ülitundlikkus

Endokriinsüsteemi

häired

hüpotüreoidism

Ainevahetus- ja

toitumishäired

isu suurenemine, isu

vähenemine,

hüponatreemia,

elektrolüütide

tasakaaluhäire, kahheksia,

dehüdratsioon, rasvumine

Psühhiaatrilised

häired

unetus, apaatia,

depressioon, närvilisus,

agitatsioon, ärrituvus,

tähelepanematus/hüper-

aktiivsus, segasus,

meeleolu kõikumised,

nutmine, psühhomotoorne

arenguhäire, stress,

psühhootiline häire

Närvisüsteemi

häired

pearinglus*,

unisus

peavalu,

koordinat-

sioonihäired*

, tähelepanu-

häired,

treemor

mäluhäire, tasakaaluhäire,

amneesia, hüpersomnia,

sedatsioon, afaasia,

düsesteesia, düstoonia,

letargia, parosmia,

autonoomse närvisüsteemi

häire, ajuataksia, väikeaju

sündroom,

grand mal

epilepsiahoog, perifeerne

neuropaatia, unefaasi

rütmihäire, nüstagm,

kõnehäire, düsartria,

hüpesteesia, ageusia,

põletustunne

Silma kahjustused

diploopia*,

nägemise

ähmastumine

nägemishäire, ostsillopsia,

binokulaarne silmade

liikumishäire, silmade

hüpereemia, sakaadilised

silmaliigutused, silmavalu

Kõrva ja labürindi

kahjustused

vertiigo

kõrvavalu, hüpakuusia,

tinnitus

Südame häired

südamepekslemine,

bradükardia,

siinusbradükardia

Vaskulaarsed

häired

hüpertensioon,

hüpotensioon, ortostaatiline

hüpotensioon

Ravimil on müügiluba lõppenud

Respiratoorsed,

rindkere ja

mediastiinumi

häired

düsfoonia, epistaksis, valu

rindkeres

Seedetrakti häired

iiveldus,

oksendamine

kõhulahtisus

düspepsia, gastriit,

kõhuvalu, suukuivus,

ebamugavustunne kõhus,

kõhu distensioon,

duodeniit,

ebamugavustunne

ülakõhus, igemete

hüperplaasia, gingiviit,

ärritunud soole sündroom,

veriroe, valulik neelamine,

ebamugavustunne maos,

stomatiit, hambavalu

pankreatiit

Maksa ja sapiteede

häired

maksahäire

Naha ja

nahaaluskoe

kahjustused

nahalööve

alopeetsia, nahakuivus,

hüperhidroos, erüteem,

küünte kahjustus,

nahakahjustus

Lihas-skeleti ja

sidekoe

kahjustused

müalgia, seljavalu,

kaelavalu

Neerude ja

kuseteede häired

nüktuuria, kuseteede

nakkus

Reproduktiivse

süsteemi ja

rinnanäärme

häired

menstruatsioonihäired

Üldised häired ja

manustamiskoha

reaktsioonid

väsimus,

kõnnakuhäire

asteenia, halb enesetunne,

külmavärinad, perifeerne

turse, ravimi kõrvaltoime,

perifeerne külmatunne

Uuringud

vererõhu langus, kehakaalu

langus, diastoolse vererõhu

langus, vererõhu tõus,

süstoolse vererõhu langus,

vere naatriumisisalduse

vähenemine, hematokriti

taseme langus,

hemoglobiinitaseme

langus, südametegevuse

kiirenemine,

transaminaaside taseme

tõus, triglütseriidide taseme

tõus, vaba trijoodtüroniini

(T3) taseme langus, vaba

türoksiini (T4) taseme

langus

Vigastus, mürgistus

ja protseduuri

tüsistused

ravimi toksilisus,

kukkumine, liigesevigastus,

mürgistus, nahavigastus

Ravimil on müügiluba lõppenud

* Platseebokontrolliga uuringutes samaaegselt karbamasepiini ja eslikarbasepiinatsetaadiga ravitud

patsientidel esines diploopiat, koordinatsioonihäireid ja pearinglust sagedamini.

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisega kaasneb PR-intervalli pikenemine. Võivad tekkida PR-intervalli

pikenemisega seotud kõrvaltoimed (nt AV blokaad, sünkoop, bradükardia). Eslikarbasepiinatsetaadiga

ravitud patsientidel teise ega kõrgema astme atrioventrikulaarset blokaadi ei täheldatud.

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisega epilepsia raviskeemis platseebo-kontrollitud uuringutes ei tekkinud

harvaesinevaid kõrvaltoimeid nagu luuüdi depressioon, anafülaktilised reaktsioonid, rasked kutaansed

reaktsioonid (nt Stevensi-Johnsoni sündroom), süsteemne erütematoosluupus või raskekujulised südame

rütmihäired. Neid on aga esinenud okskarbasepiini kasutamisel. Seepärast ei saa nende tekkimist pärast ravi

Exaliefiga välistada.

4.9

Üleannustamine

Exaliefi tahtmatu üleannustamise korral on esinenud selliseid kesknärvisüsteemi sümptomeid nagu vertiigo,

ebastabiilne kõnnak ja hemiparees. Spetsiaalset antidooti ei ole teada. Vajaduse korral tuleb anda

sümptomaatilist ja toetavat ravi. Eslikarbasepiinatsetaadi metaboliite võib vajaduse korral efektiivselt

kõrvaldada hemodialüüsiga (vt lõik 5.2).

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: epilepsiaravimid, karboksamiidi derivaadid, ATC-kood: N03AF04

Toimemehhanism

Eslikarbasepiinatsetaadi täpne toimemehhanism on teadmata.

In vitro

elektrofüsioloogilised uuringud siiski

näitavad, et eslikarbasepiinatsetaat ja selle metaboliidid stabiliseerivad voltaažtundlike naatriumikanalite

inaktiveeritud olekut, takistades nende aktiveeritud oleku taastumist ja hoides sellega alal neuronite korduvat

aktiivsust.

Farmakodünaamiline toime

Eslikarbasepiinatsetaat ja selle aktiivsed metaboliidid hoidsid ära krambihoogude tekke mittekliinilistes

mudelites, millega prognoositi ravimi krampidevastast efektiivsust inimesel. Inimestel avaldub

eslikarbasepiinatsetaadi farmakoloogiline aktiivsus eelkõige aktiivse metaboliidi eslikarbasepiini kaudu.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Eslikarbasepiinatsetaadi efektiivsust ja ohutust on tõestatud kolmes III faasi topeltpimedas

platseebokontrolliga uuringus 1049 täiskasvanud patsiendiga, kelle partsiaalsed epilepsiahood ei allunud

ravile ühe kuni kolme samaaegselt kasutatud epilepsiaravimiga. Okskarbasepiini ja felbamaati ei lubatud neis

uuringutes samaaegsete ravimitena kasutada. Eslikarbasepiinatsetaati testiti annustes 400 mg, 800 mg ja

1200 mg üks kord päevas. Eslikarbasepiinatsetaat 800 mg üks kord päevas ja 1200 mg üks kord päevas

vähendasid epilepsiahoogude sagedust 12-nädalase säilitava ravi ajal platseebost oluliselt efektiivsemalt.

Uuringus osalejate osakaal, kellel krambihoogude esinemissagedus vähenes 50% võrra, oli kõikides III faasi

uuringutes platseeborühmas 19%, eslikarbasepiinatsetaati 400 mg/päevas manustanud rühmas 21%,

eslikarbasepiinatsetaati 800 mg/päevas manustanud rühmas 34% ja eslikarbasepiinatsetaati 1200 mg/päevas

manustanud rühmas 36%.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Eslikarbasepiinatsetaat muundub ulatuslikult eslikarbasepiiniks. Eslikarbasepiinatsetaadi tasemed

vereplasmas jäävad pärast suukaudset manustamist tavaliselt alla kvantifitseerimispiiri. Eslikarbasepiini t

Ravimil on müügiluba lõppenud

saavutatakse 2 kuni 3 tundi pärast annust. Biosaadavus on eeldatavasti kõrge, sest uriiniga väljuvate

metaboliitide hulk moodustas rohkem kui 90% eslikarbasepiinatsetaadi annusest.

Jaotumine

Eslikarbasepiini seondumine plasma valkudega on suhteliselt madal (< 40%) ja ravimi kontsentratsioonist

sõltumatu.

In vitro

uuringud on näidanud, et varfariini, diasepaami, digoksiini, fenütoiini ja tolbutamiidi

samaaegne kasutamine seondumist plasma valkudega asjakohaselt ei mõjutanud. Eslikarbasepiini samaaegne

kasutamine ei mõjutanud oluliselt varfariini, diasepaami, digoksiini, fenütoiini ja tolbutamiidi seondumist.

Biotransformatsioon

Eslikarbasepiinatsetaat biotransformeerub kiiresti ja ulatuslikult oma põhiliseks aktiivseks metaboliidiks

eslikarbasepiiniks hüdrolüütilise esmase metabolismi teel. Eslikarbasepiini maksimaalsed kontsentratsioonid

vereplasmas (C

) saavutatakse 2–3 tundi pärast annust ning plasmakontsentratsioonid stabiilses olekus

saavutatakse pärast 4- kuni 5-päevast annustamist üks kord päevas, mis vastab tegelikule poolväärtusajale

ligikaudu 20–24 tundi. Uuringutes tervete uuringus osalejatega ja täiskasvanud epilepsiahaigetega oli

eslikarbasepiini näiv poolväärtusaeg vastavalt 10–20 tundi ja 13–20 tundi. Vähemtähtsad plasmas sisalduvad

metaboliidid on R-likarbasepiin ja okskarbasepiin, mis osutusid aktiivseteks, ning eslikarbasepiinatsetaadi

glükuroonhappe konjugaadid eslikarbasepiin, R-likarbasepiin ja okskarbasepiin

.

Eslikarbasepiinatsetaat ei mõjuta oma metabolismi ega kliirensit.

Uuringutes eslikarbasepiini toime kohta värsketele inimese hepatotsüütidele täheldati UGT1A1 vahendatud

glükuronidatsiooni vähest aktiveerumist.

Eritumine

Eslikarbasepiinatsetaadi metaboliidid elimineeruvad süsteemsest ringest eelkõige neerude kaudu eritumise

teel muutumatul kujul ja glükuroniidkonjugaatidena. Eslikarbasepiin ja selle glükuroniid moodustavad

kokku üle 90% kõikidest uriiniga erituvatest metaboliitidest, ligikaudu kaks kolmandikku muutumatul kujul

ja kolmandik glükuroniidkonjugaadina.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Eslikarbasepiini farmakokineetika on vahemikus 400–1200 mg nii tervetel uuringus osalejatel kui ka

patsientidel lineaarne ja annusega proportsionaalne.

Eakad (üle 65 aasta vanused)

Eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetiline profiil eakatel patsientidel kreatiniini kliirensiga > 60 ml/min ei

ole muutunud (vt lõik 4.2).

Neerufunktsiooni kahjustus

Eslikarbasepiinatsetaadi metaboliidid elimineeruvad süsteemsest ringest eelkõige neerude kaudu eritumise

teel. Uuring kerge kuni raskekujulise neerukahjustusega patsientidega näitas kliirensi sõltuvust

neerufunktsioonist. Exaliefiga ravimisel on soovitatav kohandada annust patsientidel, kelle kreatiniini

kliirens on < 60 ml/min (vt lõik 4.2).

odialüüsiga eslikarbasepiinatsetaadi m

etaboliidid eemaldatakse plasmast.

Maksafunktsiooni kahjustus

Eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetikat ja metabolismi hinnati tervetel uuringus osalejatel ja mõõduka

maksakahjustusega patsientidel pärast korduvate suukaudsete annuste manustamist. Mõõdukas

maksafunktsiooni kahjustus eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetikat ei mõjutanud. Kerge kuni mõõduka

maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine soovitatav (vt lõik 4.2).

Eslikarbasepiini farm

akokineetikat raskekujulise m

aksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole hinnatud.

Sugu

Uuringutes tervete uuringus osalejate ja patsientidega sugu eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetikat ei

mõjutanud.

Ravimil on müügiluba lõppenud

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes täheldatud kõrvaltoimed tekkisid eslikarbasepiini (eslikarbasepiinatsetaadi põhiline ja

farmakoloogiliselt aktiivne metaboliit) kliinilistest kontsentratsioonitasemetest tunduvalt madalamatel

kontsentratsioonitasemetel. Seega ei ole ohutuspiiri kontsentratsioonide võrdlemisega kindlaks määratud.

Rottide kroonilise toksilisuse uuringutes täheldati neurotoksilisust, kuid mitte uuringutes hiirte või koertega,

ning see on kooskõlas ka spontaanse kroonilise progresseeruva neuropaatia ägenemisega sellel loomaliigil.

Kroonilise toksilisuse uuringutes hiirte ja rottidega täheldati ka maksa tsentrilobulaarset hüpertroofiat ning

hiirte kartsinogeensuse uuringus maksatuumorite esinemissageduse suurenemist; need leiud on kooskõlas

maksa mikrosomaalsete ensüümide indutseerimisega, mis on toime, mida ei ole täheldatud

eslikarbasepiinatsetaati kasutanud patsientidel.

Eslikarbasepiinatsetaadi genotoksilisuse uuringud erilist ohtu inimesele ei näita.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

povidoon K 29/32

kroskarmelloosnaatrium

magneesiumstearaat

6.2

Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

Exalief 400 mg tabletid on pakitud alumiinium/alumiinium või alumiinium/PVC blistritesse pappkarpides,

mis sisaldavad 7, 14 või 28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

BIAL – Portela & Cª, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugal

tel.: +351 22 986 61 00

faks: +351 22 986 61 99

Ravimil on müügiluba lõppenud

e-post: info@bial.com

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/520/001-006

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 21.04.2009

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti

kodulehel http://www.ema.europa.eu/

Ravimil on müügiluba lõppenud

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exalief 600 mg tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 600 mg eslikarbasepiinatsetaati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Tablett.

Valged piklikud tabletid, mille ühele küljele on pressitud ‘ESL 600’ ja teisel küljel on poolitusjoon. Tableti

saab jagada kaheks võrdseks pooleks.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Exalief on näidustatud lisaravina täiskasvanutel, kellel esineb partsiaalseid epilepsiahooge sekundaarse

generaliseerumisega või ilma.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Exaliefi tuleb kasutada lisaks olemasolevale krambivastasele ravile. Soovitatav algannus on 400 mg üks kord

päevas, mis tuleb ühe või kahe nädala pärast suurendada 800 mg-ni üks kord päevas. Annust võib olenevalt

individuaalsest ravivastusest suurendada 1200 mg-ni üks kord päevas (vt lõik 5.1).

Eakad (üle 65 aasta vanused)

Eakate patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik, sest Exaliefi kasutamise ohutuse kohta neil patsientidel

on vähe teavet.

Lapsed

Exaliefi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 18 aasta pole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Neerukahjustusega patsiendid

Neerukahjustusega patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik ning nende annust tuleb kohandada olenevalt

neerukliirensist (CL

) järgmiselt:

> 60 ml/min: annuse kohandamine ei ole vajalik;

30–60 ml/min: algannus 400 mg üle päeva 2 nädala jooksul, seejärel annus 400 mg üks kord

päevas. Olenevalt individuaalsest ravivastusest võib annust suurendada;

< 30 ml/min: raske neerukahjustusega patsientidel ei ole kasutamine soovitatav, kuna andmeid on

ebapiisavalt.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Kerge või mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Eslikarbasepiini farmakokineetikat raskekujulise maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole hinnatud

(vt lõigud 4.4 ja 5.2), mistõttu kasutamine neil patsientidel ei ole soovitatav.

Manustamisviis

Ravimil on müügiluba lõppenud

Exaliefi võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, karboksamiidi muude derivaatide (nt karbamasepiin, okskarbasepiin) või ravimi

ükskõik millise abiaine suhtes.

Teadaolev teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne (AV) blokaad.

4.4

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Exaliefiga on seostatud teatavaid kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, näiteks pearinglust ja unisust,

mis võivad suurendada õnnetusjuhtumitest tulenevate vigastuste esinemissagedust.

Exalief võib vähendada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite efektiivsust. Exaliefi kasutamisel on

soovitatav kasutada lisaks mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid (vt lõigud 4.5 ja 4.6).

Nagu muudegi epilepsiaravimite kasutamisel, on soovitatav ravi katkestamisel Exaliefiga teha seda järk-

järgult, et võimalikult vähendada krambihoogude sagenemise riski.

Exaliefi kasutamine samaaegselt okskarbasepiiniga ei ole soovitatav, sest see võib põhjustada aktiivsete

metaboliitide ülemäärast taset.

Teiste epilepsiaravimite kasutamise katkestamise kohta ravi ajal Exaliefiga (üleminek monoteraapiale)

kogemused puuduvad.

Platseebokontrolliga lisauuringutes epilepsiahaigetega tekkis 1,1%-l Exaliefiga ravitud üldpopulatsioonist

kõrvaltoimena lööve. Ülitundlikkuse nähtude või sümptomite tekkimisel tuleb Exaliefi kasutamine

katkestada.

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisel ei ole tõsiseid kutaanseid reaktsioone esinenud. HLA-B*1502 alleeli

olemasolu hani hiina ja tai päritoluga isikutel on tugevasti seotud Stevensi-Johnsoni sündroomi tekkeriskiga

nende ravimisel karbamasepiiniga. Seepärast tuleb hani hiina ja tai päritoluga uuringus osalejaid alati

võimaluse korral selle alleeli olemasolu suhtes skriinida enne ravi alustamist karbamasepiiniga või sellele

keemiliselt lähedaste ühenditega. Teistel rahvustel esineb HLA-B*1502 alleeli tühisel määral. Alleel

HLA-B*1502 Stevensi-Johnsoni sündroomi tekkega valgest rassist isikutel ei seondu.

Hüponatreemiat esines kõrvaltoimena vähem kui 1%-l Exaliefiga ravitud patsientidest. Hüponatreemia on

enamikul juhtudel asümptomaatiline, kuid sellega võivad kaasneda sellised kliinilised sümptomid nagu

krambihoogude süvenemine, segasus ja teadvuse nõrgenemine. Eslikarbasepiinatsetaadi annuse suurenedes

hüponatreemia esinemissagedus suurenes. Patsiente, kellel on hüponatreemiat põhjustav olemasolev

neeruhaigus või kes kasutavad samaaegselt ravimeid, mis võivad hüponatreemiat põhjustada (nt

diureetikumid, desmopressiin), tuleb kontrollida enne ravi eslikarbasepiinatsetaadiga ja ravi ajal seerumi

naatriumitasemeid. Seerumi naatriumitaset tuleb määrata ka hüponatreemia kliiniliste nähtude tekkimisel .

Peale selle tuleb naatriumitasemeid määrata ka rutiinsete laboratoorsete uuringute käigus. Kliiniliselt

asjakohase hüponatreemia tekkimisel tuleb Exaliefi kasutamine katkestada.

Exaliefi mõju primaarsetele generaliseerunud krambihoogudele ei ole uuritud. Seepärast ei ole soovitatav

ravimit neil patsientidel kasutada.

Eslikarbasepiinatsetaadi kliinilistes uuringutes on täheldatud PR-intervalli pikenemisi. Haiguslike

seisunditega (nt madal türoksiinitase, südame juhteteede häired) patsientide või teadaolevalt PR

pikenemisega seostatavaid ravimeid kasutavate patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik ja nende annust tuleb kohandada

vastavalt kreatiniini kliirensile (vt lõik 4.2). Patsientidel, kelle CL

< 30 ml/min, ei ole ravimit soovitatav

kasutada ebapiisavate andmete tõttu.

Kuna kerge kuni mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega patsientide kohta on vähe kliinilisi andmeid ning

raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientide kohta farmakokineetilised ja kliinilised andmed puuduvad,

peab Exaliefi kasutamisel kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel olema ettevaatlik ning raske

maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole soovitatav seda kasutada.

Mitme näidustuse puhul on epilepsiavastaste toimeainetega ravitud patsientidel esinenud enesetapukavatsusi

ja enesetapuga seotud käitumist. Epilepsiaravimite randomiseeritud platseebokontrolliga uuringute

metaanalüüs on näidanud samuti enesetapukavatsuste ja enesetapuga seotud käitumise riski vähest

suurenemist. Selle riski mehhanism ei ole teada ning kättesaadavate andmete kohaselt ei ole selle riski

suurenemine eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisel välistatud. Seetõttu tuleb patsiente jälgida

enesetapukavatsuste ja enesetapuga seotud käitumise suhtes ning kaaluda sobivat ravi. Patsientidel (ja

patsientide hooldajatel) tuleb soovitada enesetapukavatsuste ja enesetapuga seotud käitumise tekkimisel

pidada nõu arstiga.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Eslikarbasepiinatsetaat muundub ulatuslikult eslikarbasepiiniks, mis elimineerub põhiliselt

glükuronidatsiooni teel.

In vitro

on eslikarbasepiin CYP3A4 ja UDP-glükuronüültransferaaside nõrk

indutseerija.

In vivo

avaldas eslikarbasepiin indutseerivat toimet nende ravimite metabolismile, mis

elimineeritakse põhiliselt CYP3A4 vahendusel. Võimalik, et koos Exaliefiga kasutamisel on vaja suurendada

valdavalt CYP3A4 abil metaboliseeritavate ravimite annuseid. Eslikarbasepiin võib

in vivo

avaldada

indutseerivat toimet nende ravimite metabolismile, mis elimineeritakse põhiliselt konjugeerimisel UDP-

glükuronüültransferaaside abil. Ravi alustamisel või lõpetamisel Exaliefiga või annuse muutmisel võib

kuluda ensüümide aktiivsuse uue tasemeni jõudmiseks 2 kuni 3 nädalat. Seda viivitust tuleb võtta arvesse

Exaliefi kasutamisel vahetult enne teiste ravimite kasutamist, mille annust on vaja kohandada nende

samaaegsel kasutamisel Exaliefiga, või samaaegsel kasutamisel nende ravimitega. Eslikarbasepiin avaldab

CYP2C19-le inhibeerivat toimet. Seega võib tekkida koostoimeid suurtes annustes eslikarbasepiinatsetaadi

manustamisel koos ravimitega, mida metaboliseerib põhiliselt CYP2C19.

Koostoimed muude epilepsiaravimitega

Karbamasepiin

Uuringus tervete katsealustega vähenes eslikarbasepiinatsetaadi (800 mg kord päevas) ja karbamasepiini

(400 mg kaks korda päevas) koos manustamisel aktiivse metaboliidi eslikarbasepiini efektiivne

kontsentratsioon keskmiselt 32%, tõenäoliselt glükuronidatsiooni indutseerimise tõttu. Muutusi

karbamasepiini ega selle ainevahetussaaduse karbamasepiinepoksiidi efektiivses kontsentratsioonis ei

täheldatud. Võimalik, et kasutamisel koos karbamasepiiniga on individuaalsest ravivastusest lähtuvalt vaja

suurendada Exaliefi annust. Patsiendiuuringute tulemused näitasid, et samaaegsel manustamisel on suurem

järgmiste kõrvaltoimete risk: topeltnägemine (11,4% katsealustest samaaegse karbamasepiiniga, 2,4%

katsealustest samaaegse karbamasepiinita), koordinatsioonihäired (6,7% katsealustest samaaegse

karbamasepiiniga, 2,7% katsealustest samaaegse karbamasepiinita) ja pearinglus (30,0% katsealustest

samaaegse karbamasepiiniga, 11,5% katsealustest samaaegse karbamasepiinita). Välistada ei saa ka muude

karbamasepiini ja eslikarbasepiinatsetaadi samaaegsest manustamisest põhjustatud kõrvaltoimete sagenemist.

Fenütoiin

Uuringus tervete uuringus osalejatega vähenes eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg kasutamisel üks kord päevas

samaaegselt fenütoiiniga aktiivse metaboliidi eslikarbasepiini kontsentratsioon keskmiselt 31–33% võrra,

mida põhjustas tõenäoliselt glükuronidatsiooni indutseerimine, ning suurenes fenütoiini kontsentratsioon

keskmiselt 31–35% võrra, mida tõenäoliselt põhjustas CYP2C19 inhibeerimine. Võib osutuda vajalikuks

olenevalt individuaalsest ravivastusest suurendada Exaliefi annust ja vähendada fenütoiini annust.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Lamotrigiin

Eslikarbasepiini ja lamotrigiini põhiline metabolisatsiooni tee on glükuronidatsioon, mistõttu võib eeldada

koostoime tekkimist. Uuring tervete uuringus osalejatega, kes kasutasid eslikarbasepiinatsetaati 1200 mg üks

kord päevas, näitas keskmiselt vähest farmakokineetilist koostoimet (lamotrigiini tase vähenes 15% võrra)

eslikarbasepiinatsetaadi ja lamotrigiini vahel, mistõttu annuse kohandamine ei ole vajalik. Isikutevahelise

varieeruvuse tõttu võib see toime siiski olla mõnel isikul kliiniliselt oluline.

Topiramaat

Uuringus tervete uuringus osalejatega eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg manustamisel üks kord päevas

samaaegselt topiramaadiga eslikarbasepiini kontsentratsioon oluliselt ei muutunud, kuid topiramaadi

kontsentratsioon vähenes 18% võrra, tõenäoliselt topiramaadi biosaadavuse vähenemise tulemusena. Annust

ei ole vaja kohandada.

Valproaat ja levetiratsetaam

Täiskasvanud langetõvehaigete III faasi uuringus näitas populatsiooni farmakokineetika analüüs, et

manustamine koos valproaadi või levetiratsetaamiga eslikarbasepiini efektiivset kontsentratsiooni ei

mõjutanud, kuid seda ei ole tavapäraste koostoimeuuringutega kontrollitud.

Muud ravimid

Suukaudsed rasestumisvastased vahendid

Eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg manustamisel üks kord päevas uuringus osalenud naistele koos samaaegselt

suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kasutamisega vähenes levonorgestreeli ja etinüülöstradiooli

süsteemne kontsentratsioon vastavalt keskmiselt 37% ja 42%, mida tõenäoliselt põhjustas CYP3A4

indutseerimine. Seega peavad fertiilses eas naised kasutama ravi ajal Exaliefiga ja kuni menstruatsioonitsükli

lõpuni pärast ravi lõpetamist efektiivset rasestumisvastast meetodit (vt lõigud 4.4 ja 4.6).

Simvastatiin

Uuringus tervete katsealustega vähenes simvastatiini manustamisel koos eslikarbasepiinatsetaadiga (800 mg

kord päevas) selle efektiivne süsteemne kontsentratsioon keskmiselt 50%, tõenäoliselt CYP3A4

indutseerimise tõttu. Võimalik, et kasutamisel koos eslikarbasepiinatsetaadiga tuleb suurendada simvastatiini

annust.

Varfariin

Eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg manustamisel üks kord päevas samaaegselt varfariiniga vähenes vähesel

määral (23%), kuid statistiliselt oluliselt S-varfariini kontsentratsioon. R-varfariini farmakokineetikale ega

hüübimisele see mõju ei avaldanud. Koostoime isikutevahelise varieeruvuse tõttu tuleb esimestel nädalatel

pärast samaaegse ravi alustamist või lõpetamist varfariini ja eslikarbasepiinatsetaadiga pöörata tähelepanu

rahvusvahelisele normaliseeritud suhtarvule.

Digoksiin

Uuringus tervete uuringus osalejatega eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg kasutamine üks kord päevas

digoksiini farmakokineetikat ei mõjutanud, mis näitas, et eslikarbasepiinatsetaat transporter P-glükoproteiini

ei mõjuta.

Monoaminooksüdaasi inhibiitorid (MAOI)

Eslikarbasepiinatsetaadi ja tritsükliliste antidepressantide vahelise struktuurilise seose tõttu on

eslikarbasepiinatsetaadi ja MAOI-de koostoime teoreetiliselt võimalik.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Epilepsia ja epilepsiaravimitega seotud üldised riskid

On tõestatud, et epilepsiahaigete naiste järglastel esineb väärarenguid kaks kuni kolm korda sagedamini kui

üldises populatsioonis, kus nende esinemissagedus on ligikaudu 3%. Kõige sagedamini esineb huulelõhet,

südame ja veresoonkonna väärarenguid ja neuraaltoru defekte. Mitme epilepsiaravimi koos kasutamisel võib

Ravimil on müügiluba lõppenud

suureneda sünnidefektide risk võrreldes monoteraapiaga, mistõttu on tähtis kasutada alati võimaluse korral

monoteraapiat. Fertiilses eas või sünnitamisvõimelised naised peavad konsulteerima eriarstiga. Kui naine

soovib rasestuda, tuleb epilepsiaravi uuesti läbi vaadata. Epilepsiaravi ei tohi järsult katkestada, sest see võib

põhjustada läbimurde-krambihooge, millel võivad olla tõsised tagajärjed nii emale kui ka lapsele.

Rasedus

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamise kohta rasedatel ei ole andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku

toimet reproduktiivsusele (vt jaotist "Fertiilsus"). Kui eslikarbasepiinatsetaati kasutav naine rasestub või

soovib rasestuda, tuleb Exaliefi kasutamine hoolikalt ümber hinnata. Tuleb kasutada minimaalset efektiivset

annust ja eelistada võimaluse korral monoteraapiat, vähemalt kolmel esimesel raseduskuul. Patsiente tuleb

teavitada väärarengute riski suurenemise võimalikkusest ning võimaldada neile sünnieelset skriinimist.

Jälgimine ja ennetamine

Epilepsiaravimid võivad põhjustada foolhappevaegust, mis võib aidata kaasa loote väärarengu tekkimisele.

Enne rasedust ja raseduse ajal on soovitatav kasutada foolhappe-toidulisandeid. Kuna nende lisandite

kasutamise efektiivsust ei ole tõestatud, võib sünnieelse diagonoosimise võimalust pakkuda ka naistele, kes

saavad lisaravi foolhappega.

Vastsündinul

Vastsündinutel on esinenud epilepsiaravimitest põhjustatud veritsemishäireid. Ettevaatusabinõuna tuleb

manustada raseduse viimastel nädalatel ja vastsündinule ennetavalt K

-vitamiini.

Fertiilses eas naised/rasestumisvastased vahendid

Eslikarbasepiinatsetaadil on ebasoovitavad koostoimed suukaudsete kontratseptiividega. Seetõttu tuleb ravi

ajal (ja kuni menstruatsioonitsükli lõpuni pärast ravi lõpetamist) kasutada teist efektiivset ja ohutut

rasestumisvastast meetodit.

Imetamine

Ei ole teada, kas eslikarbasepiinatsetaat imendub inimese rinnapiima. Loomkatsetes on eslikarbasepiin

rinnapiima imendunud. Ohtu imetatavale lapsele ei saa välistada, mistõttu ravi ajal Exaliefiga tuleb

imetamine katkestada.

Fertiilsus

Rottidel ja hiirtel uuriti eslikarbasepiinatsetaadi võimalikku kahjulikku mõju vanematele ja F1-põlvkonnale.

Fertiilsusuuringus isas- ja emasrottidega täheldati emasrottide sigivuse langust eslikarbasepiinatsetaadi

mõjul. Fertiilsusuuringus hiirtega täheldati mõju embrüo arengule, mõju võis aga tuleneda ka suuremast

kollakehapuudulikkusest ja seega viidata fertiilsuse langusele. Hiirtel suurenes suurte kõrvalekallete ja suurte

luustikupatoloogiate esinemissagedus. Ei rottidel ega hiirtel ei täheldatud mõju F1 fertiilsusnäitajatele.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Mõnel

patsiendil võivad tekkida pearinglus, unisus või nägemishäired, eelkõige ravi algul. Seepärast tuleb patsiente

hoiatada, et ravim võib neil kahjustada masinate käsitsemiseks või autojuhtimiseks vajalikke füüsilisi ja/või

vaimseid võimeid ning et neil ei ole soovitatav seda teha enne, kui on kindlaks määratud, et nende võime

neid tegevusi sooritada ei ole kahjustatud.

4.8

Kõrvaltoimed

Platseebokontrolliga uuringutes 1192 täiskasvanud patsiendiga, kellel esines partsiaalseid epilepsiahooge

(856 patsienti kasutas eslikarbasepiinatsetaati ja 336 platseebot), tekkis kõrvaltoimeid 45,3% patsientidest,

kes kasutasid eslikarbasepiinatsetaati, ja 24,4% patsientidest, kellele manustati platseebot.

Kõrvaltoimed olid tavaliselt kerge kuni mõõduka raskusastmega ja tekkisid valdavalt

eslikarbasepiinatsetaadiga ravi esimeste nädalate jooksul.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Allpool tabelis on kõik kõrvaltoimed, mida esines sagedamini kui platseebo kasutamisel ning rohkem kui 1

patsiendil, loetletud organsüsteemide ja esinemissageduse järgi: väga sage ≥ 1/10, sage ≥ 1/100 kuni < 1/10,

aeg-ajalt ≥ 1/1000 kuni < 1/100, harv ≥ 1/10 000 kuni < 1/1000. Igas esinemissageduse grupis on

kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteem

Väga

sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Vere ja

lümfisüsteemi

häired

aneemia

trombotsütopeenia,

leukopeenia

Immuunsüsteemi

häired

ülitundlikkus

Endokriinsüsteemi

häired

hüpotüreoidism

Ainevahetus- ja

toitumishäired

isu suurenemine, isu

vähenemine,

hüponatreemia,

elektrolüütide

tasakaaluhäire, kahheksia,

dehüdratsioon, rasvumine

Psühhiaatrilised

häired

unetus, apaatia,

depressioon, närvilisus,

agitatsioon, ärrituvus,

tähelepanematus/hüper-

aktiivsus, segasus,

meeleolu kõikumised,

nutmine, psühhomotoorne

arenguhäire, stress,

psühhootiline häire

Närvisüsteemi

häired

pearinglus*,

unisus

peavalu,

koordinat-

sioonihäired*

, tähelepanu-

häired,

treemor

mäluhäire, tasakaaluhäire,

amneesia, hüpersomnia,

sedatsioon, afaasia,

düsesteesia, düstoonia,

letargia, parosmia,

autonoomse närvisüsteemi

häire, ajuataksia, väikeaju

sündroom,

grand mal

epilepsiahoog, perifeerne

neuropaatia, unefaasi

rütmihäire, nüstagm,

kõnehäire, düsartria,

hüpesteesia, ageusia,

põletustunne

Silma kahjustused

diploopia*,

nägemise

ähmastumine

nägemishäire, ostsillopsia,

binokulaarne silmade

liikumishäire, silmade

hüpereemia, sakaadilised

silmaliigutused, silmavalu

Kõrva ja labürindi

kahjustused

vertiigo

kõrvavalu, hüpakuusia,

tinnitus

Südame häired

südamepekslemine,

bradükardia,

siinusbradükardia

Vaskulaarsed

häired

hüpertensioon,

hüpotensioon, ortostaatiline

hüpotensioon

Ravimil on müügiluba lõppenud

Respiratoorsed,

rindkere ja

mediastiinumi

häired

düsfoonia, epistaksis, valu

rindkeres

Seedetrakti häired

iiveldus,

oksendamine

kõhulahtisus

düspepsia, gastriit,

kõhuvalu, suukuivus,

ebamugavustunne kõhus,

kõhu distensioon,

duodeniit,

ebamugavustunne

ülakõhus, igemete

hüperplaasia, gingiviit,

ärritunud soole sündroom,

veriroe, valulik neelamine,

ebamugavustunne maos,

stomatiit, hambavalu

pankreatiit

Maksa ja sapiteede

häired

maksahäire

Naha ja

nahaaluskoe

kahjustused

nahalööve

alopeetsia, nahakuivus,

hüperhidroos, erüteem,

küünte kahjustus,

nahakahjustus

Lihas-skeleti ja

sidekoe

kahjustused

müalgia, seljavalu,

kaelavalu

Neerude ja

kuseteede häired

nüktuuria, kuseteede

nakkus

Reproduktiivse

süsteemi ja

rinnanäärme

häired

menstruatsioonihäired

Üldised häired ja

manustamiskoha

reaktsioonid

väsimus,

kõnnakuhäire

asteenia, halb enesetunne,

külmavärinad, perifeerne

turse, ravimi kõrvaltoime,

perifeerne külmatunne

Uuringud

vererõhu langus, kehakaalu

langus, diastoolse vererõhu

langus, vererõhu tõus,

süstoolse vererõhu langus,

vere naatriumisisalduse

vähenemine, hematokriti

taseme langus,

hemoglobiinitaseme

langus, südametegevuse

kiirenemine,

transaminaaside taseme

tõus, triglütseriidide taseme

tõus, vaba trijoodtüroniini

(T3) taseme langus, vaba

türoksiini (T4) taseme

langus

Vigastus, mürgistus

ja protseduuri

tüsistused

ravimi toksilisus,

kukkumine, liigesevigastus,

mürgistus, nahavigastus

Ravimil on müügiluba lõppenud

* Platseebokontrolliga uuringutes samaaegselt karbamasepiini ja eslikarbasepiinatsetaadiga ravitud

patsientidel esines diploopiat, koordinatsioonihäireid ja pearinglust sagedamini.

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisega kaasneb PR-intervalli pikenemine. Võivad tekkida PR-intervalli

pikenemisega seotud kõrvaltoimed (nt AV blokaad, sünkoop, bradükardia). Eslikarbasepiinatsetaadiga

ravitud patsientidel teise ega kõrgema astme atrioventrikulaarset blokaadi ei täheldatud.

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisega epilepsia raviskeemis platseebo-kontrollitud uuringutes ei tekkinud

harvaesinevaid kõrvaltoimeid nagu luuüdi depressioon, anafülaktilised reaktsioonid, rasked kutaansed

reaktsioonid (nt Stevensi-Johnsoni sündroom), süsteemne erütematoosluupus või raskekujulised südame

rütmihäired. Neid on aga esinenud okskarbasepiini kasutamisel. Seepärast ei saa nende tekkimist pärast ravi

Exaliefiga välistada.

4.9

Üleannustamine

Exaliefi tahtmatu üleannustamise korral on esinenud selliseid kesknärvisüsteemi sümptomeid nagu vertiigo,

ebastabiilne kõnnak ja hemiparees. Spetsiaalset antidooti ei ole teada. Vajaduse korral tuleb anda

sümptomaatilist ja toetavat ravi. Eslikarbasepiinatsetaadi metaboliite võib vajaduse korral efektiivselt

kõrvaldada hemodialüüsiga (vt lõik 5.2).

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: epilepsiaravimid, karboksamiidi derivaadid, ATC-kood: N03AF04

Toimemehhanism

Eslikarbasepiinatsetaadi täpne toimemehhanism on teadmata.

In vitro

elektrofüsioloogilised uuringud siiski

näitavad, et eslikarbasepiinatsetaat ja selle metaboliidid stabiliseerivad voltaažtundlike naatriumikanalite

inaktiveeritud olekut, takistades nende aktiveeritud oleku taastumist ja hoides sellega alal neuronite korduvat

aktiivsust.

Farmakodünaamiline toime

Eslikarbasepiinatsetaat ja selle aktiivsed metaboliidid hoidsid ära krambihoogude tekke mittekliinilistes

mudelites, millega prognoositi ravimi krampidevastast efektiivsust inimesel. Inimestel avaldub

eslikarbasepiinatsetaadi farmakoloogiline aktiivsus eelkõige aktiivse metaboliidi eslikarbasepiini kaudu.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Eslikarbasepiinatsetaadi efektiivsust ja ohutust on tõestatud kolmes III faasi topeltpimedas

platseebokontrolliga uuringus 1049 täiskasvanud patsiendiga, kelle partsiaalsed epilepsiahood ei allunud

ravile ühe kuni kolme samaaegselt kasutatud epilepsiaravimiga. Okskarbasepiini ja felbamaati ei lubatud neis

uuringutes samaaegsete ravimitena kasutada. Eslikarbasepiinatsetaati testiti annustes 400 mg, 800 mg ja

1200 mg üks kord päevas. Eslikarbasepiinatsetaat 800 mg üks kord päevas ja 1200 mg üks kord päevas

vähendasid epilepsiahoogude sagedust 12-nädalase säilitava ravi ajal platseebost oluliselt efektiivsemalt.

Uuringus osalejate osakaal, kellel krambihoogude esinemissagedus vähenes 50% võrra, oli kõikides III faasi

uuringutes platseeborühmas 19%, eslikarbasepiinatsetaati 400 mg/päevas manustanud rühmas 21%,

eslikarbasepiinatsetaati 800 mg/päevas manustanud rühmas 34% ja eslikarbasepiinatsetaati 1200 mg/päevas

manustanud rühmas 36%.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Eslikarbasepiinatsetaat muundub ulatuslikult eslikarbasepiiniks. Eslikarbasepiinatsetaadi tasemed

vereplasmas jäävad pärast suukaudset manustamist tavaliselt alla kvantifitseerimispiiri. Eslikarbasepiini t

Ravimil on müügiluba lõppenud

saavutatakse 2 kuni 3 tundi pärast annust. Biosaadavus on eeldatavasti kõrge, sest uriiniga väljuvate

metaboliitide hulk moodustas rohkem kui 90% eslikarbasepiinatsetaadi annusest.

Jaotumine

Eslikarbasepiini seondumine plasma valkudega on suhteliselt madal (< 40%) ja ravimi kontsentratsioonist

sõltumatu.

In vitro

uuringud on näidanud, et varfariini, diasepaami, digoksiini, fenütoiini ja tolbutamiidi

samaaegne kasutamine seondumist plasma valkudega asjakohaselt ei mõjutanud. Eslikarbasepiini samaaegne

kasutamine ei mõjutanud oluliselt varfariini, diasepaami, digoksiini, fenütoiini ja tolbutamiidi seondumist.

Biotransformatsioon

Eslikarbasepiinatsetaat biotransformeerub kiiresti ja ulatuslikult oma põhiliseks aktiivseks metaboliidiks

eslikarbasepiiniks hüdrolüütilise esmase metabolismi teel. Eslikarbasepiini maksimaalsed kontsentratsioonid

vereplasmas (C

) saavutatakse 2–3 tundi pärast annust ning plasmakontsentratsioonid stabiilses olekus

saavutatakse pärast 4- kuni 5-päevast annustamist üks kord päevas, mis vastab tegelikule poolväärtusajale

ligikaudu 20–24 tundi. Uuringutes tervete uuringus osalejatega ja täiskasvanud epilepsiahaigetega oli

eslikarbasepiini näiv poolväärtusaeg vastavalt 10–20 tundi ja 13–20 tundi. Vähemtähtsad plasmas sisalduvad

metaboliidid on R-likarbasepiin ja okskarbasepiin, mis osutusid aktiivseteks, ning eslikarbasepiinatsetaadi

glükuroonhappe konjugaadid eslikarbasepiin, R-likarbasepiin ja okskarbasepiin

.

Eslikarbasepiinatsetaat ei mõjuta oma metabolismi ega kliirensit.

Uuringutes eslikarbasepiini toime kohta värsketele inimese hepatotsüütidele täheldati UGT1A1 vahendatud

glükuronidatsiooni vähest aktiveerumist.

Eritumine

Eslikarbasepiinatsetaadi metaboliidid elimineeruvad süsteemsest ringest eelkõige neerude kaudu eritumise

teel muutumatul kujul ja glükuroniidkonjugaatidena. Eslikarbasepiin ja selle glükuroniid moodustavad

kokku üle 90% kõikidest uriiniga erituvatest metaboliitidest, ligikaudu kaks kolmandikku muutumatul kujul

ja kolmandik glükuroniidkonjugaadina.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Eslikarbasepiini farmakokineetika on vahemikus 400–1200 mg nii tervetel uuringus osalejatel kui ka

patsientidel lineaarne ja annusega proportsionaalne.

Eakad (üle 65 aasta vanused)

Eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetiline profiil eakatel patsientidel kreatiniini kliirensiga > 60 ml/min ei

ole muutunud (vt lõik 4.2).

Neerufunktsiooni kahjustus

Eslikarbasepiinatsetaadi metaboliidid elimineeruvad süsteemsest ringest eelkõige neerude kaudu eritumise

teel. Uuring kerge kuni raskekujulise neerukahjustusega patsientidega näitas kliirensi sõltuvust

neerufunktsioonist. Exaliefiga ravimisel on soovitatav kohandada annust patsientidel, kelle kreatiniini

kliirens on < 60 ml/min (vt lõik 4.2).

odialüüsiga eslikarbasepiinatsetaadi m

etaboliidid eemaldatakse plasmast.

Maksafunktsiooni kahjustus

Eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetikat ja metabolismi hinnati tervetel uuringus osalejatel ja mõõduka

maksakahjustusega patsientidel pärast korduvate suukaudsete annuste manustamist. Mõõdukas

maksafunktsiooni kahjustus eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetikat ei mõjutanud. Kerge kuni mõõduka

maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine soovitatav (vt lõik 4.2).

Eslikarbasepiini farm

akokineetikat raskekujulise m

aksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole hinnatud.

Sugu

Uuringutes tervete uuringus osalejate ja patsientidega sugu eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetikat ei

mõjutanud.

Ravimil on müügiluba lõppenud

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes täheldatud kõrvaltoimed tekkisid eslikarbasepiini (eslikarbasepiinatsetaadi põhiline ja

farmakoloogiliselt aktiivne metaboliit) kliinilistest kontsentratsioonitasemetest tunduvalt madalamatel

kontsentratsioonitasemetel. Seega ei ole ohutuspiiri kontsentratsioonide võrdlemisega kindlaks määratud.

Rottide kroonilise toksilisuse uuringutes täheldati neurotoksilisust, kuid mitte uuringutes hiirte või koertega,

ning see on kooskõlas ka spontaanse kroonilise progresseeruva neuropaatia ägenemisega sellel loomaliigil.

Kroonilise toksilisuse uuringutes hiirte ja rottidega täheldati ka maksa tsentrilobulaarset hüpertroofiat ning

hiirte kartsinogeensuse uuringus maksatuumorite esinemissageduse suurenemist; need leiud on kooskõlas

maksa mikrosomaalsete ensüümide indutseerimisega, mis on toime, mida ei ole täheldatud

eslikarbasepiinatsetaati kasutanud patsientidel.

Eslikarbasepiinatsetaadi genotoksilisuse uuringud erilist ohtu inimesele ei näita.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

povidoon K 29/32

kroskarmelloosnaatrium

magneesiumstearaat

6.2

Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3

Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

Exalief 600 mg tabletid on pakitud alumiinium/alumiinium või alumiinium/PVC blistritesse pappkarpides,

mis sisaldavad 30 või 60 tabletti.

Exalief 600 mg tabletid on pakitud lastekindla polüpropüleenkorgiga HDPE-pudelitesse, mis on

pappkarpides ja sisaldavad 90 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

BIAL – Portela & Cª, SA

Ravimil on müügiluba lõppenud

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugal

tel.: +351 22 986 61 00

faks: +351 22 986 61 99

e-post: info@bial.com

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/520/007-011

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 21.04.2009

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti

kodulehel http://www.ema.europa.eu/

Ravimil on müügiluba lõppenud

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exalief 800 mg tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 800 mg eslikarbasepiinatsetaati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Tablett.

Valged piklikud tabletid, mille ühele küljele on pressitud ‘ESL 800’ ja teisel küljel on poolitusjoon. Tableti

saab jagada kaheks võrdseks pooleks.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Exalief on näidustatud lisaravina täiskasvanutel, kellel esineb partsiaalseid epilepsiahooge sekundaarse

generaliseerumisega või ilma.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Exaliefi tuleb kasutada lisaks olemasolevale krambivastasele ravile. Soovitatav algannus on 400 mg üks kord

päevas, mis tuleb ühe või kahe nädala pärast suurendada 800 mg-ni üks kord päevas. Annust võib olenevalt

individuaalsest ravivastusest suurendada 1200 mg-ni üks kord päevas (vt lõik 5.1).

Eakad (üle 65 aasta vanused)

Eakate patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik, sest Exaliefi kasutamise ohutuse kohta neil patsientidel

on vähe teavet.

Lapsed

Exaliefi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 18 aasta pole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Neerukahjustusega patsiendid

Neerukahjustusega patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik ning nende annust tuleb kohandada olenevalt

neerukliirensist (CL

) järgmiselt:

> 60 ml/min: annuse kohandamine ei ole vajalik;

30–60 ml/min: algannus 400 mg üle päeva 2 nädala jooksul, seejärel annus 400 mg üks kord

päevas. Olenevalt individuaalsest ravivastusest võib annust suurendada;

< 30 ml/min: raske neerukahjustusega patsientidel ei ole kasutamine soovitatav, kuna andmeid on

ebapiisavalt.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Kerge või mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Eslikarbasepiini farmakokineetikat raskekujulise maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole hinnatud

(vt lõigud 4.4 ja 5.2), mistõttu kasutamine neil patsientidel ei ole soovitatav.

Manustamisviis

Ravimil on müügiluba lõppenud

Exaliefi võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, karboksamiidi muude derivaatide (nt karbamasepiin, okskarbasepiin) või ravimi

ükskõik millise abiaine suhtes.

Teadaolev teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne (AV) blokaad.

4.4

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Exaliefiga on seostatud teatavaid kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, näiteks pearinglust ja unisust,

mis võivad suurendada õnnetusjuhtumitest tulenevate vigastuste esinemissagedust.

Exalief võib vähendada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite efektiivsust. Exaliefi kasutamisel on

soovitatav kasutada lisaks mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid (vt lõigud 4.5 ja 4.6).

Nagu muudegi epilepsiaravimite kasutamisel, on soovitatav ravi katkestamisel Exaliefiga teha seda järk-

järgult, et võimalikult vähendada krambihoogude sagenemise riski.

Exaliefi kasutamine samaaegselt okskarbasepiiniga ei ole soovitatav, sest see võib põhjustada aktiivsete

metaboliitide ülemäärast taset.

Teiste epilepsiaravimite kasutamise katkestamise kohta ravi ajal Exaliefiga (üleminek monoteraapiale)

kogemused puuduvad.

Platseebokontrolliga lisauuringutes epilepsiahaigetega tekkis 1,1%-l Exaliefiga ravitud üldpopulatsioonist

kõrvaltoimena lööve. Ülitundlikkuse nähtude või sümptomite tekkimisel tuleb Exaliefi kasutamine

katkestada.

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisel ei ole tõsiseid kutaanseid reaktsioone esinenud. HLA-B*1502 alleeli

olemasolu hani hiina ja tai päritoluga isikutel on tugevasti seotud Stevensi-Johnsoni sündroomi tekkeriskiga

nende ravimisel karbamasepiiniga. Seepärast tuleb hani hiina ja tai päritoluga uuringus osalejaid alati

võimaluse korral selle alleeli olemasolu suhtes skriinida enne ravi alustamist karbamasepiiniga või sellele

keemiliselt lähedaste ühenditega. Teistel rahvustel esineb HLA-B*1502 alleeli tühisel määral. Alleel

HLA-B*1502 Stevensi-Johnsoni sündroomi tekkega valgest rassist isikutel ei seondu.

Hüponatreemiat esines kõrvaltoimena vähem kui 1%-l Exaliefiga ravitud patsientidest. Hüponatreemia on

enamikul juhtudel asümptomaatiline, kuid sellega võivad kaasneda sellised kliinilised sümptomid nagu

krambihoogude süvenemine, segasus ja teadvuse nõrgenemine. Eslikarbasepiinatsetaadi annuse suurenedes

hüponatreemia esinemissagedus suurenes. Patsiente, kellel on hüponatreemiat põhjustav olemasolev

neeruhaigus või kes kasutavad samaaegselt ravimeid, mis võivad hüponatreemiat põhjustada (nt

diureetikumid, desmopressiin), tuleb kontrollida enne ravi eslikarbasepiinatsetaadiga ja ravi ajal seerumi

naatriumitasemeid. Seerumi naatriumitaset tuleb määrata ka hüponatreemia kliiniliste nähtude tekkimisel .

Peale selle tuleb naatriumitasemeid määrata ka rutiinsete laboratoorsete uuringute käigus. Kliiniliselt

asjakohase hüponatreemia tekkimisel tuleb Exaliefi kasutamine katkestada.

Exaliefi mõju primaarsetele generaliseerunud krambihoogudele ei ole uuritud. Seepärast ei ole soovitatav

ravimit neil patsientidel kasutada.

Eslikarbasepiinatsetaadi kliinilistes uuringutes on täheldatud PR-intervalli pikenemisi. Haiguslike

seisunditega (nt madal türoksiinitase, südame juhteteede häired) patsientide või teadaolevalt PR

pikenemisega seostatavaid ravimeid kasutavate patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientide ravimisel peab olema ettevaatlik ja nende annust tuleb kohandada

vastavalt kreatiniini kliirensile (vt lõik 4.2). Patsientidel, kelle CL

< 30 ml/min, ei ole ravimit soovitatav

kasutada ebapiisavate andmete tõttu.

Kuna kerge kuni mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega patsientide kohta on vähe kliinilisi andmeid ning

raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientide kohta farmakokineetilised ja kliinilised andmed puuduvad,

peab Exaliefi kasutamisel kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel olema ettevaatlik ning raske

maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole soovitatav seda kasutada.

Mitme näidustuse puhul on epilepsiavastaste toimeainetega ravitud patsientidel esinenud enesetapukavatsusi

ja enesetapuga seotud käitumist. Epilepsiaravimite randomiseeritud platseebokontrolliga uuringute

metaanalüüs on näidanud samuti enesetapukavatsuste ja enesetapuga seotud käitumise riski vähest

suurenemist. Selle riski mehhanism ei ole teada ning kättesaadavate andmete kohaselt ei ole selle riski

suurenemine eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisel välistatud. Seetõttu tuleb patsiente jälgida

enesetapukavatsuste ja enesetapuga seotud käitumise suhtes ning kaaluda sobivat ravi. Patsientidel (ja

patsientide hooldajatel) tuleb soovitada enesetapukavatsuste ja enesetapuga seotud käitumise tekkimisel

pidada nõu arstiga.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Eslikarbasepiinatsetaat muundub ulatuslikult eslikarbasepiiniks, mis elimineerub põhiliselt

glükuronidatsiooni teel.

In vitro

on eslikarbasepiin CYP3A4 ja UDP-glükuronüültransferaaside nõrk

indutseerija.

In vivo

avaldas eslikarbasepiin indutseerivat toimet nende ravimite metabolismile, mis

elimineeritakse põhiliselt CYP3A4 vahendusel. Võimalik, et koos Exaliefiga kasutamisel on vaja suurendada

valdavalt CYP3A4 abil metaboliseeritavate ravimite annuseid. Eslikarbasepiin võib

in vivo

avaldada

indutseerivat toimet nende ravimite metabolismile, mis elimineeritakse põhiliselt konjugeerimisel UDP-

glükuronüültransferaaside abil. Ravi alustamisel või lõpetamisel Exaliefiga või annuse muutmisel võib

kuluda ensüümide aktiivsuse uue tasemeni jõudmiseks 2 kuni 3 nädalat. Seda viivitust tuleb võtta arvesse

Exaliefi kasutamisel vahetult enne teiste ravimite kasutamist, mille annust on vaja kohandada nende

samaaegsel kasutamisel Exaliefiga, või samaaegsel kasutamisel nende ravimitega. Eslikarbasepiin avaldab

CYP2C19-le inhibeerivat toimet. Seega võib tekkida koostoimeid suurtes annustes eslikarbasepiinatsetaadi

manustamisel koos ravimitega, mida metaboliseerib põhiliselt CYP2C19.

Koostoimed muude epilepsiaravimitega

Karbamasepiin

Uuringus tervete katsealustega vähenes eslikarbasepiinatsetaadi (800 mg kord päevas) ja karbamasepiini

(400 mg kaks korda päevas) koos manustamisel aktiivse metaboliidi eslikarbasepiini efektiivne

kontsentratsioon keskmiselt 32%, tõenäoliselt glükuronidatsiooni indutseerimise tõttu. Muutusi

karbamasepiini ega selle ainevahetussaaduse karbamasepiinepoksiidi efektiivses kontsentratsioonis ei

täheldatud. Võimalik, et kasutamisel koos karbamasepiiniga on individuaalsest ravivastusest lähtuvalt vaja

suurendada Exaliefi annust. Patsiendiuuringute tulemused näitasid, et samaaegsel manustamisel on suurem

järgmiste kõrvaltoimete risk: topeltnägemine (11,4% katsealustest samaaegse karbamasepiiniga, 2,4%

katsealustest samaaegse karbamasepiinita), koordinatsioonihäired (6,7% katsealustest samaaegse

karbamasepiiniga, 2,7% katsealustest samaaegse karbamasepiinita) ja pearinglus (30,0% katsealustest

samaaegse karbamasepiiniga, 11,5% katsealustest samaaegse karbamasepiinita). Välistada ei saa ka muude

karbamasepiini ja eslikarbasepiinatsetaadi samaaegsest manustamisest põhjustatud kõrvaltoimete sagenemist.

Fenütoiin

Uuringus tervete uuringus osalejatega vähenes eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg kasutamisel üks kord päevas

samaaegselt fenütoiiniga aktiivse metaboliidi eslikarbasepiini kontsentratsioon keskmiselt 31–33% võrra,

mida põhjustas tõenäoliselt glükuronidatsiooni indutseerimine, ning suurenes fenütoiini kontsentratsioon

keskmiselt 31–35% võrra, mida tõenäoliselt põhjustas CYP2C19 inhibeerimine. Võib osutuda vajalikuks

olenevalt individuaalsest ravivastusest suurendada Exaliefi annust ja vähendada fenütoiini annust.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Lamotrigiin

Eslikarbasepiini ja lamotrigiini põhiline metabolisatsiooni tee on glükuronidatsioon, mistõttu võib eeldada

koostoime tekkimist. Uuring tervete uuringus osalejatega, kes kasutasid eslikarbasepiinatsetaati 1200 mg üks

kord päevas, näitas keskmiselt vähest farmakokineetilist koostoimet (lamotrigiini tase vähenes 15% võrra)

eslikarbasepiinatsetaadi ja lamotrigiini vahel, mistõttu annuse kohandamine ei ole vajalik. Isikutevahelise

varieeruvuse tõttu võib see toime siiski olla mõnel isikul kliiniliselt oluline.

Topiramaat

Uuringus tervete uuringus osalejatega eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg manustamisel üks kord päevas

samaaegselt topiramaadiga eslikarbasepiini kontsentratsioon oluliselt ei muutunud, kuid topiramaadi

kontsentratsioon vähenes 18% võrra, tõenäoliselt topiramaadi biosaadavuse vähenemise tulemusena. Annust

ei ole vaja kohandada.

Valproaat ja levetiratsetaam

Täiskasvanud langetõvehaigete III faasi uuringus näitas populatsiooni farmakokineetika analüüs, et

manustamine koos valproaadi või levetiratsetaamiga eslikarbasepiini efektiivset kontsentratsiooni ei

mõjutanud, kuid seda ei ole tavapäraste koostoimeuuringutega kontrollitud.

Muud ravimid

Suukaudsed rasestumisvastased vahendid

Eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg manustamisel üks kord päevas uuringus osalenud naistele koos samaaegselt

suukaudsete rasestumisvastaste ravimite kasutamisega vähenes levonorgestreeli ja etinüülöstradiooli

süsteemne kontsentratsioon vastavalt keskmiselt 37% ja 42%, mida tõenäoliselt põhjustas CYP3A4

indutseerimine. Seega peavad fertiilses eas naised kasutama ravi ajal Exaliefiga ja kuni menstruatsioonitsükli

lõpuni pärast ravi lõpetamist efektiivset rasestumisvastast meetodit (vt lõigud 4.4 ja 4.6).

Simvastatiin

Uuringus tervete katsealustega vähenes simvastatiini manustamisel koos eslikarbasepiinatsetaadiga (800 mg

kord päevas) selle efektiivne süsteemne kontsentratsioon keskmiselt 50%, tõenäoliselt CYP3A4

indutseerimise tõttu. Võimalik, et kasutamisel koos eslikarbasepiinatsetaadiga tuleb suurendada simvastatiini

annust.

Varfariin

Eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg manustamisel üks kord päevas samaaegselt varfariiniga vähenes vähesel

määral (23%), kuid statistiliselt oluliselt S-varfariini kontsentratsioon. R-varfariini farmakokineetikale ega

hüübimisele see mõju ei avaldanud. Koostoime isikutevahelise varieeruvuse tõttu tuleb esimestel nädalatel

pärast samaaegse ravi alustamist või lõpetamist varfariini ja eslikarbasepiinatsetaadiga pöörata tähelepanu

rahvusvahelisele normaliseeritud suhtarvule.

Digoksiin

Uuringus tervete uuringus osalejatega eslikarbasepiinatsetaat 1200 mg kasutamine üks kord päevas

digoksiini farmakokineetikat ei mõjutanud, mis näitas, et eslikarbasepiinatsetaat transporter P-glükoproteiini

ei mõjuta.

Monoaminooksüdaasi inhibiitorid (MAOI)

Eslikarbasepiinatsetaadi ja tritsükliliste antidepressantide vahelise struktuurilise seose tõttu on

eslikarbasepiinatsetaadi ja MAOI-de koostoime teoreetiliselt võimalik.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Epilepsia ja epilepsiaravimitega seotud üldised riskid

On tõestatud, et epilepsiahaigete naiste järglastel esineb väärarenguid kaks kuni kolm korda sagedamini kui

üldises populatsioonis, kus nende esinemissagedus on ligikaudu 3%. Kõige sagedamini esineb huulelõhet,

südame ja veresoonkonna väärarenguid ja neuraaltoru defekte. Mitme epilepsiaravimi koos kasutamisel võib

Ravimil on müügiluba lõppenud

suureneda sünnidefektide risk võrreldes monoteraapiaga, mistõttu on tähtis kasutada alati võimaluse korral

monoteraapiat. Fertiilses eas või sünnitamisvõimelised naised peavad konsulteerima eriarstiga. Kui naine

soovib rasestuda, tuleb epilepsiaravi uuesti läbi vaadata. Epilepsiaravi ei tohi järsult katkestada, sest see võib

põhjustada läbimurde-krambihooge, millel võivad olla tõsised tagajärjed nii emale kui ka lapsele.

Rasedus

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamise kohta rasedatel ei ole andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku

toimet reproduktiivsusele (vt jaotist "Fertiilsus"). Kui eslikarbasepiinatsetaati kasutav naine rasestub või

soovib rasestuda, tuleb Exaliefi kasutamine hoolikalt ümber hinnata. Tuleb kasutada minimaalset efektiivset

annust ja eelistada võimaluse korral monoteraapiat, vähemalt kolmel esimesel raseduskuul. Patsiente tuleb

teavitada väärarengute riski suurenemise võimalikkusest ning võimaldada neile sünnieelset skriinimist.

Jälgimine ja ennetamine

Epilepsiaravimid võivad põhjustada foolhappevaegust, mis võib aidata kaasa loote väärarengu tekkimisele.

Enne rasedust ja raseduse ajal on soovitatav kasutada foolhappe-toidulisandeid. Kuna nende lisandite

kasutamise efektiivsust ei ole tõestatud, võib sünnieelse diagonoosimise võimalust pakkuda ka naistele, kes

saavad lisaravi foolhappega.

Vastsündinul

Vastsündinutel on esinenud epilepsiaravimitest põhjustatud veritsemishäireid. Ettevaatusabinõuna tuleb

manustada raseduse viimastel nädalatel ja vastsündinule ennetavalt K

-vitamiini.

Fertiilses eas naised/rasestumisvastased vahendid

Eslikarbasepiinatsetaadil on ebasoovitavad koostoimed suukaudsete kontratseptiividega. Seetõttu tuleb ravi

ajal (ja kuni menstruatsioonitsükli lõpuni pärast ravi lõpetamist) kasutada teist efektiivset ja ohutut

rasestumisvastast meetodit.

Imetamine

Ei ole teada, kas eslikarbasepiinatsetaat imendub inimese rinnapiima. Loomkatsetes on eslikarbasepiin

rinnapiima imendunud. Ohtu imetatavale lapsele ei saa välistada, mistõttu ravi ajal Exaliefiga tuleb

imetamine katkestada.

Fertiilsus

Rottidel ja hiirtel uuriti eslikarbasepiinatsetaadi võimalikku kahjulikku mõju vanematele ja F1-põlvkonnale.

Fertiilsusuuringus isas- ja emasrottidega täheldati emasrottide sigivuse langust eslikarbasepiinatsetaadi

mõjul. Fertiilsusuuringus hiirtega täheldati mõju embrüo arengule, mõju võis aga tuleneda ka suuremast

kollakehapuudulikkusest ja seega viidata fertiilsuse langusele. Hiirtel suurenes suurte kõrvalekallete ja suurte

luustikupatoloogiate esinemissagedus. Ei rottidel ega hiirtel ei täheldatud mõju F1 fertiilsusnäitajatele.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Mõnel

patsiendil võivad tekkida pearinglus, unisus või nägemishäired, eelkõige ravi algul. Seepärast tuleb patsiente

hoiatada, et ravim võib neil kahjustada masinate käsitsemiseks või autojuhtimiseks vajalikke füüsilisi ja/või

vaimseid võimeid ning et neil ei ole soovitatav seda teha enne, kui on kindlaks määratud, et nende võime

neid tegevusi sooritada ei ole kahjustatud.

4.8

Kõrvaltoimed

Platseebokontrolliga uuringutes 1192 täiskasvanud patsiendiga, kellel esines partsiaalseid epilepsiahooge

(856 patsienti kasutas eslikarbasepiinatsetaati ja 336 platseebot), tekkis kõrvaltoimeid 45,3% patsientidest,

kes kasutasid eslikarbasepiinatsetaati, ja 24,4% patsientidest, kellele manustati platseebot.

Kõrvaltoimed olid tavaliselt kerge kuni mõõduka raskusastmega ja tekkisid valdavalt

eslikarbasepiinatsetaadiga ravi esimeste nädalate jooksul.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Allpool tabelis on kõik kõrvaltoimed, mida esines sagedamini kui platseebo kasutamisel ning rohkem kui 1

patsiendil, loetletud organsüsteemide ja esinemissageduse järgi: väga sage ≥ 1/10, sage ≥ 1/100 kuni < 1/10,

aeg-ajalt ≥ 1/1000 kuni < 1/100, harv ≥ 1/10 000 kuni < 1/1000. Igas esinemissageduse grupis on

kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteem

Väga

sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Vere ja

lümfisüsteemi

häired

aneemia

trombotsütopeenia,

leukopeenia

Immuunsüsteemi

häired

ülitundlikkus

Endokriinsüsteemi

häired

hüpotüreoidism

Ainevahetus- ja

toitumishäired

isu suurenemine, isu

vähenemine,

hüponatreemia,

elektrolüütide

tasakaaluhäire, kahheksia,

dehüdratsioon, rasvumine

Psühhiaatrilised

häired

unetus, apaatia,

depressioon, närvilisus,

agitatsioon,

tähelepanematus/hüper-

aktiivsus, segasus,

meeleolu kõikumised,

nutmine, psühhomotoorne

arenguhäire, stress,

psühhootiline häire

Närvisüsteemi

häired

pearinglus*,

unisus

peavalu,

koordinat-

sioonihäired*

, tähelepanu-

häired,

treemor

mäluhäire, tasakaaluhäire,

amneesia, hüpersomnia,

sedatsioon, ärrituvus,

afaasia, düsesteesia,

düstoonia, letargia,

parosmia, autonoomse

närvisüsteemi häire,

ajuataksia, väikeaju

sündroom,

grand mal

epilepsiahoog, perifeerne

neuropaatia, unefaasi

rütmihäire, nüstagm,

kõnehäire, düsartria,

hüpesteesia, ageusia,

põletustunne

Silma kahjustused

diploopia*,

nägemise

ähmastumine

nägemishäire, ostsillopsia,

binokulaarne silmade

liikumishäire, silmade

hüpereemia, sakaadilised

silmaliigutused, silmavalu

Kõrva ja labürindi

kahjustused

vertiigo

kõrvavalu, hüpakuusia,

tinnitus

Südame häired

südamepekslemine,

bradükardia,

siinusbradükardia

Ravimil on müügiluba lõppenud

Vaskulaarsed

häired

hüpertensioon,

hüpotensioon, ortostaatiline

hüpotensioon

Respiratoorsed,

rindkere ja

mediastiinumi

häired

düsfoonia, epistaksis, valu

rindkeres

Seedetrakti häired

iiveldus,

oksendamine

kõhulahtisus

düspepsia, gastriit,

kõhuvalu, suukuivus,

ebamugavustunne kõhus,

kõhu distensioon,

duodeniit,

ebamugavustunne

ülakõhus, igemete

hüperplaasia, gingiviit,

ärritunud soole sündroom,

veriroe, valulik neelamine,

ebamugavustunne maos,

stomatiit, hambavalu

pankreatiit

Maksa ja sapiteede

häired

maksahäire

Naha ja

nahaaluskoe

kahjustused

nahalööve

alopeetsia, nahakuivus,

hüperhidroos, erüteem,

küünte kahjustus,

nahakahjustus

Lihas-skeleti ja

sidekoe

kahjustused

müalgia, seljavalu,

kaelavalu

Neerude ja

kuseteede häired

nüktuuria, kuseteede

nakkus

Reproduktiivse

süsteemi ja

rinnanäärme

häired

menstruatsioonihäired

Üldised häired ja

manustamiskoha

reaktsioonid

väsimus,

kõnnakuhäire

asteenia, halb enesetunne,

külmavärinad, perifeerne

turse, ravimi kõrvaltoime,

perifeerne külmatunne

Uuringud

vererõhu langus, kehakaalu

langus, diastoolse vererõhu

langus, vererõhu tõus,

süstoolse vererõhu langus,

vere naatriumisisalduse

vähenemine, hematokriti

taseme langus,

hemoglobiinitaseme

langus, südametegevuse

kiirenemine,

transaminaaside taseme

tõus, triglütseriidide taseme

tõus, vaba trijoodtüroniini

(T3) taseme langus, vaba

türoksiini (T4) taseme

langus

Ravimil on müügiluba lõppenud

Vigastus, mürgistus

ja protseduuri

tüsistused

ravimi toksilisus,

kukkumine, liigesevigastus,

mürgistus, nahavigastus

* Platseebokontrolliga uuringutes samaaegselt karbamasepiini ja eslikarbasepiinatsetaadiga ravitud

patsientidel esines diploopiat, koordinatsioonihäireid ja pearinglust sagedamini.

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisega kaasneb PR-intervalli pikenemine. Võivad tekkida PR-intervalli

pikenemisega seotud kõrvaltoimed (nt AV blokaad, sünkoop, bradükardia). Eslikarbasepiinatsetaadiga

ravitud patsientidel teise ega kõrgema astme atrioventrikulaarset blokaadi ei täheldatud.

Eslikarbasepiinatsetaadi kasutamisega epilepsia raviskeemis platseebo-kontrollitud uuringutes ei tekkinud

harvaesinevaid kõrvaltoimeid nagu luuüdi depressioon, anafülaktilised reaktsioonid, rasked kutaansed

reaktsioonid (nt Stevensi-Johnsoni sündroom), süsteemne erütematoosluupus või raskekujulised südame

rütmihäired. Neid on aga esinenud okskarbasepiini kasutamisel. Seepärast ei saa nende tekkimist pärast ravi

Exaliefiga välistada.

4.9

Üleannustamine

Exaliefi tahtmatu üleannustamise korral on esinenud selliseid kesknärvisüsteemi sümptomeid nagu vertiigo,

ebastabiilne kõnnak ja hemiparees. Spetsiaalset antidooti ei ole teada. Vajaduse korral tuleb anda

sümptomaatilist ja toetavat ravi. Eslikarbasepiinatsetaadi metaboliite võib vajaduse korral efektiivselt

kõrvaldada hemodialüüsiga (vt lõik 5.2).

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: epilepsiaravimid, karboksamiidi derivaadid, ATC-kood: N03AF04

Toimemehhanism

Eslikarbasepiinatsetaadi täpne toimemehhanism on teadmata.

In vitro

elektrofüsioloogilised uuringud siiski

näitavad, et eslikarbasepiinatsetaat ja selle metaboliidid stabiliseerivad voltaažtundlike naatriumikanalite

inaktiveeritud olekut, takistades nende aktiveeritud oleku taastumist ja hoides sellega alal neuronite korduvat

aktiivsust.

Farmakodünaamiline toime

Eslikarbasepiinatsetaat ja selle aktiivsed metaboliidid hoidsid ära krambihoogude tekke mittekliinilistes

mudelites, millega prognoositi ravimi krampidevastast efektiivsust inimesel. Inimestel avaldub

eslikarbasepiinatsetaadi farmakoloogiline aktiivsus eelkõige aktiivse metaboliidi eslikarbasepiini kaudu.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Eslikarbasepiinatsetaadi efektiivsust ja ohutust on tõestatud kolmes III faasi topeltpimedas

platseebokontrolliga uuringus 1049 täiskasvanud patsiendiga, kelle partsiaalsed epilepsiahood ei allunud

ravile ühe kuni kolme samaaegselt kasutatud epilepsiaravimiga. Okskarbasepiini ja felbamaati ei lubatud neis

uuringutes samaaegsete ravimitena kasutada. Eslikarbasepiinatsetaati testiti annustes 400 mg, 800 mg ja

1200 mg üks kord päevas. Eslikarbasepiinatsetaat 800 mg üks kord päevas ja 1200 mg üks kord päevas

vähendasid epilepsiahoogude sagedust 12-nädalase säilitava ravi ajal platseebost oluliselt efektiivsemalt.

Uuringus osalejate osakaal, kellel krambihoogude esinemissagedus vähenes 50% võrra, oli kõikides III faasi

uuringutes platseeborühmas 19%, eslikarbasepiinatsetaati 400 mg/päevas manustanud rühmas 21%,

eslikarbasepiinatsetaati 800 mg/päevas manustanud rühmas 34% ja eslikarbasepiinatsetaati 1200 mg/päevas

manustanud rühmas 36%.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Ravimil on müügiluba lõppenud

Eslikarbasepiinatsetaat muundub ulatuslikult eslikarbasepiiniks. Eslikarbasepiinatsetaadi tasemed

vereplasmas jäävad pärast suukaudset manustamist tavaliselt alla kvantifitseerimispiiri. Eslikarbasepiini t

saavutatakse 2 kuni 3 tundi pärast annust. Biosaadavus on eeldatavasti kõrge, sest uriiniga väljuvate

metaboliitide hulk moodustas rohkem kui 90% eslikarbasepiinatsetaadi annusest.

Jaotumine

Eslikarbasepiini seondumine plasma valkudega on suhteliselt madal (< 40%) ja ravimi kontsentratsioonist

sõltumatu.

In vitro

uuringud on näidanud, et varfariini, diasepaami, digoksiini, fenütoiini ja tolbutamiidi

samaaegne kasutamine seondumist plasma valkudega asjakohaselt ei mõjutanud. Eslikarbasepiini samaaegne

kasutamine ei mõjutanud oluliselt varfariini, diasepaami, digoksiini, fenütoiini ja tolbutamiidi seondumist.

Biotransformatsioon

Eslikarbasepiinatsetaat biotransformeerub kiiresti ja ulatuslikult oma põhiliseks aktiivseks metaboliidiks

eslikarbasepiiniks hüdrolüütilise esmase metabolismi teel. Eslikarbasepiini maksimaalsed kontsentratsioonid

vereplasmas (C

) saavutatakse 2–3 tundi pärast annust ning plasmakontsentratsioonid stabiilses olekus

saavutatakse pärast 4- kuni 5-päevast annustamist üks kord päevas, mis vastab tegelikule poolväärtusajale

ligikaudu 20–24 tundi. Uuringutes tervete uuringus osalejatega ja täiskasvanud epilepsiahaigetega oli

eslikarbasepiini näiv poolväärtusaeg vastavalt 10–20 tundi ja 13–20 tundi. Vähemtähtsad plasmas sisalduvad

metaboliidid on R-likarbasepiin ja okskarbasepiin, mis osutusid aktiivseteks, ning eslikarbasepiinatsetaadi

glükuroonhappe konjugaadid eslikarbasepiin, R-likarbasepiin ja okskarbasepiin

.

Eslikarbasepiinatsetaat ei mõjuta oma metabolismi ega kliirensit.

Uuringutes eslikarbasepiini toime kohta värsketele inimese hepatotsüütidele täheldati UGT1A1 vahendatud

glükuronidatsiooni vähest aktiveerumist.

Eritumine

Eslikarbasepiinatsetaadi metaboliidid elimineeruvad süsteemsest ringest eelkõige neerude kaudu eritumise

teel muutumatul kujul ja glükuroniidkonjugaatidena. Eslikarbasepiin ja selle glükuroniid moodustavad

kokku üle 90% kõikidest uriiniga erituvatest metaboliitidest, ligikaudu kaks kolmandikku muutumatul kujul

ja kolmandik glükuroniidkonjugaadina.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Eslikarbasepiini farmakokineetika on vahemikus 400–1200 mg nii tervetel uuringus osalejatel kui ka

patsientidel lineaarne ja annusega proportsionaalne.

Eakad (üle 65 aasta vanused)

Eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetiline profiil eakatel patsientidel kreatiniini kliirensiga > 60 ml/min ei

ole muutunud (vt lõik 4.2).

Neerufunktsiooni kahjustus

Eslikarbasepiinatsetaadi metaboliidid elimineeruvad süsteemsest ringest eelkõige neerude kaudu eritumise

teel. Uuring kerge kuni raskekujulise neerukahjustusega patsientidega näitas kliirensi sõltuvust

neerufunktsioonist. Exaliefiga ravimisel on soovitatav kohandada annust patsientidel, kelle kreatiniini

kliirens on < 60 ml/min (vt lõik 4.2).

odialüüsiga eslikarbasepiinatsetaadi m

etaboliidid eemaldatakse plasmast.

Maksafunktsiooni kahjustus

Eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetikat ja metabolismi hinnati tervetel uuringus osalejatel ja mõõduka

maksakahjustusega patsientidel pärast korduvate suukaudsete annuste manustamist. Mõõdukas

maksafunktsiooni kahjustus eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetikat ei mõjutanud. Kerge kuni mõõduka

maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine soovitatav (vt lõik 4.2).

Eslikarbasepiini farm

akokineetikat raskekujulise m

aksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole hinnatud.

Sugu

Ravimil on müügiluba lõppenud

Uuringutes tervete uuringus osalejate ja patsientidega sugu eslikarbasepiinatsetaadi farmakokineetikat ei

mõjutanud.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes täheldatud kõrvaltoimed tekkisid eslikarbasepiini (eslikarbasepiinatsetaadi põhiline ja

farmakoloogiliselt aktiivne metaboliit) kliinilistest kontsentratsioonitasemetest tunduvalt madalamatel

kontsentratsioonitasemetel. Seega ei ole ohutuspiiri kontsentratsioonide võrdlemisega kindlaks määratud.

Rottide kroonilise toksilisuse uuringutes täheldati neurotoksilisust, kuid mitte uuringutes hiirte või koertega,

ning see on kooskõlas ka spontaanse kroonilise progresseeruva neuropaatia ägenemisega sellel loomaliigil.

Kroonilise toksilisuse uuringutes hiirte ja rottidega täheldati ka maksa tsentrilobulaarset hüpertroofiat ning

hiirte kartsinogeensuse uuringus maksatuumorite esinemissageduse suurenemist; need leiud on kooskõlas

maksa mikrosomaalsete ensüümide indutseerimisega, mis on toime, mida ei ole täheldatud

eslikarbasepiinatsetaati kasutanud patsientidel.

Eslikarbasepiinatsetaadi genotoksilisuse uuringud erilist ohtu inimesele ei näita.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

povidoon K 29/32

kroskarmelloosnaatrium

magneesiumstearaat

6.2

Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3

Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

Exalief 800 mg tabletid on pakitud alumiinium/alumiinium või alumiinium/PVC blistritesse pappkarpides,

mis sisaldavad 20, 30, 60 või 90 tabletti.

Exalief 800 mg tabletid on pakitud lastekindla polüpropüleenkorgiga HDPE-pudelitesse, mis on

pappkarpides ja sisaldavad 90 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ravimil on müügiluba lõppenud

BIAL – Portela & Cª, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugal

tel.: +351 22 986 61 00

faks: +351 22 986 61 99

e-post: info@bial.com

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/520/012-020

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 21.04.2009

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti

kodulehel http://www.ema.europa.eu/

Ravimil on müügiluba lõppenud

Lugege kogu dokumenti

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/987

EUROOPA AVALIK HINDAMISARUANNE

EXALIEF

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas

inimravimite komitee hindas tehtud uuringuid, et koostada ravimi kasutamise soovitused.

Kui vajate oma haigusseisundi või ravi kohta asjakohast lisateavet, lugege palun pakendi

infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või

apteekri poole. Kui soovite lisateavet inimravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun

teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Exalief?

Exalief on ravim, mis sisaldab toimeainena eslikarbatsepiinatsetaati. Ravimit turustatakse valgete

tablettidena (ümmargused 400 mg, piklikud 600 ja 800 mg).

Milleks Exaliefi kasutatakse?

Exalief on näidustatud täiskasvanute raviks, kellel on partsiaalsed epilepsiahood koos sekundaarse

generaliseerumisega või ilma. See on epilepsia vorm, mille korral aju ühe poolkera liigne elektriline

talitlus tekitab selliseid sümptomeid nagu ühe kehapoole järsud tõmblused, moonutatud kuulmis-,

maitse- või nägemisaistingud, tuimus või äkki tekkiv hirmutunne. Sekundaarse generalisatsiooni

korral levib liigtalitlus edasi üle kogu aju. Exaliefi tohib kasutada ainult lisaks muudele

epilepsiaravimitele.

Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Exaliefi kasutatakse?

Exaliefi algannus on 400 mg üks kord ööpäevas, mida suurendatakse ühe või kahe nädala järel tavalise

annuseni 800 mg üks kord ööpäevas. Annust võib suurendada 1200 mg-ni ööpäevas, olenevalt

patsiendi ravivastusest. Exaliefi võib võtta koos toiduga või ilma.

Exaliefi tuleb kasutada ettevaatlikult üle 65-aastastel patsientidel, sest selle rühma kohta puudub piisav

ravimiohutuse teave. Ka neeruprobleemidega patsiendid peavad ravimit kasutama ettevaatlikult ja

ning annust tuleb kohandada olenevalt neerutalitlusest. Ravimit ei soovitata kasutada raskete neeru-

või maksaprobleemidega patsientidel. Exaliefi ei soovitata kasutada ka alla 18-aastastel lastel.

Kuidas Exalief toimib?

Exaliefi toimeaine eslikarbatsepiinatsetaat muundub organismis epilepsiaravimiks eslikarbatsepiiniks.

Epilepsiat põhjustab aju liigne elektriline talitlus. Elektriimpulsside liikumiseks närvides on vaja

naatriumiioonide kiiret liikumist närvirakkudesse. Eslikarbatsepiini mõju seisneb oletatavasti selles, et

ravim blokeerib elektrilisest pingest sõltuvad naatriumikanalid, mille tulemusel naatriumiioonid ei saa

siseneda närvirakkudesse. See vähendab aju närvirakkude elektrilist talitlust, vähendades

epilepsiahoogude intensiivsust ja arvu.

Kuidas Exaliefi uuriti?

Enne inimuuringuid kontrolliti Exaliefi toimet muude katsetega.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Ravimiga tehti kolm põhiuuringut, milles osales kokku 1050 muude ravimitega ravimata partsiaalsete

epilepsiahoogudega täiskasvanut. Kõigis kolmes uuringus võrreldi Exaliefi kolme annuse (400 mg,

800 mg ja 1200 mg üks kord ööpäevas) efektiivsust platseebo (näiva ravimi) efektiivsusega. Kõikidele

patsientidele anti ka muid epilepsiaravimeid. Kõigis kolmes uuringus oli efektiivsuse põhinäitaja

epilepsiahoogude arvu vähenemise 12 nädala järel.

Milles seisneb uuringute põhjal Exaliefi kasulikkus?

Kolmes uuringus kokku oli Exaliefi 800 mg ja 1200 mg annus kasutamisel lisaks muudele

epilepsiaravimitele epilepsiahoogude arvu vähendamisel platseebost efektiivsem. Uuringu algul oli

patsientidel keskmiselt ligikaudu 13 epilepsiahoogu kuus. 12-nädalase ravi järel oli see langenud

Exaliefi 800 mg annust võtnud patsientidel 9,8 epilepsiahooni kuus ja 1200 mg annust võtnud

patsientidel 9 hooni kuus, samas platseebopatsientidel oli see 11,7 hoogu kuus.

Mis riskid Exaliefiga kaasnevad?

Exaliefi saavatest patsientidest ligikaudu pooltel esineb kõrvalnähte. Exaliefi kõige sagedamad

kõrvalnähud (esinenud enam kui ühel patsiendil kümnest) on peapööritus ja unisus. Exaliefi kohta

teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Exaliefi ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla eslikarbatsepiinatsetaadi, selle ravimi mis tahes

muu koostisaine või muude karboksamiididerivaatide (eslikarbatsepiinatsetaadiga sarnase struktuuriga

ravimid, näiteks karbamatsepiin või okskarbatsepiin) suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi

kasutada patsiendid, kellel on teise või kolmanda astme atrioventikulaarblokaad (südame elektrilise

talitluse teatud häire).

Miks Exalief heaks kiideti?

Inimravimite komitee jõudis otsusele, et Exaliefi kasulikkus muude epilepsiaravimite lisaravimina

täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad partsiaalsed epilepsiahood sekundaarse generaliseerumisega

või ilma, on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Exaliefile müügiloa.

Muu teave Exaliefi kohta

Euroopa Komisjon andis Exaliefi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele

Bial-Portela & Ca, SA 21. aprillil 2009.

Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti Exaliefi kohta leiate siit

Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2009.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet