OXALIPLATIN WINTHROP 5MG/ML, INF PLV SOL 1X100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
OXALIPLATINA (OXALIPLATINUM)
Dostupné s:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha
ATC kód:
L01XA03
Dávkování:
100MG/LAH
Léková forma:
Prášek pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 034/06-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8595116556036

Přílohač.1krozhodnutíozměněregistracesp.zn.sukls108322/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE–INFORMACEPROUŽIVATELE

OXALIPLATIN WINTHROP5 mg/ml

prášekpro přípravu infuzního roztoku

oxaliplatinum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémířenebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci,prosím, sdělte

to svému lékařinebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeOXALIPLATINWINTHROP5mg/mla kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačneteOXALIPLATINWINTHROP5mg/mlužívat

3. JakseOXALIPLATINWINTHROP5 mg/mlužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakOXALIPLATINWINTHROP5mg/mluchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEOXALIPLATINWINTHROP5mg/mlAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Léčivoulátkou přípravkuOxaliplatin Winthropjeoxaliplatina.

Oxaliplatin Winthropsepoužívá kléčbězhoubnéhonádorutlustého střeva(léčbakarcinomu tlustého

střevaveIII. stádiu,po kompletnímodstraněnípůvodního nádoru,nebokléčběmetastazujícího

karcinomu tlustého střeva akonečníku).OxaliplatinWinthropsepoužívá vkombinacisjinými

protinádorovýmiléky-5-fluorouracilema kyselinoufolinovou.

Před podáníminfuze do žílyjetřebaOxaliplatin Winthroprozpustita vytvořitroztok.Oxaliplatin

Winthroppatříklékůmna léčbu nádorových onemocněníaobsahuje platinu.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEOXALIPLATIN

WINTHROP5mg/mlUŽÍVAT

NeužívejteOXALIPLATINWINTHROP

- jestližejstealergický/á (přecitlivělý/á)naoxaliplatinunebo na kteroukolidalšísložku přípravku

Oxaliplatin Winthrop včetně monohydrátu laktózy,

- pokudkojíte,

- pokudu Vás bylzjištěnsníženýpočetkrvinek,

- pokudtrpítemravenčeníma pocitemnecitlivostiprstůrukou a/nebo nohou a mátepotíže

sprováděnímjemných úkonů,jakoje např. zapínáníknoflíků,

- máte vážné postiženíledvin.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuOXALIPLATIN WINTHROPje zapotřebí

- jestližejstejižněkdyprodělal/aalergickou reakcinaléčiva obsahujícíplatinu,jakojenapř.

karboplatina,cisplatina. Alergické reakcesemohou vyskytnoutběhemkaždé infuze

oxaliplatiny.

- pokudmátemírnou nebostřednězávažnou poruchufunkceledvin.

- pokudmáte jakékoliproblémysjátry.

Oxaliplatina můžesnižovatplodnost,a to inevratně.Mužůmléčenýmoxaliplatinouseproto

nedoporučujepočítdítěběhemléčbya 6 měsíců po ukončeníléčbyaje vhodné poraditseomožnosti

konzervace spermatupředzahájenímléčby.Mužimusípoužívatspolehlivou antikoncepciběhem

léčbyaještě dalších6 měsíců po ukončeníléčby.

Vzájemné působenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím, informujtesvého lékaře o všech lécích, které užíváte nebojste užíval(a)vnedávné době, ato i

o lécích,kteréjsou dostupné bezlékařského předpisu.

Těhotenstvía kojení

Běhemléčbyoxaliplatinousenedoporučuje otěhotnět,protomusítepoužívatspolehlivou

antikoncepci.Ženymusíužívatspolehlivou antikoncepciběhemléčbyaještě další4 měsícepo

ukončeníléčby.

Pokud jstetěhotná nebo plánujete otěhotnět,je velmidůležité, abyste totorozhodnutíprodiskutovala

sesvýmlékařemdříve, nežzahájíteléčbu.

Pokud otěhotníteběhemléčby,musíte neprodleně informovatsvého lékaře.

Vprůběhuléčbyoxaliplatinou nesmítekojit.

Před užitímjakéhokolivléčivého přípravku sezeptejtesvého lékařenebolékárníka.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Přiléčbě oxaliplatinoumůžebýtzvýšené rizikozávratíčinevolnosti, která může býtdoprovázena

zvracením, a jinýmineurologickýmipříznaky,které mohou ovlivnitjistotupřichůzia rovnováhu.

Pokud ktomu dojde, neměl/a bysteříditdopravníprostředkya obsluhovatstroje.Pokudmáte při

užívánípřípravkuOxaliplatin Winthropproblémysezrakem, neřiďte auto, neobsluhujte stroje

anevykonávejte nebezpečné činnosti.

3.JAKSEOXALIPLATINWINTHROP5 mg/mlUŽÍVÁ

Oxaliplatin Winthropsepoužívá pouze kléčbě dospělých pacientů.

Určeno kjednorázovému použití.

Dávkování

Dávka přípravkuOxaliplatin WinthropzávisínaVašemtělesnémpovrchu.Tense vypočítá zVaší

hmotnostia výšky.

Obvyklé dávkováníu dospělých, včetněstaršíchosob,činí85mg/m 2 tělesného povrchu. Dávka, která

Vámbude podávána, buderovněžzávisetna výsledcích Vašich krevníchtestů aléčebnéodpovědina

Oxaliplatin Winthrop(zdaseuVásprojevilynežádoucíúčinky).

Způsob acesta podání

Oxaliplatin WinthropVámpředepíše lékař–specialista naonkologickou léčbu.

LékVámpodá profesionálnízdravotník, kterýpřipravípotřebnou dávkupřípravku Oxaliplatin

Winthrop.

Oxaliplatin Winthropsepodává ve forměinfuze do žíly(nitrožilníinfuze)po dobu 2 až6 hodin.

Oxaliplatin WinthropVámbude podáván současněs kyselinoufolinovou apředinfuzídostanete5-

fluorouracil.

Četnostpodávání

Infuzibudete dostávatzpravidlajedenkrátza 2 týdny.

Trváníléčby

Dobu trváníléčbystanovíVášlékař.

Léčba potrvá maximálně 6měsíců, pokud následuje pokompletnímodstraněníVašeho nádoru.

Jestližejste užil(a)více přípravkuOXALIPLATIN WINTHROP, nežjsteměl(a)

Tento přípravekVámbudepodávatprofesionálnízdravotník, protoje nepravděpodobné, že dostanete

příliš velkou čipříliš maloudávku.

Pokud dojde kpředávkování, můžete pocítitzvýšené nežádoucíúčinky. Vášlékařmůžezahájit

příslušnouléčbu kodstraněnítěchto nežádoucích účinků.

Pokudmáte kléčbějakékolivdotazy, obraťtesenasvého lékaře, zdravotnísestrunebo lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky,můžemítiOXALIPLATINWINTHROPnežádoucíúčinky, které seale

nemusívyskytnoutu každého.

Pokud seuVásvyskytnejakýkolivnežádoucíúčinek,je třebainformovatlékaře před zahájenímdalší

léčby.

Níže naleznete popisnežádoucích účinků, kteréseuVásmohou vyskytnout.

Informujte neprodlenělékaře,pokudzpozorujeteněkterýznásledujícíchúčinků:

neobvyklývýskytmodřin,krváceníneboprojevyinfekce, např. bolenívkrku nebo vysoká teplota,

přetrvávajícínebo vážnýprůjemnebo zvracení,

krevnebo hrudkyvbarvětmavě hnědé kávyve zvratcích,

stomatitida/mukozitida (oparynebo afty),

nejasnédýchacíporuchy, např.suchýkašel, potíže sdýchánímnebo chrapot,

souborpříznaků, které zahrnujíbolesthlavy, změnuduševníchschopností, záchvatyaporuchyzraku

(zrakovou neostrostažztrátu zraku).Jedná seo příznakyvzácného neurologickéhoonemocnění,tzv.

reverzibilníhozadníholeukoencefalopatického syndromu.

Jiné známé nežádoucíúčinkypřípravkuOxaliplatin Winthropjsou:

Velmičasté(vícenež u 1osobyz10)

Oxaliplatin Winthropmůže postihnoutnervy(periferníneuropatie).Můžete cítitmravenčenía/nebo

pocitnecitlivostiprstůrukoua/nebo nohou, kolemústnebo vhrdle, cožmůže býtobčasprovázeno

křečemi.

Tyto účinkyjsou často vyvolányvlivemchladu, např.po otevřeníchladničkynebo kdyždržípacientv

rucechlazenýnápoj.

Dále můžete mítpotíže sprováděnímjemných úkonů, např.sezapínánímknoflíků. Ikdyžtyto účinky

ve většině případů samovolně zmizí,je možné, žesymptomyperifernísenzorické neuropatiebudou

přetrvávatipoukončeníléčby.

Někteřípacientizaznamenalipocitmravenčení,náhlýpocitpodobnýšoku procházejícísměremdolů

pažeminebo trupempo ohnutíšíje.

Oxaliplatin Winthropmůže občas způsobitnepříjemnýpocitvkrku, obzvláště připolykání,apocit

dýchavičnosti. Pokud setyto pocityobjeví, pakje to obvykle běheminfuze nebojsou vyvolány

vlivemchladu. Ačkolivjsou nepříjemné, nebudoutrvatdlouho aodezní,anižbybylo nutnéje

jakkolivléčit.Vášlékařsevšakmůže rozhodnoutohledně změnyVašíléčby.

Oxaliplatin Winthropmůže způsobitprůjem, mírnounauzeu (pocitna zvracení)a zvracení,ikdyž

Vámlékařpřed zahájenímléčbyobvykle předepíše přípravky, které majínevolnostipředcházet.Tyto

přípravkymůžete užívatipo ukončeníléčby.

Oxaliplatin Winthropvyvolávádočasnésníženípočtu krvinek. Sníženípočtu červených krvinek

může způsobitanémii(sníženípočtučervených krvinek), abnormálníkrvácenínebo tvorbu podlitin

(důsledeksníženípočtukrevních destiček). Sníženípočtu bílých krvinekmůžezpůsobitnáchylnostk

infekcím.

LékařVámpřed zahájenímléčbyaskaždou dalšíkůrou odebere kreva zkontroluje, zda máte

dostatečnýpočetkrvinek.

Dalšívelmičasté nežádoucíúčinkyjsou:

nepříjemné pocityvokolímísta vpichu čivmístě vpichu běheminfuze,

horečka, zimnice(chvění),mírnýnebo výraznýpocitúnavy, bolest,

změnytělesné hmotnosti, ztráta chutikjídlu, poruchychuti,zácpa,

bolesthlavy, bolestzad,

otoknervů, tuhnutíšíje, abnormálníchuťnajazyku,která můžemítvlivnamluvení,

stomatitida/mukozitida (oparynebo afty),

bolestžaludku,

nezvyklékrvácení, včetně krváceníznosu,

kašel, potíže sdýcháním,

alergické projevy,vyrážka,která může zarudnoutasvědit, mírné vypadávánívlasů(alopecie),

změnyvýsledků krevních testů, včetnětěch, které setýkajíabnormalitjaterníchfunkcí

Časté(méněnežu 1 osobyz10)

infekcevdůsledku sníženípočtu bílých krvinek,

trávicípotíže apálenížáhy, škytavka, návaly, závratě,

nadměrné pocenía onemocněnínehtů,olupováníkůže,

bolestna hrudi,

plicníonemocněnía rýma,

bolestkloubůa kostí,

bolestpřimočenía poruchyledvin,neobvykláfrekvence močení,dehydratace,

krevvmoči/stolici, žilníotoky, plicníembolie,

vysokýkrevnítlak,

depreseanespavost,

zánětspojiveka poruchyzraku

Méněčasté(méněnežu1osobyze100)

neprůchodnoststřevnebootokystřeva,

nervozita

Vzácné(méněnežu1 osobyz1000)

hluchota,

onemocněníplicnítkáněapotíže sdýcháním, které mohou býtněkdysmrtelné(tzv. intersticiální

plicnínemoc),

dočasná krátkodobáztráta zraku.

Velmivzácné(méněnežu 1 osobyz10000)

krevnebočásticevbarvětmavě hnědé kávyve zvratcích.

Neníznámo(frekvencinelze určit)

křeče.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKOXALIPLATIN WINTHROP5mg/mlUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Nevyžadujísežádnézvláštnípodmínkyuchovávánítohotoléčebného přípravku předjeho mícháním.

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnosti, uvedenéna vnějšímobalu a na injekčnílahvičce.Doba

použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Oxaliplatin Winthropnesmípřijítdo kontaktu sočima nebo pokožkou. Pokud dojde knáhodnému

rozbitílahvičky, informujtebezodkladnělékaře nebo zdravotnísestru.

Po skončenípodáváníinfuze budeOxaliplatin Winthropnáležitě odstraněnlékařemnebo zdravotní

sestrou.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoOXALIPLATIN WINTHROPobsahuje

- Léčivoulátkoujeoxaliplatinum.Jednalahvička obsahujeoxaliplatinum50 mgnebo 100 mg.

- Pomocnoulátkouje monohydrátlaktózy.

JakOXALIPLATIN WINTHROPvypadá acoobsahujetoto balení

LahvičkypřípravkuOxaliplatin Winthropobsahujíbílýprášekpro přípravuinfuzního roztoku.

1lahvička obsahuje 50mgnebo 100mgoxaliplatinyamonohydrátlaktózy. Baleníobsahujejednu

lahvičku.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutío registraci

sanofi-aventis,s.r.o., Praha,Česká republika

Výrobce

Thissen

Rue dela Papyrée 2-6

B-1420 Braine l’Alleud

Belgie

nebo

Aventis Pharma Ltd

RainhamRoad South

Dagenham, Essex

RM10 7XS

Velká Británie

nebo

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

IndustrieparkHöchst

65926 FrankfurtamMain

Německo

Dalšíinformace otomto přípravku získáte u místníhozástupcedržitelerozhodnutío registraci:

Česká republika:sanofi-aventis,s.r.o.-Tel:+420233 086111

Tento léčivý přípravek jeregistrován večlenských státech EEApodnásledujícíminázvy:

Francie:OXALIPLATINEDAKOTAPHARM5 mg/ml, poudre poursolution pourperfusion

Itálie:Foxantal5 mg/mlpolvere persoluzione perinfusione

Portugalsko:Oxaliplatinawinthrop 5mg/mlpó para solução para perfusão

Španělsko:Foxantal5mg/mlpolvo para solución paraperfusión

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:30.3.2012

Následujícíinformacejsouurčenypouze pro lékařskýa zdravotnickýpersonál

NÁVODKPŘÍPRAVĚAPOUŽITÍ PŘÍPRAVKUOXALIPLATIN WINTHROP5MG/ML,

PRÁŠEKPROPŘÍPRAVUINFUZNÍHOROZTOKU

___________________________________________________________________________

Jedůležité, abyste sipřečetl/acelý obsah tohoto návodu buď před přípravourekonstituovaného

roztokuOXALIPLATINWINTHROP, neboinfuzníhoroztokuOXALIPLATINWINTHROP

1. FORMULACE

OXALIPLATINWINTHROP5 mg/mlprášekpropřípravuinfuzníhoroztokujebílýaž téměřbílý

lyofilizátnebo prášekpro přípravuinfuzníhoroztoku obsahující5 mg/mloxaliplatinya monohydrát

laktózy.

2. BALENÍ

OXALIPLATINWINTHROPsedodává vlahvičkáchsjednotlivou dávkou. 1 baleníobsahuje 1

lahvičku přípravkuOXALIPLATINWINTHROP(50 mgnebo 100 mg).

LahvičkapřípravkuOXALIPLATINWINTHROPo objemu36 mljevyrobenazčirého sklatypu,I,

obsahuje50mgprášku oxaliplatinyaje opatřenapryžovou chlorobutylovou zátkou.

LahvičkapřípravkuOXALIPLATINWINTHROPo objemu50 mljevyrobenazčirého sklatypuI,

obsahuje100mgprášku oxaliplatinyaje opatřenapryžovou chlorobutylovou zátkou.

OXALIPLATINWINTHROPbalenýkprodeji:

Nevyžadujísežádnézvláštnípodmínkyuchovávánítohotoléčivého přípravku

Rekonstituovanýroztokvoriginálnílahvičce:

Zmikrobiologického achemického hlediskamá býtrekonstituovanýroztokokamžitě naředěn5%

roztokemglukózy(50mg/ml).

Infuzníroztok:

Po rozředěnírekonstituovaného roztoku 5%roztokemglukózy(50mg/ml)byla prokázánachemická a

fyzikálnístabilita na 24 hodin při2-8°C.

Zmikrobiologického hlediskamá býtpřípravekpoužitokamžitě.

Není-lipoužitokamžitě, doba apodmínkyuchovávánípřípravku po otevřenípředpoužitímjsouna

odpovědnostiuživatelea normálně bytato doba neměla býtdelšínež24 hodin při2 až8 °C, pokud

ředěníneproběhlo vkontrolovaných avalidovaných aseptických podmínkách.

Před použitímpřípravekvizuálně zkontrolujte.Mělbybýtpoužitpouze čirýroztokbezjakýchkoliv

částic.

Přípravekje určen pouze kjednorázovému použití. Nepoužitýroztokodstraňte.

3. DOPORUČENÍ PROBEZPEČNOUMANIPULACI

Stejnějako ujiných potenciálnětoxických sloučeninjetřebadbátzvýšenéopatrnostipřimanipulaci

sroztokyoxaliplatinya přijejichpřípravě.

Návod kzacházeníspřípravkem

Zdravotnickýpersonálmusízacházets toutocytotoxickou látkou sezvýšenouopatrností, abybyla

zaručenaochranapracovníka ijehookolí.

Příprava injekčního roztokucytotoxických látekmusíbýtprováděna vyškolenýmpersonálemse

znalostmio používanémléčivu, vpodmínkách, které zaručujíneporušenostvýrobku, ochranu

prostředíahlavně ochranuosob, které sléčivemmanipulujívsouladus nařízenímidanénemocnice.

To vyžadujeprostorvymezenýktomuto účelu.Jezdezakázáno kouřit,jísta pít.

Personálmusíbýtvybaven vhodnýmipomůckami:je nutnýplášťs dlouhýmirukávy, ochrannámaska,

pokrývka hlavy, ochrannébrýle, sterilnírukaviceprojednorázové použití, ochranné krytypracovní

plochy, nádobya pytle na odpad.

S výměškya zvratkyje třeba manipulovatopatrně.

Těhotné ženymusíbýtupozorněny, že nesmímanipulovats cytotoxickýmilátkami.

Sjakoukolivrozbitou nádoboujetřebazacházetstejnějako s kontaminovanýmodpadem.

Kontaminovanýodpad bymělbýtspálen ve vhodných pevných nádobách s příslušnýmoznačením.

Vizodstavec"Likvidace"níže.

Pokud dojde ke kontaktu oxaliplatiny, rekonstituovaného neboinfuzníhoroztoku s kůží, je třeba

postiženémísto okamžitě adůkladněomýtvodou.

Pokud seoxaliplatina, rekonstituovanýneboinfuzníroztokdostanena sliznici,jetřebapostižené

místo okamžitě adůkladněomýtvodou.

4. PŘÍPRAVAROZTOKUPROINTRAVENÓZNÍINFUZI

Zvláštníupozorněnípro použití

NEPOUŽÍVEJTEinjekčnívybaveníobsahujícíhliník.

NEPODÁVEJTEpřípraveknerozpuštěný.

Jako ředicíroztoklze použítpouze5%roztokglukózy(50 mg/ml).NEPROVÁDĚJTE

rekonstitucineboředěníroztokemchloridu sodnéhonebo roztokyobsahujícímichloridy.

infuznímvakua nepodávejte

zároveň vjednéinfuznílince.

-fluorouracilem,spřípravky

kyselinyfolinové obsahujícímitrometamoljako pomocnou látku a trometamolovýmisolemi

jiných léčivých látek.

Zásaditéléčivé přípravkynebo roztokynepříznivě ovlivňujístabilitu oxaliplatiny.

Návod k použitís kyselinou folinovou(jakofolinátvápenatý nebofolinátsodný)

Infuze oxaliplatinyv250-500 mlroztoku 5%glukózy(50 mg/ml)vdávce85 mg/m 2 sepodává

současněsintravenózníinfuzíkyselinyfolinové v5%roztoku glukózy(50mg/ml), po dobu 2-6

hodin, za použitíYlinkyumístěnétěsně před místemvpichuinfuze.Tyto dva léčivé přípravkyse

nesmíkombinovatve stejnéminfuznímvaku. Kyselina folinová nesmíobsahovattrometamoljako

pomocnou látku a může býtzředěna pouze izotonickým5%roztokemglukózy(50 mg/ml), nikdy ne

alkalickýmiroztokynebo roztokemchloridu sodnéhonebo roztokyobsahujícímichloridy.

Návod k použitís5-fluorouracilem

Oxaliplatina se musívždypodávatpřed fluoropyrimidiny, tj. 5-fluorouracilem. Po podáníoxaliplatiny

propláchněte linku a poté podávejte5-fluorouracil.

Pro dalšíinformace oléčivých přípravcích kombinovaných soxaliplatinou vizpříslušnýSouhrn údajů

o přípravku výrobce.

-POUŽÍVEJTE POUZE doporučenározpouštědla (vizníže).

-Jakýkolivrekonstituovanýroztok,kterývykazujepřítomnostsraženin,nesmíbýtpoužita musíbýt

náležitě odstraněnpodle pokynů pro zacházenís nebezpečnýmodpadem(vizníže).

4.1 Přípravarekonstituovaného roztokupřípravkuOxaliplatin Winthrop(oxaliplatina,5

mg/ml)

− užítvodu nainjekcenebo5%roztokglukózy(50 mg/ml).

Lahvička 50 mg:kzískáníkoncentrace 5mgoxaliplatiny/mlpřidejte 10 mlrozpouštědla.

Lahvička 100 mg:kzískáníkoncentrace5 mgoxaliplatiny/mlpřidejte 20 mlrozpouštědla.

Zmikrobiologického achemického hlediskalze rekonstituovanýroztokředitokamžitě 5%roztokem

glukózy(50mg/ml).

Před použitímpřípravekvizuálně zkontrolujte.Mělbybýtpoužitpouze čirýroztokbezjakýchkoliv

částic.

Přípravekje určen pouze kjednorázovému použití. Nepoužitýroztokje třebanáležitě odstranit.

4.2 Přípravainfuzníhoroztoku

Naberte požadovanémnožstvípřipraveného roztoku zlahvičky/lahvičeka potéjejrozřeďte250-

500mlroztoku 5%glukózy(50 mg/ml)pro získáníroztoku o koncentracioxaliplatinymezi

minimálně 0,2 mg/mla 0,7 mg/ml. Rozmezíkoncentrací, pro které byla prokázánafyzikálně-chemická

stabilita oxaliplatiny,je mezi0,2 mg/mlaž2,0 mg/ml.

Podávejteve formě intravenózníinfuze.

Po rozředění5%roztokemglukózy(50mg/ml)bylaprokázánachemická afyzikálnístabilitapo

24hodin při2-8°C.

Zmikrobiologického hlediskamá býtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitě, doba a

podmínkyuchovávánípřípravku po otevřenípřed použitímjsou na odpovědnostiuživateleanormálně

bydoba neměla býtdelšínež24 hodinpři2 až8°C, pokud ředěníneproběhlo vkontrolovaných a

validovaných aseptických podmínkách.

Před použitímpřípravekvizuálně zkontrolujte.Mělbybýtpoužitpouze čirýroztokbezjakýchkoliv

částic.

Přípravekje určen pouze kjednorázovému použití. Nepoužitýroztokje třeba zlikvidovat(vizníže

kapitola "Likvidace").

NIKDYnepoužívejte krekonstitucia ředěníroztokchloridusodného nebo roztokyobsahující

chloridy.

Kompatibilitainfuzního roztoku oxaliplatinybyla testovánase vzorkyaplikačníhosetuna báziPVC.

4.3Infuze

Podáváníoxaliplatinynevyžaduje předchozíhydrataci.

Oxaliplatina naředěnáve 250-500ml5%glukózy(50 mg/ml)na koncentracinemenšínež0,2 mg/ml

musíbýtpodávánainfuzído centrálníneboperifernížílypo dobu 2-6 hodin. Podává-liseoxaliplatina

vkombinacis 5-fluorouracilem,musípředcházetinfuze oxaliplatinyinfuzi5-fluorouracilu.

4.4 Likvidace

Zbytekléčivéhopřípravkustejnějakoveškerýmateriálpoužitýprorekonstituci,ředěníainfuzimusí

býtzlikvidovánvsouladusestandardnímnemocničnímpostupempředepsanýmprolikvidaci

cytotoxického materiálu dleplatných nařízenítýkajících selikvidace nebezpečného odpadu.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls142824/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

OXALIPLATIN WINTHROP5 mg/ml

prášek pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

50 mg lahvička: jedna lahvička obsahuje oxaliplatinum 50 mg k rekonstituci v 10 ml rozpouštědla

100 mg lahvička: jedna lahvička obsahuje oxaliplatinum 100 mg k rekonstituci ve 20 ml rozpouštědla

1 ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu infuzního roztoku.

Popis přípravku: Bílý až téměř bílý lyofilizát nebo prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA) je indikována k:

-adjuvantní léčbě stupně III (DukeC) karcinomu tlustého střeva po kompletní resekci primárního

tumoru;

-k léčbě metastazujícího karcinomu tlustého střeva.

4.2 Dávkování a způsob podání

Příprava injekčních roztoků cytotoxických látek musí být prováděna vyškoleným personálem se

znalostí používaných léčivých přípravků, vpodmínkách, které zaručují neporušenost (integritu)

léčivého přípravku, ochranu prostředí i osob, které sléčivým přípravkem manipulují, v souladu s

předpisy nemocnice. To vyžaduje prostor vymezený ktěmto účelům. Je zdezakázáno kouřit, jíst a pít

(viz bod 6.6).

Dávkování

POUZE PRO DOSPĚLÉ

Doporučená dávka oxaliplatiny v adjuvantní léčbě je 85 mg/m 2 intravenózně, opakovaně každé 2

týdny po dobu 12 cyklů (6 měsíců).

Doporučená dávka oxaliplatiny v léčbě metastazujícího karcinomu tlustého střeva je 85 mg/m 2

intravenózně, opakovaně každé 2 týdnydo progrese onemocnění, nebo dokud nedojde k nepřijatelným

projevům toxicity.

Uvedenou dávku je nutno upravit podle individuální snášenlivosti (viz bod 4.4).

Oxaliplatina by měla být vždy podávána před fluoropyrimidiny, tj.před5-fluorouracilem(5-

FU).

Oxaliplatina se podává formou 2-6 hodin trvající intravenózníinfuze ve 250 až 500 ml 5% roztoku

glukózy (50 mg/ml) k dosažení koncentrace mezi 0,2 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70mg/ml je nejvyšší

koncentrace v klinické praxi pro oxaliplatinu v dávkách 85 mg/m 2 .

Oxaliplatina se užívá především v kombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) podáváným v kontinuální

infuzi.Při dvoutýdenním léčebném schématu se kombinuje bolus a kontinuálníinfuze 5-fluorouracilu

(5-FU).

Zvláštní skupiny pacientů

-Poškození ledvin:

Oxaliplatinanesmí být podávánapacientůmse závažnýmrenálním poškozením (viz body4.3a 5.2).

U pacientů smírnýmaž středně závažnýmrenálním poškozenímjedoporučenádávka 85mg/m 2 (viz

body4.4). Dávku není třeba u pacientů smírnou renální dysfunkcí upravovat.

-Jaterní nedostatečnost:

Ve studii fáze I, která zahrnovala pacienty srůznými úrovněmi jaterního poškození, bylo zjištěno, že

frekvence a závažnost poruch jater a žlučových cest je ve vztahu kpostupujícímu onemocnění a

zhoršení jaterních funkcí.

Během klinického sledování nebylo u těchto pacientů upravováno dávkování.

-Starší osoby:

Při podávání oxaliplatiny samostatně nebo vkombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) osobámstarším 65

let nebylo pozorováno žádné zvýšení závažné toxicity,protonení u těchto osobnutnéspeciálně

upravovat dávkování.

-Pediatričtí pacienti:

Pro použití oxaliplatiny u dětí není žádná relevantní indikace. Účinnost oxaliplatinyvmonoterapiiu

dětíse solidními nádorydosudnebylaprokázána(viz bod 5.1).

Způsob podání

Oxaliplatina se podává formou intravenózníinfuze.

Její podávání nevyžaduje hyperhydrataci.

Oxaliplatina se podává formouinfuze do periferní žíly nebo centrálním žilním katetrem po dobu 2-6

hodin naředěná ve 250-500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) na koncentraci ne menší než

0,2mg/ml.Infuze oxaliplatiny musí vždy předcházet podání 5-fluorouracilu (5-FU).

Vpřípadě extravazace léčivého přípravku musí být podání okamžitěpřerušeno.

Návod k použití:

Oxaliplatina musí být před použitím rozpuštěna a dále naředěna. Krozpuštění a kdalšímu ředění

lyofilizátu se může použít pouze 5% roztok glukózy (50 mg/ml)(viz bod 6.6).

4.3 Kontraindikace

Oxaliplatina je kontraindikována u pacientů při:

známépřecitlivělosti na oxaliplatinu nebo na pomocné látky obsažené v přípravku

kojení

myelosupresi zjištěné před začátkem prvního cyklu léčby,která je doložena počtemneutrofilů

<2x10 9 /l a/nebo počtemtrombocytů<100x10 9 /lna začátku léčby

periferní senzorické neuropatii sfunkčním poškozením před začátkem prvního cyklu léčby

těžkém poškození renálních funkcí (clearance creatininu menší než 30 ml/min)(viz bod 5.2).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Oxaliplatinu lzepodávat jen na specializovaném onkologickém oddělení a pod dohledem zkušeného

onkologa.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin je zapotřebí pečlivě monitorovat

nežádoucí účinky a vpřípadě toxicity upravit dávku (viz bod 5.2).

Hypersenzitivní reakce

Pacienti, kteří mají v anamnéze alergickou reakci na jiné sloučeniny platiny,majíbýt pečlivě

sledováni pro včasné odhalení symptomů alergické reakce. Vpřípaděprojevůanafylaktického typu po

podání oxaliplatiny je nutno okamžitěpřerušitinfuzi a nasadit odpovídající symptomatickou léčbu.U

těchto pacientůjeopakované podání oxaliplatiny kontraindikováno.U všech sloučenin platiny byly

hlášeny zkřížené reakce, vněkterých případech fatální.

V případě extravazace oxaliplatiny musí býtinfuze okamžitě ukončena a nasazena běžná lokální

symptomatickáléčba.

Neurologické příznaky

Neurologická toxicita oxaliplatiny by měla být pečlivě sledována, zvláště pak v případě kombinované

léčby sdalšími léčivými přípravky vykazujícími neurologickou toxicitu. Před zahájením léčby, před

jejím každým dalším cyklem a pravidelně po podání by měl být pacient neurologicky vyšetřen.

Pokud se u pacienta objeví akutní laryngofaryngeální dysestézie (viz bod 4.8) během 2-hodinové

infuzenebo do několika hodin po jejím ukončení, podávají se následující dávky oxaliplatiny formou

6hodinovéinfuze.

Periferní neuropatie

Pokud se objeví neurologické symptomy (parestézie, dysestézie), jsou doporučeny následující úpravy

dávek oxaliplatiny, závislé jak na trvání, tak na závažnosti neurologických příznaků:

Pokud symptomy přetrvávají déle než 7 dnů a jsou obtěžující, následující dávka by měla být

snížena z 85 na 65mg/m 2 (léčba metastazujícího karcinomu tlustého střeva) nebo na 75 mg/m 2

(adjuvantní léčba).

V případě parestézií bez funkčního poškození přetrvávajících až do dalšího léčebného cyklu by

následující dávka měla být snížena z 85 na 65mg/m 2 (léčba metastazujícího karcinomu tlustého

střeva) nebo na 75mg/m 2 (adjuvantní léčba).

Pokud přetrvávají parestézie s funkčními poruchami do následujícího cyklu, měla by být léčba

přerušena.

Pokud se symptomy zmírní po přerušení léčby, lze zvážit její obnovení.

Pacienti by měli být informováni o možnosti přetrvávání příznaků periferní senzorické neuropatie po

ukončení léčby. Lokalizované mírné parestézie nebo parestézie, které mohou interferovat sfunkčními

aktivitami, mohou přetrvávat i 3 roky po ukončení adjuvantní léčby.

Zadní reverzibilní leukoencefalopatický syndrom (RPLS)

U pacientů léčených oxaliplatinou vkombinaci schemoterapií byl hlášen výskytzadního

reverzibilního leukoencefalopatického syndromu (RPLS, rovněž známý pod zkratkou PRES, Posterior

Reversible Encephalopathy Syndrome). RPLS je vzácné, reverzibilní, rychle se rozvíjející

neurologické onemocnění, které může zahrnovat záchvat, hypartenzi, bolest hlavy, zmatenost, ztrátu

zraku a další zrakové a neurologické poruchy (viz bod 4.8). Diagnóza RPLS je založena na výsledku

zobrazovánímozku nejlépe pomocí magnetické rezonance (MRI).

Nauzea, zvracení, průjem, dehydratace a hematologické změny

Toxické účinky oxaliplatiny na zažívací trakt, které se projevínauzeou nebo zvracením, opodstatňují

preventivní a/nebo terapeutické podání antiemetik (viz bod 4.8).

Zejména při podávání oxaliplatiny s5-fluorouracilem (5-FU) může těžký průjem/zvracení způsobit

dehydrataci, paralytický ileus, střevní obstrukci, hypokalémii, metabolickou acidózu a renální

poškození.

Projevy hematologické toxicity (počet neutrofilů<1,5x10 9 /l a/nebo počettrombocytů<50x10 9 /l) jsou

důvodem k odložení následujícího terapeutického cyklu až do zlepšení krevního obrazu kpřijatelným

hodnotám. Kompletní krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtuleukocytůmábýt vyšetřen na

počátku léčby a dále před každým cyklem.

Pacientimusíbýt přiměřeně informováni o riziku průjmu/zvracení, mukozitidy/stomatitidy a

neutropenie po podání oxaliplatiny/5-fluorouracilu (5-FU), aby mohlivnáhlých případechkontaktovat

svého ošetřujícího lékaře kvůli vhodné léčbě.

Pokud se mukozitida/stomatitida vyskytne s neutropenií nebo bez ní, další léčba by měla být odložena,

dokud nedojde k uzdravení mukozitidy/stomatitidy na stupeň 1 nebo menší a/nebo dokud počet

neutrofilů není 1,5x10 9 /l.

Pokud se podává oxaliplatina v kombinaci s5-fluorouracilem (5-FU) (spolu skyselinou folinovou

(FA) či bez), měla by se dávka 5-fluorouracilu (5-FU) upravit podle jeho toxických účinků.

V případě průjmu 4. stupně, neutropenie 3.-4. stupně (počet neutrofilů <1x10 9 /l), trombocytopenie 3.

-4. stupně (počettrombocytů < 50x10 9 /l) by měla být dávka oxaliplatiny snížena z 85 na 65mg/m 2

(léčba metastazujícího karcinomu tlustého střeva) nebo na 75mg/m 2 (adjuvantní léčba), za současného

obvyklého snížení dávky 5-FU.

Plicní poruchy

V případě nevysvětlených respiračních symptomů jako např. neproduktivního kašle, dušnosti,plicních

chrůpkůnebo radiologicky zjištěných plicních infiltrátů by podávání oxaliplatiny mělo být přerušeno,

dokud následná plicní vyšetření nevyloučí intersticiální onemocnění plic nebo plicní fibrózu (viz bod

4.8).

Jaterní poruchy

Vpřípadě abnormálních jaterních testů nebo portální hypertenze, které obvykle nevznikají v důsledku

metastáz vjátrech, by měly být vzaty vúvahu velmi vzácné případy přípravkem vyvolaných jaterních

cévních poruch.

Těhotenství

Pro užívání během těhotenství viz bod 4.6.

Fertilita

Vpreklinických studiích byly u oxaliplatiny pozorovány genotoxické účinky. Pacientům-mužům

léčeným oxaliplatinou se proto doporučuje užívat spolehlivou antikoncepci během léčby a 6 měsíců po

ukončení léčby. Před léčbou je doporučeno zajímat se o možnost konzervace spermií, protože

oxaliplatina může mít antifertilní efekt, který může být nevratný.

Ženy by během léčby oxaliplatinou neměly otěhotnět a měly by používat spolehlivou antikoncepci

(viz bod 4.6).

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

U pacientů, kterým byla podána jednotlivá dávka 85mg/m 2 oxaliplatiny okamžitě před podáním 5-

fluorouracilu (5-FU), nebyla pozorována žádná změnazměna úrovně expozice5-fluorouracilu (5-FU).

In vitronebylo pozorovánožádné významnévytěsnění oxaliplatiny z vazby na plazmatické proteiny

těmito látkami: erythromycin, salicyláty, granisetron, paklitaxel anatriumvalproát.

4.6 Těhotenství a kojení

V současnosti nejsoukdispozici žádné údaje týkající se bezpečnosti přípravku při jeho podávání

vprůběhu těhotenství. Ve studiích se zvířaty byla zaznamenána reprodukční toxicita. Není proto

doporučeno užívat oxaliplatinu během těhotenstvía ženámvplodném věku, které neužívají

antikoncepci. Podávání oxaliplatiny lze zvážit pouze po zhodnocení poměru prospěch/riziko pro plod a

se souhlasem pacientky.

Spolehlivá antikoncepce musí být užívána během léčby a po vysazení léčby 4 měsíce u žen a 6 měsíců

u mužů.

Nebylo sledováno, zda dochází kvylučování oxaliplatiny do mateřského mléka. Oxaliplatina je proto

po dobu kojení kontraindikována.

Oxaliplatina může mít antifertilní účinky (viz bod 4.4).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly prováděny žádné studiesledující účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně léčba

oxaliplatinou může zvýšit riziko závratí,nauzey a zvracení. Ostatní neurologické symptomy, které

ovlivňují chůzi a rovnováhu, mohouméně závažně nebo mírně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat

stroje.

Poruchy zraku, zejména přechodná ztráta vidění (reverzibilní po ukončení terapie), mohou ovlivnit

schopnost pacienta řídit a obsluhovat stroje. Proto je třeba pacienty upozornit, že tyto potenciální

účinky přípravku mohou ovlivnit jejichschopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí reakce oxaliplatiny v kombinaci s5-fluorouracilem (5-FU)/kyselinou folinovou

(FA) byly gastrointestinální (průjem,nauzea, zvracení a mukozitida), hematologické (neutropenie,

trombocytopenie) a neurologické (akutní periferní senzorická neuropatie, závislá na celkové podané

dávce).Celkově byly tyto reakce častější a závažnější u oxaliplatiny akombinace s 5-fluorouracilem

(5-FU)/kyselinou folinovou než u kombinace s 5-fluorouracilem (5-FU) nebo kyselinou folinovou

samostatně.

Četnostihlášených nežádoucích účinků uvedených v tabulce vycházejí z klinických studií léčby

metastazujícího karcinomu tlustého střeva a adjuvantní léčby (zahrnuto 416 pacientů v rameni

oxaliplatina+ 5-fluorouracil (5-FU)a 1108 pacientů vrameni oxaliplatina +kyselina folinová (FA)) a

z postmarketingových zkušeností.

Četnosti v této tabulce jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (1/10); časté (1/100,

<1/10); méně časté (1/1 000,<1/100); vzácné (1/10000,<1/1000); velmi vzácné (<1/10000),

není známo(nelze určit zdostupných údajů).

Bližší údaje jsou shrnuty vtabulce.

MedDRA

systém

orgánovýchtříd Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

Vyšetření -zvýšení jaterních

enzymů

-zvýšení alkalické

fosfatázy v krvi

-zvýšení krevního

bilirubinu

-zvýšení laktát

dehydrogenázyv krvi

-zvýšení hmotnosti

-zvýšení kreatininu

v krvi

-sníženítělesné

hmotnosti (léčba

metastazujícího

karcinomu tlustého

střeva)

Poruchy krve -anemie -febrilní -imunoalergická

MedDRA

systém

orgánovýchtříd Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

alymfatického

systému -neutropenie

-trombocytopenie

-leukopenie

-lymfopenie neutropenie trombocytopenie

hemolytická

anemie

Poruchy

nervového

systému* -periferní senzorická

neuropatie

-senzorické poruchy

-poruchy chuti

-bolest hlavy -závratě

-motorická

neuritida

-meningismus -dysarthrie

-zadní

reverzibilní

leukoencefalopa-

tický syndrom

(RPLS či PRES)

(viz bod 4.4)

Poruchy oka -konjunktivitida

-poruchy zraku -přechodný

pokles ostrosti

vidění

-poruchy

zorného pole

-neuritida optiku

-přechodná ztráta

vidění,

reverzibilní po

ukončení terapie

Poruchy ucha

alabyrintu -ototoxicita -hluchota

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy -dušnost

-kašel

-epistaxe -škytavka

-plicní embolie -intersticiální

plicní

onemocnění

někdy fatální

-plicní fibróza**

Gastrointestinál

ní poruchy* -nauzea

-průjem

-zvracení

-stomatitida/mukozitida

-bolest břicha

-zácpa -dyspepsie

-gastroezofageální

reflux

-gastroezofageální

krvácení

-krvácení z rekta -ileus

-střevní

obstrukce -kolitida vč.

průjmu

vyvolaného

Clostridium

difficile

-pankreatitida

Poruchy ledvin

amočových cest -hematurie

-dysurie

-abnormální

frekvence močení

Poruchy kůže a

podkožní tkáně -poruchy kůže

-alopecie -exfoliace kůže

(např. syndrom

rukou a chodidel)

-erytematózní

vyrážka

-vyrážka

-nadměrné pocení

-onemocnění nehtů

Poruchy svalové

akosterní

soustavy a

pojivové tkáně -bolest zad -artralgie

-bolest kostí

Poruchy

metabolismu a -anorexie

-hyperglykemie -dehydratace -metabolická

acidóza

MedDRA

systém

orgánovýchtříd Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

výživy -hypokalemie

-hypernatremie

Infekce a

infestace* -infekce -rhinitida

-infekce horních

cest dýchacích

-neutropenická

sepse

Cévní poruchy -krvácení

-zrudnutí kůže

-hluboká žilní

trombóza

-hypertenze

Celkové

poruchy a

reakce vmístě

aplikace -únava

-horečka++

-astenie

-bolest

-reakce vmístě

vpichu+++

Poruchy

imunitního

systému* -alergie/alergická reakce+

Psychiatrické

poruchy -deprese

-insomnie -nervozita

* viz podrobný odstavec níže

** viz bod 4.4

+ Velmi častéalergie/alergické reakce, které se vyskytují především během infuze, vněkterýchpřípadech

fatální. Časté alergické reakce zahrnují:vyrážkunakůži(zejména kopřivku), konjunktivitidu, rhinitidu.

Časté anafylaktickénebo anafylaktoidníreakcezahrnují:bronchospasmus, angioedém, hypotenzi, pocit

bolesti na hrudia anafylaktickýšok.

++ Velmi často horečka, ztuhlost (třes), buď infekční (s nebo bez febrilní neutropenie) nebo pravděpodobně

imunologického mechanismu.

+++Bylyhlášenyreakce vmístě vpichu zahrnující bolesti vmístě vpichu, zčervenání, otok a trombózu.

Extravazace může také vést kbolesti vmístě vpichu a zánětu, který může být závažný a může vést ke

komplikacím včetně nekrózy, zvláště je-li oxaliplatina podávána do perifernížíly(viz bod 4.4).

Poruchy krve a lymfatického systému

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina/5-

fluorouracil (5-

FU)/kyselina folinová

(FA)

85 mg/m² Léčba metastazujícího

karcinomu tlustého

střeva Adjuvantní léčba

každé 2 týdny Celkově St. 3 St. 4 Celkově St. 3 St. 4

Anémie 82,2 3 <1 75,6 0,7 0,1

Neutropenie 71,4 28 14 78,9 28,8 12,3

Trombocytopenie 71,6 4 <1 77,4 1,5 0,2

Febrilní neutropenie 5,0 3,6 1,4 0,7 0,7 0,0

Neutropenická sepse 1,1 0,7 0,4 1,1 0,6 0,4

Neznámá frekvence po uvedení přípravku na trh:

hemolyticko-uremický syndrom

Poruchy imunitního systému

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina/5-

fluorouracil (5-

FU)/kyselina folinová

(FA)

85 mg/m² Léčba metastazujícího

karcinomu tlustého

střeva Adjuvantní léčba

každé 2 týdny Celkově St. 3 St. 4 Celkově St. 3 St.4

Alergické reakce/

alergie 9,1 1 <1 10,3 2,3 0,6

Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je vpřípadě oxaliplatiny toxicita limitující dávku. Zahrnuje senzorickou

periferní neuropatii charakterizovanou dysestézií a/nebo parestézií vkončetinách, které mohou být

spojeny s křečemi, často vyvolanými chladem. Tyto symptomy se vyskytují až u 95% léčených

pacientů. Délka trvání těchto symptomů, které obvykle vymizí vobdobí mezi jednotlivými

terapeutickými cykly, se prodlužuje spočtem cyklů.

Výskyt bolesti a/nebo funkční poruchy jsou důvodem, vzávislosti na trvání symptomů, pro úpravu

dávky nebo dokonce přerušení léčby (viz bod 4.4).

Tato funkční porucha zahrnuje potíže sjemnou motorikou a je pravděpodobně důsledkem

senzorického poškození. Riziko výskytu trvalých obtíží při kumulativní dávce přibližně 850 mg/m 2 (tj.

10 cyklů) je přibližně 10 % a 20 % při kumulativní dávce 1020 mg/m 2 (tj. 12 cyklů).

Vevětšině případů se příznaky neurologické toxicity zlepší nebo zcela vymizí po přerušení léčby. Při

adjuvantní léčbě karcinomu tlustého střeva mělo 6 měsíců po ukončení léčby 87% pacientů žádné

nebo mírné příznaky. Po tříletém sledování vykazovalo přibližně 3 % pacientů buď přetrvávající

lokalizované parestézie mírné intenzity (2,3%) nebo parestézie, které mohou interferovat sfunkčními

aktivitami (0,5%).

Byly hlášeny akutní neurosenzorické projevy (viz bod 5.3). Obecně se začínají objevovat během doby

podávání přípravku a často se vyskytují při působení chladu. Obvykle se projevují jako přechodná

parestézie, dysestézie a snížená citllivost. Akutní syndrom faryngolaryngeální dysestésie se objevuje

u 1-2% pacientů a je charakterizován subjektivními pocity poruchy polykání a dušnosti/pocitu dušení,

bez objektivního výskytu respiračního distressu (žádná cyanóza nebo hypoxie) nebo laryngospasmu

nebo bronchospasmu (žádný stridor, dušnost); byly také pozorovány křeče čelisti, abnormální pocity

na jazyku, dysartrie a pocity tlaku na hrudi. Ačkoli byla vtěchto případech podávána antihistaminika

a bronchodilatancia, tyto příznaky jsou rychle reverzibilní dokonce při absenci jakékoli léčby.

Prodloužení dobyinfuze pomáhá redukovat výskyt tohoto syndromu (viz bod 4.4).Výjimečně byly

pozorovány jiné příznaky, zahrnující křeče čelisti/křeče svalů/mimovolní svalové kontrakce/svalové

záškuby/myoklonus, abnormální koordinaci pohybů/abnormální chůzi/ataxii/poruchy rovnováhy,

napětí hrdla nebo hrudníku/tlak/dyskomfort/bolest.Kvýše uvedeným účinkůmmohou býtnavíc

přidruženy poruchy hlavových nervů nebo se také mohou vyskytnout izolované případy např. ptózy,

diplopie, afonie/dysfonie/chrapotu, což je někdy popisováno jako paralýza hlasivek, abnormálního čití

jazyka nebo dysartrie, někdy popisované jako afázie, neuralgie tigeminu/bolesti obličeje/bolesti očí,

snížení ostrosti vidění, poruchy zorného pole.

Během léčby oxaliplatinou byly hlášeny další neurologické symtomy jako dysartrie, ztráta hlubokých

šlachových reflexů a Lhermittův příznak. Byly hlášenyojedinělé případy zánětu zrakového nervu.

Neznámá frekvence po uvedení přípravku na trh:

křeče

Gastrointestinální poruchy

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina/5-fluorouracil

(5-FU)/kyselina folinová (FA)

85 mg/m² Léčba metastazujícího

karcinomu tlustého

střeva Adjuvantní léčba

každé 2 týdny Celkově St. 3 St. 4 Celkově St. 3 St. 4

Nauzea 69,9 8 <1 73,7 4,8 0,3

Průjem 60,8 9 2 56,3 8,3 2,5

Zvracení 49,0 6 1 47,2 5,3 0,5

Mukozitida/

stomatitida 39,9 4 <1 42,1 2,8 0,1

Doporučuje se léčebné nebo preventivní podávání antiemetik.

Dehydratace, paralytický ileus, střevní obstrukce, hypokalémie, metabolická acidóza apoškození

ledvin mohou být způsobeny závažným průjmem/zvracením zejména při kombinování oxaliplatiny

s5-fluorouracilem (5-FU) (viz bod 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné (<1/10000):

Syndrom jaterní sinusoidální obstrukce, znám také jako venookluzivní onemocnění jater, nebo

patologické projevy týkající se takových jaterních onemocnění, včetně peliosis hepatis, nodulární

regenerativní hyperplázie, perisinusoidální fibrózy. Klinickými projevy může být portální hypertenze

a/nebo zvýšení transamináz.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné (<1/10000):

Akutní tubulární nekróza, akutní intersticiální nefritida a akutní selhání ledvin.

4.9 Předávkování

Není k dispozici žádné antidotum oxaliplatiny. V případech předávkování lze očekávat prohloubení

nežádoucích účinků. Mělo by být zahájeno monitorování hematologických parametrů a příslušná

symptomatická léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:jinácytostatika, sloučeniny platiny

ATCkód: L01XA03

Oxaliplatina je antineoplastická léčivá látka z nové skupiny platinových derivátů, kde je atom platiny

vázán v komplexu s 1,2-diaminocyklohexanem („DACH“) a oxalátovou skupinou.

Oxaliplatina tvoří jediný enantiomer, (SP-4-2)-[(1R,2R)-cyklohexan-1,2-diamin-kN,kN´]

[ethanedioato(2-)-kO 1 ,kO 2 ]platinu.

Oxaliplatina vykazuje široké spektrum jakin vitrocytotoxicity, takin vivoprotinádorové aktivity na

různých nádorových modelových systémech, včetně modelů kolorektálního karcinomu u lidí.

Oxaliplatina rovněž působíin vitroain vivovrůzných modelových systémech rezistentních na

cisplatinu.

V kombinaci s5-fluorouracilem (5-FU) bylo pozorováno synergické cytotoxické působení jakin vitro,

takin vivo.

Studie mechanismu působení oxaliplatiny, který není ještě zcela objasněn, podporují hypotézu, že

hydratovaný metabolit oxaliplatiny vstupuje do interakce s DNA a dochází tak k tvorbě intra-a inter-

můstků mezi vlákny DNA, což vede kukončení syntézy DNA. Výsledkem je cytotoxický a

protinádorový efekt.

U pacientů smetastazujícím karcinomem tlustého střeva je účinnost oxaliplatiny (85 mg/m 2

opakovaně každé dva týdny) vkombinaci s5-fluorouracilem (5-FU)/kyselinou folinovou (FA)

prokázána ve třech klinických studiích:

V první linii léčby dvouramennásrovnávacístudie fáze III EFC2962 randomizovala 420

pacientůdo skupiny léčené: 5-fluorouracilem(5-FU)/kyselinoufolinovou(FA) samostatně

(LV5FU2, N=210) nebo kombinacíoxaliplatina +5-fluorouracil (5-FU)/kyselina folinová (FA)

(FOLFOX4, N=210).

U předléčenýchpacientů srovnávací tříramenná studie fáze III EFC4584 randomizovala 821

pacientů refrakterních k irinotekanu (CPT-11) + 5-fluorouracil (5-FU)/kyselina folinová (FA)

do kombinacíbuď5-fluorouracil (5-FU)/kyselina folinová (FA) samostatně (LV5FU2,

N=275),oxaliplatina vmonoterapii (N=275) nebo kombinace oxaliplatiny s 5-fluorouracilem

(5-FU)/kyselinou folinovou (FA) (FOLFOX4, N=271).

Závěrem, nekontrolovaná studie fáze II EFC2964zahrnulapacienty refrakterní k 5-

fluorouracilu (5-FU)/kyselině folinové (FA) samostatně. Pacienti byli léčeni oxaliplatinou s

5-fluorouracilem (5-FU)/kyselinou folinovou (FA) (FOLFOX4, N=57).

Uvedené dvě randomizované klinické studie, EFC2962 vléčbě první linie a EFC4584 u již léčených

pacientů, demonstrovaly významně vyššíléčebnou odpověď a prodlouženídobypřežívání bez

progrese (PFS)/dobydo progrese (TTP) ve srovnání sléčbou samotným5-fluorouracilem (5-

FU)/kyselinou folinovou (FA).

Ve studii EFC4584 provedené u předléčených refrakterních pacientů rozdíl vmediánu celkového

přežití (OS) mezi kombinací oxaliplatiny a5-fluorouracil (5-FU)/kyselina folinová (FA)nedosáhl

statistické významnosti.

Odpověď na léčbu u FOLFOX4 versus LV5FU2

Odpověď na léčbu, %

(95% CI)

nezávislé radiologické

přezkoumání

analýza ITT LV5FU2 FOLFOX4 Oxaliplatina samostatně

(16-27) 49

(42-56) První linie

EFC2962

Přezkoumání odpovědi

na léčbu každých 8 týdnů hodnota p=0,0001 NA*

(0,0-2,7) 11,1

(7,6-15,5) Předléčení pacienti

EFC4584

(refrakterní k CPT-11 +

5-FU/FA)

Přezkoumání odpovědi

na léčbu každých 6 týdnů hodnota p<0,0001 1,1

(0,2-3,2)

Předléčení pacienti

EFC2964

(refrakterní NA* 23

(13-36) NA*

k 5-FU/FA)

Přezkoumání odpovědi

na léčbu každých 12

týdnů

NA = neaplikovatelné

Medián obdobípřežitíbez progrese (PFS)/Mediándobydo progrese (TTP)

FOLFOX4 versus LV5FU2

Medián PFS/TTP,

měsíce

(95% CI)

nezávislé radiologické

přezkoumání analýzou

ITT LV5FU2 FOLFOX4 Oxaliplatina samostatně

(5,5-6,5) 8,2

(7,2-8,8) První linie

EFC2962 (PFS)

Log-rank hodnota p=0,0003 NA*

(1,8-2,9) 5,3

(4,7-6,1) Předléčení pacienti

EFC4584 (TTP)

(refrakterní k CPT-11 +

5-FU/FA) Log-rank hodnota p=0,0001 2,1

(1,6-2,7)

Předléčení pacienti

EFC2964

(refrakterní

k 5-FU/FA) NA* 5,1

(3,1-5,7) NA*

*NA = neaplikovatelné

Medián celkovédoby přežití (OS) u FOLFOX4 versus LV5FU2

Medián OS, měsíce

(95% CI)

ITT analýza LV5FU2 FOLFOX4 Oxaliplatina samostatně

14,7

(13-18,2) 16,2

(14,7-18,2) První linie

EFC2962

Log-rank hodnota p=0,12 NA*

(7,3-9,3) 9,9

(9,1-10,5) Předléčení pacienti

EFC4584*

(refrakterní k CPT-11 +

5-FU/FA) Log-rank hodnota p=0,09 8.1

(7.2-8.7)

Předléčení pacienti

EFC2964

(refrakterní

k 5-FU/FA) NA* 10,8

(9,3-12,8) NA*

*NA = neaplikovatelné

U předléčených pacientů (EFC4584), kteří byli na počátku studie symptomatičtí, vykazovala

významné zlepšení symptomů větší část léčená oxaliplatinou/5-fluorouracilem (5-FU)/kyselinou

folinovou (FA), ve srovnání spacienty léčenými5-fluorouracilem (5-FU)/kyselinou folinovou (FA)

samostatně (27,7% vs. 14,6%, p<0,0033). U dosud neléčených pacientů (EFC2962) nebyl nalezen

žádný statistický rozdíl mezi dvěma léčenými skupinami vhodnocení všech aspektů kvality života.

Nicméně skóre kvality života bylo obecně lepší vkontrolním rameni vhodnocení celkového pocitu

zdraví a bolesti a horšípronauzeu a zvracenívrameni oxaliplatiny.

Vadjuvantní léčbě bylo ve srovnávací studii MOSAIC fáze III (EFC3313) randomizováno 2246

pacientů (899 stadium II Duke B2 a 1347 stadium III Duke C) po kompletní resekci primárního

nádoru tlustéhostřeva do skupiny léčené buď 5 FU/FA samostatně (LV5FU2 N=1123,

B2/C=448/675) nebo kombinací oxaliplatiny a 5 FU/FA (FOLFOX 4 N=1123, B2/C=451/672).

EFC3313,3-leté bezpříznakové přežití (ITT analýza)*

pro celkovou populaci

Léčebné rameno LV5FU2 FOLFOX4

Procento 3-letého

bezpříznakového přežití (95%

CI) 73,3

(70,6–75,9) 78,7

(76,2–81,1)

Poměr rizika (95%CI) 0,76

(0,64–0,89)

Stratifikovaný log-rang test P = 0,0008

*medián sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni minimálně 3 roky)

Studie demonstrovala celkově významnou výhodu vpřežití po 3 letech onemocnění pro kombinaci

oxaliplatiny a 5 FU/FA (FOLFOX 4) oproti 5 FU/FA samostatně (LV5FU2).

EFC3313 3-leté bezpříznakové přežití (ITT analýza)*

podle stádia onemocnění

Stádiumonemocnění StádiumII

(Duke B2) StádiumIII

(Duke C)

Léčebné rameno LV5FU2 FOLFOX4 LV5FU2 FOLFOX4

Procento 3-letého

bezpříznakového přežití (95%

CI) 84,3

(80,9–87,7) 87,4

(84,3–90,5) 65,8

(62,2–69,5) 72,8

(69,4–76,2)

Poměr rizika (95%CI) 0,79

(0,57–1,09) 0,75

(0,62–0,90)

Log-ranktest P = 0,151 P = 0,002

*medián sledování 44,2 měsíce (všichni pacienti sledováni minimálně 3 roky)

Celková doba přežití (ITT analýza)

Včase analýzy 3-letého bezpříznakového přežití, což bylo primárním cílem studie MOSAIC, bylo

vrameni FOLFOX 4 85,1% pacientů naživu, versus 83,8% vrameni LV5FU2. To je hodnoceno jako

celkové snížení rizika mortality o 10% ve prospěch režimu FOLFOX 4, nedosahující statistickou

významnost (poměr rizika = 0,90).

U podskupiny nemocných vestadiu II (Duke B) byly výsledky 92,2% proti 92,4 % (poměr rizika =

1,01) a u podskupiny ve stadiu III (Duke C) 80,4% proti 78,1% (poměr rizika = 0,87), pro FOLFOX4

a LV5FU2.

Oxaliplatina podávanávmonoterapiiu pediatrické populacebyla hodnocenavedvou studiích fáze I

(69 pacientů) a ve dvou studiích fáze II (166pacientů). Celkem bylo léčeno235dětských pacientů

(vevěku 7 měsíců až 22 let) se solidními nádory. Účinnost oxaliplatinyvmonoterapiivléčené

pediatrické populaci nebylaprokázána. Nábor vobou studiích fáze II byl zastaven zdůvodu

nedostatečnéléčebné odpovědi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika jednotlivých aktivních sloučenin platiny nebyla studována.Farmakokinetika

ultrafiltrované platiny, reprezentované směsí všech aktivních a neaktivních derivátů platiny po 2-

hodinovéinfuzi oxaliplatiny v dávce 130 mg/m 2 , každé tři týdny od jednoho do pěti cyklů a vdávce

oxaliplatiny 85 mg/m 2 každé dva týdny od jednoho do tří cyklů je znázorněna v následující tabulce:

Souhrnfarmakokinetických parametrů platiny hodnocené vultrafiltrátu po několikanásobných

dávkách oxaliplatiny 85 mg/m 2 každé dva týdny nebo 130 mg/m 2 každé tři týdny

Dávka C

max AUC

0-48 AUC t

1/2t

1/2t

1/2V

ss Cl

[g/ml][g.hod/ml][g.hod/ml][hod][hod][hod][l] [l/hod]

85 mg/m 2

průměr

0,814

0,193 4,19

0,647 4,68

1,40 0,43

0,35 16,8

5,74 391

17,4

6,35

130 mg/m 2

průměr

1,21

0,10 8,20

2,40 11,9

4,60 0,28

0,06 16,3

2,90 273

19,0 582

10,10

3,07

PrůměrAUC

0-48 a C

hodnoty byly stanoveny ve 3. cyklu (85 mg/m 2 ) nebo v 5. cyklu (130mg/m 2 ).

PrůměryAUC, V

aCLbylystanovenyv 1. cyklu.

, AUC, AUC

0-48, , V

, Cl hodnoty byly stanoveny nekompartmentovou analýzou.

, t

a t

bylystanovenykompartmentovou analýzou (kombinované z cyklu 1-3).

Na konci 2-hodinovéinfuze je 15% podané platiny přítomno v systémovém oběhu, zbylých 85% je

rychle distribuováno do tkání nebo vyloučeno močí. Ireverzibilní vazba platiny na červené krvinky a

plazmatické proteiny vede k tomu, že poločas platiny v krvi se blíží přirozenému obratu červených

krvinek a sérového albuminu. Nebyla pozorována signifikantní akumulace oxaliplatiny v ultrafiltrátu

plazmy po podání 85 mg/m 2 každé dva týdny nebo 130 mg/m 2 každé třitýdny a rovnovážného stavu

bylo dosaženo u cyklu 1, přičemž variabilita u pacientů i mezi pacienty je nízká.

Invitro biotransformace je výsledkem neenzymatické degradace a neexistuje důkaz, že cytochrom

P450 se podílí na metabolizmu diaminocyklohexanového (DACH) cyklu.

Invivo podléhá oxaliplatina extenzivní biotransformaci a není detekovatelná vplazmatickém

ultrafiltrátu na konci 2-hodinovéinfuze. Některé cytotoxické metabolity včetně monochlor-, dichlor-a

dihydro-DACH platiny byly voběhovém systému identifikovány spolu sdalšími inaktivními

konjugáty v delších časových intervalech.

Platina je převážně vylučována močí během prvních 48 hodin po podání.

Do 5 dnů je přibližně 54% celkové podané dávky vyloučeno močí a<3% stolicí.

Vlivpoškozenífunkce ledvin na distribuci oxaliplatiny byl studován u pacientů srůzným stupněm

poškození renálních funkcí. Oxaliplatina vdávce 85mg/m2 byla podávána kontrolní skupině pacientů

snormální funkcí ledvin (CLcr > 80ml/min, n=12) a pacientům smírnou (CLcr =50 až 80ml/min,

n=13) a středně závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr = 30 až 49ml/min, n=11), a vdávce

65mg/m2 pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr <30ml/min, n=5). Medián expozice

pro každou skupinu byl 9, resp. 4, 6 a 3 cykly a farmakokinetická data vcyklu 1 byla získána u 11

resp. 13, 10 a 4 pacientů.

Byla zjištěna zvýšená plazmatická AUC ultrafiltrované platiny (PUF), zvýšený poměr AUC/dávka a

snížení celkové a renální CL a Vss vzávislosti na rozsahu renálního poškození, obzvláštěv (malé)

skupině pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin: bodové odhady (90% CI)očekávaných

průměrných poměrů dle stavu ledvinoproti normální funkci ledvinbylypro AUC/dávkanásledující:

1,36 (1,8, 1,71) u pacientů smírnou poruchou, 2,34 (1,82, 3,01) u pacientů se středně závažnou

poruchou a 4,81 (3,49, 6,64) u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin.

Eliminace oxaliplatiny statisticky významně koreluje sclearance kreatininu. Celková clearance

ultrafiltrátu platiny byla 0,74 (0,59, 0,92) u pacientů smírnou poruchou, 0,43 (0,33, 0,55) u pacientů

se středně závažnou poruchou a 0,21 (0,15, 0,29) u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin;

hodnoty Vss byly 0,52 (0,41, 0,65) u pacientů smírnou poruchou, 0,73 (0,59, 0,91) u pacientů se

střednězávažnou poruchou a 0,27 (0,20, 0,36) u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin.

Celková clearance PUF platiny byla tudíž snížena o 26% u pacientů smírnou poruchou, 57% u

pacientů se středně závažnou poruchou a o 79% u pacientů se závažnou poruchoufunkce ledvin.

Renální clearance PUF platiny byla snížena o 30% u pacientů smírnou poruchou, 65% u pacientů se

středně závažnou poruchou a o 84% u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin oproti pacientům

snormální funkcí ledvin.

Beta poločas PUFplatiny se zvýšil se zvyšujícím se stupněm poškození ledvin, zejména ve skupině se

závažnou poruchou. Navzdory malému počtu pacientů se závažnou dysfunkcí ledvin jsou tyto údaje

týkající se pacientůse závažnou poruchou funkce ledvin důležité a je třeba jebrát vúvahu při

předepisování oxaliplatiny pacientům sporuchou funkce ledvin (viz body 4.2, 4.3 a 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Cílové orgány vybrané pro předklinické sledování na zvířecích druzích (myš, potkan, pes a/nebo

opice) zahrnovaly: kostní dřeň, GIT, ledviny, varlata, nervový systém a srdce, ve studiích s

jednorázovou i opakovanou dávkou.Toxicita pozorovaná na cílových orgánech zvířat odpovídá té,

která je patrná po podání ostatních léčivých přípravků obsahujícíchplatinu a jiných DNA

poškozujících cytotoxických léčivých přípravků užívaných vléčbě rakoviny svýjimkou účinků na

srdce. Účinky na srdce byly pozorovány pouze u psů a projevily se elektrofyziologickými poruchami

sletální komorovou fibrilací. Kardiotoxicita se předpokládá pouze u psů nejen proto, že byla pouze u

psů pozorována, ale také protože dávka, která byla letálně kardiotoxická u psů (150 mg/m 2 ), byla

dobře tolerována u lidí. Předklinické studie využívající senzorické neurony potkanů ukazují, že akutní

neurosenzorické symptomy spojené s podáváním oxaliplatiny mohou poukazovat na interakci

snapěťověřízenými sodíkovými kanály.

Oxaliplatina byla mutagenní a klastogenní u savců a vykazovala embryo-fetální toxicitu u potkanů.

Oxaliplatina se považujeza pravděpodobně karcinogenní, ačkoli studie zkoumající karcinogenitu léku

nebyly provedeny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Monohydrát laktózy.

6.2 Inkompatibility

Rozpuštěný léčivý přípravek by neměl být mísen s jinými léčivými přípravky ve stejnéminfuzním

vaku neboinfuzní lince. Dle návodu k použití v bodu 6.6, oxaliplatinu lze podávat společně s

kyselinou folinovou (FA) za použití Y linky.

-NEMÍCHEJTE se zásaditými léčivými přpravky nebo roztoky, zvláště s 5-fluorouracilem (5-FU), s

přípravky kyseliny folinové (FA) obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a

trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě

ovlivňují stabilitu oxaliplatiny (viz bod 6.6).

-NEROZPOUŠTĚJTE nebo NEŘEĎTE oxaliplatinu solnými nebo jinými roztoky obsahujícími

chloridové ionty (včetně chloridu vápenatého, draselného nebo sodného).

-NEMÍCHEJTE s jinými léčivými přípravky ve stejnéminfuzním vaku neboinfuzní lince (viz bod

6.6 pro návod týkající sesoučasného podání skyselinou folinovou (FA)).

-NEPOUŽÍVEJTE injekční nástroje obsahující hliník.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

Rekonstituovaný roztok voriginální lahvičce:

Rekonstituovaný roztok by měl být naředěn okamžitě.

Přípravainfuze:

Po naředění rekonstituovaného roztoku 5% glukózou (50 mg/ml): Chemická a fyzikální stabilita byla

prokázána na 24 hodin při 2 až 8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku pootevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud rekonstituce a ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Léčivý přípravek v prodejním balení:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

36 ml injekční lahvička (čiré sklo typu I) prooxaliplatinum prášek (50 mg),pryžová chlorobutylová

zátka.

50 ml injekční lahvička (čiré sklo typu I) prooxaliplatinum prášek (100 mg),pryžová chlorobutylová

zátka.

Velikost balení:

1 injekční lahvička vkrabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení sním

Stejně jako jiným potenciálně toxickým sloučeninám je třeba přípravku a přípravě roztoku oxaliplatiny

věnovat zvýšenou pozornost.

Návod k zacházení s přípravkem

Zdravotnický personál musí zacházení s touto toxickou látkou věnovat zvýšenoupozornost, aby byla

zaručena ochrana pracovníka a jeho okolí.

Příprava injekčního roztoku cytotoxických látek musí být prováděna vyškoleným personálem se

znalostí o používaných léčivých přípravcích, vpodmínkách, které zaručují neporušenost (integritu)

léčivého přípravku a ochranu prostředí i osob, které sléčivým přípravkem manipulují, v souladu s

předpisy nemocnice. To vyžaduje prostor vymezený ktěmto účelům. Je zde zakázáno kouřit, jíst a pít.

Personál musí být vybaven vhodnými pomůckami, je nutný plášť sdlouhým rukávem, ochranná

maska, pokrývka hlavy, ochranné brýle, sterilní rukavice pro jednorázové použití, ochranný kryt

pracovní plochy (digestoř), nádoby a pytle na odpad.

S výměšky a zvratky se musí manipulovat sopatrností.

Těhotné ženy musí být upozorněny, že nesmí zacházet scytotoxickými látkami.

S jakoukoli rozbitou nádobou se musí manipulovat stejně jako skontaminovaným odpadem. Ten by

měl být spálen ve vhodně označených pevných nádobách. Viz níže odstavec “Likvidace”.

Pokud dojde ke kontaktuoxaliplatiny či rekonstituovaného nebo infuzního roztoku oxaliplatiny skůží,

je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Pokud se dostane oxaliplatina či její rekonstituovaný nebo infuzní roztok na sliznici, je třeba postižené

místo okamžitěa důkladně omýt vodou.

Zvláštní upozornění pro použití

-NEPOUŽÍVEJTE injekční materiál obsahující hliník.

-NEPOUŽÍVEJTE nenaředěné.

-K ředění lze použít pouze 5% roztok glukózy (50 mg/ml). NEROZPOUŠTĚJTE nebo NEŘEĎTE k

infuzi chloridem sodným nebo roztoky obsahujícími chloridy.

-NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejnéminfuznímvaku, nepodávejte

současně ve stejnéinfuzní lince.

-NEMÍCHEJTE se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, zvláště s 5-fluorouracilem (5-FU), s

přípravkykyseliny folinové (FA) obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a trometamolovými

solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě ovlivňují stabilitu

oxaliplatiny.

Návod k použití s kyselinou folinovou (FA) (jako folinát vápenatý nebo folinát sodný)

Infuze oxaliplatiny v 250–500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) v dávce 85 mg/m 2 se podává

současně s intravenózníinfuzí kyseliny folinové (FA) v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), po dobu 2–

6 hodin, za použití Y linky umístěné těsně před místem vpichuinfuze. Tyto dva léčivé přípravky se

nesmí kombinovat ve stejnéminfuznímvaku. Kyselina folinová (FA) nesmí obsahovat trometamol

jako pomocnou látku a může být zředěna pouze isotonickým 5% roztokem glukózy (50 mg/ml), nikdy

NE alkalickými roztoky nebo roztokem chloridu sodného nebo roztoky obsahujícími chloridy.

Návod k použití s 5-fluorouracilem (5-FU)

Oxaliplatina se musí vždy podávat před fluoropyrimidiny–tj. 5-fluorouracilem (5-FU).

Po podání oxaliplatiny propláchnětelinku a poté podávejte 5-fluorouracil (5-FU).

Pro další informace o léčivých přípravcích kombinovaných s oxaliplatinou viz odpovídající Souhrn

údajů o přípravku.

POUŽÍVEJTE POUZE doporučená rozpouštědla (viz níže).

Jakýkoli rekonstituovaný roztok, který vykazuje přítomnost sraženin, nesmí být použit a musí být

zneškodněn dle pokynů pro zacházení snebezpečným odpadem (viz níže).

Příprava roztoku:

Pro přípravu roztoku by měla být použita voda na injekci nebo 5% roztok glukózy.

50 mg lahvička: přidejte10 ml rozpouštědla pro získání koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml.

100 mg lahvička: přidejte 20 ml rozpouštědla pro získání koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml.

Z mikrobiologického a chemického hlediska lze rekonstituovaný roztok ředit okamžitě 5% roztokem

glukózy (50 mg/ml).

Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte–může být použit pouze čirý roztok prostý částic.

Přípravek je určen pouze kjednorázovému použití. Nepoužitý roztokje třeba náležitě odstranit.

Ředění roztoku pro intravenózníinfuzi:

Naberte požadované množství připraveného roztoku zlahvičky a rozřeďte jej 250–500 ml 5%

roztoku glukózy (50 mg/ml) pro získání roztoku o koncentraci oxaliplatiny mezi minimálně 0,2 mg/ml

a 0,7 mg/ml. Rozmezí koncentrací, pro které byla prokázána fyzikálně-chemická stabilita oxaliplatiny,

je 0,2 mg/ml až 2,0 mg/ml.

Podávejte ve formě intravenózníinfuze.

Po naředění rekonstituovaného roztoku v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) byla chemická a fyzikální

stabilita prokázána na 24 hodin při +2°C až +8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v

odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud

rekonstitucea ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte–měl by být použit pouze čirý roztok prostý částic.

Přípravek je určen pouze kjednorázovému použití. Nepoužitý roztok by měl být zlikvidován (viz

odstavec „Likvidace“ níže).

NIKDYnepoužívejte krozpouštění nebo k ředění roztok chloridu sodného nebo roztoky obsahující

chloridy.

Kompatibilita infuzního roztoku oxaliplatiny byla testována sreprezentativním PVC aplikačním

setem.

Infuze

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje předchozí hydrataci.

Oxaliplatina naředěná ve 250-500 ml roztoku glukózy 50 mg/ml (5%) na koncentraci minimálně 0,2

mg/mlmusí být podávánainfuzí do centrální nebo do periferní žíly po dobu 2-6 hodin. Podává-li se

oxaliplatina v kombinaci s5-fluorouracilem (5-FU), musíinfuze oxaliplatiny předcházetinfuzi 5-

fluorouracilu (5-FU).

Likvidace

Zbytek léčivého přípravku stejně jako veškerý materiál použitý pro rekonstituci, ředění ainfuzimusí

být zlikvidován vsouladuse standardním nemocničním postupem předepsaným pro likvidaci

cytotoxického materiálu, vsouladu smístními požadavky na likvidaci nebezpečného odpadu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

sanofi-aventis,s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

44/034/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.2.2006/10.11.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.5.2011

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace