Nityr

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
nitisinon
Dostupné s:
Cycle Pharmaceuticals (Europe) Ltd
ATC kód:
A16AX04
INN (Mezinárodní Name):
nitisinone
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Tyrosinemie
Terapeutické indikace:
Léčba dospělých a dětských pacientů s potvrzenou diagnózou dědičné tyrosinemie typu 1 (HT-1) kombinované s dietním omezením tyrosinu a fenylalaninu.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004582
Datum autorizace:
2018-07-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/004582

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

09-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

03-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

03-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

03-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

03-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

09-08-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nityr 10 mg tablety

nitisinonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Nityr

a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nityr užívat

Jak se Nityr užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Nityr uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Nityr

a k čemu se používá

Nityr obsahuje léčivou látku nitisinon. Nityr se užívá k léčbě vzácné nemoci zvané dědičná

tyrosinemie typu 1 u dospělých, dospívajících a dětí.

Při této nemoci není tělo schopno úplně rozložit aminokyselinu tyrosin (aminokyseliny staví naše

proteiny) a dochází k tvorbě škodlivých látek. Tyto látky se hromadí ve Vašem těle. Nityr

blokuje

rozklad tyrosinu, a brání tak tvorbě těchto škodlivých látek.

Jelikož tyrosin nadále zůstává ve Vašem těle, musíte při užívání tohoto přípravku dodržovat speciální

dietu. Tato speciální dieta je založena na nízkém obsahu tyrosinu a fenylalaninu (další aminokyselina).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nityr užívat

Neužívejte Nityr

jestliže jste alergický(á) na nitisinon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Během užívání tohoto přípravku nekojte, viz bod „Těhotenství a kojení“.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Nityr se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

Před léčbou nitisinonem a pravidelně během této léčby zkontroluje Vaše oči oftalmolog (oční

lékař). Jestliže Vám zrudnou oči nebo se objeví nějaký jiný příznak nepříznivého vlivu na oči,

okamžitě požádejte lékaře o vyšetření očí. Oční problémy, viz bod 4, mohou být příznakem

nedostatečné dietní kontroly.

Během léčby Vám budou odebrány krevní vzorky, aby lékař mohl zjistit, zda je Vaše léčba vhodná a

zda nedochází k žádným nežádoucím účinkům, které by mohly způsobit krevní onemocnění.

Pravidelně Vám budou kontrolovat játra, neboť na ně má onemocnění vliv.

Každých šest měsíců Vás má vyšetřit lékař. Pokud pociťujete nežádoucí účinky, mají vyšetření

probíhat častěji.

Další léčivé přípravky a Nityr

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nityr může ovlivňovat účinek jiných léčivých přípravků, např.:

léčivých přípravků k léčbě epilepsie (jako je např. fenytoin),

léčivých přípravků proti srážení krve (jako je např. warfarin).

Přípravek Nityr s jídlem

Přípravek Nityr lze užívat s jídlem nebo bez jídla po celou dobu léčby.

Těhotenství a kojení

Bezpečnost přípravku tohoto přípravku nebyla u těhotných a kojících žen studována.

Jestliže plánujete těhotenství, sdělte to laskavě svému lékaři. Jestliže otěhotníte, musíte to okamžitě

sdělit svému lékaři.

Během užívání tohoto přípravku nekojte, viz bod „Neužívejte Nityr“.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud však na sobě

pozorujete nežádoucí účinky, které nepříznivě působí na zrak, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud

není Váš zrak opět normální (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

Nityr obsahuje laktóza

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Nityr užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčbu tímto přípravkem by měl zahájit a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou této nemoci

(dědičné tyrosinemie typu 1).

Doporučená celková denní dávka přípravku je 1 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná ústy. Váš lékař

přizpůsobí dávku individuálně.

Doporučuje se podávat dávku jednou denně. Avšak v důsledku omezených dat u pacientů s tělesnou

hmotností <20 kg se u této populace pacientů doporučuje rozdělit celkovou denní dávku do dvou

denních dávek.

Pacientům, kteří mají problémy s polykáním celých tablet přípravku Nityr se doporučuje užívat jiné

lékové formy nitisinonu.

Jestliže jste užil(a) více Nityr, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), co nejdříve kontaktujte svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Nityr

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste zapomněl(a)

užít dávku, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste přestal(a) užívat Nityr

Jestliže máte dojem, že přípravek má nedostatečný účinek, kontaktujte svého lékaře. Neměňte

dávkování léku ani nezastavujte užívání přípravku Nityr, aniž byste to konzultovali s Vaším lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které se týkají očí, ihned si s Vaším lékařem domluvte

oční prohlídku. Léčba pomocí nitisinonu vede k vyšším hladinám tyrosinu v krvi, což může vést k

příznakům souvisejícím s očima. Mezi časté nežádoucí účinky související s očima (mohou se

vyskytnout u více než 1 ze 100 uživatelů) způsobené vyššími hladinami tyrosinu patří zánět oka (zánět

spojivek), zákal a zánět rohovky (keratitida), citlivost na světlo (fotofobie) a bolest oka. Zánět očního

víčka (blefaritida) je méně častým nežádoucím účinkem (může se vyskytnout až u 1 ze 100 uživatelů).

Jiné časté nežádoucí účinky

Snížený počet krevních destiček (trombocytopenie) a bílých krvinek (leukopenie), nedostatek

určitých bílých krvinek (granulocytopenie).

Jiné méně časté nežádoucí účinky

zvýšený počet bílých krvinek (leukocytóza),

svědění (pruritus), kožní zánět (exfoliativní dermatitida), vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Nityr uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po otevření lahvičky lze přípravek uchovávat maximálně 2 měsíce, poté se přípravek musí zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Nityr obsahuje

Léčivou látkou je nitisinonum.

Jedna tableta obsahuje nitisinonum 10 mg.

Dalšími složkami jsou: glycerol-dibehenát a monohydrát laktózy (viz bod 2 odstavec „Přípravek

Nityr obsahuje laktózu“).

Jak přípravek Nityr vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku jsou bílé až béžové, kulaté, ploché a mohou na nich být patrné světle žluté až hnědé

tečky, s označením „10“ na jedné a „L“ na druhé straně.

Tablety jsou k dispozici ve čtyřhranné plastové lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem

garantujícím neporušenost obalu. Jedna lahvička obsahuje 60 tablet. Jedno balení obsahuje

jednu lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Cycle Pharmaceuticals (Europe) Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

D02 R296, Irsko

Výrobce

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath,

K32 YD60, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nityr 10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje nitisinonum 10 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje méně než 120 mg laktózy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé až béžové kulaté (7 x 2,3 mm) ploché tablety, na kterých mohou být patrné světle žluté až hnědé

tečky, s označením „10“ na jedné a „L“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Nityr je indikován k léčbě dospělých dospělých a pediatrických pacientů s potvrzenou

diagnózou hereditární tyrosinemie typu 1 (HT-1) kombinované s dietním omezením tyrosinu a

fenylalaninu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbu nitisinonem má zahájit a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s HT-1.

Léčba všech genotypů nemoci se má zahájit co nejdříve, aby se zvýšila celková doba přežití a předešlo

se komplikacím, jako je selhání jater, karcinom jater a onemocnění ledvin. Vedle léčby nitisinonem je

nutno nasadit dietu s nízkým obsahem fenylalaninu a tyrosinu; kromě toho je třeba sledovat obsah

aminokyselin v plazmě (viz body 4.4 a 4.8).

Úvodní dávka

Doporučená úvodní denní dávka pro děti i dospělé je 1 mg/kg tělesné hmotnosti/den podávaná

perorálně. Dávku nitisinonu je nutno jednotlivě upravit. Doporučuje se podávat dávku jednou denně.

Avšak v důsledku omezených dat u pacientů s tělesnou hmotností <20 kg se u této populace pacientů

doporučuje rozdělit celkovou denní dávku do dvou denních dávek.

Úprava dávky

Při pravidelném sledování je třeba zjišťovat sukcinylaceton v moči, testovat funkci jater a měřit

hladinu alfa-fetoproteinu (viz bod 4.4). Lze-li sukcinylaceton v moči zjistit i jeden měsíc po zahájení

léčby nitisinonem, má se dávka nitisinonu zvýšit na 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Na základě

zhodnocení všech biochemických parametrů je možné, že se má zvýšit na 2 mg/kg tělesné

hmotnosti/den. U všech pacientů se však tato dávka má považovat za maximální dávku.

Je-li biochemická odezva uspokojivá, dávka se má upravit pouze podle zvýšení tělesné hmotnosti.

Během zavádění léčby, po převodu z dávkování dvakrát denně na jednou denně nebo dojde-li ke

zhoršení stavu, může však být kromě výše uvedených testů nutné také úzce sledovat všechny dostupné

biochemické parametry (tj. sukcinylaceton v plazmě, 5-aminolevulinát v moči (ALA) a porfobilinogen

v erytrocytech (činnost PBG-syntázy).

Zvláštní skupiny pacientů

Žádná zvláštní doporučení pro dávkování pacientům vyššího věku nebo pacientům s poruchou funkce

ledvin či jater neexistují.

Pediatrická populace

Doporučené dávkování v mg/kg tělesné hmotnosti je u dětí stejné jako u dospělých.

Avšak v důsledku omezených dat u pacientů s tělesnou hmotností <20 kg se u této populace pacientů

doporučuje rozdělit celkovou denní dávku do dvou denních dávek.

Způsob podání

Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Tablety není vhodné dělit s cílem získat další síly přípravku.

Pro pacienty, kteří vyžadují další sílu (např. dávku mezi násobky 10 mg nebo dávku nižší než 10 mg),

jsou k dispozici jiné léčivé přípravky s nižším obsahem léčivé látky.

Pro pediatrické pacienty, kteří mají potíže s polykáním tablet, jsou k dispozici jiné lékové formy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Matky užívající nitisinon nesmí kojit (viz body 4.6 a 5.3).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kontrolní návštěva má probíhat každých 6 měsíců; kratší intervaly mezi návštěvami jsou doporučeny

v případě výskytu nežádoucích účinků.

Monitorování hladiny tyrosinu v plazmě

Doporučuje se, aby před zahájením léčby nitisinonem a poté pravidelně nejméně jednou ročně byla

provedena prohlídka očí pomocí štěrbinové lampy. Pacienta, u něhož se během léčby nitisinonem

projeví poruchy zraku, má okamžitě vyšetřit oftalmolog. Je třeba ověřit, zda pacient dodržuje svůj

dietní režim, a změřit koncentraci tyrosinu v plazmě. Je-li hladina tyrosinu v plazmě nad

500 mikromol/l, je třeba nasadit dietu s větším omezením tyrosinu a fenylalaninu. Nedoporučuje se

snižovat koncentraci tyrosinu v plazmě snížením či vysazením nitisinonu, neboť vzhledem

k metabolické poruše by se klinický stav pacienta mohl zhoršit.

Monitorování jater

Funkci jater je třeba pravidelně sledovat pomocí testů jaterní funkce a zobrazování jater. Doporučuje

se také sledovat koncentrace alfa-fetoproteinu v séru. Zvýšení koncentrace alfa-fetoproteinu v séru

může znamenat, že léčba je nedostatečná. Pacienty se zvyšující se hodnotou alfa-fetoproteinu nebo

známkami uzlíků v játrech je třeba vždy vyšetřit vzhledem k možné hepatální malignitě.

Monitorování trombocytů a leukocytů

Doporučuje se pravidelně sledovat počet trombocytů a leukocytů, neboť při klinickém hodnocení bylo

zjištěno několik případů reverzibilní trombocytopenie a leukopenie.

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek.

Souběžné použití s jinými léčivými přípravky

Nitisinon je středně silný inhibitor CYP 2C9. Léčba nitisinonem proto může způsobit zvýšené

plazmatické koncentrace souběžně podávaných léčivých přípravků metabolizovaných hlavně

cytochromem CYP 2C9. Pacienti léčení nitisinonem, kteří jsou souběžně léčeni léčivými přípravky s

úzkým terapeutickým oknem metabolizovanými cytochromem CYP 2C9, jako je např. warfarin a

fenytoin, mají být pečlivě sledováni. Může být potřebná úprava dávky těchto souběžně podávaných

léčivých přípravků (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nitisinon se metabolizuje

in vitro

pomocí CYP 3A4, takže při podávání nitisinonu společně

s inhibitory nebo induktory tohoto enzymu je možné, že bude muset být upravena jeho dávka.

Na základě údajů ze studie klinických interakcí s nitisinonem 80 mg v ustáleném stavu je nitisinon

středně silný inhibitor CYP 2C9 (2,3násobné zvýšení AUC tolbutamidu), proto může léčba

nitisinonem způsobit zvýšené plazmatické koncentrace souběžně podávaných léčivých přípravků

metabolizovaných hlavně cytochromem CYP 2C9 (viz bod 4.4).

Nitisinon je slabý induktor CYP 2E1 (30% snížení AUC chlorzoxazonu) a slabý inhibitor OAT1 a

OAT3 (1,7násobné zvýšení AUC furosemidu), nitisinon však neinhibuje CYP 2D6 (viz bod 5.2).

S přípravkem Nityr byla provedena studie účinků jídla. Studie prokázala, že přípravek Nityr lze užívat

s jídlem nebo bez jídla, aniž by došlo k ovlivnění jeho biologické dostupnosti.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání nitisinonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Nityr lze

v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu nitisinonem. Nitisinon u

člověka prochází přes placentu.

Kojení

Není známo, zda se nitisinon vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech ukázaly nepříznivé

postnatální účinky po vystavení nitisinonu v mléku. Matky užívající nitisinon proto nesmí kojit, neboť

riziko pro kojené dítě nelze vyloučit (viz body 4.3 a 5.3).

Fertilita

Neexistují žádné údaje o tom, že by nitisinon ovlivňoval fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Nityr má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Oční nežádoucí účinky (viz

bod 4.8) mohou nepříznivě působit na zrak a pokud je zrak ovlivněn, nemá pacient řídit nebo

obsluhovat stroje, dokud účinek nevymizí.

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Svým způsobem účinku nitisinon zvyšuje hladiny tyrosinu u všech pacientů léčených nitisinonem.

Nežádoucí účinky související s očima, např. konjunktivitida, zákal rohovky, keratitida, fotofobie

a bolest očí související se zvýšenými hodnotami tyrosinu jsou proto časté. Mezi jiné časté nežádoucí

účinky patří trombocytopenie, leukopenie a granulocytopenie. Exfoliativní dermatitida se může objevit

méně často.

Nežádoucí podmínky uvedené v tabulce

Nežádoucí účinky jsou uvedené níže podle třídy orgánových systémů MedDRA a absolutní frekvenci

a jsou založeny na údajích z klinického hodnocení a postmarketingového použití. Frekvence se

definuje jako velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné

(≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině frekvencí jsou nepříznivé nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánového systému

MedDRA

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté

Trombocytopenie,

leukopenie, granulocytopenie

Méně časté

Leukocytóza

Poruchy oka

Časté

Konjunktivitida, zákal oční

rohovky, keratitida, fotofobie,

bolest oka

Méně časté

Blefaritida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Exfoliativní dermatitida,

erytematózní vyrážka,

pruritus, vyrážka

Vyšetření

Velmi časté

Zvýšené hodnoty tyrosinu

Popis vybraných nežádoucích účinků

Léčba nitisinonem vede ke zvýšené hladině tyrosinu. Zvýšená hladina tyrosinu se spojuje

s nežádoucími účinky spojenými s očima, např. zákalem rohovky a hyperkeratotickými lézemi.

Omezením tyrosinu a fenylalaninu ve stravě by se měla omezit toxicita spojená s tímto druhem

tyrosinemie pomocí snížení hladin tyrosinu (viz bod 4.4).

V klinických studiích byla granulocytopenie pouze méně často vážná (<0,5 x 10

/l) a nebyla spojována

s infekcemi. Nežádoucí účinky postihující třídu orgánových systémů MedDRA „Poruchy krve

a lymfatického systému“ během pokračující léčby pomocí nitisinonu ustoupily.

Pediatrická populace

Bezpečností profil je založen zejména na pediatrické populaci, protože léčba nitisinonem má být

zahájena, jakmile je stanovena diagnóza dědičné tyrosinemie typu 1 (HT-1). Klinická studie ani

postmarketingové údaje nenasvědčují tomu, že bezpečnostní profil je jiný v různých dílčích skupinách

pediatrické populace nebo jiný než bezpečnostní profil u dospělých pacientů.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Náhodné požití nitisinonu jedinci na normální dietě s neomezeným obsahem tyrosinu a fenylalaninu

způsobí zvýšenou hladinu tyrosinu. Zvýšená hladina tyrosinu byla spojena s toxicitou pro oči, kůži

a nervový systém. Omezením tyrosinu a fenylalaninu v dietě by se měla omezit toxicita spojená

s tímto druhem tyrosinemie. Žádné informace o specifické léčbě předávkování nejsou k dispozici.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Trávicí trakt a metabolismus; Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva,

ATC kód: A16AX04.

Mechanismus účinku

Nitisinon je kompetitivní inhibitor 4-hydroxyfenylpyruvát dioxygenázy, což je druhý krok

v metabolismu tyrosinu. Tím, že inhibuje normální katabolismus tyrosinu u pacientů s HT-1, nitisinon

brání akumulaci škodlivých metabolitů mechanismu 4-hydroxyfenylpyruvát dioxygenázy vzniklých ve

směru metabolické dráhy.

Biochemická porucha u HT-1 je nedostatek hydrolázy fumarylacetoacetátu, která je konečným

enzymem katabolické tyrosinové látkové výměny. Nitisinon brání akumulaci toxických meziproduktů

maleylacetoacetátu a fumarylacetoacetátu. Tyto meziprodukty se jinak přeměňují na toxické

metabolity sukcinylaceton a sukcinylacetoacetát. Sukcinylaceton inhibuje látkovou výměnu syntézy

porfyrinu, vedoucí k akumulaci 5-aminolevulinátu.

Farmakodynamické účinky

Léčba nitisinonem vede k normalizaci metabolismu porfyrinu s normální činností erytrocytové

porfobilinogenové syntázy a močového 5-aminolevulinátu, sníženému vylučování sukcinylacetonu

močí, zvýšené koncentraci tyrosinu v plazmě a zvýšenému vylučování fenolkyselin močí. Údaje

dostupné z klinické studie indikují, že u více než 90 % pacientů byl sukcinylaceton v moči

normalizován během prvního týdne léčby. Po správném upravení dávky nemá být sukcinylaceton

v moči ani plazmě prokazatelný.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinická studie byla otevřená a nekontrolovaná. Frekvence dávkování ve studii byla dvakrát denně.

Pravděpodobnosti přežití po 2, 4 a 6 letech léčby nitisinonem jsou shrnuty v tabulce níže.

Studie NTBC (N = 250)

Věk na začátku léčby

2 roky

4 roky

6 let

≤ 2 měsíce

93 %

93 %

93 %

≤ 6 měsíce

93 %

93 %

93 %

> 6 měsíců

96 %

95 %

95 %

Celkem

94 %

94 %

94 %

Data ze studie použitá jako historická kontrola (van Spronsen et al., 1994) ukázala následující

pravděpodobnost přežití.

Věk při nástupu příznaků

1 rok

2 roky

< 2 měsíce

38 %

29 %

> 2–6 měsíců

74 %

74 %

> 6 měsíců

96 %

96 %

Bylo dále zjištěno, že ve srovnání s historickými údaji o léčbě pouhým dietním omezením měla léčba

nitisinonem za následek i snížení rizika vývoje hepatocelulárního karcinomu. Bylo zjištěno, že

včasným zahájení léčby se riziko vývoje hepatocelulárního karcinomu dále snížilo.

Pravděpodobnost, že se během 2, 4 a 6 let nevyskytne v průběhu léčby nitisinonem u pacientů ve věku

24 měsíců nebo mladších na začátku léčby a u pacientů starších než 24 měsíců na začátku léčby

hepatocelulární karcinom, je uvedena v následující tabulce:

Studie NTBC (N=250)

Počet pacientů

Pravděpodobnost nevýskytu

hepatocelulárního karcinomu (95 % interval

spolehlivosti)

začátk

2 roky

4 roky

6 let

za 2 roky

za 4 roky

za 6 let

Všichni

pacienti

98 %

(95; 100)

94 %

(90; 98)

91 %

(81; 100)

Počáteční

věk ≤ 24

měsíců

99 %

(98; 100)

99 %

(97; 100)

99 %

(94; 100)

Počáteční

věk > 24

měsíců

92 %

(84; 100)

82 %

(70; 95)

75 %

(56; 95)

V mezinárodním průzkumu pacientů s HT-1 léčených pomocí samotné diety bylo zjištěno, že

hepatocelulární karcinom byl diagnostikován u 18 % všech pacientů ve věku 2 roky a starších.

U 19 pacientů s HT-1 byla provedena studie pro vyhodnocení farmakokinetiky, účinnosti a

bezpečnosti podávání jednou denně v porovnání s podáváním dvakrát denně. Mezi podáváním jednou

denně a dvakrát denně se nevyskytly žádné klinicky významné rozdíly v oblasti nežádoucích účinků

nebo jiných bezpečnostních hodnocení. U žádného pacienta nebyla na konci fáze léčby jednou denně

zjištěna detekovatelná hladina sukcinylacetonu (SA). Studie ukazuje, že podávání jednou denně je

bezpečné a účinné u všech věkových skupin pacientů. Data jsou však u pacientů s tělesnou hmotností

<20 kg omezená.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Formální studie absorpce, distribuce, metabolismu a eliminace nitisinonu nebyly provedeny.

U 23 zdravých dobrovolníků po podání jediné dávky tablet přípravku Nityr (10 mg) byl terminální

poločas (medián) nitisinonu v plazmě 59 hodin (v rozmezí od 41 do 74 hodin).

Populační farmakokinetická analýza byla provedena na skupině 207 pacientů s HT-1. Pro clearance a

poločas byly zjištěny hodnoty 0,0956 l/kg tělesné hmotnosti/den, respektive 52,1 hodin.

Studie

in vitro

s použitím mikrozomů lidských jater a enzymů P450 získaných z cDNA ukázaly

omezený metabolismus zprostředkovaný enzymem CYP 3A4.

Na základě údajů ze studie klinických interakcí s nitisinonem 80 mg v ustáleném stavu způsobil

nitisinon 2,3násobné zvýšení AUC

CYP 2C9 substrátu tolbutamidu, což ukazuje na středně silnou

inhibici CYP 2C9. Nitisinon způsobil přibližně 30% snížení AUC

chlorzoxazonu, což ukazuje na

slabou indukci CYP 2E1. Nitisinon neinhibuje CYP 2D6, protože AUC

metoprololu nebyla podáním

nitisinonu ovlivněna. AUC

furosemidu se zvýšila 1,7násobně, což ukazuje na slabou inhibici

OAT1/OAT3 (viz body 4.4 a 4.5).

Na základě studií

in vitro

se nepředpokládá, že by nitisinon inhiboval metabolismus zprostředkovaný

CYP 1A2, 2C19 nebo 3A4, nebo indukoval CYP 1A2, 2B6 či 3A4/5. Nepředpokládá se, že by

nitisinon inhiboval transport zprostředkovaný P-gp, BCRP nebo OCT2. Nepředpokládá se, že by

plazmatická koncentrace nitisinonu dosažená v klinických podmínkách způsobila inhibici transportu

zprostředkovaného OATP1B1, OATP1B3.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Při klinicky relevantních dávkách nitisinonu byla zjištěna embryofetální toxicita u myší a králíků.

U králíků nitisinon vyvolal s dávkou spojené zvýšení malformací (umbilikální hernie a gastrochíza),

počínající při dávce 2,5krát vyšší, než je doporučená dávka pro člověka (2 mg/kg tělesné

hmotnosti/den).

Studie prenatálního a postnatálního vývoje u myší ukázaly statisticky významné zkrácení přežívání

a snížení růstu u mláďat po odstavení při dávkách 125 a 25krát vyšších, než je maximální doporučená

dávka pro člověka. Tato tendence k negativnímu účinku na přežívání mláďat se začala projevovat při

dávce od 5 mg/kg/den. U potkanů způsobilo vystavení mléku sníženou střední hmotnosti mláďat

a korneální léze.

Ve studiích

in vitro

nebyly zpozorovány žádné mutagenní účinky, ale zjistil se slabý klastogenní

účinek. Nebyly zjištěny žádné důkazy genotoxicity

in vivo

(analýza mikronukleí u myší a neplánovaná

syntetická analýza DNA myších jater). Ve 26týdenní studii karcinogenity u transgenních myší

(TgrasH2) se neprokázal karcinogenní potenciál nitisinonu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Glycerol-dibehenát

Monohydrát laktózy

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

Během doby použitelnosti může pacient lahvičku po prvním otevření uchovávat po dobu 2 měsíců, ale

poté se přípravek musí zlikvidovat.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

75ml čtyřhranná HDPE lahvička s polypropylenovým (PP) dětským bezpečnostním uzávěrem

garantujícím neporušenost obalu. Jedna lahvička obsahuje 60 tablet. Jedno balení obsahuje jednu

lahvičku.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cycle Pharmaceuticals (Europe) Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

D02 R296, Irsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/18/1290/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 26. července 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/396203/2018

EMEA/H/C/004582

Nityr (nitisinonum)

Přehled pro přípravek Nityr a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Nityr a k čemu se používá?

Nityr je léčivý přípravek používaný k léčbě hereditární tyrosinemie typu 1. Jedná se o vzácné

onemocnění, při kterém není tělo schopno úplně rozložit aminokyselinu tyrosin, a v důsledku toho se

vytvářejí škodlivé látky, což způsobuje závažné jaterní potíže a rakovinu jater.

Při užívání přípravku Nityr se dodržuje dieta, která omezuje přísun aminokyselin tyrosinu a

fenylalaninu. Tyto aminokyseliny se běžně nacházejí v bílkovinách obsažených v potravě a nápojích.

Přípravek Nityr obsahuje léčivou látku nitisinon a je to „generikum“. Znamená to, že přípravek Nityr

obsahuje stejnou léčivou látku a účinkuje stejným způsobem jako „referenční léčivý přípravek“, který

je již v EU registrován, a sice přípravek Orfadin. Více informací o generických léčivých přípravcích

naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Jak se přípravek Nityr používá?

Výdej přípravku Nityr je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit a sledovat lékař, který má

zkušenosti s léčbou pacientů s HT-1. Léčba by měla být zahájena co nejdříve, přičemž dávku přípravku

Nityr je třeba přizpůsobit reakci pacienta na léčbu a jeho tělesné hmotnosti.

Přípravek Nityr je dostupný ve formě 10mg tablet, které se užívají ústy. Doporučená počáteční dávka

je 1 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně.

Přípravek Nityr je určen k dlouhodobému použití. Pacienti by měli nejméně každých 6 měsíců

absolvovat kontrolu.

Více informací o používání přípravku Nityr naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Nityr působí?

Tyrosin se v těle rozkládá pomocí celé řady enzymů. Pacienti s HT-1 mají nedostatek jednoho z těchto

enzymů, takže tyrosin se náležitě neodstraňuje a přeměňuje se na škodlivé látky. Léčivá látka

v přípravku Nityr, nitisinon, blokuje enzym, který přeměňuje tyrosin na škodlivé látky. Vzhledem

Nityr (nitisinonum)

EMA/396203/2018

strana 2/2

k tomu, že nepřeměněný tyrosin v těle v průběhu léčby přípravkem Nityr zůstává, však musejí pacienti

dodržovat speciální dietu s nízkým obsahem tyrosinu. Tato dieta musí mít rovněž nízký obsah

fenylalaninu, neboť ten se v těle mění na tyrosin.

Jak byl přípravek Nityr zkoumán?

Studie přínosů a rizik s léčivou látkou ve schváleném použití již byly provedeny s referenčním léčivým

přípravkem Orfadin, a nemusí se tedy opakovat s přípravkem Nityr.

Stejně jako u všech léčivých přípravků provedla společnost studie kvality přípravku Nityr. Společnost

provedla také studii, která prokázala, že tento přípravek je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem. Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky

v těle, a proto se očekává, že budou mít stejný účinek.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Nityr?

Jelikož přípravek Nityr je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem, jeho

přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Nityr registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo

prokázáno, že přípravek Nityr je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Orfadin.

Stanovisko agentury proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Orfadin přínosy přípravku Nityr

převyšují zjištěná rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Nityr?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Nityr, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Nityr jsou průběžně sledovány. Nežádoucí

účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Nityr jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna veškerá

nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Nityr

Další informace k přípravku Nityr jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Na

internetových stránkách agentury jsou rovněž k dispozici informace o referenčním léčivém přípravku.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace