EPIMIL DISTAB 100 MG, POR TBL SUS 60X100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LAMOTRIGIN (LAMOTRIGINUM)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
N03AX09
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Tableta pro přípravu perorální suspenze
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 254/06-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8592387001791

Příloha č.1k rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls22460/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE

Epimil DisTab 25 mg

Epimil DisTab 50 mg

Epimil DisTab 100 mg

Lamotriginum

Tablety pro přípravu perorální suspenze

Přečtěte si pozorně celou příbalovouinformaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejtejej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to itehdy, má-

li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

1. Co jeEpimil DisTabakčemu se používá

2. Čemumusíte věnovat pozornost, než začneteEpimil DisTabužívat

3. Jak seEpimil DisTabužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravekEpimil DisTabuchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKEPIMIL DISTABA KČEMU SE POUŽÍVÁ

EpimilDisTabpatřídoskupinyléčiv,kterésenazývajíantiepileptika.Užívásekléčbědvouodlišných

nemocí:epilepsieabipolární poruchy.

EpimilDisTabléčíepilepsiitím,žeblokujepřenossignálůvmozku,kteréspouštějíepileptickékřeče

(záchvaty).

Udospělýchadětíod13letmůžebýtEpimilDisTabužívánsamostatně,nebosjinýmipřípravky,

kteréseužívajíkléčběepilepsie.EpimilDisTabmůžebýttakéužívánsjinýmipřípravkykléčbě

epileptickýchzáchvatů,kterésevyskytujívrámcionemocnění,kterésenazýváLennox-Gastautův

syndrom.

Udětívevěkumezi2a 12 rokyseEpimilDisTabmůžepodávatsjinýmipřípravky,kteréléčítyto

stavy. Přípravek může být podán samostatně kléčbě epileptických záchvatů typu absencí.

Epimil DisTab se rovněž užívá kléčbě bipolární poruchy.

Pacientisbipolárníporuchou(někdynazývanoumaniodepresivnípsychóza)majíextrémnízměnynálad

sobdobímmánie(pozvednutánáladaneboeuforie),kteréstřídáobdobídeprese(hlubokýsmuteknebo

zoufalství).Kpředcházenídepresevyskytujícíseubipolárníporuchysedospělýmod18letmůžepodávat

lamotriginsamostatně,nebosjinýmipřípravky.Neníještěznámo,jakvtěchtopřípadechlamotriginpůsobí

na mozek.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKEPIMILDISTAB

UŽÍVAT

NeužívejtepřípravekEpimil DisTab

Jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nalamotriginnebonakteroukolidalšísložkupřípravkuEpimil

DisTab(viz bod 6).

Jestliže se to týká Vás:

→ informujte o tom lékařea neužívejte přípravekEpimil DisTab.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuEpimil DisTabje zapotřebí:

Než začnete užívat přípravekEpimil DisTab, měl byVáš lékař vědět:

zda máte onemocnění ledvin

jestliseuVáspoužitílamotriginunebojinýchpřípravkůkléčběbipolárníporuchyneboepilepsie,

objevila někdy vyrážka

jestli se u Vás po užití lamotriginuněkdyobjevila meningitida (popis těchto příznakůje uveden vbodě4

této příbalové informace–Dalšínežádoucí účinky)

jestli již užíváte léčivé přípravky, které obsahují lamotrigin

Jestliže se to týká Vás:

→řekněte o tom svému lékaři,abymohl rozhodnout o snížení dávky,nebo žeEpimil DisTabnení pro Vás

vhodný.

Důležité informace o možných závažných reakcích

Umalého počtu pacientů užívajícíchlamotrigin semohou objevit alergické reakcenebo potenciálně závažná

kožní reakce, kterépokud nejsou léčeny,semohou rozvinout do mnohem závažnějšího stavu.Jak tyto reakce

vypadají, byste měl/a vědět před tím, než začnete užívat lamotrigin. Popis příznaků je je uveden vbodě4 této

příbalové informace („potenciálně závažné reakce: pro pomoc se obraťte ihned na lékaře“).

Myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky

Antiepileptikaseužívajíkléčběněkterýchonemocněnívčetněepilepsieabipolárníporuchy.Upacientů

sbipolárníporuchousemohouobčasvyskytnoutmyšlenkynasebepoškozování,nebospáchánísebevraždy.

Trpíte-li bipolární poruchou, mohou se u Vás tyto myšlenky vyskytnout s větší pravděpodobností, když:

poprvé začínáte sléčbou

jste již dříve přemýšleli o sebepoškození nebo sebevraždě

jeVámméněnež 25 let

Máte-liúzkostnémyšlenky,stavynebopozorujete-li,žesecítítehůř,neboserozvíjejínovépříznakypři

užívání přípravkuEpimil DisTab:

→ neprodleně vyhledejte lékařenebo pomoc v nejbližší nemocnici.

NěkteřízpacientůléčenýchantiepileptikyjakojeEpimilDisTabtrpělipředstavami,žesiublížínebosi

vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Užíváte-lipřípravekEpimil DisTabpřiepilepsii

Uněkterýchtypůepilepsiesezáchvatykřečímohouobčaszhoršovat,nebosevyskytnoutčastějiběhem

léčbypřípravkemEpimilDisTab.Někteřípacientimohouzažíttěžkézáchvaty,kterémohouzpůsobit

závažnézdravotníproblémy.Pokudsevýskytepileptickýchzáchvatůzvýší,nebomáte-litěžkéepileptické

záchvaty při užívání přípravkuEpimil DisTab:

→ neprodleně vyhledejte lékaře.

Epimil DisTab se nepodává pacientůmdo 18 let k léčbě bipolární poruchy.

Přípravkykléčbědepreseajinýchmentálníchporuchzvyšujírizikosebevražednýchmyšlenekachováníu

dětí a mladistvých mladších 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě,nebojstezačal/aužívatnovélékyvčetněbylinnýchpřípravků,nebojinýchléků,které

jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vášlékařpotřebujevědět,zdaužívátejinélékykléčběepilepsienebomentálníchporuch.PodletohoVám

stanoví správnou dávkupřípravku Epimil DisTab. Mezi tyto léky patří:

oxkarbazepin,felbamát,gabapentin,levetiracetam,pregabalin,topiramátnebozonisamid,

které se užívají kléčbě epilepsie

lithiumneboolanzapinkléčběduševních poruch

bupropionkléčběduševních poruchnebo kodvykání kouření

Užíváte-liněkterý zvýše uvedených přípravků,neprodleně o tominformujte svého lékaře.

NěkteráléčivaovlivňujípřípravekEpimilDisTabnebomohouzvyšovatpravděpodobnost,žeseulidí

objeví nežádoucí účinky:

valproát, který se užívá kléčběepilepsieaduševních poruch

karbamazepin, který se užívá kléčběepilepsieaduševních poruch

fenytoin,primidonnebofenobarbital, které se užívají kléčběepilepsie

olanzapin, který se užívá kléčběduševních poruch

risperidon, který se užívá kléčběduševních poruch

rifampicin, který jeantibiotikum

kombinacelopinaviruaritonaviruneboatazanaviru aritonaviru,které seužívajíkléčběinfekcí

virem lidské imunodeficience (HIV).

hormonální antikoncepce, například její tabletová forma (viz níže)

Pokudužíváte,začínáteužívatnebojstepřestaliužívatněkterýzvýšeuvedenýchpřípravků,neprodleně

otominformujte svého lékaře.

Hormonálníantikoncepce(jakojejejítabletováforma)můžeovlivnitpůsobenípřípravkuEpimil

DisTab

LékařVámmůžedoporučit,zdamáteužívaturčitýtyphormonálníantikoncepce,nebojinýzpůsob,jako

napříkladkondom,pesar,nebonitroděložnítělísko.Užíváte-lihormonálníantikoncepciveformětablet,

lékařVámmůžeodebíratkrev,abyzkontrolovalhladinupřípravkuEpimilDisTab.Jestližeužíváte

hormonální antikoncepci nebo jiplánujetezačítužívat:

→informujte o tomsvého lékaře, který Vám doporučí nejvhodnější způsob antikoncepce.

EpimilDisTabmůžerovněžovlivnitzpůsobúčinkuhormonálníantikoncepce,ačkolivjenepravděpodobné,

žebysnížiljejíúčinnost.Užíváte-lihormonálníantikoncepciazpozorujete-linějakouzměnuVašeho

menstruačního cyklu, jako například častější krvácení, nebo špinění mezi menstruacemi:

→informujteotomsvéholékaře.Můžetobýtznámkoutoho,žepřípravekEpimilDisTabovlivňuje

způsob účinku antikoncepce.

Těhotenství a kojení

→Jste-li těhotná, můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete, informujte o tomsvého lékaře.

Jedůležité,abystetoudělala,protožeumatekužívajícíchběhemtěhotenstvíEpimilDisTab,jezvýšené

rizikovýskytu vrozených vad u dětí. Tyto vady zahrnují rozštěp rtu nebo rozštěp patra.

VášlékařVámmůžedoporučit,abystezvlášťužívalakyselinulistovou,pokudjstetěhotnáneboplánujete

těhotenství.

Těhotenstvímůže rovněž změnit účinnost přípravkuEpimil DisTab, a proto Vámmožná budelékař odebírat

krev, aby zkontroloval hladinulamotriginua podle ní Vám upravil dávku.

Informujte svého lékaře, zda kojíte,nebo budete kojit.

LéčiválátkapřípravkuEpimilDisTabpřecházídomateřskéhomlékaamůžeovlivnitkojence.Vášlékař

VámvysvětlírizikaapřínoskojenípřiužívánípřípravkuEpimilDisTab.Pokudserozhodnetekojit,bude

sledovat Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lamotriginmůže způsobit závratě a dvojité vidění.

Neřiďtedopravníprostředkyanineobsluhujtežádnépřístrojenebostroje, pokudnemátejistotu,že

Vás přípravek neovlivňuje.

Máte-li epilepsii, poraďte se svýmlékařemohledně řízení a obsluhování strojů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKEPIMIL DISTABUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekEpimilDisTabpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý/á,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravkuEpimil DisTabse užívá

Může chvíli trvat, než se najde Vaše optimální dávka přípravkuEpimil DisTab. Dávka, kterou budete užívat,

závisí na:

Vašem věku

užívání přípravkuEpimil DisTabsjinýmiléky

problémech sledvinami nebo játry

Vášlékařzahájíléčbunižšídávkouavprůběhuněkolikatýdnůjibudepomaluzvyšovatdotédoby,než

zjistí,žeVámdávkaprospívá(účinnádávka).NikdyneužívejtevícepřípravkuEpimilDisTab,nežVám

lékař doporučil.

ObvykláúčinnádávkapřípravkuEpimilDisTabprodospěléadětiod13letjemezi100mga400mg

podávaná každý den.

Udětí od 2 do 12 let velikost účinné dávky závisí na jejich tělesné hmotností–obvykle je to vrozmezí 1 mg

až 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti, až do maximální denní dávky 400 mg.

Užívání přípravku Epimil DisTab není doporučeno dětem mladším než 2 roky.

Jak se dávka přípravkuEpimil DisTabužívá

Dávku přípravkuEpimil DisTabužívejte jednou nebo dvakrát denně, jak Vám doporučil lékař.

Můžete jej užívat sjídlemnebobez jídla.

Vždy užívejte celou dávku, kterou Vám předepsal lékař. Nikdy neužívejte pouzečást tablety.

LékařVámmůžerovněždoporučit,abystezahájilneboukončilužíváníjinýchlékůvzávislostina

onemocnění, pro které jste léčeni, a podle způsobu odpovědi na léčbu.

EpimilDisTabdispergovatelné/žvýkacítabletymůžetespolknoutvcelkuazapíttrochouvody,neboji

rozžvýkejte, nebosmíchejte svodou, abyste připravil/aroztok.Pokud tabletu žvýkáte:

Budete jimožná potřebovat v danémokamžiku zapítmalýmmnožstvím vody, kteréVámpomůže tabletu ve

Vašich ústech rozpustit. Potom vypijte ještě další vodu, abyste si byli jistí,že jste spolklicelou dávku léku.

Příprava roztoku:

Tabletu vložtedo sklenice s takovým množstvím vody, aby voda zakryla celoutabletu.

Buď roztok zamíchejte, aby se tableta rozpustila, nebopočkejtenežsetableta celá rozpadne.

Celý roztok vypijte.

Abystesibylijistí,žežádnýléknezůstalvesklenici,přidejtedosklenicemalémnožstvívodya

vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuEpimil DisTab, než jste měl(a)

ihnedseporaďtesesvýmlékařemnebolékárníkem.Je-litomožné,ukažtejimkrabičkupřípravku

Epimil DisTab.

Uněkterýchpacientů,kteříužilipřílišvelkémnožstvípřípravkuEpimilDisTab,semohouvyskytnout

některé ztěchto příznaků:

rychlé nekontrolovatelné pohyby očí(nystagmus)

nemotornost a nedostatečná koordinace ovlivňující rovnováhu(ataxie)

ztráta vědomí nebo kóma

Jestliže jste zapomněl/a užítpřípravekEpimil DisTab

Neužívejte další tablety nebo nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravekEpimil DisTab

→ požádejte svého lékaře o radu, jak opět zahájit léčbu. Je důležité, abyste to udělal/a.

Nepřerušujte léčbupřípravkemEpimil DisTab, aniž byste se poradil/a slékařem.

PřípravekEpimil DisTabmusíteužívattakdlouho, jak Vám doporučil lékař. Nepřerušujte léčbu bez porady s

Vaším lékařem.

Užíváte-li přípravekEpimil DisTabkléčbě epilepsie

KdyžkončítesužívánímpřípravkuEpimilDisTab, jedůležité,abybylaVašedávkasnižovánapostupněpo

dobu2týdnů.PokudnáhleukončíteužívánípřípravkuEpimilDisTab,můžedojítknávratuepileptického

záchvatu, nebo jeho zhoršení.

Užíváte-li přípravek Epimil DisTab kléčbě bipolární poruchy

Můžetrvaturčitoudobu,nežpřípravekEpimilDisTabzačneúčinkovat.Protojenepravděpodobné,žese

budeteokamžitěcítitlépe.PokudléčbupřípravkemEpimilDisTabzastavíte,Vašedávkanemusíbýt

postupněsnižována.PokudchceteukončitužívánípřípravkuEpimilDisTab,mělibysteotomnejprve

informovat svého lékaře.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekEpimilDisTabnežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

Potenciálně závažnéreakce: pro pomoc se obraťte ihned na lékaře

Umaléhopočtupacientůužívajícíchlamotriginsemůževyskytnoutalergickáreakce,nebopotenciálně

závažná kožní reakce. Pokud tyto stavy nejsou léčeny, může dojít k vývojimnohem závažnějšíhostavu.

TytopříznakysemnohemčastějivyskytujívněkolikaprvníchměsícíchléčbypřípravkemEpimilDisTab,

zvláštěpokudjepočátečnídávkapřílišvelkánebopokudjedávkapřílišrychlezvýšenanebopokudse

přípravekEpimilDisTabužíváslékemnazvanýmvalproát.Některéztěchtopříznakůjsoučastějšíudětí,a

proto by je dospělí měli pozorně sledovat.

Příznaky těchto reakcí zahrnují:

kožnívyrážkynebozrudnutí,kterésemohouvyvinoutvevážnékožníreakcevčetněširoce

rozšířenévyrážkyspuchýřiaodlupovánímkůže,vyskytujícísekolemúst,nosu,očíapohlavních

orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), značné odlupování kůže (více než 30% povrchu těla–toxická

epidermální nekrolýza)

bolesti vústechnebo očích

vysokou teplotu(horečka), příznaky podobné chřipce, nebo ospalost

otok obličejenebozduření žlázna krku, v podpaží, nebo vtříslech

neočekávanékrvácení nebo podlitinynebo zmodrání Vašich prstů

bolest vkrku,nebo častější výskyt infekčních onemocnění než obvykle (např. nachlazení)

Vmnohýchpřípadechbudoutytopříznakyznámkounezávažnýchnežádoucíchúčinků.Musítesialebýt

vědomi,žemohoubýtpotenciálnězávažnéapokudnejsouléčeny,mohousevyvinoutdomnohem

závažnějších problémů jako je selhání orgánů.Pokud pozorujete některý ztěchto příznaků:

→ ihned navštivte lékaře. Váš lékař může rozhodnout, že provede jaterní testy, vyšetření ledvin nebo krve a

může Vám léčbu přípravkemEpimil DisTabukončit.

Velmi časténežádoucí účinky

Mohou se vyskytnoutu více než 1z10pacientů :

bolesti hlavy

závratě

pocit ospalosti nebo otupělost

nemotornost a nedostatečná koordinace(ataxie)

dvojité vidění nebo neostré vidění

pocit na zvracení(nausea), nebo zvracení

kožní vyrážka

Časténežádoucí účinky

Mohou sevyskytnoutažu1 z10pacientů:

agresivita nebopodrážděnost

rychlé nekontrolovatelné pohyby očí(nystagmus)

chvění nebo třes

poruchy spánku

průjem

sucho v ústech

pocit únavy

bolest zad, kloubů nebo kdekoliv jinde

Vzácnénežádoucí účinky

Mohou sevyskytnoutažu1 z1000pacientů:

svědění očí svýtokem a podrážděnými očními víčky(konjunktivitida )

závážná kožní reakce(Stevensův-Johnsonův syndrom–viz také informace na začátku bodu 4).

Velmi vzácnénežádoucí účinky

Mohou sevyskytnoutažu1 z10000pacientů:

halucinace („vidění“ nebo „slyšení“ věcí, které nejsou skutečné)

zmatenost nebo neklid

porucha rovnováhy nebo ztráta koordinovaných pohybů při chůzi

nekontrolovatelnézáškubytěla(tik),nekontrolovatelnésvalovékřečepostihujícíoči,hlavuatrup

(choreoatetóza), nebo jiné neobvyklé pohyby těla, jako například škubání, chvění nebo ztuhlost

závažnákožní reakce(toxická epidermální nekrolýza–viz také informace na začátku bodu 4)

u pacientů, kteří již mají epilepsii, se častěji vyskytují epileptické záchvaty

změna jaterních funkcí, které se projeví vjaterních testech, nebo selháním jater

změny, které se mohou odhalit při vyšetření krve–včetně snížení počtu červených krvinek(anémie),

sníženípočtubílýchkrevníchkrvinek(leukopenie,neutropenie,agranulocytóza),sníženípočtu

krevníchdestiček(trombocytopenie), sníženípočtuvšechzmíněnýchtypůkrvinek(pancytopenie)a

porucha kostní dřeně, která se nazýváaplastická anémie

vážnáporuchasrážlivostikrve,kterámůževéstkneočekávanémukrvácení,nebotvorběmodřin

(diseminovaná intravaskulární koagulopatie)

vysoké teploty(horečka)

otokobličeje(edém), nebo zduření žláz nakrku, v podpaží, nebo vtříslech(lymfadenopatie)

zhoršení příznaků u pacientů, kteří mají Parkinsonovou chorobu

Další nežádoucí účinky

Umalého počtu osob se vyskytly další nežádoucí účinky, ale přesná frekvence jejich výskytu není známa:

skupinapříznakůzahrnujících:horečku,nevolnost,zvracení,bolesthlavy,ztuhlostšíjeaextrémní

citlivostnasvětlo.Totomůžebýtzpůsobenozánětemblan,kteréobalujímozekapáteřnímíchu

(meningitida).Tytopříznakyobvyklezmizí,jakmilejeléčbalamotriginemukončena.Pokud

příznaky nezmizí nebo se zhorší, informujte o tom svého lékaře.

Bylyzaznamenányzprávyoonemocněníkostí,včetněosteopenieaosteoporózy(řídnutíkostí)avýskytu

zlomenin.Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem,pokudjstedlouhodoběléčen/aantiepileptikya

užíváte steroidy neboseuVás vminulostivyskytlaosteoporóza.

Vyskytnou-li se u Vás nežádoucí účinky

→Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebozpůsobujeobtíže,nebo

pokudsivšimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKEPIMIL DISTABUCHOVÁVAT

PřípravekEpimil DisTabuchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

PřípravekEpimilDisTabnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénablistrech,krabičcenebo

lahvičce.

Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte přiteplotě do 30C.Uchovávejte vpůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn předvzdušnou

vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekEpimil DisTabobsahuje

Léčivoulátkou je lamotriginum25, 50nebo100mg

Pomocnélátkyjsou:mannitol(E421),mikrokrystalickácelulosa,sodnásůlkarboxymethylškrobu(Typ

A), předbobtnanýkukuřičnýškrob, sodná sůlkroskarmelosy, koloidní bezvodýoxid křemičitý, natrium-

stearyl-fumarát, sodná sůl sacharinu,třešňové aroma (obsahuje modifikovaný škrob(E1450)

Jak přípravekEpimil DisTabvypadá a co obsahuje toto balení

EpimilDisTab25mgjsoubíléažtéměřbílé,oválnétabletysvyraženýmčíslem„93“najednéstraněa

„132“ na druhé straně.

EpimilDisTab50mgjsoubíléažtéměřbílé,kulatétabletysvyraženýmčíslem„50“najednéstraněa

„DLT“ na druhé.

Epimil DisTab 100 mgjsou bílé až téměř bílé,kulaté tablety s vyraženýmčíslem„100“ na jedné straně a

„DLT“ na druhé.

25 mg tablety jsou dostupné vbalení21, 28, 30, 42, 50, 56, 60,90a 100tablet.

50 mg tablety jsou dostupné vbalení28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 100 a 200 tablet.

100 mgtablety jsou dostupné vbalení28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 a 200 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,Praha, Česká republika

Výrobce

Teva UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Teva Santé, Sens, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:16.5.2012

Příloha č.2k rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls22460/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Epimil DisTab25mg

Epimil DisTab50mg

Epimil DisTab100mg

dispergovatelné tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednadispergovatelnátabletaobsahuje25, 50, 100mg lamotriginu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Dispergovatelná tableta.

EpimilDisTab25mg:Bíléažtéměřbílé, oválnétabletysvyraženým„93“najednéstraněa

„132“ nadruhé.

EpimilDisTab50mg:Bíléažtéměřbílé, oválnétabletysvyraženým„50“najednéstraněa

„DLT“ na druhé.

EpimilDisTab100mg:Bíléažtéměřbílé, kulatétabletysvyraženým„100“najednéstraněa

„DLT“ na druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Epilepsie

Dospělí a mladiství od 13 let

-Přídatná léčba nebomonoterapieepilepsie s parciálními a generalizovanými záchvaty, včetně tonicko-

klonických záchvatů.

-ZáchvatyspojenésLennox-Gastautovýmsyndromem.EpimilDisTabsepodávájakopřídatnáléčba,

ale u Lennox-Gastautova syndromu může být úvodním antiepileptickým lékem (AED).

Děti a mladiství od 2 do 12 let

-Přídatnáléčbaepilepsiesparciálnímiageneralizovanýmizáchvaty,včetnětonicko-klonických

záchvatů a záchvatů spjatých sLennox-Gastautovým syndromem.

-Monoterapie u záchvatů typu absencí.

Bipolární porucha

Dospělí od 18 let

-PrevencedepresivníchepizodupacientůsbipolárníporuchoutypuI,kteřímajípřevážnědepresivní

epizody (viz bod 5.1).

Epimil DisTab není indikován kakutní léčbě epizod mánie nebo deprese.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dispergovatelnétablety přípravkuEpimil DisTabsemohou žvýkat, rozpouštětvmalémobjemuvody

(alespoňvmnožstvídostačujícímkponořenícelétablety),nebosemohoupolykatceléazapíjet

malýmmnožstvím vody.

Jestližesevypočtenádávkalamotriginu(např.kléčbědětísepilepsií,nebopacientůshepatální

dysfunkcí)nerovná určitému počtu celých tablet, má se podávat dávka zaokrouhlená na nejbližšínižší

počet celých tablet.

Znovuzahájení léčby

Přiznovuzahájeníléčbyupacientů,kteřízjakéhokolivdůvodupřestaliužívatEpimilDistab,byměl

předepisujícílékařposouditpotřebuzvyšovánídávkyažpodávkuudržovací,protožerizikozávažné

vyrážkyjespojenosvysokýmiúvodnímidávkamiaspřekročenímdoporučenéhopostupného

zvyšovánídáveklamotriginu(vizbod4.4).Čímdelšíječasovýintervalodposlednídávky,tím

opatrnějibyměloprobíhatzvyšovánídávekkdávceudržovací.Pokudjeintervalodukončení

podávánílamotriginudelšínežpětpoločasů(vizbod5.2),EpimilDistabbymělbýtzvyšovánna

udržovací dávku podle příslušného schématu.

Jestližeočekávanýpřínosnepřevážímožnériziko,doporučujese,abyEpimilDistabnebylznovu

podávánpacientům, kterým byla léčba ukončena zdůvodu vyrážky spojené sléčbou lamotriginem.

Epilepsie

Doporučená stupňující sedávka a udržovacídávky pro dospělé a mladistvéod13 let (tabulka 1) a pro

dětiamladistvéod2do12let(tabulka2)jsouuvedenéníže.Vdůsledkurizikavznikuvyrážkyby

úvodní dávka a následné stupňování dávky neměla být překročena (viz bod 4.4).

KdyžbylyvysazenysouběžnéAED,nebojinéAED/léčivépřípravkyjsoudodánydoléčebného

režimuobsahujícíholamotrigin,mělbysezvážitmožnýúčineknafarmakokinetikulamotriginu(viz

bod 4.5).

Tabulka 1: dospělí a mladiství nad 13 let–doporučený léčebný režim u epilepsie

Léčebný režim 1. a 2. týden 3. a 4. týden Obvyklá udržovací dávka

Monoterapie: 25 mg/den

(jednou denně) 50mg/den

(jednou denně) 100–200 mg/den

(jednoudenněneborozděleně

vedvou dílčích dávkách)

Kdosaženíudržovacídávky

lzedennídávkupostupně

zvyšovatkaždýtýdenažkaždé

dvatýdnyomaximálně50až

100mg,dokudnenídosaženo

optimální odpovědi.

Někteří pacienti vyžadují

kdosažení požadované

odpovědi denní dávku 500 mg

Přídatnáterapie Svalproátem(inhibitor lamotriginové glukuronidace–viz bod 4.5)

Tentodávkovacírežim

má být použit

svalproátembezohledu

na další současně

podávanou léčbu 12,5 mg/den

(podává se

25mg obden) 25 mg/den

(jednou denně) 100–200 mg/den

(jednoudenněneborozděleně

vedvou dílčích dávkách)

Kdosaženíudržovacídávky

lzedennídávkupostupně

zvyšovatkaždýtýdenažkaždé

dvatýdnyo25až50mg,

dokudnenídosaženooptimální

odpovědi.

Přídatnáterapie BEZvalproátu a Sinduktorylamotriginové glukuronidace(viz bod 4.5)

Tentodávkovacírežim

má být použit bez

valproátu, ale s:

fenytoinem

karbamazepinem

fenobarbitalem

primidonem

rifampicinem

50 mg/den

(jednou denně) 100 mg/den

(rozděleně ve

dvou dílčích

dávkách) 200–400 mg/den

(rozděleněvedvoudílčích

dávkách)

Kdosaženíudržovacídávky

lzedennídávkupostupně

zvyšovatkaždýtýdenažkaždé

dvatýdnymaximálněo100

mg,dokudnenídosaženo

optimální odpovědi.

Někteří pacienti vyžadují

kdosažení požadované

odpovědi denní dávku 700 mg

Přídatnáterapie BEZvalproátu a BEZinduktorůlamotriginové glukuronidace(viz bod 4.5)

Tentodávkovacírežim

mábýtpoužitsjinými

přípravky,kterévýrazně

neinhibují, nebo

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci. 25 mg/den

(jednou denně) 50 mg/den

(jednou denně) 100–200 mg/den

(jednoudenněneborozděleně

vedvou dílčích dávkách)

Kdosaženíudržovacídávky

lzedennídávkupostupně

zvyšovatkaždýtýdenažkaždé

dvatýdnymaximálněo50až

100mg,dokudnenídosaženo

optimální odpovědi.

Upacientůužívajícíchléčivépřípravky,ukterýchfarmakokinetickáinterakceslamotriginem

vsoučasnostineníznámá(vizbod4.5),semáléčebnýrežimlamotriginuužívatzpůsobem

doporučeným pro kombinaci lamotriginu svalproátem

Tabulka 2: Dětia mladiství ve věku od 2 do 12 let–doporučený léčebný režim u epilepsie (vyjádřený

jako celkové denní dávky vmg/kg tělesné hmotnosti/den):

Léčebný režim 1. a 2. týden 3. a 4. týden Obvyklá udržovací dávka

Monoterapieuzáchvatů

vpodobě absencí 0,3 mg/kg/den

(jednou denně

neborozděleně

vedvoudílčích

dávkách) 0,6 mg/kg/den

(jednoudenně

neborozděleně

vedvoudílčích

dávkách) 1–10mg/kg/den,ačkoliv

někteřípacientivyžadujívyšší

dávky (až 15 mg/kg/den)

kdosažení požadované

odpovědi

(jednoudenněneborozděleně

do dvou denních dávek)

Kdosaženíudržovacídávky

mohoubýtdávkyzvýšenéo

maximálně 0,6mg/kg/denkaždý

týden až každé dva týdny, dokud

není dosaženo optimální

odpovědi.

Přídatnáterapie Svalproátem(inhibitor lamotriginové glukuronidace–viz bod 4.5)

Tentodávkovacírežim

má být použit

svalproátembezohledu

na další současně

podávanou léčbu 0,15 mg/kg/den*

(jednou denně) 0,3 mg/kg/den

(jednou denně) 1–5 mg/kg/den

(jednoudenněneborozděleně

do dvou denních dávek)

Kdosaženíudržovacídávky

mohoubýtdávkyzvýšené

maximálněo0,3mg/kgkaždý

týden až každé dva týdny, dokud

není dosaženo optimální

odpovědi, smaximální

udržovacídávkoudo 200

mg/den.

Přídatnáterapie BEZvalproátu a Sinduktorylamotriginové glukuronidace(viz bod 4.5)

Tentodávkovacírežim

má být použit bez

valproátu, ale s:

fenytoinem

karbamazepinem

fenobarbitalem

primidonem

rifampicinem

0,6 mg/kg/den

(rozděleně ve

dvou dílčích

dávkách) 1,2 mg/kg/den

(rozděleně ve

dvou dílčích

dávkách) 5-15 mg/kg/den

(jednoudenněneborozděleně

do dvou denních dávek)

Kdosaženíudržovacídávky

mohoubýtdávkyzvýšené

maximálněo1,2mg/kgkaždý

týden až každédva týdny, dokud

není dosaženo optimální

odpovědi, smaximální

udržovacídávkoudo400

mg/den.

Přídatnáterapie BEZvalproátu a BEZinduktorůlamotriginové glukuronidace(viz bod 4.5)

Tentodávkovacírežim

mábýtpoužitsjinými

přípravky,kterévýrazně

neinhibují, nebo

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci. 0,3 mg/kg/den

(jednou denně

neborozděleně

vedvoudílčích

dávkách) 0,6 mg/kg/den

(jednou denně

neborozděleně

vedvoudílčích

dávkách) 1-10 mg/kg/den

(jednoudenněneborozděleně

do dvou denníchdávek)

Kdosaženíudržovacídávky

mohoubýtdávkyzvýšenéo

maximálně0,6mg/kgkaždý

týden až každé dva týdny, dokud

není dosaženo optimální

odpovědi,smaximálníudržovací

dávkou do 200 mg/den.

Upacientůužívajícíchléčivépřípravky,ukterýchfarmakokinetickáinterakceslamotriginem

vsoučasnostineníznámá(vizbod4.5),semáléčebnýrežimlamotriginuužívatzpůsobem

doporučeným pro kombinaci lamotriginu svalproátem.

Abyseudětízajistilypřesnéterapeutickédávky,jenutnéprůběžněsledovattělesnouhmotnostapři

jejízměněrevidovatdávkování.Jepravděpodobné,žepacientivevěkudvouažšestiletbudou

potřebovat udržovací dávky na horní hranici doporučeného dávkového rozmezí.

Je-lipřipřídavnéléčbědosaženokontrolyepilepsie,současnéužíváníantiepileptikmůžebýt

ukončeno, a pacienti mohou pokračovat vmonoterapiilamotriginem.

Děti ve věku do 2 let

Údajeoúčinnostiabezpečnostipodávánílamotriginujakopřídatnéléčbyepilepsiesparciálními

záchvatydětemvevěkuod1měsícedo2letjsouomezené(vizbod4.4).Nejsoužádnádata

opodáváníudětído1měsíce.EpimilDistabsetedynedoporučujepodávatdětemdo2let.Přesto,

pokud je na základě klinické potřeby rozhodnutopřípravek podat, viz body 4.4, 5.1 a 5.2.

Bipolární porucha

Doporučenézvyšovánídávekaudržovacídávkyudospělýchpacientůod18letjsouuvedenyníže

vtabulkách. Přechodný režim zahrnuje zvyšování dávek lamotriginu kudržovací stabilizující dávce za

vícenežšesttýdnů(viztabulka3),pokteréjinépsychotropnípřípravkya/neboantiepileptikamohou

býtvysazeny,je-litozklinickéhohlediskaindikováno(viztabulka4).Úpravadávkynásledujícípo

přidánídalšíchpsychotropníchpřípravkůa/neboantiepileptikjerovněžuvedenaníže(viztabulka5).

Vzhledemkrizikuvýskytuvyrážkybyúvodnídávkaanáslednézvyšovánídávkynemělobýt

překročeno (viz bod 4.4).

Tabulka3: dospělí od18let-doporučenézvyšovánídávekažpocelkovoudennístabilizující dávkuu

léčených pro bipolární poruchu

Léčebný režim 1. a 2.

týden 3. a 4. týden 5. týden Cílová stabilizační

dávka

(6. týden)*

Monoterapieslamotriginem,NEBOpřídatnouterapiíBEZvalproátuaBEZinduktorů

lamotriginovéglukuronidace(viz bod 4.5):

Tentodávkovacírežim

mábýtpoužitsjinými

přípravky, které

výrazně neinhibují,

nebo neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci. 25 mg/den

(jednou

denně) 50 mg/den

(jednou

denněnebo

rozděleněve

dvoudílčích

dávkách) 100 mg/den

(jednou

denně,nebo

rozděleněve

dvoudílčích

dávkách) 200mg/den–obvykle

cílová dávka pro

optimální odpověď

(jednoudenně,nebo

rozděleněvedvou

dílčích dávkách)

Dávkyvrozmezí100

až400mg/denužité

vklinickcýh studiích

Přídavná terapie Svalproátem(inhibitor lamotriginové glukuronidace–viz bod 4.5):

Tentodávkovacírežim

má být použit

svalproátem bez ohledu

najinoupodpůrnou

léčbu 12,5

mg/den

(podáváse

25 mg

obden) 25 mg/den

(jednou

denně) 50 mg/den

(jednou

denně,nebo

rozděleněve

dvoudílčích

dávkách) 100mg/den-obvykle

cílová dávka pro

optimální odpověď

(jednoudenně,nebo

rozděleněvedvou

dílčích dávkách)

Maximální denní

dávka200mgmůže

být podána vzávislosti

na klinické odpovědi

PřídavnáterapieBEZvalproátuaSinduktorylamotriginovéglukuronidace–vizbod

4.5):

Tentodávkovacírežim

mábýtpoužitbez

valproátu, ale s:

fenytoinem

karbamazepinem

fenobarbitalem

primidonem

rifampicinem

50 mg/den

(jednou

denně) 100 mg/den

(rozděleněve

dvoudílčích

dávkách) 200 mg/den

(rozděleněve

dvoudílčích

dávkách) V 6. týdnu 300

mg/denaje-lipotřeba

kdosaženíoptimální

odpovědi,dávkase

zvýšív7.týdnuna

obvyklou cílovou

dávku400mg/den

kdosaženíoptimální

odpovědi

(rozdělenévedvou

dílčích dávkách)

Upacientůužívajícíchléčivépřípravky,ukterýchfarmakokinetickáinterakceslamotriginem

vsoučasnostineníznáma(vizbod4.5),semázvyšovatdávkovánílamotriginuzpůsobem

doporučeným pro kombinaci lamotriginu svalproátem.

*Cílová stabilizační dávka závisí na klinické odpovědi.

Tabulka4:dospělíod18let-udržovacístabilizujícícelkovádennídávkaubipolárníporuchypo

vysazení souběžné léčby

Jakmile je dosažena cílová udržovací stabilizující denní dávka, ostatní přípravky mohou být vysazeny,

jak je ukázáno níže.

Léčebný režim Současná

stabilizující

dávka

lamotriginu

(před

vysazením) 1. týden

(začátek

vysazování

léčby) 2. týden 3. týden

(pokračování)*

Vysazování léčby valproátem(inhibitorlamotriginové glukuronidace-viz bod 4.5), závisející na

původní dávce lamotriginu:

Když je valproát

vysazen,zdvojnásobí

sestabilizujícídávka,

nepřekračuje se

zvýšeníovícenež100

mg/týden 100 mg/den 200 mg/den Udržovací dávka (200 mg/den)

(rozděleně ve dvou dílčích dávkách)

200 mg/den 300 mg/den 400 mg/den Udržovací dávka

(400 mg/den)

Vysazováníinduktorůlamotriginovéglukuronidace(vizbod4.5),závisejícínapůvodnídávce

lamotriginu:

Tentodávkovacírežim

mábýtpoužítpři

vysazenínásledujících

látek:

Fenytoinu

Karbamazepinu

Fenobarbitalu

primidonu

rifampicinu

400 mg/den 400 mg/den 300 mg/den 200 mg/den

300 mg/den 300 mg/den 225 mg/den 150 mg/den

200 mg/den 200 mg/den 150 mg/den 100 mg/den

Vysazovánípřípravků,kterévýznamněNEinhibujíaniNEindukujílamotriginovou

glukuronidaci(viz bod 4.5):

Tentodávkovacírežim

mábýtpoužitpři

vysazení přípravků,

které výrazně

neinhibují, ani

neindukují

lamotriginovou

glukuronidaci Udržovatcílovoudávkudosaženoupřizvyšovánídávky(dávka200

mg/denrozdělená ve dvou dílčích dávkách)

(dávkovací rozmezí 100 až 400 mg/den)

Upacientůužívajícíchléčivépřípravky,ukterýchfarmakokinetickáinterakceslamotriginemv

současnostineníznámá(vizbod4.5),jetřebapřidoporučenémrežimuléčbylamotriginem

zpočátkuudržovatstávajícídávkualéčbulamotriginemupravovatvzávislostinaklinické

odpovědi.

*Je-li třeba, může být dávka zvýšena až na 400 mg/den.

Tabulka5:dospělíod18let–nastavenídennídávkylamotriginupopřidáníjinýchpřípravkůu

bipolární poruchy:

Snastavenímdennídávkylamotriginupřipřidáníjinýchpřípravkůnejsouklinickézkušenosti.

Nicméně, na základě interakčních studií s jinými přípravky, byla vytvořena následující doporučení:

Léčebný režim Současná

stabilizující

dávka

lamotriginu

(přednasazením

přídavné léčby) 1. týden

(začátek s

přídavnou

léčbou) 2. týden 3. týden a další

Přidánívalproátu(inhibitorlamotriginovéglukuronidace–vizbod4.5),závisejícínapůvodní

dávce lamotriginu:

Tento dávkovací

režimmá býtpoužít 200 mg/den 100 mg/den Udržovací dávkování (100 mg/den)

svalproátem bez

ohledu na další 300 mg/den 150 mg/den Udržovací dávkování (150 mg/den)

současněpodávanou

léčbu 400 mg/den 200 mg/den Udržovací dávkování (200 mg/den)

PřidáníinduktorůlamotriginovéglukuronidacepacientůmNEužívajícímvalproát(vizbod

4.5),závisející na původní dávce lamotriginu:

Tento dávkovací

režimmábýtpoužít,

při přidání

následujících

přípravků bez

valproátu:

fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

200 mg/den 200 mg/den 300 mg/den 400 mg/den

150 mg/den 150 mg/den 225 mg/den 300 mg/den

100 mg/den 100 mg/den 150 mg/den 200 mg/den

PřidánípřípravkůBEZsignifikantníinhibice,neboindukcelamotriginovéglukuronidace(viz

bod 4.5):

Tento dávkovací

režimmábýtpoužit,

při přidání jiných

přípravků bez

signifikantníinhibice,

nebo indukce

lamotriginové

glukuronidace Udržovatcílovoudávkudosaženoupřizvyšovánídávky(200mg/den;

dávkovací rozmezí 100-400 mg/den)

Upacientůužívajícíchléčivépřípravky,ukterýchfarmakokinetickáinterakceslamotriginemv

současnostineníznámá(vizbod4.5),semáléčebnýrežimlamotriginuříditzpůsobem

doporučeným pro kombinaci s valproátem.

Ukončení podávání lamotriginu pacientům s bipolární poruchou

Při náhlémvysazenílamotriginu sevklinických studiíchvporovnání s placebemneprokázal zvýšený

výskytzhoršenínebovznikunežádoucíchúčinků.Protopacientimohouukončitléčbupřípravkem

EpimilDisTabbez postupnéhosnižování dávek.

Děti a mladiství do 18 let

Vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti se nedoporučuje podávatEpimil DisTab

dětem do 18 let (viz bod 4.4).

Obecná doporučení pro dávkování přípravkuEpimil Distabu zvláštních skupin pacientů

Ženy užívající hormonální antikoncepci

Ukombinaceethinylestradiol/levonorgestrel(30µg/150µg)byloprokázanopřibližnědvojnásobné

zvýšení clearance lamotriginuvedoucíkesníženýmhladinám lamotriginu. Po titracimůžebýt potřeba

vyššíudržovacídávkalamotriginu(aždvojnásobně)kdocílenímaximálníterapeutickéodpovědi.

Vprůběhutýdnebezmedikace(„týdenbeztablet“)bylopozorovánodvojnásobnézvýšeníhladiny

lamotriginu. Není možné vyloučit výskyt nežádoucích účinků souvisejících sdávkou, proto by se mělo

zvažovatužíváníantikoncepcebeztýdnebezmedikace,jakoléčbuprvnívolby(např.kontinuální

hormonální antikoncepce, nebo nehormonální metody antikoncepce; viz body 4.4 a 4.5).

Začátekléčbyhormonálníantikoncepcíupacientek,kteréjižužívajíudržovacídávkylamotriginua

NEužívají induktory lamotriginové glukuronidace

Vevětšině případů je třeba udržovací dávku lamotriginu zvýšit až na dvojnásobek (viz body 4.4 a 4.5).

Doporučuje se, aby seoddobyzahájení podáváníhormonální antikoncepcedávka lamotriginu zvýšila

každýtýdeno50až100mg/den,podleindividuálníklinickéodpovědi.Zvýšenídávkybynemělo

překročittotorozmezí,pokudklinickáodpověďnepodpořívýraznějšízvýšení.Měřeníplazmatických

koncentracílamotriginupředapozahájeníužíváníhormonálníantikoncepcemohoubýtbránajako

potvrzení,žejepůvodníkoncentracelamotriginuudržována.Je-litonutné,dávkabymělabýt

upravena.Ženámužívajícímhormonálníantikoncepci,jejichžrežimzahrnujejedentýdenbezléčby

(„týdenbeztablet“),bymonitorováníplazmatickéhladinylamotriginumělobýtprovedenoběhem3.

týdneaktivníléčby,tj.v15.až21.dencykluantikoncepce.Protobyjakolékprvnívolbymělabýt

zvažovánaantikoncepcebeztýdnebezmedikace(např.kontinuálníhormonálníantikoncepce,nebo

nehormonální metody antikoncepce; viz body 4.4 a 4.5)

Ukončeníléčbyhormonálníantikoncepcíupacientek,kteréjižužívajíudržovacídávkylamotriginua

NEužívají induktory lamotriginové glukuronidace

Vevětšiněpřípadůjetřebaudržovacídávkulamotriginusnížitažo50%(vizbody4.4a4.5).

Doporučujesepostupnésnižovánídennídávkylamotriginuo50–100mgkaždýtýden(rychlostí

nepřesahující 25 % celkové dennídávky týdně) během třítýdenníhoobdobí,jestližeklinická odpověď

nenaznačujejinak.Měřeníplazmatickýchkoncentracílamotriginupředapoukončeníužívání

hormonálníantikoncepcemůžebýtbránojakopotvrzeníudrženípůvodníkoncentracelamotriginu.

Ženám,kterésipřejíukončitužíváníhormonálníantikoncepcezahrnujícíjedentýdenbezléčby

(„týdenbeztablet“),bymělobýtprovedenomonitorováníplazmatickéhladinylamotriginuběhem3.

týdne aktivníléčby, tj.v 15. až 21. den cyklu antikoncepce.Vzorky pro posouzeníhladinlamotriginu

po trvalém ukončení užívání antikoncepčních tablet by neměly být odebírány vprůběhu prvního týdne

po ukončení antikoncepce.

Začátek léčby lamotriginem u pacientek, které již užívají hormonální antikoncepci

Zvyšování dávky by mělo sledovat normální doporučené dávkování popsané vtabulkách.

Zahájeníaukončeníléčbyhormonálníantikoncepcíupacientek,kteréjižužívajíudržovacídávky

lamotriginu a UŽÍVAJÍ induktory lamotriginové glukuronidace

Přizpůsobení doporučené udržovací dávky lamotriginu nemusí být potřebné.

Pacientiužívajícíatazanavir/ritonavir

Žádnáúpravadoporučenéhozvyšovánídávkylamotriginunenínutná,pokudselamotriginpřidává

kexistující terapii atazanavirem/ritonavirem.

Upacientůužívajícíchudržovacídávkulamotriginuaneužívajícíinduktoryglukoronidace,můžebýt

potřebazvýšitdávkulamotriginu,jestližesepřidáváatazanavir/ritonavirnebosnížit,pokudje

atazanavir/ritonavirvysazen.Plasmatickáhladinalamotriginumělabýtmonitorovánapředa během2

týdnůpozačátkuužíváníneboukončeníužíváníatazanaviru/ritonaviru,abybylazjištěnapotřeba

úpravy dávky lamotriginu (viz bod 4.5).

Pacienti užívající lopinavir/ritonavir

Žádnáúpravadoporučenéhozvyšovánídávkylamotriginunenínutná,pokudselamotriginpřidává

kexistující terapii lopinavirem/ritonavirem.

Upacientůužívajícíchudržovacídávkulamotriginuaneužívajícíinduktoryglukoronidace,můžebýt

potřebazvýšitdávkulamotriginu,jestližesepřidáválopinavir/ritonavirnebosnížit,pokudje

lopinavir/ritonavirvysazen.Plasmatickáhladinalamotriginubymělabýtmonitorovánapředa během

2týdnůpozačátkuužíváníneboukončeníužívánílopinaviru/ritonaviru,abybylazjištěnapotřeba

úpravy dávky lamotriginu (viz bod 4.5).

Pacienti nad 65 let

Těmtopacientůmnenízapotřebíupravovatdoporučenédávkování.Farmakokinetikalamotriginunení

vtéto věkové skupině významně odlišná od farmakokinetiky mladších dospělých (viz bod 5.2).

Pacienti ssporuchou funkce ledvin

Upacientůseselhánímledvinjepodávánílamotriginumožnésezvýšenouobezřetností.Upacientů

sterminálnímstádiemrenálníhoselháníseúvodnídávkylamotriginumajíříditsouběžnoumedikací;

snížení udržovacídávky jezapotřebí u pacientů s výrazným snížením renálních funkcí (viz body 4.4 a

5.2).

Pacientisporuchou funkce jater

Obecněmajíbýtúvodní,postupnězvyšovanéiudržovacídávkysníženyupacientůsestřednětěžkou

hepatálnídysfunkcí (stupně B podle Child-Pughovyklasifikace)přibližněo50 %, u pacientů stěžkou

hepatálnídysfunkcí(stupněCpodleChild-Pughovyklasifikace)přibližněo75%.Zvyšovanéa

udržovací dávky mají být upraveny podle klinické odezvy (viz bod 5.2).

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost naléčivou látkunebo kteroukoli pomocnou látku.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Kožní vyrážka

Bylyhlášenynežádoucíkožníreakce,kteréseobvyklevyskytlyvprůběhuprvních8týdnůpo

zahájení léčby lamotriginem. Ve většině případů šlo omírné a samovolně odeznívající exantémy,byly

všakhlášenytakézávažnékožníreakcevyžadujícíhospitalizaciaukončenípodávánílamotriginu.

Tytoreakcezahrnujípotenciálněživotohrožujícítypykožnívyrážky,včetněStevens-Johnsonova

syndromu (SJS) atoxické epidermální nekrolýzy (TEN) (viz bod 4.8).

Incidencezávažnýchkožníchreakcípřiužívánídoporučenýchdáveklamotriginuudospělýchs

epilepsiívestudiíchbylapřibližně1:500.Přibližněpolovinaztěchtopřípadůbylahlášenajako

Stevensův-Johnsonův syndrom(1 z 1000 pacientů).Vklinickýchstudiích bylvýskytzávažnévyrážky

upacientů sbipolární poruchoupřibližně 1 z1000 pacientů.

Udětíjerizikozávažnýchkožníchreakcívyššínežudospělých.Dostupnádatazněkolikastudií

naznačují,žeincidencekožníchreakcívyžadujícíchhospitalizacijeudětísepilepsií1:300až1:

100.

Výskytexantémuudětímůžebýtzpočátkumylněinterpretovánjakoexantéminfekčníhopůvodu,a

protojezapotřebí,abyudětí,ukterýchseběhemprvníchosmitýdnůterapielamotriginemvyvinou

kožní erupce shorečkou, lékaři pomýšleli na možnost nežádoucí reakce nalamotrigin.

Dále se zdá, že celkové riziko exantému silně souvisí:

svysokýmiiniciálnímidávkamilamotriginuaspřekročenímdoporučenéhozvyšováníjeho

dávkování (viz bod 4.2);

se současnýmpoužívánímvalproátu (viz bod 4.2).

Rovněžsedoporučujeopatrnostupacientůsanamnézoualergienebokožnívyrážkypojiných

antiepilepticích,jelikožčetnostnezávažnýchkožníchvyrážekpřiléčbělamotriginembylapřibližně

trojnásobná u těchto pacientů než u pacientů bez této anamnézy.

Všechnypacienty(dětiidospělé),ukterýchsevyvineexantém,jenutnobezprodlenívyšetřita

okamžitěunichzastavitléčbulamotriginem,dokudnenízcelajasné,žeexantémnesouvisístímto

léčivem.Doporučujese,abyEpimilDistabnebylopětpodánpacientům,kterýmbyloukončené

podávánílamotriginuzdůvoduvýskytuvyrážkyvzniklépřiléčbělamotriginem,pokudpřípadný

přínos jasně nepřesahuje možné riziko.

Bylhlášentakéexantémjakosoučástsyndromupřecitlivělosticharakterizovanéhoproměnlivým

obrazemsystémovýchpříznakůzahrnujícíchhorečku,lymfadenopatii,faciálníedémaabnormality

krve,jateraaseptickoumeningitidu(vizbod4.8).Tentosyndrommůženabýtnejrůznějšíchstupňů

klinickézávažnostia vzácněmůževéstkdiseminovanéintravaskulárníkoagulaciamultiorgánovému

selhání.Jedůležitéupozornitnato,žečasnámanifestacepřecitlivělosti(např.horečka,

lymfadenopatie)může být přítomna i bez zjevnéhoexantému. Vzniknou-li tyto příznaky a symptomy,

mábýtpacientokamžitěvyšetřen,ajestliženelzeprokázatjejichjinoupříčinu,másepodávání

lamotriginuzastavit.

Aseptickámeningitidabylavevětšiněpřípadůreversibilnípovysazeníléčivéhopřípravku,alepři

opětovnémvystavenílamotriginusevmnohapřípadechvrátila.Reexpozicelamotriginumělaza

následekrychlýnávratpříznaků,kterébylyčastoještězávažnější.Léčbalamotriginembynemělabýt

znovuzahájenaupacientů,kterýmbylaléčbalamotriginemukončenavdůsledkuvznikuaseptické

menigitidy.

Klinické zhoršení a riziko sebevraždy

Běhemléčbyantiepileptikyvněkterýchindikacíchbyluněkterýchpacientůhlášenvýskyt

sebevražednýchpředstavachování.Meta-analýzarandomizovanýchplacebemkontrolovaných

klinickýchstudiíantiepileptikrovněžprokázalamírnězvýšenérizikosebevražednýchpředstava

chování.Mechanismusvznikuneníznámadostupnádatanevylučujímožnostzvýšenéhorizikau

lamotriginu.

Protobymělibýtpacientipečlivěsledovánisezaměřenímnavýskytsebevražednýchpředstava

chováníamělabybýtzváženavhodnáléčba.Pacienti(aosoby,kteréopacientypečují)bymělibýt

upozorněninato,ževpřípaděvýskytusebevražednýchmyšleneknebochovánímajívyhledat

lékařskou pomoc.

Upacientůsbipolárníporuchoumůžedojítkezhoršovánípříznakůdepresea/neboknáhlémuvzniku

suicidalitybezohledunato,zdaužívajíneboneužívajípřípravkykléčběbipolárníporuchy,včetně

přípravkuEpimilDisTab.ProtobypacientiužívajícíEpimilDisTabkléčběbipolárníporuchyměli

býtpečlivěsledovánisezaměřenímnaklinickézhoršení(včetněvznikunovýchpříznaků)a

suicidalitu, hlavněna začátku léčby,nebo vdobě změnydávky. Někteří pacienti, zvláště sanamnézou

sebevražednéhochovánínebomyšlenek,mladídospělíapacienti,ukterýchsepředzačátkemléčby

význačnouměrouvyskytujísebevražednépředstavy,jsouvystavenivětšímurizikusebevražedných

myšlenek, nebo sebevražedných pokusů, a proto by měli být během léčby pečlivě sledováni.

Upacientů,ukterýchdocházíkeklinickémuzhoršení(včetněvznikunovýchpříznaků)a/nebo

náhlémuvznikusebevražednýchpředstav/chování,zvláště,kdyžjsoutytopříznakyzávažné,vznikly

náhle,nebonebylypozoroványjakopacientovyúvodnípříznaky,jetřebazvážitzměnuléčebného

režimu včetně možnosti ukončení podávání přípravku.

Hormonální antikoncepce

Vliv hormonální antikoncepce na účinnost lamotriginu

Ukombinaceethinylestradiol/levonorgestrel(30µg/150µg)byloprokázanozvýšeníclearance

lamotriginupřibližnědvojnásobněvedoucíkesníženýmhladinámlamotriginu(vizbod4.5).Snížení

hladinlamotriginubylospojenoseztrátoukontrolyzáchvatů.Potitracimůžebýtpotřebavyšší

udržovací dávka lamotriginu (až dvojnásobně) k docílení maximální terapeutické odpovědi.

Při ukončení hormonální antikoncepce může být clearance lamotriginu poloviční. Zvýšení koncentrace

lamotriginumůžebýtspojenosnežádoucímipříhodamizávislýminadávce.Pacientibymělibýt

sledováni sohledem natuto skutečnost.

Užen,kteréještěneužívajíinduktorlamotriginovéglukuronidace,akteréužívajíhormonální

antikoncepcizahrnujícítýdenbezmedikace(„týdenbeztablet“),dojdekpostupnémupřechodnému

zvýšeníhladinlamotriginuvprůběhutohototýdne(vizbod4.2).Rozdílyhladinlamotriginuvtomto

pořadímůžebýtspojovánosnežádoucímiúčinky.Protobymělobýtzváženopodáváníhormonální

antikoncepcebeztýdnebezmedikacejakoléčbaprvnívolby(např.kontinuálníhormonální

antikoncepce, nebonehormonální metody).

InterakcemezijinýmidruhyperorálníantikoncepceneboléčbouHRTalamotriginemnebyly

sledovány, ale mohou podobně ovlivnit farmakokinetické parametry lamotriginu.

Vliv lamotriginu na účinnost hormonální antikoncepce

Vinterakčníklinickéstudiina16zdravýchdobrovolnicíchbyloprokázáno,žepřikombinaci

lamotriginua hormonálníantikoncepce(kombinaceethinylestradiol/levonorgestrel)došlokmírnému

zvýšeníclearancelevonorgestreloruazměněplazmatickéhladinyFSHaLH(vizbod4.5).Dopad

těchtozměnnaovariálníovulačníaktivituneníznám.Avšaknenímožnévyloučit,žetytozměny

mohouvéstkesnížení účinnosti antikoncepce uněkterých pacientek užívajícíchhormonální preparáty

slamotriginem.Pacientkybyprotomělybýtpoučeny,abyokamžitěhlásilyzměnymenstruačního

cyklu, jako je menstruační krvácení mimo obvyklé období.

Dihydrofolátreduktáza

Lamotriginjeslabýminhibitoremdihydrofolátreduktázy,takžepřidlouhodobéterapiiexistuje

možnost interference smetabolismemfolátů (viz bod 4.6). Během sledovanéjednoroční aplikace však

lamotriginulidínevyvolalvýznamnézměnykoncentracehemoglobinu,průměrnéhoobjemu

erytrocytů(MCV)anikoncentracefolátůvséruaniverytrocytech;významnézměnykoncentrace

folátůverytrocytech lamotrigin nevyvolal ani během pětileté aplikace.

Renální selhání

Ve studiích sjednorázovýmidávkamilamotriginu subjektům sterminálním renálním selhánímnebyly

zjištěnyvýznamněodlišnéplasmatickékoncentracelamotriginu.Upacientůsrenálnímselhánímje

všaknutnéočekávatkumulaciglukuronidovanýchmetabolitůlamotriginu,aprotojepřiléčbětěchto

nemocných potřebná zvláštní opatrnost.

Pacienti užívající jiné přípravky obsahující lamotrigin

BezdoporučenílékařenelzepodávatpřípravekEpimilDistabpacientůmléčenýmjinýmipřípravky

obsahujícími lamotrigin.

Vývoj u dětí

Nejsoudostupnádatazkoumajícívlivlamotriginunarůst,sexuálnídospívání,kognitivnía

emocionální vývoj a na vývoj týkající se chování u dětí.

Bezpečnostspojená sepilepsií

Takjakojetomuuostatníchantiepileptik,náhléukončeníaplikacelamotriginumůžeznovu

vyprovokovat(rebound)epileptickézáchvaty.Pokudnejsouurgentníbezpečnostnídůvody(například

exantém)knáhlémuvysazenítohotoléčiva,máseEpimilDistabvysazovatpostupnýmsnižováním

dávky vprůběhu dvou týdnů.

Existujíliterárníúdajeotom,žetěžkékonvulzivnízáchvatyvčetněstatusepilepticus,mohouvést

krabdomyolýze,multiorgánovédysfunkci a diseminované intravaskulární koagulaci, někdy sfatálním

zakončením. Podobné případy se vyskytly vsouvislosti sléčbou lamotriginem.

Může být pozorováno klinicky významné zhoršení četností křečí místo zlepšení. U pacientů svíce než

jednímtypemkřečíbymělbýtzváženpřínoskontrolyjednohotypukřečíoprotipozorovanému

zhoršení u jiného typu křečí.

Lamotrigin může zhoršit myoklonické křeče.

Dosavadnídatapoukazujínato,žeklinickéodpovědinakombinacisinduktoryenzymůjsoumenší,

než nakombinaci bez enzymů indukujícího antiepileptika. Příčina je neznámá.

Udětíužívajícíchlamotriginekléčbězáchvatůtypuabsencínemusíbýtúčinnostsetrvaláuvšech

pacientů.

Bezpečnost spojená sbipolární poruchou

Děti a dospívající mladší 18 let

Léčbaantidepresivyjespojenasezvýšenýmrizikemmyšleneknasebevražduasebevražedného

chování u dětí a dospívajících svelkoudepresivní poruchou a jinými psychiatrickými poruchami.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze na dospělých.

ZametabolismuslamotriginuodpovídajíUDP-glukuronyltransferázy.Neníprokázáno,žeby

lamotriginmohlzpůsobitklinickyvýznamnouindukcineboinhibicijaterníchoxidačních

metabolizačních enzymů a interakce mezi lamotriginem a látkami metabolizovanými za účasti enzymů

cytochromuP450rovněžnejsoupravděpodobné.Lamotriginmůžeindukovatvlastnímetabolizaci,

tento efekt je však pouze mírný a není pravděpodobné, že by měl signifikantní klinické důsledky.

Tabulka6: působení jiných léčivých přípravků na glukuronidaci lamotriginu

Přípravky, které

signifikantně inhibují

glukuronidaci lamotriginu Přípravky, které

signifikantně indukují

glukuronidaci lamotriginu Přípravky,kterénemají

signifikantníinhibičníani

indukční účinek na

glukuronidaci lamotriginu

Valproát fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

kombinaceethinylestradiol/

levonorgestrel*

oxkarbazepin

felbamát

gabapentin

levetiracetam

pregabalin

topiramát

zonisamid

lithium

bupropion

olanzapin

aripiprazol

*Ostatníperorálníantikonceptivaa HRT léčbanebylastudována,ikdyžmohoumítpodobnývlivna

farmakokinetiku lamotriginu (viz body 4.2 a 4.4).

**Doporučení kdávkování viz bod 4.2

Interakce zahrnující antiepileptika

Valproát, jenž inhibujeglukuronidaci lamotriginu, zpomalujemetabolismus lamotriginu a přibližněna

dvojnásobekprodlužujeprůměrnýpoločaslamotriginu.Upacientůužívajícísouběžnouléčbu

svalproátem je třeba užít vhodný léčebný režim (viz bod 4.2).

Antiepileptikasvlastnostmiinduktorůhepatálníchenzymůbiotransformujícíchléčivaainduktorů

lamotriginovéglukuronidace(jakojefenytoin,karbamazepin,fenobarbitalaprimidon)urychlují

metabolizacilamotriginu.Upacientůsouběžněužívajícíchléčbusfenytoinem,karbamazepinem,

fenobarbitalem nebo primidonem je třeba užít vhodný léčebný režim (viz bod 4.2).

Upacientůužívajícíchkarbamazepinbylypopřídavnémzavedenílamotriginovéterapiehlášeny

nežádoucípříznakyzestranycentrálníhonervovéhosystémuzahrnujícízávrať,ataxii,diplopii,

rozmazanéviděníanauzeu.Takovétopříhodyobvykleustoupíposníženídávkykarbamazepinu.

Podobnéúčinkybylypozoroványběhemstudiíslamotriginemaoxkarbazepinemuzdravých

dospělých dobrovolniků, ale snížené dávkování nebylo zkoumáno.

Zliterárníchúdajůvyplývá,žepřiužívánílamotriginuvkombinacisoxkarbazepinemdocházíke

sníženíhladinylamotriginu.Vprospektivnístudiinazdravýchdospělýchdobrovolnícíchužívajících

dávky200mglamotriginua1200mgoxkarbazepinusevšakprokázalo,žeoxkarbazepinneovliňuje

metabolizmuslamotriginualamotriginneovlivňujemetabolizmusoxkarbazepinu.Protoupacientů

užívajícíchsouběžnouléčbusoxkarbazepinembymělbýtpoužítléčebnýrežimprolamotrigin

vpodpůrné léčbě bez valproátu a bez induktorů lamotriginové glukoronidace (viz bod 4.2).

Vestudiíchnazdravýchdospělýchdobrovolnícíchsoučasnéužívánífelbamátu(1200mgdvakrát

denně)slamotriginem(100mgdvakrátdenněpodobu10dnů)seneprojeviloklinickyvýznamným

účinkem na farmakokinetiku lamotriginu.

Nazákladěretrospektivníchanalýzplazmatickýchhladinupacientů,kteříužívalilamotrigin

sgabapentinem, nebo pouze lamotrigin , gabapentin nevedl ke zjevné změně clearance lamotriginu.

Vprůběhuplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíbylyposouzenypotenciálnílékovéinterakce

mezilevetiracetamemalamotriginempomocísledováníplazmatickýchkoncentracíoboučinitelů.

Tatodataukazují,želamotriginneovlivňujefarmakokinetikulevetiracetamualevetiracetam

neovlivňuje farmakokinetiku lamotriginu.

Průměrnáplazmatickákoncentracelamotriginunebylaovlivněnasoubežnýmpodánímpregabalinu

(200mgtřikrátdenně).Mezilamotriginemapregabalinemnedocházíkfarmakokinetickýcm

interakcím.

Topiramát nezměnil plazmatickoukoncentraci lamotriginu. Podání lamotriginumělo za následek 15%

zvýšení koncentrace topiramátu.

Vestudiiupacientůsepilepsiípřisoubežnémužitízonisamidu(200až400mg/den)slamotriginem

(150až500mg/den)podobu35dnů,nebylpozorovánsignifikantníúčineknafarmakokinetiku

lamotriginu.

Ikdyžbylyhlášenyzměnyplasmatickýchkoncentracíjinýchantiepileptik,vkontrolovanýchstudiích

nebylozjištěno,žebylamotriginovlivňovalplasmatickékoncentracesouběžněaplikovaných

antiepileptik.Výsledkystudiíinvitroukazují,želamotriginnevytěsňujejináantiepileptikazjejich

vazby na plasmatické proteiny.

Interakce zahrnující jiné psychoaktivní přípravky

Farmakokinetikalithiapodávaného20zdravýmdobrovolníkůmveformě2gbezvodéhoglukonátu

lithia dvakrát denně po dobu šesti dnů nebyla ovlivněna podáním lamotriginu v dávce 100 mg/den.

Opakované podání perorální dávky bupropionu nemělo statisticky významný efekt na farmakokinetiku

jednédávkylamotriginuu12dobrovolníkůavedlypouzekmírnémuvzestupuhodnotAUC

glukuronidovaného metabolitu lamotriginu.

Vestudiíchnazdravýchdospělýchdobrovolnícíchseprokázalo,že15mgolanzapinusnižujeAUC

lamotriginu průměrně o 24 %a C

o 20 %.Obecně se nepředpokládá, že by takový vliv bylklinicky

relevantní. Lamotrigin vdávce 200 mg neovlivňuje farmakokinetiku olanzapinu.

Opakovanépodáníperorálnídávkylamotriginu400mgdenněneměloklinickysignifikantníefektna

farmakokinetiku jedné dávky 2 mg risperidonu u 14 zdravých dospělých dobrovolniků. Při souběžném

užití2mgrisperidonuslamotriginem,12ze14dobrovolníkůhlásiloospalost,vesrovnánís1z20,

kdyrisperidon byl podán samostatně a žádné, kdy lamotrigin byl podán samostatně.

Invitroinhibičnístudieukázaly,ževznikprimárníhometabolitulamotriginu,2-N-glukuronidje

minimálněinhibovánamitriptylinem,bupropionem,klonazepamem,haloperidolemnebo

lorazepamem.Výsledkytěchtoprovedenýchstudiírovněžprokazují,žemetabolismuslamotriginu

nenípravděpodobněinhibovánklozapinem,fluoxetinem,fenelzinem,risperidonem,sertralinemnebo

trazodonem.Údajebufuralolovéhometabolismuzískanéhozlidskýchjaterníchmikrosomůprokazují,

že lamotrigin nevede kredukci clearance léčiv vylučovaných převážně pomocí CYP2D6.

Interakce zahrnující hormonální antikoncepci

Účinek hormonální antikoncepce na farmakokinetiku lamotriginu

Vestudiíchna16dobrovolnicích,kterýmbylapodávánakombinaceperorálníchkontraceptiv30μg

ethinylestradiolu/150μglevonorgestreluvjednétabletě,došlokpřibližnědvojnásobnémuzvýšení

clearance perorálně podávanéholamotriginu, který seprojevil průměrně 52% a 39% poklesemhodnot

AUCaC

max lamotriginu.Koncentracesérovéholamotriginusepostupnězvyšovalyvprůběhutýdne

bezaktivnímedikace(“týdenbeztablet”),přičemžbylykoncentracenakoncitýdnebezaktivní

medikacepředpodánímdalšídávkydvojnásobněvyššínežpřisoučasnémpodávánílamotriginua

perorálníchkontraceptiv(vizbod4.4).Nemělobybýtzapotřebíupravovatdoporučeníproeskalaci

dáveklamotriginupouzenazákladěužíváníhormonálníantikoncepce,aleudržovacídávku

lamotriginubudetřebazvýšit,nebo snížitvevětšiněpřípadůnazačátku,nebopřiukončenípodávání

hormonální antikoncepce (viz bod 4.2).

Účinek lamotriginu na farmakokinetiku hormonálních kontraceptiv

Vestudiíchna 16 dobrovolnicích neměla dávka 300 mg lamotriginu při ustáleném stavužádný účinek

nafarmakokinetikuethinylestradiolovésložkykombinovanýchperorálníchkontraceptiv.Bylvšak

pozorován mírný vzestup perorální clearance levonorgestrelu vedoucí ke snížení AUC levonorgestrelu

vprůměruo19%a C

levonorgestreluo12 %.PlazmatickéhodnotyFSH,LHa estradioluběhem

studieukazovalyuněkterýchžennačástečnouztrátusupreseovariálníhormonálníaktivity,ačkoliv

sérovéhodnotyprogesteronuukazovaly,ženebylpřítomenhormonálnídůkazovulaceužádnéz16

dobrovolnic. Dopad mírného zvýšení clearance levonorgestrelu a změny FSH a LH v séru na ovariální

ovulačníaktivituneníznám(vizbod4.4).Účinkydáveklamotriginujinýchnež300mg/dennebyly

studovány a studie s jinými ženskými hormonálními přípravky nebyly prováděny.

Interakce zahrnující jiná léčiva

Vestudiíchna10mužskýchdobrovolnícíchzvyšovalrifampicinclearancelamotriginuasnižoval

poločas lamotriginu vzhledemkindukci jaterníchenzymů odpovědných za glukuronidaci.Upacientů,

kterýmje současně podáván rifampicin, by měl být použit vhodný léčebný režim (viz bod 4.2).

Vestudiíchnazdravýchdobrovolnícíchsnížilylopinavir/ritonavirpřibližněnapolovinuplazmatické

koncentrace lamotriginu pravděpodobně indukcí glukuronidace. U pacientů užívajících současně léčbu

slopinavirem/ritonavirem by měl být použit vhodný léčebný režim (viz bod 4.2).

Vestudiinazdravýchdobrovolnícíchsnižovalatazanavir/ritonavir(300mg/100mg)podávaný9dnů

AUCaC

lamotriginu(jednadávka100mg)průměrněo32%,resp.6%.Upacientůdostávajících

současně atazanavir/ritonavir by měla být provedena úprava dávkování (viz bod 4.2).

Údajezískanézhodnoceníinvitroprokazují,želamotrigin,aleneN(2)-glukuronidovýmetabolit,je

připotenciálněklinickyvýznamnýchkoncentrácíchinhibitoremorganickéhotransportéru2(OCT2).

Tytoúdajeprokazují,želamogriginjeinvitrosilnějšíminhibitoremOCT2nežcimetidin,přičemž

hodnotaIC50je53,8μMprolamotrigina186μMprocimetidin.Současnépodávánílamotriginu

sléčivýmipřípravky,kteréjsouvylučoványledvinamiajsousubstrátyOCT2(např.metformin,

gabapentin avareniklin), může vést kezvýšeníplazmatickýchhladintěchto léčivých přípravků.

Klinickývýznamtohotozjištěníneníjasnědefinován,avšakupacientů,kterýmjsousoučasně

podávány tyto léky, je potřebná obezřetnost.

4.6 Těhotenství a kojení

Riziko související sepilepsií a antiepileptiky obecně

Ženámve fertilnímvěku byměl podánídoporučit specialista. V případě, že žena plánujeotěhotnět,je

třebapřehodnotitpotřebuantiepileptickéléčby.Jetřeba sevyhnoutnáhlémupřerušeníantiepileptické

léčby, vzhledem k možnému výskytu křečí, které mohou mít závažné důsledky pro ženu a plod.

Rizikovýskytuvrozenýchmalformacísezvyšuje2až3násobněupotomkůmatekužívajícíchv

těhotenství antiepileptickou léčbu ve srovnání s rizikem výskytu malformací u normální populace, kde

jetotopřibližně3%.Mezinejčastějšímalformacepatřírozštěpyrtu,kardiovaskulárnímalformacea

defektyneurálnítrubice.Kombinovanáantiepileptickáléčbajespojovánasvyššímrizikemvýskytu

vrozených malformací, než je tomu u monoterapie, a proto má být monoterapie použita, kdykoliv je to

možné.

Rizikospojenésužíváním lamotriginu

Těhotenství

Postmarketingová data zprospektivníhoregistrutěhotnýchžendokumentují výsledky u vícenež 2000

ženužívajícíchlamotriginvmonoterapiiběhemprvníhotrimestrutěhotenství.Celkově,tatodata

nenaznačujízvýšenírizikakongenitálníchmalformací,ačkolivdatajsoustálelimitována,abymohlo

býtvyloučenomírnézvýšenírizikarozštěpuúst.Studienazvířatechukázalyvývojovoutoxicitu(viz

bod 5.3).

Je-liléčbalamotriginemvobdobítěhotenstvípovažovánazanezbytnou,doporučujesepodatnejnižší

možnou terapeutickou dávku.

Lamotriginjeslabýminhibitoremdihydrofolátreduktázy,aprototeoretickymůževéstkezvýšení

rizika poškození plodu cestou sníženíhladinykyseliny listové(viz bod 4.4). Při plánování těhotenství

a v časném období těhotenství by mělo být zváženo podávání kyseliny listové.

Fyziologickézměnyběhemtěhotenstvímohouovlivnithladinylamotriginua/nebojeholéčebné

působení.Vprůběhutěhotenstvíbylopozorovánosníženíhladinylamotriginusmožnýmrizikem

ztrátykontrolyepileptickýchzáchvatů.Poporodusehladinylamotriginumohourychlezvýšit

srizikemvýskytunežádoucíchúčinkůspojenýchsdávkou,protobysérovéhladinylamotriginuměly

býtsledoványpřed,vprůběhuapoobdobítěhotenství,taktéžvkrátkémobdobípoporodu.Pokudje

to nutné, dávka má být přizpůsobena tak, aby udržela sérovékoncentrace lamotriginu na stejné úrovní

jako před otěhotněním, nebo přizpůsobena klinickéodpovědi. Navíc by po poroduměly být sledovány

nežádoucí účinky spojené sdávkou.

Kojení

Lamotriginpřestupujedomateřskéhomlékavrůznýchkoncentracích,kterévedoukhladinám

lamotriginuudítětedosahujícímažasi50%hladinumatky.Protomohouuněkterýchkojenýchdětí

sérové hladiny lamotriginu dosáhnout hladin, které mohou vyvolat farmakologický účinek.Vomezené

skupiněkojenců nebyl pozorován žádný vedlejší účinek.

Jetřebazvážitmožnépřínosykojeníoprotimožnémurizikunežádoucíchúčinků,ježbysemohly

vyskytnoutukojence.Pokudseženarozhodnekojitzatímcoužíválamotrigin,jetřebakojence

sledovat pro možný výskyt nežádoucích účinků.

Fertilita

Vreprodukčních studiích u pokusných zvířat podávání lamotriginu nenarušilo fertilitu (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Jelikož odezva na jakoukoli antiepileptickou farmakoterapii bývá individuálně variabilní, pacienti mají

specifické záležitosti týkající se řízení vozidel a epilepsie konzultovat se svým lékařem.

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditneboobsluhovatstrojenebylyprovedeny.Dvěstudiena

dobrovolnících prokázaly, že vliv lamotriginu na jemnou vizuálně motorickou koordinaci, pohyby očí,

kývánítělaasubjektivněpociťovanésedativníúčinkysenelišilodvlivuplaceba.Vklinických

studiíchslamotriginembylyhlášenynežádoucíúčinkyneurologickéhocharakteru,jakozávraťa

diplopie,protopředřízenímmotorovéhovozidlaneboobsluzestrojůmusípacientizjistitindividuální

vnímavost na léčbu lamotriginem.

4.8 Nežádoucí účinky

Projevynežádoucíchúčinkůbylyrozdělenémeziepilepsiiabipolárníporuchupodlesoučasných

dostupnýchdat.Ovšemrizikavobouindikacíchbymělabýthodnocena,posuzujeme-licelkový

bezpečnostní profil lamotriginu.

Nežádoucíúčinkyzjištěnévklinickéstudiismonoterapií(označenykřížkem † )aběhemdalších

klinických zkušeností jsou uvedeny níže podle jejich výskytuv klinických studiích.

Pro přehlednost byla použita následující klasifikace nežádoucích účinků:

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10):

Méně časté (≥1/1000 až <1/100)

Vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000)

Velmi vzácné (≤1/10000, včetně jednotlivých hlášených případů)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Vkaždé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Epilesie

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné: abnormálníhematologickénálezyzahrnujícíneutropenii,leukopenii,

anémii, trombocytopenii, pancytopenii, aplastickou anémii,

agranulocytózu.

Není známo: lymfadenopatie.

Abnormálníhematologickénálezymohou,alenemusíbýtspojenysesyndromempřecitlivělosti(viz

Poruchy imunitního systému**).

Poruchyimunitního systému

Velmi vzácné: syndrompřecitlivělosti**(včetněsymptomůjakohorečka,

lymfadenopatie,otokobličeje,abnormálníhematologickéajaterní

nálezy,diseminovanáintravaskulárníkoagulace(DIC),multiorgánové

selhání).

**Exantémbylhlášentakéjakosoučástsyndromupřecitlivělosti,charakterizovanéhoproměnlivým

obrazemsystémovýchpříznakůzahrnujícíchhorečku,lymfadenopatii,faciálníedémaabnormální

hematologické a jaternínálezy.Tentosyndrommůženabýt nejrůznějších stupňůklinické závažnosti a

vzácněmůževéstkdiseminovanéintravaskulárníkoagulaciamultiorgánovémuselhání.Jedůležité

upozornitnato,žečasnámanifestacepřecitlivělosti(např.horečka,lymfadenopatie)můžebýt

přítomnaibezzjevnéhoexantému.Objeví-lisetakovétopříznaky,mábýtpacientokamžitěvyšetřen,

a jestliže nelze prokázat jejich jinou příčinu, má se zastavit aplikace lamotriginu.

Psychiatrické poruchy

Časté: agresivita, podrážděnost

Velmi vzácné: zmatenost,halucinace, tiky

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy †

Časté: ospalost † , závratě † , třes † , insomnie †

Méně časté: ataxie †

Vzácné: nystagmus †

Velmi vzácné: agitovanost,porucharovnováhy,poruchahybnosti,zhoršování

Parkinsonovychoroby*,extrapyramidovépříznaky,choreoathetóza † ,

vzestup frekvence záchvatů křečí

Není známo: aseptická meningitida(viz bod 4.4)

*Tyto účinky byly hlášeny během dalšíchklinických zkušeností.

Existujíúdajeotom,želamotriginmůžezhoršitparkinsonickésymptomyupacientůsjiždříve

existující Parkinsonovou chorobou, a ojediněléhlášeníextrapyramidových účinků a choreoathetózy u

pacientů s touto diagnózou.

Poruchy oka

Méně časté: diplopie†,neostrévidění †

Vzácné: konjunktivitida

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea † , zvracení † , průjem † .

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné: jaterní selhání, jaterní dysfunkce,zvýšení jaterních testů.

Jaternídysfunkcilzeobvykleočekávatspolečněsreakcípřecitlivělosti,alebylhlášenvýskyt

izolovaných případů bez zjevných příznaků přecitlivělosti.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté: kožní exantémy

Vzácné: Stevensův-Johnsonův syndrom

Velmi vzácné: toxická epidermální nekrolýza

Vedvojitězaslepenýchklinickýchstudiíchlamotriginuvpřídavnéfarmakoterapiisevyskytly

exantémy až u 10 %dospělýchpacientů užívajících lamotrigin a u 5 % pacientů užívajících placebo. U

2%pacientůvedlyexantémykukončeníléčbylamotriginem.Exantém,většinoumakulopapulárního

vzhledu,seobvykleobjevujedoosmitýdnůodzahájeníléčbyavymizípo vysazenílamotriginu(viz

bod 4.4).

BylyhlášenyzávažnépotenciálněživotohrožujícíkožníreakcezahrnujícíStevensův-Johnsonův

syndromatoxickouepidermálnínekrolýzu(Lyellůvsyndrom).Ikdyžsevětšinapostiženýchpo

vysazení lamotriginu ztěchto syndromů uzdravila, u některých pacientů zůstalo ireverzibilní zjizvení a

vyskytly se vzácné případy úmrtí v souvislosti s touto komplikací (viz bod 4.4).

Zdá se, že celkové riziko exantému úzce souvisí:

-svysokýmiúvodnímidávkamilamotriginuaspřekročenímdoporučenéhozvyšováníjehodávkování

(viz bod 4.2);

-se současnou aplikací valproátu (viz bod 4.2).

Exantémbylhlášentakéjakosoučástsyndromupřecitlivělosticharakterizovanéhoproměnlivým

obrazem systémových příznaků (viz Poruchy imunitního systému **).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné: lupoidní reakce

Bylyzaznamenányzprávyopoklesukostnídenzity,osteopenii,osteoporózeavýskytuzlomeninu

pacientůdlouhodoběléčenýchlamotriginem.Mechanismus,kterým lamotriginovlivňuje

metabolismus kostí,nebyl identifikován.

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace

Časté: pocit únavy

Bipolární porucha

Nížeuvedenénežádoucíúčinkybysemělyzvažovatspolusvýskytemnežádoucíchúčinkůpřiléčbě

epilepsie,hodnotíme-licelkovýbezpečnostníprofilléčbylamotriginem.Nížeuvedenénežádoucí

účinky byly zjištěny v průběhuklinických studiíu bipolární poruchy.

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy

Časté: agitovanost, somnolence, závratě

Gastrointestinální poruchy

Časté: sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté: kožnívyrážka

Vzácné: Stevensův-Johnsonův syndrom

Klinickéstudieslamotriginemubipolárníporuchy(kontrolovanéinekontrolované)prokázaly,že

kožnívyrážkysevyskytlyu12%pacientůužívajícíchlamotrigin.Vkontrolovanýchklinických

studiíchupacientůsbipolárníporuchousevyskytlykožnívyrážkyu8%pacientůužívajících

lamotrigin a u 6% užívajících placebo.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Klinické studie ubipolární poruchy:

Časté: artralgie

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace

Klinické studie u bipolární poruchy:

Časté: bolest, bolest zad

4.9 Předávkování

Příznaky

Bylopopsánoakutnípožitídávekodpovídajícíchdeseti-aždvacetinásobkumaximálníterapeutické

dávky. Příznaky předávkování zahrnovaly nystagmus, ataxii, poruchy vědomí až kóma.

Terapie

Pacient,uněhoždošlokpředávkování,mábýthospitalizovánamámubýtposkytovánanáležitá

podpůrná terapie. Má být poskytnuta léčba scílem snížení absorpce (aktivované živočišné uhlí).Další

opatřenímajíbýtklinickyindikována.Upředávkovánínejsouzkušenostishemodialýzou.Ušesti

dobrovolníkůsporuchouledvinbylo20%lamotriginuodstraněnozorganismuvprůběhu

čtyřhodinové hemodialýzy (viz bod 5.2).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Ostatníantiepileptika

ATC kód:N03A X09

Mechanismus účinku

Zvýsledkůfarmakologickýchstudiívyplývá,želamotriginjedávkovězávislýblokátornapěťově

řízenýchsodíkovýchkanálů.Produkujedávkověanapěťovězávislýblokudržovanérepetitivnípalby

uneuronůvbuněčnýchkulturáchainhibujepatologickéuvolňováníglutamátu(aminokyselina,která

hrajeklíčovourolipřigenerováníepileptickýchzáchvatů).Tytoúčinkypravděpodobněpřispívají

kantikonvulzívním vlastnostem lamotriginu.

Naopakmechanismus, jakýmlamotrigin působí u bipolární poruchynebyl stanoven, ačkoliv interakce

snapěťově řízenými sodíkovými kanály se zdá být důležitá.

Farmakodynamické vlastnosti

Vtestech určených pro vyhodnocení účinků léku na centrální nervovou soustavu se výsledky podávání

dávek 240 mg lamotriginu zdravým dobrovolníkům nelišily od placeba, zatímco při podávání 1000 mg

fenytoinua 10mgdiazepamudošloksignifikantnímuzhoršeníjemnévizuálněmotorickékoordinace

a očních pohybů,zvýšeníkývavých pohybů těla anavozenísubjektivníchsedativních příznaků.

Vjiné studii jednotlivéperorálnídávky600 mgkarbamazepinu signifikantněnarušilyjemnou vizuálně

motorickoukoordinaciaočnípohyby,přičemždošlokakcentacikývavýchpohybůtělaanárůstu

tepovéfrekvence,zatímcovýsledkypřipodávánílamotriginuvdávkách150mga 300 mgsenelišily

od placeba.

Klinická účinnost abezpečnost u dětí ve věku 1 až 24 měsíců

Účinnostabezpečnostpřídatnéléčbyupacientůvevěku1až24měsícůsparciálnímizáchvatybyla

sledovánavmalédvojitě-zaslepenéplacebemkontrolovanévyřazovacístudii.Léčbabylazahájenau

177jedincůsdávkovacímtitračnímschémetempodobnýmjakoudětívevěku2až12let.Tablety

přípravkuEpimilDistab2mgjsounejnižšídostupnousílou,protojestandardnídávkovacíschéma

přizpůsobenovněkterýchpřípadechběhemtitračnífáze(například,podáváním2mgtabletobden,

kdyžvypočtenádávkabylamenšínež2mg).Plazmatickéhladinybylyměřenynakonci2.týdne

titrace,anásledujícídávkabylabuďsnížená,nebonebylazvýšena,pokudkoncentracepřesáhla0,41

μg/ml, tj. očekávanou koncentraci u dospělých vestejném čase. Snížení dávky až o 90 % bylo nutné u

některýchpacientůnakonci2.týdne.Třicetosmrespondérů(>40%sníženíčetnostivýskytukřečí)

bylorandomizovánokléčběplacebem,nebokpokračováníléčbylamotriginem.Poměrjedinců,u

kterýchdošlokselháníléčbybyla84%(16/19jedinců)veskupiněsplacebema 58% (11/19jedinců)

veskupiněslamotriginem.Rozdílnebylstatistickyvýznamný:26,3%,CI95%-2,6%<>50,2%;

p=0,07.

Celkovýpočet256jedincůvevěkumezi1až24měsícibylovystavenolamotriginuvdávkovém

rozmezí 1 až 15 mg/kg/den po více než 72 týdnů. Bezpečnostní profil lamotriginu byl u dětí ve věku 1

měsíceaž2rokypodobnýprofiluustaršíchdětíkromětoho,žebyloklinickysignifikantnízhoršení

křečí (>=50%) hlášeno častějiu dětí mladších 2 let (26%) ve srovnání se staršími dětmi (14%).

Klinická účinnost a bezpečnost u Lennox-Gastautova syndromu

Nejsou dostupná data pro monoterapii u křečí spojených sLennox-Gastautovým syndromem.

Klinická účinnost v prevenci výskytu epizod poruchy nálady u pacientů s bipolární poruchou

Účinnostlamotriginuvprevenci výskytuepizod poruchynálady u pacientů s bipolární poruchou typu

I byly hodnoceny ve dvou klinických studiích.

StudieSCAB2003bylamulticentrickou,dvojitězaslepenou,placebemalithiemkontrolovanou,

randomizovanousfixnídávkouzaměřenounadlouhodobouprevencirelapsůarekurencívýskytu

depresía/nebovýskytumanickýchprojevůupacientůsbipolárníporuchoutypuI,kteřímělirecentní

nebo současně probíhajícídepresivníepizodu. Po úvodní stabilizacilamotriginemvmonoterapiínebo

přídatnéléčběbylipacientináhodněpřiřazenídojednézpětiterapeutickýchskupin:lamotrigin(50,

200, 400 mg/den), lithium (hladina v séru od 0,8do 1,1mmol/l)nebo placebo podobumaximálně 76

týdnů(18měsíců).Primárnímsledovanýmparametrembyla“dobadointervenceproporuchu

nálady”(TIME),kdeintervencíbylabuďpřídatnáfarmakoterapie,neboelektrokonvulzivníléčba

(ECT).StudieSCAB2006mělapodobnoustrukturujakostudieSCAB2003,aleodstudieSCAB2003

selišilahodnocenímflexibilnídávkylamotriginu(100až400mg/den)azahrnujícípacientys

bipolárníporuchoutypuI,ukterýchsevnedávnédobě,nebovsoučasnédoběprobíhajícímanickou

epizodu. Výsledkyjsouznázorněnyv tabulce č.7.

Tabulkač.7:souhrnvýsledkůzestudiízkoumajícíchúčinnostlamotriginuvprevencivýskytuepizod

poruchy nálady u pacientů s bipolární poruchou typu I

„Poměr“ pacientů bez příznaků v 76 týdnu

Studie SCAB2003 Bipolar I Studie SCAB2006 Bipolar I

Vstupní kritéria Depresivní epizoda Manická epizoda

lamotrigin lithium placebo lamotrigin lithium placebo

bez intervence 0,22 0,21 0,12 0,17 0,24 0,04

p-value Log rank test0,004 0,006 - 0,023 0,006 -

bez depresí 0,51 0,46 0,41 0,82 0,71 0,40

p-value Log rank test0,047 0,209 - 0,015 0,167 -

bez mánie 0,70 0,86 0,67 0,53 0,64 0,37

p-value Log rank test0,339 0,026 - 0,280 0,006 -

Podpůrnéanalýzydobydovýskytuprvnídepresivníepizodyadobydovýskytuprvníchpříznaků

mánie/hypománienebosmíšenýchepizodprokázaly,žepacientiléčenílamotriginemmajívýrazně

delšídobukvýskytuprvníepizodydeprese,nežpacientisplacebem,arozdílyléčbyzhlediskačasu

do výskytu mánie/hypománie, nebo smíšených epizod nebylystatisticky významné.

Účinnostlamotriginuvkombinacispřípravkystabilizujícímináladunebylyodpovídajícímzpůsobem

sledovány.

Studie účinnosti lamotriginu na srdeční převodní systém

Studienazdravýchdospělýchdobrovolnícíchhodnotilyvlivopakovanýchdáveklamotriginu(až400

mg/den)nasrdečnípřevodnísystémpomocí12-svodovéhoEKG.Nedošlokeklinickysignifikantním

účinkům lamotriginu na interval QT ve srovnání splacebem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Lamotriginjerychle a úplně absorbován ze střeva. Nebyluněj pozorován signifikantnímetabolismus

při prvním průchodujátry. Maximální plazmatickékoncentracejsou dosaženy přibližněza 2,5 hodiny

poperorálnímpodání.Dosaženímaximálníkoncentracejepopožitípotravymírněopožděno,rozsah

absorpcevšakneníovlivněn.Existujeznačnáinterindividuálnívariabilita,pokudjdeomaximální

koncentracevustálenémstavu,udanéhojedincesevšakindividuálníkoncentraceměníjenvelmi

málo.

Distribuce

Vazba na plazmaplazmatické proteiny je přibližně 55 % a jevelmi nepravděpodobné, že by vdůsledku

uvolnění zplazmaplazmatických proteinů došlo ktoxickým projevům.

Distribuční objem je 0,92 až 1,22 l/kg.

Metabolismus

Za metabolismus lamotriginu odpovídají UDP-glukuronyl transferázy.

Lamotriginindukujesvůjvlastnímetabolismusvmírnémrozsahu,vzávislostinadávce.Nebylovšak

prokázáno,žebylamotriginovlivňovalfarmakokinetikujinýchantiepileptikadostupnéúdaje

nasvědčujítomu,žeinterakcemezilamotriginemalékymetabolizovanýmizaúčastienzymů

cytochromu P450 nejsou pravděpodobné.

Eliminace

Clearance za ustáleného stavu představuje u zdravýchdospělých 30ml/min.Clearance lamotriginuje

převážněmetabolickásnáslednoueliminacíglukuronidovéhokonjugátudomoče. Méněnež10%je

vylučovánodomočivnezměněnémstavu.Pouzeasi2%metabolitůlamotriginusevylučujestolicí.

Clearanceabiologickýpoločasjsounezávislénadávce.Střednípoločaseliminaceuzdravých

dospělýchjepřibližně33hodin(vrozsahu14až103hodin).VestudiijedincůsGilbertovým

syndromemseprůměrnáclearancesnížilavporovnánísnormálnímikoncentracemio32%,avšak

hodnoty byly v rozmezí pozorovaném u celkové populace.

Poločaseliminacelamotriginujezvětšíčástiovlivněnsouběžněpodávanoumedikací.Připodávání

sléky,kteréindukujíenzymy(jakojenapříkladkarbamazepinafenytoin),jestřednípoločas

redukovánpřibližněna14hodin.Připodáváníspolusvalproátemsodným(bezdalšímedikace)se

zvyšujepřibližně na 70 hodin. (viz bod 4.2).

Linearita

Farmakokinetika lamotriginu je lineární až do 450 mg, což byla nejvyšší testovaná dávka.

Zvláštní skupiny pacientů

Děti

Clearancevztaženánatělesnouhmotnostjevyššíudětínežudospělých,přičemžnejvyššíhodnoty

byly zjištěny u dětí mladších pěti let.

Poločaslamotriginujeobecněkratší u dětínež udospělých, sprůměrnouhodnotou přibližně 7hodin,

pokudselamotriginpodáváspolusléčivystimulujícímijaterníenzymy,jakýmijsoukarbamazepina

fenytoin.Přisoučasnémpodávánípouzevalproátuseudětípoločaszvyšujena45až50hodin(viz

bod 4.2).

Kojenci ve věku 2 až 26 měsíců

U143pediatrickýchpacientůvevěku2až26měsíců,važících3až16kg,bylaclearancesníženáve

srovnánísestaršímidětmisestejnoutělesnouváhouužívajícímipodobnéperorálnídávkypřepočtené

nakgtělesnéhmotností,jakodětístarší2let.Průměrnýpoločasvyloučeníbylodhadovánna23

hodiny ukojencůmladšíchnež 26měsícůléčenýchinduktoryenzymů, 136 hodin při souběžném užití

svalproátema38hodinujedincůléčenýchbezinduktorů/inhibitorůenzymů.Odlišnostmezi

jednotlivciperorálníclearancebylavysokáuskupinypediatrickýchpacientůvevěku2až26měsíců

(47%).Předpokládanésérovékoncentraceudětíod2do26měsícůbylyobecněvestejnémrozsahu,

jakoustaršíchdětí,ačkolivjepravděpodobné,ževyššíhladinyC

budoupozoroványuněkterých

dětí stělesnou hmotností menší 10 kg.

Starší pacienti

Výsledkyfarmakokinetickýchanalýzmladšíchastaršíchpacientůsepilepsií,zaznamenanýchve

stejnýchstudiíchukazují,žeclearancelamotriginusenezměnilavklinickyvýznamnémrozsahu.Po

jednotlivýchdávkáchkleslapředpokládanáclearanceo12%z35ml/minvevěkovéskupině20leta

na31ml/minvevěkovéskupině70let.Poklespo48týdenníléčběbyl10%,z41na37ml/minve

skupiněmladšíchistaršíchpacientů.Navíc,farmakokinetikalamotriginubylazkoumánau12

zdravýchstaršíchdobrovolníkůpoužití150mgjednorázovédávkylamotriginu.Průměrnáclearance

staršíchpacientů(0,39ml/min/kg)sepohybujevrozsahuprůměrnýchhodnotclearance(od0,31do

0,65ml/min/kg)získanýchzproběhlýchdevítiklinickýchstudiínamladšíchpacientechpopodání

jednorázové dávky pohybující se od 30 do 450 mg.

Poškozené renální funkce

Dvanáctidobrovolníkůmschronickourenálníinsuficiencíadalšímšestihemodialyzovaným

pacientůmbylapodávánajednotlivádávka100mglamotriginu.Průměrnáclearancebyla0,42

ml/min/kg(upacientůschronickourenálníinsuficiencí),0,33ml/min/kg(vobdobímezi

hemodialýzami) a 1,57 ml/min/kg (v průběhu hemodialýz) ve srovnání se zdravými dobrovolníky, kde

bylatatohodnota0,58ml/min/kg.Průměrnýpoločaseliminacebyl42,9hodin(upacientůs

chronickourenálníinsuficiencí),57,4hodin(vobdobímezihemodialýzami)a13hodin(vprůběhu

hemodialýz)vesrovnánísezdravýmidobrovolníky,kdebylatatohodnota26,2hodin.Zcelkového

množstvílamotriginuvtělebylovprůměru20%(rozmezí=5,6 až35,1)eliminovánohemodialýzou

vprůběhučtyřhodin.Úvodnídávkaprotytopacientybysemělaříditpůvodnímedikací.Udržovací

dávka by měla být snížená u pacientů svýznamným snížením renálních funkcí (viz body 4.2 a 4.4).

Poškozené jaterní funkce

Bylaprovedenafarmakokinetickástudiespodánímjednorázovédávky24osobámsrůznýmstupněm

jaterníhopoškozenía12zdravýmkontrolnímosobám.Střednízdánliváclearancelamotriginubyla0,31,

0,24 a 0,10 ml/min/kg upacientů sjaterním poškozenímstupněA,Bnebo C(Child-Pughovaklasifikace)

oproti0,34ml/min/kguskupinyzdravýchkotrolníchosob.Počáteční,zvyšujícísea udržovacídávkaby

měla být obecně snížena u pacientů sestřednímnebo vážnýmpoškozenímjater(viz bod 4.2).

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Nazákladěstudiífarmakologickébezpečnosti,toxicityopakovanýchdávek,genotoxicitya

karcinogenity klinické studie neodhalily zvláštní nebezpečí pro lidí.

Studiereprodukčnía vývojovétoxicityuhlodavcůa králíkůneprokázalyteratogenníúčinky,alebylo

pozorovánosníženíhmotnostiploduaopožděnáosifikaceskeletupřivystavenínižšímnebostejným

dávkám očekávaným u klinické expozice.Vyšší expoziční hladiny nemohly být testovány na zvířatech

vzhledemkmaternálnítoxicitě,teratogennípotenciállamotriginunebylurčenprodávkyvyššínež

odpovídají klinické expozici.

Připodánílamotriginuvpozdějšímobdobígestacebylapozorovánaupotkanůzvýšenáfetálnía

postnatálnímortalita.Tytoúčinkybylypozoroványpřidávkáchodpovídajícíchočekávanéklinické

expozici.

UmladýchpotkanůbylpozorovánvlivnaučenívBielovětestubludiště,mírnézpožděnívoddělení

žaluduodpředkožky,naprůchodnostvagínyasníženípostnatálníhotělesnéhovahovéhopřírůstkuu

F1 zvířat přiexpozici přibližně dvojnásobně vyšší než u terapeutických expozicí u dospělých lidí.

Vexperimentálníchstudiíchnazvířatechnebylopozorovánozhoršenífertilityzpůsobené

lamotriginem.Lamotriginsnížilupotkanůhladinykyselinylistovéuplodu.Nedostatekkyseliny

listové je pravděpodobně spojen se zvýšeným rizikem výskytu vrozených malformací u zvířat i u lidí.

LamotriginzpůsobilinhibicizávislounadávceukoncovéhohERGkanáluulidskýchzárodečných

ledvinovýchbuněk.IC50bylopřibližnědevětkrátnadmaximálníterapeutickoukoncentrací.

LamotriginnezpůsobilprodlouženíintervaluQTuzvířatpřivystavenípřibližnědvojnásobné

maximálníterapeutickékoncentrace.Vklinickýchstudiíchnebylpřítomenžádnýklinickyvýznamný

účinek lamitriginu na interval QT u zdravých dospělých dobrovolníků (viz bod 5.1).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Mannitol (E421)

Mikrokrystalická celulosa

Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A)

Předbobtnaný kukuřičný škrob

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Natrium-stearyl-fumarát

Sodná sůl sacharinu

Třešňové aroma (obsahuje modifikovaný škrob (E1450)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo30°C.Uchovávejtevpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpřed

vzdušnou vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Průhledný PVC/PVC/Al blistr,

průhledný PVC/PE/PVdC/Al blistr

25mg:Blistr vpapírovékrabičce obsahující:21, 28, 30, 42, 50, 56, 60,90a100tablet.

50 mg:Blistr vpapírové krabičce obsahující:28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 100 a 200 tablet.

100 mg:Blistr vpapírové krabičce obsahující:28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 a 200 tablet.

Na trhunemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Epimil DisTab25mg: 21/252/06-C

Epimil DisTab50mg: 21/253/06-C

Epimil DisTab 100 mg: 21/254/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.8.2006/14.10.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

16.5.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace