Yellox

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бромфенак натриев сескихидрат

Предлага се от:

Bausch + Lomb Ireland Limited

АТС код:

S01BC11

INN (Международно Name):

bromfenac

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Pain, Postoperative; Ophthalmologic Surgical Procedures

Терапевтични показания:

Лечение на следоперативно очно възпаление след екстракция на катаракта при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-05-18

Листовка

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
YELLOX 0,9 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
Бромфенак (Bromfenac)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
_ _
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Yellox и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Yellox
3.
Как да използвате Yellox
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Yellox
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА YELLOX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Yellox съдържа бромфенак
и принадлежи към група лекарства,
наричани нестероидни
противовъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Yellox 0,9 mg/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 0,9 mg бромфенак
(bromfenac) (като натриев сесквихидрат).
Една капка съдържа приблизително 33
микрограма бромфенак.
Помощнo(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки милилитър от разтвора съдържа 50
микрограма бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор
Бистър жълт разтвор
pH: 8,1-8,5; осмолалитет: 270-330 mOsmol/kg
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Yellox е показан при възрастни за лечение
на постоперативно възпаление на окото
след
екстракция на катаракта.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Употреба при възрастни, включително в
старческа възраст _
Дозата е една капка Yellox в засегнатото
око (засегнатите очи) два пъти дневно,
като се започва
от деня след операцията на
катарактата и се продължава през
първите 2 седмици на
постоперативния период.
Лечението не трябва да надхвърля 2
седмици, понеже няма данни относно
безопасността след
този срок.
_ _
Чернодробно и бъбречно увреждане
Yellox 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-09-2022
Листовка Листовка чешки 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-09-2022
Листовка Листовка датски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-09-2022
Листовка Листовка немски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-09-2022
Листовка Листовка естонски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-09-2022
Листовка Листовка гръцки 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-09-2022
Листовка Листовка английски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-11-2017
Листовка Листовка френски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-09-2022
Листовка Листовка италиански 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-11-2017
Листовка Листовка латвийски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-11-2017
Листовка Листовка литовски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-09-2022
Листовка Листовка унгарски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-09-2022
Листовка Листовка малтийски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-11-2017
Листовка Листовка нидерландски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-11-2017
Листовка Листовка полски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-09-2022
Листовка Листовка португалски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-11-2017
Листовка Листовка румънски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-09-2022
Листовка Листовка словашки 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-09-2022
Листовка Листовка словенски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-11-2017
Листовка Листовка фински 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-09-2022
Листовка Листовка шведски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-09-2022
Листовка Листовка норвежки 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-09-2022
Листовка Листовка исландски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-09-2022
Листовка Листовка хърватски 15-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-11-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите