Victrelis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Боцепревир

Предлага се от:

Merck Sharp Dohme Ltd

АТС код:

J05AE

INN (Международно Name):

boceprevir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Victrelis е показан за лечение на хроничен хепатит C (CHC) генотип-1 инфекция, в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин при възрастни пациенти с компенсирани чернодробно заболяване, които са нелекуван или които са се провалили предишните терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-07-18

Листовка

                49
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
50
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VICTRELIS 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
боцепревир (boceprevir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Victrelis и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Victrelis
3.
Как да приемате Victrelis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Victrelis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VICTRELIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VICTRELIS
Victrelis съдържа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Victrelis 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
боцепревир (boceprevir).
Помощно вещество с известно действие
Всяка капсула съдържа 56 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Всяка капсула има жълтеникавокафяво,
непрозрачно капаче с лого „MSD”,
отпечатано с
червено мастило, и почти бяло,
непрозрачно тяло с код „314”,
отпечатан с червено мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Victrelis е показан за лечение на хроничен
вирусен хепатит С (CHC) генотип 1 в
комбинация с
пегинтерферон алфа и рибавирин при
възрастни пациенти с компенсирано
чернодробно
заболяване, които не са лекувани преди
това, или не са се повлияли от
предшестващо лечение
(вж. точки 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Victrelis трябва да се започне
и проследява от лекар, с опит в
лечението на
хроничен хепатит С.
Дозировка
Victrelis трябва да се прилага в
комбинация с пегинтерферон алфа и
риб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-07-2018
Листовка Листовка чешки 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-07-2018
Листовка Листовка датски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-07-2018
Листовка Листовка немски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-07-2018
Листовка Листовка естонски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-07-2018
Листовка Листовка гръцки 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-07-2018
Листовка Листовка английски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2018
Листовка Листовка френски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-07-2018
Листовка Листовка италиански 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2018
Листовка Листовка латвийски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2018
Листовка Листовка литовски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-07-2018
Листовка Листовка унгарски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-07-2018
Листовка Листовка малтийски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2018
Листовка Листовка полски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-07-2018
Листовка Листовка португалски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2018
Листовка Листовка румънски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-07-2018
Листовка Листовка словашки 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-07-2018
Листовка Листовка словенски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2018
Листовка Листовка фински 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-07-2018
Листовка Листовка шведски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-07-2018
Листовка Листовка норвежки 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-07-2018
Листовка Листовка исландски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-07-2018
Листовка Листовка хърватски 31-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите