Trydonis

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
08-03-2022
Активна съставка:
Beclometasone дипропионат, формотерола фумарата дигидрат, glycopyrronium
Предлага се от:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
АТС код:
R03AL09
INN (Международно Name):
beclometasone, formoterol, glycopyrronium bromide
Терапевтична група:
Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,
Терапевтична област:
Белодробна болест, хронична обструктивна болест
Терапевтични показания:
Поддържащо лечение при възрастни пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не са третирани адекватно чрез комбинация на инхалаторни кортикостероиди и дългодействащ бета2 агонист (за въздействие върху симптомите контрол and предотвратяване на обостряне вижте раздел 5.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004702
Дата Оторизация:
2018-04-26
EMEA код:
EMEA/H/C/004702

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 08-03-2022
Листовка Листовка
чешки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 08-03-2022
Листовка Листовка
датски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 08-03-2022
Листовка Листовка
немски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 08-03-2022
Листовка Листовка
естонски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 08-03-2022
Листовка Листовка
гръцки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 08-03-2022
Листовка Листовка
английски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 09-09-2019
Листовка Листовка
френски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 08-03-2022
Листовка Листовка
италиански 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 09-09-2019
Листовка Листовка
латвийски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 09-09-2019
Листовка Листовка
литовски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 08-03-2022
Листовка Листовка
унгарски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 08-03-2022
Листовка Листовка
малтийски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 09-09-2019
Листовка Листовка
нидерландски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 09-09-2019
Листовка Листовка
полски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 08-03-2022
Листовка Листовка
португалски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 09-09-2019
Листовка Листовка
румънски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 08-03-2022
Листовка Листовка
словашки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 08-03-2022
Листовка Листовка
словенски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 09-09-2019
Листовка Листовка
фински 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 08-03-2022
Листовка Листовка
шведски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 08-03-2022
Листовка Листовка
норвежки 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 08-03-2022
Листовка Листовка
исландски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 08-03-2022
Листовка Листовка
хърватски 08-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 08-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 09-09-2019

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ

I

КРАТКА

ХАРАКТЕРИСТИКА

НА

ПРОДУКТА

1.

ИМЕ

НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ

ПРОДУКТ

Trydonis 87 микрограма/5 микрограма/9 микрограма разтвор под налягане за инхалация

2.

КАЧЕСТВЕН

И

КОЛИЧЕСТВЕН

СЪСТАВ

Всяка доставена доза (дозата, която излиза от мундщука) съдържа 87 микрограма

беклометазонов дипропионат (beclometasone dipropionate), 5 микрограма формотеролов

фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate) и 9 микрограма гликопирониум

(glycopyrronium) (като 11 микрограма гликопирониев бромид).

Всяка отмерена доза (дозата, която излиза от вентила) съдържа 100 микрограма беклометазонов

дипропионат, 6 микрограма формотеролов фумарат дихидрат и 10 микрограма гликопирониум

(като 12,5 микрограма гликопирониев бромид).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА

ФОРМА

Разтвор под налягане за инхалация (инхалация под налягане)

Безцветен до жълтеникав течен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ

ДАННИ

4.1

Терапевтични

показания

Поддържащо лечение при възрастни пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна

белодробна болест (ХОББ), при които не се постига достатъчен терапевтичен контрол с

комбинация от инхалаторен кортикостероид и дългодействащ бета2-агонист или комбинация от

дългодействащ бета2-агонист и дългодействащ мускаринов антагонист (за ефекти върху

контрола на симптомите и профилактика на обостряния вижте точка 5.1).

4.2

Дозировка

и

начин

на

приложение

Дозировка

Възрастни

Препоръчителната доза е две инхалации с Trydonis два пъти дневно.

Максималната доза е две инхалации с Trydonis два пъти дневно.

Специални популации

Старческа

възраст

Не се налага корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (65 години и повече).

Бъбречно

увреждане

Trydonis може да се използва при препоръчителната доза при пациенти с леко до умерено

бъбречно увреждане. Употребата на Trydonis при пациенти с тежко бъбречно увреждане или

терминална бъбречна недостатъчност, налагащи диализа, особено ако са свързани със

значително намаление на телесното тегло, трябва да се обмисля само ако очакваната полза

надхвърля потенциалния риск (вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно

увреждане

Няма съответни данни от употребата на Trydonis при пациенти с тежко чернодробно увреждане

и лекарственият продукт трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти (вж.

точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична

популация

Няма съответно приложение на Trydonis в педиатричната популация (под 18-годишна възраст)

за показанието хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Начин на приложение

За инхалаторно приложение.

За да се гарантира правилното приложение на лекарствения продукт, на пациента трябва да

бъде показано как правилно да използва инхалатора от лекар или друг медицински специалист,

който трябва също така редовно да проверява адекватността на инхалаторната техника на

пациента. Пациентът трябва да бъде посъветван да прочете внимателно листовката и да следва

инструкциите за употреба, дадени в нея.

След инхалиране пациентите трябва да изплакнат устата си или да направят гаргара с вода, без

да я поглъщат, или да си измият зъбите (вж. точки 4.4 и 6.6).

Trydonis се предоставя с дозов брояч или дозов индикатор на задната част на инхалатора, който

показва колко впръсквания остават. За опаковките под налягане с 60 и 120 впръсквания, всеки

път, когато пациентът натисне опаковката, се освобождава впръскване от разтвора и броячът

отчита с една доза по-малко.

За опаковката под налягане със 180 дози, всеки път, когато пациентът натисне опаковката, се

освобождава впръскване от разтвора и броячът се завърта в малка степен; броят на оставащите

впръсквания се показва на интервали по 20.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да не изпускат инхалатора, тъй като това може да

доведе до отброяване от брояча.

За указания относно употребата вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални

предупреждения

и

предпазни

мерки

при

употреба

Не е предназначен за употреба при остри епизоди

Trydonis не е показан за лечение на остри епизоди на бронхоспазъм или за лечение на

обостряне на ХОББ (т.е. като спасителна терапия).

Свръхчувствителност

Има съобщения за незабавни реакции на свръхчувствителност след приложение на Trydonis.

Ако възникнат симптоми, показващи алергични реакции, по-специално ангиоедем

(включително затруднено дишане или преглъщане, подуване на езика, устните и лицето),

уртикария или кожен обрив, приложението на Trydonis трябва веднага да се прекрати и да се

назначи алтернативна терапия.

Парадоксален бронхоспазъм

Може да се получи парадоксален бронхоспазъм със засилване на хриптенето и задуха

непосредствено след прилагане. Той трябва да се лекува веднага с бързодействащ инхалаторен

бронходилататор (облекчаващо средство). Приложението на Trydonis трябва веднага да се

прекрати, пациентът да се оцени и да се назначи алтернативна терапия, ако е необходимо.

Влошаване на заболяването

Препоръчително е лечението с Trydonis да не се спира рязко. Ако пациентите считат лечението

за неефективно, те трябва да продължат лечението, но трябва да се потърси медицинска помощ.

Повишаващата се употреба на облекчаващи бронходилататори показва влошаване на основното

заболяване и налага преоценка на терапията. Внезапното и прогресивно влошаване на

симптомите на ХОББ е потенциално животозастрашаващо и пациентът трябва да бъде

подложен на спешна медицинска оценка.

Сърдечносъдови ефекти

Trydonis трябва да се използва с повишено внимание при пациенти със сърдечни аритмии,

особено атриовентрикуларен блок трета степен и тахиаритмии (ускорен и/или неправилен

сърдечен ритъм), идиопатична субвалвуларна аортна стеноза, хипертрофична обструктивна

кардиомиопатия, тежко сърдечно заболяване (по-специално остър инфаркт на миокарда,

исхемична болест на сърцето, застойна сърдечна недостатъчност), оклузивни съдови

заболявания (по-специално артериосклероза), артериална хипертония и аневризма.

Трябва да се внимава и при лечение на пациенти с известно удължаване на QTc интервала

(QTc >450 милисекунди за мъже или >470 милисекунди за жени) или съмнение за такова,

вродено или индуцирано от лекарствени продукти, тъй като тези пациенти са били изключени

от клинични проучвания с Trydonis.

Ако се планира анестезия с халогенирани анестетици, трябва да се гарантира, че Trydonis няма

да се прилага най-малко 12 часа преди началото на анестезията, тъй като има риск от сърдечни

аритмии.

Повишено внимание е необходимо и когато Trydonis се използва от пациенти с тиреотоксикоза,

захарен диабет, феохромоцитом и нелекувана хипокалиемия.

Пневмония при пациенти с ХОББ

Наблюдавано е повишение на честотата на пневмония, включително пневмония, изискваща

хоспитализация, при пациенти с ХОББ, които получават инхалаторни кортикостероиди. Има

известни данни за повишен риск от пневмония с увеличаване на дозата на стероида, но това не

е доказано категорично във всички проучвания.

Липсват убедителни клинични доказателства за разлики в рамките на класа, относно степента

на риск от пневмония, при различните продукти, съдържащи инхалаторен кортикостероид.

Лекарите трябва да следят за възможно развитие на пневмония при пациенти с ХОББ, тъй като

клиничните характеристики на такива инфекции се припокриват със симптомите на обостряне

на ХОББ.

Рисковите фактори за пневмония при пациенти с ХОББ включват активно тютюнопушене,

старческа възраст, нисък индекс на телесната маса (BMI) и тежка форма на ХОББ.

Системни ефекти на кортикостероидите

Системни ефекти могат да възникнат при всеки инхалаторен кортикостероид, особено при

високи дози, предписван за дълги периоди от време. Дневната доза на Trydonis съответства на

средна доза инхалаторен кортикостероид; освен това такива ефекти е много по-малко вероятно

да възникнат, в сравнение с пероралните кортикостероиди. Възможните системни ефекти

включват: синдром на Cushing, кушингоиден хабитус, адренална супресия, забавяне на

растежа, намаляване на костната минерална плътност, катаракта, глаукома и, по-рядко,

поредица от психологически или поведенчески ефекти, включващи психомоторна

хиперактивност, нарушения на съня, безпокойство, депресия или агресия (особено при деца).

Ето защо е важно пациентът да се преглежда редовно.

Trydonis трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с активна или латентна

белодробна туберкулоза, гъбични и вирусни инфекции на дихателните пътища.

Хипокалиемия

Вследствие на терапия с бета2-агонисти може да се получи потенциално сериозна

хипокалиемия. Тя има потенциал да доведе до нежелани сърдечносъдови ефекти. Препоръчва

се особено внимание при тежка ХОББ, тъй като този ефект може да се усили от хипоксия.

Хипокалиемията може да се усили и от едновременно лечение с други лекарствени продукти,

които могат да индуцират хипокалиемия, като например ксантинови производни, стероиди и

диуретици (вж. точка 4.5).

Повишено внимание се препоръчва и когато се използват няколко облекчаващи

бронходилататори. Препоръчително е серумните нива на калий да се наблюдават в такива

ситуации.

Хипергликемия

Инхалацията на формотерол може да причини повишаване на нивата на кръвната захар.

Следователно кръвната захар трябва да се проследява по време на лечението, като се спазват

установените насоки при пациенти с диабет.

Антихолинергичен ефект

Гликопирониум трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с тесноъгълна

глаукома, хиперплазия на простатата или ретенция на урина. Пациентите трябва да бъдат

информирани за признаците и симптомите на острата тесноъгълна глаукома и да бъдат

предупредени да спрат употребата на Trydonis и да се свържат със своя лекар незабавно, ако се

развие някой от тези признаци или симптоми.

Освен това, поради антихолинергичните свойства на гликопирониум, дългосрочното

едновременно приложение на Trydonis с други лекарствени продукти, съдържащи

антихолинергични средства, не се препоръчва (вж. точка 4.5).

Пациенти с тежко бъбречно увреждане

При пациенти с тежко бъбречно увреждане, включително такива с терминална бъбречна

недостатъчност, налагащо диализа, особено ако е свързано със значително намаление на

телесното тегло, Trydonis трябва да се използва само ако очакваната полза надхвърля

потенциалния риск (вж. точка 5.2). Тези пациенти трябва да се наблюдават за потенциални

нежелани реакции.

Пациенти с тежко чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане Trydonis трябва да се използва само ако

очакваната полза надхвърля потенциалния риск (вж. точка 5.2). Тези пациенти трябва да се

наблюдават за потенциални нежелани реакции.

Употреба със спейсър

Фармакокинетичните данни за единична доза (вж. точка 5.2) показват, че в сравнение с

рутинната употреба без спейсър, употребата на Trydonis със спейсъра AeroChamber Plus

повишава общата системна експозиция (AUC

) на гликопирониум. Въпреки това наличните

данни за безопасност от дългосрочни клинични проучвания не пораждат значими съображения

за безопасност (вж. точка 5.1).

Профилактика на орофарингеални инфекции

За да се намали рискът от орофарингеална кандидозна инфекция, пациентите трябва да бъдат

посъветвани да изплакват устата си или да правят гаргара с вода, без да я поглъщат, или да

мият зъбите си след инхалиране на предписаната доза.

Зрителни смущения

При системно и локално приложение на кортикостероиди са възможни съобщения за зрителни

смущения. Ако при пациент са налице симптоми като замъглено зрение или други зрителни

смущения, пациентът трябва да бъде насочен за консултация с офталмолог за оценка на

възможните причини, които могат да включват катаракта, глаукома или редки заболявания като

централна серозна хориоретинопатия (ЦСХ), за които се съобщава след системно и локално

използване на кортикостероиди.

4.5

Взаимодействие

с

други

лекарствени

продукти

и

други

форми

на

взаимодействие

Фармакокинетични взаимодействия

Тъй като гликопирониум се елиминира основно чрез бъбреците, лекарствено взаимодействие

може потенциално да възникне с лекарствени продукти, повлияващи механизмите на бъбречна

екскреция (вж. точка 5.2). Ефектът от инхибирането на транспорта на органични катиони (с

използване на циметидин като сонда инхибитор на транспортерите на OCT2 и MATE1) в

бъбреците върху разпределението на инхалаторния гликопирониум е показал ограничено

повишаване на общата му системна експозиция (AUC

) с 16% и леко понижаване на

бъбречния клирънс с 20% вследствие на едновременното приложение на циметидин.

Беклометазон се метаболизира в по-ниска степен чрез CYP3A в сравнение с някои други

кортикостероиди и по принцип не се очакват взаимодействия; въпреки това не може да се

изключи вероятността от системни ефекти при съпътстваща употреба на мощни инхибитори на

CYP3A (напр. ритонавир, кобицистат), поради което при употребата на такива лекарствени

продукти се препоръчва повишено внимание и подходящо проследяване.

Фармакодинамични взаимодействия

Свързани

с

формотерол

Некардиоселективните бета-блокери (включително капките за очи) трябва да се избягват при

пациенти, приемащи инхалаторен формотерол. Ако се прилагат по наложителни причини,

ефектът на формотерол ще се намали или елиминира.

Едновременната употреба на други бета-адренергични лекарствени продукти може да има

потенциално адитивни ефекти; затова е необходимо повишено внимание, когато се предписват

други бета-адренергични лекарствени продукти едновременно с формотерол.

Едновременното лечение с хинидин, дизопирамид, прокаинамид, антихистамини, инхибитори

на моноаминооксидазата, трициклични антидепресанти и фенотиазини може да удължи QT

интервала и да повиши риска от камерни аритмии. В допълнение, L-допа, L-тироксин,

окситоцин и алкохол могат да влошат сърдечната поносимост към бета2-симпатикомиметици.

Едновременното лечение с инхибитори на моноаминооксидазата, включително лекарствени

продукти с подобни свойства, като например фуразолидон и прокарбазин, може да предизвика

хипертонични реакции.

Налице е повишен риск от аритмии при пациенти, получаващи едновременно анестезия с

халогенирани въглеводороди.

Едновременно лечение с ксантинови производни, стероиди или диуретици може да потенцира

възможен хипокалиемичен ефект на бета2-агонистите (вж. точка 4.4). Хипокалиемията може да

повиши склонността към аритмии при пациенти, лекувани с дигиталисови гликозиди.

Свързани

с

гликопирониум

Дългосрочното едновременно приложение на Trydonis с други лекарствени продукти,

съдържащи антихолинергични средства, не е проучвано и по тази причина не се препоръчва

(вж. точка 4.4).

Помощни вещества

Trydonis съдържа малко количество етанол. Съществува теоретичен потенциал за

взаимодействие при особено чувствителни пациенти, приемащи дисулфирам или

метронидазол.

4.6

Фертилитет,

бременност

и

кърмене

Липсва опит или данни за безопасност при употреба на пропелента норфлуран (HFA134a) по

време на бременност или кърмене при хора. Проучвания на ефекта на HFA134a върху

репродуктивната функция и ембриофеталното развитие при животни, обаче, не показват

клинично значими нежелани ефекти.

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на Trydonis при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Известно е, че

глюкокортикоидните средства водят до ефекти в ранната гестационна фаза, докато бета2-

симпатикомиметичните средства, като формотерол, имат токолитични ефекти. По тази

причина, като предпазна мярка е за предпочитане да се избягва употребата на Trydonis по време

на бременност и раждане.

Trydonis трябва да се използва по време на бременност само ако очакваната полза за майката

надхвърля потенциалния риск за плода. Кърмачета и новородени, родени от майки, получаващи

значителни дози Trydonis, трябва да се наблюдават за адренална супресия.

Кърмене

Липсват съответни клинични данни от употребата на Trydonis по време на кърмене при хора.

Глюкокортикоидите се екскретират в кърмата. Логично е да се предположи, че беклометазонов

дипропионат и неговите метаболитите също се екскретират в кърмата.

Не е известно дали формотерол или гликопирониум (включително техните метаболити)

преминават в кърмата, но те са открити в млякото на животни в период на лактация.

Антихолинергичните средства като гликопирониум могат да потиснат лактацията.

Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови/не се

приложи терапията с Trydonis, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата

от терапията за майката.

Фертилитет

Не са провеждани конкретни проучвания с Trydonis за безопасност по отношение на

фертилитета при хора. Проучванията при животни показват увреждане на фертилитета (вж.

точка 5.3).

4.7

Ефекти

върху

способността

за

шофиране

и

работа

с

машини

Trydonis не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани

лекарствени

реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции на Trydonis са орална кандидоза (възникнала при

0,8% от пациентите с експозиция), която нормално се свързва с инхалаторните

кортикостероиди; мускулни спазми (0,4%), които могат да се отдадат на дългодействащия

бета2-агонист; сухота в устата (0, 4%), която е типичен антихолинергичен ефект.

Обобщение на нежеланите лекарствени реакции в табличен вид

Програмата за клинично разработване на Trydonis е проведена при пациенти с умерена, тежка

или много тежка ХОББ. Общо 3 346 пациенти са лекувани с беклометазонов

дипропионат/формотеролов фумарат дихидрат/гликопирониум

87 микрограма/5 микрограма/9 микрограма при таргетния схема на прилагане (две инхалации

два пъти дневно) при проучвания с многократно прилагане.

Честотата на нежеланите реакции е определена по следната конвенция: много чести (≥1/10);

чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много

редки (<1/10 000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

оценка).

Системо-органен

клас

по

MedDRA

Нежелана

реакция

Честота

Пневмония (при пациенти с ХОББ), фарингит,

орална кандидоза, инфекция на пикочните пътища

назофарингит

Чести

Грип

, орална гъбична инфекция, орофарингеална

кандидоза, езофагеална кандидоза

, синузит

ринит

, гастроентерит

, вулвовагинална кандидоза

Нечести

Инфекции и инфестации

Инфекция на долните дихателни пътища (гъбична)

Редки

Гранулоцитопения

Нечести

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Тромбоцитопения

Много редки

Алергичен дерматит

Нечести

Нарушения на имунната

система

Реакции на свръхчувствителност, включително

еритем, оток на устните, лицето, очите и фаринкса

Редки

Нарушения на

ендокринната система

Адренална супресия

Много редки

Хипокалиемия, хипергликемия

Нечести

Нарушения на

метаболизма и храненето

Намален апетит

Редки

Неспокойствие

Нечести

Психомоторна хиперактивност

, нарушения на

съня

, безпокойство, депресия

, агресивност

поведенчески промени (предимно при деца)

С неизвестна

честота

Психични нарушения

Инсомния

Редки

Системо-органен

клас

по

MedDRA

Нежелана

реакция

Честота

Главоболие

Чести

Тремор, замайване, дисгеузия

, хипоестезия

Нечести

Нарушения на нервната

система

Хиперсомния

Редки

Замъглено зрение (вж. също точка 4.4)

С неизвестна

честота

Нарушения на очите

Глаукома

, катаракта

Много редки

Нарушения на ухото и

лабиринта

Възпаление на Евстахиевата тръба

Нечести

Предсърдно мъждене, удължаване на QT интервала

в електрокардиограмата, тахикардия, тахиаритмия

палпитации

Нечести

Сърдечни нарушения

Стенокардия (стабилна

и нестабилна), камерни

екстрасистоли

, нодален ритъм, синусова

брадикардия

Редки

Хиперемия

, зачервяване

, хипертония

Нечести

Съдови нарушения

Екстравазация на кръв

Редки

Дисфония

Чести

Кашлица, продуктивна кашлица

, дразнене на

гърлото, кръвотечение от носа

Нечести

Парадоксален бронхоспазъм

, орофарингеална

болка, фарингеален еритем, фарингеално

възпаление, сухота в гърлото

Редки

Респираторни, гръдни и

медиастинални

нарушения

Диспнея

Много редки

Стомашно-чревни

нарушения

Диария

, сухота в устата, дисфагия

, гадене,

диспепсия

, парещо усещане по устните

, зъбен

кариес

, (афтозен) стоматит

Нечести

Обрив

, уртикария

, пруритус, хиперхидроза

Нечести

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Ангиоедем

Редки

Мускулни спазми, миалгия, болки в крайник

мускулно-скелетна болка в гърдите

Нечести

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Изоставане в растежа

Много редки

Нарушения на бъбреците

и пикочните пътища

Дизурия, ретенция на урина, нефрит

Редки

Умора

Нечести

Астения

Редки

Общи нарушения и

ефекти на мястото на

приложение

Периферен едем

Много редки

Повишен C-реактивен протеин

, повишен брой

тромбоцити

, повишени свободни мастни

киселини

, повишен инсулин в кръвта

, повишени

кетотела в кръвта

, понижен кортизол

Нечести

Повишено кръвно налягане

, понижено кръвно

налягане

Редки

Изследвания

Понижена костна плътност

Много редки

Нежелани реакции, за които се съобщава в КХП на поне един от отделните компоненти, но които не са

наблюдавани като нежелани реакции в клиничното разработване на Trydonis

Между наблюдаваните нежелани реакции следните са типично свързани с:

Беклометазонов

дипропионат

пневмония, орални гъбични инфекции, гъбична инфекция на долните дихателни пътища,

дисфония, дразнене на гърлото, хипергликемия, психични нарушения, понижен кортизол,

замъглено зрение.

Формотерол

хипокалиемия, хипергликемия, тремор, палпитации, мускулни спазми, удължен QT интервал в

електрокардиограмата, повишено кръвно налягане, понижено кръвно налягане, предсърдно

мъждене, тахикардия, тахиаритмия, стенокардия (стабилна и нестабилна), камерни

екстрасистоли, нодален ритъм.

Гликопирониум

глаукома, предсърдно мъждене, тахикардия, палпитации, сухота в устата, зъбен кариес,

дизурия, ретенция на урина, инфекция на пикочните пътища.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Предозирането на Trydonis може да причини признаци и симптоми вследствие на действието на

отделните компоненти, включително наблюдаваните при предозиране на други бета2-агонисти

или антихолинергични средства, и в съответствие с известните ефекти на класа инхалаторни

кортикостероиди (вж. точка 4.4). Ако възникне предозиране, трябва да се проведе поддържащо

лечение на симптомите на пациента, с подходящо мониториране, ако е необходимо.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ

СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични

свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на

дихателните пътища, адренергични средства в комбинация с антихолинергични средства,

включително тройни комбинации с кортикостероиди. ATC код: R03AL09.

Механизъм на действие и фармакодинамични ефекти

Trydonis съдържа беклометазонов дипропионат, формотерол и гликопирониум под формата на

разтвор, което води до аерозол със свръхфини частици със среден масов аеродинамичен

диаметър (mass median aerodynamic diameter, MMAD) около 1,1 микрометра и едновременно

отлагане на трите компонента. Аерозолните частици на Trydonis средно са много по-малки от

частиците, доставяни при не-свръхфини лекарствени форми. За беклометазонов дипропионат

това води до по-мощен ефект в сравнение с лекарствени форми с не-свръхфино разпределение

на размера на частиците (100 микрограма свръхфин беклометазонов дипропионат в Trydonis са

еквивалентни на 250 микрограма беклометазонов дипропионат в не-свръхфина лекарствена

форма).

Беклометазонов

дипропионат

Беклометазонов дипропионат, прилаган чрез инхалация при препоръчителните дози, има

глюкокортикоидно противовъзпалително действие в белите дробове. Глюкокортикоидите се

използват широко за потискане на възпалението при хронични възпалителни заболявания на

дихателните пътища като ХОББ. Тяхното действие е медиирано от свързването към

глюкокортикоидни рецептори в цитоплазмата, което води до повишена транскрипция на гени,

кодиращи противовъзпалителни протеини.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ

I

КРАТКА

ХАРАКТЕРИСТИКА

НА

ПРОДУКТА

1.

ИМЕ

НА

ЛЕКАРСТВЕНИЯ

ПРОДУКТ

Trydonis 87 микрограма/5 микрограма/9 микрограма разтвор под налягане за инхалация

2.

КАЧЕСТВЕН

И

КОЛИЧЕСТВЕН

СЪСТАВ

Всяка доставена доза (дозата, която излиза от мундщука) съдържа 87 микрограма

беклометазонов дипропионат (beclometasone dipropionate), 5 микрограма формотеролов

фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate) и 9 микрограма гликопирониум

(glycopyrronium) (като 11 микрограма гликопирониев бромид).

Всяка отмерена доза (дозата, която излиза от вентила) съдържа 100 микрограма беклометазонов

дипропионат, 6 микрограма формотеролов фумарат дихидрат и 10 микрограма гликопирониум

(като 12,5 микрограма гликопирониев бромид).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА

ФОРМА

Разтвор под налягане за инхалация (инхалация под налягане)

Безцветен до жълтеникав течен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ

ДАННИ

4.1

Терапевтични

показания

Поддържащо лечение при възрастни пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна

белодробна болест (ХОББ), при които не се постига достатъчен терапевтичен контрол с

комбинация от инхалаторен кортикостероид и дългодействащ бета2-агонист или комбинация от

дългодействащ бета2-агонист и дългодействащ мускаринов антагонист (за ефекти върху

контрола на симптомите и профилактика на обостряния вижте точка 5.1).

4.2

Дозировка

и

начин

на

приложение

Дозировка

Възрастни

Препоръчителната доза е две инхалации с Trydonis два пъти дневно.

Максималната доза е две инхалации с Trydonis два пъти дневно.

Специални популации

Старческа

възраст

Не се налага корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (65 години и повече).

Бъбречно

увреждане

Trydonis може да се използва при препоръчителната доза при пациенти с леко до умерено

бъбречно увреждане. Употребата на Trydonis при пациенти с тежко бъбречно увреждане или

терминална бъбречна недостатъчност, налагащи диализа, особено ако са свързани със

значително намаление на телесното тегло, трябва да се обмисля само ако очакваната полза

надхвърля потенциалния риск (вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно

увреждане

Няма съответни данни от употребата на Trydonis при пациенти с тежко чернодробно увреждане

и лекарственият продукт трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти (вж.

точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична

популация

Няма съответно приложение на Trydonis в педиатричната популация (под 18-годишна възраст)

за показанието хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Начин на приложение

За инхалаторно приложение.

За да се гарантира правилното приложение на лекарствения продукт, на пациента трябва да

бъде показано как правилно да използва инхалатора от лекар или друг медицински специалист,

който трябва също така редовно да проверява адекватността на инхалаторната техника на

пациента. Пациентът трябва да бъде посъветван да прочете внимателно листовката и да следва

инструкциите за употреба, дадени в нея.

След инхалиране пациентите трябва да изплакнат устата си или да направят гаргара с вода, без

да я поглъщат, или да си измият зъбите (вж. точки 4.4 и 6.6).

Trydonis се предоставя с дозов брояч или дозов индикатор на задната част на инхалатора, който

показва колко впръсквания остават. За опаковките под налягане с 60 и 120 впръсквания, всеки

път, когато пациентът натисне опаковката, се освобождава впръскване от разтвора и броячът

отчита с една доза по-малко.

За опаковката под налягане със 180 дози, всеки път, когато пациентът натисне опаковката, се

освобождава впръскване от разтвора и броячът се завърта в малка степен; броят на оставащите

впръсквания се показва на интервали по 20.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да не изпускат инхалатора, тъй като това може да

доведе до отброяване от брояча.

За указания относно употребата вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални

предупреждения

и

предпазни

мерки

при

употреба

Не е предназначен за употреба при остри епизоди

Trydonis не е показан за лечение на остри епизоди на бронхоспазъм или за лечение на

обостряне на ХОББ (т.е. като спасителна терапия).

Свръхчувствителност

Има съобщения за незабавни реакции на свръхчувствителност след приложение на Trydonis.

Ако възникнат симптоми, показващи алергични реакции, по-специално ангиоедем

(включително затруднено дишане или преглъщане, подуване на езика, устните и лицето),

уртикария или кожен обрив, приложението на Trydonis трябва веднага да се прекрати и да се

назначи алтернативна терапия.

Парадоксален бронхоспазъм

Може да се получи парадоксален бронхоспазъм със засилване на хриптенето и задуха

непосредствено след прилагане. Той трябва да се лекува веднага с бързодействащ инхалаторен

бронходилататор (облекчаващо средство). Приложението на Trydonis трябва веднага да се

прекрати, пациентът да се оцени и да се назначи алтернативна терапия, ако е необходимо.

Влошаване на заболяването

Препоръчително е лечението с Trydonis да не се спира рязко. Ако пациентите считат лечението

за неефективно, те трябва да продължат лечението, но трябва да се потърси медицинска помощ.

Повишаващата се употреба на облекчаващи бронходилататори показва влошаване на основното

заболяване и налага преоценка на терапията. Внезапното и прогресивно влошаване на

симптомите на ХОББ е потенциално животозастрашаващо и пациентът трябва да бъде

подложен на спешна медицинска оценка.

Сърдечносъдови ефекти

Trydonis трябва да се използва с повишено внимание при пациенти със сърдечни аритмии,

особено атриовентрикуларен блок трета степен и тахиаритмии (ускорен и/или неправилен

сърдечен ритъм), идиопатична субвалвуларна аортна стеноза, хипертрофична обструктивна

кардиомиопатия, тежко сърдечно заболяване (по-специално остър инфаркт на миокарда,

исхемична болест на сърцето, застойна сърдечна недостатъчност), оклузивни съдови

заболявания (по-специално артериосклероза), артериална хипертония и аневризма.

Трябва да се внимава и при лечение на пациенти с известно удължаване на QTc интервала

(QTc >450 милисекунди за мъже или >470 милисекунди за жени) или съмнение за такова,

вродено или индуцирано от лекарствени продукти, тъй като тези пациенти са били изключени

от клинични проучвания с Trydonis.

Ако се планира анестезия с халогенирани анестетици, трябва да се гарантира, че Trydonis няма

да се прилага най-малко 12 часа преди началото на анестезията, тъй като има риск от сърдечни

аритмии.

Повишено внимание е необходимо и когато Trydonis се използва от пациенти с тиреотоксикоза,

захарен диабет, феохромоцитом и нелекувана хипокалиемия.

Пневмония при пациенти с ХОББ

Наблюдавано е повишение на честотата на пневмония, включително пневмония, изискваща

хоспитализация, при пациенти с ХОББ, които получават инхалаторни кортикостероиди. Има

известни данни за повишен риск от пневмония с увеличаване на дозата на стероида, но това не

е доказано категорично във всички проучвания.

Липсват убедителни клинични доказателства за разлики в рамките на класа, относно степента

на риск от пневмония, при различните продукти, съдържащи инхалаторен кортикостероид.

Лекарите трябва да следят за възможно развитие на пневмония при пациенти с ХОББ, тъй като

клиничните характеристики на такива инфекции се припокриват със симптомите на обостряне

на ХОББ.

Рисковите фактори за пневмония при пациенти с ХОББ включват активно тютюнопушене,

старческа възраст, нисък индекс на телесната маса (BMI) и тежка форма на ХОББ.

Системни ефекти на кортикостероидите

Системни ефекти могат да възникнат при всеки инхалаторен кортикостероид, особено при

високи дози, предписван за дълги периоди от време. Дневната доза на Trydonis съответства на

средна доза инхалаторен кортикостероид; освен това такива ефекти е много по-малко вероятно

да възникнат, в сравнение с пероралните кортикостероиди. Възможните системни ефекти

включват: синдром на Cushing, кушингоиден хабитус, адренална супресия, забавяне на

растежа, намаляване на костната минерална плътност, катаракта, глаукома и, по-рядко,

поредица от психологически или поведенчески ефекти, включващи психомоторна

хиперактивност, нарушения на съня, безпокойство, депресия или агресия (особено при деца).

Ето защо е важно пациентът да се преглежда редовно.

Trydonis трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с активна или латентна

белодробна туберкулоза, гъбични и вирусни инфекции на дихателните пътища.

Хипокалиемия

Вследствие на терапия с бета2-агонисти може да се получи потенциално сериозна

хипокалиемия. Тя има потенциал да доведе до нежелани сърдечносъдови ефекти. Препоръчва

се особено внимание при тежка ХОББ, тъй като този ефект може да се усили от хипоксия.

Хипокалиемията може да се усили и от едновременно лечение с други лекарствени продукти,

които могат да индуцират хипокалиемия, като например ксантинови производни, стероиди и

диуретици (вж. точка 4.5).

Повишено внимание се препоръчва и когато се използват няколко облекчаващи

бронходилататори. Препоръчително е серумните нива на калий да се наблюдават в такива

ситуации.

Хипергликемия

Инхалацията на формотерол може да причини повишаване на нивата на кръвната захар.

Следователно кръвната захар трябва да се проследява по време на лечението, като се спазват

установените насоки при пациенти с диабет.

Антихолинергичен ефект

Гликопирониум трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с тесноъгълна

глаукома, хиперплазия на простатата или ретенция на урина. Пациентите трябва да бъдат

информирани за признаците и симптомите на острата тесноъгълна глаукома и да бъдат

предупредени да спрат употребата на Trydonis и да се свържат със своя лекар незабавно, ако се

развие някой от тези признаци или симптоми.

Освен това, поради антихолинергичните свойства на гликопирониум, дългосрочното

едновременно приложение на Trydonis с други лекарствени продукти, съдържащи

антихолинергични средства, не се препоръчва (вж. точка 4.5).

Пациенти с тежко бъбречно увреждане

При пациенти с тежко бъбречно увреждане, включително такива с терминална бъбречна

недостатъчност, налагащо диализа, особено ако е свързано със значително намаление на

телесното тегло, Trydonis трябва да се използва само ако очакваната полза надхвърля

потенциалния риск (вж. точка 5.2). Тези пациенти трябва да се наблюдават за потенциални

нежелани реакции.

Пациенти с тежко чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане Trydonis трябва да се използва само ако

очакваната полза надхвърля потенциалния риск (вж. точка 5.2). Тези пациенти трябва да се

наблюдават за потенциални нежелани реакции.

Употреба със спейсър

Фармакокинетичните данни за единична доза (вж. точка 5.2) показват, че в сравнение с

рутинната употреба без спейсър, употребата на Trydonis със спейсъра AeroChamber Plus

повишава общата системна експозиция (AUC

) на гликопирониум. Въпреки това наличните

данни за безопасност от дългосрочни клинични проучвания не пораждат значими съображения

за безопасност (вж. точка 5.1).

Профилактика на орофарингеални инфекции

За да се намали рискът от орофарингеална кандидозна инфекция, пациентите трябва да бъдат

посъветвани да изплакват устата си или да правят гаргара с вода, без да я поглъщат, или да

мият зъбите си след инхалиране на предписаната доза.

Зрителни смущения

При системно и локално приложение на кортикостероиди са възможни съобщения за зрителни

смущения. Ако при пациент са налице симптоми като замъглено зрение или други зрителни

смущения, пациентът трябва да бъде насочен за консултация с офталмолог за оценка на

възможните причини, които могат да включват катаракта, глаукома или редки заболявания като

централна серозна хориоретинопатия (ЦСХ), за които се съобщава след системно и локално

използване на кортикостероиди.

4.5

Взаимодействие

с

други

лекарствени

продукти

и

други

форми

на

взаимодействие

Фармакокинетични взаимодействия

Тъй като гликопирониум се елиминира основно чрез бъбреците, лекарствено взаимодействие

може потенциално да възникне с лекарствени продукти, повлияващи механизмите на бъбречна

екскреция (вж. точка 5.2). Ефектът от инхибирането на транспорта на органични катиони (с

използване на циметидин като сонда инхибитор на транспортерите на OCT2 и MATE1) в

бъбреците върху разпределението на инхалаторния гликопирониум е показал ограничено

повишаване на общата му системна експозиция (AUC

) с 16% и леко понижаване на

бъбречния клирънс с 20% вследствие на едновременното приложение на циметидин.

Беклометазон се метаболизира в по-ниска степен чрез CYP3A в сравнение с някои други

кортикостероиди и по принцип не се очакват взаимодействия; въпреки това не може да се

изключи вероятността от системни ефекти при съпътстваща употреба на мощни инхибитори на

CYP3A (напр. ритонавир, кобицистат), поради което при употребата на такива лекарствени

продукти се препоръчва повишено внимание и подходящо проследяване.

Фармакодинамични взаимодействия

Свързани

с

формотерол

Некардиоселективните бета-блокери (включително капките за очи) трябва да се избягват при

пациенти, приемащи инхалаторен формотерол. Ако се прилагат по наложителни причини,

ефектът на формотерол ще се намали или елиминира.

Едновременната употреба на други бета-адренергични лекарствени продукти може да има

потенциално адитивни ефекти; затова е необходимо повишено внимание, когато се предписват

други бета-адренергични лекарствени продукти едновременно с формотерол.

Едновременното лечение с хинидин, дизопирамид, прокаинамид, антихистамини, инхибитори

на моноаминооксидазата, трициклични антидепресанти и фенотиазини може да удължи QT

интервала и да повиши риска от камерни аритмии. В допълнение, L-допа, L-тироксин,

окситоцин и алкохол могат да влошат сърдечната поносимост към бета2-симпатикомиметици.

Едновременното лечение с инхибитори на моноаминооксидазата, включително лекарствени

продукти с подобни свойства, като например фуразолидон и прокарбазин, може да предизвика

хипертонични реакции.

Налице е повишен риск от аритмии при пациенти, получаващи едновременно анестезия с

халогенирани въглеводороди.

Едновременно лечение с ксантинови производни, стероиди или диуретици може да потенцира

възможен хипокалиемичен ефект на бета2-агонистите (вж. точка 4.4). Хипокалиемията може да

повиши склонността към аритмии при пациенти, лекувани с дигиталисови гликозиди.

Свързани

с

гликопирониум

Дългосрочното едновременно приложение на Trydonis с други лекарствени продукти,

съдържащи антихолинергични средства, не е проучвано и по тази причина не се препоръчва

(вж. точка 4.4).

Помощни вещества

Trydonis съдържа малко количество етанол. Съществува теоретичен потенциал за

взаимодействие при особено чувствителни пациенти, приемащи дисулфирам или

метронидазол.

4.6

Фертилитет,

бременност

и

кърмене

Липсва опит или данни за безопасност при употреба на пропелента норфлуран (HFA134a) по

време на бременност или кърмене при хора. Проучвания на ефекта на HFA134a върху

репродуктивната функция и ембриофеталното развитие при животни, обаче, не показват

клинично значими нежелани ефекти.

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на Trydonis при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Известно е, че

глюкокортикоидните средства водят до ефекти в ранната гестационна фаза, докато бета2-

симпатикомиметичните средства, като формотерол, имат токолитични ефекти. По тази

причина, като предпазна мярка е за предпочитане да се избягва употребата на Trydonis по време

на бременност и раждане.

Trydonis трябва да се използва по време на бременност само ако очакваната полза за майката

надхвърля потенциалния риск за плода. Кърмачета и новородени, родени от майки, получаващи

значителни дози Trydonis, трябва да се наблюдават за адренална супресия.

Кърмене

Липсват съответни клинични данни от употребата на Trydonis по време на кърмене при хора.

Глюкокортикоидите се екскретират в кърмата. Логично е да се предположи, че беклометазонов

дипропионат и неговите метаболитите също се екскретират в кърмата.

Не е известно дали формотерол или гликопирониум (включително техните метаболити)

преминават в кърмата, но те са открити в млякото на животни в период на лактация.

Антихолинергичните средства като гликопирониум могат да потиснат лактацията.

Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови/не се

приложи терапията с Trydonis, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата

от терапията за майката.

Фертилитет

Не са провеждани конкретни проучвания с Trydonis за безопасност по отношение на

фертилитета при хора. Проучванията при животни показват увреждане на фертилитета (вж.

точка 5.3).

4.7

Ефекти

върху

способността

за

шофиране

и

работа

с

машини

Trydonis не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани

лекарствени

реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции на Trydonis са орална кандидоза (възникнала при

0,8% от пациентите с експозиция), която нормално се свързва с инхалаторните

кортикостероиди; мускулни спазми (0,4%), които могат да се отдадат на дългодействащия

бета2-агонист; сухота в устата (0, 4%), която е типичен антихолинергичен ефект.

Обобщение на нежеланите лекарствени реакции в табличен вид

Програмата за клинично разработване на Trydonis е проведена при пациенти с умерена, тежка

или много тежка ХОББ. Общо 3 346 пациенти са лекувани с беклометазонов

дипропионат/формотеролов фумарат дихидрат/гликопирониум

87 микрограма/5 микрограма/9 микрограма при таргетния схема на прилагане (две инхалации

два пъти дневно) при проучвания с многократно прилагане.

Честотата на нежеланите реакции е определена по следната конвенция: много чести (≥1/10);

чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много

редки (<1/10 000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

оценка).

Системо-органен

клас

по

MedDRA

Нежелана

реакция

Честота

Пневмония (при пациенти с ХОББ), фарингит,

орална кандидоза, инфекция на пикочните пътища

назофарингит

Чести

Грип

, орална гъбична инфекция, орофарингеална

кандидоза, езофагеална кандидоза

, синузит

ринит

, гастроентерит

, вулвовагинална кандидоза

Нечести

Инфекции и инфестации

Инфекция на долните дихателни пътища (гъбична)

Редки

Гранулоцитопения

Нечести

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Тромбоцитопения

Много редки

Алергичен дерматит

Нечести

Нарушения на имунната

система

Реакции на свръхчувствителност, включително

еритем, оток на устните, лицето, очите и фаринкса

Редки

Нарушения на

ендокринната система

Адренална супресия

Много редки

Хипокалиемия, хипергликемия

Нечести

Нарушения на

метаболизма и храненето

Намален апетит

Редки

Неспокойствие

Нечести

Психомоторна хиперактивност

, нарушения на

съня

, безпокойство, депресия

, агресивност

поведенчески промени (предимно при деца)

С неизвестна

честота

Психични нарушения

Инсомния

Редки

Системо-органен

клас

по

MedDRA

Нежелана

реакция

Честота

Главоболие

Чести

Тремор, замайване, дисгеузия

, хипоестезия

Нечести

Нарушения на нервната

система

Хиперсомния

Редки

Замъглено зрение (вж. също точка 4.4)

С неизвестна

честота

Нарушения на очите

Глаукома

, катаракта

Много редки

Нарушения на ухото и

лабиринта

Възпаление на Евстахиевата тръба

Нечести

Предсърдно мъждене, удължаване на QT интервала

в електрокардиограмата, тахикардия, тахиаритмия

палпитации

Нечести

Сърдечни нарушения

Стенокардия (стабилна

и нестабилна), камерни

екстрасистоли

, нодален ритъм, синусова

брадикардия

Редки

Хиперемия

, зачервяване

, хипертония

Нечести

Съдови нарушения

Екстравазация на кръв

Редки

Дисфония

Чести

Кашлица, продуктивна кашлица

, дразнене на

гърлото, кръвотечение от носа

Нечести

Парадоксален бронхоспазъм

, орофарингеална

болка, фарингеален еритем, фарингеално

възпаление, сухота в гърлото

Редки

Респираторни, гръдни и

медиастинални

нарушения

Диспнея

Много редки

Стомашно-чревни

нарушения

Диария

, сухота в устата, дисфагия

, гадене,

диспепсия

, парещо усещане по устните

, зъбен

кариес

, (афтозен) стоматит

Нечести

Обрив

, уртикария

, пруритус, хиперхидроза

Нечести

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Ангиоедем

Редки

Мускулни спазми, миалгия, болки в крайник

мускулно-скелетна болка в гърдите

Нечести

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Изоставане в растежа

Много редки

Нарушения на бъбреците

и пикочните пътища

Дизурия, ретенция на урина, нефрит

Редки

Умора

Нечести

Астения

Редки

Общи нарушения и

ефекти на мястото на

приложение

Периферен едем

Много редки

Повишен C-реактивен протеин

, повишен брой

тромбоцити

, повишени свободни мастни

киселини

, повишен инсулин в кръвта

, повишени

кетотела в кръвта

, понижен кортизол

Нечести

Повишено кръвно налягане

, понижено кръвно

налягане

Редки

Изследвания

Понижена костна плътност

Много редки

Нежелани реакции, за които се съобщава в КХП на поне един от отделните компоненти, но които не са

наблюдавани като нежелани реакции в клиничното разработване на Trydonis

Между наблюдаваните нежелани реакции следните са типично свързани с:

Беклометазонов

дипропионат

пневмония, орални гъбични инфекции, гъбична инфекция на долните дихателни пътища,

дисфония, дразнене на гърлото, хипергликемия, психични нарушения, понижен кортизол,

замъглено зрение.

Формотерол

хипокалиемия, хипергликемия, тремор, палпитации, мускулни спазми, удължен QT интервал в

електрокардиограмата, повишено кръвно налягане, понижено кръвно налягане, предсърдно

мъждене, тахикардия, тахиаритмия, стенокардия (стабилна и нестабилна), камерни

екстрасистоли, нодален ритъм.

Гликопирониум

глаукома, предсърдно мъждене, тахикардия, палпитации, сухота в устата, зъбен кариес,

дизурия, ретенция на урина, инфекция на пикочните пътища.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Предозирането на Trydonis може да причини признаци и симптоми вследствие на действието на

отделните компоненти, включително наблюдаваните при предозиране на други бета2-агонисти

или антихолинергични средства, и в съответствие с известните ефекти на класа инхалаторни

кортикостероиди (вж. точка 4.4). Ако възникне предозиране, трябва да се проведе поддържащо

лечение на симптомите на пациента, с подходящо мониториране, ако е необходимо.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ

СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични

свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на

дихателните пътища, адренергични средства в комбинация с антихолинергични средства,

включително тройни комбинации с кортикостероиди. ATC код: R03AL09.

Механизъм на действие и фармакодинамични ефекти

Trydonis съдържа беклометазонов дипропионат, формотерол и гликопирониум под формата на

разтвор, което води до аерозол със свръхфини частици със среден масов аеродинамичен

диаметър (mass median aerodynamic diameter, MMAD) около 1,1 микрометра и едновременно

отлагане на трите компонента. Аерозолните частици на Trydonis средно са много по-малки от

частиците, доставяни при не-свръхфини лекарствени форми. За беклометазонов дипропионат

това води до по-мощен ефект в сравнение с лекарствени форми с не-свръхфино разпределение

на размера на частиците (100 микрограма свръхфин беклометазонов дипропионат в Trydonis са

еквивалентни на 250 микрограма беклометазонов дипропионат в не-свръхфина лекарствена

форма).

Беклометазонов

дипропионат

Беклометазонов дипропионат, прилаган чрез инхалация при препоръчителните дози, има

глюкокортикоидно противовъзпалително действие в белите дробове. Глюкокортикоидите се

използват широко за потискане на възпалението при хронични възпалителни заболявания на

дихателните пътища като ХОББ. Тяхното действие е медиирано от свързването към

глюкокортикоидни рецептори в цитоплазмата, което води до повишена транскрипция на гени,

кодиращи противовъзпалителни протеини.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/486580/2019

EMEA/H/C/004702

Trydonis (beclometasone / formoterol / glycopyrronium

bromide)

Общ преглед на Trydonis и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Trydonis и за какво се използва?

Trydonis е лекарство, което се използва при възрастни за облекчаване на симптомите на умерена

до тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). ХОББ е хронично заболяване, при

което дихателните пътища и алвеоларните торбички в белите дробове се увреждат или запушват,

което води до затруднения с дишането.

Trydonis се използва за поддържащо (продължително) лечение при пациенти, при които

заболяването не се контролира в достатъчна степен, въпреки лечението с комбинация от две

лекарства за ХОББ, състояща се от дългодействащ бета-2 агонист плюс инхалаторен

кортикостероид или дългодействащ мускаринов антагонист. Бета-2 агонистите и

дългодействащите мускариновите рецепторни антагонисти помагат за разширяване на

дихателните пътища; кортикостероидите намаляват възпалението на дихателните пътища и

белите дробове.

Това лекарство е същото като Trimbow, което вече е разрешено за употреба в ЕС. Фирмата

производител на Trimbow е дала съгласие научните ѝ данни да се използват за Trydonis

(„информирано съгласие“).

Trydonis съдържа активните вещества беклометазон (beclometasone), формотерол (formoterol) и

гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide).

Как се използва Trydonis?

Trydonis се предлага под формата на течност в портативен инхалатор. Препоръчителната доза е

по две инхалации два пъти дневно.

Лекар или друг медицински специалист трябва да покаже на пациентите как да използват

правилно инхалатора и редовно да проверява дали пациентът извършва правилно инхалацията.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация относно

употребата на Trydonis вижте листовката или се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Trydonis (beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide)

EMA/486580/2019

Страница 2/3

Как действа Trydonis?

Трите активни вещества в Trydonis действат по различен начин, като намаляват възпалението и

поддържат дихателните пътища отворени, което позволява на пациента да диша по-лесно.

Беклометазон принадлежи към противовъзпалителните лекарства, известни като

кортикостероиди. Беклометазон действа по сходен начин с излъчваните по естествен път

кортикостероидни хормони, като намалява активността на имунната система. Това води до

намаляване на отделянето на вещества, които участват във възпалителния процес, например

хистамин, и по този начин се помага на дихателните пътища да останат свободни, което

позволява на пациента да диша по-лесно.

Формотерол е дългодействащ бета-2 агонист. Формотерол се свързва с рецептори (цели),

известни като бета-2 рецептори в мускулите на дихателните пътища. След като се свърже с тези

рецептори, формотерол причинява отпускане на мускулите, което поддържа дихателните пътища

отворени и помага на пациента да диша.

Гликопирониев бромид е дългодействащ мускаринов рецепторен антагонист. Гликопирониев

бромид разширява дихателните пътища, като блокира мускариновите рецептори в мускулните

клетки в белите дробове. Тъй като тези рецептори помагат да се контролира свиването на

мускулите на дихателните пътища, блокирането им води до отпускане на мускулите, като това

спомага дихателните пътища да останат отворени и позволява на пациентите да дишат по-лесно.

Какви ползи от Trydonis са установени в проучванията?

Установено е, че Trydonis е ефективен за облекчаване на симптомите на ХОББ в три основни

проучвания, включващи над 5 500 пациенти със симптоми, които не са били контролирани в

задоволителна степен с комбинация от две други лекарства за ХОББ или с мускаринов

рецепторен антагонист, прилаган самостоятелно.

В първото проучване, продължило една година, след 26-седмично лечение Trydonis подобрява

ФЕО

(максималният обем въздух, който човек може да издиша за една секунда) с 82 ml преди

прилагане на доза и с 261 ml след прилагане на доза. За сравнение ФЕО1 се увеличава с 1 и

145 ml съответно преди и след прилагането на дозата при пациенти, лекувани с лекарство,

съдържащо само 2 от активните вещества в Trydonis (беклометазон плюс формотерол).

Във второто проучване, продължило 1 година, пациентите, лекувани с Trydonis, са имали 20 %

по-малко обостряния (пристъпи) годишно, отколкото пациентите, лекувани с тиотропиум

(дългодействащ мускаринов рецепторен антагонист). В това проучване Trydonis е толкова

ефективен, колкото тиотропиум плюс комбинация от беклометазон и формотерол, за намаляване

на броя на обострянията.

В третото проучване, продължило 1 година, пациентите, лекувани с Trydonis, са имали 15 % по-

малко обостряния годишно, отколкото пациентите, лекувани с комбинация от индакатерол

(дългодействащ бета-2 агонист) и гликопирониев бромид.

Какви са рисковете, свързани с Trydonis?

Нежеланите реакции при Trydonis включват орална кандидоза (гъбична инфекция на устата,

причинена от дрожди, наречени Candida), мускулни спазми и сухота в устата.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Trydonis вижте листовката.

Trydonis (beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide)

EMA/486580/2019

Страница 3/3

Защо Trydonis е разрешен за употреба в ЕС?

Trydonis е ефективен за намаляване на честотата на обострянията и подобряване на

белодробната функция при пациенти с ХОББ. Не са съобщавани сериозни опасения за

безопасността при Trydonis, като нежеланите реакции са лесни за лечение и са подобни на тези

при други лекарства за ХОББ. Следователно Европейската агенция по лекарствата реши, че

ползите от употребата на Trydonis са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде

разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Trydonis?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Trydonis, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Trydonis непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Trydonis, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Trydonis:

Trydonis получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 26 април 2018 г.

Допълнителна информация за Trydonis можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/trydonis.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2019.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация