Trydonis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Beclometasone дипропионат, формотерола фумарата дигидрат, glycopyrronium

Предлага се от:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

АТС код:

R03AL09

INN (Международно Name):

beclometasone, formoterol, glycopyrronium bromide

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Поддържащо лечение при възрастни пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не са третирани адекватно чрез комбинация на инхалаторни кортикостероиди и дългодействащ бета2 агонист (за въздействие върху симптомите контрол and предотвратяване на обостряне вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-04-26

Листовка

                64
Б. ЛИСТОВКА
65
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRYDONIS 87 МИКРОГРАМА/5 МИКРОГРАМА/9
МИКРОГРАМА РАЗТВОР ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА
ИНХАЛАЦИЯ
беклометазонов
дипропионат/формотеролов фумарат
дихидрат/гликопирониум
(beclometasone dipropionate/formoterol fumarate
dihydrate/glycopyrronium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Trydonis и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Trydonis
3.
Как да използвате Trydonis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Trydonis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Trydonis 87 микрограма/5 микрограма/9
микрограма разтвор под налягане за
инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука) съдържа 87
микрограма
беклометазонов дипропионат (beclometasone
dipropionate), 5 микрограма формотеролов
фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate) и 9
микрограма гликопирониум
(glycopyrronium) (като 11 микрограма
гликопирониев бромид).
Всяка отмерена доза (дозата, която
излиза от вентила) съдържа 100
микрограма беклометазонов
дипропионат, 6 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат и 10
микрограма гликопирониум
(като 12,5 микрограма гликопирониев
бромид).
Помощно вещество с известно действие
Trydonis съдържа 8,856 mg етанол на
впръскване.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Разтвор под налягане за инхалация
(инхалация под налягане)
Безцветен до жълтеникав течен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Поддържащо лечение при възрастни
пациенти с умерена до тежка хронична
обструктивна
белодробна болест (ХОББ), при които не
се постига достатъчен терапевт
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-07-2023
Листовка Листовка чешки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-07-2023
Листовка Листовка датски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-07-2023
Листовка Листовка немски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-07-2023
Листовка Листовка естонски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-07-2023
Листовка Листовка гръцки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-07-2023
Листовка Листовка английски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-09-2019
Листовка Листовка френски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-07-2023
Листовка Листовка италиански 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-09-2019
Листовка Листовка латвийски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-09-2019
Листовка Листовка литовски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-07-2023
Листовка Листовка унгарски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-07-2023
Листовка Листовка малтийски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-09-2019
Листовка Листовка нидерландски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-09-2019
Листовка Листовка полски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-07-2023
Листовка Листовка португалски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-09-2019
Листовка Листовка румънски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-07-2023
Листовка Листовка словашки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-07-2023
Листовка Листовка словенски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-09-2019
Листовка Листовка фински 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-07-2023
Листовка Листовка шведски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-07-2023
Листовка Листовка норвежки 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-07-2023
Листовка Листовка исландски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-07-2023
Листовка Листовка хърватски 04-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-09-2019

Преглед на историята на документите