Tenofovir disoproxil Zentiva

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Tenofovir disoproxil Zentiva
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Tenofovir disoproxil Zentiva
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
 • Терапевтична област:
 • ХИВ инфекции
 • Терапевтични показания:
 • ХИВ‑1 infectionTenofovir дизопроксил Зентива е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на HIV‑1 инфектирани възрастни. При възрастни, демонстрационни обезщетения тенофовира дизопроксила на HIV‑1 инфекция се основава на резултатите от едно проучване в лечението на наивни пациенти, включително пациенти с висок вирусен товар (> 100 000 копия/ мл) и изследвания, в които Tenofovir дизопроксил е добавен в стабилна на фона на терапия (основно тритерапия) като компонент на антиретровирусната предварително третирани пациенти, които изпитват в началото вирусологическая недостатъчност (< 10 000 копия/ мл, при това повечето пациенти, които имат < 5 000 копия/ мл). Tenofovir дизопроксил Зентива също така е показан за лечение на HIV‑1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ (нуклеотидный инхибитор на обратната транскриптаза (ниот) съпротивление или токсичност, не допуска прилагането на първия ред на агенти, на възраст от 12 до < 18 години. Избор на тенофовира дизопроксила тинктура за лечение н
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 7

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004120
 • Дата Оторизация:
 • 15-09-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004120
 • Последна актуализация:
 • 14-04-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/513930/2016

EMEA/H/C/004120

Резюме на EPAR за обществено ползване

Тенофовир дизопроксил Zentiva

тенофовир дизопроксил

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Тенофовир дизопроксил Zentiva. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да

препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен

да предоставя практически съвети относно употребата на Тенофовир дизопроксил Zentiva.

За практическа информация относно употребата на Тенофовир дизопроксил Zentiva, пациентите

следва да прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Тенофовир дизопроксил Zentiva и за какво се

използва?

Тенофовир дизопроксил Zentiva е антивирусно лекарство, използвано за лечение на пациенти на

възраст 12 и повече години, инфектирани с човешки имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ 1) —

вирусът, който причинява синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Тенофовир

дизопроксил Zentiva се приема в комбинация с други лекарства за ХИВ. В популацията на

юношите (на възраст от 12 до 18 години) трябва да се използва само при пациенти, които не

могат да бъдат лекувани с други нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ) от

първа линия. При пациенти, които вече са приемали лекарства за лечение на ХИВ инфекция,

лекарите трябва да предписват Тенофовир дизопроксил Zentiva само след като са се запознали с

антивирусните лекарства, които пациентът е приемал преди това, или с вероятността вирусът да

се повлияе от антивирусни лекарства.

Тенофовир дизопроксил Zentiva се използва и за лечение на хронична инфекция с вируса на

хепатит B при възрастни и юноши на 12 и повече години с увреждане на черния дроб, при които

черният дроб още може да функционира нормално (компенсирано чернодробно заболяване). В

популацията на възрастните може да се използва също при пациенти, при които черният дроб не

функционира нормално (декомпенсирано чернодробно заболяване), и при пациенти, които не се

повлияват от лечение с ламивудин (друго лекарство срещу хепатит B).

Тенофовир дизопроксил Zentiva

EMA/513930/2016

Страница 2/3

Тенофовир дизопроксил Zentiva съдържа активното вещество тенофовир дизопроксил (tenofovir

disoproxil). То е „генерично лекарство“. Това означава, че Тенофовир дизопроксил Zentiva е

подобно на „референтното лекарство“ Viread, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС).

За повече информация относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“

тук

Как се използва Тенофовир дизопроксил Zentiva?

Тенофовир дизопроксил Zentiva се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да бъде

започнато от лекар, който има опит в лечението на ХИВ инфекции или хроничен хепатит B.

Тенофовир дизопроксил Zentiva се предлага под формата на таблетки (245 mg), приемани през

устата. Приема се веднъж дневно с храна. При пациенти с умерено или сериозно влошена

бъбречна функция може да се наложи дозата да бъде намалена или лекарството да се дава по-

рядко. За повече информация относно това, как се приема лекарството, включително дозите при

възрастни и юноши, вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Тенофовир дизопроксил Zentiva?

Активното вещество в Тенофовир дизопроксил Zentiva, тенофовир дизопроксил, е прекурсор,

който в организма се превръща в тенофовир.

Тенофовир е нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (НИОТ). При ХИВ инфекция той

блокира активността на обратната транскриптаза — ензим, произвеждан от ХИВ, който му

позволява да инфектира клетките и да произвежда повече вируси. Приеман в комбинация с други

антивирусни лекарства, Тенофовир дизопроксил Zentiva намалява количеството на ХИВ в кръвта

и запазва нивото му ниско. Тенофовир дизопроксил Zentiva не лекува ХИВ инфекцията или СПИН,

но може да забави увреждането на имунната система и да предотврати развитието на инфекции и

заболявания, свързани със СПИН.

Тенофовир взаимодейства и с ензим, произвеждан от вируса на хепатит B, който се нарича „ДНК

полимераза“ и участва в образуването на вирусна ДНК. Тенофовир дизопроксил Zentiva спира

образуването на ДНК от вируса и предотвратява неговото размножаване и разпространение.

Как е проучен Тенофовир дизопроксил Zentiva?

Тъй като Тенофовир дизопроксил Zentiva е генерично лекарство, направените проучвания целят

да покажат единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Viread. Две

лекарства се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното

вещество в организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Тенофовир дизопроксил

Zentiva?

Тъй като Тенофовир дизопроксил Zentiva е генерично лекарство и биоеквивалент на

референтното лекарство, приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното

лекарство.

Защо Тенофовир дизопроксил Zentiva е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Тенофовир дизопроксил Zentiva е със сравнимо

Тенофовир дизопроксил Zentiva

EMA/513930/2016

Страница 3/3

качество и представлява биоеквивалент на Viread. Следователно CHMP счита, че както при Viread,

ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча Тенофовир дизопроксил Zentiva

да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Тенофовир дизопроксил Zentiva?

Фирмата, която предлага Тенофовир дизопроксил Zentiva, ще гарантира, че всички лекари, които

се очаква да предписват или използват лекарството, са получили обучителни материали с важна

информация за безопасността, по-специално относно рисковете и предпазните мерки, свързани с

бъбречната функция и костите.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Тенофовир

дизопроксил Zentiva, които да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени и

в кратката характеристика на продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Тенофовир дизопроксил Zentiva:

Пълният текст на EPAR за Тенофовир дизопроксил Zentiva може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За

повече информация относно лечението с Тенофовир дизопроксил Zentiva прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Тенофовир дизопроксил

Zentiva 245 mg филмирани таблетки

Тенофовир дизопроксил (Tenofovir disoproxil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Тенофовир дизопроксил Zentiva и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Тенофовир дизопроксил Zentiva

Как да приемате Тенофовир дизопроксил Zentiva

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Тенофовир дизопроксил Zentiva

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Ако Тенофовир дизопроксил Zentiva е предписан за Вашето дете, моля, обърнете внимание, че

цялата информация в тази листовка е насочена към Вашето дете (в такъв случай, моля,четете се

чете „Вашето дете/детето Ви/детето“ вместо „Вие/Вас/Ви“).

1.

Какво представлява Тенофовир дизопроксил Zentiva и за какво се използва

Тенофовир дизопроксил Zentiva съдържа активното вещество тенофовир дизопроксил. Това

активно вещество представлява антиретровирусно средство или антивирусно лекарство, което се

използва за лечение на ХИВ или HBV или и двете. Тенофовир представлява нуклеотиден

инхибитор на обратната транскриптаза, обикновено познат като НИОТ и действа като пречи на

нормалното действие на ензими (при ХИВ обратна транскриптаза; при хепатит B ДНК-

полимераза), които са от съществено значение за самовъзпроизвеждането на вирусите. При ХИВ

Тенофовир дизопроксил Zentiva винаги трябва да се прилага заедно с други лекарства за лечение

на ХИВ инфекция.

Тенофовир дизопроксил

Zentiva се използва за лечение на инфекция с ХИВ (човешки

имунодефицитен вирус)

. Таблетките са подходящи за:

възрастни

юноши на възраст от 12 до под 18 години, които преди това са лекувани

с други

лекарства за ХИВ, които не са вече напълно ефективни поради развитие на резистентност

или са довели до нежелани реакции.

Тенофовир дизопроксил

Zentiva се използва също за лечение за хроничен хепатит B,

инфекция с HBV (вирус на хепатит B).

Таблетките са подходящи за:

възрастни

юноши на възраст от 12 до под 18 години.

Не трябва да имате ХИВ, за да бъдете лекувате с Тенофовир дизопроксил Zentiva за HBV.

Това лекарство не води до излекуване на ХИВ инфекцията.

Докато приемате Тенофовир

дизопроксил Zentiva, при Вас все още може да се развият инфекции или други болести, свързани

с инфекцията с ХИВ.

Възможно е да предадете ХИВ или HBV и на други хора, затова е важно да вземате предпазни

мерки, за да избегнете инфектиране на други хора.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Тенофовир дизопроксил Zentiva

Не приемайте Тенофовир дизопроксил

Zentiva

ако сте алергични към тенофовир, тенофовир дизопроксил фосфат или към някоя от

останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6.

Ако това се отнася за Вас, незабавно уведомете Вашия лекар и не приемайте Тенофовир

дизопроксил Zentiva.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Тенофовир дизопроксил Zentiva

Внимавайте да не заразите други хора.

Когато приемате това лекарство, Вие все още

може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна

терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете

инфектиране на други хора.

Тенофовир дизопроксил Zentiva не намалява риска от

предаване на HBV на други лица чрез сексуален контакт или заразяване с кръв. Трябва да

продължите да вземате подходящи предпазни мерки, за да избегнете това.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако сте имали бъбречно заболяване, или ако

изследвания са показали проблеми с бъбреците Ви.

Тенофовир дизопроксил Zentiva не

трябва да се дава на юноши, които имат бъбречни проблеми. Преди да започнете

лечението, Вашият лекар може да назначи кръвни изследвания за оценка на дейността на

бъбреците Ви. Тенофовир дизопроксил Zentiva може да засегне бъбреците Ви по време на

лечението. Вашият лекар може да Ви назначи кръвни изследвания и по време на самото

лечение, за да следи как действат бъбреците Ви. Ако сте възрастен, Вашият лекар може да

Ви посъветва да приемате таблетките по-рядко. Не намалявайте предписаната Ви доза,

освен ако Вашият лекар не Ви е казал да го направите.

Обикновено Тенофовир дизопроксил Zentiva не се приема заедно с други лекарства, които

могат да увредят бъбреците Ви (вижте Други лекарства и Тенофовир дизопроксил Zentiva).

Ако това е неизбежно, Вашият лекар ще следи дейността на бъбреците Ви веднъж

седмично.

Костни проблеми.

При някои от възрастните пациентите с ХИВ, които провеждат

комбинирано антиретровирусно лечение, може да се развие костно заболяване, наречено

остеонекроза (костната тъкан умира поради прекъсване на притока на кръв към костта).

Продължителността на комбинираното антиретровирусно лечение, употребата на

кортикостероиди, консумацията на алкохол, тежката имуносупресия, по-високият индекс

на телесна маса може да са някои от многото рискови фактори за развитие на това

заболяване. Признаците на остеонекроза са скованост на ставите, болки в ставите (особено

в тазобедрената става, коляното и рамото) и затруднение в движенията. Ако забележите

някой от тези признаци, моля уведомете Вашия лекар.

Костни проблеми (понякога водещи до счупвания) могат също да се проявяват и поради

увреждане на тубулните клетки на бъбреците (вижте точка 4, Възможни нежелани

реакции).

Говорете с Вашия лекар, ако в миналото сте имали чернодробно заболяване,

включително хепатит.

Рискът от тежки и потенциално смъртоносни чернодробни усложнения е повишен при

пациенти с чернодробно заболяване, включително хроничен хепатит B или C, лекувани с

антиретровирусни лекарства. Ако имате инфекция с хепатит B, Вашият лекар внимателно

ще прецени кое е най-доброто лечение за Вас. Ако сте имали чернодробно заболяване или

хронична инфекция с хепатит B, Вашият лекар може да Ви назначи кръвни изследвания, за

да следи дейността на черния Ви дроб.

Следете за появата на инфекции.

Ако имате напреднала инфекция с ХИВ (СПИН) както

и друга инфекция, е възможно при започване на лечението с Тенофовир дизопроксил

Zentiva да развиете прояви на инфекция и възпаление или влошаване на проявите на вече

налична инфекция. Тези прояви може да показват, че подобрената имунна система на

организма Ви се бори с инфекцията. Наблюдавайте за признаци на възпаление или

инфекция скоро след като започнете да приемате Тенофовир дизопроксил Zentiva. Ако

забележите признаци на възпаление или инфекция,

веднага уведомете Вашия лекар.

В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и автоимунни

нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан

на организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията.

Автоимунните заболявания може да възникнат много месеци след началото на лечението.

Ако забележите каквито и да е симптоми на инфекция или други симптоми, като мускулна

слабост, слабост започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към тялото,

сърцебиене, треперене или свръхактивност, информирайте незабавно Вашия лекар, за да

потърси необходимото лечение.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако сте на повече от 65 години.

Тенофовир

дизопроксил Zentiva не е проучван при пациенти над 65-годишна възраст. Ако сте по-

възрастни и Ви е предписан Тенофовир дизопроксил Zentiva, Вашият лекар ще следи

състоянието Ви внимателно.

Деца и юноши

Тенофовир дизопроксил Zentiva е подходящ за:

заразени с ХИВ-1 юноши на възраст от 12 до под 18 години, чието тегло е под 35 kg и

които преди това са лекувани

с други лекарства за ХИВ, които вече не са напълно

ефективни поради развитие на резистентност или са довели до нежелани реакции.

заразени с HBV юноши на възраст от 12 до под 18 години, чието тегло е поне 35 kg.

Тенофовир дизопроксил Zentiva не е подходящ при следните групи:

за заразени с ХИВ-1 деца

под 12 години.

за заразени с HBV деца

под 12 години.

За дозировка вижте точка 3, Как да приемате

Тенофовир дизопроксил Zentiva

.

Други лекарства и Тенофовир дизопроксил

Zentiva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно

да приемете други лекарства.

Не спирайте приема на други анти-ХИВ лекарства

, предписани

от Вашия лекар, когато

започнете приема наТенофовир дизопроксил Zentiva, ако имате едновременно HBV и ХИВ.

Не приемайте Тенофовир дизопроксил

Zentiva,

ако вече приемате други лекарства,

съдържащи тенофовир дизопроксил или тенофовир алафенамид. Не приемайте Тенофовир

дизопроксил Zentiva едновременно с лекарства, съдържащи адефовир дипивоксил

(лекарство, използвано за лечение на хроничен хепатит B).

Много е важно да уведомите Вашия лекар, ако приемате други лекарства, които

могат да увредят бъбреците Ви.

Те включват:

aминогликозиди, пентамидин или ванкомицин (за бактериални инфекции),

амфотерицин B (за гъбични инфекции),

фоскарнет, ганцикловир или цидофовир (за вирусни инфекции),

интерлевкин-2 (за лечение на рак),

адефовир дипивоксил (за HBV),

такролимус (за потискане на имунната система),

нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС, за облекчаване на костни и

мускулни болки).

Други лекарства, съдържащи диданозин (за ХИВ инфекция):

Приемът на Тенофовир

дизопроксил Zentiva с други антивирусни лекарства, които съдържат диданозин, може да

повиши нивата на диданозин в кръвта и може да намали броя на CD4 клетките. Има редки

съобщения за възпаление на задстомашната жлеза и лактатна ацидоза (излишък на млечна

киселина в кръвта), която понякога е причинявала смърт, когато едновременно са

приемани лекарства, съдържащи тенофовир дизопроксил и диданозин. Вашият лекар

внимателно ще обмисли дали да Ви лекува с комбинация от тенофовир и диданозин.

Важно е също така да уведомите Вашия лекар,

ако приемате ледипасвир/софосбувир,

софосбувир/велпатасвир или софосбувир/велпатасвир/воксилапревир, за да лекувате

хепатит C инфекция.

Тенофовир дизопроксил

Zentiva с храна и напитки

Приемайте Тенофовир дизопроксил

Zentiva с храна

(напр. с основното хранене или с лека

закуска).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да приемате Тенофовир дизопроксил

Zentiva по време на бременност,

освен

ако не е изрично обсъдено с Вашия лекар. Въпреки че има ограничени клинични данни

относно приложението на Тенофовир дизопроксил Zentiva при бременни жени, той

обикновено не се използва, освен ако не е абсолютно наложително.

Ако забременеете

или планирате да забременеете, попитайте Вашия лекар относно

възможните ползи и рискове от антиретровирусната Ви терапия за Вас и детето Ви.

Ако по време на бременността

сте приемали Тенофовир дизопроксил

Zentiva

, Вашият

лекар може да назначи редовни кръвни изследвания, както и други диагностични

изследвания, за да следи развитието на детето Ви. При деца, чиито майки са приемали

НИОТ по време на бременността, ползата от защитата срещу ХИВ е по-голяма от риска от

нежелани реакции.

Недейте да кърмите по време на лечение с Тенофовир дизопроксил

Zentiva.

Това се

налага, защото активното вещество на това лекарство преминава в кърмата.

Ако сте жена, инфектирана с ХИВ или HBV, не трябва да кърмите за да се избегне

предаването на вируса на кърмачето чрез кърмата.

Шофиране и работа с машини

Тенофовир дизопроксил Zentiva може да причини замаяност. Ако почувствате замаяност докато

приемате Тенофовир дизопроксил Zentiva,

не шофирайте или не карайте велосипед

и не

използвайте никакви инструменти или машини.

Тенофовир дизопроксил

Zentiva съдържа лактоза монохидрат

Тенофовир дизопроксил Zentiva съдържа лактоза монохидрат. Ако Вашият лекар Ви е казал, че

имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен

продукт.

3.

Как да приемате Тенофовир дизопроксил Zentiva

Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни: 1 таблетка всеки ден с храна

(напр. с основното хранене или с лека закуска).

Юноши на възраст от 12 до под 18 години, чието тегло е поне 35 kg:

1 таблетка всеки

ден с храна (напр. с основното хранене или с лека закуска).

Ако имате особен проблем с преглъщането, може да разтрошите таблетката с връхчето на

лъжица. Разбъркайте праха в около 100 ml (половин чаша) вода, портокалов или гроздов сок, и го

изпийте веднага.

Винаги приемайте дозата, която е препоръчана от Вашия лекар.

Така се гарантира

пълната ефективност на лекарството и се намалява риска от развитието на резистентност

към лечението. Не променяйте дозата, освен ако не Ви е препоръчано от Вашия лекар.

Ако сте възрастен и имате бъбречни проблеми,

Вашият лекар може да Ви посъветва да

приемате Тенофовир дизопроксил Zentiva по-рядко.

Ако имате HBV, Вашият лекар може да Ви предложи тест за ХИВ, за да провери дали

нямате едновременно HBV и ХИВ.

Направете справка с листовките на другите антиретровирусни лекарства за това как трябва да се

приемат тези лекарства.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тенофовир дизопроксил

Zentiva

Ако случайно сте приели твърде много таблетки Тенофовир дизопроксил Zentiva е възможно е

възможно да имате повишен риск за възможни нежелани реакции от това лекарство (вижте точка

4 Възможни нежелани реакции)

.

Обърнете се за съвет към Вашия лекар или най-близкия център

за спешна помощ. Вземете с Вас бутилката с таблетките, за да опишете по-лесно какво лекарство

сте приемате.

Ако сте пропуснали да приемете Тенофовир дизопроксил

Zentiva

Важно е да не пропускате доза Тенофовир дизопроксил Zentiva.

Ако сте пропуснали доза Тенофовир дизопроксил Zentiva, разберете колко време е минало от

времето, когато е трябвало да я приемете.

Ако е по-малко от 12 часа

от обичайното време за приемането й, приемете я колкото

може по-скоро и след това приемете следващата доза в обичайното време.

Ако е повече от 12 часа

от времето, когато е трябвало да я приемете

,

не приемайте

пропуснатата доза. Изчакайте и приемете следващата доза в обичайното време. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако повърнете след по-малко от 1 час след приема на Тенофовир дизопроксил

Zentiva,

вземете друга таблетка. Не е необходимо да приемате друга таблетка, ако сте повърнали след

повече от 1 час след приема на Тенофовир дизопроксил Zentiva.

Ако сте спрели приема на Тенофовир дизопроксил

Zentiva

Не спирайте приема на Тенофовир дизопроксил Zentiva без да се посъветвате с Вашия лекар.

Спирането на лечението с Тенофовир дизопроксил Zentiva може да намали ефективността на

лечението, препоръчано Ви от Вашия лекар.

Ако имате хепатит B или едновременно ХИВ и хепатит B (коинфекция),

е особено важно да

не спирате лечението Ви с Тенофовир дизопроксил Zentiva преди да се посъветвате с Вашия

лекар. Кръвни изследвания или прояви при някои пациенти са показали влошаване на хепатита

след спиране на лечението с Тенофовир дизопроксил Zentiva. Възможно е след спиране на

лечението да се наложат кръвни изследвания в продължение на няколко месеца. При пациенти с

напреднало чернодробно заболяване или цироза не се препоръчва спиране на лечението, тъй като

при някои от тях това може да доведе до влошаване на хепатита.

Обсъдете с Вашия лекар преди да спрете да приемате Тенофовир дизопроксил Zentiva по

каквато и да е причина, особено ако имате някакви нежелани реакции или ако имате друго

заболяване.

Уведомете Вашия лекар незабавно, ако след спиране на лечението Ви забележите нови или

необичайни прояви, особено такива, които бихте свързали с инфекцията Ви с хепатит B.

Свържете се с Вашия лекар, преди да започнете отново да приемате таблетките Тенофовир

дизопроксил Zentiva.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите и

глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на живот, а

по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за ХИВ. Лекарят

на детето Ви ще направи изследвания за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Възможни сериозни нежелани реакции: информирайте незабавно Вашия лекар

Лактатната ацидоза

(излишък на млечна киселина в кръвта) е рядка

(може да засегне до 1 на

всеки 1 000 пациенти), но сериозна нежелана реакция, която може да е животозастрашаваща.

Следните нежелани реакции може да са признаци на лактатна ацидоза:

задълбочено, учестено дишане,

сънливост,

гадене, повръщане и болки в стомаха.

Ако смятате, че може да имате

лактатна ацидоза, свържете се незабавно с Вашия лекар.

Други възможни сериозни нежелани реакции

Следните нежелани реакции са

нечести

(може да засегнат до 1 на всеки 100 пациенти):

болка в корема

, причинена от възпаление на задстомашната жлеза,

увреждане на тубулните клетки на бъбреците.

Следните нежелани реакции са

редки

(може да засегнат до всеки 1 на 1 000 пациенти):

възпаление на бъбреците,

повишено отделяне на урина и чувство за жажда

промени в урината

болки в гърба

, причинени от бъбречни проблеми, включително

бъбречна недостатъчност

размекване на костите (с

болки в костите

и понякога водещо до счупвания), което може да

се появи поради увреждане на тубулните клетки на бъбреците

затлъстяване на черния дроб

Ако смятате, че е възможно да имате някоя от тези сериозни нежелани реакции,

информирайте Вашия лекар.

Най-чести нежелани реакции

Следните нежелани реакции са

много чести

(може да засегнат поне 1 на всеки 10 пациенти):

диария,

повръщане,

гадене,

замаяност,

обрив,

чувство за слабост.

Изследвания може да покажат също:

намалени нива на фосфатите в кръвта

Други възможни нежелани реакции

Следните нежелани реакции са

чести

(може да засегнат до 1 на всеки 10 пациенти):

главоболие,

болка в стомаха,

умора,

усещане за раздуване на корема,

газове

Изследвания може да покажат също

:

проблеми с черния дроб

Следните нежелани реакции са

нечести

(може да засегнат до 1 на 100 пациенти):

разрушаване на мускулна тъкан, мускулни болки или мускулна слабост.

Изследвания може да покажат също:

понижение на калия в кръвта

повишаване на креатинина в кръвта

проблеми със задстомашната жлеза

Възможно е да се проявят разрушаване на мускулна тъкан, размекване на костите (с болки в

костите и понякога водещо до счупвания), мускулни болки, мускулна слабост и понижение на

калия или фосфатите в кръвта, които да се дължат на увреждане на тубулните клетки на

бъбреците.

Следните нежелани реакции са

редки

(може да засегнат до 1 на всеки 1 000 пациенти)

болка в корема, причинена от възпаление на черния дроб

оток на лицето, устните, езика или гърлото

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Тенофовир дизопроксил Zentiva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената

опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се използва до 60 дни след първоначалното отваряне. Да не се съхранява над 30°C. Да се

съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Тенофовир дизопроксил

Zentiva

Активнoтo вещество е

тенофовир. Всяка таблетка съдържа тенофовир дизопроксил фосфат

(еквивалентен на 245 mg тенофовир дизопроксил)

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий,

повидон, магнезиев стеарат.

Филмово покритие: лактоза монохидрат, хипромелоза, титанов диоксид, триацетин,

индигокармин алуминиев лак.

Как изглежда Тенофовир дизопроксил

Zentiva и какво съдържа опаковката

Тенофовир дизопроксил Zentiva 245 mg филмирани таблетки са с продълговата форма,

светлосиньо оцветени филмирани таблетки с размери приблизително 17,2 x 8,2 mm.

Налични са следните опаковки:

Картонена опаковка, съдържаща 1 бутилка по 30 филмирани таблетки и 3 бутилки по

30 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Отворете бутилките чрез натискане на обезопасената за деца капачка надолу и я завъртете

обратно на часовниковата стрелка.

Всяка бутилка съдържа десикант силикагел, който трябва да се съхранява в бутилката, за да

помогне за защитата на таблетките Ви. Десикантът силикагел се съдържа в отделен контейнер и

не трябва да се поглъща.

Притежател на разрешението за употреба

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10

Чешка република

Производител

S.C. Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd.

Bucharest 032266

Румъния

или

Winthrop Arzneimittel GmbH

Brüningstraße 50

65926 Frankfurt am Main

Германия

За всякаква информация относно това лекарство, моля, свържете се с местния представител на

разрешителното за употреба:

België/Belgique/Belgien

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +32 280 86 420

PV-Belgium@zentiva.com

Lietuva

Zentiva, k.s.

Tel: +370 52152025

PV-Lithuania@zentiva.com

България

Zentiva, k.s.

Тел: + 359 2 805 72 08

PV-Bulgaria@zentiva.com

Luxembourg/Luxemburg

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +352 208 82330

PV-Luxembourg@zentiva.com

Česká republika

Zentiva, k.s.

Tel: +420 267 241 111

PV-Czech-Republic@zentiva.com

Magyarország

Zentiva, k.s.

Tel.: +36 165 55 722

PV-Hungary@zentiva.com

Danmark

Zentiva, k.s.

Tlf: +45 787 68 400

PV-Denmark@zentiva.com

Malta

Zentiva, k.s.

Tel: +356 277 82 052

PV-Malta@zentiva.com

Deutschland

Zentiva Pharma GmbH

Tel: +49 (0) 800 53 53 010

PV-Germany@zentiva.com

Nederland

Zentiva, k.s.

Tel: +31 202 253 638

PV-Netherlands@zentiva.com

Eesti

Zentiva, k.s.

Tel: +372 52 70308

PV-Estonia@zentiva.com

Norge

Zentiva, k.s.

Tlf: +47 219 66 203

PV-Norway@zentiva.com

Ελλάδα

Zentiva, k.s.

Τηλ: +30 211 198 7510

PV-Greece@zentiva.com

Österreich

Zentiva, k.s.

Tel: +43 720 778 877

PV-Austria@zentiva.com

España

Zentiva, k.s.

Tel: +34 931 815 250

PV-Spain@zentiva.com

Polska

Zentiva Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 375 92 00

PV-Poland@zentiva.com

France

Zentiva France

Tél: +33 (0) 800 089 219

PV-France@zentiva.com

Portugal

Zentiva Portugal, Lda

Tel: +351210601360

PV-Portugal@zentiva.com

Hrvatska

Zentiva, k.s.

Tel: +385 155 17 772

PV-Croatia@zentiva.com

România

ZENTIVA S.A.

Tel: +40 021.304.7597

zentivaRO@zentiva.com

Ireland

Zentiva, k.s.

Tel: +353 766 803 944

PV-Ireland@zentiva.com

Slovenija

Zentiva, k.s.

Tel: +386 360 00 408

PV-Slovenia@zentiva.com

Ísland

Zentiva, k.s.

Sími: +354 539 0650

PV-Iceland@zentiva.com

Slovenská republika

Zentiva, a.s.

Tel: +421 2 3918 3010

PV-Slovakia@zentiva.com

Italia

Zentiva Italia S.r.l.

Tel: +39-02-38598801

PV-Italy@zentiva.com

Suomi/Finland

Zentiva, k.s.

Puh/Tel: +358 942 598 648

PV-Finland@zentiva.com

Κύπρος

Zentiva, k.s.

Τηλ: +357 240 30 144

PV-Cyprus@zentiva.com

Sverige

Zentiva, k.s.

Tel: +46 840 838 822

PV-Sweden@zentiva.com

Latvija

Zentiva, k.s.

Tel: +371 67893939

PV-Latvia@zentiva.com

United Kingdom

Zentiva Pharma UK Limited

Tel: +44 (0) 845 372 7101

PV-United-Kingdom@zentiva.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за тенофовир дизопроксил,

научните заключения на CHMP са, както следва:

С оглед на намаляващата употреба на диданозин в комбинация с тенофовир дизопроксил

и при липсата на случаи на лактатна ацидоза, съобщени при това едновременно

приложение от 2015 г., се счита за уместно премахването на описанието на

предупрежденията относно едновременното приложение в точка 4.4 на КХП и пълното

им премахване от точка 4.8 на КХП, като се обнови наличната в момента информация в

точка 4.5 на КХП.

Въз основа на събраните до момента данни за употребата на тенофовир дизопроксил в

контекста на предотвратяване на предаването от майката на детето (ПМД) на инфекция с

вируса на хепатит B (HBV) се добавя текст в точка 4.6 на КХП за предоставяне на

основните данни за безопасност от три проучвания, оценяващи тенофовир дизопроксил в

този контекст.

На базата на актуализиран кумулативен преглед относно лактатна ацидоза, предоставен

от ПРУ, с конкретен фокус върху 55 нови случая, съобщени след последния преглед,

извършен през 2014 г., PRAC препоръчва добавянето на текст в точка 4.8 на КХП поради

сериозността на случаите (2 с летален изход).

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяна на условията на разрешенията за употреба

Въз основа на научните заключения за тенофовир дизопроксил CHMP счита, че

съотношението полза/риск за лекарствените продукти, съдържащи тенофовир

дизопроксил, е непроменено с предложените промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешенията за употреба.