Seebri Breezhaler

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Seebri Breezhaler
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Seebri Breezhaler
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,
 • Терапевтична област:
 • Белодробна болест, хронична обструктивна болест
 • Терапевтични показания:
 • Seebri Breezhaler е показан като поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 10

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002430
 • Дата Оторизация:
 • 28-09-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002430
 • Последна актуализация:
 • 05-05-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/326863/2018

EMEA/H/C/002430

Seebri Breezhaler

(glycopyrronium bromide)

Общ преглед на Seebri Breezhaler и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Seebri Breezhaler и за какво се използва?

Seebri Breezhaler е лекарство, което се използва за облекчаване на симптомите на хронична

обструктивна белодробна болест (ХОББ) при възрастни. ХОББ е хронично заболяване, при което

дихателните пътища и алвеоларните торбички в белите дробове се увреждат или запушват и това

води до трудности при дишането. Seebri Breezhaler се използва за поддържащо (редовно)

лечение.

Seebri Breezhaler съдържа активното вещество гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide).

Как се използва Seebri Breezhaler?

Капсулите Seebri Breezhaler, които съдържат прах за инхалация, се използват само с инхалатора

Seebri Breezhaler и не трябва да се поглъщат. При приемане на доза пациентът поставя капсулата

в инхалатора и вдишва през устата праха от капсулата.

Препоръчителната доза е една капсула веднъж дневно по едно и също време всеки ден.

Пациентите не трябва да приемат повече от една капсула дневно.

Seebri Breezhaler се отпуска по лекарско предписание.

За повече информация относно употребата на Seebri Breezhaler вижте листовката или се свържете

с Вашия лекар или фармацевт.

Как действа Seebri Breezhaler?

Активното вещество в Seebri Breezhaler, гликопирониев бромид, е антагонист на мускариновите

рецептори. Това означава, че разширява дихателните пътища, като блокира мускариновите

рецептори (прицел) в мускулните клетки в белите дробове. Мускариновите рецептори

контролират свиването на мускулите и при вдишването на гликопирониев бромид той отпуска

мускулите на дихателните пътища. В резултат на това дихателните пътища остават отворени и

пациентите могат да дишат по-лесно.

Seebri Breezhaler (glycopyrronium bromide)

EMA/326863/2018

Страница 2/2

Какви ползи от Seebri Breezhaler са установени в проучванията?

Установено е, че Seebri Breezhaler е по-ефективен от плацебо (сляпо лечение) за облекчаване на

симптомите на ХОББ в две основни проучвания при общо 1 888 пациенти с ХОББ. Основната

мярка за ефективност в двете проучвания е подобрението на форсирания експираторен обем

(ФЕО

, максималния обем въздух, който човек може да издиша за една секунда) при пациентите.

След 12 седмици на лечение Seebri Breezhaler увеличава ФЕО

с 97 ml повече от плацебо в

първото проучване и със 108 ml повече във второто проучване.

Какви са рисковете, свързани със Seebri Breezhaler?

Най-честите нежелани реакции при Seebri Breezhaler (които може да засегнат повече от 1 на 100

пациенти) са сухота в устата, назофарингит (възпаление на носа и гърлото), безсъние

(нарушения на съня), мускулно-скелетна болка и гастроентерит (диария и повръщане). За пълния

списък на всички нежелани реакции и ограничения, съобщени при Seebri Breezhaler, вижте

листовката.

Защо Seebri Breezhaler е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата отбеляза, че Seebri Breezhaler има малка, но значима полза

за пациентите по отношение на подобряване на функцията на белите дробове и освен това

подобрява симптомите на ХОББ. Тя отбеляза също, че приемът на лекарството веднъж дневно

може да помогне на пациентите да се придържат към лечението си. Освен това няма сериозни

опасения за безопасността на Seebri Breezhaler, а нежеланите реакции са сходни с тези при други

антагонисти на мускариновите рецептори. Поради това Агенцията реши, че ползите от употребата

на Seebri Breezhaler са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за

употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната употреба

на Seebri Breezhaler?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Seebri Breezhaler,

които да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени и в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Seebri Breezhaler непрекъснато

се проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Seebri Breezhaler,

внимателно се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Seebri Breezhaler:

Seebri Breezhaler получава разрешение за употреба, валиден в EС, на 28 септември 2012 г.

Допълнителна информация за Seebri Breezhaler можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За

повече информация относно лечението със Seebri Breezhaler прочетете листовката (също част от

EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: 06-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Seebri Breezhaler 44 микрограма прах за инхалации, твърди капсули

гликопирониум (glycopyrronium)

(като гликопирониев бромид)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Seebri Breezhaler и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Seebri Breezhaler

Как да използвате Seebri Breezhaler

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Seebri Breezhaler

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Seebri Breezhaler и за какво се използва

Какво представлява Seebri Breezhaler

Това лекарство съдържа активното вещество гликопирониев бромид. То принадлежи към група

лекарства, наречени бронходилататори.

За какво се използва Seebri Breezhaler

Това лекарство се използва за улесняване на дишането при възрастни пациенти, които имат

затруднения с дишането вследствие на белодробно заболяване, наречено хронична

обструктивна белодробна болест (ХОББ).

При ХОББ мускулите около дихателните пътища се стягат. Това затруднява дишането. Това

лекарство блокира стягането на мускулатурата в белите дробове и улеснява влизането и

излизането на въздуха от белите дробове.

Използването на това лекарство веднъж дневно ще Ви помогне да намалите ефектите на ХОББ

върху Вашето ежедневие.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Seebri Breezhaler

Не използвайте Seebri Breezhaler

ако сте алергични към гликопирониев бромид или към някоя от останалите съставки на

това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Seebri Breezhaler,

ако нещо от написаното по-

долу се отнася за Вас:

ако имате бъбречни проблеми.

ако имате очен проблем, наречен закритоъгълна глаукома.

ако имате затруднения при отделянето на урина.

По време на лечението със Seebri Breezhaler,

спрете приема на лекарството и информирайте

незабавно Вашия лекар:

ако почувствате стягане в гърдите, кашлица, хрипове или задух непосредствено след

употребата на Seebri Breezhaler (признаци на бронхоспазъм).

ако получите затруднено дишане или преглъщане, оток на езика, устните или лицето,

обрив по кожата, сърбеж и уртикария (признаци на алергична реакция).

ако получите болка в окото или дискомфорт, временно замъгляване на зрението, поява на

хало или цветни петна, съпроводени от зачервяване на окото. Това може да са признаци

на остър пристъп на закритоъгълна глаукома.

Seebri Breezhaler се използва като поддържащо лечение при ХОББ. Не използвайте това

лекарство за лечение на остър пристъп на задух или хрипове.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Seebri Breezhaler

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарства, подобни на Seebri Breezhaler,

използвани за лечение на Вашето белодробно заболяване, като ипратропиум, окситропиум или

тиотропиум (т.нар. антихолинергични средства).

Не се съобщават специфични нежелани реакции при употреба на Seebri Breezhaler с други

лекарства, използвани за лечение на ХОББ, като бронходилататори (напр. салбутамол),

метилксантини (напр. теофилин) и/или перорални и инхалаторни стероиди (напр.

преднизолон).

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Няма данни от употребата на това лекарство при бременни и не се знае дали активното

вещество на това лекарство преминава в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е това лекарство да окаже влияние върху способността Ви за шофиране и

работа с машини.

Seebri Breezhaler съдържа лактоза

Това лекарство съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към

някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете това лекарство.

3.

Как да използвате Seebri Breezhaler

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Seebri Breezhaler да приемете

Обичайната доза е да се инхалира съдържанието на една капсула всеки ден.

Трябва да го инхалирате само веднъж дневно, защото ефектът на това лекарство трае 24 часа.

Не приемайте повече, отколкото Вашият лекар Ви е казал.

Старческа възраст

Ако сте на възраст 75 години и повече, може да използвате това лекарство със същата доза

както при останалите възрастни.

Кога да инхалирате Seebri Breezhaler

Използвайте това лекарство по едно и също време всеки ден. Това ще Ви помогне да не го

забравяте.

Може да инхалирате това лекарство по всяко време прeди или след приема на храна или

напитки.

Как да инхалирате Seebri Breezhaler

В тази опаковка ще намерите инхалатор и капсули (в блистери), съдържащи лекарство

под формата на прах за инхалация. Използвайте капсулите само с инхалатора в тази

опаковка (инхалатор Seebri Breezhaler). Капсулите трябва да останат в блистера, докато

не дойде време да ги използвате.

Не изваждайте капсулата през фолиото.

Когато започвате нова опаковка, използвайте новия инхалатор Seebri Breezhaler, намиращ

се в опаковката.

Изхвърлете инхалатора във всяка опаковка, след като се използват всички капсули в

опаковката.

Не гълтайте капсулите.

Моля, прочетете инструкциите в края на тази листовка за допълнителна информация

относно употребата на инхалатора.

Ако сте приели повече от необходимата доза Seebri Breezhaler

Ако сте инхалирали прекалено много от това лекарство

или ако някой друг е използвал Вашите

капсули, информирайте Вашия лекар незабавно или отидете в най-близкото спешно отделение.

Покажете опаковката на Seebri Breezhaler. Може да се нуждаете от медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да използвате Seebri Breezhaler

Ако сте забравили да инхалирате една доза, инхалирайте я колкото се може по-скоро. Не

инхалирайте две дози в един и същи ден. След това приемете следващата доза в обичайното

време.

Колко дълго да продължавате лечението със Seebri Breezhaler

Продължете лечението с това лекарство толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар.

ХОББ е хронично заболяване и Вие трябва да използвате това лекарство всеки ден, а не

само когато имате затруднения с дишането или други симптоми на ХОББ.

Ако имате някакви въпроси относно продължителността на лечението с това лекарство,

говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни, но са нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 души)

Неправилен сърдечен ритъм

Високи нива на кръвната захар (хипергликемия: типичните симптоми включват

прекомерна жажда или глад, и често уриниране)

Обрив, сърбеж, уртикария, затруднено дишане или преглъщане, замаяност (възможни

признаци на алергична реакция)

Оток предмино на езика, устните, лицето или гърлото (възможни признаци на ангиоедем)

Ако получите някоя от тези нежелани реакции, информирайте Вашия лекар незабавно.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни, но честотата на тези нежелани

реакции е неизвестна

(от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

Затруднено дишане с хриптене или кашлица (признаци на парадоксален бронхоспазъм)

Някои нежелани реакции са чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души)

Сухота в устата

Безсъние

Хрема или запушен нос, кихане, възпалено гърло

Диария или коремна болка

Мускулно-скелетна болка

Някои нежелани реакции са нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 души)

Затруднение и болка при уриниране

Болезнено и често уриниране

Сърцебиене

Обрив

Скованост

Кашлица с храчки

Зъбен кариес

Усещане за напрежение или болка в бузите и челото

Кървене от носа

Болка в ръцете или краката

Болка в мускулите, костите или ставите на гръдния кош

Стомашен дискомфорт след хранене

Дразнене на гърлото

Умора

Слабост

Сърбеж

Спадане на гласа (дрезгав глас)

Гадене

Повръщане

Някои пациенти в старческа възраст, над 75 години, получават главоболие (често) и инфекция

на пикочните пътища (често).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Seebri Breezhaler

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след “Годен до:”/“EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Да не се съхранява над 25°C.

Капсулите да се съхраняват в оригиналния блистер, за да се предпазят от влага. Да не се вадят

от блистера до момента непосредствено преди употреба.

Инхалаторът във всяка опаковка трябва да се изхвърли, след като се използват всички капсули

в опаковката.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че опаковката е повредена или показва

признаци на отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Seebri Breezhaler

Активното вещество е гликопирониев бромид. Всяка капсула съдържа 63 микрограма

гликопирониев бромид (съответстващи на 50 микрограма гликопирониум). Доставената

доза (дозата, която се отделя от накрайника на инхалатора) съответства на 44 микрограма

гликопирониум.

Другите съставки на праха за инхалация са лактоза монохидрат и магнезиев стеарат.

Как изглежда Seebri Breezhaler и какво съдържа опаковката

Seebri Breezhaler 44 микрограма прах за инхалация, твърди капсули са прозрачни, оранжеви и

съдържат бял прах. Те имат продуктов код “GPL50”, отпечатан в черно над, и лого на

компанията (

), отпечатано в черно под черна черта.

Всяка опаковка съдържа изделие, наречено инхалатор, заедно с капсули в блистери. Всяка

блистерна опаковка съдържа или 6 или 10 твърди капсули.

Предлагат се следните опаковки:

Опаковки, съдържащи 6 х 1, 10 х 1, 12 х 1 или 30 х 1 твърди капсули, заедно с един инхалатор.

Групови опаковки, съдържащи 90 (3 опаковки по 30 x 1) твърди капсули и 3 инхалатора.

Групови опаковки, съдържащи 96 (4 опаковки по 24 x 1) твърди капсули и 4 инхалатора.

Групови опаковки, съдържащи 150 (15 опаковки по 10 x 1) твърди капсули и 15 инхалатора.

Групови опаковки, съдържащи 150 (25 опаковки по 6 x 1) твърди капсули и 25 инхалатора.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Ирландия о

Производител

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Испания

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Инструкции за употреба на инхалатор Seebri Breezhaler

Моля, прочетете внимателно целите

Инструкции за употреба

преди да използвате Seebri

Breezhaler.

Поставете

Пробийте и

освободете

Инхалирайте

дълбоко

Проверете дали

капсулата е празна

Стъпка 1a:

Издърпайте капачката

Стъпка 2a:

Пробийте веднъж

капсулата

Задръжте инхалатора в

изправено положение.

Пробийте капсулата

като натиснете

едновременно

бутоните, разположени

от двете страни.

Стъпка 3a:

Издишайте напълно

Не духайте срещу

накрайника.

Проверете дали

капсулата е празна

Отворете инхалатора, за

да видите, дали е останал

прах в капсулата.

При пробиване на

капсулата трябва да се

чуе звук.

Пробийте капсулата

само веднъж.

Ако е останал прах в

капсулата:

Затворете инхалатора.

Повторете стъпки 3a до

3в.

Стъпка 1б:

Отворете инхалатора

Стъпка 2б:

Освободете

страничните бутони

Стъпка 3б:

Инхалирайте дълбоко

лекарството

Дръжте инхалатора,

както е показано на

картинката.

Поставете накрайника в

устата си и затворете

устните си около него.

Не натискайте

страничните бутони.

Останал прах

Празна

1

2

3

Проверка

Вдишайте бързо и

колкото можете по-

дълбоко.

По време на

инхалацията ще чуете

бръмчащ звук.

Възможно е да усетите

вкуса на лекарството

докато инхалирате.

Стъпка 1в:

Вземете капсула

Отделете едно от

гнездата на блистера.

Отлепете предпазното

фолио на блистера и

извадете капсулата.

Не избутвайте

капсулата през

фолиото.

Не гълтайте капсулата.

Стъпка 3в:

Задръжте дъха си

Задръжте дъха си за

поне 5 секунди.

Отстранете празната

капсула

Изхвърлете празната

капсула в контейнера за

домаши отпадъци.

Затворете инхалатора и

поставете капачката.

Стъпка 1г:

Поставете капсулата

Никога не поставяйте

капсулата директно в

накрайника.

Важна информация

Капсулите

Seebri

Breezhaler

трябва

винаги да се

съхраняват в блистера

и да се изваждат

непосредствено преди

употреба.

Не избутвайте

капсулата през

фолиото, за да я

извадите от блистера.

Не гълтайте капсулата.

Не използвайте

капсулите

Seebri

Breezhaler

с друг

инхалатор.

Не използвайте

инхалатора

Seebri

Breezhaler

за

прилагане на друг вид

капсула или лекарство.

Никога не поставяйте

капсулата в устата си

или в накрайника на

инхалатора.

Не натискайте

страничните бутони

повече от веднъж.

Не духайте срещу

накрайника.

Не натискайте

страничните бутони

докато инхалирате през

накрайника.

Не пипайте капсулите

с мокри ръце.

Никога не изплаквайте

инхалатора с вода.

Стъпка 1д:

Затворете инхалатора