АЛЕРГОВЕТ 10 % инжекционен разтвор 100 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

АЛЕРГОВЕТ 10 % инжекционен разтвор 100 mg/ml

Биовет АД - Дифенгидрамина хидрохлорид - инжекционен разтвор - 100 mg/ml - коне, кучета

Granupas (previously Para-aminosalicylic acid Lucane) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

granupas (previously para-aminosalicylic acid lucane)

eurocept international b. v. - Двойка-аминосалициловая киселина - туберкулоза - Антимикобактериални - granupas е показан за употреба като част от подходяща комбинация режим за мултирезистентната туберкулоза при възрастни и педиатрични пациенти от 28 дни на възраст и по друг начин по-големи, когато ефективно лечение режим не може да се състои от съображения за съпротива или поносимост (виж раздел 4. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Lartruvo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lartruvo

eli lilly nederland b.v. - olaratumab - саркома - Антинеопластични средства - lartruvo е показан в комбинация с доксорубицин за лечение на възрастни пациенти с напреднал приемателя, които не подлежат на лечение с операция или лъчетерапия и които не са били предварително третирани с доксорубицин (вж. раздел 5.

Stelfonta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

stelfonta

qbiotics netherlands b.v. - tigilanol tiglate - tigilanol tiglate - Кучета - За лечение на неоперабельных, без далечни метастази (които на сцената) подкожната мачтата клетки тумори, намиращи се на ниво или дистальнее лакътя или скакателните стави, и неоперабельных, стаи метастатические кожни клетки рангоута на тумори при кучета.

Lumeblue (previously known as Methylthioninium chloride Cosmo) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lumeblue (previously known as methylthioninium chloride cosmo)

alfasigma s.p.a. - метилтионинов хлорид - colorectal neoplasms; colonoscopy - other diagnostic agents - lumeblue is indicated as a diagnostic agent enhancing visualisation of colorectal lesions in adult patients undergoing screening or surveillance colonoscopy.

Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited ) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

taxespira (previously docetaxel hospira uk limited )

hospira uk limited - доцетаксел трихидрат - stomach neoplasms; prostatic neoplasms; breast neoplasms; head and neck neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung - Антинеопластични средства - cancertaxespira на гърдата в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом показан при помощните терапия на пациенти с:валиден възел-позитивен рак на млечната жлеза;активен възел-отрицателен рак на гърдата . За пациенти с операбельным възел-отрицателен рак на гърдата, помощните терапия трябва да бъде ограничено правото на пациентите за получаване на химиотерапия по международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата . taxespira в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. taxespira монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. taxespira комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жлеза, тумор които за експрес her2 и които преди това не са получавали химиотерапия по повод разпространена болест. taxespira в комбинация с капецитабином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Немелкоклеточный рак на белия дроб taxespira е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белия дроб след неефективността на предишния химиотерапия. taxespira в комбинация с цисплатином е предназначен за лечение на пациенти с нерезектабельным, локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, при пациенти, преди това не са лекувани с химиотерапия за това състояние. taxespira на рак на простатата в комбинация с преднизоном или преднизолоном е показан за лечение на пациенти с хормонално продължителна метастатичен рак на простатата . Аденокарцинома на стомаха taxespira в комбинация с цисплатином и 5-фторурацилом е предназначен за лечение на пациенти с метастатичен аденокарциномой на стомаха, включително аденокарциномы пищеводно-чревния на прехода, които не са придобили преди това химиотерапия за метастатичен болест. Рак на главата и шията taxespira в комбинация с цисплатином и 5-фторурацилом е предназначен за индукционна терапия на пациенти с локално-често плоскоклеточным рак на главата и шията.

Wakix Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

wakix

bioprojet pharma - pitolisant - Нарколепсия - Други лекарства в нервната система - wakix is indicated in adults, adolescents and children from the age of 6 years for the treatment of narcolepsy with or without cataplexy (see also section 5.

Zonegran Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zonegran

amdipharm limited - зонизамид - Епилепси, частично - Противоэпилептические средства, - zonegran е посочено като:монотерапии при лечение на парциальных гърчове с или без вторична генерализации при възрастни за първи път е поставена диагноза епилепсия;допълнителна терапия при лечение на парциальных епилептични гърчове с или без вторична генерализации при възрастни, юноши и деца на възраст от шест и по-висока.