Pioglitazone Teva

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pioglitazone Teva
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pioglitazone Teva
  Европейски съюз
 • Език:
 • датски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
 • Терапевтична област:
 • Diabetes Mellitus, Type 2
 • Терапевтични показания:
 • Pioglitazon er indiceret til behandling af type 2-diabetes mellitus:som monoterapi - hos voksne patienter (specielt overvægtige patienter), der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med diæt og motion, for hvem metformin er uegnet på grund af kontraindikationer eller intoleranceas dobbelt oral terapi i kombination med metformin, hos voksne patienter (specielt overvægtige patienter) med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på trods af maksimalt tolereret dosis af monoterapi med metformin - en sulphonylurea, kun hos voksne patienter, som udviser intolerance over for metformin, eller for hvem metformin er kontraindiceret, med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på trods af maksimalt tolereret dosis af monoterapi med en sulphonylureaas triple mundtlige behandling i kombination med metformin og et sulphonylurea, hos voksne patienter (specielt overvægtige patienter) med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på trods af dobbelt oral behandling. Pioglitazone er også indiceret til kombination med insulin ved type 2-diabetes mellitu
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 9

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • autoriseret
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002297
 • Дата Оторизация:
 • 25-03-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002297
 • Последна актуализация:
 • 30-03-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 840

Facimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/228155/2012

EMEA/H/C/002297

EPAR - sammendrag for offentligheden

Pioglitazone Teva

pioglitazon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Pioglitazone Teva. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om, hvordan Pioglitazone Teva skal anvendes.

Hvad er Pioglitazone Teva?

Pioglitazone Teva er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof pioglitazon. Det fås som tabletter

(15, 30 og 45 mg).

Pioglitazone Teva er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Pioglitazone Teva er identisk med et

‘referencelægemiddel’, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder Actos.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og

svar her

Hvad anvendes Pioglitazone Teva til?

Pioglitazone Teva anvendes til behandling af type 2-diabetes hos voksne (på 18 år og derover), især

overvægtige. Det anvendes sammen med diæt og motion.

Pioglitazone Teva anvendes som enebehandling til patienter, hos hvem metformin (et andet lægemiddel

mod diabetes) ikke er egnet.

Pioglitazone Teva kan også anvendes i kombination med metformin til patienter, som ikke er

tilfredsstillende kontrolleret på metformin alene, eller sammen med et sulfonylurinstof (en anden type

lægemiddel mod diabetes), hvor metformin ikke er egnet (”dobbeltterapi”).

Pioglitazone Teva kan desuden anvendes sammen med både metformin og et sulfonylurinstof til

patienter, som ikke er tilfredsstillende reguleret trods dobbeltterapi med orale lægemidler (“tredobbelt

terapi”).

Pioglitazone Teva kan også anvendes sammen med insulin til patienter, som ikke er tilfredsstillende

reguleret med insulin alene, og som ikke kan tage metformin.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Pioglitazone Teva?

Den anbefalede startdosis af Pioglitazone Teva er 15 eller 30 mg en gang dagligt. Denne dosis skal

muligvis øges til 45 mg en gang dagligt efter en til to uger, hvis der er behov for en bedre kontrol af

glukosekoncentrationen (blodsukkerkoncentrationen) i blodet. Pioglitazone Teva bør ikke anvendes til

patienter i dialyse (en blodrensningsteknik, der anvendes hos personer med nyresygdom). Tabletterne

sluges med vand.

Behandlingen med Pioglitazone Teva skal tages op til fornyet vurdering efter tre til seks måneder og

afbrydes hos patienter, der ikke har tilstrækkelig gavn af behandlingen. Lægen skal ved efterfølgende

kontroller bekræfte, at patienten stadig har gavn af behandlingen.

Hvordan virker Pioglitazone Teva?

Type 2-diabetes er en sygdom, hvor bugspytkirtlen ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at regulere

blodets koncentration af glukose, eller hvor kroppen ikke kan udnytte insulin tilstrækkeligt effektivt.

Det aktive stof i Pioglitazone Teva, pioglitazon, gør cellerne (fedt, muskel og lever) mere følsomme

over for insulin, hvilket betyder, at kroppen bedre udnytter den insulin, den selv producerer. Derved

reduceres mængden af blodglukose, og dette medvirker til at regulere type 2-diabetes.

Hvordan er Pioglitazone Teva blevet undersøgt?

Da Pioglitazone Teva er et generisk lægemiddel, har patientundersøgelserne været begrænset til at

påvise, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Actos. To lægemidler er bioækvivalente, når

de danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Pioglitazone Teva?

Da Pioglitazone Teva er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet,

anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor er Pioglitazone Teva blevet godkendt?

CHMP konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s krav er blevet påvist, at Pioglitazone Teva er

af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Actos. Det var derfor CHMP's opfattelse, at

fordelene opvejer de identificerede risici som for Actos. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Pioglitazone Teva.

Andre oplysninger om Pioglitazone Teva

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Pioglitazone Teva den 26. marts 2012.

Den fuldstændige EPAR for Pioglitazone Teva findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Pioglitazone Teva, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Pioglitazone Teva

Side 2/3

Pioglitazone Teva

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2011.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pioglitazone Teva 15 mg tabletter

Pioglitazone Teva 30 mg tabletter

Pioglitazone Teva 45 mg tabletter

Pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Pioglitazone Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Pioglitazone Teva

Sådan skal du tage Pioglitazone Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Pioglitazone Teva indeholder pioglitazon. Det er en antidiabetisk medicin, der anvendes til behandling

af type 2-diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukkersyge) hos voksne, når metformin ikke er

egnet eller ikke har haft tilstrækkelig virkning. Dette er den diabetesform, der normalt udvikler sig i

voksenalderen.

Pioglitazone Teva hjælper med at kontrollere sukkerniveauet i dit blod, hvis du har type 2-diabetes,

ved at hjælpe din krop til bedre at udnytte den insulin, kroppen producerer. Når du har taget

Pioglitazone Teva i 3-6 måneder, vil din læge undersøge, om medicinen virker.

Pioglitazone Teva kan anvendes alene til patienter, som ikke er i stand til at tage metformin, og hos

hvem diæt og motion ikke har været i stand til at kontrollere blodsukkeret, eller det kan anvendes som

supplement til andre lægemidler (såsom metformin, sulfonylurinstof eller insulin), hvis disse ikke har

været i stand til at kontrollere blodsukkeret tilstrækkeligt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Pioglitazone Teva

Tag ikke Pioglitazone Teva

hvis du er allergisk over for pioglitazon, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pioglitazone Teva

(angivet i punkt 6)

hvis du lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

hvis du har leversygdom.

hvis du har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der giver hurtigt vægttab,

kvalme eller opkastning)

hvis du har eller nogensinde har haft blærekræft.

hvis du har blod i urinen, og din læge ikke har undersøgt årsagen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pioglitazone Teva (se også punkt 4)

hvis du har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis du er

over 75 år. Hvis du tager antiinflammatoriske (betændelseshæmmende) lægemidler, som også

kan forårsage væskeophobning og hævelse, skal du også fortælle det til lægen.

hvis du lider af en særlig diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det

bagerste af øjet).

hvis du har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større

sandsynlighed for at blive gravid, fordi du kan få ægløsning igen, når du tager Pioglitazone

Teva. Hvis dette er relevant for dig, skal du anvende sikker prævention, så du undgår uønsket

graviditet.

hvis du har problemer med din lever eller dit hjerte. Før du begynder at tage Pioglitazone Teva,

vil du få taget en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske udføres

løbende. Nogle patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har hjertesygdom,

eller som har haft et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet med

Pioglitazone Teva og insulin samtidig. Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på

hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger

(ødemer).

Hvis du tager Pioglitazone Teva sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko for, at dit

blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Du kan også få blodmangel (anæmi).

Knoglebrud

Der er set et øget antal knoglebrud hos patienter, særligt kvinder, der tog pioglitazon. Din læge vil tage

dette i betragtning ved planlægning af din behandling.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Pioglitazone Teva.

Brug af anden medicin sammen med Pioglitazone Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Du kan normalt blive ved med at tage anden medicin, mens du får Pioglitazone Teva. Visse typer

medicin er dog særlig tilbøjelige til at påvirke mængden af pioglitazon i blodet:

gemfibrozil (til at sænke kolesteroltallet)

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du får et af disse lægemidler. Du vil få kontrolleret

blodsukkeret for at se, om du skal have ændret dosis af Pioglitazone Teva.

Brug af Pioglitazone Teva sammen med mad og drikke

Du kan tage dine tabletter i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage

tabletterne med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil råde dig til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel vil ikke påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig,

hvis du får synsforstyrrelser.

3.

Sådan skal du tage Pioglitazone Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den normale startdosis er 1 tablet på 15 mg eller 30 mg pioglitazon en gang daglig. Din læge kan øge

dosis til maksimalt 45 mg en gang daglig. Din læge vil fortælle dig hvilken dosis, du skal tage.

Tal med lægen, hvis du har indtryk af, at effekten af Pioglitazone Teva er for svag.

Når Pioglitazone Teva tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af

sukkersyge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil din læge give dig

besked på, om du skal tage en mindre dosis af lægemidlerne.

Din læge vil bede dig om at få taget blodprøver periodevis, mens du er i behandling med Pioglitazone

Teva. Dette sker for at checke, at din lever fungerer normalt.

Hvis du følger en særlig diæt på grund af din diabetes, skal du fortsætte med denne diæt, mens du

tager Pioglitazone Teva.

Din vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis din vægt stiger, underret da din læge.

Hvis du har taget for meget Pioglitazone Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du ved en fejltagelse har taget for mange tabletter, eller

hvis en anden eller et barn tager din medicin. Blodsukkeret kan derved falde til under det normale

niveau og kan bringes til at stige igen ved indtagelse af sukker. Det anbefales, at du altid medbringer

sukkerknalder, slik, kiks eller sød frugtjuice.

Hvis du har glemt at tage Pioglitazone Teva

Tag Pioglitazone Teva dagligt som foreskrevet. Hvis du glemmer en dosis, skal du imidlertid bare

fortsætte med den næste dosis som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

glemte enkeltdoser.

Hvis du holder op med at tage Pioglitazone Teva

For at opnå den ønskede virkning skal du tage Pioglitazone Teva hver dag. Hvis du holder op med at

tage Pioglitazone Teva, kan dit blodsukker stige. Tal med lægen, før du stopper behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Patienterne har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvigt har været almindeligt forekommende (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter) hos

patienter, der tager pioglitazon i kombination med insulin. Symptomerne er usædvanlig åndenød,

hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du

oplever nogle af disse bivirkninger, særligt hvis du er over 65 år.

Blærekræft forekommer med hyppigheden "ikke almindelig" (forekommer hos op til 1 ud af

100 patienter) hos patienter, der tager pioglitazon. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen, smerter

ved vandladning eller en pludselig vandladningstrang. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal

du hurtigst muligt kontakte din læge.

Lokale væskeansamlinger (ødemer) har ligeledes været meget almindeligt forekommende

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) hos patienter, der tager pioglitazon i kombination med

insulin. Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du oplever denne bivirkning.

Knoglebrud har været almindeligt forekommende (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter) hos

kvindelige patienter, der tager pioglitazon, og er ligeledes indberettet hos mandlige patienter

(hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data). Kontakt hurtigst muligt din læge, hvis du

oplever denne bivirkning.

Synsforstyrrelser på grund af hævelse (eller væske) bagest i øjet (hyppigheden kan ikke vurderes ud

fra de tilgængelige data) er ligeledes blevet indberettet hos patienter, der tager pioglitazon. Hvis du får

disse symptomer for første gang, eller hvis de bliver værre, skal du kontakte lægen snarest muligt. Du

skal også kontakte din læge hurtigst muligt, hvis du allerede har sløret syn, og symptomerne forværres.

Der er rapporteret om allergiske reaktioner (hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data)

hos patienter, der tager pioglitazon. Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, herunder nældefeber og

hævelse af ansigtet, læber, tunge eller svælg, der kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær, skal

du afbryde behandlingen og kontakte en læge så hurtigt som muligt.

Andre bivirkninger, der forekommet hos nogle patienter, der tog pioglitazon, er:

almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

luftvejsinfektion

synsforstyrrelser

vægtstigning

følelsesløshed

ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

bihulebetændelse (sinuitis)

søvnløshed (insomni)

ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra de forhåndenværende data)

forhøjede leverenzymer

allergiske reaktioner

Andre bivirkninger er forekommet hos nogle patienter, når de har taget pioglitazon sammen med

anden medicin mod diabetes

meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

lavt blodsukker (hypoglykæmi)

almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

hovedpine

svimmelhed

ledsmerter

impotens

rygsmerter

kortåndethed

mindre fald i de røde blodlegemer (blodmangel)

luftafgang fra tarmen

ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

sukker i urinen, protein i urinen

forhøjede enzymtal

svimmelhed, hvor verden drejer rundt (vertigo)

svedudbrud

træthed

øget appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V*. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Denne medicin må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og blisteren efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Denne medicin kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pioglitazone Teva indeholder

Aktivt stof: pioglitazon.

Hver Pioglitazone Teva 15 mg tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hver Pioglitazone Teva 30 mg tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Hver Pioglitazone Teva 45 mg tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, carmellosecalcium, hydroxypropylcellulose og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Pioglitazone Teva 15 mg tabletter er hvide til grålig hvide, runde, konvekse og mærket med ‘15’

på den ene side og ‘TEVA’ på den anden side.

Pioglitazone Teva 30 mg tabletter er hvide til grålig hvide, runde, konvekse og mærket med ‘30’

på den ene side og ‘TEVA’ på den anden side.

Pioglitazone Teva 45 mg tabletter er hvide til grålig hvide, runde, konvekse og mærket med ‘45’

på den ene side og ‘TEVA’ på den anden side.

Tabletterne leveres i blister a 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 eller 196 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Fremstiller

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungarn

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Storbritannien

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

Holland

Teva Operations Poland Sp z.o.o.

ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow

Polen

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitsa 2600,

Bulgarien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Pioglitazone Teva, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл.: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland,

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB ”Sicor Biotech” filiāle Latvijā

3 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Denne indlægsseddel blev senest godkendt {MM/ÅÅÅÅ}

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om Pioglitazone Teva på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu