Myfenax

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Myfenax
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Myfenax
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Иммунодепрессанты,
 • Терапевтична област:
 • Отхвърляне на присадката
 • Терапевтични показания:
 • Myfenax е показан в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне на трансплантат при пациенти, получаващи алогенни бъбречни, сърдечни или чернодробни трансплантации.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 20

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000884
 • Дата Оторизация:
 • 20-02-2008
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000884
 • Последна актуализация:
 • 27-03-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/665088/2012

EMEA/H/C/000884

Резюме на EPAR за обществено ползване

Myfenax

mycophenolate mofetil

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Myfenax. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е извършил оценка на лекарството, за да достигне становището си за издаване на

разрешение за употреба и препоръките му относно условията на употреба за Myfenax.

Какво представлява Myfenax?

Myfenax представлява лекарство, съдържащо активното вещество микофенолат мофетил

(mycophenolate mofetil). Предлага се под формата на капсули (250 mg) и таблетки (500 mg).

Myfenax е „генерично лекарство“. Това означава, че Myfenax е подобно на „референтното

лекарство“ CellCept, което вече е одобрено в Европейския съюз (ЕС). За повече подробности

относно генеричните лекарства, вижте документа тип „въпроси и отговори тук

За какво се използва Myfenax?

Myfenax се използва за предотвратяване на отхвърлянето от организма на трансплантиран

бъбрек, сърце или черен дроб. Използва се в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди

(други лекарства, използвани за предотвратяване на отхвърлянето на органи).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Как да използвате Myfenax?

Лечението със Myfenax трябва да се започне и да се поддържа от специалист с квалификация в

областта на трансплантациите.

Начинът на приложение на Myfenax и дозата зависят от вида на трансплантирания орган и от

възрастта и големината на тялото на пациента.

При бъбречна трансплантация препоръчваната доза при възрастни е 1,0 g два пъти дневно, като

се започне до 72 часа след трансплантацията. При деца на възраст между две и 18 години дозата

Myfenax се изчислява в зависимост от височината и теглото.

При сърдечна трансплантация препоръчваната доза при възрастни е 1,5 g два пъти дневно, като

се започне до пет дни след транспла

нтацията.

При чернодробна трансплантация при възрастни микофенолат мофетил трябва да се прилага под

формата на инфузия (интравенозна система) през първите четири дни след трансплантацията,

преди да се премине към 1,5 g Myfenax два пъти дневно колкото се може по-скоро след като

пациентът може да го понесе.

При пациенти с чернодробно или бъбречно заболяване мож

е да се наложи корекция на дозата. За

повече информация – вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Myfenax?

Активното вещество в Myfenax, микофенолат мофетил, е имуносупресивно лекарство. В организма

то се превръща в микофенолова киселина, която блокира ензима, наречен „инозин монофосфат

дехидрогеназа“. Този ензим е от значение за образуването на ДНК в клетките, особено в

лимфоцитите (вид бели кръвни клетки, които участват в отхвърлянето на трансплантирани

органи). Като възпрепятства производството на нова ДНК, M

yfenax намалява скоростта, с която се

възпроизвеждат лимфоцитите. Това ги прави по-малко ефективни при разпознаване и атакуване

на трансплантирания орган, с което се понижава рискът от отхвърляне на органа.

Как е проучен Myfenax?

Тъй като Myfenax е генерично лекарство, проучванията при пациентите целят да покажат

единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Cellcept. Две лекарства

се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в

организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Myfenax?

Тъй като Myfenax е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство, се приема,

че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Какви за основанията за одобряване на Myfenax?

CHMP заключава, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Myfenax е със сравнимо

качество и представлява биоеквивалент на Cellcept

Следователно CHMP е на мнение, че както

при CellCept, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръчва на Myfenax да

бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Myfenax

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в Европейския съюз, за Myfenax,

на 21 февруари 2008 г

Пълният текст на EPAR относно Myfenax може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Myfenax – прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Myfenax

EMA/665088/2012

Страница 2/3

Myfenax

EMA/665088/2012

Страница 3/3

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2012.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Myfenax 250 mg твърди капсули

микофенолат мофетил (mycophenolate mofetil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Myfenax и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Myfenax

Как да приемате Myfenax

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Myfenax

Съдържание на опаковката и друга информация

1.

Какво представлява Myfenax и за какво се използва

Myfenax е лекарство, което се използва за потискане на имунната активност.

Активното вещество в това лекарство се нарича микофенолат мофетил.

Myfenax се използва, за да предотврати отхвърлянето от Вашия организъм на присадените

бъбреци, сърце или черен дроб. Той се прилага в комбинация с други лекарства с подобни

функции (като циклоспорин и кортикостероиди).

2.

Какво трябва да знаете преди да приемете Myfenax

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Микофенолат предизвиква вродени дефекти и смърт на плода. Ако сте жена, която би могла да

забременее, трябва да представите отрицателен тест за бременност преди започване на

лечението и трябва да спазвате съветите за контрацепция на Вашия лекар.

Вашият лекар ще говори с Вас и ще Ви даде писмена информация, особено за ефектите на

микофенолат върху плода. Прочетете внимателно тази информация и спазвайте указанията.

Ако не разбирате напълно тези указания, моля, помолете лекаря да Ви ги обясни, преди да

приемете микофенолат. Вижте също и допълнителната информация в тази точка в

„Предупреждения и предпазни мерки” и „Бременност, контрацепция и кърмене”.

Не приемайте Myfenax,

ако сте алергични към микофенолат мофетил, микофенолова киселина или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако сте жена, която може да забременее и не сте представили отрицателен тест за

бременност преди първото предписване, тъй като микофенолат причинява вродени

малформации и смърт на плода.

ако сте бременна, планирате да забременеете или смятате, че може да сте бременна.

ако не използвате ефективна контрацепция (вижте „Бременност, контрацепция и кърмене“).

ако кърмите.

Не приемайте това лекарство, ако нещо от горните се отнася до Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Myfenax.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Myfenax.

Говорете с Вашия лекар веднага,

ако имате симптоми на някаква инфекция, (напр. висока температура, възпалено гърло),

неочаквано кръвонасядане и/или кървене.

ако имате или някога сте имали проблеми с храносмилателната система, напр. стомашна

язва.

ако планирате да забременеете или ако забременеете, докато приемате Myfenax.

Myfenax намалява защитните сили на организма. Поради това съществува повишен риск от рак

на кожата. Ето защо трябва да ограничите излагането на слънчева и ултравиолетова (UV)

светлина, като носите подходящо защитно облекло и използвате слънцезащитни продукти с

висок защитен фактор.

Не трябва да дарявате кръв по време на лечението с Myfenax или в рамките на поне 6 седмици

след прекратяване на лечението. Мъжете не трябва да бъдат донори на сперма по време на

лечението с Myfenax или в рамките на поне 90 дни след прекратяване на лечението.

Деца и юноши

Myfenax се използва при деца и юноши (2 до 18 години), за да се предотврати отхвърлянето от

тялото на трансплантиран бъбрек.

Myfenax не трябва да се използва при деца и юноши (2 до 18 години) при сърдечна или

чернодробна трансплантация.

Myfenax не трябва да се използва при деца под 2-годишна възраст.

Други лекарства и Myfenax

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

Ако отговорът на някой от следните въпроси е “да”, консултирайте се с лекуващия си лекар,

преди да започнете да приемате Myfenax:

Употребявате ли лекарства, които съдържат:

азатиоприн или други продукти потискащи имунната система (понякога се дават на

пациентите след операция за трансплантация);

колестирамин (използван за лечение на пациенти с високи нива на холестерол в кръвта);

рифампицин (антибиотик);

антиациди или инхибитори на протонната помпа (използвани при проблеми с

киселинността в стомаха, напр. нарушено храносмилане);

фосфат-свързващи лекарства (при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност за

намаляване абсорбцията на фосфати);

антибиотици (използвани за лечение на бактериални инфекции);

изавуконазол (използван за лечение на гъбични инфекции);

телмисартан (използван за лечение на високо кръвно налягане);

или някакви други лекарства (включително тези, които можете да си купите без

рецепта), за които лекуващият Ви лекар не знае?

Необходими ли са Ви ваксини (живи ваксини)? Вашият лекар трябва да Ви посъветва какво

е показано за Вас?

Бременност, контрацепция и кърмене

Контрацепция при жени, приемащи Myfenax

Ако сте жена, която може да забременее, Вие трябва да използвате ефективен метод за

контрацепция с Myfenax. Това включва периода:

преди започване на приема на Myfenax

по време на цялото лечение с Myfenax

в продължение на 6

седмици след спиране на приема на Myfenax.

Говорете с Вашия лекар относно най-подходящата контрацепция за Вас. Това ще зависи от

Вашия конкретен случай.

За предпочитане е да се приложат две форми на контрацепция, тъй

като това ще намали риска от нежелана бременност.

Свържете се с Вашия лекар възможно

най-скоро, ако смятате, че контрацепцията Ви може да не е ефективна или ако сте

забравили да вземете противозачатъчната си таблетка.

Вие сте жена, която не може да забременее, ако едно от следните се отнася до Вас:

Вие сте в постменопауза, т.е. на възраст най-малко 50

години и последната Ви менструация

е била преди повече от година (ако менструацията Ви е спряла, поради лечение за рак,

тогава все пак има вероятност да забременеете);

фалопиевите тръби и двата Ви яйчника са били отстранени с операция (билатерална

салпинго-оофоректомия);

матката Ви е отстранена с операция (хистеректомия);

Яйчниците Ви вече не функционират (преждевременна яйчникова недостатъчност,

потвърдена от специалист-гинеколог);

Вие сте родена с едно от следните редки състояния, които правят бременността невъзможна:

генотип XY, синдром на Turner или агенезия на матката;

Вие сте дете или девойка, която още няма менструация.

Контрацепция при мъже, които приемат Myfenax

Наличните данни не показват повишен риск от малформации или аборт, ако бащата приема

микофенолат. Не може обаче да се изключи напълно наличието на риск. Като предпазна мярка

се препоръчва Вие и Вашата партньорка да използвате надеждна контрацепция по време на

лечението и в продължение на 90 дни след като сте спрели приема на Мyfenax.

Ако планирате да ставате баща, обсъдете с Вашия лекар потенциалните рискове.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Вашият

лекар ще обсъди с Вас рисковете в случай на бременност и алтернативните лечения, които

може да предприемете, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган, ако:

Планирате бременност.

Пропуснали сте или смятате, че сте пропуснали менструален цикъл, или ако имате

необичайно менструално кървене, или подозирате, че сте бременна.

Правите секс без да използвате ефективен метод за контрацепция.

Ако забременеете по време на лечението с микофенолат, трябва незабавно да уведомите Вашия

лекар. Въпреки това, продължавайте да приемате Myfenax, докато не говорите с него.

Бременност

Микофенолат причинява много висока честота на спонтанен аборт (50%) и на тежки вродени

малформации (23-27%) на плода. Вродените малформации, които се съобщават, включват

аномалии на ушите, очите и лицето (заешка устна/небце), на развитието на пръстите, на

сърцето, хранопровода (орган, който свързва гърлото със стомаха), бъбреците и нервната

система (например спина бифида, където костите на гръбначния стълб не са добре развити).

Вашето бебе може да бъде засегнато от един или повече от тези дефекти.

Ако сте жена, която може да забременее, трябва да представите отрицателен тест за бременност

преди започване на лечението и да спазвате съветите за контрацепция на Вашия лекар. Той

може да поиска повече от един тест, за да е сигурен, че не сте бременна преди започване на

лечението.

Кърмене

Не приемайте Myfenax, ако кърмите. Това е, защото малки количества от лекарството може да

преминат в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Не е доказано, че Myfenax уврежда способността Ви да шофирате или да работите с машини.

Myfenax съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на една твърда капсула, т.е. може

да се каже, че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате Myfenax

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лечението Ви започва и се наблюдава от лекар, който е специалист в областта на

трансплантациите.

Обичайният начин на употреба е:

Трансплантация на бъбрек

Възрастни

Първата доза се дава до 72 часа след операцията за трансплантация. Препоръчителната дневна

доза е 8 капсули (2 g от активното вещество), разделени в 2 отделни приема. Това означава да

приемате 4 капсули сутрин и след това 4 капсули вечер.

Деца и юноши (на възраст от 2 до 18 години)

Дозата варира в зависимост от големината на детето. Вашият лекар ще определи най-

подходящата доза въз основа повърхността на тялото (височина и тегло). Препоръчителната

доза е 600 mg/m

два пъти дневно.

Трансплантация на сърце

Възрастни

Първата доза се дава до 5 дни след операцията за трансплантация. Препоръчваната дневна доза

е 12 капсули (3 g от лекарственото вещество), разделени в 2 отделни приема. Това означава да

приемате 6 капсули сутрин и след това 6 капсули вечер.

Трансплантация на черен дроб

Възрастни

Първата перорална доза Myfenax се дава най-малко 4 дни след операцията за трансплантация,

когато Вие ще можете да приемате лекарства през устата. Препоръчителната дневна доза е

12 капсули (3 g от лекарственото вещество), разделени в 2 отделни приема. Това означава да

вземате 6 капсули сутрин и след това 6 капсули вечер.

Начин и път на приложение

Преглътнете капсулите цели с чаша вода. Можете да ги приемате със или без храна. Не ги

чупете, не ги размачквайте и не приемайте капсули, които са отворени или разделени.

Избягвайте контакт с праха, разсипан от увредените капсули. Ако капсулата се отвори

случайно, измийте праха от кожата си със сапун и вода. Ако в очите и устата Ви влезе прах,

изплакнете обилно с обикновена чиста вода.

Лечението продължава, докато се нуждаете от потискане на имунната система, за да се

предотврати отхвърлянето на присадения орган от Вашето тяло.

Ако сте приели повече от необходимата доза Myfenax

Важно е да не приемате твърде много капсули. Свържете се с най-близкия болничен център за

спешна и неотложна медицинска помощ или лекар, за да Ви посъветват как да постъпите, ако

сте погълнали повече капсули от предписаните или ако мислите, че дете е погълнало някакво

количество от лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Myfenax

Ако сте пропуснали да приемете лекарството, приемете го веднага след като си спомните, след

това продължете да го приемате в обичайното време.

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Myfenax

Не спирайте приема на Myfenax, защото сте се почувствали по-добре. Важно е да вземате

лекарството толкова дълго време, колкото Вашият лекар Ви е предписал. Спиране на лечението

с Myfenax може да повиши риска от отхвърляне на трансплантирания орган. Не спирайте

приема на лекарството, освен ако лекуващият лекар не Ви каже.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Уведомете Вашия лекар веднага, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани

реакции – може да се нуждаете от спешно медицинска помощ:

имате признаци на инфекция, като висока температура или възпалено гърло.

имате неочаквано кръвонасядане или кървене.

имате обрив, подуване на лицето, устните, езика или гърлото, със затруднено дишане – може

да имате сериозна алергична реакция към лекарството (като анафилаксия, ангиоедем).

имате черни или кървави изпражнения или ако повръщате кръв или тъмни частици, които

приличат на утайка от кафе. Това може да са признаци на кръвоизлив в стомаха или червата.

Други нежелани реакции

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека)

сериозна инфекция, която може да засегне цялото тяло;

гъбична инфекция на храносмилателната система;

инфекция на пикочните пътища;

херпес на устните, херпес зостер;

намаление броя на белите кръвни клетки, тромбоцитите или червените кръвни клетки, което

може да доведе до повишен риск от инфекции, образуване на синини, кървене, задх и

отпадналост;

повръщане, стомашни болки, диария, гадене.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека)

инфекция на белите дробове, грип, инфекциия на дихателните пътища;

инфекция на храносмилателната система;

възпаление на храносмилателната система;

инфекция;

гъбични инфекции (напр. на дихателните пътища, кожата и влагалището);

бронхит, възпалено гърло, възпаление на синусите, запушен нос и хрема, кихане;

рак на кожата неракови образувания на кожата;

намаляване на броя на всички кръвни клетки, повишаване на броя на белите кръвни клетки;

повишена киселинност в организма;

високо ниво на калий в кръвта, ниско ниво на калий, магнезий, калции и/или фосфат в

кръвта;

високо ниво на захар в кръвта;

високо ниво на холестерол и/или липиди в кръвта;

високо ниво на пикочна киселина в кръвта, подагра;

загуба на апетит;

чувство на безпокойство, нарушения на мисълта, възприятията и нивата на осъзнаване,

депресия, чувство на тревожност, нарушено мислене, безсъние;

припадък, повишена напрегнатост на мускулите, треперене, сънливост, чувство на

замаяност, главоболие, мравучкане, боцкане или изтръпване;

мускулна слабост в крайниците, увисване или падане на горния клепач (миастеничен

синдром);

извращаване на вкусовите усещания;

ускорена сърдечна дейност;

ниско/високо кръвно налягане, разширяване на кръвоносните съдове;

натрупване на течност в белите дробове, задух, кашлица;

възпаление на обвивката на коремните органи и вътрешната част на коремната стена

(перитонит);

запушване на червата;

възпаление на дебелото черво, което причинява болки в корема или диария (понякога

причинено от цитомегаловирус), язва на стомаха и/или дванадесетопръстника, възпаление

на стомаха, хранопровода и/или устата и устните;

запек, нарушено храносмилане, изпускане на газове (флатуленция), оригване;

възпаление на черния дроб, пожълтяване на кожата и бялото на очите;

образувания по кожата, обрив, акне, косопад;

болки в ставите;

проблеми с бъбреците;

задържане на течности в тялото;

висока температура, чувство на студ, болка, неразположение, отпадналост и слабост;

промени в различни лабораторни показатели;

загуба на тегло;

разрастване на венците;

възпаление на панкреаса, което причинява силна болка в корема и гърба.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека)

разрастване на лимфна тъкан, включително развитие на злокачествени тумори;

силно намаляване на броя на някои бели кръвни клетки (възможните симптоми са висока

температура, възпалено гърло, чести инфекции) (агранулоцитоза).

С неизвестна честота (оценка на честотата не може да бъде направена от наличните

дании)

промени във вътрешната стена на тънките черва (чревна вилозна атрофия);

сериозно възпаление на обвивката на главния и гръбначния мозък;

сериозно възпаление на сърцето и неговите клапи;

бактериални инфекции, които обикновено водят до сериозно нарушение на белите дробове

(туберкулоза, атипична микобактериална инфекция);

сериозно бъбречно заболяване (нефропатия, свързана с BK вирус);

сериозно заболяване на централната нервна система (прогресивна мултифокална

левкоенцефалопатия, свързана с JC вирус);

намаляване на броя на някои бели кръвни клетки (неутропения);

сериозно заболяване на костния мозък;

недостатъчно производство на червени кръвни клетки;

промяна във формата на някои бели кръвни клетки;

задух, кашлица, която може да се дължи на бронхиектазии (заболяване, при което

дихателните пътища са необичайно разширени) или белодробна фиброза (разрастване на

съединителна тъкан в белите дробове). Говорете с Вашия лекар, ако развиете упорита

кашлица или задух;

намаляване на количеството антитела в кръвта.

Не спирайте приема на лекарството, освен ако вече сте обсъдили това с лекуващия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Myfenax

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената

опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Myfenax

Активното вещество е микофенолат мофетил.

Всяка капсула съдържа 250 mg микофенолат мофетил.

Другите съставки са:

Капсулно съдържимо

Прежелатинизирано царевично нишесте

Повидон К-30

Кроскармелоза натрий

Магнезиев стеарат

Състав на капсулата

Капаче

Индигокармин (E132)

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Тяло

Железен оксид, черен (Е172)

Железен оксид, жълт (Е172

Титанов диоксид (E171)

Желатин

Черното мастило съдържа: шеллак, железен оксид, черен (Е172), пропиленгликол и калиев

хидроксид.

Как изглежда Myfenax и какво съдържа опаковката

Твърди капсули

Тяло:

светлокафяви, непрозрачни капсули с означение “250” отпечатано по дължина с черно

мастило.

Капаче: светлосиньо, непрозрачно, с означение “М” отпечатано по дължина с черно мастило.

Myfenax

250 mg твърди капсули се предлагат в PVC/PVdC-алуминиеви блистери в опаковки по

100 или 300 капсули или 100 x 1 капсула в картонена кутия.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Нидерландия

Производители

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út, 13

Debrecen H-4042

Унгария

Teva Operations Poland Sp. Z.o.o.

Mogilska 80 Str.

31-546 Krakow

Полша

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 52660203

България

Актавис ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51321740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 2107279099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +358 5222900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2107279099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977628500

Дата на последно преразглеждане на листовката{ММ/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за потребителя

Myfenax 500 mg филмирани таблетки

mycophenolate mofetil (микофенолат мофетил)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Myfenax и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Myfenax

Как да приемате Myfenax

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Myfenax

Съдържание на опаковката и друга информация

1.

Какво представлява Myfenax и за какво се използва

Myfenax е лекарство, което се използва за потискане на имунната активност.

Активното вещество на това лекарство се нарича микофенолат мофетил.

Myfenax се използва, за да предотврати отхвърлянето от Вашия организъм на присадените

бъбреци, сърце или черен дроб. Той се прилага в комбинация с други лекарства с подобни

функции (като циклоспорин и кортикостероиди).

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Myfenax

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Микофенолат предизвиква вродени дефекти и смърт на плода. Ако сте жена, която би могла да

забременее, трябва да представите отрицателен тест за бременност преди започване на

лечението и трябва да спазвате съветите за контрацепция на Вашия лекар.

Вашият лекар ще говори с Вас и ще Ви даде писмена информация, особено за ефектите на

микофенолат върху плода. Прочетете внимателно тази информация и спазвайте указанията.

Ако не разбирате напълно тези указания, моля, помолете лекаря да Ви ги обясни, преди да

приемете микофенолат. Вижте също и допълнителната информация в тази точка в

„Предупреждения и предпазни мерки” и „Бременност, контрацепция и кърмене”.

Не приемайте Myfenax,

ако сте алергични към микофенолат мофетил, микофенолова киселина или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако сте жена, която може да забременее и не сте представили отрицателен тест за

бременност преди първото предписване, тъй като микофенолат причинява вродени

малформации и смърт на плода.

ако сте бременна, планирате да забременеете или смятате че може да сте бременна.

ако не използвате ефективна контрацепция (вижте „Бременност, контрацепция и кърмене“).

ако кърмите.

Не приемайте това лекарство, ако нещо от горните се отнася до Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Myfenax.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Myfenax.

Говорете с Вашия лекар веднага,

ако имате симптоми на някаква инфекция (напр. висока температура, възпалено гърло),

неочаквано кръвонасядане и/или кървене.

ако имате или някога сте имали проблеми с храносмилателната система, напр. стомашна

язва.

ако планирате да забременеете или ако забременеете, докато приемате Myfenax.

Myfenax намалява защитните сили на организма. Поради това съществува повишен риск от рак

на кожата. Ето защо трябва да ограничите излагането на слънчева и ултравиолетова (UV)

светлина, като носите подходящо защитно облекло и използвате слънцезащитни продукти с

висок защитен фактор.

Не трябва да дарявате кръв по време на лечението с Myfenax или в рамките на поне 6 седмици

след прекратяване на лечението. Мъжете не трябва да бъдат донори на сперма по време на

лечението с микофенолат мофетил или в рамките на поне 90 дни след прекратяване на

лечението.

Деца и юноши

Myfenax се използва при деца и юноши (2 до 18 години), за да се предотврати отхвърлянето от

тялото на трансплантиран бъбрек.

Myfenax не трябва да се използва при деца и юноши (2 до 18 години) при сърдечна или

чернодробна трансплантация.

Myfenax не трябва да се използва при деца под 2-годишна възраст.

Други лекарства и Myfenax

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

Ако отговорът на някой от следните въпроси е ”да“, консултирайте се с лекуващия си лекар,

преди да започнете да приемате Myfenax:

Употребявате ли лекарства, които съдържат:

азатиоприн или други продукти потискащи имунната система (понякога се дават на

пациентите след операция за трансплантация);

колестирамин (използван за лечение на пациенти с високи нива на холестерол в кръвта);

рифампицин (антибиотик);

антиациди или инхибитори на протонната помпа (използвани при проблеми с

киселинността в стомаха, напр. нарушено храносмилане);

фосфат-свързващи лекарства (при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност за

намаляване абсорбцията на фосфати);

антибиотици (използвани за лечение на бактериални инфекции);

изавуконазол (използван за лечение на гъбични инфекции);

телмисартан (използван за лечение на високо кръвно налягане);

или някакви други лекарства (включително тези, които можете да си купите без

рецепта), за които лекуващият Ви лекар не знае?

Необходими ли са Ви ваксини (живи ваксини)? Вашият лекар трябва да Ви посъветва какво

е показано за Вас?

Бременност, контрацепция и кърмене

Контрацепция при жени, приемащи Myfenax

Ако сте жена, която може да забременее, Вие трябва да използвате ефективeн метод за

контрацепция с Myfenax. Това включва периода:

преди започване на приема на Myfenax

по време на цялото лечение с Myfenax

в продължение на 6

седмици след спиране на приема на Myfenax.

Говорете с Вашия лекар относно най-подходящата контрацепция за Вас. Това зависи от Вашия

конкретен случай.

За предпочитане е да се приложат две форми на контрацепция, тъй като това

ще намали риска от нежелана бременност.

Свържете се с Вашия лекар възможно най-скоро,

ако смятате, че контрацепцията Ви може да не е ефективна или ако сте забравили да

вземете противозачатъчната си таблетка

Вие сте жена, която не може да забременее, ако едно от следните се отнася до Вас:

Вие сте в постменопауза, т.е. на възраст най-малко 50

години и последната Ви менструация

е била преди повече от година (ако менструацията Ви е спряла, поради лечение за рак,

тогава все пак има вероятност да забременеете);

фалопиевите тръби и двата Ви яйчника са били отстранени с операция (билатерална

салпинго-оофоректомия);

матката Ви е отстранена с операция (хистеректомия);

Яйчниците Ви вече не функционират (преждевременна яйчникова недостатъчност,

потвърдена от специалист-гинеколог);

Вие сте родена с едно от следните редки състояния, които правят бременността невъзможна:

генотип XY, синдром на Turner или агенезия на матката;

Вие сте дете или девойка, която още няма менструация.

Контрацепция при мъже, които приемат Myfenax

Наличните данни не показват повишен риск от малформации или аборт, ако бащата приема

микофенолат. Не може обаче да се изключи напълно наличието на риск. Като предпазна мярка

се препоръчва Вие и Вашата партньорка да използвате надеждна контрацепция по време на

лечението и в продължение на 90 дни след като сте спрели приема на Мyfenax.

Ако планирате да ставате баща, обсъдете с Вашия лекар потенциалните рискове.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Вашият

лекар ще обсъди с Вас рисковете в случай на бременност и алтернативните лечения, които

може да предприемете, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган, ако:

Планирате бременност.

Пропуснали сте или смятате, че сте пропуснали менструален цикъл, или ако имате

необичайно менструално кървене, или подозирате, че сте бременна.

Правите секс без да използвате ефективен метод за контрацепция.

Ако забременеете по време на лечението с микофенолат, трябва незабавно да уведомите Вашия

лекар. Въпреки това, продължавайте да приемате Myfenax, докато не говорите с него.

Бременност

Микофенолат причинява много висока честота на спонтанен аборт (50%) и на тежки вродени

малформации (23-27%) на плода. Вродените малформации, които се съобщават, включват

аномалии на ушите, очите и лицето (заешка устна/небце), на развитието на пръстите, на

сърцето, хранопровода (орган, който свързва гърлото със стомаха), бъбреците и нервната

система (например спина бифида, където костите на гръбначния стълб не са добре развити).

Вашето бебе може да бъде засегнато от един или повече от тези дефекти.

Ако сте жена, която може да забременее, трябва да представите отрицателен тест за бременност

преди започване на лечението и да спазвате съветите за контрацепция на Вашия лекар. Той

може да поиска повече от един тест, за да е сигурен, че не сте бременна преди започване на

лечението.

Кърмене

Не приемайте Myfenax, ако кърмите. Това е, защото малки количества от лекарството може да

преминат в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Не е доказано, че Myfenax уврежда способността Ви да шофирате или да работите с машини.

Myfenax съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на една филмирана таблетка, т.е.

може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате Myfenax

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лечението Ви започва и се наблюдава от лекар, който е специалист в областта на

трансплантациите.

Обичайният начин на употреба е:

Трансплантация на бъбрек

Възрастни

Първата доза се дава до 72 часа след операцията за трансплантация. Препоръчителната дневна

доза е 4 таблетки (2 g от активното вещество), разделени в 2 отделни приема. Това означава да

приемате 2 таблетки сутрин и след това 2 таблетки вечер.

Деца и юноши (на възраст от 2 до 18 години)

Дозата варира в зависимост от големината на детето. Вашият лекар ще определи най-

подходящата доза въз основа повърхността на тялото (височина и тегло). Препоръчителната

доза е 600 mg/m

два пъти дневно.

Трансплантация на сърце

Възрастни

Първата доза се дава до 5 дни след операцията за трансплантация. Препоръчителната дневна

доза е 6 таблетки (3 g от лекарственото вещество), разделени в 2 отделни приема. Това означава

да приемате 3 таблетки сутрин и след това 3 таблетки вечер.

Трансплантация на черен дроб

Възрастни

Първата перорална доза Myfenax се дава най-малко 4 дни след операцията за трансплантация,

когато Вие ще можете да приемате лекарства през устата. Препоръчителната дневна доза е

6 таблетки (3 g от лекарственото вещество), разделени в 2 отделни приема. Това означава да

приемате 3 таблетки сутрин и след това 3 таблетки вечер.

Начин и път на приложение

Преглътнете таблетките цели с чаша вода. Можете да го приемате със или без храна. Не ги

чупете и не ги размачквайте.

Лечението продължава, докато се нуждаете от потискане на имунната система, за да се

предотврати отхвърлянето на присадения орган от Вашето тяло.

Ако сте приели повече от необходимата доза Myfenax

Важно е да не приемате твърде много таблетки. Свържете се с най-близкия болничен център за

спешна и неотложна медицинска помощ или с лекар, за да Ви посъветват как да постъпите, ако

сте погълнали повече таблетки от предписаните или ако мислите, че дете е погълнало някакво

количество от лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Myfenax

Ако сте пропуснали да приемете лекарството, приемете го веднага след като си спомните, след

това продължете да го приемате в обичайното време.

Не вприемате двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Myfenax

Не спирайте приема на Myfenax защото сте се почувствали по-добре. Важно е да приемате

лекарството толкова дълго, колкото Вашият лекар Ви е предписал. Спиране на лечението с

Myfenax може да повиши риска от отхвърляне на трансплантирания орган. Не спирайте приема

на лекарството, освен ако лекуващият лекар не Ви каже.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Уведомете Вашия лекар веднага, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани

реакции – може да се нуждаете от спешно медицинска помощ:

имате признаци на инфекция, като висока температура или възпалено гърло.

имате неочаквано кръвонасядане или кървене.

имате обрив, подуване на лицето, устните, езика или гърлото, със затруднено дишане – може

да имате сериозна алергична реакция към лекарството (като анафилаксия, ангиоедем).

имате черни или кървави изпражнения или ако повръщате кръв или тъмни частици, които

приличат на утайка от кафе. Това може да са признаци на кръвоизлив в стомаха или червата.

Други нежелани реакции

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека)

сериозна инфекция, която може да засегне цялото тяло;

гъбична инфекция на храносмилателната система;

инфекция на пикочните пътища;

херпес на устните, херпес зостер;

намаление броя на белите кръвни клетки, тромбоцитите или червените кръвни клетки, което

може да доведе до повишен риск от инфекции, образуване на синини, кървене, задъхване и

отпадналост;

повръщане, стомашни болки, диария, гадене.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека)

инфекция на белите дробове, грип, инфекциия на дихателните пътища;

инфекция на храносмилателната система;

възпаление на храносмилателната система;

инфекция;

гъбични инфекции (напр. на дихателните пътища, кожата и влагалището);

бронхит възпалено гърло, възпаление на синусите, запушен нос и хрема , кихане ;

рак на кожата неракови образувания на кожата

намаляване на броя на всички кръвни клетки, повишаване на броя на белите кръвни клетки;

повишена киселинност в организма;

високо ниво на калий в кръвта, ниско ниво на калий, магнезий, калции и/или фосфат в

кръвта;

високо ниво на захар в кръвта;

високо ниво на холестерол и/или липиди в кръвта;

високо ниво на пикочна киселина в кръвта, подагра;

загуба на апетит;

чувство на безпокойство, нарушения на мисълта, възприятията и нивата на осъзнаване,

депресия, чувство на тревожност, нарушено мислене, безсъние;

припадък, повишена напрегнатост на мускулите, треперене, сънливост, чувство на

замаяност, главоболие, мравучкане, боцкане или изтръпване;

мускулна слабост в крайниците, увисване или падане на горния клепач (миастеничен

синдром);

извращаване на вкусовите усещания;

ускорена сърдечна дейност;

ниско/високо кръвно налягане, разширяване на кръвоносните съдове;

натрупване на течност в белите дробове, задух, кашлица;

възпаление на обвивката на коремните органи и вътрешната част на коремната стена

(перитонит);

запушване на червата;

възпаление на дебелото черво, което причинява болки в корема или диария (понякога

причинено от цитомегаловирус), язва на стомаха и/или дванадесетопръстника, възпаление

на стомаха, хранопровода и/или устата и устните;

запек, нарушено храносмилане, изпускане на газове (флатуленция), оригване;

възпаление на черния дроб, пожълтяване на кожата и бялото на очите;

образувания по кожата, обрив, акне, косопад;

болки в ставите;

проблеми с бъбреците;

задържане на течности в тялото;

висока температура, чувство на студ, болка, неразположение, отпадналост и слабост;

промени в различни лабораторни показатели;

загуба на тегло;

разрастване на венците;

възпаление на панкреаса, което причинява силна болка в корема и гърба.

Нечести (може да засегнат до 1на 100 човека)

разрастване на лимфна тъкан, включително развитие на злокачествени тумори;

силно намаляване на броя на някои бели кръвни клетки (възможните симптоми са висока

температура, възпалено гърло, чести инфекции) (агранулоцитоза).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата)

промени във вътрешната стена на тънките черва (чревна вилозна атрофия);

сериозно възпаление на обвивката на главния и гръбначния мозък;

сериозно възпаление на сърцето и неговите клапи;

бактериални инфекции, които обикновено водят до сериозно нарушение на белите дробове

(туберкулоза, атипична микобактериална инфекция);

сериозно бъбречно заболяване (нефропатия, свързана с BK вирус);

сериозно заболяване на централната нервна система (прогресивна мултифокална

левкоенцефалопатия, свързана с JC вирус);

намаляване на броя на някои бели кръвни клетки (неутропения);

сериозно заболяване на костния мозък;

недостатъчно производство на червени кръвни клетки;

промяна във формата на някои бели кръвни клетки;

задух, кашлица, която може да се дължи на бронхиектазии (заболяване, при което

дихателните пътища са необичайно разширени) или белодробна фиброза (разрастване на

съединителна тъкан в белите дробове). Говорете с Вашия лекар, ако развиете упорита

кашлица или задух;

намаляване на количеството антитела в кръвта.

Не спирайте приема на лекарството, освен ако вече не сте обсъдили това с лекуващия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Myfenax

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената

опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Myfenax:

Активното вещество е микофенолат мофетил.

Всяка таблетка съдържа 500 mg микофенолат мофетил.

Другите съставки са:

Ядро на таблетките

Микрокристална целулоза

Повидон К-30

Магнезиев стеарат

Кроскармелоза натрий

Обвивка на таблетките

Хипромелоза (НРМС 2910)

Титанов диоксид (E171)

Макрогол (PEG 400)

Талк

Индигокармин алуминиев лак (E132)

Железен оксид, черен (Е172)

Железен оксид, червен (Е172)

Как изглежда Myfenax и какво съдържа опаковката

Филмирани таблетки

Бледолилава, овална филмирана таблетка, с вдлъбнато релефно означение “М500” от едната

страна и гладка от другата страна.

Myfenax

500 mg филмирани таблетки се предлагат в PVC/PVdC-алуминиеви блистери в

опаковки по 50 таблетки или 150 таблетки или 50 x 1 таблетка в картонена кутия.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Нидерландия

Производители

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út, 13

Debrecen H-4042

Унгария

Teva Operations Poland Sp. Z.o.o.

Mogilska 80 Str.

31-546 Krakow

Полша

Teva UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG,

Обединено кралство

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 52660203

България

Актавис ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51321740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 2107279099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +358 5222900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2107279099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977628500

Дата на последно преразглеждане на листовката{ММ/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu