Glustin

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Glustin
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Glustin
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Лекарства, прилагани при диабет,
 • Терапевтична област:
 • Захарен диабет тип 2
 • Терапевтични показания:
 • Пиоглитазон е показан като втора или трета линия на лечение на тип 2 захарен диабет, както е описано по-долу:като монотерапии:при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост. двойна перорална терапия в комбинация с:метформином при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии метформином;с сульфонилмочевины само при възрастни пациенти, които имат непоносимост към метформина или които метформин е противопоказан при недостатъчно ниво на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с сульфонилмочевины;като тройната пероральная терапия в комбинация с:метформина и сульфонилмочевины, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки двойна перорална терапия. Пиоглит
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 25

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000286
 • Дата Оторизация:
 • 11-10-2000
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000286
 • Последна актуализация:
 • 10-05-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/331865/2016

EMEA/H/C/000286

Резюме на EPAR за обществено ползванe

Glustin

pioglitazone

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Glustin. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Glustin.

Какво представлява Glustin?

Glustin е лекарство, съдържащо активното вещество пиоглитазон (pioglitazone). Предлага се под

формата на таблетки (15, 30 и 45 mg).

За какво се използва Glustin?

Glustin се използва за лечение на диабет тип 2 при възрастни (на 18 и повече години), по-

специално при възрастни с наднормено тегло. Прилага се в допълнение към хранителен режим и

упражнения, както следва:

самостоятелно при пациенти, за които метформин (друго лекарство за диабет) не е подходящ;

в комбинация с метформин при пациенти, чието състояние не се контролира задоволително с

метформин самостоятелно, или със сулфанилурейно производно (друг вид лекарство за

диабет), когато метформин не е подходящ при пациенти, чието състояние не се контролира

задоволително със сулфанилурейно производно самостоятелно;

заедно с метформин и сулфанилурейно производно при пациенти, чието състояние не се

контролира задоволително въпреки лечението с две лекарства през устата;

заедно с инсулин при пациенти, чието състояние не се контролира задоволително само с

инсулин и които не могат да приемат метформин.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Glustin

EMA/331865/2016

Страница 2/3

Как се използва Glustin?

Препоръчителната начална доза Glustin е 15 или 30 mg веднъж дневно. Ако е необходим по-

добър контрол на кръвната глюкоза (захар), може да се наложи увеличаване на дозата след една

или две седмици до 45 mg веднъж дневно. Таблетките трябва да се поглъщат с вода.

Лечението с Glustin трябва да се преразгледа след три до шест месеца и да се прекъсне при

пациенти, които не се повлияват задоволително. При последващи прегледи предписващите

лекари трябва да потвърдят, че ползата от лечението за пациентите се запазва.

Как действа Glustin?

Диабет тип 2 е заболяване, при което панкреасът не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта, или при което организмът не е способен ефективно да

използва инсулин. Активното вещество в Glustin, пиоглитазон, повишава чувствителността на

клетките (мастни, мускулни и чернодробни) към инсулина, което означава, че организмът

използва по-добре произвеждания инсулин. Вследствие на това нивото на кръвната глюкоза

намалява и това помага да се постигне контрол на диабет тип 2.

Как е проучен Glustin?

Glustin е сравнен с плацебо (сляпо лечение), метформин и гликлазид (сулфанилурейно

производно) в редица проучвания. Някои проучвания разглеждат също комбинирането на Glustin

със сулфанилурейно производно, инсулин или метформин или с комбинацията на метформин и

сулфанилурейно производно. Допълнителни проучвания разглеждат и продължителната употреба

на Glustin. Почти 7 000 пациенти получават Glustin във всички проучвания взети заедно. В

проучванията се измерва нивото на вещество в кръвта, наречено гликиран хемоглобин (HbA1c),

което показва в каква степен се контролира кръвната глюкоза.

Какви ползи от Glustin са установени в проучванията?

Glustin води до намаляване на нивото на HbA1c, което показва, че нивата на кръвната глюкоза се

понижават при дози от 15, 30 и 45 mg. Приеман самостоятелно, Glustin е също толкова

ефективен, колкото метформин и гликлацид. Също така Glustin подобрява контрола на глюкозата,

постигнат при диабет тип 2, когато се добавя към съществуващо лечение със сулфанилурейно

производно, инсулин или метформин или комбинация на метформин и сулфанилурейно

производно.

Какви са рисковете, свързани с Glustin?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Glustin (наблюдавани при 1 до 10 на 100

пациенти) са инфекции на горните дихателни пътища (настинки), хипоестезия (намалена

чувствителност при допир), зрителни нарушения, фрактури на костите и увеличено тегло. Когато

Glustin се прилага в комбинация с други лекарства за диабет, е възможно да настъпят други

нежелани лекарствени реакции. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции,

съобщени при Glustin, вижте листовката.

Glustin не трябва да се прилага при пациенти с чернодробни проблеми, сърдечна недостатъчност

(когато сърцето не функционира нормално) или диабетна кетоацидоза (усложнение на диабета).

Не трябва да се прилага и при пациенти, които са имали или имат рак на пикочния мехур или

Glustin

EMA/331865/2016

Страница 3/3

имат кръв в урината, за която все още не са направени изследвания. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Възможно е да се наложи коригиране на дозите, когато Glustin се прилага заедно с някои други

лекарства, напр. гемфиброзил (използван за намаляване на холестерола) или рифампицин

(антибиотик, използван за лечение на туберкулоза).

Защо Glustin е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Glustin са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Glustin?

Фирмата, която предлага Glustin на пазара, ще изготви образователни материали за лекарите,

които предписват лекарството, за да обхванат възможния риск от сърдечна недостатъчност и рак

на пикочния мехур при лечение, съдържащо пиоглитазон, критериите за подбор на пациентите и

необходимостта от редовно преразглеждане и преустановяване на лечението, ако лечението вече

не е от полза за пациентите.

В кратката характеристика на продукта и в листовката са включени препоръки и предпазни

мерки, които здравните специалисти и пациентите трябва да спазват за безопасната и ефективна

употреба на Glustin.

Допълнителна информация за Glustin:

На 11 октомври 2000 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Glustin, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Glustin може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Glustin прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 05-2016.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Glustin 15 mg таблетки

Glustin 30 mg таблетки

Glustin 45 mg таблетки

пиоглитазон (pioglitazone)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То

може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като

Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Glustin и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Glustin

Как да приемате Glustin

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Glustin

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Glustin и за какво се използва

Glustin съдържа пиоглитазон. То е антидиабетно лекарство, използвано за лечение на тип 2

(не-инсулинозависим) захарен диабет при възрастни пациенти, когато метформин не е

подходящ или не действа достатъчно. Това е диабет, който обикновено се развива при

възрастни.

Glustin подпомага контрола на нивото на захарта в кръвта, когато имате диабет тип 2, като

помага на тялото да използва по-добре произведения от него инсулин. Вашият лекар ще

провери дали Glustin действа 3 до 6 месеца след като започнете да го приемате.

Glustin може да се използва самостоятелно при пациенти, които не могат да приемат

метформин, и когато чрез лечение с диета и физическо натоварване не може да се контролира

кръвната захар, или може да се добави към друго лечение (като метформин, сулфанилурейно

производно или инсулин), с което не е постигнат задоволителен контрол на кръвната захар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Glustin

Не приемайте Glustin

ако сте алергични към пиоглитазон или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако имате или ако в миналото сте имали сърдечна недостатъчност.

ако имате чернодробно заболяване.

ако сте имали диабетна кетоацидоза (усложнение на диабета, причиняващо бърза загуба

на тегло, гадене или повръщане).

ако имате или сте имали рак на пикочния мехур.

ако имате кръв в урината, която не е изследвана от Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Glustin (вижте и точка 4)

ако задържате вода (задръжка на течности) или ако сте имали проблеми със сърдечна

недостатъчност, особено ако сте на възраст над 75 години. Трябва да уведомите Вашия

лекар и ако приемате противовъзпалителни лекарства, които също могат да причинят

задръжка на течности и оток.

ако имате особен вид диабетно очно заболяване, наречено макуларен едем (подуване на

задната част на окото).

ако имате кисти на яйчниците (поликистозен синдром на яйчниците). Съществува

повишена възможност за забременяване, защото може да имате овулация отново, когато

приемате Glustin. Ако това се отнася до Вас, използвайте подходяща контрацепция, за да

избегнете непланирана бременност.

ако имате проблеми с черния дроб и сърцето. Преди да започнете да приемате Glustin ще

направите кръвни изследвания, за да се провери функцията на черния Ви дроб. Тази

проверка може периодично да бъде повтаряна. Някои пациенти със захарен диабет тип 2 с

голяма давност и сърдечно заболяване или преживян удар, които са на лечение с инсулин

и Glustin, получават сърдечна недостатъчност. Уведомете лекаря си възможно най-рано,

ако усетите признаци на сърдечна недостатъчност като необичаен недостиг на въздух или

бързо покачване на тегло или локализирано подпухване (отоци).

Ако приемате Glustin с други лекарства за диабет, има вероятност кръвната Ви захар да падне

под нормалните нива (хипогликемия).

При Вас може да се появи и намаляване на броя на кръвните клетки (анемия).

Счупвания на костите

Наблюдава се по-голям брой счупвания на костите при пациенти, особено жени, приемащи

пиоглитазон. Вашият лекар ще вземе предвид това при лечението на Вашия диабет.

Деца и юноши

Употребата при деца и юноши под 18 години не се препоръчва.

Други лекарства и Glustin

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

В повечето случаи Вие ще може да продължите приема на другите лекарства по време на

лечението с Glustin. Много е вероятно обаче някои лекарства да повлият нивото на кръвната Ви

захар:

гемфиброзил (използван за намаляване на холестерола)

рифампицин (за лечение на туберкулоза и други инфекции)

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате което и да е от тези лекарства. Кръвната

Ви захар ще бъде проверявана и дозата на Glustin може да се наложи да бъде променена.

Glustin с храна и напитки

Може да приемате Вашите таблетки със или без храна. Трябва да глътнете таблетките с чаша

вода.

Бременност и кърмене

Кажете на Вашия лекар, ако

сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност.

кърмите или планирате да кърмите Вашето бебе.

Вашият лекар ще Ви посъветва да прекратите лечението с това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство няма да повлияе на Вашата способност за шофиране и работа с машини, но

вземете мерки, ако почувствате промени в зрението.

Glustin съдържа лактоза монохидрат

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него,

преди да приемете Glustin.

3.

Как да приемате Glustin

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обикновено началната доза е една таблетка пиоглитазон 15 mg или 30 mg, приемана веднъж

дневно. Вашият лекар може да увеличи дозата до не повече от 45 mg веднъж дневно. Вашият

лекар ще Ви каже каква доза трябва да приемате.

Ако смятате, че ефектът на Glustin е прекалено слаб, консултирайте се с Вашия лекар.

Когато Glustin се приема в комбинация с други лекарства за лечение на диабет (като например,

инсулин, хлорпропамид, глибенкламид, гликлазид, толбутамид), Вашият лекар ще Ви каже

дали е необходимо да приемате по-малка доза от Вашите лекарства.

Вашият лекар ще Ви помоли периодично да правите кръвни изследвания по време на лечението

с Glustin. Това се налага, за да се провери дали черният Ви дроб функционира нормално.

Ако спазвате специална диета във връзка с диабета, трябва да продължите нейното изпълнение

и по време на приема на Glustin.

Вашето тегло трябва да бъде редовно проверявано. Ако установите покачване на теглото,

уведомете Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Glustin

Ако случайно приемете повече таблетки, или някой друг или дете приеме от Вашето лекарство,

незабавно уведомете Вашия лекар или фармацевт. Кръвната Ви захар може да спадне под

нормалните нива и може да се повиши чрез приемане на захар. Препоръчва се да носите със

себе си бучки захар, сладки, бисквити или подсладен със захар плодов сок.

Ако сте пропуснали да приемете Glustin

Приемайте Glustin, така както Ви е предписано. Въпреки това, ако пропуснете приема, просто

продължете със следващата доза, както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да

компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Glustin

Glustin трябва да се приема всеки ден, за да има ефект. Ако спрете приема на Glustin, кръвната

Ви захар може да се повиши. Уведомете Вашия лекар преди да прекратите това лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

При пациентите са наблюдавани по-специално следните сериозни нежелани реакции:

При пациенти, които приемат Glustin в комбинация с инсулин често се наблюдава сърдечна

недостатъчност (може да засегне до 1 на 10 души). Симптомите са необичаен недостиг на

въздух, бързо повишаване на теглото или локализиран оток (едем). Ако имате някои от тези

симптоми, особено ако сте над 65-годишна възраст, незабавно потърсете медицинска помощ.

Рак на пикочния мехур се среща нечесто (може да засегне до 1 на 100 души) при пациенти,

приемащи Glustin. Признаците и симптомите включват кръв в урината, болка при уриниране

или внезапен позив за уриниране. Ако получите някои от тези симптоми, свържете се Вашия

лекар възможно най-скоро.

Локализираният оток (едем) също е много често наблюдавана нежелана реакция (може да

засегне повече от 1 на 10 души) при пациенти, които приемат Glustin в комбинация с инсулин.

Ако имате тази нежелана реакция, говорете възможно най-скоро с Вашия лекар.

Счупване на костите е честa нежелана реакция (може да засегне до 1 на 10 души) съобщавана

при жени, и също така при мъже (от наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата), приемащи Glustin. Ако имате тази нежелана реакция, говорете възможно най-скоро

с Вашия лекар.

Замъглено зрение, дължащо се на подуване (или течност) в задната част на окото също е

нежелана реакция, съобщавана при пациенти, приемащи Glustin (от наличните данни не може

да бъде направена оценка на честотата). Ако имате тези симптоми за първи път, говорете с

Вашия лекар възможно най-скоро. Освен това, ако вече имате замъглено зрение и симптомите

се влошат, говорете с Вашия лекар възможно най-скоро.

Има съобщения за алергични реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да

бъде направена оценка) при пациенти, приемащи Glustin. Ако имате сериозна алергична

реакция, включително копривна треска (уртикария) и подуване на лицето, устните, езика или

гърлото, което може да причини затруднено дишане или преглъщане, спрете приема на това

лекарство и говорете с Вашия лекар възможно най-скоро.

Другите нежелани реакции, които са наблюдавани при някои пациенти, приемали Glustin са:

чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

инфекция на дихателните пътища

нарушено зрение

повишаване на теглото

изтръпване

нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

възпаление на синусите

безсъние (инсомния)

с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

повишаване на чернодробните ензими

алергични реакции

Другите нежелани реакции, които са наблюдавани при някои пациенти, които приемат Glustin с

други лекарства за лечение на диабет са:

много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

понижаване на кръвната захар (хипогликемия)

чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

главоболие

замайване

болки в ставите

импотентност

болки в гърба

недостиг на въздух

леко понижение на броя на червените кръвни клетки

образуване на газове

нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

захар в урината, белтъци в урината

повишени ензими

световъртеж (вертиго)

изпотяване

умора

повишен апетит

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Glustin

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след “Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Glustin

Активното вещество в Glustin е пиоглитазон.

Всяка Glustin 15 mg таблетка съдържа 15 mg пиоглитазон (като хидрохлорид).

Всяка Glustin 30 mg таблетка съдържа 30 mg пиоглитазон (като хидрохлорид).

Всяка Glustin 45 mg таблетка съдържа 45 mg пиоглитазон (като хидрохлорид).

Другите съставки са: лактоза монохидрат, хипролоза, кармелоза калций и магнезиев

стеарат. Вижте точка 2 „Glustin съдържа лактоза монохидрат“.

Как изглежда Glustin и какво съдържа опаковката

Glustin 15 mg са бели до почти бели, кръгли, изпъкнали таблетки, означени с „15“ от

едната страна, „AD4“ oт другата.

Glustin 30 mg са бели до почти бели, кръгли, изпъкнали таблетки, означени с „30“ от

едната страна, „AD4“ oт другата.

Glustin 45 mg са бели до почти бели, кръгли, изпъкнали таблетки, означени с „45“ от

едната страна, „AD4“ oт другата.

Таблетките се доставят в блистерни опаковки от 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 или 98 таблетки. Не

всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Дания.

Производител

Takeda Ireland Limited

Bray Business Park

Kilruddery

County Wicklow

Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda UAB

Tel: +370 521 09 070

lt-info@takeda.com

България

Такеда България

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: 0800 825 3325

medinfo@takeda.de

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 56 68 777

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 617 7669

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H

Tel: +43(0)800 20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel: +34 917 14 99 00

spain@takeda.com

Polska

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 608 13 00

France

Takeda France

Tél: +33 1 46 25 16 16

Portugal

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: +353 (0) 1 6420021

Slovenija

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Te:.+ 386 (0) 59 082 480

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20 602 600

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Takeda Pharma A/S

Τηλ: +45 46 77 11 11

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0)1628 537 900

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА

РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за глимепирид/пиоглитазонов

хидрохлорид, метформин/пиоглитазон, пиоглитазон, научните заключения на CHMP са, както

следва:

ПРУ предоставя актуализации за новата информация, свързана с важните идентифицирани и

важните потенциални рискове, изброени в обобщението на съображенията за безопасност.

Данните, представени през текущия отчетен период, не предоставят нова информация, която да

позволи по-нататъшно намаляване, смекчаване или oхарактеризиране на тези рискове. Въз

основа на представените данни, мерките за свеждане на риска до минимум в одобрената

продуктова информация се считат за адекватни по отношение на изброените съображения за

безопасност.

Предвид кумулирането на данни след въвеждането на допълнителните мерки за свеждане на

риска до миниминимум, PRAC се съгласява с предложението на ПРУ да премахне

допълнителните мерки за свеждане на риска до минимум. Вследствие на това условията или

ограниченията по отношение на безопасната и ефективна употреба на лекарствения продукт

следва да бъдат актуализирани, за да се премахнат допълнителните мерки за свеждане на риска

до минимум. ПУР е актуализиран в съответствие с това.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната в условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за глимепирид/пиоглитазонов

хидрохлорид,

метформин/пиоглитазон, пиоглитазон CHMP счита, че съотношението полза/риск за

лекарствените продукти, съдържащи активните вещества глимепирид/пиоглитазонов

хидрохлорид, метформин/пиоглитазон, пиоглитазон, е непроменено с предложените промени в

продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.