Empliciti

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Empliciti
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Empliciti
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-туморни агенти,
 • Терапевтична област:
 • Множествена миелома
 • Терапевтични показания:
 • Empliciti е посочено в комбинация с леналидомидом и дексаметазоном за лечение на множествена миеломы при възрастни пациенти, които са получили най-малко един курс на терапия (виж раздели 4. 2 и 5.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 6

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003967
 • Дата Оторизация:
 • 10-05-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003967
 • Последна актуализация:
 • 25-12-2019

Доклад обществена оценка

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/463919/2019

EMEA/H/C/003967

Empliciti (elotuzumab)

Общ преглед на Empliciti и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Empliciti и за какво се използва?

Empliciti представлява лекарство за лечение на множествен миелом (рак на костния мозък).

Използва се заедно с две други лекарства (леналидомид и дексаметазон) и се прилага на

възрастни, които са били подложени поне на едно предходно лечение на рак.

Empliciti се използва също в комбинация с лекарствата помалидомид и дексаметазон за лечение

на множествен миелом, който е бил лекуван преди това с поне две други лечения, но ракът е

рецидивирал. Предходното лечение трябва да е включвало лекарствата за множествен миелом

леналидомид и клас лекарства, наречени протеазомни инхибитори (напр. бортезомиб,

карфилзомиб и иксазомиб).

Empliciti съдържа активното вещество елотузумаб (elotuzumab).

Как се използва Empliciti?

Empliciti се прилага чрез инфузия (капково вливане) във вена. Лечението протича на цикли от 28

дни. Дозата Empliciti зависи от теглото на пациента. Прилага се веднъж седмично през първите 2

цикъла и по-рядко пред следващите цикли. По време на всеки цикъл пациентът получава също

други противоракови лекарства (дексаметазон в комбинация с леналидомид или помалидомид).

За да се предотвратят реакции от инфузията, пациентът получава противовъзпалително

лекарство, антихистамин и парацетамол, преди всяка инфузия.

Лечението трябва да бъде започнато и да се наблюдава от лекар с опит в лечението на

множествен миелом, а лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

За повече информация относно употребата на Empliciti вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Empliciti?

Активното вещество в Empliciti, елотузумаб, е моноклонално антитяло, което се свързва със

SLAMF7, протеин по повърхността на имунните клетки, който ги кара да атакуват раковите клетки

на множествения миелом, и по този начин забавя болестта.

Empliciti

EMA/463919/2019

Страница 2/3

Eлотузумаб се свързва също със SLAMF7 по повърхността на раковите клетки, което ги прави по-

уязвими за атака от имунните клетки.

Какви ползи от Empliciti са установени в проучванията?

В основно проучване, обхващащо 646 пациенти с множествен миелом, комбинацията от Empliciti

плюс леналидомид и дексаметазон е сравнена със самостоятелен прием на леналидомид и

дексаметазон. Всички пациенти са били подложени на други лечения, но те не са дали резултат

или ракът е рецидивирал. Средното време преди влошаване на заболяването е 18,5 месеца при

пациентите, лекувани с комбинацията с Empliciti, в сравнение с 14,3 месеца при пациентите,

лекувани само с леналидомид и дексаметазон. Освен това ракът се изчиства частично или изцяло

при 79 % от пациентите, лекувани с комбинацията с Empliciti, в сравнение с 66 % от пациентите,

лекувани с другите две лекарства.

Второ основно проучване обхваща 117 пациенти с множествен миелом, които са били подложени

поне на две други лечения, включително с протеазомен инхибитор и леналидомид. Пациентите,

лекувани с комбинацията от Empliciti плюс помалидомид и дексаметазон, живеят средно над 5,5

месеца по-дълго без влошаване на заболяването в сравнение с пациентите, лекувани с

помалидомид и дексаметазон.

Какви са рисковете, свързани с Empliciti?

Най-честите нежелани реакции при Empliciti (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са

главоболие, умора, повишена температура, диария, възпалено гърло, инфекции на носа и

гърлото, кашлица, пневмония (инфекция на белите дробове), ниски нива на белите кръвни

клетки и загуба на тегло.

За пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени при Empliciti, вижте листовката.

Защо Empliciti е разрешен за употреба в ЕС?

Добавянето на Empliciti към леналидомид и дексаметазон може да забави влошаването на

множествения миелом и да подобри изчистването на рака при пациенти, чието заболяване не се е

подобрило при предходно лечение или е рецидивирало. При пациенти, които вече са били

лекувани с поне две лечения, включително с протеазомен инхибитор и леналидомид (и лечението

не е подействало или заболяването е рецидивирало), Empliciti плюс помалидомид и дексаметазон

забавя влошаването на заболяването в сравнение със самостоятелна употреба на помалидомид и

дексаметазон. Въпреки че нежеланите реакции, особено инфекции, са по-чести при Empliciti,

рисковете като цяло изглежда могат да бъдат овладени.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Empliciti са

по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Empliciti?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Empliciti, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Empliciti непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Empliciti, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Empliciti

EMA/463919/2019

Страница 3/3

Допълнителна информация за Empliciti:

Empliciti получава разрешение за употреба, валидно в ЕС, на 11 май 2016 г.

Допълнителна информация за Empliciti можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/empliciti

Дата на последно актуализиране на текста 09-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Empliciti 300 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Empliciti 400 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

eлотузумаб (elotuzumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Empliciti и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Empliciti

Как да използвате Empliciti

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Empliciti

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво представлява Empliciti и за какво се използва

Empliciti съдържа активното вещество елотузумаб, което представлява моноклонално антитяло

– вид протеин, чието предназначение е да разпознава и да се свързва със специфично прицелно

вещество в организма. Eлотузумаб се свързва с прицелен протеин наречен SLAMF7. SLAMF7

се открива в големи количества по повърхността на клетките на мултиплен миелом, както и на

някои клетки от имунната система (клетки естествени убийци). Когато елотузумаб се свърже

със SLAMF7 на клетките на миелома или естествените клетки убийци, той стимулира имунната

система, за да атакува и унищожи клетките на мултипления миелом.

Empliciti се използва за лечение на мултиплен миелом (рак на костния мозък) при възрастни.

Empliciti ще Ви се прилага заедно с леналидомид и дексаметазон или заедно с помалидомид и

дексаметазон. Мултипленият миелом е рак на един вид бели кръвни клетки, наречени плазмени

клетки. Tези клетки се делят безконтролно и се събират в костния мозък. Това води до

увреждане на костите и бъбреците.

Empliciti се използва, ако ракът не се е повлиял или се появява отново след определени

лечения.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Empliciti

Не трябва да Ви се прилага Empliciti:

ако сте алергични към елотузумаб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6 “Съдържание на опаковката и допълнителна

информация”). Консултирайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни в нещо.

Предупреждения и предпазни мерки

Инфузионна реакция

Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако получите някоя от

инфузионните реакции, описани в началото на точка 4. Тези нежелани реакции в повечето

случаи настъпват по време на или след инфузията на първата доза. По време на инфузията и

след това ще Ви наблюдават за признаци на такива реакции.

В зависимост от сериозността на инфузионните реакции, може да се наложи допълнително

лечение, за да се предотвратят усложнения и да се намалят симптомите, или инфузията с

Empliciti да бъде прекъсната. Когато симптомите отшумят или настъпи подобрение, инфузията

може да продължи с по-малка скорост, която постепенно да се увеличава, ако симптомите не се

появят отново. Ако получите силна инфузионна реакция, Вашият лекар може да прецени да не

се продължава лечението с Empliciti.

Преди всяка инфузия на Empliciti, ще Ви прилагат лекарства за намаляване на инфузионните

реакции (вижте точка 3 “Как да използвате Empliciti, Лекарства, които се прилагат преди всяка

инфузия”).

Преди да започне лечението с Empliciti, ще трябва да прочетете предупрежденията и

предпазните мерки в листовките на всички лекарства, които ще се прилагат в комбинация с

Empliciti, за да получите информация за тези лекарства. Когато се използва леналидомид,

трябва да се обърне специално внимание на тестовете за бременност и изискванията за

предпазване от бременност (вижте “Бременност и кърмене” в тази точка).

Деца и юноши

Empliciti не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и Empliciti

Информирайте Вашия лекар ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства.

Бременност и кърмене

За жени, които приемат Empliciti

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Не трябва да използвате Empliciti ако сте бременна, освен в случаите, когато Вашият лекар

специално го препоръчва. Ефектите на Empliciti при бременни жени или възможните

увреждания на плода не са известни.

Необходимо е да използвате ефективни контрацептивни средства докато сте на лечение с

Empliciti, ако има вероятност да забременеете.

Ако забременеете по време на лечението с Empliciti, уведомете Вашия лекар.

След като Empliciti се прилага в комбинация с леналидомид или помалидомид, трябва да

спазвате програмата за превенция на бременността за леналидомид или помалидомид,

съответно (вижте листовката на леналидомид или помалидомид). Леналидомид и

помалидомид може да увредят плода.

Не е известно дали елотузумаб преминава в кърмата или дали има някакъв риск за кърмачето.

Елотузумаб ще се прилага в комбинация с леналидомид или помалидомид, затова кърменето

трябва да бъде преустановено поради употребата на леналидомид или помалидомид.

За мъже, които приемат Empliciti

Трябва да използвате презерватив докато приемате Empliciti и в продължение на 180 дни след

спиране на лечението, за да е сигурно, че Вашата партньорка няма да забременее.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Empliciti да повлияе Вашата способност за шофиране и работа с машини. Все

пак, ако получите инфузионна реакция (треска, втрисане, високо кръвно налягане; вижте

точка 4 “Възможни нежелани реакции”), не трябва да шофирате, карате колело или работите с

машини докато реакцията отзвучи.

Empliciti съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

Как да използвате Empliciti

Какво количество Empliciti се прилага

Количеството Empliciti, което ще Ви прилагат, се изчислява въз основа на Вашето телесно

тегло.

Как се прилага Empliciti

Вие ще получите Empliciti под контрола на опитен медицински специалист. Лекарството ще се

прилага във вената (интравенозно) като капкова инфузия в продължение на няколко часа.

Empliciti се прилага в лечебни цикли, които са 28 дни (4-седмични) в комбинация с други

лекарства, използвани за лечение на мултиплен миелом

Когато се прилага в комбинация с леналидомид и дексаметазон, Empliciti се прилага, както

следва:

В цикъл 1 и 2, веднъж седмично на 1, 8, 15 и 22 ден.

В цикъл 3 и след това, веднъж на 2 седмици на 1 и 15 ден.

Когато се прилага в комбинация с помалидомид и дексаметазон, Empliciti се прилага, както

следва:

В цикъл 1 и 2, веднъж седмично на 1, 8, 15 и 22 ден.

В цикъл 3 и след това, веднъж на 4 седмици на ден 1.

Вашият лекар ще продължи да Ви лекува с Empliciti дотогава, докато състоянието Ви се

подобрява или е стабилизирано и нежеланите реакции са поносими.

Лекарства, които се прилагат преди всяка инфузия

Необходимо е преди всяка инфузия Empliciti да получавате следните лекарства, за да се

намалят възможните инфузионни реакции:

лекарство за намаляване на алергични реакции (антихистамин)

лекарство за намаляване на възпаление (дексаметазон)

лекарство за намаляване на болка и температура (парацетамол)

Ако сте пропуснали една доза Empliciti

Empliciti се използва в комбинация с други лекарства за мултиплен миелом. Ако приложението

на някое от лекарствата в лечението бъде отложено, прекъснато или прекратено, Вашият лекар

ще прецени как да бъде продължено лечението.

Ако Ви е приложен повече от необходимата доза Еmpliciti

Тъй като Empliciti се прилага от лекар, няма вероятност да Ви бъде приложена повече от

необходимата доза. В случай на предозиране, който е малко вероятен, Вашият лекар ще Ви

наблюдава за нежелани реакции.

Ако сте спрели употребата на Empliciti

Спирането на лечението с Empliciti може да преустанови ефекта на това лекарство. Не спирайте

лечението преди да сте го обсъдили с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Вашият лекар ще ги обсъди с Вас и ще ви обясни рисковете и ползите от

Вашето лечение.

При клинични изпитвания на елотузумаб има съобщения за следните нежелани реакции:

Инфузионни реакции

Употребата на Empliciti се свързва с инфузионни реакции (вижте точка 2 “Предупреждения и

предпазни мерки”). Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако се

почувствате зле по време на инфузията. По-долу е даден списък на характерните симптоми,

свързани с инфузионни реакции:

повишена температура

втрисане

високо кръвно налягане

Възможно е да се появят и други симптоми. Вашият лекар ще прецени дали да намали

скоростта на инфузията или да я прекъсне, за да овладее тези симптоми.

Други нежелани реакции

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Повишена температура

Възпалено гърло

Пневмония

Понижение на теглото

Понижен брой на бели кръвни клетки

Кашлица

Настинка

Главоболие

Диария

Чувство на умора или слабост

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Гръдна болка

Кръвни съсиреци във вените (тромбоза)

Болезнен кожен обрив с мехури (херпес зостер)

Нощно изпотяване

Промени в настроението

Понижена чувствителност, особено на кожата

Алергични реакции (свръхчувствителност)

Болка в устата/в областта на гърлото/възпалено гърло

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Внезапна животозастрашаваща алергична реакция (анафилактична реакция)

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако получите някоя от гореописаните нежелани реакции.

Не се опитвайте да лекувате симптомите с други лекарства.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички

възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани

реакции директно националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като

съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Empliciti

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и

картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

След разтваряне, приготвеният разтвор трябва незабавно да се прехвърли от флакона в

инфузионния сак.

След разреждане, инфузията трябва да бъде завършена до 24 часа след приготвяне. Продуктът

трябва да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно, инфузионният разтвор трябва

да се съхранява в хладилник (2 °C - 8 °C) до 24 часа.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Empliciti

Активното вещество е: елотузумаб.

Един флакон съдържа 300 mg или 400 mg елотузумаб.

След разтваряне, един ml концентрат съдържа 25 mg елотузумаб.

Другите съставки (помощни вещества) са: захароза, натриев цитрат (вижте точка 2

„Empliciti съдържа натрий”), лимонена киселина монохидрат и полисорбат 80.

Как изглежда Empliciti и какво съдържа опаковката

Empliciti прах за концентрат за инфузионен разтвор (прах за концентрат) представлява бяла или

почти бяла цяла или фрагментирана компактна маса, доставена в стъклен флакон.

Empliciti се предлага в опаковки по 1 флакон.

Притежател на разрешението за употреба

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Ирландия

Производител

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Loc. Fontana del Ceraso

I03012 Anagni (FR)

Италия

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics

Cruiserath Road, Mulhuddart

Dublin 15

Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Kft.

Teл.: + 359 2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: 0800 0752002 (+49 (0)89 121 42 350)

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Bristol-Myers Squibb, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 2606400

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tel: + 33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

+385

2078

România

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

Tel: +353 (0)1 483 3625

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 20833 600

Italia

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Приготвяне и приложение на Empliciti

Изчисляване на дозата

Изчислете дозата (mg) и определете колко флакона ще Ви бъдат необходими за доза (10 mg/kg

или 20 mg/kg) на база тегло на пациента. Може да са необходими повече от един флакон

Empliciti, за да се приложи цялата доза на пациента.

Общата доза елотузумаб в mg e равна на теглото на пациента в kg умножено по дозата

елотузумаб (10 или 20 mg/kg).

Реконституиране на флаконите

В асептични условия разтворете всеки флакон Empliciti с помощта на спринцовка с подходящ

размер и игла 18G или по-малкa, както е показано на Таблица 1. Възможно е да се усети леко

съпротивление при вкарването на водата за инжекции, което се счита за нормално.

Таблица 1:

Инструкции за разтваряне

Количество на

активното

вещество

Количество вода за

инжекции, необходима за

разтваряне

Краен обем на

разтворения Empliciti във

флакона

Концентрация

след разтваряне

300 mg флакон

13,0 ml

13,6 ml

25 mg/ml

400 mg флакон

17,0 ml

17,6 ml

25 mg/ml

Дръжте флакона изправен и го завъртете, за да се разтвори лиофилизираната маса. След това

обърнете флакона надолу няколко пъти, за да се разтвори праха по повърхността на флакона

или запушалката. Избягвайте енергичното разбъркване, НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ.

Лиофилизираният прах трябва да се разтвори след по-малко от 10 минути.

След като останалите твърди частици напълно се разтворят, оставете приготвения разтвор за

5 - 10 минути. Приготвеният разтвор е безцветен до бледожълт и бистър до силно

опалесцентен. Empliciti трябва да се провери визуално за наличие на частици и промяна в цвета

преди приложение. Изхвърлете разтвора, ако се наблюдават частици или промяна в цвета.

Приготвяне на инфузионния разтвор

Реконституираният разтвор трябва да се разреди с инжекционен разтвор на натриев хлорид 9

mg/ml (0,9%) или глюкоза 5% инжекционен разтвор, за да се получи крайна концентрация на

инфузията в границите между 1 mg/ml и 6 mg/ml. Обемът на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)

инжекционен разтвор или глюкоза 5% инжекционен разтвор не трябва да превишава 5 ml/kg

тегло на пациента при всяка приложена доза Empliciti.

Изчислете обема (ml) на разредителя (или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор

или глюкоза 5% инжекционен разтвор), необходим за приготвяне на инфузионния разтвора за

пациента.

Изтеглете необходимия обем за изчислената доза от всеки флакон до максимум 16 ml от 400 mg

флакон и 12 ml от 300 mg флакон. Всеки флакон съдържа излишък, за да се осигури достатъчно

обем за изтегляне.

Преместете изтеглените обеми от всички флакони, необходими за изчислената доза за този

пациент в една единична инфузионна торба, направена от поливинилхлорид или полиолефин,

съдържащ изчисления обем разредител. Внимателно разбъркайте инфузията чрез ръчно

въртене. Не разклащайте.

Empliciti е само за еднократна употреба. Изхвърлете всяка неизползвана част, останала във

флакона.

Приложение

Цялата Empliciti инфузия трябва да се приложи с инфузионна система и стерилен, непирогенен

филтър, с ниско протеинно свързване (с размер на порите 0,2-1,2 µm), с помощта на

автоматична инфузионна помпа.

Empliciti инфузия е съвместимa с:

PVC и полиолефинови контейнери

PVC инфузионни системи

полиетерсулфонови и найлонови вградени филтри с размер на порите 0,2 μm дo 1,2 μm.

Скорост на инфузията на Empliciti 10 mg/kg

Приложението на Empliciti в доза 10 mg/kg трябва да започне при скорост на инфузията

0,5 ml/min. При добра поносимост, скоростта на инфузията може да се увеличава постепенно,

както е описано в Таблица 2. Максималната скорост на инфузията не трябва да надвишава

5 ml/min.

Таблица 2:

Скорост на инфузията на Empliciti 10 mg/kg

Цикъл 1, доза 1

Цикъл 1, доза 2

Цикъл 1, доза 3 и 4 и всички

последващи цикли

Интервал от

време

Скорост

Интервал от

време

Скорост

Скорост

0 - 30 min

0,5 ml/min

0 - 30 min

3 ml/min

5 ml/min*

30 - 60 min

1 ml/min

≥ 30 min

4 ml/min*

≥ 60 min

2 ml/min*

Продължете с тази скорост до приключване на инфузията.

Скорост на инфузията на Empliciti 20 mg/kg

Приложението на Empliciti в доза 20 mg/ml трябва да започне при скорост на инфузията

3 ml/min. Ако инфузията се понася добре, скоростта на инфузията може да се увеличава

стъпаловидно, както е описано в Таблица 3. Максималната скорост на инфузията не трябва да

надвишава 5 ml/min.

При пациентите, които са достигнали до 5 ml/min при доза от 10 mg/kg, скоростта трябва да се

намали до 3 ml/min при първата инфузия от 20 mg/kg.

Tаблица 3:

Скорост на инфузията на Empliciti 20 mg/kg

Доза 1

Доза 2 и всички последващи дози

Интервал от време

Скорост

Скорост

0 - 30 min

3 ml/min

5 ml/min*

≥ 30 min

4 ml/min*

Продължете с тази скорост до приключване на инфузията.

Empliciti инфузия трябва да се използва незабавно. Ако не се използва веднага, периодът на

използване и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и

обикновено не трябва да надвишават 24 часа при температура 2°C - 8°C на защитено от

светлина място. Приготвеният или разреден разтвор да не се замразява. Инфузионният разтвор

може да се съхранява за максимум 8 часа от общо 24 часа при температура 20°C − 25°C и

стайна светлина. Този 8-часов период трябва да включва и времето за приложение на продукта.

Изхвърляне

Не съхранявайте неизползваната част от инфузионния разтвор за повторна употреба.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.