Empliciti

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Elotuzumab

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L01FX08

INN (Международно Name):

elotuzumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Множествена миелома

Терапевтични показания:

Empliciti е посочено в комбинация с леналидомидом и дексаметазоном за лечение на множествена миеломы при възрастни пациенти, които са получили най-малко един курс на терапия (виж раздели 4. 2 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-05-11

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EMPLICITI 300 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
EMPLICITI 400 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
eлотузумаб (elotuzumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Empliciti и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Empliciti
3.
Как да използвате Empliciti
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Empliciti
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EMPLICITI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Empliciti съдържа активното вещество
елотузумаб, което представлява
моноклонално антитяло
– вид протеин, чието предназначение е
да разпознава и да се свързва със
специфично при
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Empliciti 300 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Empliciti 400 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Empliciti 300 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон с прах съдържа 300 mg
елотузумаб (elotuzumab)*.
Empliciti 400 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон с прах съдържа 400 mg
елотузумаб (elotuzumab).
След разтваряне, всеки ml концентрат
съдържа 25 mg елотузумаб.
* Елотузумаб се получава чрез
рекомбинантна ДНК технология в NS0
клетки.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор (прах за концентрат)
Бял или почти бял прах под формата на
цяла или фрагментирана компактна
маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Empliciti, в комбинация с леналидомид и
дексаметазон, е показан за лечение на
мултиплен
миелом при възрастни пациенти, които
са получили поне една предходна
терапия (вж.
точки 4.2 и 5.1).
Empliciti в комбинация с помалидомид и
дексаметазон е показан за лечение на
възрастни
пациенти с рецидивирал и рефрактерен
мултиплен миелом
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-06-2023
Листовка Листовка чешки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-06-2023
Листовка Листовка датски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-06-2023
Листовка Листовка немски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-06-2023
Листовка Листовка естонски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-06-2023
Листовка Листовка гръцки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-06-2023
Листовка Листовка английски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-10-2019
Листовка Листовка френски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-06-2023
Листовка Листовка италиански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-10-2019
Листовка Листовка латвийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-10-2019
Листовка Листовка литовски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-06-2023
Листовка Листовка унгарски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-06-2023
Листовка Листовка малтийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-10-2019
Листовка Листовка полски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-06-2023
Листовка Листовка португалски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-10-2019
Листовка Листовка румънски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-06-2023
Листовка Листовка словашки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-06-2023
Листовка Листовка словенски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-10-2019
Листовка Листовка фински 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-06-2023
Листовка Листовка шведски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-06-2023
Листовка Листовка норвежки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-06-2023
Листовка Листовка исландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-06-2023
Листовка Листовка хърватски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите