Combivir

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

lamivudine, azt

Предлага се от:

ViiV Healthcare BV

АТС код:

J05AR01

INN (Международно Name):

lamivudine, zidovudine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Combivir is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection.

Каталог на резюме:

Revision: 37

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-03-18

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
COMBIVIR 150 MG/300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ламивудин/зидовудин
(lamivudine/zidovudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Combivir и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Combivir
3.
Как да приемате Combivir
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Combivir
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА COMBIVIR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
COMBIVIR СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
ИНФЕКЦИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ ЧОВЕШКИЯ
ИМУНО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Combivir 150 mg/300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
ламивудин (lamivudine) и 300 mg зидовудин
(zidovudine).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка 150 mg/300 mg съдържа 0,945 mg
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до почти бели филмирани таблетки,
с формата на капсула, делителна черта
и гравиран
надпис “GXFC3” на двете страни.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Combivir е показан за комбинирано
антиретровирусно лечение на инфекция
с човешкия
имунодефицитен вирус (Human Immunodeficiency
Virus-HIV) (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар с опит в лечението на НIV
инфекцията.
Combivir може да се приема с или без храна.
С цел осигуряване прилагането на
цялата доза най-добре е
таблетката(ите) да се поглъщат без
да се разтрошават. При пациентите,
които не могат да поглъщат таблетки,
таблетките може да
се разтрошават и да бъдат добавяни към
малко количество полутвърда храна или
течност, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-08-2022
Листовка Листовка чешки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-08-2022
Листовка Листовка датски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-08-2022
Листовка Листовка немски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-08-2022
Листовка Листовка естонски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-08-2022
Листовка Листовка гръцки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-08-2022
Листовка Листовка английски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-02-2017
Листовка Листовка френски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-08-2022
Листовка Листовка италиански 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-02-2017
Листовка Листовка латвийски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-02-2017
Листовка Листовка литовски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-08-2022
Листовка Листовка унгарски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-08-2022
Листовка Листовка малтийски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-02-2017
Листовка Листовка нидерландски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-02-2017
Листовка Листовка полски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-08-2022
Листовка Листовка португалски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-02-2017
Листовка Листовка румънски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-08-2022
Листовка Листовка словашки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-08-2022
Листовка Листовка словенски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-02-2017
Листовка Листовка фински 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-08-2022
Листовка Листовка шведски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-08-2022
Листовка Листовка норвежки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-08-2022
Листовка Листовка исландски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-08-2022
Листовка Листовка хърватски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-02-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите