Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel, Acetylsalicylic acid

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

B01AC30

INN (Международно Name):

clopidogrel, acetylsalicylic acid

Терапевтична група:

комбинация

Терапевтична област:

Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Клопидогрел/ацетилсалициловата киселина ТЕВА е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, вече приемащи клопидогрел и Ацетилсалицилова киселина (АСК). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина Тева е фиксирана комбинация дози лекарства за продължаване на терапия в:не на възхода на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не‑Q‑инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionST подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2014-09-01

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
КЛОПИДОГРЕЛ/АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВА
КИСЕЛИНА TEVA 75 MG/75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел/ацетилсалицилова
киселина
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Teva и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Teva
3.
Как да приемате
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Teva 75 mg/75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като хидрогенфосфат) и 75
mg
ацетилсалицилова киселина (AСК).
Помощнo(и) веществo(а) с известно
действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 102,6 mg
лактоза (като лактоза монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти филмирани таблетки с форма на
капсула. Таблетките са с дължина 14,0 mm и
широчина
6,8 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Teva е показан за превенция на
атеротромботични
събития при възрастни пациенти, които
вече вземат и клопидогрел, и
ацетилсалицилова
киселина (AСК).
Клопидогрел/Ацетилсалицилова
киселина Teva
е комбиниран лекарствен продукт с
фиксирана
доза за продължаване на лечението при:

остър коронарен синдром без елевация
на ST сегмент (нестабилна стенокардия
или
инфаркт на миокарда без Q-вълна),

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-04-2017
Листовка Листовка чешки 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-04-2017
Листовка Листовка датски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-04-2017
Листовка Листовка немски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-04-2017
Листовка Листовка естонски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-04-2017
Листовка Листовка гръцки 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-04-2017
Листовка Листовка английски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-04-2017
Листовка Листовка френски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-04-2017
Листовка Листовка италиански 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-04-2017
Листовка Листовка латвийски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-04-2017
Листовка Листовка литовски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-04-2017
Листовка Листовка унгарски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-04-2017
Листовка Листовка малтийски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-04-2017
Листовка Листовка нидерландски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-04-2017
Листовка Листовка полски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-04-2017
Листовка Листовка португалски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-04-2017
Листовка Листовка румънски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-04-2017
Листовка Листовка словашки 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-04-2017
Листовка Листовка словенски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-04-2017
Листовка Листовка фински 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-04-2017
Листовка Листовка шведски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-04-2017
Листовка Листовка норвежки 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-04-2017
Листовка Листовка исландски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-04-2017
Листовка Листовка хърватски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-04-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите