Quetiapine Accord 200 mg film - coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
21-11-2022

Sẵn có từ:

Accord Healthcare Limited

Mã ATC:

N05AH4

Liều dùng:

200 mg film - coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Quetiapine Accord, 200 mg film - coated tablets x 6; x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100

Ngày ủy quyền:

2015-01-09

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này