Irbesartan Accord 150 mg film-coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
21-03-2022
Sẵn có từ:
Accord Healtcare Limited, UK
Mã ATC:
C09CA4
Liều dùng:
150 mg film-coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Irbesartan Accord, 150 mg film - coated tablets x 8 x14 x 28
Số ủy quyền:
20110600
Ngày ủy quyền:
2015-09-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này