Irbesartan Accord 150 mg film-coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
21-03-2022

Sẵn có từ:

Accord Healtcare Limited, UK

Mã ATC:

C09CA4

Liều dùng:

150 mg film-coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Irbesartan Accord, 150 mg film - coated tablets x 8 x14 x 28

Ngày ủy quyền:

2015-09-09

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này