Vistide

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-01-2015

Aktiva substanser:
cidofovir
Tillgänglig från:
Gilead Sciences International Limited
ATC-kod:
J05AB12
INN (International namn):
cidofovir
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
Cytomegalovirus Retinit
Terapeutiska indikationer:
Vistide är indicerat för behandling av cytomegalovirus-retinit hos patienter med förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) och utan nedsatt njurfunktion. Vistide ska endast användas när andra läkemedel anses olämpliga.
Produktsammanfattning:
Revision: 21
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000121
Tillstånd datum:
1997-04-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000121

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

19-01-2015

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

19-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

19-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

19-01-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Vistide 75 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning

Cidofovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Vistide är och vad det används för

Innan du använder Vistide

Hur du använder Vistide

Eventuella biverkningar

Hur Vistide ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

Vad Vistide är och vad det används för

Vistide används för behandling av en ögoninfektion som kallas CMV-retinit hos patienter med

AIDS (förvärvat immunbristsyndrom).

Vistide botar inte CMV-retinit men kan förbättra ditt

tillstånd genom att fördröja sjukdomsförloppet.

Säkerhet och effekt hos Vistide har inte visats vid andra sjukdomar än CMV-retinit hos patienter med

AIDS.

Vistide måste ges av sjukvårdspersonal (läkare eller sjuksköterska) i sjukhusmiljö.

Vad är CMV-retinit?

CMV-retinit är en ögoninfektion orsakad av ett virus som kallas cytomegalovirus (CMV). CMV

angriper ögats näthinna och kan orsaka synförlust och eventuellt leda till blindhet. Patienter med AIDS

lider stor risk att utveckla CMV-retinit eller andra former av CMV-sjukdomar, till exempel kolit (en

inflammatorisk tarmsjukdom). Det är nödvändigt att behandla CMV-retinit för att minska risken för

blindhet.

Vistide är ett antiviralt läkemedel, som genom att störa virusets DNA-produktion förhindrar att CMV

kopierar sig själv.

2.

Innan du använder Vistide

Använd inte Vistide

Om du är allergisk (överkänslig)

mot cidofovir eller mot något av övriga innehållsämnen i

Vistide.

Om du någonsin har haft en njursjukdom.

Om du inte kan ta läkemedlet probenecid

pga allvarlig allergi mot probenecid eller andra

läkemedel som innehåller sulfa (t ex sulfametoxazol).

Om något av detta gäller dig, ska du prata med din läkare.

Du får inte ges Vistide.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Var särskilt försiktig med Vistide

Skador på njurarna är den huvudsakliga biverkningen under Vistide-behandling.

För att

minska risken för njurskador kommer du att få

intravenös vätska (fysiologisk koksaltlösning)

före varje dos av Vistide och

probenecidtabletter

före och efter varje dos av Vistide (se

avsnitt 3 nedan för mer information). Din läkare kan också råda dig att dricka stora mängder

vätska. Din läkare kommer att kontrollera din njurfunktion före varje dos Vistide. Om det

uppstår någon förändring i njurfunktionen kommer din läkare eventuellt att stoppa Vistide-

behandlingen.

Tala om för din läkare om du har diabetes mellitus (sockersjuka).

Pga risken att utveckla

undertryck i ögat

(ögonhypotoni)

skall Vistide användas med försiktighet hos patienter med

diabetes.

Under behandlingen med Vistide kommer du att genomgå regelbundna

ögonundersökningar

för att se om dina ögon blir irriterade, inflammerade eller svullna.

Om du

drabbas av smärta, rodnad eller klåda i ögonen eller om din syn förändras ska du

omedelbart rapportera detta till din läkare.

Vistide har orsakat minskad testikelvikt och minskning av antalet spermier

(hypospermi)

försöksdjur. Trots att detta inte iakttagits vid test på människor, kan sådana förändringar inträffa

och orsaka infertilitet (oförmåga att få barn).

Män bör använda barriärpreventivmetoder

under och 3 månader efter behandling med Vistide.

Vistide används inte för att behandla hiv-infektion. Vistide hindrar inte överföring av hiv-

infektion från dig till andra och

du ska därför vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att

smitta andra.

Användning för barn

Vistide har inte testats på barn. Därför

skall detta läkemedel ej användas på barn.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,

även receptfria sådana då dessa kan interagera med Vistide eller probenecid.

Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du får andra läkemedel som kan skada

njurarna.

Till dessa hör:

tenofovirinnehållande läkemedel, som används i behandlingen av hiv-1-infektion och/eller

kronisk hepatit B-infektion

aminoglykosider, pentamidin eller vankomycin (för bakteriella infektioner)

amfotericin B (för svampinfektioner)

foskarnet (för virusinfektioner)

adefovir (för HBV-infektion)

Du skall sluta ta dessa läkem

edel

minst 7 dagar

innan du tar Vistide.

Probenecid kan påverka andra läkemedel som är vanliga i behandling av AIDS och AIDS-

relaterade sjukdomar, såsom zidovudin (AZT). Om du använder zidovudin skall du rådfråga din

läkare om det kan vara lämpligt att tillfälligt sluta ta zidovudin eller minska zidovudindosen

med 50% de dagar du får Vistide och probenecid.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Det har ej undersökts om Vistide och samtidig behandling med hiv-proteashämmare skall

undvikas.

Användning av Vistide med mat och dryck

Intag av mat

skall ske innan du ges Vistide. Din läkare kan råda dig att dricka stora mängder vätska

innan du får Vistide.

Graviditet och amning

Du skall inte behandlas med Vistide om du är gravid.

Om du blir gravid medan du får detta

läkemedel skall du omedelbart meddela din läkare. Vistide har visat sig orsaka fosterskador hos

djur, och skall inte användas under graviditeten om inte de potentiella fördelarna uppväger den

eventuella risken för fostret.

Om du kan bli gravid måste du använda en effektiv

preventivmetod

som hindrar att du blir gravid under Vistide-behandlingen och en månad

därefter.

Du skall inte behandlas med Vistide om du ammar.

Det är inte känt om Vistide överförs till

barnet via bröstmjölk. Eftersom många läkemedel överförs via bröstmjölk, bör ammande

mödrar sluta med Vistide-behandlingen eller sluta amma om behandlingen med Vistide

fortsätter.

I allmänhet bör inte hiv-infekterade kvinnor amma

för att undvika att överföra hiv via

mjölken till sina spädbarn.

Körförmåga och användning av maskiner

Vistide kan orsaka kortvariga biverkningar såsom trötthet och svaghet.

Om du kör bil eller sköter en

maskin, skall du fråga din läkare

om du bör undvika sådana sysslor med hänsyn till din sjukdom

och hur du tolererar läkemedlet.

Viktig information om några innehållsämnen i Vistide

Detta läkemedel innehåller 2,5 mmol (eller 57 mg) natrium per injektionsflaska vilket bör beaktas om

du står på en saltfattig kost.

3.

Hur du använder Vistide

Vistide ges som intravenös infusion (dropp i en ven).

Det får

inte

ges med andra metoder, såsom

genom intraokulär injektion (direkt injektion i ögat), eller topikalt (på huden). Vistide måste ges av

läkare eller sjuksköterska med lämplig erfarenhet av att behandla människor med AIDS.

Läkaren eller sjuksköterskan kommer att föra över lämplig dos Vistide från injektionsflaskan till en

infusionspåse som innehåller 100 ml 0,9% (fysiologisk) koksaltlösning. Hela innehållet i påsen

kommer att ges som dropp i din ven med jämn takt under 1 timme med hjälp av en vanlig

infusionspump. Rekommenderad dos, doseringsfrekvens eller dropphastighet får inte överskridas. I

slutet av denna bipacksedel finns mer information för sjukvårdspersonal om hur Vistide ska

administreras.

För att minska risken för njurskada måste probenicidtabletter och intravenös vätska

(fysiologisk koksaltlösning) ges samma dag som varje Vistide-infusion.

(Se delavsnitten "Hur du

tar probenicid tillsammans med Vistide" och "Hur intravenösa vätskor ges före Vistide" nedan.)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Dos för vuxna

Den dos du behöver kommer att beräknas baserad på din kroppsvikt.

Inledande behandling

Den rekommenderade dosen Vistide hos patienter med normal njurfunktion är 5 mg per kg kroppsvikt

given

en gång i veckan under två veckor i följd

Underhållsbehandling

Fortsatt behandling påbörjas två veckor efter avslutad inledande behandling. Den rekommenderade

fortsättningsdosen Vistide hos patienter med normal njurfunktion är 5 mg per kg kroppsvikt given

en

gång varannan vecka

Dosjustering

Om du har njurproblem

är Vistide kanske inte ett lämpligt läkemedel för dig. Urin- och blodprover

kommer att tas före varje Vistide-infusion. Dessa kommer att användas för att kontrollera

njurfunktionen. Behandlingen med Vistide kan komma att avbrytas hos de patienter där man finner att

njurfunktionen har försämrats. Detta avgörs från fall till fall.

Om du av misstag fått en större dos Vistide än läkaren bestämt,

skall du omedelbart meddela din

läkare.

Hur du tar probenecid tillsammans med Vistide

Probenecidtabletter ges för att minska risken för njurskador.

Du måste ta 3 doser

probenecidtabletter via munnen samma dag som Vistide så som visas i tabellen nedan.

Tid

Dos

3 timmar före start av Vistide-infusion

2 g probenecid

2 timmar efter avslutad Vistide-infusion

1 g probenecid

8 timmar efter avslutad Vistide-infusion

1 g probenecid

Totalt

4 g probenecid

Probenecid skall bara tas den dag som Vistide ges.

Hur intravenösa vätskor ges före Vistide

Fysiologisk koksaltlösning ges för att minska risken för njurskador.

Före varje Vistide-dos får du

totalt 1 liter 0,9% (fysiologisk) koksaltlösning intravenöst (som dropp i en ven). Infusionen av

koksaltlösningen sker under 1 timmes tid omedelbart före Vistide-infusionen. Om du tål ytterligare

vätskebelastning, kan din läkare ge dig ytterligare 1 liter vätska. I så fall skall den andra litern ges

under 1 till 3 timmar, antingen med början samtidigt med Vistide-infusionen eller omedelbart efter det

att infusionen avslutats. Din läkare kan också säga åt dig dricka stora mängder vätska.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel

kontakta läkare eller apotekspersonal

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Vistide orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna försvinner vanligen när man avbryter Vistide-behandlingen.

Om några biverkningar

blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information,

kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Den vanligast förekommande biverkningen av Vistide är njurskada.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Mycket vanliga biverkningar

(Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

låg halt av vita blodkroppar, huvudvärk, illamående, kräkningar, äggviteämnen i urinen, ökad

mängd kreatinin i blodet (ett mått på din njurfunktion), håravfall, utslag, svaghet/trötthet och

feber.

Vanliga biverkningar

(Dessa kan förekomma hos 1 till 10 användare av 100)

inflammation i ögat, minskat tryck i ögonen, andningssvårigheter med tung andning eller

andfåddhet, diarré samt frossa.

Om smärta, rodnad eller klåda i ögat eller synförändring uppstår, skall detta omedelbart

rapporteras till din läkare

så att din behandling kan omprövas.

Ytterligare biverkningar som rapporterats efter att Vistide introducerats på marknaden är njursvikt,

skada på njurtubuliceller, inflammation i bukspottkörteln och hörselnedsättning.

Eventuella biverkningar av probenecid

Mycket vanliga biverkningar som möjligen är relaterade till probenecid

(Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

illamående, kräkningar, utslag och feber.

Vanliga biverkningar som möjligen är relaterade till probenecid

(Dessa kan förekomma hos 1 till 10 användare av 100)

huvudvärk, svaghet/trötthet, frossa och allergiska reaktioner.

För att minska risken för illamående och/eller kräkningar i samband med probenecidbehandling,

bör

du äta före varje dos

. Din läkare kan rekommendera dig att ta andra läkemedel såsom läkemedel mot

illamående och kräkningar, antihistaminer mot allergi och/eller paracetamol för att minska

biverkningarna av probenecid.

Probenecid kan också orsaka biverkningar såsom minskad aptit, sår i munnen, rodnad, håravfall, yrsel,

minskad mängd röda blodkroppar och ökat behov av att kasta vatten. Allergiska reaktioner med

inflammation i huden, klåda, hudutslag och i sällsynta fall svåra allergiska reaktioner och allvarliga

hudreaktioner har förekommit. Det har också förekommit rapporter med minskat antal vita

blodkroppar, lever- och njurskador och nedbrytning av röda blodkroppar. Minskad mängd

blodkroppar och blodplättar har också förekommit.

Din läkare ska därför använda sig av den aktuella produktinformationen för probenecid angående

säkerheten för produkten innan du får probenicid.

Du ska också läsa bipacksedeln för probenicid.

5.

Hur Vistide ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Vistide 75 mg/ml är cidofovir.

Varje ml innehåller 75 mg vattenfri

cidofovir. Varje injektionsflaska innehåller 375 mg/5 ml vattenfri cidofovir.

Övriga innehållsämnen är

Natriumhydroxid

Saltsyra

Vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vistide är ett sterilt koncentrat till infusionsvätska som tillhandahålls i genomskinliga injektionsflaskor

av glas innehållande 375 mg av den verksamma substansen, vattenfri cidofovir, i 5 ml vatten för

injektionsvätskor med en koncentration av 75 mg/ml. Lösningens pH-värde är justerat med

natriumhydroxid (och vid behov saltsyra) och innehåller inga konserveringsmedel.

Innehavare av godkännande för försäljning

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

Tillverkare

Gilead Sciences Limited

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill Co. Cork

Irland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

България

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Česká republika

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o. o.

Tel: + 48 22 262 8702

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

România

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Denna bipacksedel godkändes senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Injektionsflaskorna med Vistide kontrolleras visuellt före behandlingen. Om det finns synliga partiklar

eller om vätskan är missfärgad skall injektionsflaskan ej användas.

Läm

pliga försiktighetsåtgärder, såsom användning av lämplig skyddsutrustning vid beredning,

administrering och hantering av Vistide-avfall, rekommenderas. Beredning av Vistide utspädd lösning

bör ske i biologiska säkerhetsdragskåp med laminärt luftflöde. Personal som hanterar den

färdigberedda lösningen bör använda skyddshandskar, skyddsglasögon, samt skyddsrock med hel

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

framdel och trikåmuddar. Om Vistide kommer i kontakt med huden skall området tvättas samt sköljas

grundligt med vatten.

Lämplig dos av Vistide ska överföras från injektionsflaskan till en infusionspåse som innehåller

100 ml 0,9% (fysiologisk) koksaltlösning. Hela innehållet i påsen ska infunderas i patientens ven med

jämn takt under 1 timme med hjälp av en vanlig infusionspump. Rekommenderad dos,

doseringsfrekvens eller dropphastighet får inte överskridas.

Vistide är kemiskt stabilt när det blandats med koksaltlösning i glasflaskor och infusionspåsar som

tillverkats antingen av sammansättningar med polyvinylklorid (PVC) eller av sampolymeriserad plast

av etylen/propylen, samt i PVC-baserade luftade infusionsaggregat. Andra typer av infusionsaggregat

och infusionspåsar har inte studerats.

Det har inte undersökts om Vistide går att blanda med Ringer-lösning, Ringer-lösning med laktat eller

bakteriostatiska infusionsvätskor.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska läkemedlet användas omedelbart.

Kemisk och fysikalisk hållbarhet efter beredning har visats för upp till 24 timmar vid 2-8°C när

spädningen gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Förvaring under

längre period än 24 timmar eller förvaring i frys rekommenderas ej. Låt kylförvarade lösningar bli

rumstempererade innan de används.

Vistide levereras i engångsinjektionsflaskor. Delvis använda injektionsflaskor måste kastas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Vistide 75 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml innehåller 75 mg vattenfri cidofovir. Varje injektionsflaska innehåller 375 mg/5 ml vattenfri

cidofovir som aktiv substans.

Hjälpämnen:

Varje injektionsflaska à 5 ml innehåller ungefär 2,5 mmol (eller 57 mg) natrium som en beståndsdel i

ett av hjälpämnena.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Klar lösning.

Lösningens pH är justerat till 7,4.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Vistide är avsett för behandling av CMV-retinit hos vuxna med förvärvat immunbristsyndrom

(AIDS)

och som inte har nedsatt njurfunktion. Vistide ska endast användas då andra läkemedel har bedömts

vara olämpliga.

4.2

Dosering och administreringssätt

Denna behandling bör förskrivas av läkare med erfarenhet av hiv-infektioner.

Inför varje administrering av Vistide skall serumkreatinin och proteinnivåer i urinen undersökas.

Vistide ska administreras tillsammans med peroralt probenecid och intravenös natriumklorid på det

sätt som beskrivs nedan (se avsnitt 4.4 för rekommendationer och avsnitt 6.6 för information om

tillhandahållande av probenecid).

Dosering

Vuxna:

Induktionsbehandling.

Den rekommenderade dosen av cidofovir är 5 mg/kg kroppsvikt en gång i

veckan under två veckor i följd (givet som

en intravenös infusion

med konstant hastighet under en

timme).

Underhållsbehandling.

Den rekommenderade underhållsdosen för cidofovir är 5 mg/kg kroppsvikt en

gång varannan vecka (givet som

en intravenös infusion

med konstant hastighet under en timme).

Underhållsbehandlingen påbörjas två veckor efter avslutad induktionsbehandling.

Avbrott i underhållsbehandlingen med cidofovir bör övervägas i enlighet med lokala

rekommendationer för behandling av hiv-infekterade patienter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Äldre patienter:

Säkerhet och effekt hos Vistide har ej fastställts vid behandling av CMV-sjukdom hos patienter som är

över 60 år. Eftersom äldre personer ofta har nedsatt glomerulär filtration, bör man vara särskilt noga

med att undersöka njurfunktionen före och under behandling med Vistide.

Njurinsufficiens:

Njurinsufficiens [kreatininclearance ≤ 55 ml/min eller ≥ 2+ proteinuri (≥ 100 mg/dl)] utgör en

kontraindikation till behandling med Vistide (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Leverinsufficiens:

Säkerheten och effekten av Vistide har ej fastställts hos patienter med leversjukdom och ska därför

användas med försiktighet hos den här patientgruppen.

Pediatrisk population:

Säkerhet och effekt för Vistide för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Vistide rekommenderas inte till barn under 18 år.

Administreringssätt

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet:

Lämpliga försiktighetsåtgärder, såsom användning av lämplig skyddsutrustning vid beredning,

administrering och hantering av Vistide-avfall, rekommenderas. Beredningen av Vistide färdigberedd

lösning bör ske i biologiska säkerhetsdragskåp med laminärt luftflöde. Personal som hanterar den

färdigberedda lösningen bör använda skyddshandskar, skyddsglasögon, samt skyddsrock med hel

framdel och trikåmuddar. Om Vistide kommer i kontakt med huden skall området tvättas samt sköljas

grundligt med vatten. (Se avsnitt 6.6.)

Vistide är endast avsett för intravenös infusion. Rekommenderad dos, doserings-frekvens eller

infusionshastighet får ej överskridas. Vistide skall spädas i 100 ml 0,9% (isoton) natriumkloridlösning

före administrering. Infundera hela volymen intravenöst till patienten med en konstant hastighet under

en timmes tid med hjälp av en infusionspump av standardtyp. För att minimera risken för

nefrotoxicitet skall peroralt probenecid och intravenös prehydrering med natriumklorid ges

tillsammans med varje Vistide-infusion (se avsnitt 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Administration av cidofovir är kontraindicerat hos patienter som inte kan ges probenecid eller andra

sulfainnehållande läkemedel (se avsnitt 4.4 Prevention av nefrotoxicitet).

Vistide är kontraindicerat hos patienter med njurinsufficiens (se avsnitt 4.2).

Samtidig behandling med Vistide och andra potentiellt nefrotoxiska läkemedel är kontraindicerad (se

avsnitt 4.4).

Direkt intraokulär injektion av Vistide är kontraindicerad; en direkt injektion kan medföra avsevärt

minskat intraokulärt tryck och minskad synförmåga.

4.4

Varningar och försiktighet

Vistide är endast avsett för intravenös infusion och skall inte ges med andra metoder såsom intraokulär

injektion eller topikalt. Vistide skall endast ges via intravenös infusion i vener med tillräckligt

blodflöde för att främja snabb utspädning och distribution.

Säkerhet och effekt hos Vistide har inte visats vid andra sjukdomar än CMV-retinit hos vuxna med

AIDS.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Njurinsufficiens/Hemodialys

Behandling med Vistide skall ej inledas hos patienter med kreatininclearance ≤ 55 ml/min, eller ≥ 2+

proteinuri (≥ 100 mg/dl), eftersom de optimala induktions- och underhållsdoserna hos patienter med

måttligt till svårt nedsatt njurfunktion inte är kända. Effekt och säkerhet av cidofovirbehandling vid

dessa tillstånd har ej fastställts.

Högpermeabilitets-hemodialys (”high flux” hemodialys) har visat sig sänka serumnivåerna av

cidofovir med ungefär 75%. Den dosfraktion som extraheras vid hemodialys är 51,9 ± 11,0%.

Nefrotoxicitet

Dosberoende nefrotoxicitet utgör den huvudsakliga dosbegränsande faktorn vid behandling med

cidofovir (se avsnitt 4.8). Säkerheten för cidofovir har inte undersökts hos patienter som får andra

kända potentiellt nefrotoxiska medel (t ex tenofovir, aminoglykosider, amfotericin B, foskarnet,

intravenöst pentamidin, adefovir och vankomycin).

Vistide skall inte administreras samtidigt med läkemedel som innehåller tenofovirdisoproxilfumarat på

grund av risken för Fanconis syndrom (se avsnitt 4.5).

Det rekommenderas att avsluta potentiellt nefrotoxiska medel åtminstone 7 dagar före start av

cidofovir.

Patienter som behandlades med 3,0 mg/kg, 5,0 mg/kg eller 10 mg/kg utan samtidig

probenecidbehandling visade tecken på cellskada i proximala tubuli, med t ex glukosuri, minskningar

av serumfosfat, urinsyra och bikarbonat samt förhöjt serumkreatinin. Tecknen på nefrotoxicitet var

partiellt reversibla hos en del patienter. Samtidig behandling med probenecid är nödvändigt för att

undvika uttalad nefrotoxicitet och för att bibehålla en acceptabel risk-nytta balans för

cidofovirbehandlingen.

Prevention av nefrotoxicitet

Behandlingen måste ges tillsammans med peroralt probenecid och advekvat intravenös prehydrering

med natriumkloridlösning (se avsnitt 6.6 för information om hur probenecid kan erhållas) med varje

cidofovirdos. I samtliga kliniska studier som är relevanta för utvärdering av klinisk effekt gavs

probenecid tillsammans med cidofovir. Två gram probenecid skall ges 3 timmar före cidofovirdosen

samt 1 g 2 timmar och 8 timmar efter avslutad cidofovirinfusion given under en timme (totalt 4 g). För

att minska risken för kräkningar och/eller illamående som förknippas med tillförsel av probenecid, bör

patienterna uppmanas att inta föda före varje probeneciddos. Ett antiemetikum kan behöva användas.

Hos patienter som utvecklar symptom på allergi eller överkänslighet mot probenecid (t.ex. utslag,

feber, frossa och anafylaxi), bör man överväga profylaktisk eller terapeutisk användning av lämpligt

antihistamin och/eller paracetamol.

Administrering av cidofovir är kontraindicerat hos patienter som inte kan ges probenecid pga kliniskt

signifikant överkänslighet mot den aktiva substansen eller läkemedlet eller mot andra läkemedel som

innehåller sulfa. Användning av cidofovir utan samtidig behandling med probenecid har inte

undersökts kliniskt. Desensibilisering med probenecid rekommenderas inte.

Förutom probenecid skall patienten ges sammanlagt 1 liter 0,9% (isoton) natriumkloridlösning

intravenöst omedelbart före varje cidofovirinfusion. Patienter som tål en större vätskebelastning kan få

totalt 2 liter 0,9% natriumkloridlösning i samband med varje cidofovirdos. Den första litern

natriumkloridlösning bör ges intravenöst under en timmes tid omedelbart före cidofovirinfusionen och

den andra litern, om den sätts in, bör infunderas under 1-3 timmar antingen samtidigt med

cidofovirinfusionen eller omedelbart efter avslutandet av denna.

Behandlingen med cidofovir bör avbrytas, och intravenös hydrering lämpligen insättas, om

serumkreatinin ökar med ≥ 44 µmol/l (≥ 0,5 mg/dl) eller om bestående proteinuri ≥ 2+ utvecklas. Hos

patienter som visar proteinuri ≥ 2+ skall intravenös hydrering insättas och testet upprepas. Om

patienten efter hydrering fortfarande uppvisar proteinuri ≥ +2, skall behandlingen med cidofovir sättas

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ut. Fortsatt administrering av cidofovir till patienter med bestående proteinuri ≥ 2+ efter intravenös

hydrering kan ge ytterligare skador i den proximala tubulin, med glukosuri, minskning av serumfosfat,

urinsyra och bikarbonat samt en ökning av serumkreatinin.

Vid förändringar i njurfunktionen måste uppehåll eller möjligtvis utsättning av behandlingen göras.

För de patienter som helt återhämtar sig efter renal toxicitet orsakad av cidofovir, har risk-nytta

balansen för återinsättning inte utvärderats.

Behandlingskontroll

Proteinuri tycks vara en tidig och känslig markör för cidofovirinducerad nefrotoxicitet. Patienter som

behandlas med cidofovir måste få sina värden på serumkreatinin och proteinnivåer i urinen bestämda

med prover tagna inom 24 timmar före varje dos av cidofovir. Differentialräkning av leukocyter bör

också göras innan varje dos av cidofovir (se avsnitt 4.8).

Ögonhändelser

Patienter som får cidofovir ska uppmanas att regelbundet genomgå oftalmologiska undersökningar för

att upptäcka eventuell uveit/irit och okulär hypotoni. I händelse av uveit/irit ska cidofovir ej längre ges

om inget svar ses efter behandling med topikal kortikosteroid eller om tillståndet försämras, eller om

irit/uveit uppträder igen efter framgångsrik behandling.

Övrigt

Cidofovir bör betraktas som potentiellt carcinogent hos människa (se avsnitt 5.3).

Försiktighet bör iakttagas då cidofovir behandling övervägs hos patienter med diabetes mellitus på

grund av de potentiellt förhöjda riskerna att utveckla okulär hypotoni.

Manliga patienter bör informeras om att cidofovir i djurförsök förorsakat testikelviktminskning och

hypospermi. Trots att dessa förändringar ej har påvisats i kliniska studier, finns en risk att de kan

drabba även människor och orsaka infertilitet. Män bör rådas till att använda barriärpreventivmetoder

under och 3 månader efter behandling med cidofovir (se avsnitt 4.6 och 5.3).

Lämpliga åtgärder ska fortsättningsvis vidtagas för att hindra spridningen av hiv.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller ungefär 2,5 mmol (eller 57 mg) natrium per injektionsflaska vilket bör

beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det finns en risk för att samtidig behandling med Vistide och produkter som innehåller

tenofovirdisoproxilfumarat kan leda till en farmakodynamisk interaktion och öka risken för Fanconis

syndrom (se avsnitt 4.4).

Probenecid ökar zidovudins AUC. Patienter som behandlas med bägge läkemedlen ska övervakas

noggrant med avseende på zidovudininducerad hematologisk toxicitet.

För andra NRTI-läkemedel som ges samtidigt som probenecid, hänvisas till lämpliga

rekommendationer i respektive produktinformation.

Interaktioner mellan cidofovir/probenecid och anti-hiv-läkemedel eller läkemedel som används för

behandling av vanligt förekommande, kroniska virala infektioner i denna patientgrupp, t ex hepatit C

och hepatit B, har inte studerats i kliniska prövningar.

Probenecid ökar exponeringen av många läkemedel (t.ex. paracetamol, acyklovir, ACE-hämmare,

aminosalicylsyra, barbiturater, bensodiazepiner, bumetanid, klofibrat, metotrexat, famotidin,

furosemid, icke-steroida antiinflammatoriska medel, teofyllin och zidovudin).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid förskrivning av cidofovir/probenecid tillsammans med andra läkemedel är det därför viktigt att

förskrivaren använder sig av den gällande produktresumén (eller annan lämplig

referensdokumentation) för probenecid och motsvarande förskrivningsstöd för övriga samtidigt

administrerade läkemedel för att få en fullständig information om läkemedelsinteraktioner och andra

egenskaper hos produkten.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Födelsekontroll hos män och kvinnor:

Fertila kvinnor skall använda effektiv preventivmetod under och efter avslutad behandling med

cidofovir. Män bör rådas till att använda barriärpreventivmetoder under och 3 månader efter

behandling med cidofovir (se avsnitt 4.4).

Graviditet:

Det finns inga data från användningen av cidofovir hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Vistide rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder

preventivmedel.

Amning:

Det är okänt om cidofovir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Amning skall avbrytas under behandling med cidofovir.

Fertilitet:

Det finns inga studier av cidofovir på mäns eller kvinnors fertilitet. Manliga patienter bör informeras

om att cidofovir i djurförsök förorsakat testikelviktminskning och hypospermi. Trots att dessa

förändringar ej har påvisats i kliniska studier, finns en risk att de kan drabba även människor och

orsaka infertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Cidofovir har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Under

behandlingen med cidofovir kan biverkningar såsom asteniska symtom förekomma. Läkaren anmodas

att diskutera detta med patienten, och att med utgångspunkt från sjukdomstillstånd och

medicintolerans ge sin rekommendation i det enskilda fallet.

4.8

Biverkningar

Tabellen nedan listar biverkningar som har observerats i kliniska prövningar eller rapporterats efter

marknadsintroduktion efter organsystem och frekvens. Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna är definierade som mycket vanliga

(≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100) eller ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data). Biverkningar rapporterade efter

marknadsintroduktion är listade i kursiv stil.

Biverkningar möjligen eller troligen relaterade med cidofovir baserat på kliniska prövningar

och erfarenhet efter marknadsintroduktion.

Organsystem

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Neutropeni

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Ögon

Vanliga

Irit, uveit, okulär hypotoni (se avsnitt 4.4)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens

Hörselnedsättning

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående, kräkningar

Vanliga

Diarré

Ingen känd frekvens

Pankreatit

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Alopeci, utslag

Njurar och urinvägar

Mycket vanliga

Proteinuri, förhöjt kreatinin i blodet (se

avsnitt 4.4)

Vanliga

Njursvikt

Mindre vanliga

Förvärvat Fanconis syndrom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni, feber

Vanliga

Frossa

Rapporter om njursvikt (samt händelser som möjligen orsakats av njursvikt, t.ex. förhöjt kreatinin i

blodet, proteinuri, glukosuri) som rapporterats efter marknadsintroduktionen inkluderar några med

dödlig utgång. Fall av akut njursvikt har rapporterats efter endast en eller två doser av cidofovir.

Vid påträffandet av symtom som glukosuri, proteinuri/aminoaciduri, hypourikemi, hypofosfatemi

och/eller hypokalemi ska ett cidofovir-relaterat Fanconis syndrom omedelbart beaktas.

Följande tabell listar biverkningar med möjligt eller troligt samband med probenecid baserat på

erfarenhet från kliniska prövningar:

Organsystem

Biverkning

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Utslag

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Feber

Vanliga

Asteni, frossa

Probenecid kan även orsaka andra biverkningar såsom anorexi, smärta i tandkött, rodnad, alopeci,

yrsel, anemi och pollakisuri. Överkänslighetsreaktioner inklusive dermatit, klåda, urtikaria och i

sällsynta fall anafylaxi och Stevens-Johnson syndrom har förekommit. Det har förekommit rapporter

med leukopeni, levernekros, nefrotiskt syndrom samt aplastisk anemi. Hemolytisk anemi har också

förekommit och kan associeras med G6DP brist. Det är därför viktigt att förskrivaren använder sig av

den gällande produktresumén (eller annan lämplig referensdokumentation) för probenecid då

produkten administreras samtidigt med cidofovir för att få full förståelse för säkerhetsprofilen och

andra egenskaper hos produkten.

4.9

Överdosering

Två fall av överdosering med cidofovir har rapporterats. I båda dessa fall skedde överdoseringen vid

den första induktionsdosen och inga ytterligare doser av cidofovir gavs sedan. En patient fick en

singeldos om 16,4 mg/kg och den andra en singeldos om 17,3 mg/kg. Båda patienterna lades in på

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

sjukhus och fick profylaktiskt peroralt probenecid samt en intensiv hydrering under 3 till 7 dagar. Hos

en av patienterna sågs en mindre övergående försämring i njurfunktionen, medan njurfunktionen hos

den andra patienten var opåverkad (se avsnitt 4.4).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antivirusmedel för systemiskt bruk, nukleosider och nukleotider exkl.

omvänd-transkriptas-hämmare, ATC-kod J05AB12

Allmänt

Cidofovir är en cytidinanalog med såväl

in vitro

in vivo

aktivitet mot humant cytomegalovirus

(HCMV). HCMV stammar som är resistenta mot ganciklovir kan ändå vara känsliga för cidofovir.

Verkningsmekanism

Cidofovir hämmar replikationen av HCMV genom att selektivt hämma virusets DNA-syntes.

Biokemiska data påvisar selektiv hämning av HSV-1, HSV-2 och HCMV DNA-polymeraser genom

cidofovirdifosfat, cidofovirs aktiva intracellulära metabolit.

Cidofovirdifosfat hämmar dessa viruspolymeraser vid koncentrationer som är 8-600 gånger lägre än

de som krävs för att hämma de mänskliga cellulära DNA-polymeraserna alfa, beta och gamma.

Inkorporering av cidofovir i virusets DNA leder till reducerad viral DNA-syntes.

Cidofovir förs in i cellen via endocytos i vätskefasen och fosforyleras till cidofovirmonofosfat och

därefter till cidofovirdifosfat. Cidofovirs långvariga antivirala verkan är kopplad till metaboliternas

halveringstid; cidofovirdifosfat kvarstår intracellulärt med en halveringstid på 17-65 timmar och en

cidofovir–fosfatkolinaddukt med en halveringstid på 87 timmar.

Antiviral aktivitet

Cidofovir är aktivt

in vitro

mot HCMV, som ingår i herpesvirusgruppen. Antiviral effekt ses vid

koncentrationer som är signifikant lägre än de som orsakar celldöd.

Känsligheten för cidofovir

in vitro

visas i följande tabell:

Hämmande effekt av cidofovir på

virusförökning i cellodling

Virus

(µM)

CMV-isolat, vild typ

CMV-isolat, ganciclovirresistent

CMV-isolat, foskarnetresistent

0,7 (± 0,6)

7,5 (± 4,3)

0,59 (± 0,07)

Effekten på HCMV

in vivo

bekräftades i kontrollerade kliniska studier med cidofovir där man

behandlade CMV-retinit hos patienter med AIDS. I dessa studier påvisade statistiskt signifikanta

fördröjningar i progressionen av CMV-retinit hos patienter som behandlats med cidofovir jämfört med

patienter i kontrollgruppen. Mediantiden till progression av retinit i de två effektstudierna (studierna

GS-93-106 och GS-93-105) var 120 dagar och inträffade aldrig för de behandlade grupperna jämfört

med 22 dagar respektive 21 dagar för de obehandlade (uppskjuten behandling) grupperna.

I studie GS-93-107, som gjordes på patienter som fått recidiv efter behandling med andra läkemedel,

var mediantiden till retinitprogression 115 dagar.

Virusresistens

Efter

in vitro-

selektion av ganciclovirresistenta isolat av HCMV, sågs korsresistens mellan ganciclovir

och cidofovir med ganciclovirselekterade mutationer i DNA-polymerasgenen hos HCMV men ej med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

mutationer i UL97-genen. Ingen korsresistens mellan foskarnet och cidofovir sågs hos

foskarnetselekterade mutanter. Cidofovirselekterade mutanter var muterade i DNA-polymerasgenen

samt var korsresistenta mot ganciclovir men känsliga för foskarnet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Cidofovir utsöndras huvudsakligen som oförändrat läkemedel via njurarna, genom en kombination av

glomerulär filtration och tubulär utsöndring. Hos patienter med normal njurfunktion återfanns efter

24 timmar 80 till 100% av den intravenösa dosen i urinen i form av oförändrat cidofovir. Inga

metaboliter av cidofovir kunde påvisas i serum eller urin från patienter.

Serumkoncentrationen av cidofovir medelvärde (± SD) efter en timmes intravenös infusion av 5 mg

cidofovir/kg med samtidig peroral probenecidbehandling, var 19,6 (± 7,18) µg/ml. Medelvärdena för

total serumclearance, distributionsvolymen vid steady state och halveringstiden för eliminering i

slutfasen hos dessa patienter var 138 (± 36) ml/tim/kg, 388 (± 125) ml/kg respektive 2,2 (± 0,5)

timmar. Dosoberoende kinetik uppvisades vid engångsdoser av cidofovir i dosintervallet 3 till

7,5 mg/kg.

Proteinbindning

in vitro

Plasma- eller serumproteinbindningen

in vitro

var 10% eller lägre vid cidofovirkoncentrationer från

0,25 till 25 µg/ml.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Djurförsök har visat att nefrotoxicitet är den huvudsakligt dosbegränsande toxiska effekten hos

cidofovir. Bevis på en njurskyddande effekt med probenecid kom fram i en 52 veckor lång studie på

cynomolgusapa där 2,5 mg cidofovir/kg gavs intravenöst en gång i veckan tillsammans med 1 g oral

probenecid.

Carcinogenicitet

I en 26-veckors intravenös toxicitetsstudie på råtta sågs en signifikant ökning i förekomst av mammara

adenokarcinom hos honor och av Zymbal's körtelkarcinom hos hanar och honor vid subterapeutiska

cidofovirnivåer i plasma. I en separat studie orsakade subkutana injektioner av cidofovir 1 gång/vecka

under 19 veckor i sträck mammara adenokarcinom i honråttor vid doser så låga som 0,6 mg/kg/vecka.

I båda studierna kunde tumörerna konstateras inom 3 månaders dosering. Inga tumörer noterades hos

cynomolgusapor som fick intravenösa doser upp till 2,5 mg/kg/vecka en gång i veckan under

52 veckor.

Mutagenicitet och reproduktionstoxikologi

Studier har visat att cidofovir ger kromosombrott

in vitro

vid 100 µg/ml och är embryotoxiskt hos råtta

och kanin.

Cidofovir visade inga mutagena effekter vid doser upp till 5 mg/platta, med och utan metabolisk

aktivering med råttlever S-9 fraktion, i mikrobiologiska försök med

Salmonella typhimurium

för

basparsubstitutioner eller ”frameshift”-mutationer (Ames) och

Escherichia coli

för omvända

mutationer.

En ökning av polykromatiska erytrocyter med mikrokärnor noterades

in vivo

hos möss som erhöll en

hög, toxisk intraperitoneal dos av cidofovir (≥ 2 000 mg/kg).

Cidofovir orsakade kromosomavvikelser i humana perifera blodlymfocyter

in vitro

utan samtidig

metabolisk aktivering (S-9 fraktion). Fyra cidofovirnivåer (12,5 till 100 µg/ml) testades, och andelen

skadade metafaser och antalet avvikelser per cell ökade med koncentrationen.

Manliga patienter bör informeras om att cidofovir i djurförsök förorsakat testikelviktminskning och

hypospermi. Inga negativa effekter på fertilitet eller allmän fortplantningsförmåga noterades hos

hanråttor efter intravenösa injektioner med cidofovir en gång i veckan under 13 konsekutiva veckor

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

med doser upp till 15 mg/kg/vecka. Honråttor som fått en intravenös dos på 1,2 mg/kg/vecka eller

högre i upp till 6 veckor före parning och under 2 veckor efteråt, fick mindre kullar och lägre antal

levande födda per kull samt ökat antal tidiga resorptioner per kull. Vid undersökningar av peri- och

postnatal utveckling, där honråttor fick subkutana injektioner med cidofovir upp till 1,0 mg/kg/dag en

gång om dagen från och med den 7:e dräktighetsdagen fram till och med den 21:a dagen post-partum

(cirka 5 veckor), framkom inga negativa effekter på avkommans överlevnad, tillväxt, beteende,

könsmognad eller fortplantningsförmåga. Dagliga intravenösa doser om 1,5 mg cidofovir/kg/dag till

dräktiga råttor eller 1,0 mg/kg/dag till dräktiga kaniner under organogenesen medförde minskad

fostervikt. En signifikant ökning av frekvensen av yttre missbildningar samt missbildningar i

mjukdelar och skelett sågs hos foster från kanin vid dosen 1,0 mg/kg/dag. Denna dos var också toxisk

för modern. Dosnivåernea där ingen embryotoxisk effekt kunde ses var 0,5 mg/kg/dag i råtta och

0,25 mg/kg/dag i kanin.

6.

FARMACEUTISKA EGENSKAPER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumhydroxid

Saltsyra

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel eller utspädningsmedel förutom de som nämns

under avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska läkemedlet användas omedelbart.

Kemisk och fysikalisk hållbarhet efter beredning har visats för upp till 24 timmar vid 2-8°C när

utspädningen gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Förvaring under längre

period än 24 timmar eller förvaring i frys rekommenderas ej. Låt kylförvarade lösningar bli

rumstempererade innan de används.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Genomskinliga 5 ml-injektionsflaskor av glas till en nominell volym om 5 ml.

Flaskan/förslutningsanordningen består av: genomskinliga borosilikat glasflaskor (typ 1-glas), grå

butylproppar med teflonyta samt aluminiumförsegling med en plastflik som man bryter vid öppnandet.

Varje förpackning innehåller en 5 ml flaska.

Vistide är förpackat i injektionsflaskor för engångsbruk. Injektionsflaskor där en del av innehållet

använts skall kasseras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Berednings- och administreringssätt

Vistide-injektionsflaskorna skall före användning kontrolleras visuellt med avseende på partiklar och

missfärgningar.

Överför, under aseptiska förhållanden, med hjälp av en injektionsspruta önskad volym Vistide ur

injektionsflaskan till en infusionspåse som innehåller 100 ml 0,9% (isoton) natriumkloridlösning och

blanda omsorgsfullt. Infundera hela volymen intravenöst till patienten med en konstant hastighet under

en timmes tid med hjälp av en infusionspump av standardtyp. Vistide skall ges av sjukvårdspersonal

med erfarenhet av omvårdnad av AIDS-patienter.

Den kemiska och fysikaliska stabiliteten hos Vistide blandat med natriumkloridlösning har visats i

glasflaskor, i infusionspåsar gjorda av antingen polyvinylklorid (PVC) eller av sampolymeriserad plast

av etylen/propylen och i PVC-baserade luftade infusionsaggregat. Andra typer av infusionsaggregat

och infusionspåsar har inte studerats.

Kompatibilitet med Ringerlösning, Ringerlösning med laktat eller bakteriostatiska infusionsvätskor

har inte utvärderats.

Hantering och avfallshantering

Lämpliga försiktighetsåtgärder, såsom användning av lämplig skyddsutrustning vid beredning,

administrering och hantering av Vistide-avfall, rekommenderas. Beredningen av Vistide färdigberedd

lösning bör ske i biologiska säkerhetsdragskåp med laminärt luftflöde. Personal som hanterar den

färdigberedda lösningen bör använda skyddshandskar, skyddsglasögon, samt skyddsrock med hel

framdel och trikåmuddar. Om Vistide kommer i kontakt med huden skall området tvättas samt sköljas

grundligt med vatten. Överbliven Vistide och andra utensilier som använts vid beredning och

administrering skall placeras i en läckage- och punkteringstät behållare för avfallshantering. Ej använt

läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Tillhandahållande av probenecid

Probenecid tillhandahålls ej med Vistide, och bör således erhållas via innehavaren av godkännandet

för försäljning av probenecid. Vid svårigheter att erhålla probenecid bör dock det lokala ombudet för

innehavaren av godkännandet för försäljning av Vistide kontaktas för information (se även avsnitt 4.2

och 4.4).

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/037/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande:

23 april 1997

Datum för förnyat godkännade:

23 april 2007

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/121

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

VISTIDE

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Vistide?

Vistide är ett koncentrat som bereds till en infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven). Det

innehåller den aktiva substansen cidofovir (75 mg/ml).

Vad används Vistide för?

Vistide används för behand

ling av CMV-retinit (cy

tomegalovirusretinit), en virusinfektion i retina

(den ljuskänsliga ytan längst bak i ögat). Denna sjukdom kan leda till synförlust. Vistide används på

patienter med förvärvat immunbristsyndrom (aids) som inte lider av njursjukdom. Läkemedlet ska

endast användas när andra läkemedel är olämpliga.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Vistide?

Behandling

med Vistide ska ordineras av läkare som har erfarenhet av att behan

dla infektion med

humant immunbristvirus (hiv). Innan patienten behandlas med Vistide måste personens njurar

kontrolleras eftersom läkemedlet inte får ges till patienter med njursjukdom. Under ”induktionsfasen”

(den inledande fasen) administreras Vistide i form av en infusion under en timme om 5 mg per

kilogram kroppsvikt en gång i veckan under de första två veckorna. Under ”underhållsfasen” ges det

sedan en gång varannan vecka. Behandlingen pågår under så lång tid som rekommenderas i de lokala

riktlinjerna för behandling av hiv-infekterade patienter.

För att minska risken för njurskador måste patienterna också ta läkemedlet probenecid (2 gram

tre timmar före infusionen och sedan 1 gram två och åtta timmar efter infusionen) och få en infusion

med en liter koksaltlösning en timme före infusionen med Vistide. Probenecid används eftersom det

förhindrar att cidofovir samlas i njurarna och koksaltlösning används för att förhindra uttorkning.

Hur verkar Vistide?

Den aktiva substansen i Vistide, cidofovir, är ett antiviralt läkem

del som tillhör gruppen

nukleotidanaloger. Det blockerar aktiviteten hos de enzymer i cytomegalovirus som kallas

DNA-polymeraser och som viruset använder för att skapa DNA. När viruset inte kan skapa DNA kan

det inte reproduceras och därmed hejdas spridningen av infektionen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur har Vistides effekt undersökts?

Effekterna av Vistide hos aidspatienter med CMV-retinit undersöktes i en behandlingsstudie och en

underhållsstudie. I behandlingsstudien jämfördes Vistide med ingen behandling hos 48 patienter som

inte tidigare hade behandlats med något läkemedel mot CMV-retinit. I underhållsstudien jämfördes

två underhållsdoser av Vistide (5 och 3 mg/kg kroppsvikt) hos 100 patienter som inte längre svarade

på, eller inte kunde ta, andra läkemedel mot CMV-retinit (ganciklovir eller foskarnet). I båda studierna

var det viktigaste måttet på effekt tiden till dess att sjukdomen förvärrades.

Vilken nytta har Vistide visat vid studierna?

I behandlin

gsstudien var b

ehandling med Vistide effektivare än ingen behandling. Det tog i

genomsnitt 120 dagar innan infektionen med CMV-retinit förvärrades hos de patienter som

behandlades med Vistide, jämfört med 22 dagar hos dem som inte behandlades. I underhållsstudien

var dosen 5 mg/kg effektivare än dosen 3 mg/kg (115 dagar respektive 49 dagar).

Vilka är riskerna med Vistide?

De vanligaste biverkni

ngarna (uppträder

hos fler än 1 av 10 patienter) är neutropeni (lågt antal vita

blodkroppar), huvudvärk, illamående, kräkningar, alopeci (håravfall), hudutslag, proteinuri (protein i

urinen), förhöjda kreatininnivåer i blodet (en nedbrytningsprodukt från muskulaturen), asteni (svaghet)

och feber. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Vistide finns i bipacksedeln.

Vistide ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot cidofovir eller något

annat innehållsämne. Det ska inte heller ges till patienter som har en njursjukdom eller som behandlas

med andra läkemedel som kan skada njurarna, och inte heller till patienter som inte kan ta probenecid

eller andra läkemedel som innehåller sulfa. Vistide ska inte injiceras direkt i ögat.

Varför har Vistide godkänts?

ittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med Vistide är större än riskerna vid

behandling av CMV-retinit hos patienter med aids som inte har någon njursjukdom.

Kommittén

rekommenderade att Vistide skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Vistide:

Den 23 april 1997 beviljade Europeiska komm

issionen ett godkännande för försäljning av Vistide som

gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning förlängdes den 23 april 2002 och

den 23 april 2007. Innehavaren av godkännandet för försäljning är Gilead Sciences International.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 01-2009.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen