Riprazo

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-09-2012

Aktiva substanser:
aliskiren
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Ltd.
ATC-kod:
C09XA02
INN (International namn):
aliskiren
Terapeutisk grupp:
Agenter som verkar på renin-angiotensinsystemet
Terapiområde:
hypertension
Terapeutiska indikationer:
Behandling av essentiell hypertoni.
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000853
Tillstånd datum:
2007-08-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000853

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

20-09-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

20-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

20-09-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

20-09-2012

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Riprazo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Riprazo

Hur du tar Riprazo

Eventuella biverkningar

Hur Riprazo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Riprazo är och vad det används för

Riprazo tabletter innehåller en aktiv substans vid namn aliskiren. Aliskiren tillhör en läkemedelsklass

som kallas reninhämmare. Riprazo hjälper till att sänka högt blodtryck hos vuxna patienter.

Reninhämmare minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera. Angiotensin II drar ihop

blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden angiotensin II kan blodkärlen slappna

av, och blodtrycket sänks.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om detta fortsätter under en längre tid

kan blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna skadas och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller

njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för att få dessa sjukdomar.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Riprazo

Ta inte Riprazo

om du är allergisk mot aliskiren eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

om du har haft följande former av angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad

av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga):

angioödem när du tar aliskiren

ärftligt angioödem

angioödem utan känd orsak.

under de sista sex månaderna av graviditeten eller om du ammar, se ”Graviditet och amning”.

om du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra

avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit), itrakonazol (ett

läkemedel som används för att behandla svampinfektioner) eller kinidin (ett läkemedel för att

korrigera hjärtrytmen).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion och om du behandlas med någon av

följande klasser av läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ”angiotensinkonvertashämmare” såsom enalapril, lisinopril, ramipril, osv.

eller

en ”angiotensin-II-receptorblockerare” såsom valsartan, telmisartan, irbesartan, osv.

Varningar och försiktighetRiprazo

Tala med läkare innan du tar Riprazo:

om du tar diuretikum (en typ av läkemedel som också kallas för “vattendrivande” tabletter, som

ökar mängden urin du producerar).

om du tar någon av följande klasser av läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ”angiotensinkonvertashämmare” såsom enalapril, lisinopril, ramipril osv.

eller

en ”angiotensin-II-receptorblockerare” såsom valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

om du har nedsatt njurfunktion, kommer din läkare att noggrant beakta om Riprazo är lämplig

för dig och kan vilja monitorera dig noggrant.

om du redan har upplevet angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av

ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga). Sluta ta Riprazo om detta händer och

kontakta din läkare.

om du har njurartärstenos (förträngning av blodkärlen som leder blod till en eller båda

njurarna).

om du har allvarlig hjärtsvikt (en typ av hjärtsjukdom där hjärtat inte kan pumpa runt tillräckligt

med blod i kroppen).

Barn och ungdomar

Användning av Riprazo till barn och ungdomar upp till 18 års ålder rekommenderas inte.

Äldre personer

Hos majoriteten av patienter som är 65 år eller äldre, visade en dos på 300 mg Riprazo inte på

ytterligare fördel för att minska blodtrycket jämfört med en dos på 150 mg.

Andra läkemedel och Riprazo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte Riprazo om du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att

förhindra avstötning eller för andra åkommor t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit), itrakonazol

(ett läkemedel för behandling av svampinfektioner) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera

hjärtrytm).

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder om du tar någon av

följande läkemedel:

läkemedel som ökar mängden kalium i ditt blod. Dessa inkluderar kaliumsparande diuretika,

kaliumtillskott.

furosemid, ett läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller “vattendrivande” tabletter, som

används för att öka mängden urin du producerar.

någon av följande klasser av läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ”angiotensinkonvertashämmare” såsom enalapril, lisinopril, ramipril osv.

eller

en ”angiotensin-II-receptorblockerare” såsom valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

ketokonazol, ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

verapamil, ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för

behandling av angina pectoris.

vissa typer av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Riprazo med mat och dryck

Du bör ta detta läkemedel tillsammans med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt

varje dag. Du ska inte ta detta läkemedel tillsammans med grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar (se avsnitt Ta inte Riprazo). Om du tror att du

kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder

detta läkemedel. Om du blir gravid under tiden du tar detta läkemedel, sluta omedelbart och tala med

din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan få dig att känna dig yr, vilket kan påverka din förmåga att koncentrera dig. Innan

du kör ett fordon, använder verktyg eller maskiner eller deltar i andra aktiviteter som kräver

koncentration bör du veta hur du reagerar på detta läkemedel.

3.

Hur du tar Riprazo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Människor med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många kan känna sig helt

som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa

resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök även om du känner dig

bra.

Vanlig startdos är en tablett om 150 mg en gång om dagen. Den blodtryckssänkande effekten kommer

inom två veckor efter påbörjad behandling.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren ordinera en högre dos, en tablett om 300 mg

en gång om dagen. Läkaren kan ordinera Riprazo i kombination med andra läkemedel som används

för att behandla högt blodtryck.

Administreringssätt

Det rekommenderas att du tar tabletterna tillsammans med lite vatten. Du bör ta detta läkemedel

tillsammans med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du ska inte ta

detta läkemedel tillsammans med grapefruktjuice.

Om du har tagit för stor mängd av Riprazo

Om du av misstag har tagit för många tabletter av Riprazo, rådfråga läkare omedelbart. Du kan behöva

läkartillsyn.

Om du har glömt att ta Riprazo

Om du glömmer att ta en dos av Riprazo, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos i

vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, ta bara nästa dos i vanlig tid. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

Ett fåtal patienter har upplevt dessa biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 personer).

Om något av följande inträffar, tala omedelbart med din läkare:

Allvarliga allergiska reaktioner med symtom som utslag, klåda, svullnad av ansikte och läppar eller

tunga, svårigheter att andas, yrsel.

Möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Diarré, ledsmärta (artralgi), höga halter av

kalium i blodet, yrsel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Hudutslag (detta kan också vara ett

tecken på allergiska reaktioner eller angioödem – se "Sällsynta" biverkningar nedan), njurproblem

inklusive akut njursvikt (kraftig urinminskning), svullnad av händer, vrister eller fötter (perifera

ödem), allvarliga hudreaktioner (toxisk epidermal nekrolys och/eller slemhinnereaktioner i munnen –

rodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, flagning av huden, feber), lågt blodtryck, hjärtklappning,

hosta, klåda, kliande utslag (urtikaria), ökning av leverenzymer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer): Allvarliga allergiska reaktioner

(anafylaktisk reaktion), allergiska reaktioner (överkänslighet) och angioödem (symtom som kan

inkludera svårigheter att andas eller svälja, hudutslag, klåda, nässelfeber eller svullnad av ansikte,

händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga, yrsel), förhöjd nivå av kreatinin i blodet, röda utslag

(erytem).

Om några av biverkningarna påverkar dig allvarligt, tala med din läkare. Du kan behöva sluta

ta Riprazo.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

5.

Hur Riprazo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aliskiren (som hemifumarat) 150 mg.

Övriga innehållsämnen är krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol,

mikrokristallin cellulosa, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, titandioxid (E 171),

svart järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter är ljust rosa, välvda, runda tabletter, präglade med “IL” på ena

sidan och “NVR” på andra sidan.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Riprazo finns i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Förpackningar

om 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multipack. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

España

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Riprazo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Riprazo

Hur du tar Riprazo

Eventuella biverkningar

Hur Riprazo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Riprazo är och vad det används för

Riprazo tabletter innehåller en aktiv substans vid namn aliskiren. Aliskiren tillhör en läkemedelsklass

som kallas reninhämmare. Riprazo hjälper till att sänka högt blodtryck hos vuxna patienter.

Reninhämmare minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera. Angiotensin II drar ihop

blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden angiotensin II kan blodkärlen slappna

av, och blodtrycket sänks.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om detta fortsätter under en längre tid

kan blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna skadas och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller

njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för att få dessa sjukdomar.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Riprazo

Ta inte Riprazo

om du är allergisk mot aliskiren eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

om du har haft följande former av angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad

av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga):

angioödem när du tar aliskiren

ärftligt angioödem

angioödem utan känd orsak.

under de sista sex månaderna av graviditeten eller om du ammar, se ”Graviditet och amning”.

om du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra

avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit), itrakonazol (ett

läkemedel som används för att behandla svampinfektioner) eller kinidin (ett läkemedel för att

korrigera hjärtrytmen).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du har diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion och om du behandlas med någon av

följande klasser av läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ”angiotensinkonvertashämmare” såsom enalapril, lisinopril, ramipril, osv.

eller

en ”angiotensin-II-receptorblockerare” såsom valsartan, telmisartan, irbesartan, osv.

Varningar och försiktighetRiprazo

Tala med läkare innan du tar Riprazo:

om du tar diuretikum (en typ av läkemedel som också kallas för “vattendrivande” tabletter, som

ökar mängden urin du producerar).

om du tar någon av följande klasser av läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ”angiotensinkonvertashämmare” såsom enalapril, lisinopril, ramipril osv.

eller

en ”angiotensin-II-receptorblockerare” såsom valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

om du har nedsatt njurfunktion, kommer din läkare att noggrant beakta om Riprazo är lämplig

för dig och kan vilja monitorera dig noggrant.

om du redan har upplevet angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av

ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga). Sluta ta Riprazo om detta händer och

kontakta din läkare.

om du har njurartärstenos (förträngning av blodkärlen som leder blod till en eller båda

njurarna).

om du har allvarlig hjärtsvikt (en typ av hjärtsjukdom där hjärtat inte kan pumpa runt tillräckligt

med blod i kroppen).

Barn och ungdomar

Användning av Riprazo till barn och ungdomar upp till 18 års ålder rekommenderas inte.

Äldre personer

Hos majoriteten av patienter som är 65 år eller äldre, visade en dos på 300 mg Riprazo inte på

ytterligare fördel för att minska blodtrycket jämfört med en dos på 150 mg.

Andra läkemedel och Riprazo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte Riprazo om du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att

förhindra avstötning eller för andra åkommor t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit), itrakonazol

(ett läkemedel för behandling av svampinfektioner) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera

hjärtrytm).

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder om du tar någon av

följande läkemedel:

läkemedel som ökar mängden kalium i ditt blod. Dessa inkluderar kaliumsparande diuretika,

kaliumtillskott.

furosemid, ett läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller “vattendrivande” tabletter, som

används för att öka mängden urin du producerar.

någon av följande klasser av läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ”angiotensinkonvertashämmare” såsom enalapril, lisinopril, ramipril osv.

eller

en ”angiotensin-II-receptorblockerare” såsom valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

ketokonazol, ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

verapamil, ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för

behandling av angina pectoris.

vissa typer av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Riprazo med mat och dryck

Du bör ta detta läkemedel tillsammans med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt

varje dag. Du ska inte ta detta läkemedel tillsammans med grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar (se avsnitt Ta inte Riprazo). Om du tror att du

kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder

detta läkemedel. Om du blir gravid under tiden du tar detta läkemedel, sluta omedelbart och tala med

din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan få dig att känna dig yr, vilket kan påverka din förmåga att koncentrera dig. Innan

du kör ett fordon, använder verktyg eller maskiner eller deltar i andra aktiviteter som kräver

koncentration bör du veta hur du reagerar på detta läkemedel.

3.

Hur du tar Riprazo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Människor med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många kan känna sig helt

som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa

resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök även om du känner dig

bra.

Vanlig startdos är en tablett om 150 mg en gång om dagen. Den blodtryckssänkande effekten kommer

inom två veckor efter påbörjad behandling.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren ordinera en högre dos, en tablett om 300 mg

en gång om dagen. Läkaren kan ordinera Riprazo i kombination med andra läkemedel som används

för att behandla högt blodtryck.

Administreringssätt

Det rekommenderas att du tar tabletterna tillsammans med lite vatten. Du bör ta detta läkemedel

tillsammans med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du ska inte ta

detta läkemedel tillsammans med grapefruktjuice.

Om du har tagit för stor mängd av Riprazo

Om du av misstag har tagit för många tabletter av Riprazo, rådfråga läkare omedelbart. Du kan behöva

läkartillsyn.

Om du har glömt att ta Riprazo

Om du glömmer att ta en dos av Riprazo, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos i

vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, ta bara nästa dos i vanlig tid. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

Ett fåtal patienter har upplevt dessa biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 personer).

Om något av följande inträffar, tala omedelbart med din läkare:

Allvarliga allergiska reaktioner med symtom som utslag, klåda, svullnad av ansikte och läppar eller

tunga, svårigheter att andas, yrsel.

Möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Diarré, ledsmärta (artralgi), höga halter av

kalium i blodet, yrsel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Hudutslag (detta kan också vara ett

tecken på allergiska reaktioner eller angioödem – se "Sällsynta" biverkningar nedan), njurproblem

inklusive akut njursvikt (kraftig urinminskning), svullnad av händer, vrister eller fötter (perifera

ödem), allvarliga hudreaktioner (toxisk epidermal nekrolys och/eller slemhinnereaktioner i munnen –

rodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, flagning av huden, feber), lågt blodtryck, hjärtklappning,

hosta, klåda, kliande utslag (urtikaria), ökning av leverenzymer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer): Allvarliga allergiska reaktioner

(anafylaktisk reaktion), allergiska reaktioner (överkänslighet) och angioödem (symtom som kan

inkludera svårigheter att andas eller svälja, hudutslag, klåda, nässelfeber eller svullnad av ansikte,

händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga, yrsel), förhöjd nivå av kreatinin i blodet, röda utslag

(erytem).

Om några av biverkningarna påverkar dig allvarligt, tala med din läkare. Du kan behöva sluta

ta Riprazo.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

5.

Hur Riprazo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aliskiren (som hemifumarat) 300 mg.

Övriga innehållsämnen är krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol,

mikrokristallin cellulosa, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, titandioxid (E 171),

svart järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter är ljust röda, välvda, ovala tabletter, präglade med “IU” på

ena sidan och “NVR” på andra sidan.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Riprazo finns i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Förpackningar

om 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multiförpackningar. Eventuellt

kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

España

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ljust rosa, bikonvex, rund tablett, präglad med “IL” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos av Riprazo är 150 mg en gång om dagen. Hos patienter som inte erhåller

tillräcklig kontroll av blodtrycket, kan dosen ökas till 300 mg en gång om dagen.

Den antihypertensiva effekten inträffar huvudsakligen inom två veckor (85-90 %) efter start av

behandling med 150 mg en gång om dagen.

Riprazo kan användas ensamt eller i kombination med andra antihypertensiva medel med undantag för

användning i kombination med angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) eller angiotensin-II-

receptorblockerare (ARB) hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (glomerulär

filtrationshastighet (GFR) <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitten 4.3, 4.4 och 5.1).

Särskilda grupper

Nedsatt njurfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (se

avsnitten 4.4 och 5.2). Riprazo rekommenderas inte hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion

(GFR <30 ml/min/1,73 m

). Samtidig användning av Riprazo med ARB eller ACE-hämmare är

kontraindicerat hos patienter med nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till gravt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter 65 år och äldre

Den rekommenderade startdosen för aliskiren hos äldre patienter är 150 mg. Ingen kliniskt

betydelsefull, ytterligare blodtryckssänkning observeras genom att öka dosen till 300 mg hos

majoriteten av äldre patienter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Riprazo för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

För oral användning. Tabletterna bör sväljas hela med vatten. Riprazo ska tas en gång dagligen

tillsammans med en lätt måltid, helst vid samma tidpunkt varje dag. Grapefruktjuice ska inte tas

tillsammans med Riprazo (se avsnitt 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Angioödem i samband med tidigare behandling med aliskiren.

Ärftligt eller idiopatiskt angioödem.

Under andra och tredje trimestern vid graviditet (se avsnitt 4.6).

Samtidig användning av aliskiren med ciklosporin och itrakonazol, två mycket kraftiga

hämmare av P-gp och andra kraftiga hämmare av P-gp (t.ex. kinidin), är kontraindicerat (se

avsnitt 4.5).

Samtidig användning av aliskiren med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos

patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt

4.2, 4.4, 4.5 och 5.1).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Om kraftig och ihållande diarré uppstår, bör behandlingen med Riprazo avbrytas (se avsnitt 4.8).

Aliskiren bör användas med försiktighet till patienter med allvarlig, kronisk hjärtsvikt (New York

Heart Association- [NYHA-] grad III-IV).

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Hypotension, synkope, stroke, hyperkalemi och förändringar i njurfunktion (inklusive akut njursvikt)

har rapporterats bland känsliga individer, speciellt vid kombinationer med olika läkemedel som

påverkar detta systemet (se avsnitt 5.1). Dubbel renin-angiotensin-aldosteronsystem-blockad genom

att kombinera aliskiren med en angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) eller en angiotensin-

II-receptorblockerare (ARB) är därför inte rekommenderat.

Användning av aliskiren i kombination med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter

med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.3).

Anafylaktiska reaktioner och angioödem

Anafylaktiska reaktioner har observerats under behandling med aliskiren efter

marknadsföringsgodkännandet (se avsnitt 4.8). Liksom för andra läkemedel som påverkar renin-

angiotensinsystemet, har angioödem eller symtom som tyder på angioödem (svullnad av ansikte,

läppar, svalg och/eller tunga) rapporterats hos patienter som behandlats med aliskiren.

Ett antal av dessa patienter hade angioödem eller symtom på angioödem i anamnesen, i några fall efter

behandling med andra läkemedel som kan orsaka angioödem, inklusive RAAS-blockerare

(angiotensinkonvertashämmare eller angiotensinreceptorblockerare) (se avsnitt 4.8).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Efter marknadsföringsgodkännandet, har angioödem och angioödem-liknande reaktioner observerats

när aliskiren administrerades tillsammans med ACE-hämmare eller ARB (se avsnitt 4.8).

Särskild försiktighet är nödvändig hos patienter med anlag för överkänslighet.

Patienter med angioödem i anamnesen kan löpa ökad risk för att drabbas av angioödem under

behandling med aliskiren (se avsnitten 4.3 och 4.8). Försiktighet ska därför iakttas vid förskrivning av

aliskiren till patienter med angioödem i anamnesen och dessa patienter ska övervakas noggrant under

behandlingen (se avsnitt 4.8), särskilt i början av behandlingen.

Om anafylaktiska reaktioner eller angioödem inträffar, ska behandling med Riprazo upphöra

omgående och lämplig behandling och övervakning sättas in tills att tecken och symtom försvunnit

helt och hållet. Patienter bör informeras om att rapportera till läkare alla tecken som kan tyda på en

allergisk reaktion, speciellt svårigheter i att andas eller svälja, svullnad av ansikte, extremiteter, ögon,

läppar eller tunga. Om tungan, stämbanden eller struphuvudet påverkas ska adrenalin ges. Dessutom

ska nödvändiga åtgärder vidtas för att upprätthålla öppna luftvägar.

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Hos markant dehydrerade patienter och/eller patienter med markanta natriumförluster (t ex de som får

höga doser av diuretika) kan symtomatisk hypotoni inträffa efter start av behandling med Riprazo.

Detta tillstånd ska åtgärdas före administrering av Riprazo eller också ska behandlingen inledas under

noggrann medicinsk övervakning.

Nedsatt njurfunktion

Kliniska studier av Riprazo har inte utförts på hypertoniker med gravt nedsatt njurfunktion

(serumkreatininvärde ≥150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinnor och ≥177 μmol/l eller 2,00 mg/dl hos

män och/eller uppskattad GFR <30 ml/minut/1,73 m

), patienter som tidigare genomgått

dialysbehandling eller visat tecken på njursyndrom eller renovaskulär hypertoni. Riprazo

rekommenderas inte till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73 m

Liksom för andra läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet, bör man vara försiktig när

aliskiren ges under betingelser som predisponerar för nedsatt njurfunktion såsom hypovolemi (t.ex. på

grund av blodförlust, svår eller långvarig diarré, långvariga kräkningar, osv.), hjärtsjukdom,

leversjukdom, diabetes mellitus eller njursjukdom. Samtidig användning av aliskiren och ACE-

hämmare eller ARB är kontraindicerat hos patienter med nedsatt njurfunktion (GFR

<60 ml/min/1,73 m

). Akut njursvikt, reversibel vid avbrytande av behandling, har rapporterats vid

uppföljning efter godkännandet för försäljning hos patienter i riskzonen som fått aliskiren. Om tecken

på njursvikt förekommer, bör behandling med aliskiren omedelbart avbrytas.

Ökningar av kaliumhalten i serum har observerats efter marknadsföringsgodkännandet av aliskiren

och dessa ökningar kan förvärras vid samtidig användning av andra läkemedel som verkar på RAAS

eller av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). I enlighet med god medicinsk praxis,

rekommenderas periodisk uppföljning av njurfunktionen inklusive serumelektrolytnivåer om samtidig

administrering bedöms nödvändig.

Njurartärstenos

Det finns inga kontrollerade kliniska data från användning av Riprazo på patienter med unilateral eller

bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure. Det finns emellertid, liksom för andra

läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet, en ökad risk för njurinsufficiens, inklusive akut

njursvikt, när patienter med njurartärstenos behandlas med aliskiren. Därför bör försiktighet iakttas

hos dessa patienter. Om njursvikt inträffar ska behandlingen avbrytas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kontraindikationer (se avsnitt 4.3)

Dual RAAS-blockad

Kombinationen av aliskiren med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter med

diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) och rekommenderas inte hos

övriga patienter (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Kraftiga hämmare av P-glykoprotein (P-gp)

I en läkemedelsinteraktionsstudie på friska frivilliga visades att enkeldoser av ciklosporin (200 och

600 mg) ökar C

för aliskiren 75 mg med ungefär en faktor 2,5 och AUC med ungefär en faktor 5.

Ökningen kan vara större med högre doser av aliskiren. Hos friska personer ökar itrakonazol (100 mg)

AUC och C

för aliskiren (150 mg) med en faktor 6,5 respektive en faktor 5,8. Därför är samtidig

behandling med aliskiren och kraftiga hämmare av P-gp kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Inte rekommenderat (se avsnitt 4.2)

Grapefruktjuice

Intag av grapefruktjuice med aliskiren resulterade i en minskning av AUC och C

för aliskiren.

Samtidig behandling med aliskiren 150 mg resulterade i en 61 % minskning av AUC för aliskiren och

samtidigt intag av aliskiren 300 mg resulterade i en 38 % minskning av AUC för aliskiren. Denna

minskning beror sannolikt på en hämning av organiskt, anjontransporterat, polypeptid-medierat

upptag av aliskiren med grapefruktjuice i mag-tarmkanalen. Därför, på grund av risken för terapisvikt,

ska grapefruktjuice inte tas tillsammans med Riprazo.

Vid samtidig användning krävs försiktighet

Interaktioner med P-gp

MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) har i prekliniska studier konstaterats vara det huvudsakliga aktiva

transportsystemet involverat i absorption i tarmen och utsöndring via gallan av aliskiren. Rifampicin,

som är en inducerare av P-gp, minskade biotillgängligheten av aliskiren med cirka 50 % i en klinisk

studie. Andra inducerare av P-gp (Johannesört) skulle kunna minska biotillgängligheten av Riprazo.

Även om detta inte har undersökts för aliskiren, är det känt att P-gp också kontrollerar vävnadsupptag

för en mängd av substrat och hämmare av P-gp kan öka vävnad-till-

plasmakoncentrationsförhållandena. Hämmare av P-gp kan därför öka vävnadsnivåerna mer än

plasmanivåerna. Potentialen för läkemedelsinteraktioner relaterade till P-gp kommer troligen att bero

på graden av hämning av denna transportör.

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med ketokonazol (200 mg) eller verapamil (240 mg) och aliskiren (300 mg)

resulterade i en 76 % respektive 97 % ökning av AUC för aliskiren. Förändringen i plasmanivåer för

aliskiren i närvaro av ketokonazol eller verapamil förväntas vara inom det intervall, som skulle uppnås

om dosen av aliskiren fördubblades. Doser av aliskiren upp till 600 mg, eller två gånger den högsta

rekommenderade terapeutiska dosen, har tolererats väl i kontrollerade kliniska studier. Prekliniska

studier indikerar att samtidig administrering av aliskiren och ketokonazol förbättrar gastrointestinal

absorption av aliskiren och minskar biliär utsöndring. Försiktighet ska därför iakttas vid samtidig

behandling med aliskiren och ketokonazol, verapamil eller andra måttliga hämmare av P-gp

(klaritromycin, telitromycin, erytromycin, amiodaron).

Läkemedel som påverkar kaliumnivåerna i serum

Samtidig användning av andra substanser, som påverkar RAAS, av NSAID eller av substanser som

ökar kaliumnivåerna i serum (t ex kaliumsparande diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som

innehåller kalium, heparin) kan leda till ökning i kaliumnivåer i serum. Om samtidig behandling med

dessa läkemedel, som påverkar serumkaliumnivåer, är nödvändig ska försiktighet iakttas.

Kombinationen av aliskiren med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter med

diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) och rekommenderas inte hos

övriga patienter (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Liksom andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, kan NSAID minska den

antihypertensiva effekten av aliskiren. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (dehydrerade

patienter eller äldre patienter) kan samtidig behandling med aliskiren och NSAID resultera i

ytterligare försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel.

Därför kräver kombinationen av aliskiren med NSAID försiktighet, särskilt hos äldre patienter.

Furosemid

När aliskiren gavs tillsammans med furosemid minskade AUC- och C

-värdena för furosemid med

28 % respektive 49 %. Övervakning av effekterna rekommenderas därför vid behandlingsstart och vid

justering av dosen av furosemid, för att undvika eventuellt underutnyttjande i kliniska situationer med

övermängd av vätska.

Warfarin

Effekter av Riprazo på farmakokinetiken för warfarin har inte utvärderats.

Födointag

Måltider (med ett lågt eller högt fettinnehåll) har visat sig minska absorptionen av Riprazo avsevärt

(se avsnitt 4.2).

Inga interaktioner

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol,

atenolol, celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat och hydroklortiazid. Inga

interaktioner har identifierats.

Samtidig administrering av aliskiren och antingen metformin (↓28 %), amlodipin (↑29 %) eller

cimetidin (↑19 %) ledde till förändrade C

- eller AUC-värden för Riprazo om 20-30 %. Vid

administrering tillsammans med atorvastatin ökade AUC- och C

-värdena för Riprazo vid

steady state med 50 %. Samtidig administrering av Riprazo hade ingen signifikant påverkan på

farmakokinetiken hos atorvastatin, metformin eller amlodipin. Därför behöver inte dosen

justeras för Riprazo eller dessa samtidigt administrerade läkemedel.

Riprazo kan minska biotillgängligheten något för digoxin och verapamil.

CYP450-interaktioner

Aliskiren hämmar inte CYP450-isoenzymerna CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A.

Aliskiren inducerar inte CYP3A4. Därför förväntas inte aliskiren påverka den systemiska

tillgängligheten av substanser som hämmar, inducerar eller metaboliseras av dessa enzymer. Aliskiren

metaboliseras minimalt av cytokrom P450-enzymerna. Därför förväntas inga interaktioner på grund av

hämning eller inducering av CYP450-isoenzymer. CYP3A4-hämmare påverkar emellertid även ofta

P-gp. En ökad exponering för aliskiren kan därför förväntas vid samtidig behandling med CYP3A4-

hämmare, som även hämmar P-gp (se andra P-gp referenser i avsnitt 4.5).

Substrat för eller svaga hämmare av P-gp

Inga relevanta interaktioner har observerats med atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin. Givet

tillsammans med atorvastatin (80 mg), ökade AUC och C

för aliskiren (300 mg) vid steady-state

med 50

%. Hos försöksdjur har det visat sig att P-gp är av avgörande betydelse för Riprazo

biotillgänglighet. P-gp-inducerare (johannesört, rifampicin) kan därför minska biotillgängligheten för

Riprazo.

Hämmare av organisk, anjontransporterad polypeptid (OATP-hämmare)

Prekliniska studier indikerar att aliskiren kan vara ett substrat för organiska, anjontransporterande

polypeptider. Därför finns det en möjlighet för interaktioner mellan OATP-hämmare och aliskiren vid

samtidig administrering (se interaktion med Grapefruktjuice).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med aliskiren saknas. Riprazo har inte visat teratogen effekt

hos råtta eller kanin (se avsnitt 5.3). Andra substanser som verkar direkt på RAAS har orsakat grava

fostermissbildningar och neonatal död. Liksom andra läkemedel som verkar direkt på RAAS ska

Riprazo inte användas under första trimestern av graviditeten eller av kvinnor som planerar graviditet

och är kontraindicerat under den andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.3). Vid förskrivning av

läkemedel som verkar på RAAS till kvinnor i fertil ålder bör läkaren informera om de potentiella

riskerna med detta läkemedel under graviditet. Om graviditet upptäcks under behandlingens gång bör

Riprazo således utsättas.

Amning

Det är inte känt om aliskiren utsöndras i human bröstmjölk. Riprazo har återfunnits i mjölken hos

diande råttor. Användning av Riprazo är därför inte att rekommendera till kvinnor som ammar.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Riprazo har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vid

framförande av fordon eller användande av maskiner måste dock hänsyn tas till att yrsel eller trötthet

emellanåt kan uppträda när man tar Riprazo.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten hos Riprazo har studerats hos fler än 7 800 patienter, varav fler än 2 300 har behandlats i

över 6 månader och fler än 1 200 i över 1 år. Förekomsten av biverkningar visade inte något samband

med kön, ålder, BMI, ras eller etnisk tillhörighet. Allvarliga biverkningar inkluderar

överkänslighetsreaktion och angioödem, som har rapporterats efter godkännandet för marknadsföring

och kan förekomma i sällsynta fall (färre än 1 fall per 1 000 patienter). Den vanligaste biverkningen är

diarré.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Sammanfattning av biverkningar i tabellform:

Biverkningarna i Tabell 1 är indelade enligt följande konvention om frekvens, de vanligaste först:

mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Immunsystemet

Sällsynta:

Anafylaktiska reaktioner, överkänslighetsreaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Yrsel

Hjärtat

Mindre vanliga:

Hjärtklappning

Blodkärl

Mindre vanliga:

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga:

Hosta

Magtarmkanalen

Vanliga:

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

Allvarliga hudbiverkningar (SCAR, serious cutaneous adverse

reaction) inklusive Steven-Johnsons syndrom, toxisk epidermal

nekrolys (TEN) och orala slemhinnereaktioner, utslag, pruritus,

urtikari

Sällsynta:

Angioödem, erytem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Artralgi

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga:

Akut njursvikt, nedsatt njurfunktion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga:

Perifert ödem

Undersökningar

Vanliga:

Hyperkalemi

Mindre vanliga:

Förhöjt leverenzym

Sällsynta:

Sänkt hemoglobin, sänkt hematokrit, förhöjt kreatinin

Beskrivning av utvalda biverkningar

Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner och angioödem har förekommit vid

behandling med aliskiren.

I kontrollerade kliniska studier har angioödem och överkänslighetsreaktioner förekommit i sällsynta

fall under behandling med aliskiren i en omfattning som är jämförbar med behandling med placebo

eller jämförelseläkemedel.

Fall av angioödem eller symtom som tyder på angioödem (svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller

tunga) har också rapporterats vid uppföljning efter godkännandet för försäljning. Ett antal av dessa

patienter hade tidigare haft angioödem eller symtom på angioödem, som i vissa fall haft samband med

intag av andra läkemedel som orsakar angioödem, inklusive RAAS-blockerare (ACE-hämmare eller

ARB).

Efter marknadsföringsgodkännandet, har fall av angioödem och angioödem-liknande reaktioner

rapporterats när aliskiren administrerats tillsammans med ACE-hämmare eller ARB.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner har också rapporterats efter

godkännandet för försäljning (se avsnitt 4.4).

Om några tecken uppstår som tyder på en överkänslighetsreaktion/angioödem (framförallt svårigheter

att andas eller svälja, hudutslag, klåda, nässelfeber eller svullnad av ansikte, extremiteter, ögon, läppar

och/eller tunga, yrsel) ska patienten avbryta behandlingen och kontakta läkare (se avsnitt 4.4).

Artralgi har rapporterats efter godkännandet för försäljning. I vissa fall inträffade det som en del av en

överkänslighetsreaktion.

Vid uppföljning efter godkännandet för försäljning har nedsatt njurfunktion och fall av akut njursvikt

rapporterats hos patienter i riskzonen (se avsnitt 4.4).

Laboratoriefynd

I kontrollerade kliniska prövningar med Riprazo var kliniskt relevanta förändringar i de vanliga

laboratorieparametrarna mindre vanliga. I kliniska studier på hypertoniker hade Riprazo inga kliniskt

viktiga effekter på totalkolesterol, HDL-C, fastetriglycerider, fasteglukos eller urinsyra.

Hemoglobin och hematokrit: Små minskningar i hemoglobin- och hematokritvärdena (med i

genomsnitt cirka 0,05 mmol/l respektive 0,16 volymprocent) har observerats. Inga patienter utsatte

behandlingen på grund av anemi. Denna effekt ses också med andra läkemedel som verkar på renin-

angiotensinsystemet, såsom ACE-hämmare och ARB.

Serumkalium: Serumkaliumökningar har observerats med aliskiren och dessa kan förvärras vid

samtidig användning av andra substanser som verkar på RAAS eller av NSAID. I enlighet med god

medicinsk praxis, rekommenderas periodisk uppföljning av njurfunktionen inklusive

serumelektrolytnivåer om samtidig administrering bedöms nödvändig. Kombinationen av aliskiren

med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt

njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) och rekommenderas inte hos övriga patienter (se avsnitt 4.3,

4.4 och 5.1).

4.9

Överdosering

Symtom

Det finns begränsade data om överdosering på människa. Det vanligaste tecknet på överdosering torde

vara hypotoni, beroende på aliskirens antihypertensiva effekt.

Behandling

Om symtomatisk hypotoni skulle inträffa bör stödjande behandling insättas.

I en studie utförd på patienter med terminal njursvikt (ESRD) som får hemodialys, var dialysclearance

av aliskiren lågt (<2 % av oral clearance). Därför är dialys inte tillräckligt för att behandla

överexponering av aliskiren.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel som påverkar renin-angiotensinsystemet; renin-hämmare,

ATC-kod C09XA02

Aliskiren är en oralt aktiv, icke-peptid, potent och selektiv, direkt hämmare av humant renin.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Genom hämning av enzymet renin hämmar aliskiren RAAS vid aktiveringspunkten, varvid

omvandlingen av angiotensinogen till angiotensin I blockeras och nivåerna av angiotensin I och

angiotensin II minskar. Medan andra läkemedel som hämmar RAAS (ACE-hämmare och

angiotensin II-receptorblockerare (ARB)) orsakar en stegring i plasmareninaktiviteten (PRA) som

kompensation, minskar PRA med 50-80 % vid behandling av hypertoniker med aliskiren. Liknande

minskningar sågs när aliskiren kombinerades med andra antihypertensiva medel. Den kliniska

betydelsen av skillnaderna i PRA-effekt är för närvarande inte känd.

Hypertoni

Hos hypertoniker som fick 150 mg och 300 mg Riprazo en gång om dagen sågs dosberoende

minskningar i både det systoliska och diastoliska blodtrycket, vilka kvarstod under hela dosintervallet

om 24 timmar (kvarvarande nytta tidigt på morgonen), med genomsnittligt maximal-dal-förhållande

för diastolisk respons om upp till 98 % för 300 mg-dosen. Efter 2 veckor observerades 85-90 % av

den maximala blodtryckssänkande effekten. Den blodtryckssänkande effekten styrktes under

långtidsbehandling och var oberoende av ålder, kön, BMI och etnisk tillhörighet. Riprazo har

studerats hos 1 864 patienter 65 år eller äldre samt hos 426 patienter 75 år eller äldre.

Studier av Riprazo i monoterapi har visat blodtryckssänkande effekter jämförbara med andra klasser

av antihypertensiva medel, inklusive ACE-hämmare och ARB. Jämfört med ett diuretikum

(hydroklortiazid) sänkte Riprazo 300 mg det systoliska/diastoliska blodtrycket med 17,0/12,3 mmHg,

jämfört med 14,4/10,5 mmHg för hydroklortiazid 25 mg efter 12 veckors behandling.

Studier av kombinationsbehandling finns tillgängliga där Riprazo har kombinerats med diuretikumet

hydroklortiazid, kalciumflödeshämmaren amlodipin och betablockeraren atenolol. Dessa

kombinationer tolererades väl. Riprazo inducerade en additiv blodtryckssänkande effekt när det

kombinerades med hydroklortiazid. Hos patienter som inte svarade tillräckligt på 5 mg av

kalciumflödeshämmaren amlodipin sågs en blodtryckssänkande effekt vid tillägg av Riprazo 150 mg

som liknade den som uppnåddes genom att öka amlodipindosen till 10 mg. Lägre frekvens av ödem

sågs dock (2,1 % för aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg, jämfört med 11,2 % för amlodipin 10 mg).

Effekten och säkerheten av aliskirenbaserad behandling jämfördes med ramiprilbaserad behandling i

en 9-månaders non-inferioritystudie på 901 äldre patienter (≥65 år) med essentiell systolisk hypertoni.

Aliskiren 150 mg eller 300 mg per dag eller ramipril 5 mg eller 10 mg per dag gavs under 36 veckor

med valfri tilläggsbehandling av hydroklortiazid (12,5 mg eller 25 mg) vid vecka 12 och amlodipin

(5 mg eller 10 mg) vid vecka 22. Under 12 veckor sänkte aliskiren i monoterapi, systoliskt/diastoliskt

blodtryck med 14,0/5,1 mmHg, jämfört med 11,6/3,6 mmHg för ramipril, vilket är förenligt med att

aliskiren inte är sämre än ramipril vid vald dosering och skillnaderna i systoliskt och diastoliskt

blodtryck var statistiskt signifikanta. Tolerabilitet var jämförbar i båda behandlingsarmarna, dock

rapporterades hosta oftare med ramiprilbehandling än aliskirenbehandling (14,2 % jämfört med

4,4 %), medan diarré var vanligare med aliskirenbehandlingen än för ramiprilbehandlingen (6,6 %

jämfört med 5,0 %).

I en 8-veckors studie på 754 hypertensiva äldre (≥65 år) och gamla patienter (30 % ≥75 år) gav

aliskiren vid doser på 75 mg, 150 mg och 300 mg statistiskt signifikant större sänkning av blodtrycket

(både systoliskt och diastoliskt) jämfört med placebo. Inga ytterligare blodtryckssänkande effekter

upptäcktes med 300 mg aliskiren jämfört med 150 mg aliskiren. Alla tre doserna tolererades väl av

både äldre och mycket gamla patienter.

Hos överviktiga hypertoniker, som inte svarade tillräckligt på hydroklortiazid 25 mg, gav

tilläggsbehandling med 300 mg Riprazo en ytterligare blodtryckssänkning, som var jämförbar med

tilläggsbehandling med irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Inga tecken på förstadoshypotoni eller effekt på pulsfrekvensen har setts hos patienter som behandlats

i kontrollerade kliniska studier. Kraftig hypotoni var mindre vanligt (0,1 %) hos patienter med

okomplicerad hypertoni, som fick behandling med Riprazo ensamt. Hypotoni var också mindre vanligt

(<1 %) vid kombinationsbehandling med andra antihypertensiva medel. Vid avbrytande av

behandlingen återgick blodtrycket successivt till utgångsnivåerna under de närmaste veckorna, utan

tecken på bakslagseffekt vad gäller blodtrycket eller PRA.

I en 36-veckors studie med 820 patienter med ischemisk vänsterkammardysfunktion, gav inte tillägg

av aliskiren till en standardbehandling någon fördel jämfört med placebo, med avseende på

ventrikulär remodellering, bedömd främst av slutlig, systolisk vänsterkammarvolym.

Den kombinerade frekvensen av kardiovaskulär död, sjukhusinläggning för hjärtsvikt, återkommande

hjärtinfarkt, stroke och återupplivande vid plötslig död var likartad i aliskirengruppen och

placebogruppen. Emellertid, hos patienter som får aliskiren förelåg en signifikant högre frekvens av

hyperkalemi, hypotension och njursvikt jämfört med placebogruppen.

Aliskiren utvärderades med avseende på nytta för det kardiovaskulära och/eller renala systemet i en

dubbelblind, placebo-kontrollerad, randomiserad studie hos 8 606 patienter med typ 2-diabetes och

kronisk njursjukdom (baserat på proteinuri och/eller GFR <60 ml/min/1,73 m

) med eller utan

kardiovaskulärt sjukdomstillstånd. Vid studiestart var det arteriella blodtrycket välkontrollerat bland

majoriteten av patienterna. Primärt effektmått var en kombination av kardiovaskulära och renala

komplikationer.

I denna studie, jämfördes aliskiren 300 mg med placebo som tillägg till standardbehandling, vilken

inkluderade antingen en angiotensinkonvertashämmare eller en angiotensinreceptorblockerare.

Studien avbröts i förtid då deltagarna inte bedömdes dra nytta av aliskiren. Preliminära studieresultat

indikerade en riskkvot för det primära effektmåttet på 1,09 till förmån för placebo (95 % -igt

konfidensintervall: 0,97, 1,22, 2-sidigt p= 0,17). Dessutom, observerades en ökad förekomst av

allvarliga biverkningar med aliskiren jämfört med placebo vid renala komplikationer (4,7 % mot

3,3 %), hyperkalemi (36,9 % mot 27,1 %), hypotension (18,4 % mot 14,6 %) och stroke (2,7 % mot

2,0 %). Den ökande förekomsten av icke-dödlig stroke var större bland patienter med nedsatt

njurfunktion.

Nyttoeffekterna av Riprazo på mortalitet och kardiovaskulär morbiditet samt skador på målorgan är

för närvarande okända.

Kardiell elektrofysiologi

I en randomiserad, dubbelblind, placebojämförande och kontrollerad studie som använde standard-

och Holter-EKG rapporterades ingen effekt på QT-intervallet.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Riprazo för

en eller flera grupper av den pediatriska populationen för hypertoni (information för pediatrisk

användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral absorption uppnås maximala plasmakoncentrationer av aliskiren efter 1-3 timmar.

Aliskirens absoluta biotillgänglighet är 2-3 %. Måltider med ett högt fettinnehåll minskar C

85 % och AUC med 70 %. Vid steady state, minskar måltider med lågt fettinnehåll C

med 76 %

och AUC

0-tau

med 67 % bland hypertonipatienter. Plasmakoncentrationerna vid steady state nås inom

5-7 dagar efter administrering en gång om dagen, och steady state-nivåerna är ungefär dubbelt så höga

som vid den initiala dosen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Distribution

Efter intravenös administrering är den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state cirka

135 l, vilket tyder på att aliskiren i hög grad distribueras extravasalt. Aliskirens

plasmaproteinbindning är måttlig (47-51 %) och oberoende av koncentrationen.

Metabolism och eliminering

Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 40 timmar (inom området 34-41 timmar). Aliskiren

elimineras huvudsakligen som oförändrat läkemedel i feces (78 %). Cirka 1,4 % av den totala orala

dosen metaboliseras. Enzymet CYP3A4 är ansvarigt för denna metabolism. Efter oral administrering

återvinns cirka 0,6 % av dosen i urinen. Efter intravenös administrering är genomsnittligt

plasmaclearance cirka 9 l/timme.

Linjäritet

Exponeringen för aliskiren ökade mer än proportionellt mot ökningen av dosen. Efter administrering

av en enkeldos i intervallet 75 till 600 mg, resulterade en dubblering av dosen i en 2,3 och 2,6-faldig

ökning av AUC respektive C

. Vid steady-state kan icke-linjäriteten vara mer uttalad. De

mekanismer som orsakat avvikelserna från linjäriteten har inte identifierats. En möjlig mekanism är

mättnad av transportörer vid absorptionsstället eller i hepato-biliära elimineringsvägen.

Egenskaper hos patienterna

Aliskiren är effektivt vid behandling en gång om dagen av vuxna hypertoniker, oavsett kön, ålder,

BMI och etnisk tillhörighet.

AUC är 50 % högre hos äldre patienter (> 65 år) än hos yngre försökspersoner. Kön, vikt och etniskt

ursprung har ingen klinisk relevant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren.

Aliskirens farmakokinetik har studerats hos patienter med varierande grad av njurinsufficiens. De

relativa AUC- och C

-värdena för aliskiren hos studiepatienter med nedsatt njurfunktion låg på

mellan 0,8 och dubbelt så höga nivåer som hos friska studiepatienter efter en engångsbehandling och

vid steady state. Dessa förändringar som iakttagits stod dock inte i relation till allvarlighetsgraden av

nedsatt njurfunktion. Ingen justering av den initiala dosen av Riprazo krävs hos patienter med lätt till

måttligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.4). Riprazo rekommenderas inte hos patienter med

gravt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet (GFR) <30 ml/min/1,73 m

). Samtidig

användning av Riprazo med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter med nedsatt

njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.3).

Aliskirens farmakokinetik utvärderades hos patienter med terminal njursvikt som behandlas med

hemodialys. Administreringen av en enstaka oral dos på 300 mg aliskiren associerades med mycket

små förändringar i farmakokinetiken för aliskiren (ändring i C

på mindre än 1,2 gånger; ökning i

AUC upp till 1,6 gånger) jämfört med matchande friska försökspersoner. Tidpunkten för hemodialys

hade ingen signifikant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren hos ESRD patienter. Därför, om

administrering av aliskiren hos ESRD patienter, som får hemodialys anses nödvändig, är dosjustering

inte motiverad hos dessa patienter. Däremot, är användning av aliskiren inte rekommenderad hos

patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Aliskirens farmakokinetik påverkades inte signifikant hos patienter med lätt till svår leversjukdom.

Följaktligen krävs ingen justering av den initiala dosen av aliskiren hos patienter med lätt till svårt

nedsatt leverfunktion.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Eventuell karcinogenicitet har bedömts i en 2-årsstudie på råtta och i en 6-månaders, transgen studie

på mus. Ingen karcinogenicitet har upptäckts. Ett fall av kolonadenom och ett fall av cekal

adenokarcinom har noterats hos råtta vid en dos om 1 500 mg/kg/dag men var inte statistiskt

signifikanta. Även om aliskiren har en känd retningsförmåga betraktades de säkerhetsmarginaler som

erhållits hos människa vid dosen 300 mg i en studie på friska frivilliga som tillräckliga vid 9-11-

faldighet, baserat på koncentrationerna i feces, eller vid 6-faldighet, baserat på koncentrationerna i

slemhinnorna, i jämförelse med 250 mg/kg/dag i karcinogenicitetsstudien på råtta.

Aliskiren saknade mutagen potential i mutagenicitetsstudier in vitro och in vivo. Prövningarna

inkluderade in vitro-tester på bakterie- och däggdjursceller samt in vivo-bedömningar på råtta.

Reproduktionstoxikologiska studier med aliskiren visade inte några tecken på toxicitet eller

teratogenicitet hos embryo/foster vid doser upp till 600 mg/kg/dag på råtta eller 100 mg/kg/dag på

kanin. Fertiliteten och prenatal/postnatal utveckling var opåverkade hos råtta vid doser upp till

250 mg/kg/dag. Doserna på råtta och kanin gav 1-4 respektive 5 gånger högre systemisk exponering

än maximalt rekommenderad dos till människa (300 mg).

Farmakologiska säkerhetsstudier avslöjade inga biverkningar på centrala nervsystemet,

andningsvägarna eller kardiovaskulära systemet. Det man sett i toxicitetsstudier på djur med upprepad

dosering var i linje med den kända lokalirriterande potentialen eller den förväntade farmakologiska

effekten av aliskiren.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Krospovidon

Magnesiumstearat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Hypromellos

Makrogol

Talk

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

Titandioxid (E 171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar i PA/Aluminium/PVC – Aluminium:

Förpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multiförpackningar.

Blisterförpackningar i PVC/Polyklortrifluoreten (PCTFE) – Aluminium:

Förpackningar innehållande 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multiförpackningar.

Förpackningar innehållande 56 eller 98 (2x49) tabletter är perforerade endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/409/001-010

EU/1/07/409/021-030

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 22 augusti 2007

Datum för den senaste förnyelsen: 24 augusti 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ljust röd, bikonvex, oval tablett, präglad med “IU” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos av Riprazo är 150 mg en gång om dagen. Hos patienter som inte erhåller

tillräcklig kontroll av blodtrycket, kan dosen ökas till 300 mg en gång om dagen.

Den antihypertensiva effekten inträffar huvudsakligen inom två veckor (85-90 %) efter start av

behandling med 150 mg en gång om dagen.

Riprazo kan användas ensamt eller i kombination med andra antihypertensiva medel med undantag för

användning i kombination med angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) eller angiotensin-II-

receptorblockerare (ARB) hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (glomerulär

filtrationshastighet (GFR) <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitten 4.3, 4.4 och 5.1).

Särskilda grupper

Nedsatt njurfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (se

avsnitten 4.4 och 5.2). Riprazo rekommenderas inte hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion

(GFR <30 ml/min/1,73 m

). Samtidig användning av Riprazo med ARB eller ACE-hämmare är

kontraindicerat hos patienter med nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till gravt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter 65 år och äldre

Den rekommenderade startdosen för aliskiren hos äldre patienter är 150 mg. Ingen kliniskt

betydelsefull, ytterligare blodtryckssänkning observeras genom att öka dosen till 300 mg hos

majoriteten av äldre patienter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Riprazo för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

För oral användning. Tabletterna bör sväljas hela med vatten. Riprazo ska tas en gång dagligen

tillsammans med en lätt måltid, helst vid samma tidpunkt varje dag. Grapefruktjuice ska inte tas

tillsammans med Riprazo (se avsnitt 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Angioödem i samband med tidigare behandling med aliskiren.

Ärftligt eller idiopatiskt angioödem.

Under andra och tredje trimestern vid graviditet (se avsnitt 4.6).

Samtidig användning av aliskiren med ciklosporin och itrakonazol, två mycket kraftiga

hämmare av P-gp och andra kraftiga hämmare av P-gp (t.ex. kinidin), är kontraindicerat (se

avsnitt 4.5).

Samtidig användning av aliskiren med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos

patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt

4.2, 4.4, 4.5 och 5.1).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Om kraftig och ihållande diarré uppstår, bör behandlingen med Riprazo avbrytas (se avsnitt 4.8).

Aliskiren bör användas med försiktighet till patienter med allvarlig, kronisk hjärtsvikt (New York

Heart Association- [NYHA-] grad III-IV).

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Hypotension, synkope, stroke, hyperkalemi och förändringar i njurfunktion (inklusive akut njursvikt)

har rapporterats bland känsliga individer, speciellt vid kombinationer med olika läkemedel som

påverkar detta systemet (se avsnitt 5.1). Dubbel renin-angiotensin-aldosteronsystem-blockad genom

att kombinera aliskiren med en angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) eller en angiotensin-

II-receptorblockerare (ARB) är därför inte rekommenderat.

Användning av aliskiren i kombination med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter

med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.3).

Anafylaktiska reaktioner och angioödem

Anafylaktiska reaktioner har observerats under behandling med aliskiren efter

marknadsföringsgodkännandet (se avsnitt 4.8). Liksom för andra läkemedel som påverkar renin-

angiotensinsystemet, har angioödem eller symtom som tyder på angioödem (svullnad av ansikte,

läppar, svalg och/eller tunga) rapporterats hos patienter som behandlats med aliskiren.

Ett antal av dessa patienter hade angioödem eller symtom på angioödem i anamnesen, i några fall efter

behandling med andra läkemedel som kan orsaka angioödem, inklusive RAAS-blockerare

(angiotensinkonvertashämmare eller angiotensinreceptorblockerare) (se avsnitt 4.8).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Efter marknadsföringsgodkännandet, har angioödem och angioödem-liknande reaktioner observerats

när aliskiren administerades tillsammans med ACE-hämmare eller ARB (se avsnitt 4.8).

Särskild försiktighet är nödvändig hos patienter med anlag för överkänslighet.

Patienter med angioödem i anamnesen kan löpa ökad risk för att drabbas av angioödem under

behandling med aliskiren (se avsnitten 4.3 och 4.8). Försiktighet ska därför iakttas vid förskrivning av

aliskiren till patienter med angioödem i anamnesen och dessa patienter ska övervakas noggrant under

behandlingen (se avsnitt 4.8), särskilt i början av behandlingen.

Om anafylaktiska reaktioner eller angioödem inträffar, ska behandling med Riprazo upphöra

omgående och lämplig behandling och övervakning sättas in tills att tecken och symtom försvunnit

helt och hållet. Patienter bör informeras om att rapportera till läkare alla tecken som kan tyda på en

allergisk reaktion, speciellt svårigheter i att andas eller svälja, svullnad i ansikte, extremiteter, ögon,

läppar eller tunga. Om tungan, stämbanden eller struphuvudet påverkas ska adrenalin ges. Dessutom

ska nödvändiga åtgärder vidtas för att upprätthålla öppna luftvägar.

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Hos markant dehydrerade patienter och/eller patienter med markanta natriumförluster (t ex de som får

höga doser av diuretika) kan symtomatisk hypotoni inträffa efter start av behandling med Riprazo.

Detta tillstånd ska åtgärdas före administrering av Riprazo eller också ska behandlingen inledas under

noggrann medicinsk övervakning.

Nedsatt njurfunktion

Kliniska studier av Riprazo har inte utförts på hypertoniker med gravt nedsatt njurfunktion

(serumkreatininvärde ≥150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinnor och ≥177 μmol/l eller 2,00 mg/dl hos

män och/eller uppskattad GFR <30 ml/minut/1,73 m

), patienter som tidigare genomgått

dialysbehandling eller visat tecken på njursyndrom eller renovaskulär hypertoni. Riprazo

rekommenderas inte till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73 m

Liksom för andra läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet, bör man vara försiktig när

aliskiren ges under betingelser som predisponerar för nedsatt njurfunktion såsom hypovolemi (t.ex. på

grund av blodförlust, svår eller långvarig diarré, långvariga kräkningar, osv.), hjärtsjukdom,

leversjukdom, diabetes mellitus eller njursjukdom. Samtidig användning av aliskiren och ACE-

hämmare eller ARB är kontraindicerat hos patienter med nedsatt njurfunktion (GFR

<60 ml/min/1,73 m

). Akut njursvikt, reversibel vid avbrytande av behandling, har rapporterats vid

uppföljning efter godkännandet för försäljning hos patienter i riskzonen som fått aliskiren. Om tecken

på njursvikt förekommer, bör behandling med aliskiren omedelbart avbrytas.

Ökningar av kaliumhalten i serum har observerats efter marknadsföringsgodkännandet av aliskiren

och dessa ökningar kan förvärras vid samtidig användning av andra läkemedel som verkar på RAAS

eller av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). I enlighet med god medicinsk praxis,

rekommenderas periodisk uppföljning av njurfunktionen inklusive serumelektrolytnivåer om samtidig

administrering bedöms nödvändig.

Njurartärstenos

Det finns inga kontrollerade kliniska data från användning av Riprazo på patienter med unilateral eller

bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure. Det finns emellertid, liksom för andra

läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet, en ökad risk för njurinsufficiens, inklusive akut

njursvikt, när patienter med njurartärstenos behandlas med aliskiren. Därför bör försiktighet iakttas

hos dessa patienter. Om njursvikt inträffar ska behandlingen avbrytas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kontraindikationer (se avsnitt 4.3)

Dual RAAS-blockad

Kombinationen av aliskiren med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter med

diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) och rekommenderas inte hos

övriga patienter (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Kraftiga hämmare av P-glykoprotein (P-gp)

I en läkemedelsinteraktionsstudie på friska frivilliga visades att enkeldoser av ciklosporin (200 och

600 mg) ökar C

för aliskiren 75 mg med ungefär en faktor 2,5 och AUC med ungefär en faktor 5.

Ökningen kan vara större med högre doser av aliskiren. Hos friska personer ökar itrakonazol (100 mg)

AUC och C

för aliskiren (150 mg) med en faktor 6,5 respektive en faktor 5,8. Därför är samtidig

behandling med aliskiren och kraftiga hämmare av P-gp kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Inte rekommenderat (se avsnitt 4.2)

Grapefruktjuice

Intag av grapefruktjuice med aliskiren resulterade i en minskning av AUC och C

för aliskiren.

Samtidig behandling med aliskiren 150 mg resulterade i en 61 % minskning av AUC för aliskiren och

samtidigt intag av aliskiren 300 mg resulterade i en 38 % minskning av AUC för aliskiren. Denna

minskning beror sannolikt på en hämning av organiskt, anjontransporterat, polypeptid-medierat

upptag av aliskiren med grapefruktjuice i mag-tarmkanalen. Därför, på grund av risken för terapisvikt,

ska grapefruktjuice inte tas tillsammans med Riprazo.

Vid samtidig användning krävs försiktighet

Interaktioner med P-gp

MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) har i prekliniska studier konstaterats vara det huvudsakliga aktiva

transportsystemet involverat i absorption i tarmen och utsöndring via gallan av aliskiren. Rifampicin,

som är en inducerare av P-gp, minskade biotillgängligheten av aliskiren med cirka 50 % i en klinisk

studie. Andra inducerare av P-gp (Johannesört) skulle kunna minska biotillgängligheten av Riprazo.

Även om detta inte har undersökts för aliskiren, är det känt att P-gp också kontrollerar vävnadsupptag

för en mängd av substrat och hämmare av P-gp kan öka vävnad-till-

plasmakoncentrationsförhållandena. Hämmare av P-gp kan därför öka vävnadsnivåerna mer än

plasmanivåerna. Potentialen för läkemedelsinteraktioner relaterade till P-gp kommer troligen att bero

på graden av hämning av denna transportör.

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med ketokonazol (200 mg) eller verapamil (240 mg) och aliskiren (300 mg)

resulterade i en 76 % respektive 97 % ökning av AUC för aliskiren. Förändringen i plasmanivåer för

aliskiren i närvaro av ketokonazol eller verapamil förväntas vara inom det intervall, som skulle uppnås

om dosen av aliskiren fördubblades. Doser av aliskiren upp till 600 mg, eller två gånger den högsta

rekommenderade terapeutiska dosen, har tolererats väl i kontrollerade kliniska studier. Prekliniska

studier indikerar att samtidig administrering av aliskiren och ketokonazol förbättrar gastrointestinal

absorption av aliskiren och minskar biliär utsöndring. Försiktighet ska därför iakttas vid samtidig

behandling med aliskiren och ketokonazol, verapamil eller andra måttliga hämmare av P-gp

(klaritromycin, telitromycin, erytromycin, amiodaron).

Läkemedel som påverkar kaliumnivåerna i serum

Samtidig användning av andra substanser, som påverkar RAAS, av NSAID eller av substanser som

ökar kaliumnivåerna i serum (t ex kaliumsparande diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som

innehåller kalium, heparin) kan leda till ökning i kaliumnivåer i serum. Om samtidig behandling med

dessa läkemedel, som påverkar serumkaliumnivåer, är nödvändig ska försiktighet iakttas.

Kombinationen av aliskiren med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter med

diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) och rekommenderas inte hos

övriga patienter (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Liksom andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, kan NSAID minska den

antihypertensiva effekten av aliskiren. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (dehydrerade

patienter eller äldre patienter) kan samtidig behandling med aliskiren och NSAID resultera i

ytterligare försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel.

Därför kräver kombinationen av aliskiren med NSAID försiktighet, särskilt hos äldre patienter.

Furosemid

När aliskiren gavs tillsammans med furosemid minskade AUC- och C

-värdena för furosemid med

28 % respektive 49 %. Övervakning av effekterna rekommenderas därför vid behandlingsstart och vid

justering av dosen av furosemid, för att undvika eventuellt underutnyttjande i kliniska situationer med

övermängd av vätska.

Warfarin

Effekter av Riprazo på farmakokinetiken för warfarin har inte utvärderats.

Födointag

Måltider (med ett lågt eller högt fettinnehåll) har visat sig minska absorptionen av Riprazo avsevärt

(se avsnitt 4.2).

Inga interaktioner

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol,

atenolol, celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-mononitrat och hydroklortiazid. Inga

interaktioner har identifierats.

Samtidig administrering av aliskiren och antingen metformin (↓28 %), amlodipin (↑29 %) eller

cimetidin (↑19 %) ledde till förändrade C

- eller AUC-värden för Riprazo om 20-30 %. Vid

administrering tillsammans med atorvastatin ökade AUC- och C

-värdena för Riprazo vid

steady state med 50 %. Samtidig administrering av Riprazo hade ingen signifikant påverkan på

farmakokinetiken hos atorvastatin, metformin eller amlodipin. Därför behöver inte dosen

justeras för Riprazo eller dessa samtidigt administrerade läkemedel.

Riprazo kan minska biotillgängligheten något för digoxin och verapamil.

CYP450-interaktioner

Aliskiren hämmar inte CYP450-isoenzymerna CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A.

Aliskiren inducerar inte CYP3A4. Därför förväntas inte aliskiren påverka den systemiska

tillgängligheten av substanser som hämmar, inducerar eller metaboliseras av dessa enzymer. Aliskiren

metaboliseras minimalt av cytokrom P450-enzymerna. Därför förväntas inga interaktioner på grund av

hämning eller inducering av CYP450-isoenzymer. CYP3A4-hämmare påverkar emellertid även ofta

P-gp. En ökad exponering för aliskiren kan därför förväntas vid samtidig behandling med CYP3A4-

hämmare, som även hämmar P-gp (se andra P-gp referenser i avsnitt 4.5).

Substrat för eller svaga hämmare av P-gp

Inga relevanta interaktioner har observerats med atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin. Givet

tillsammans med atorvastatin (80 mg), ökade AUC och C

för aliskiren (300 mg) vid steady-state

med 50

%. Hos försöksdjur har det visat sig att P-gp är av avgörande betydelse för Riprazo

biotillgänglighet. P-gp-inducerare (johannesört, rifampicin) kan därför minska biotillgängligheten för

Riprazo.

Hämmare av organisk, anjontransporterad polypeptid (OATP-hämmare)

Prekliniska studier indikerar att aliskiren kan vara ett substrat för organiska, anjontransporterande

polypeptider. Därför finns det en möjlighet för interaktioner mellan OATP-hämmare och aliskiren vid

samtidig administrering (se interaktion med Grapefruktjuice).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med aliskiren saknas. Riprazo har inte visat teratogen effekt

hos råtta eller kanin (se avsnitt 5.3). Andra substanser som verkar direkt på RAAS har orsakat grava

fostermissbildningar och neonatal död. Liksom andra läkemedel som verkar direkt på RAAS ska

Riprazo inte användas under första trimestern av graviditeten eller av kvinnor som planerar graviditet

och är kontraindicerat under den andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.3). Vid förskrivning av

läkemedel som verkar på RAAS till kvinnor i fertil ålder bör läkaren informera om de potentiella

riskerna med detta läkemedel under graviditet. Om graviditet upptäcks under behandlingens gång bör

Riprazo således utsättas.

Amning

Det är inte känt om aliskiren utsöndras i human bröstmjölk. Riprazo har återfunnits i mjölken hos

diande råttor. Användning av Riprazo är därför inte att rekommendera till kvinnor som ammar.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Riprazo har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vid

framförande av fordon eller användande av maskiner måste dock hänsyn tas till att yrsel eller trötthet

emellanåt kan uppträda när man tar Riprazo.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten hos Riprazo har studerats hos fler än 7 800 patienter, varav fler än 2 300 har behandlats i

över 6 månader och fler än 1 200 i över 1 år. Förekomsten av biverkningar visade inte något samband

med kön, ålder, BMI, ras eller etnisk tillhörighet. Allvarliga biverkningar inkluderar

överkänslighetsreaktion och angioödem, som har rapporterats efter godkännandet för marknadsföring

och kan förekomma i sällsynta fall (färre än 1 fall per 1 000 patienter). Den vanligaste biverkningen är

diarré.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Sammanfattning av biverkningar i tabellform:

Biverkningarna i Tabell 1 är indelade enligt följande konvention om frekvens, de vanligaste först:

mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Immunsystemet

Sällsynta:

Anafylaktiska reaktioner, överkänslighetsreaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Yrsel

Hjärtat

Mindre vanliga:

Hjärtklappning

Blodkärl

Mindre vanliga:

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga:

Hosta

Magtarmkanalen

Vanliga:

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

Allvarliga hudbiverkningar (SCAR, serious cutaneous adverse

reaction) inklusive Steven-Johnsons syndrom, toxisk epidermal

nekrolys (TEN) och orala slemhinnereaktioner, utslag, pruritus,

urtikari

Sällsynta:

Angioödem, erytem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Artralgi

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga:

Akut njursvikt, nedsatt njurfunktion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga:

Perifert ödem

Undersökningar

Vanliga:

Hyperkalemi

Mindre vanliga:

Förhöjt leverenzym

Sällsynta:

Sänkt hemoglobin, sänkt hematokrit, förhöjt kreatinin

Beskrivning av utvalda biverkningar

Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner och angioödem har förekommit vid

behandling med aliskiren.

I kontrollerade kliniska studier har angioödem och överkänslighetsreaktioner förekommit i sällsynta

fall under behandling med aliskiren i en omfattning som är jämförbar med behandling med placebo

eller jämförelseläkemedel.

Fall av angioödem eller symtom som tyder på angioödem (svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller

tunga) har också rapporterats vid uppföljning efter godkännandet för försäljning. Ett antal av dessa

patienter hade tidigare haft angioödem eller symtom på angioödem, som i vissa fall haft samband med

intag av andra läkemedel som orsakar angioödem, inklusive RAAS-blockerare (ACE-hämmare eller

ARB).

Efter marknadsföringsgodkännandet, har fall av angioödem och angioödem-liknande reaktioner

rapporterats när aliskiren administrerats tillsammans med ACE-hämmare eller ARB.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner har också rapporterats efter

godkännandet för försäljning (se avsnitt 4.4).

Om några tecken uppstår som tyder på en överkänslighetsreaktion/angioödem (framförallt svårigheter

att andas eller svälja, hudutslag, klåda, nässelfeber eller svullnad av ansikte, extremiteter, ögon, läppar

och/eller tunga, yrsel) ska patienten avbryta behandlingen och kontakta läkare (se avsnitt 4.4).

Artralgi har rapporterats efter godkännandet för försäljning. I vissa fall inträffade det som en del av en

överkänslighetsreaktion.

Vid uppföljning efter godkännandet för försäljning har nedsatt njurfunktion och fall av akut njursvikt

rapporterats hos patienter i riskzonen (se avsnitt 4.4).

Laboratoriefynd

I kontrollerade kliniska prövningar med Riprazo var kliniskt relevanta förändringar i de vanliga

laboratorieparametrarna mindre vanliga. I kliniska studier på hypertoniker hade Riprazo inga kliniskt

viktiga effekter på totalkolesterol, HDL-C, fastetriglycerider, fasteglukos eller urinsyra.

Hemoglobin och hematokrit: Små minskningar i hemoglobin- och hematokritvärdena (med i

genomsnitt cirka 0,05 mmol/l respektive 0,16 volymprocent) har observerats. Inga patienter utsatte

behandlingen på grund av anemi. Denna effekt ses också med andra läkemedel som verkar på renin-

angiotensinsystemet, såsom ACE-hämmare och ARB.

Serumkalium: Serumkaliumökningar har observerats med aliskiren och dessa kan förvärras vid

samtidig användning av andra substanser som verkar på RAAS eller av NSAID. I enlighet med god

medicinsk praxis, rekommenderas periodisk uppföljning av njurfunktionen inklusive

serumelektrolytnivåer om samtidig administrering bedöms nödvändig. Kombinationen av aliskiren

med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt

njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) och rekommenderas inte hos övriga patienter (se avsnitt 4.3,

4.4 och 5.1).

4.9

Överdosering

Symtom

Det finns begränsade data om överdosering på människa. Det vanligaste tecknet på överdosering torde

vara hypotoni, beroende på aliskirens antihypertensiva effekt.

Behandling

Om symtomatisk hypotoni skulle inträffa bör stödjande behandling insättas.

I en studie utförd på patienter med terminal njursvikt (ESRD) som får hemodialys, var dialysclearance

av aliskiren lågt (<2 % av oral clearance). Därför är dialys inte tillräckligt för att behandla

överexponering av aliskiren.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel som påverkar renin-angiotensinsystemet; renin-hämmare,

ATC-kod C09XA02

Aliskiren är en oralt aktiv, icke-peptid, potent och selektiv, direkt hämmare av humant renin.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Genom hämning av enzymet renin hämmar aliskiren RAAS vid aktiveringspunkten, varvid

omvandlingen av angiotensinogen till angiotensin I blockeras och nivåerna av angiotensin I och

angiotensin II minskar. Medan andra läkemedel som hämmar RAAS (ACE-hämmare och

angiotensin II-receptorblockerare (ARB)) orsakar en stegring i plasmareninaktiviteten (PRA) som

kompensation, minskar PRA med 50-80 % vid behandling av hypertoniker med aliskiren. Liknande

minskningar sågs när aliskiren kombinerades med andra antihypertensiva medel. Den kliniska

betydelsen av skillnaderna i PRA-effekt är för närvarande inte känd.

Hypertoni

Hos hypertoniker som fick 150 mg och 300 mg Riprazo en gång om dagen sågs dosberoende

minskningar i både det systoliska och diastoliska blodtrycket, vilka kvarstod under hela dosintervallet

om 24 timmar (kvarvarande nytta tidigt på morgonen), med genomsnittligt maximal-dal-förhållande

för diastolisk respons om upp till 98 % för 300 mg-dosen. Efter 2 veckor observerades 85-90 % av

den maximala blodtryckssänkande effekten. Den blodtryckssänkande effekten styrktes under

långtidsbehandling och var oberoende av ålder, kön, BMI och etnisk tillhörighet. Riprazo har

studerats hos 1 864 patienter 65 år eller äldre samt hos 426 patienter 75 år eller äldre.

Studier av Riprazo i monoterapi har visat blodtryckssänkande effekter jämförbara med andra klasser

av antihypertensiva medel, inklusive ACE-hämmare och ARB. Jämfört med ett diuretikum

(hydroklortiazid) sänkte Riprazo 300 mg det systoliska/diastoliska blodtrycket med 17,0/12,3 mmHg,

jämfört med 14,4/10,5 mmHg för hydroklortiazid 25 mg efter 12 veckors behandling.

Studier av kombinationsbehandling finns tillgängliga där Riprazo har kombinerats med diuretikumet

hydroklortiazid, kalciumflödeshämmaren amlodipin och betablockeraren atenolol. Dessa

kombinationer tolererades väl. Riprazo inducerade en additiv blodtryckssänkande effekt när det

kombinerades med hydroklortiazid. Hos patienter som inte svarade tillräckligt på 5 mg av

kalciumflödeshämmaren amlodipin sågs en blodtryckssänkande effekt vid tillägg av Riprazo 150 mg

som liknade den som uppnåddes genom att öka amlodipindosen till 10 mg. Lägre frekvens av ödem

sågs dock (2,1 % för aliskiren 150 mg/amlodipin 5 mg, jämfört med 11,2 % för amlodipin 10 mg).

Effekten och säkerheten av aliskirenbaserad behandling jämfördes med ramiprilbaserad behandling i

en 9-månaders non-inferioritystudie på 901 äldre patienter (≥65 år) med essentiell systolisk hypertoni.

Aliskiren 150 mg eller 300 mg per dag eller ramipril 5 mg eller 10 mg per dag gavs under 36 veckor

med valfri tilläggsbehandling av hydroklortiazid (12,5 mg eller 25 mg) vid vecka 12 och amlodipin

(5 mg eller 10 mg) vid vecka 22. Under 12 veckor sänkte aliskiren i monoterapi, systoliskt/diastoliskt

blodtryck med 14,0/5,1 mmHg, jämfört med 11,6/3,6 mmHg för ramipril, vilket är förenligt med att

aliskiren inte är sämre än ramipril vid vald dosering och skillnaderna i systoliskt och diastoliskt

blodtryck var statistiskt signifikanta. Tolerabilitet var jämförbar i båda behandlingsarmarna, dock

rapporterades hosta oftare med ramiprilbehandling än aliskirenbehandling (14,2 % jämfört med

4,4 %), medan diarré var vanligare med aliskirenbehandlingen än för ramiprilbehandlingen (6,6 %

jämfört med 5,0 %).

I en 8-veckors studie på 754 hypertensiva äldre (≥65 år) och gamla patienter (30 % ≥75 år) gav

aliskiren vid doser på 75 mg, 150 mg och 300 mg statistiskt signifikant större sänkning av blodtrycket

(både systoliskt och diastoliskt) jämfört med placebo. Inga ytterligare blodtryckssänkande effekter

upptäcktes med 300 mg aliskiren jämfört med 150 mg aliskiren. Alla tre doserna tolererades väl av

både äldre och mycket gamla patienter.

Hos överviktiga hypertoniker, som inte svarade tillräckligt på hydroklortiazid 25 mg, gav

tilläggsbehandling med 300 mg Riprazo en ytterligare blodtryckssänkning, som var jämförbar med

tilläggsbehandling med irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Inga tecken på förstadoshypotoni eller effekt på pulsfrekvensen har setts hos patienter som behandlats

i kontrollerade kliniska studier. Kraftig hypotoni var mindre vanligt (0,1 %) hos patienter med

okomplicerad hypertoni, som fick behandling med Riprazo ensamt. Hypotoni var också mindre vanligt

(<1 %) vid kombinationsbehandling med andra antihypertensiva medel. Vid avbrytande av

behandlingen återgick blodtrycket successivt till utgångsnivåerna under de närmaste veckorna, utan

tecken på bakslagseffekt vad gäller blodtrycket eller PRA.

I en 36-veckors studie med 820 patienter med ischemisk vänsterkammardysfunktion, gav inte tillägg

av aliskiren till en standardbehandling någon fördel jämfört med placebo, med avseende på

ventrikulär remodellering, bedömd främst av slutlig, systolisk vänsterkammarvolym.

Den kombinerade frekvensen av kardiovaskulär död, sjukhusinläggning för hjärtsvikt, återkommande

hjärtinfarkt, stroke och återupplivande vid plötslig död var likartad i aliskirengruppen och

placebogruppen. Emellertid, hos patienter som får aliskiren förelåg en signifikant högre frekvens av

hyperkalemi, hypotension och njursvikt jämfört med placebogruppen.

Aliskiren utvärderades med avseende på nytta för det kardiovaskulära och/eller renala systemet i en

dubbelblind, placebo-kontrollerad, randomiserad studie hos 8 606 patienter med typ 2-diabetes och

kronisk njursjukdom (baserat på proteinuri och/eller GFR <60 ml/min/1,73 m

) med eller utan

kardiovaskulärt sjukdomstillstånd. Vid studiestart var det arteriella blodtrycket välkontrollerat bland

majoriteten av patienterna. Primärt effektmått var en kombination av kardiovaskulära och renala

komplikationer.

I denna studie, jämfördes aliskiren 300 mg med placebo som tillägg till standardbehandling, vilken

inkluderade antingen en angiotensinkonvertashämmare eller en angiotensinreceptorblockerare.

Studien avbröts i förtid då deltagarna inte bedömdes dra nytta av aliskiren. Preliminära studieresultat

indikerade en riskkvot för det primära effektmåttet på 1,09 till förmån för placebo (95 % -igt

konfidensintervall: 0,97, 1,22, 2-sidigt p= 0,17). Dessutom, observerades en ökad förekomst av

allvarliga biverkningar med aliskiren jämfört med placebo vid renala komplikationer (4,7 % mot

3,3 %), hyperkalemi (36,9 % mot 27,1 %), hypotension (18,4 % mot 14,6 %) och stroke (2,7 % mot

2,0 %). Den ökande förekomsten av icke-dödlig stroke var större bland patienter med nedsatt

njurfunktion.

Nyttoeffekterna av Riprazo på mortalitet och kardiovaskulär morbiditet samt skador på målorgan är

för närvarande okända.

Kardiell elektrofysiologi

I en randomiserad, dubbelblind, placebojämförande och kontrollerad studie som använde standard-

och Holter-EKG rapporterades ingen effekt på QT-intervallet.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Riprazo för

en eller flera grupper av den pediatriska populationen för hypertoni (information för pediatrisk

användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral absorption uppnås maximala plasmakoncentrationer av aliskiren efter 1-3 timmar.

Aliskirens absoluta biotillgänglighet är 2-3 %. Måltider med ett högt fettinnehåll minskar C

85 % och AUC med 70 %. Vid steady state, minskar måltider med lågt fettinnehåll C

med 76 %

och AUC

0-tau

med 67 % bland hypertonipatienter. Plasmakoncentrationerna vid steady state nås inom

5-7 dagar efter administrering en gång om dagen, och steady state-nivåerna är ungefär dubbelt så höga

som vid den initiala dosen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Distribution

Efter intravenös administrering är den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state cirka

135 l, vilket tyder på att aliskiren i hög grad distribueras extravasalt. Aliskirens

plasmaproteinbindning är måttlig (47-51 %) och oberoende av koncentrationen.

Metabolism och eliminering

Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 40 timmar (inom området 34-41 timmar). Aliskiren

elimineras huvudsakligen som oförändrat läkemedel i feces (78 %). Cirka 1,4 % av den totala orala

dosen metaboliseras. Enzymet CYP3A4 är ansvarigt för denna metabolism. Efter oral administrering

återvinns cirka 0,6 % av dosen i urinen. Efter intravenös administrering är genomsnittligt

plasmaclearance cirka 9 l/timme.

Linjäritet

Exponeringen för aliskiren ökade mer än proportionellt mot ökningen av dosen. Efter administrering

av en enkeldos i intervallet 75 till 600 mg, resulterade en dubblering av dosen i en 2,3 och 2,6-faldig

ökning av AUC respektive C

. Vid steady-state kan icke-linjäriteten vara mer uttalad. De

mekanismer som orsakat avvikelserna från linjäriteten har inte identifierats. En möjlig mekanism är

mättnad av transportörer vid absorptionsstället eller i hepato-biliära elimineringsvägen.

Egenskaper hos patienterna

Aliskiren är effektivt vid behandling en gång om dagen av vuxna hypertoniker, oavsett kön, ålder,

BMI och etnisk tillhörighet.

AUC är 50 % högre hos äldre patienter (> 65 år) än hos yngre försökspersoner. Kön, vikt och etniskt

ursprung har ingen klinisk relevant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren.

Aliskirens farmakokinetik har studerats hos patienter med varierande grad av njurinsufficiens. De

relativa AUC- och C

-värdena för aliskiren hos studiepatienter med nedsatt njurfunktion låg på

mellan 0,8 och dubbelt så höga nivåer som hos friska studiepatienter efter en engångsbehandling och

vid steady state. Dessa förändringar som iakttagits stod dock inte i relation till allvarlighetsgraden av

nedsatt njurfunktion. Ingen justering av den initiala dosen av Riprazo krävs hos patienter med lätt till

måttligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.4). Riprazo rekommenderas inte hos patienter med

gravt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet (GFR) <30 ml/min/1,73 m

). Samtidig

användning av Riprazo med ARB eller ACE-hämmare är kontraindicerat hos patienter med nedsatt

njurfunktion (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.3).

Aliskirens farmakokinetik utvärderades hos patienter med terminal njursvikt som behandlas med

hemodialys. Administreringen av en enstaka oral dos på 300 mg aliskiren associerades med mycket

små förändringar i farmakokinetiken för aliskiren (ändring i C

på mindre än 1,2 gånger; ökning i

AUC upp till 1,6 gånger) jämfört med matchande friska försökspersoner. Tidpunkten för hemodialys

hade ingen signifikant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren hos ESRD patienter. Därför, om

administrering av aliskiren hos ESRD patienter, som får hemodialys anses nödvändig, är dosjustering

inte motiverad hos dessa patienter. Däremot, är användning av aliskiren inte rekommenderad hos

patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Aliskirens farmakokinetik påverkades inte signifikant hos patienter med lätt till svår leversjukdom.

Följaktligen krävs ingen justering av den initiala dosen av aliskiren hos patienter med lätt till svårt

nedsatt leverfunktion.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Eventuell karcinogenicitet har bedömts i en 2-årsstudie på råtta och i en 6-månaders, transgen studie

på mus. Ingen karcinogenicitet har upptäckts. Ett fall av kolonadenom och ett fall av cekal

adenokarcinom har noterats hos råtta vid en dos om 1 500 mg/kg/dag men var inte statistiskt

signifikanta. Även om aliskiren har en känd retningsförmåga betraktades de säkerhetsmarginaler som

erhållits hos människa vid dosen 300 mg i en studie på friska frivilliga som tillräckliga vid 9-11-

faldighet, baserat på koncentrationerna i feces, eller vid 6-faldighet, baserat på koncentrationerna i

slemhinnorna, i jämförelse med 250 mg/kg/dag i karcinogenicitetsstudien på råtta.

Aliskiren saknade mutagen potential i mutagenicitetsstudier in vitro och in vivo. Prövningarna

inkluderade in vitro-tester på bakterie- och däggdjursceller samt in vivo-bedömningar på råtta.

Reproduktionstoxikologiska studier med aliskiren visade inte några tecken på toxicitet eller

teratogenicitet hos embryo/foster vid doser upp till 600 mg/kg/dag på råtta eller 100 mg/kg/dag på

kanin. Fertiliteten och prenatal/postnatal utveckling var opåverkade hos råtta vid doser upp till

250 mg/kg/dag. Doserna på råtta och kanin gav 1-4 respektive 5 gånger högre systemisk exponering

än maximalt rekommenderad dos till människa (300 mg).

Farmakologiska säkerhetsstudier avslöjade inga biverkningar på centrala nervsystemet,

andningsvägarna eller kardiovaskulära systemet. Det man sett i toxicitetsstudier på djur med upprepad

dosering var i linje med den kända lokalirriterande potentialen eller den förväntade farmakologiska

effekten av aliskiren.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Krospovidon

Magnesiumstearat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Hypromellos

Makrogol

Talk

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

Titandioxid (E 171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar i PA/Aluminium/PVC – Aluminium:

Förpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är

multiförpackningar.

Blisterförpackningar i PVC/Polyklortrifluoreten (PCTFE) – Aluminium:

Förpackningar innehållande 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multiförpackningar.

Förpackningar innehållande 56 eller 98 (2x49) tabletter är perforerade endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/409/011-020

EU/1/07/409/031-040

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 22 augusti 2007

Datum för den senaste förnyelsen: 24 augusti 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

wwwema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/184274/2012

EMEA/H/C/000853

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Riprazo

aliskiren

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Riprazo. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas

Vad är Riprazo?

Riprazo är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen aliskiren. Det finns som tabletter

(150 mg och 300 mg).

Vad används Riprazo för?

Riprazo används för att behandla essentiell hypertoni (högt blodtryck) hos vuxna. ”Essentiell” innebär

att hypertonin inte har någon tydlig orsak.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Riprazo?

Den rekommenderade dosen Riprazo är 150 mg en gång om dagen. Riprazo kan tas som enda

läkemedel eller i kombination med andra läkemedel mot högt blodtryck, med undantag för

angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE-hämmare) eller angiotensinreceptorblockerare (ARB)

till patienter med diabetes och patienter med måttlig eller svår njursvikt. Riprazo ska tas med en lätt

måltid helst vid samma tidpunkt varje dag, men det ska inte tas tillsammans med grapefruktjuice.

Dosen Riprazo kan höjas till 300 mg en gång om dagen hos patienter där blodtrycket inte kontrolleras

tillräckligt väl.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur verkar Riprazo?

Den aktiva substansen i Riprazo, aliskiren, är en reninhämmare. Den blockerar aktiviteten hos ett

mänskligt enzym, renin, som är inblandat i produktionen av ett ämne, angiotensin I, i kroppen.

Angiotensin I omvandlas till hormonet angiotensin II, en kraftfull vasokonstriktor (ett ämne som får

blodkärlen att dras samman). Genom att produktionen av angiotensin I blockeras minskar nivåerna av

både angiotensin I och angiotensin II. Detta medför vasodilation (blodkärlen vidgas) så att blodtrycket

sjunker, vilket kan minska riskerna för skador orsakade av högt blodtryck, t.ex. stroke (slaganfall).

Hur har Riprazos effekt undersökts?

Riprazo har undersökts i 14 huvudstudier med över 10 000 patienter med essentiell hypertoni. I 13 av

studierna undersöktes patienter med lätt till måttlig hypertoni, och i en undersöktes patienter med

allvarlig hypertoni. I fem av studierna jämfördes effekten av Riprazo taget som enda läkemedel med

effekten av placebo (overksam behandling). Riprazo taget som enda läkemedel eller i kombination med

andra läkemedel jämfördes även med andra läkemedel mot högt blodtryck. I kombinationsstudier

undersöktes Riprazo taget tillsammans med en ACE-hämmare (ramipril), ett ARB-läkemedel

(valsartan), en betablockerare (atenolol), en kalciumflödeshämmare (amlodipin) och ett diuretikum

(hydroklortiazid). Studierna varade i mellan sex veckor och ett år och det viktigaste måttet på effekt

var blodtryckets förändring under antingen hjärtkamrarnas avslappningsfas (diastoliskt tryck) eller

under deras sammandragningsfas (systoliskt tryck). Blodtrycket mättes i millimeter kvicksilver

(mmHg).

Vilken nytta har Riprazo visat vid studierna?

Riprazo taget som enda läkemedel var effektivare än placebo och lika effektivt som behandling med

jämförelsepreparat för att sänka blodtrycket. En sammanvägning av resultaten från de fem studier där

effekten av Riprazo taget som enda läkemedel jämfördes med effekten av placebo visade att det

diastoliska blodtrycket för patienter under 65 års ålder i genomsnitt sjönk med 9,0 mmHg efter åtta

veckors behandling med 150 mg Riprazo från ett medelvärde på 99,4 mmHg vid studiens början. Detta

ska jämföras med en minskning med 5,8 mmHg från 99,3 mmHg för dem som tog placebo.

Större minskningar iakttogs hos patienter som var 65 år eller äldre och hos dem som tog högre doser

Riprazo. Riprazo sänkte blodtrycket även hos patienter med diabetes och hos överviktiga patienter.

Läkemedlets effekt kvarstod i upp till ett år i två av studierna.

Studierna med Riprazo taget i kombination med andra läkemedel visade större sänkningar av

blodtrycket jämfört med de sänkningar som dessa läkemedel ger när de används var för sig.

Vilka är riskerna med Riprazo?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Riprazo (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är yrsel,

diarré, artralgi (ledsmärta) och hyperkalemi (förhöjda nivåer av kalium i blodet). En fullständig

förteckning över biverkningar som rapporterats för Riprazo finns i bipacksedeln.

Riprazo får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot aliskiren eller något annat

innehållsämne. Det får inte ges till patienter som fått angioödem (svullnad under huden) efter

behandling med aliskiren, eller till patienter som har ärftligt angioödem eller angioödem som inte har

någon tydlig orsak. Läkemedlet får inte ges till gravida efter tredje graviditetsmånaden. Det

rekommenderas inte heller under de tre första graviditetsmånaderna eller till kvinnor som planerar att

bli gravida. Riprazo får inte heller tas tillsammans med ciklosporin, itrakonazol eller andra läkemedel

som är kända för att vara s.k. starka P-glykoproteinhämmare (som t.ex. quinidin). Riprazo i

Riprazo

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Riprazo

Sida 3/3

kombination med en ACE-hämmare eller ett ARB-läkemedel får inte ges till patienter med diabetes

eller patienter med måttlig eller svår njursvikt.

Varför har Riprazo godkänts?

CHMP fann att Riprazo är effektivt för att sänka blodtrycket när det ges som enda läkemedel eller i

kombination med andra läkemedel. CHMP fann därför att nyttan med Riprazo är större än riskerna och

rekommenderade att Riprazo skulle godkännas för försäljning. Efter en granskning av en studie som

kallas ALTITUDE i februari 2012 rekommenderade emellertid CHMP att Riprazo inte skulle ges

tillsammans med en ACE-hämmare eller ett ARB-läkemedel till patienter med diabetes eller patienter

med måttlig eller svår njursvikt. Anledningen var en förhöjd risk för problem med hjärta, blodkärl och

njurar.

Mer information om Riprazo

Den 22 augusti 2007 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Riprazo

som gäller i hela Europeiska unionen.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats under ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Riprazo finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2012.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen