Prevymis

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-07-2021

Aktiva substanser:
Letermovir
Tillgänglig från:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kod:
J05
INN (International namn):
letermovir
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
Cytomegalovirusinfektioner
Terapeutiska indikationer:
Prevymis är indicerat för profylax av reaktivering av cytomegalovirus (CMV) och sjukdom hos vuxen CMV-seropositiva mottagare [R +] av en allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antivirala medel.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004536
Tillstånd datum:
2018-01-08
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004536

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

17-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

17-01-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

PREVYMIS

240

mg filmdragerade tabletter

PREVYMIS

480

mg filmdragerade tabletter

letermovir

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får.

Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du

har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med

läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt

I denna bipacksedel finns information om följande:

PREVYMIS

är och vad det används för

Vad du behöver veta

innan du tar

PREVYMIS

Hur du tar

PREVYMIS

Eventuella biverkningar

PREVYMIS

ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad

PREVYMIS

är och vad det används för

PREVYMIS

är ett receptbelagt

läkemedel mot virus. Det innehåller den aktiva substansen letermovir.

PREVYMIS

är avsett för vuxna som nyligen har genomgått benmärgstransplantation. Läkemedlet

hjälper dig att inte bli sjuk av

CMV (cytomegalovirus).

CMV är ett virus som många

personer

har utan att de känner till det.

Normalt

finns CMV i deras kropp

utan att skada dem, men om ditt immunsystem är försvagat efter en benmärgstransplantation så kan du

ha en större risk att bli sjuk av CMV.

2.

Vad du behöver veta innan du tar

PREVYMIS

Ta inte

PREVYMIS

om:

du är allergisk mot letermovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

du tar något av följande läkemedel:

pimozid

för behandling av Tourettes syndrom

ergotalkaloider (

t ex

ergotamin eller dihydroergotamin)

används mot migrän.

du tar följande

naturläkemedel

Johannesört (

Hypericum perforatum

Ta inte PREVYMIS om något av det ovanstående stämmer in på dig. Tala med läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar P

REVYMIS om du är osäker.

Ta inte följande läkemedel om du tar PREVYMIS tillsammans med ciklosporin:

dabigatran

används för att förhindra blodproppar

atorvastatin,

simvastatin, rosuvastatin, pitavastatin

mot högt kolesterol

Varningar och försiktighet

Om du också tar läkemedel mot högt kolesterol (se lista med läkemedel i avsnitt ”Andra läkemedel

och PREVYMIS” nedan) ska du omedelbart tala om för din läkare om du har oförklarliga

muskelsmärtor, speciellt om du känner dig sjuk eller har feber. Ditt läkem

edel eller din dos kan

behöva ändras. Se bipacksedeln för dina andra läkemedel för mer information.

Ytterligare blodprover kan vara nödvändiga för att övervaka följande läkemedel:

Ciklosporin, takrolimus, sirolimus

Vorikonazol

Barn och ungdomar

PREVYMIS

ska inte användas av

personer under 18

år. Det beror på att

PREVYMIS

inte har

undersökts

i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och

PREVYMIS

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

PREVYMIS

kan påverka effekten av andra läkemedel och andra läkemedel kan påverka

effekten av

PREVYMIS

. Läkaren eller apotekspersonalen talar om för dig om det är säkert att ta

PREVYMIS

tillsammans med andra läkemedel.

Det finns vissa läkemedel du

inte får ta

tillsammans med

PREVYMIS

. Se listan under ”Ta inte

PREVYMIS

om du tar något av följande läkemedel.”

Tala också

om för läkaren om du tar något av följande läkemedel

. Läkaren

kan behöva

byta ut dina

läkemedel

eller ändra dosen.

alfentanil

för svår smärta

fentanyl

för svår smärta

kinidin

för onormal hjärtrytm

ciklosporin, takrolimus, sirolimus

används för att förhindra avstötning av transplantat

vorikonazol

mot svampinfektioner

statiner, t ex atorvastatin,

fluvastatin,

rusovastatin, simvastatin, pr

avastatin, pitavastatin

mot högt

kolesterol

glyburid, repaglinid

mot högt blodsocker

karbamazepin, fenobarbital,

fenytoin

mot anfall

eller kramper

dabigatran, warfarin

används för att tunna ut blodet eller förhindra blodproppar

midazolam

används

som lugnande medel

amiodaron

används för att korrigera oregelbundna hjärtslag

orala preventivmedel

för att förhindra graviditet

omeprazol, pantoprazol

för magsår och andra magproblem

nafcillin -

mot bakteriella infektioner

rifabutin, rifampicin

- mot

mykobakteriella

infektioner

tioridazin -

mot psykiatriska störningar

bosentan - mot högt blodtryck

i blodkärlen i lungorna

efavirenz, etravirin, nevirapin, lo

pinavir, ritonavir

- mot HIV

modafinil -

vakenhetsreglerande medel

Du kan be läkaren eller apotekspersonalen om en lista över läkemedel som kan påverka eller påverkas

PREVYMIS

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar

detta läkemedel.

PREVYMIS

rekommenderas inte under graviditet. Det beror på att det inte har

studerats under graviditet, och d

et är inte känt

PREVYMIS

kan skada fostret under graviditet.

Amning

Om du ammar eller planerar att amma ska du

rådfråga

läkare innan du tar detta läkem

edel. Amning

rekommenderas inte under behandling med

PREVYMIS

Det är inte känt

PREVYMIS

går över i

bröstmjölken och vidare till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

PREVYMIS kan

ha mindre effekt på

din förmåga att köra bil eller använda

maskiner (se avsnitt 4

Eventuella biverkningar

nedan).

Vissa patienter har rapporterat trötthet eller yrsel (en känsla av att det

snurrar) vid behandling med PREVYMIS.

Om du upplever någo

n av dessa effekter

, avstå från att köra

bil eller

använda maskiner

ill dess att symtomen försvinner.

PREVYMIS

innehåller laktos

PREVYMIS

innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare

innan du tar

detta läkemedel

PREVYMIS innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1

mmol natrium (23

mg) per tablett,

d.v.s. är näst intill

natriumfritt

3.

Hur du tar

PREVYMIS

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal

om du är osäker.

Hur mycket du ska ta

Rekommenderad dos

PREVYMIS

är en 480 mg

tablett en gång dagligen.

Om du också tar

klosporin kommer din läkare minska dosen av

PREVYMIS

till en 240

mg tablett en gång dagligen.

PREVYMIS

vid samma tid varje dag.

a det med eller utan mat.

Hur du tar läkemedlet

Svälj tabletten hel

med vatten

. Tabletten

får

inte delas, krossas eller tuggas.

Om du har tagit för stor mängd av

PREVYMIS

Kontakta omedelbart

läkare om du har tagit för mycket

PREVYMIS

Om du har glömt att ta

PREVYMIS

Det är mycket viktigt att du inte missar eller hoppar över en dos

PREVYMIS

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för

nästa dos ska du dock hoppa över den glömda dosen. Ta nästa dos vid

den vanliga tiden.

Ta inte två doser

PREVYMIS

samtidigt för att kompensera för en glömd do

Kontakta

läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska göra.

Sluta inte ta

PREVYMIS

Sluta inte ta

PREVYMIS

utan att först tala med läkaren.

Se till att du inte får slut på

PREVYMIS

Detta kommer att ge läkemedlet störst chans att hjälpa

dig att inte bli sjuk av CMV efter en

benmärgstransplantation.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka

biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10

användare

diarré

illamående

kräkningar

Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100

användare

allergisk reaktion (överkänslighet)

tecken på detta kan

vara väsande

pipande andning

andningssvårigheter, hudutslag eller nässelutslag, klåda, svullnad

minskad aptit

smakförändringar

huvudvärk

känsla av att det snurrar

(yrsel)

ont i magen

onormala

levervärden vid laboratorietest

muskelryckningar

höga kreatininvärden i blodet

visas i blodtest

trötthetskänsla

svullnad i händer eller fötter

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar

direkt via

det nationella rapporteringssystemet listat i

bilaga V

. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur

PREVYMIS

ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn

och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som

anges på kartongen och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda

temperatur

anvisningar.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet

eller bland hushållsavfall

. Frå

ga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är letermovir. En filmdragerad tablett

innehåller 240

mg letermovir eller

mg letermovir.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna

Mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium (E468), povidon (E1201), kolloidal

vattenfri

kisel (E551), magnesiumstearat (E

470b).

Filmdragering

Laktosmonohydrat, hypromellos (E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518), gul järnoxid (E172),

röd järnoxid (endast 480

tabletter) (E172), karnaubavax (E903).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

PREVYMIS

mg filmdragerade tabletter

PREVYMIS 240

mg filmdragerad tablett är en gul, oval tablett, präglad med ”591”på den ena sidan

och MSD-

logotypen på den andra. Tabletten är 16,5

mm lång och 8,5

mm bred.

abletterna om 240

mg är förpackade i

en kartong

som innehåller

fyra (4)

polyamid/

aluminium/PVC-

blisterkartor med 7 tabletter

. Varje kartong innehåller totalt 28

tabletter.

PREVYMIS

mg filmdragerade tabletter

PREVYMIS

mg filmdragerad tablett är en rosa, oval, bikonvex tablett, präglad med ”595” på den

ena sidan och MSD

-logotype

n på den andra. Tabletten är 21,2

mm lång och 10,3

mm bred.

abletterna om 480

mg är

förpackade i en kartong som innehåller fyra (4) polyamid/aluminium/PVC

blisterkartor med 7 tabletter

. Varje kartong innehåller totalt 28

tabletter.

Innehavare av

godkännande för

försäljning

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

Schering-

Plough Labo NV

Industriepark 30

Zone A

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för

försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-

msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-

medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp

& Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska:

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck

Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@

msd.com

Denna bipacksedel ändrades senast

MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Bipacksedel: Information till patienten

PREVYMIS

240

mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

PREVYMIS

480

mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

letermovir

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkeme

del. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal el

ler sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt

I denna bipacksedel finns information om följande:

PREVYMIS

är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får

PREVYMIS

Hur du får

PREVYMIS

Eventuella biverkningar

PREVYMIS

ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad

PREVYMIS

är och vad det används för

PREVYMIS

är ett receptbelagt

läkemedel mot virus. Det innehåller den aktiva

substansen letermovir.

PREVYMIS

är avsett för vuxna som nyligen har genomgått benmärgstransplantation. Läkemedlet

hjälper dig att inte bli sjuk av

CMV (cytomegalovirus).

CMV är ett virus som många

personer

har utan att de känner till det.

Normalt

finns CMV i deras kropp

utan att skada dem, men om ditt immunsystem är försvagat efter en benmärgstransplantation så kan du

ha en större risk att bli sjuk av CMV.

2.

Vad du behöver veta innan du får

PREVYMIS

Du ska inte få

PREVYMIS

om:

du är allergisk

mot letermovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

du tar något av följande läkemedel:

pimozid

för behandling av Tourettes syndrom

ergotalkaloider (

t ex

ergotamin eller dihydroergotamin)

används mot migrän.

du tar följande

naturläkemedel

Johannesört (

Hypericum perforatum

Du ska inte få

PREVYMIS

om något av det ovanstående stämmer in på dig. Tala med läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får

PREVYMIS

om du är osäker.

Ta inte följande läkemedel om du

får

PREVYMIS tillsammans med ciklosporin:

dabigatran

används för att förhindra blodproppar

atorvastatin,

simvastatin, rosuvastatin, pitavastatin

mot högt kolesterol

Varningar och försiktighet

Om du också tar läkemedel mot högt kolesterol (se lista med

läkemedel i avsnitt ”Andra läkemedel

och PREVYMIS” nedan) ska du omedelbart tala om för din läkare om du har oförklarliga

muskelsmärtor, speciellt om du känner dig sjuk eller har feber. Ditt läkemedel eller din dos kan

behöva ändras. Se bipacksedeln för d

ina andra läkemedel för mer information.

Ytterligare blodprover kan vara nödvändiga för att övervaka följande läkemedel:

Ciklosporin, takrolimus, sirolimus

Vorikonazol

Barn och ungdomar

PREVYMIS

ska inte användas av

personer under 18

år. Det beror på att

PREVYMIS

inte har

undersökts

i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och

PREVYMIS

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

PREVYMIS

kan påverka effekten

av andra läkemedel och andra läkemedel kan påverka

effekten av

PREVYMIS

. Läkaren eller apotekspersonalen talar om för dig om det är säkert att ta

PREVYMIS

tillsammans med andra läkemedel.

Det finns vissa läkemedel du

inte får ta

tillsammans med

PREVYMIS

. Se listan under ”Ta inte

PREVYMIS

om du tar något av följande läkemedel.”

Tala också om för läkaren om du tar något av följande läkemedel. Läkaren kan behöva byta ut dina

läkemedel eller ändra dosen.

alfentanil

för svår smärta

fentanyl

för svår smär

kinidin

för onormal hjärtrytm

ciklosporin, takrolimus, sirolimus

används för att förhindra avstötning av transplantat

vorikonazol

mot svampinfektioner

statiner, t ex atorvastatin,

fluvastatin,

rusovastatin, simvastatin, pravastatin, pitavastatin

mot högt

kolesterol

glyburid, repaglinid

mot högt blodsocker

karbamazepin, fenobarbital,

fenytoin

mot anfall

eller kramper

dabigatran, warfarin

används för att tunna ut blodet eller förhindra blodproppar

midazolam

används som lugnande medel

amiodaron

används för att korrigera oregelbundna hjärtslag

orala preventivmedel

för att förhindra graviditet

omeprazol, pantoprazol

för magsår och andra magproblem

nafcillin -

mot bakteriella infektioner

rifabutin, rifampicin

- mot mykobakteriella infektioner

tioridazin -

mot psykiatriska störningar

bosentan - mot högt blodtryck

i blodkärlen i lungorna

efavirenz, etravirin, nevirapin, lopinavir, ritonavir

- mot HIV

modafinil -

vakenhetsreglerande medel

Du kan be läkaren eller apotekspersonalen om en lista över läkemedel som kan påverka eller påverkas

PREVYMIS

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får

detta läkemedel.

PREVYMIS

rekommenderas inte under graviditet. Det beror på att det inte har

studerats under graviditet, och det är inte känt

PREVYMIS

kan skada fostret under graviditet.

Amning

Om du ammar eller planerar att amma ska du

rådfråga

läkare innan du får detta läkemedel.

Amning

rekommenderas inte under behandling med

PREVYMIS

. Det är inte känt om

PREVYMIS

går över i

bröstmjölken och vidare till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

PREVYMIS kan

ha mindre effekt på

din förmåga att köra bil eller använda maskiner (se avsnitt

Eventuella biverkningar

nedan). Vissa patienter har rapporterat trötthet eller yrsel (en känsla av att det

snurrar) vid behandling med PREVYMIS.

Om du upplever någo

n av dessa effekter, avstå från att köra

bil eller använda maskiner till dess att symtomen försvinner.

PREVYMIS

innehåller natrium

PREVYMIS

innehåller natrium. Om du står på saltfattig kost ska du tala med läkaren innan du får

detta läkemedel.

Varje 240

mg injektionsflaska innehålle

r 23

mg natrium (huvudingrediens i bordssalt). Detta

motsvarar 1,15

% av det rekommenderade maximala dagliga

ntaget av natrium för en vuxen.

Varje 480

mg injektionsflaska innehåller 46

mg natrium (huvudingrediens

i bordssalt). Detta

motsvarar 2,30

% av d

et rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen.

PREVYMIS innehåller cyklodextrin

Varje dos om 240

mg (12 ml injektions

flaska) av detta läkemedel innehåller 1

mg cyklodextrin.

Varje dos om 480

mg (24 ml injektions

flaska) av detta lä

kemedel innehåller 3

mg cyklodextrin.

Om du har en njursjukdom ska du tala med läkare

innan du får detta läkemedel.

3.

Hur du får

PREVYMIS

Rekommenderad dos av

PREVYMIS

är 480

mg en gång dagligen. Om du också tar c

iklosporin

kommer din läkare minska dosen av

PREVYMIS

till 240

mg en gång dagligen.

Du får

PREVYMIS

som infusion (dropp) i en ven. Infusionen tar cirka 1

timme.

Du får

PREVYMIS

en gång om dagen.

Om du har fått för stor mängd av

PREVYMIS

Om du tror att du h

ar fått för mycket

PREVYMIS

ska du omedelbart tala om det för läkaren.

Om du missar ett besök då du skulle fått

PREVYMIS

Det är mycket viktigt att du inte missar eller hoppar över en dos

PREVYMIS

Om du missar ett besök då du skulle fått

PREVYMIS

ska du r

inga till läkaren omedelbart och

boka in ett nytt besök.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10

användare

diarré

illamående

kräkningar

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso

och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt

4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

PREVYMIS

mg filmdragerade tabletter

PREVYMIS

480 mg filmdra

gerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

PREVYMIS

mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 240

mg letermovir.

PREVYMIS

mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 480

mg letermovir.

Hjälpämne(n) med känd effekt

En 240

mg filmdragerad tablett innehåller

mg laktos (som monohydrat).

En 480

mg filmdragerad tablett innehåller 6,

mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt

6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett)

PREVYMIS

mg filmdragerade tabletter

Gul, oval tablett med måtten 16,5

mm x 8,5

mm, präglad med ”591” på den ena sidan och

MSD-

logotypen på den andra.

PREVYMIS

mg filmdragerade tabletter

Rosa, oval, bikonvex

tablett med måtten 21,2

mm x 10,3

mm, präglad med ”595” på den ena sidan och

MSD-

logotypen på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

PREVYMIS

är avsett som profylax

reaktivering av

cytomegalovirus (CMV) och

CMV-sjukdom

vuxna CMV

seropositiva mottagare [R+] av e

allogen hematopoetisk

stamcellstransplantat

(HSCT).

fficiella riktlinjer för korrekt användning av

virushämmande

medel bör beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

PREVYMIS

ska initieras av läkare med erfarenhet av att behandla patienter som har fått en

allogen

hematopoetisk stamcells

transplantation.

Dosering

PREVYMIS

finns också

tillgängligt

som koncentrat till infusionsvätska, lösning (240

mg och

480 mg).

Det går att vä

xla mellan

PREVYMIS

tabletter och koncentrat till infusionsvätska, lösning om läkaren

anser att så är lämpligt

utan att dosjustering

behövs.

Rekommenderad dos

PREVYMIS

är en tablett om 480

mg en gång dagligen.

PREVYMIS

ska påbörjas efter HSCT.

PREVYMIS

kan påbörjas på transplantationsdagen och inte

senare än 28

dagar efter transplantation.

PREVYMIS

kan påbörjas före eller

efter

engraftment.

Profylax med

PREVYMIS

ska fortsätta

i 100

dagar efter transplantation.

Säkerheten och effekten

vid använd

ning av letermovir i mer än 100

dagar har inte studerats i kli

niska

studier. Förlängd profylaktisk behandling

med letermovir i mer än 100

dagar efter transplantation kan

vara av nytta för vissa patienter som har hög risk för sen reaktivering av CMV (se avs

nitt 5.1).

Profylaktisk a

nvändning av

letermovir i

mer än 100

dagar kräver

en noggrann

bedömning

nytta-

riskförhållandet.

Dosjustering

PREVYMIS

administreras samtidigt som ciklosporin ska dosen

PREVYMIS

minskas till 240

en gång dagligen (se avsnitt

4.5 och 5.2).

Om ciklosporin sätts in efter att behandling med

PREVYMIS

inletts ska nästa dos av

PREVYMIS

minskas till 240

mg en gång dagligen.

Om ciklosporin sätts ut efter att behandling med

PREVYMIS

inletts ska nästa dos av

PREVYMIS

ökas till 480

mg en gång dagligen.

Om behandlingen

med ciklosporin

avbryts tillfälligt på grund av höga

nivåer av

ciklosporin

behövs ingen

justering av

PREVYMIS

Missad dos

Patienterna

ska instrueras

att om de missar

en dos

PREVYMIS

ska den tas så snart de kommer ihåg

det. Om de inte kommer ihåg

förrän det är dags för nästa dos ska den missade dosen hoppas över

och patienten ska fortsätta ta tabletterna enligt det vanliga schemat.

Patienterna ska inte

ta dubbel dos

eller ta mer än den ordinerade dosen.

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering av

PREVYMIS

krävs på grund av ålder (se avsnitt

5.1 och 5.2)

Nedsatt leverfunktion

Dosen av

PREVYMIS

behöver inte justeras vid lätt (Child

-Pugh klass A) till

måttligt (Child

-Pugh

klass B) nedsatt leverfunktion.

PREVYMIS

rekommenderas inte till patienter med kraftigt

(Child-Pugh klass

C) nedsatt leverfunktion (se avsnitt

5.2).

Nedsatt lever

- och njurfunktion

PREVYMIS

rekommenderas inte till patienter med måttli

gt nedsatt leverfunktion i kombination med

måttligt eller kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt

5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering av

PREVYMIS

rekommenderas för patienter med

mild, måttligt eller kraftigt

nedsatt njurfunktion

. Ingen dosrekommendation kan ges till patienter

med terminal njursjukdom

(ESRD) med eller utan

dialys.

Effekt och säkerhet har inte visats hos patienter med ESRD.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt

PREVYMIS

för patienter under 18

år har inte f

astställts. Inga data finns

tillgängliga (se avsnitt

5.1).

Administreringssätt

För oral användning.

Tabletten ska sväljas hel och kan tas med eller utan föda. Tabletten ska inte delas, krossas eller tuggas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den

aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

6.1.

Samtidig administrering

med pimozid

(se avsnitt

4.4 och 4.5).

Samtidig administrering

med ergotalkaloider

(se avsnitt

4.4 och 4.5).

Samtidig administrering med

ohannesört (

Hypericum

perforatum

) (se avsnitt

4.5).

När letermovir kombineras med ciklosporin:

Samtidig användning av dabigatran,

atorvastatin,

simvastatin, rosuvastatin eller pitavastatin är

kontraindicerat (se avsnitt

4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Monitorering

av CMV-DNA

Säkerheten och effekten av letermovir har fastställts hos patienter

med negativt testresultat för

CMV-DNA

före initiering av profyla

ktisk behandling

. CMV-

DNA monitorerades veckovis till

vecka

14 efter transplantation och därefter varannan

vecka till vecka

24. Profylax med letermovir

avbröts och p

reemptiv standardbehandling (

PET) påbörjades

vid klinisk

t signifikant

CMV-DNAemi

eller sjukdom

. För

patienter där profylax med letermovir påbörjades

och för vilka

test av CMV-DNA

vid baseline senare

visade sig vara positivt,

kunde profylaktisk behandling

fortsätta om kriterierna för

PET inte hade uppfyllts

(se avsnitt 5.1).

Risk för biverkningar eller sämre behandlingseffekt på grund av läkemedelsinteraktioner

Samtidig användning av

PREVYMIS

och vissa läkemedel kan orsaka kända eller potentiellt

signifikanta läkemedelsinteraktioner, av vilka några kan leda till:

eventuellt kliniskt signifikanta biverkningar på grund av högre exponering för samtidiga

läkemedel eller för

letermovir

signifikant

lägre plasmakoncentration av det samtidiga läkemedlet, vilket kan leda till sämre

behandlingseffekt av det samtidiga läkemedlet.

Se tabell

1 för information om åtgärder för att förhindra eller hantera dessa kända eller potentiellt

signifikanta interaktion

er, inklusive

doseringsrekommendationer (se avsnitt

4.3 och 4.5).

Läkemedelsinteraktioner

PREVYMIS

ska användas med försiktighet tillsammans med läkemedel som är CYP3A

substrat med

snävt terapeutiskt intervall (

t ex

alfentanil, fentanyl och kinidin) eftersom samtidig administrering kan

leda till högre plasmakoncentrationer av CYP3A

substrat. Noggrann

monitorering

och/eller

dosjustering av samtidigt administrerade CYP3A

substrat rekommenderas (se avsnitt

4.5).

Ökad mo

nitorering av ciklosporin, takrolimus och sirolimus rekommenderas generellt de två första

veckorna efter att letermovir har påbörjats och avslutats (se avsnitt

4.5) såväl som efter förändring av

administreringssättet av letermovir.

Letermovir är en måt

g inducerare av

enzymer och

transportörer

. Induktio

n kan ge upphov till

minskade plasmakoncentrationer av

vissa

metaboliserade och transporterade läkemedel (se

avsnitt 4.5). T

erapeutisk läkemedelsövervakning (TDM)

rekommenderas därför

av vorikonazol

Samtidig användning av dabigatran

ska undvikas på grund av risk

för minskad effekt av dabigatran.

Letermovir

kan öka plasmakoncentrationer av läkemedel som transporteras av OATP1B1/3

, såsom

t ex ett flertal

statiner (se avsnitt

4.5 och tabell

Hjälpämnen

PREVYMIS

innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukos-

galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1

mmol (23

mg) natrium per

tablett, dvs.

är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Allmän information gällande skillnader i exponering mellan

olika

behandlingsregimer

med letermovir

-Den

beräknade plasma

exponeringen

av letermovir

är olika

beroende på behandlingsregimen

används

(se tabell i avsnitt

5.2). De klini

ska konsekvenserna av läkemedelsinteraktioner för letermovir

kommer därför vara beroende av vilken behandlingsregim av letermovir som används

samt om

letermovir kombineras med ciklosporin eller inte.

Kombinationen av ciklosporin och letermovir kan

leda till tydligare eller fler

effekter på samtidigt

administrerade läkemedel, jämfört med enbart letermovir (se tabell

Effekt av andra läkemed

el på

letermovir

Eliminieringsvägarna för letermovir

in vivo

är utsöndring via gallan och glukoronidering. Den relativa

betydelsen av dessa vägar är inte känd.

Båda elimineringsvägarna involverar a

ktivt upptag i

hepatocyterna

levertransportproteinerna

OATP1B1/3.

Efter upptag

medieras glukoronidering av

letermovir av UGT1A1

3. Letermovir verkar också vara

substrat för P-gp och BCRP-medierad

efflux i lever och

tarm (se avnitt

5.2).

Inducerare av enzymer eller transportörer som metaboliserar

läkemedel

Samtidig administrering av PREVYMIS

(med eller utan ciklosporin) med starka och måttliga

inducerare

av transportörer (t.ex. P

gp) och / eller enzymer (t.ex. UGT) rekommenderas inte, eftersom

det kan

ge upphov till subterapeutisk exponering för le

termovir (se tabell 1).

Exempel på starka inducerare inkluderar rifampicin, fenytoin, karbamazepin, Johannesört (Hypericum

perforatum

), rifabutin och fenobarb

ital.

Exempel på måttliga inducerare inkluderar

ioridazin, modafinil, ritonavir, lopinavir, efavirenz och

etravirin.

Samtidig administrering av rifampicin resulterade i en initial

förhöjd

plasmakoncentration

letermovir (på gru

nd av

hämning

OATP1B

1/3 och/eller P

gp) som inte är kliniskt relevant, följt av

kliniskt relevanta minskade

plasmakonce

ntrationer av letermovir

(på grund av induktion av P

-gp /

UGT) med

kontinuerlig

samtidig administrering av rifampicin (se tabell

Ytterligare e

ffekter av andra produkter på letermovir vid kombination med ciklosporin

Hämmare av OATP1B1

eller 3

Samtidig administrering av

PREVYMIS

och läkemedel som

är hämmare av

transportproteinerna

OATP1B1/3 kan leda till

förhöjd

plasmakoncentration av letermovir. Om PREVYMIS

ges samtidigt

som ciklosporin (en potent OATP1B1/3

hämmare) är den rekommenderade dosen

PREVYMIS

mg en gång dagligen (se tabell

1 och avsnitt

4.2 och 5.2).

Försiktighet rekommenderas

om andra

hämmare av

OATP1B1

/3 adderas till letermovir kombinerat med ciklosporin.

Exempel på hämmare av OATP1B1

inkluderar, gemfibrozil, erytromycin,

klaritromycin och flera

proteashämmare (atazanavir, simeprevir).

Hämmare av P

-gp/BCRP

Resultat in vitro

visar att letermovir är substrat till P

-gp/BCRP

. Förändringar

plasmakoncentrationen

av letermovir på grund av hämning av P

-gp/BCRP

av itrakonazol var

inte

kliniskt relevant.

Effekt av

letermovir

på andra läkemedel

Läkemedel som huvudsakligen elimineras

genom

metabolism eller

som påverkas

av aktiv transport

Leter

movir är en

allmän inducerare in vivo

av enzymer

transportörer

. Om inte ett särskilt enzym

eller en särskild

transportör också hämmas (se nedan) kan induktion förväntas.

Letermovir kan därför

potentiellt leda

till minskad plasmaexponering och möjligen minskad effekt av samtidigt

administrerade läkemedel som huvudsakligen elimineras

via me

tabolism eller aktiv transport

Storleken på effekt

av induktion

är beroende av

administrering

ssättet

av letermovir

samt om

ciklosporin

används samtidigt eller inte

Fullständig induktionseffekt kan förväntas efter 10

-14 dagars

behandling med leterm

ir. Tiden som

behövs för att nå steady state av e

tt specifikt

läkemedel

som påverkats

kommer också att

inverka på

tiden som behövs

för att nå fullständig effekt i

plasmakoncentrationer.

In vitro

är letermovir

en hämmare av

CYP3A,

CYP2C8, CYP2B6,

BCRP,

UGT1A1, OATP2B1 och

OAT3

vid koncentrationer relevanta för

in vivo. Studier in vivo som

finns tillgängliga

undersöker

nettoeffekten på

CYP3A4, P

gp, OATP1B1/3

samt CYP2C19

. Nettoeffekten

in vivo

på andra listade

enzymer och transportörer är inte känd.

Deta

ljerad information presenteras nedan.

Det är inte känt om letermovir kan påverka exponeringen av piperacillin/tazobactam, amfotericin

och mikafungin. Den potentiella interaktionen mellan letermovir och dessa läkemedel har inte

undersökts. Det finns en t

eoretisk risk för minskad exponering på grund av induktion, men storleken

på effekten och därmed den kliniska relevansen är för närvarande inte känd.

Läkemedel som metaboliseras av CYP3A

Letermovir är en

måttlig

hämmare av CYP3A

in vivo

. Samtidig adminis

trering av

PREVYMIS

oralt midazolam

(ett CYP3A-substrat)

resulterade i

2-3 gånger

ökade plasmakoncentrationer av

midazolam. Samtidig administrering av

PREVYMIS

kan leda till

en kliniskt relevant ökning av

plasmakoncentratio

av samtidigt administrerade

CYP3A-

substrat (se avsnitt

4.3, 4.4 och 5.2).

Exempel på sådana läkemedel inkluderar vissa immunsuppressiva medel

ex ciklosporin,

takrolimus, sirolimus)

, HMG-CoA-

reduktashämmare

och amiodaron (se tabell

Pimozid och

otalkaloider är kontraindicerade (se avsnitt

4.3).

Storleken på den hämmande effekten av CYP3A är beroende av administreringssättet av letermovir

samt om ciklosporin används samtidigt eller inte.

På grund av tidsberoende hämning och samtidig indu

ktion

kan nettoeffekten av enzymhämning

eventuellt

inte nås förrän efter 10

-14 dagar.

Tiden som behövs för att nå steady state av ett specifikt

läkemedel som påverkats kommer också att inverka på tiden som behövs för att nå fullständig effekt i

plasmakoncentrat

ioner.

När behandlingen avslutas

tar det 10-14

dagar innan den hämmande effekten

försvinner.

Om monitorering sker

, rekommenderas detta de två första veckorna efter att letermovir har

påbörja

ts och avslutats (se avsnitt

) såväl som efter förändring av ad

ministreringssättet av

letermovir.

Läkemedel som

transporteras

av OATP1B1/3

Letermovir hämmar OATP1B1/3

transportproteiner

dministrering av

PREVYMIS

kan leda till

kliniskt relevanta

ökningar av plasmakoncentratione

av samtidigt administrerade

OATP1B1/3-substrat.

Exempel på sådana läkemedel inkluderar HMG

-CoA-

reduktashämmare, fexofenadin, repaglinid och

glyburid (se tabell

1). Vid jämförelse

behandlings

regimer

med letermovir

som administreras utan

ciklosporin är effekten tydligare efter intravenös

ministrering

än efter peroral

administrering av

letermovir.

Omfattningen av

OATP1B1/3

-hämningen

på samtidigt administrerade läkemedel är troligen större när

PREVYMIS administreras samtidigt som ciklosporin (en potent hämmare av OATP1B1/3). Detta bör

beakt

as när letermovir behandlingsregim ändras under behandling med ett OATP1B1/3

-substrat.

Läkemedel som metaboliseras av CYP

C9 och/eller CYP2C

Samtidig administrering av

PREVYMIS

vorikonazol

(ett CYP2C19

-substrat)

resulterade i

signifikant

minskade plasmakoncentrationer av vorikonazol, vilket

tyder på att letermovir

är en

inducerare av

CYP2C19.

Även CYP2C9 induceras troligen.

Letermovir kan minska exponeringen för

CYP2C9 och/eller CYP2C19

-substrat

vilket potentiellt kan resultera i subterape

utiska nivåer

Exempel på sådana läkemedel inkluderar

warfarin,

vorikonazol

, diazepam, lansoprazol, omeprazol,

esomeprazol, pantoprazol

, tilidin

och tolbutamid

(se tabell 1).

Effekten förväntas vara mindre uttalad för peroral letermovir utan ciklosporin ä

n för intravenös

letermovir med eller utan ciklosporin

eller peroral letermovir med ciklosporin

. Detta ska beaktas när

letermovir behandlingsregimer ändras under behandling med CYP2C9

eller CYP2C19

-substrat. Se

även allmän information om indu

ktion ovan, s

om gäller tidsaspekter av interaktionen.

Läkemedel som metaboliseras av CYP2C8

Letermovir

hämmar CYP2C8 in vitro

men kan också inducera CYP2C8 baserat på dess

induktionspotential

Nettoeffekten

in vivo inte känd.

-Ett e

xempel på

läkemedel som huvudsakligen elimineras

CYP2C8 är repaglinid (se tabell

Samtidig användning av repaglinid och letermovir med eller utan ciklosporin rekommenderas inte.

Läkemedel som transporteras av P

-gp i tarmen

Letermovir är en inducerar

e av intestinalt P-

gp. Administrering a

v PREVYMIS kan resultera i kliniskt

signifik

ant minskning i

plasmakoncentrationer av samtidigt administrerade läkemedel som i hög grad

trans

porteras av P

gp i tarmen. Exempe

l på sådana läkemedel är dabigatran och sofosbuvir.

Läkemedel som metaboliseras av CYP2B6, UGT1A1 eller transporteras av BCRP

eller OATP2B1

Letermovir är en allmän inducerare

in vivo

men har också observerats hämma CYP2B6, UGT1A1

BCRP och OAT

P2B1 in vitro

. Nettoeffekten

in vivo

är inte känd. Plasmakoncen

trationer av läkemedel

som är substrat till dessa en

zymer eller transportörer kan dä

rför öka eller minska när de administreras

samtidigt som letermovir.

Ytterligare

monitorering kan rekommenderas, se förskrivarinformationen

för sådana läkemedel.

-Exempel

på läkemedel som metaboliseras av CYP2B6 inkluderar bupropion.

Exempel på läkemedel som metaboliseras av UGT1A1 är raltegravir och dolutegravir.

Exempel på läkemedel som transporteras av BCRP inkluderar rosuvastatin och sulfasalazin.

Ett exempel på ett

läkemedel som transporteras av OATP2B1 är celiprolol.

Läkemedel som transporteras av den renala transportören OAT3

Data in vitro visar

att letermovir är en hämmare av OAT3. Letermovir kan därför vara en hämmare av

OAT3 in vivo. P

lasmakoncentrationer av lä

kemedel som transporteras av OAT3 kan öka.

Exempel på läkemedel som transporteras av OAT3 inkluderar ciprofloxacin, tenofovir, imipen

em och

cilastatin.

Allmän information

Om dosjusteringar av samtidiga läkemedel görs på grund av behandling med

PREVYMIS

, ska doserna

justeras på nytt när behandlingen med

PREVYMIS

har avslutats.

En dosjustering kan

nödvändig

förändring av administreri

ngssätt eller

byte av immunsuppressivt läkemedel.

Tabell 1 visar

fastställda och potentiellt kliniskt signifikanta

läkemedelsinteraktioner. De

läkemedelsinteraktioner som beskrivs baseras på studier av

PREVYMIS

eller är

läkemedelsinteraktioner som förväntas kunna förekomma med

PREVYMIS

(se avsnitt 4.3, 4.4, 5.1

och 5.2).

Tabell

1: Interaktioner och dosrekommendatione

r vid administrering med andra läkemedel

.

Observera att tabellen inte är

heltäckande

men ger exempel på kliniskt relevanta interaktioner.

Se även den allmänna informationen gällande läkemedelsinteraktioner ovan.

Om inte annat anges har interaktionsstudier utförts med oralt letermovir utan ciklosporin.

Observera att interaktionspotentialen och kliniska konsekvenser kan vara annorlunda

beroende på om letermovir

administreras peroralt eller intravenöst,

och om

ciklosporin

används samtidigt

eller inte. Vid fö

rändring av administreringssätt eller byte av

immunsuppressivt läkemedel ska rekommendationen gällande samtidig administrering ses

över.

Samtidigt läkemedel

Effekt på koncentrationen

Medelvärdeskvot (90

%

konfidensintervall) för

AUC, C

max

(sannolik

verkningsmekanism)

Rekommendation

er vid samtidig

administrering med

PREVYMIS

Antibiotika

nafcillin

Interaktionen har inte

studerats.

Förväntad:

↓ letermovir

(induktion av P

-gp/UGT)

Nafcillin

kan minska

plasmakoncentrationer av letermovir.

Samtidig administrering

av PREVYMIS

nafcillin rekommenderas inte.

Antimykotika

flukonazol

(400 mg

engångsdos

/letermovir

(480 mg engångsdos)

↔ flukonazol

AUC 1,03 (0,99; 1,08)

0,95 (0,92; 0,99)

↔ leter

movir

AUC 1

,11 (1,01; 1,23)

1,06 (0,93; 1,21

Interaktionen vid steady state

har inte studerats.

Förväntad:

↔ flukonazol

↔ letermovir

Ingen dosjustering behövs.

itrakonazol

(200

mg en gång

dagligen per

oralt)/letermovir

(480

mg en gång

dagligen per oralt)

↔ itra

konazol

AUC 0,76 (0,71; 0,81)

0,84 (0,76; 0,92)

↔ letermovir

AUC 1,33 (1,17; 1,51)

1,21 (1,05; 1,39)

Ingen dosjustering behövs.

posakonazol

(300 mg

engångs

dos)/letermovir

(480 mg dagligen)

↔ posakonazol

0,98 (0,82; 1,

1,11 (0,95; 1,

Ingen dosjustering behövs.

Samtidigt läkemedel

Effekt på koncentrationen

Medelvärdeskvot (90

%

konfidensintervall) för

AUC, C

max

(sannolik

verkningsmekanism)

Rekommendation

er vid samtidig

administrering med

PREVYMIS

vorikonazol

(200

mg två gånger

dagligen)/letermovir

(480

mg dagligen)

↓ vorikonazol

0,56 (0,51; 0,

0,61 (0,53; 0,

induktion av

CYP2C9/19)

Om samtidig administrering är nödvändig

rekommenderas

TDM av

vorikonazol

två första veckorna efter att letermovir har

påbörjats och avslutats såväl som efter

förändring av administreringssättet av

letermovir eller immunsuppressivt

läkemedel.

Antimykobakteriella medel

rifabutin

Interaktionen har inte

studerats.

Förväntad:

↓ letermovir

(induktion av P

-gp/UGT)

Rifabutin

kan minska

plasmakoncentrationer av letermovir.

Samtidig administr

ering

av PREVYMIS

och rifabutin rekommenderas inte

rifampicin

(600

mg engång

sdos

peroralt / letermovir

(480

mg engång

sdos

peroralt)

letermovir

AUC 2,03 (1,84; 2,26)

1,59 (1,46; 1,74)

2,01 (1,59; 2,54)

hämning av

OATP1B1/3

och/eller P-gp)

Flera doser rifampicin minska

plasmakoncentrationer av letermovir.

Samtidig administr

ering

av PREVYMIS

och rifampicin rekommenderas inte.

(600

mg engång

sdos

intravenös) / letermovir

(480

mg en gång

dagligen peroralt)

letermovir

AUC 1,58 (1,38; 1,81)

1,37 (1,16; 1,61)

0,78 (0,65; 0,93)

(hämning av

OATP1B1/3

eller/och P-gp)

(600 mg en gång

dagligen peroralt) /

letermovir (480

mg en

gång dagligen peroralt)

↓ letermovir

AUC 0,81 (0,67; 0,98)

1,01 (0,79; 1,28)

0,14 (0,11; 0,19)

umman av

hämning av

OATP1B1/3

och/eller P-gp

induktion av

P-gp/UGT)

(600

mg en gång

dagligen peroralt

timmar efter

rifampicin))

letermovir

(480

mg en gång

dagligen peroralt)

↓ letermovir

AUC 0,15 (0,13; 0,17)

0,27 (0,22; 0,31)

0,09 (0,06; 0,12)

nduktion av P

-gp/UGT)

Samtidigt läkemedel

Effekt på koncentrationen

Medelvärdeskvot (90

%

konfidensintervall) för

AUC, C

max

(sannolik

verkningsmekanism)

Rekommendation

er vid samtidig

administrering med

PREVYMIS

Antipsykoti

ska medel

tioridazin

Interaktionen har

inte

studerats.

Förväntad:

↓ letermovir

(induktion av P

-gp/UGT)

Tioridazin kan minska

plasmakoncentrationer av letermovir.

Samtidig administr

ering

av PREVYMIS

och tioridazin rekommenderas inte.

Endotelinantagonister

bosentan

Interaktionen har inte

studerats.

Förväntad:

↓ letermovir

(induktion av P

-gp/UGT)

Bosentan kan minska

plasmakoncentrationer av letermovir.

Samtidig administr

ering

av PREVYMIS

och bosentan rekommenderas inte.

Antivirala medel

aciklovir

(400 mg

engångsdos)/letermovir

(480 mg dagligen)

↔ aciklovir

1,02 (0,87; 1,

0,82 (0,71; 0,

Ingen dosjustering behövs.

valaciklovir

Interaktionen har inte

studerats.

Förväntad:

valaciklovir

Ingen dosjustering behövs.

Naturläkemedel

Johannesört

(Hypericum

perforatum)

Interaktionen har inte

studerats.

Förväntad:

↓ letermovir

(induktion av P

-gp/UGT)

Johannesört kan minska

plasmakoncentrationer av letermovir.

Samtidig administr

ering

av PREVYMIS

Johannesört är kontraindicera

HIV

läkemedel

efavirenz

Interaktionen

har inte

studerats.

Förväntad:

↓ letermovir

(induktion av P

-gp/UGT)

eller

efavirenz

(hämning eller induktion av

CYP2B6)

Efavirenz kan minska

plasmakoncentrationer av letermovir.

Samtidig administr

ering

av PREVYMIS

och efavirenz rekommenderas inte.

etravirin

, nevirapin,

ritonavir, lopinavir

Interaktionen har inte

studerats.

Förväntad:

↓ letermovir

(induktion av P

-gp/UGT)

Dessa antivirala medel

kan minska

plasmakoncentrationer av letermovir.

Samtidig administr

ering

av PREVYMIS

dessa antivirala med

rekommenderas

inte.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/754186/2017

EMEA/H/C/004536

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Prevymis

letermovir

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Prevymis.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Prevymis ska användas.

Praktisk information om hur Prevymis ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Prevymis och vad används det för?

Prevymis är ett antiviralt (virushämmande) läkemedel som används för att behandla en sjukdom som

orsakas av cytomegalovirus (CMV) hos vuxna efter att de mottagit ett allogent hematopoetiskt

stamcellstransplantat för att ersätta benmärgen. Vid allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

används stamceller från en donator för att ersätta mottagarens benmärgsceller så att ny benmärg kan

bildas som producerar friska blodkroppar.

Många människor har CMV i kroppen, men den är vanligtvis inaktiv och orsakar ingen skada. CMV kan

dock aktiveras hos patienter med nedsatt immunsystem, till exempel de som mottagit

stamcellstransplantat.

Eftersom antalet patienter med CMV är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och Prevymis

klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den 15 april

2011.

Prevymis innehåller den aktiva substansen letermovir.

Prevymis

EMA/754186/2017

Sida 2/3

Hur används Prevymis?

Prevymis är receptbelagt och behandling ska inledas av en läkare med erfarenhet av att behandla

patienter som har genomgått en allogen hematopoetisk stamcellstransplantation. Läkare ska beakta de

officiella riktlinjerna om användning av antivirala läkemedel när de använder Prevymis.

Prevymis finns som tabletter att ta genom munnen och som koncentrat som bereds till en

infusionsvätska, lösning (dropp) som ges i en ven under cirka en timme. Den vanliga rekommenderade

dosen genom munnen eller som infusion är 480 mg en gång om dagen. Vid samtidig användning av

ciklosporin (ett läkemedel som förhindrar avstötning av transplantatet) sänks dosen med Prevymis till

240 mg en gång om dagen. Behandlingen med Prevymis inleds på dagen för transplantationen eller

närsomhelst upp till 28 dagar efter denna och pågår i 100 dagar efter transplantationen; längre

behandling kan övervägas för vissa patienter. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Prevymis?

För att CMV ska föröka sig måste dess genetiska material (DNA) kopieras och förpackas in i proteinskal

så att fler virus framställs som därefter kan infektera andra celler. Letermovir, den aktiva substansen i

Prevymis, blockerar ett virusenzym som kallas terminas. Terminas deltar i förpackningen av DNA i

virusets proteinskal. Genom att blockera enzymet förhindrar läkemedlet att virusen utvecklas som de

ska, så att CMV inte kan föröka sig och infektera andra celler. Detta förväntas förhindra CMV-sjukdom

hos transplantatmottagare som redan har CMV i kroppen.

Vilken nytta med Prevymis har visats i studierna?

I en huvudstudie på 570 vuxna befanns Prevymis vara effektivare än placebo (overksam behandling)

när det gällde att förhindra CMV-infektion efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation. Av de

patienter som fick Prevymis uppvisade omkring 38 procent (122 av 325) tecken på att CMV blev aktivt

24 veckor efter stamcellstransplantationen jämfört med 61 procent av de patienter (103 av 170) som

fick placebo.

Samtliga patienter i denna studie var CMV-seropositiva, vilket innebär att de tidigare kommit i kontakt

med viruset och troligtvis var bärare av det i en inaktiv form.

Vilka är riskerna med Prevymis?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Prevymis (kan drabba upp till 1 av 10 personer) är

illamående, diarré, och kräkning. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för

Prevymis finns i bipacksedeln.

Prevymis får inte användas tillsammans med läkemedlet pimozid, eller ergotläkemedel såsom

ergotamin och dihydroergotamin. Kombinationen av Prevymis och ciklosporin får inte användas med

dabigatran, atorvastatin, pitavastatin, rosuvastatin och simvastatin. En fullständig förteckning över

restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Prevymis?

Prevymis är effektivt när det gäller att förhindra att CMV blir aktivt och orsakar sjukdom hos vuxna

mottagare av stamcellstransplantat för att ersätta benmärgen. Det har få biverkningar till skillnad från

andra läkemedel som används för behandling av CMV-sjukdom som kan skada benmärgen och

påverka blodkropparna. Europeiska läkemedelsmyndigheten fann därför att nyttan med Prevymis är

större än riskerna och rekommenderade att Prevymis skulle godkännas för försäljning i EU.

Prevymis

EMA/754186/2017

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Prevymis?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Prevymis har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Mer information om Prevymis

EPAR för Prevymis finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Prevymis finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Prevymis från kommittén för särläkemedel finns på

EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen