Libertek

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-02-2018

Aktiva substanser:
roflumilast
Tillgänglig från:
AstraZeneca AB
ATC-kod:
R03DX08
INN (International namn):
roflumilast
Terapeutisk grupp:
Läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom,
Terapiområde:
Pulmonell sjukdom, kronisk obstruktiv
Terapeutiska indikationer:
Libertek är indicerat för underhållsbehandling av svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol) (FEV1 efter bronkdilaterare mindre än 50% förutspådde) är associerad med kronisk bronkit hos vuxna patienter med en historia av frekventa exacerbationer som tillägg till bronkdilaterande behandling.
Produktsammanfattning:
Revision: 11
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002399
Tillstånd datum:
2011-02-28
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002399

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-02-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

08-02-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Libertek 500 mikrogram filmdragerade tabletter

roflumilast

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Libertek är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Libertek

Hur du tar Libertek

Eventuella biverkningar

Hur Libertek ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Libertek är och vad det används för

Libertek innehåller den aktiva substansen roflumilast som är ett antiinflammatoriskt medel som kallas

fosfodiesteras-4-hämmare. Roflumilast minskar aktiviteten av fosfodiesteras-4, ett protein som

förekommer naturligt i kroppens celler. När detta proteins aktivitet sänks minskar inflammationen i

lungorna. Detta hjälper till att stoppa den förträngning av luftvägarna som sker vid kroniskt obstruktiv

lungsjukdom (KOL). Libertek lindrar på så vis andningsproblem.

Libertek används för underhållsbehandling av svår KOL hos vuxna vars KOL-symtom tidigare ofta har

försämrats (så kallade exacerbationer) och som har kronisk bronkit. KOL är en kronisk sjukdom i

lungorna som leder till att luftvägarna blir trängre (obstruktion) och till att väggarna i de små

luftvägarna svullnar och blir irriterade (inflammation). Detta orsakar symtom som hosta, rosslig

andning och röst, tryck över bröstet och andningssvårigheter. Libertek ska användas som tillägg till

luftrörsvidgande medel.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Libertek

Ta inte Libertek

om du är allergisk mot roflumilast eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har måttliga eller svåra leverproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Libertek

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Plötsliga anfall av andnöd

Libertek ska inte användas för att lindra plötsliga anfall av andnöd (akuta bronkospasmer). För att

lindra ett plötsligt anfall av andnöd är det mycket viktigt att din läkare skriver ut ett annat läkemedel

som är avsett för detta och som du alltid kan bära med dig. Libertek hjälper inte i sådana situationer.

Kroppsvikt

Du ska väga dig regelbundet. Tala med läkare om du oavsiktligt går ner i vikt medan du tar detta

läkemedel (en viktminskning som inte är kopplad till något särskilt kost-eller motionsprogram).

Andra sjukdomar

Libertek är inte rekommenderat om du har någon av följande sjukdomar:

svåra immunologiska sjukdomar t.ex. HIV-infektion, multipel skleros (MS), lupus erythematosus

(LE) eller progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

svåra akuta infektionssjukdomar t.ex. tuberkulos eller akut leverinflammation

cancer (förutom basalcellscancer, en långsamt växande typ av hudcancer)

eller svåra störningar av hjärtfunktionen

Detta på grund av att det saknas erfarenhet av användning av Libertek vid dessa tillstånd. Berätta för

din läkare om du har en sådan sjukdom.

Erfarenheten är också begränsad vid behandling av patienter som tidigare har haft tuberkulos,

leverinflammation som orsakats av en virusinfektion, herpesinfektion eller bältros. Tala med din läkare

om du har någon av dessa sjukdomar.

Symtom du bör vara uppmärksam på

Under de första behandlingsveckorna med Libertek kan du drabbas av diarré, illamående, magsmärtor

eller huvudvärk. Tala med läkare om dessa biverkningar inte ger med sig efter de första

behandlingsveckorna.

Libertek rekommenderas inte till patienter som har en sjukdomshistoria av depression associerad med

självmordstankar eller självmordsbeteende. Du kan också uppleva sömnlöshet, oro, nervositet eller

nedstämdhet. Berätta för läkaren om du lider av eller tar läkemedel mot något av dessa tillstånd. Sådana

läkemedel kan öka risken för att få någon av dessa biverkningar. Du eller din vårdgivare ska genast

berätta för din läkare om ditt beteende eller din sinnesstämning är förändrad och om du har några

självmordstankar.

Barn och ungdomar

Libertek ska inte användas av barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Libertek

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, speciellt följande:

- ett läkemedel som innehåller teofyllin (ett läkemedel mot andningssjukdomar) eller

- ett läkemedel mot någon immunologisk sjukdom, t.ex. metotrexat, azatioprin, infliximab, etanercept

eller orala kortikosteroider som ska tas under lång tid.

- läkemedel som innehåller fluvoxamin (ett läkemedel mot ångestsyndrom och depression), enoxacin (ett

läkemedel mot bakterieinfektioner) eller cimetidin (ett läkemedel mot magsår och sura uppstötningar).

Effekten av Libertek kan minska om det tas tillsammans med rifampicin (ett antibiotikum) eller

tillsammans med fenobarbital, karbamazepin eller fenytoin (läkemedel som vanligtvis används mot

epilepsi). Rådfråga läkare.

Libertek kan tas med andra läkemedel som används för att behandla KOL, t.ex. inhalerade eller orala

kortikosteroider eller luftrörsvidgande medel. Sluta inte använda dessa läkemedel eller sänk inte dosen

av dem om inte din läkare gett klartecken för detta.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Graviditet och amning

Använd inte Libertek om du är eller planerar att bli gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar. Du

får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och du ska använda en effektiv

preventivmetod under behandlingen eftersom Libertek kan vara skadligt för det ofödda barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Libertek påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Libertek innehåller laktos

Om du är intolerant mot vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Libertek

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos är en tablett om 500 mikrogram en gång dagligen.

Svälj tabletten med lite vatten. Du kan ta detta läkemedel i samband med eller mellan måltider. Ta

tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

Du kan behöva ta Libertek under flera veckor innan den avsedda effekten uppnås.

Om du har tagit för stor mängd av Libertek

Om du har tagit för stor mängd tabletter kan du få följande symtom: huvudvärk, illamående, diarré,

yrsel, hjärtklappning, svimfärdighet, klibbighet och lågt blodtryck.

Kontakta läkare eller apotekspersonal snarast. Ta om möjligt med dig återstående tabletter och denna

bipacksedel.

Om du har glömt att ta Libertek

Om du glömmer att ta en tablett vid den vanliga tidpunkten så ska du ta den så snart du kommer ihåg

det under samma dag. Om du har glömt att ta din Libertek-tablett en dag, ska du ta nästa tablett som

vanligt dagen efter. Fortsätt att ta läkemedlet vid de vanliga tidpunkterna. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Libertek

För bästa möjliga lungfunktion är det viktigt att du fortsätter att ta Libertek under den tid som din

läkare har ordinerat, även om du inte har några symtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du kan få diarré, illamående, magsmärtor eller huvudvärk under de första veckorna av behandlingen

med Libertek. Tala med din läkare om dessa biverkningar inte avtar under de första veckorna av

behandlingen.

Vissa biverkningar kan bli allvarliga. I kliniska studier och efter marknadsintroduktion har sällsynta fall

av självmordstankar och självmordsbeteende (inklusive självmord) rapporterats. Berätta genast för din

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

läkare om du har några självmordstankar. Du kan också få biverkningar såsom sömnlöshet (vanlig),

ångest (mindre vanlig), nervositet (sällsynt), panikattack (sällsynt) eller nedstämdhet (sällsynt).

I mindre vanliga fall inträffar allergiska reaktioner. Allergiska reaktioner kan påverka huden och i

sällsynta fall orsaka svullnad av ögonlock, ansikte, läpparna och tungan, vilket kan orsaka

andningssvårigheter och/eller blodtrycksfall och ökad puls. Om du drabbas av en allergisk reaktion ska

du genast sluta att ta Libertek och kontakta läkare eller uppsöka akutavdelningen på närmaste sjukhus.

Ta med dig återstående tabletter och denna bipacksedel och lämna full information om dina nuvarande

behandlingar.

Andra förekommande biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 10 användare)

diarré, illamående, magsmärtor

viktminskning, minskad aptit

huvudvärk.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

darrningar, känsla av att det snurrar i huvudet (svindel), yrsel

känsla av oregelbundna hjärtslag eller ökat antal hjärtslag (hjärtklappning)

magkatarr, kräkningar

läckage av magsyra till matstrupen (sura uppstötningar), matsmältningsbesvär

utslag

muskelsmärtor, muskelsvaghet eller kramper

ryggont

svaghetskänsla eller trötthet, sjukdomskänsla.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 av 1000 användare)

förstorade bröst hos män

försämrat smaksinne

luftvägsinfektioner (förutom lunginflammation)

blod i avföringen, förstoppning

förhöjda lever-eller muskelenzymer (undersöks med hjälp av blodprover)

svullnader på huden (nässelutslag).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Libertek ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är roflumilast. En filmdragerad tablett (tablett) innehåller 500 mikrogram

roflumilast.

Övriga innehållsämnen är:

Kärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon (K90), magnesiumstearat.

Dragering: hypromellos, Makrogol 4000, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Libertek 500 mikrogram filmdragerade tabletter är gula, D-formade filmdragerade tabletter märkta med

”D” på ena sidan.

En förpackning innehåller 10, 30 eller 90 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tillverkare

Takeda GmbH

Production site Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98

16515 Oranienburg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

Laboratorio Beta, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Simesa S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Libertek 500 mikrogram filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 500 mikrogram roflumilast.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 188,72 mg laktos (som laktosmonohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Gul, 9 mm stor, D-formad filmdragerad tablett, med ”D” präglat på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Libertek är indicerat för underhållsbehandling av svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

(FEV

< 50 % av förväntat värde efter bronkdilatation) associerad med kronisk bronkit hos vuxna

patienter med upprepade exacerbationer i sjukdomshistorien, som tillägg till bronkdilaterande

behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen är 500 mikrogram (en tablett) roflumilast en gång dagligen.

Libertek kan behöva tas i flera veckor för att uppnå den avsedda effekten (se avsnitt 5.1). Libertek har

studerats i kliniska studier i upp till ett år.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Inga dosjusteringar erfordras.

Nedsatt njurfunktion

Inga dosjusteringar erfordras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Nedsatt leverfunktion

Kliniska data med Libertek hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion klassificerad som Child-

Pugh A är otillräckliga för att rekommendera dosjustering (se avsnitt 5.2). Därför bör Libertek

användas med försiktighet hos dessa patienter.

Patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion klassificerad som Child-Pugh B eller C ska inte

ta Libertek (se avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Libertek för en pediatrisk population (under

18 år)

för

indikationen KOL.

Administreringssätt

För oral användning.

Tabletten bör sväljas med vatten och tas vid samma tidpunkt varje dag. Tabletten kan tas med eller utan

mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B eller C).

4.4

Varningar och försiktighet

Alla patienter ska informeras om riskerna med Libertek och försiktighetsåtgärderna för en säker

användning samt erhålla ett patientkort innan de påbörjar behandling med Libertek.

Akutmedicinering

Libertek är inte indicerat som läkemedel för lindring av akuta bronkospasmer.

Viktminskning

I 1-åriga studier (M2-124, M2-125) var viktminskning vanligare hos patienter som behandlades med

roflumilast jämfört med patienter som fick placebo. Tre månader efter utsättningen av roflumilast hade

de flesta patienterna gått upp till samma kroppsvikt som före behandlingen.

Kroppsvikt hos underviktiga patienter bör kontrolleras vid varje vårdbesök. Patienter bör uppmanas att

kontrollera sin vikt regelbundet. Om en oförklarlig och kliniskt betydelsefull viktminskning inträffar ska

patienten sluta ta roflumilast och hans eller hennes kroppsvikt ska följas upp.

Särskilda kliniska tillstånd

På grund av brist på relevant erfarenhet ska behandling med roflumilast inte initieras och pågående

behandling med roflumilast bör avbrytas för patienter med svåra immunologiska sjukdomar (t.ex.

HIV-infektion, multipel skleros, lupus erythematosus, progressiv multifokal leukoencefalopati), svåra

akuta infektionssjukdomar, cancer (förutom basalcellscancer) eller patienter som behandlas med

immunsuppressiva läkemedel (t.ex. metotrexat, azatioprin, infliximab, etanercept eller orala

kortikosteroider för långtidsbehandling; förutom korttidsverkande kortikosteroider för systemiskt bruk).

Erfarenhet av behandling av patienter med latenta infektioner såsom tuberkulos, viral hepatit,

herpesinfektioner och herpes zoster är begränsad.

Patienter med hjärtsvikt (NYHA grad III och IV) har inte studerats och behandling av dessa patienter är

därför inte rekommenderad.

Psykiatriska tillstånd

Roflumilast har associerats med en ökad risk för psykiatriska tillstånd såsom insomni, ångest, oro och

depression. Sällsynta fall av suicidala tankar och suicidalt beteende, inklusive självmord, har

observerats hos patienter som har eller inte har någon sjukdomshistoria av depression. Vanligtvis har

detta inträffat under de första veckornas behandling (se avsnitt 4.8). Risk och nytta av att påbörja eller

fortsätta behandling med roflumilast ska utvärderas noggrant om patienter rapporterar existerande eller

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tidigare psykiatriska symtom eller om samtidig behandling med andra läkemedel som kan orsaka

psykiatriska tillstånd övervägs. Roflumilast är inte rekommenderat för patienter som tidigare haft

depression associerad med suicidala tankar eller suicidalt beteende. Patienter och vårdgivare ska

uppmanas att meddela förskrivaren om förändrat beteende eller förändrad sinnesstämning och om

självmordstankar. Om patienten känner nya psykiatriska symtom eller om de förvärras eller om

suicidala tankar noteras eller om självmordsförsök upptäcks rekommenderas att behandlingen med

roflumilast avslutas.

Ihållande intolerabilitet

Biverkningar som diarré, illamående, buksmärtor och huvudvärk inträffar främst inom de första

behandlingsveckorna och upphör vanligen vid fortsatt behandling. Vid ihållande intolerabilitet bör

behandlingen med roflumilast omvärderas. Detta kan vara fallet hos särskilda populationer som kan ha

större exponering, t.ex. hos svarta, icke-rökande kvinnor (se avsnitt 5.2) eller hos patienter som

samtidigt behandlas med CYP1A2/2C19/3A4-hämmare (såsom fluvoxamin och cimetidin) eller med

CYP1A2/3A4-hämmaren enoxacin (se avsnitt 4.5).

Kroppsvikt <60 kg

Behandling med roflumilast kan leda till en högre risk för sömnstörningar (i huvudsak sömnlöshet) hos

patienter med en kroppsvikt vid baslinjen på <60 kg på grund av en högre total PDE4-hämmande

aktivitet hos dessa patienter (se avsnitt 4.8).

Teofyllin

Det finns inga kliniska data som stöder samtidig behandling med teofyllin för underhållsbehandling.

Samtidig behandling med teofyllin är därför inte rekommenderad.

Laktos

Libertek-tabletter innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Ett viktigt steg i metabolismen av roflumilast utgörs av N-oxidation av roflumilast till

roflumilast-N-oxid via CYP3A4 och CYP1A2. Både roflumilast och roflumilast-N-oxid har

fosfodiesteras-4 (PDE4)-hämmande aktivitet. Efter administrering av roflumilast anses därför den totala

PDE4-hämmande aktiviteten utgöras av den kombinerade effekten av både roflumilast och roflumilast-

N-oxid. Interaktionsstudier med CYP1A2/3A4-hämmaren enoxacin och CYP1A2/2C19/3A4-hämmarna

cimetidin och fluvoxamin resulterade i ökningar av den totala PDE4-hämmande aktiviteten med 25 %,

47 % respektive 59 %. Dosen för fluvoxamin var 50 mg. Roflumilast i kombination med dessa aktiva

substanser kan leda till ökad exponering och ihållande intolerabilitet. I dessa fall bör behandling med

roflumilast omvärderas (se avsnitt 4.4).

Administrering av cytokrom P450-enzyminduceraren rifampicin resulterade i en minskning av den totala

PDE4-hämmande aktiviteten med omkring 60 %. Användning av starka cytokrom

P450-enzyminducerare (t.ex. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin) kan således minska roflumilasts

terapeutiska effekt. Därför rekommenderas inte behandling med roflumilast till patienter som får starka

cytokrom P450-enzyminducerare.

Kliniska interaktionsstudier med CYP3A4-hämmarna erytromycin och ketokonazol visade på

9 % ökning av den totala PDE4-hämmande aktiviteten. Samtidig administrering med teofyllin

resulterade i 8 % ökning av den totala PDE4-hämmande aktiviteten (se avsnitt 4.4). I en

interaktionsstudie med ett p-piller som innehöll gestoden och etinylöstradiol ökade den totala

PDE4-hämmande aktiviteten med 17 %. Ingen dosjustering krävs hos patienter som får dessa aktiva

substanser.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Inga interaktioner observerades med inhalerat salbutamol, formoterol, budesonid eller oralt montelukast,

digoxin, warfarin, sildenafil och midazolam.

Samtidig administrering med ett syrabindande medel (en kombination av aluminiumhydroxid och

magnesiumhydroxid) ändrade inte absorptionen eller farmakokinetiska egenskaper för roflumilast eller

dess N-oxid.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska ges rådet att använda en effektiv preventivmetod under behandlingen. Roflumilast är

inte rekommenderat till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel.

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användningen av roflumilast hos gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Roflumilast är inte

rekommenderat under graviditet.

Roflumilast har visats passera placentan hos dräktiga råttor.

Amning

Tillgängliga farmakokinetiska djurdata har visat att roflumilast eller dess metaboliter utsöndras i mjölk.

En risk för barn som ammas kan inte uteslutas. Roflumilast bör inte användas under amning.

Fertilitet

I en studie avseende spermatogenes hos människor hade roflumilast 500 mikrogram inte någon effekt på

sädesvätskan eller på könshormoner under den 3 månader långa behandlingsperioden och den påföljande

3-månadersperioden utan behandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Libertek har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska KOL-studier fick omkring 16 % av patienterna biverkningar av roflumilast (jämfört med 5 %

i placebogruppen). De vanligast rapporterade biverkningarna var diarré (5,9 %), viktminskning (3,4 %),

illamående (2,9 %), buksmärta (1,9 %) och huvudvärk (1,7 %). Majoriteten av dessa biverkningar var

lindriga eller måttliga. Biverkningarna inträffade främst inom de första behandlingsveckorna och gick

oftast över vid fortsatt behandling.

Tabell över biverkningar

I tabellen nedan är biverkningarna ordnade enligt följande frekvensklassificering enligt MedDRA:

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Inom varje frekvensområde anges biverkningar i fallande allvarlighetsgrad.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1. Biverkningar med roflumilast i kliniska KOL-studier och efter marknadsintroduktion

Frekvens

Organsystemklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Överkänslighet

Angioödem

Endokrina systemet

Gynekomasti

Metabolism och nutrition

Viktminskning

Minskad aptit

Psykiska störningar

Sömnstörningar

Ångest

Suicidala tankar och

beteende*

Depression

Nervositet

Panikattack

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Tremor

Vertigo

Yrsel

Smakrubbningar

Hjärtat

Palpitationer

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Luftvägsinfektioner

(exklusive

lunginflammation)

Magtarmkanalen

Diarré

Illamående

Buksmärta

Gastrit

Kräkningar

Gastroesofageal reflux

Dyspepsi

Hematochezi

Förstoppning

Lever och gallvägar

Förhöjt gamma-GT

Förhöjt aspartatamino-

transferas (ASAT)

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Urtikaria

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Muskelspasmer och

-svaghet

Myalgi

Ryggsmärta

Förhöjt

kreatinfosfokinas (CK) i

blod

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Sjukdomskänsla

Asteni

Trötthet

Beskrivning av utvalda biverkningar

*I kliniska studier och efter marknadsintroduktion har sällsynta fall av suicidala tankar och suicidalt

beteende, inklusive självmord rapporterats. Patienter och vårdgivare ska uppmanas att meddela

förskrivaren om suicidala tankar (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Andra särskilda populationer

En högre incidens av sömnstörningar (i huvudsak sömnlöshet) hos patienter ≥75 år eller äldre

observerades i studie RO-2455-404-RD för patienter behandlade med roflumilast jämfört med de som

behandlades med placebo (3,9 % jämfört med 2,3 %). Den observerade incidensen var också högre hos

patienter yngre än 75 år som behandlades med roflumilast jämfört med de som behandlades med

placebo (3,1 % jämfört med 2,0 %).

En högre incidens av sömnstörningar (i huvudsak sömnlöshet) hos patienter med en kroppsvikt vid

baslinjen på <60 kg observerades i studie RO-2455-404-RD hos patienter som behandlades med

roflumilast jämfört med de som behandlades med placebo (6,0 % jämfört med 1,7 %). Incidensen var

2,5 % respektive 2,2 % hos patienter med en kroppsvikt vid baslinjen på ≥60 kg som behandlades med

roflumilast jämfört med de som behandlades med placebo.

Samtidig behandling med långtidsverkande muskarinantagonister (LAMA)

En högre incidens av viktminskning, minskad aptit, huvudvärk och depression observerades i studie RO-

2455-404-RD hos patienter som fick samtidig behandling med roflumilast och långtidsverkande

muskarinantagonister (LAMA) plus samtidigt inhalerade kortikosteroider (ICS) och långtidsverkande

-agonister (LABA) jämfört med de som samtidigt behandlades med enbart roflumilast, ICS och

LABA. Skillnaden i incidens mellan roflumilast och placebo var kvantitativt större vid samtidig

användning av LAMA med avseende på viktminskning (7,2 % jämfört med 4,2 %), minskad aptit (3,7

% jämfört med 2,0 %), huvudvärk (2,4 % jämfört med 1,1 %) och depression (1,4 % jämfört med

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

I fas I studier observerades ökad förekomst av följande symtom efter orala singeldoser om

2 500 mikrogram och en oral singeldos om 5 000 mikrogram (tio gånger den rekommenderade dosen):

huvudvärk, gastrointestinala störningar, yrsel, palpitationer, svindelkänsla, kallsvettningar och arteriell

hypotoni.

Behandling

I händelse av överdosering rekommenderas lämplig stödjande medicinsk vård. Eftersom roflumilast är

höggradigt proteinbundet är hemodialys troligen inte någon effektiv metod för elimination. Det är inte

känt om roflumilast kan dialyseras med hjälp av peritonealdialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Läkemedel mot kroniskt obstruktiv lungsjukdom, övriga systemiska

läkemedel för obstruktiv lungsjukdom, ATC-kod: R03DX07

Verkningsmekanism

Roflumilast är en PDE4-hämmare, en icke-steroid antiinflammatorisk aktiv substans som utvecklats för

att angripa både systemisk inflammation och inflammation i lungorna som förekommer vid KOL. Det

verkar

genom

hämma

PDE4,

huvudsakliga

cAMP-metaboliserande

enzymerna

strukturella

inflammatoriska

celler

betydelse

för

KOL-patogenesen

(cAMP;

cykliskt

adenosinmonofosfat). Roflumilast hämmar PDE4-splitsningsvarianterna 4A, 4B och 4D med liknande

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

kapacitet i nanomolarområdet. Affiniteten för PDE4C-splitsningsvarianterna är 5 till 10 gånger lägre.

Även

roflumilast-N-oxid,

roflumilasts

huvudsakliga

aktiva

metabolit,

verkar

genom

denna

verkningsmekanism och uppvisar samma selektivitet.

Farmakodynamisk effekt

Hämning av PDE4 leder till att de intracellulära cAMP-nivåerna stiger, vilket mildrar KOL-relaterade

rubbningar hos leukocyter, vaskulära glatta muskelceller i luftvägarna och lungorna, endotelceller,

epitelceller

luftvägarna

fibroblaster

försöksmodeller.

in vitro-stimulering av humana

neutrofiler,

monocyter,

makrofager

eller

lymfocyter,

hämmar

roflumilast

roflumilast-N-oxid

frisättningen

inflammatoriska

mediatorer,

t.ex.

leukotrien

reaktiva

syreradikaler,

tumörnekrosfaktor-α, interferon-γ och granzym B.

Hos patienter med KOL minskade roflumilast antalet neutrofiler i upphostningarna. Dessutom stoppade

roflumilast inflödet av neutrofiler och eosinofiler i luftvägarna hos friska frivilliga försökspersoner som

exponerats för endotoxin.

Klinisk effekt och säkerhet

I två 1-åriga bekräftande studier (M2-124 och M2-125) och två kompletterande 6-månaders studier

(M2-127 och M2-128) randomiserades och behandlades totalt 4 768 patienter varav 2 374 behandlades

med roflumilast. Studierna var dubbelblinda och placebokontrollerade med parallella grupper.

I de 1-åriga studierna ingick patienter med svår till mycket svår KOL [FEV

(forcerad utandningsvolym

per sekund) ≤ 50 % av förväntat värde] associerad med kronisk bronkit med åtminstone en

dokumenterad exacerbation under det gångna året och med symtom vid studiens början enligt en skala

för hosta och upphostningar. Långtidsverkande beta-agonister (LABA) tilläts under studierna och

användes av ungefär 50 % av studiepopulationen. Korttidsverkande antikolinergika (SAMA) tilläts för

de patienter som inte använde LABA. Läkemedel för akutmedicinering (salbutamol eller albuterol)

tilläts vid behov. Varken inhalerade kortikosteroider eller teofyllin fick användas under studierna.

Patienter utan exacerbationer i sjukdomshistorien exkluderades.

I en poolad analys av de 1-åriga studierna M2-124 och M2-125 förbättrade roflumilast 500 mikrogram

en gång dagligen signifikant lungfunktionen jämfört med placebo. Genomsnittliga förbättringar var

48 ml (FEV

före bronkdilatation, primärt effektmått, p < 0,0001) och 55 ml (FEV

efter

bronkdilatation, p < 0,0001). Förbättringen av lungfunktionen visades vid det första besöket efter

4 veckor och kvarstod i ett år (slutet av behandlingsperioden). Förekomsten (per patient per år) av

måttliga exacerbationer (som krävde behandling med systemiska glukokortikosteroider) eller svåra

exacerbationer (som ledde till sjukhusvistelse och/eller dödsfall) efter ett år var 1,142 med roflumilast

och 1,374 med placebo motsvarande en relativ riskreduktion på 16,9 % (95 % CI: 8,2 % till 24,8 %)

(primärt effektmått, p = 0,0003). Effekterna var desamma oberoende av patienternas tidigare

behandling med inhalerade kortikosteroider eller pågående behandling med LABA. I subgruppen av

patienter med upprepade exacerbationer i sjukdomshistorien (minst 2 exacerbationer det gångna året)

var frekvensen av exacerbationer 1,526 med roflumilast och 1,941 med placebo vilket motsvarar en

relativ riskreduktion på 21,3 % (95 % CI: 7,5 % till 33,1 %). Roflumilast reducerade inte signifikant

förekomsten av exacerbationer jämfört med placebo i subgruppen av patienter med medelsvår KOL.

Minskningen av måttliga eller svåra exacerbationer med roflumilast och LABA jämfört med placebo

och LABA var i genomsnitt 21 % (p = 0,0011). Motsvarande minskning av exacerbationer hos patienter

utan samtidig behandling med LABA var i genomsnitt 15 % (p = 0,0387). Antalet patienter som dog,

oavsett orsak, var detsamma för de som behandlades med placebo eller roflumilast (42 dödsfall per

grupp; 2,7 % i varje grupp; poolad analys).

I två stödjande 1-åriga studier (M2-111 och M2-112) inkluderades och randomiserades totalt

2 690 patienter. Till skillnad mot de två bekräftande studierna behövde patienterna inte ha haft kronisk

bronkit eller tidigare KOL-exacerbationer för inklusion. 809 (61 %) av patienterna som behandlades

med roflumilast använde inhalerade kortikosteroider medan användning av LABA och teofyllin inte

tilläts. Roflumilast 500 mikrogram en gång dagligen gav signifikant förbättrad lungfunktion jämfört

med placebo. Genomsnittliga förbättringar var 51 ml (FEV

före bronkdilatation, p < 0,0001) och 53 ml

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

(FEV

efter bronkdilatation, p < 0,0001). Förekomsten av exacerbationer (som de definierades i

protokollen) reducerades inte signifikant av roflumilast i de enskilda studierna (relativ riskreduktion:

13,5 % i studie M2-111 och 6,6 % i studie M2-112; p = icke signifikant). Förekomsten av biverkningar

var oberoende av samtidig behandling med inhalerade kortikosteroider.

Två 6 månader långa stödjande studier (M2-127 och M2-128) inkluderade patienter som haft KOL

under minst 12 månader före studiens början. I båda studierna ingick patienter med måttliga till svåra

symtom med icke-reversibel luftvägsobstruktion och ett FEV

på 40 % till 70 % av det förväntade

värdet. Behandling med roflumilast eller placebo lades till utöver fortsatt behandling med en

långtidsverkande bronkdilaterare, främst salmeterol i studien M2-127 och tiotropium i studie M2-128. I

de två 6 månader långa studierna var FEV

före bronkdilatation signifikant förbättrat med 49 ml

(primärt effektmått, p < 0,0001) utöver effekten av den bronkvidgande effekten som erhölls av samtidig

behandling med salmeterol i studie M2-127 och med 80 ml (primärt effektmått, p < 0,0001) utöver

effekten av samtidig behandling med tiotropium i studie M2-128.

Studie RO-2455-404-RD var en 1-årig studie av KOL-patienter med ett (pre-bronkdilaterande

behandling) FEV

vid baslinjen på <50 % av det förväntade normalvärdet och en anamnes av frekventa

exacerbationer. Studien utvärderade effekten av roflumilast på KOL-exacerbationsfrekvensen hos

patienter behandlade med fasta kombinationer av LABA och inhalerade kortikosteroider jämfört med

placebo. Totalt 1 935 patienter randomiserades till dubbelblind medicinering och cirka 70 % använde

även en långtidsverkande muskarinantagonist (LAMA) under studiens gång. Det primära effektmåttet

var minskning av frekvensen av måttliga eller svåra KOL-exacerbationer per patient per år. Frekvensen

av svåra KOL-exacerbationer och förändringar av FEV

utvärderades som huvudsakliga sekundära

effektmått.

Tabell 2. Sammanfattning av effektmått för KOL-exacerbation i studie RO-2455-404-RD

Exacerbations-

kategori

Analys-

modell

Roflumilast

(N = 969)

Frekvens

(n)

Placebo

(N = 966)

Frekvens

(n)

Kvot roflumilast/placebo

2-sidigt

p-värde

Frekvens-

kvot

Förändring

(%)

95 % KI

Måttlig eller

svår

Poisson-

regression

0,805

(380)

0,927

(432)

0,868

13,2

0,753,

1,002

0,0529

Måttlig

Poisson-

regression

0,574

(287)

0,627

(333)

0,914

0,775,

1,078

0,2875

Svår

Negativ

binomial

regression

0,239

(151)

0,315

(192)

0,757

24,3

0,601,

0,952

0,0175

Det fanns en tendens tillen minskning av måttliga eller svåra exacerbationer hos patienter behandlade

med roflumilast jämfört med placebo under 52 veckor, som inte uppnådde statistisk signifikans (tabell

2). En förspecificerad sensitivitetsanalys med hjälp av bearbetning med negativ binomial

regressionsmodell påvisade en statistiskt signifikant skillnad på

14,2 % (frekvenskvot: 0,86; 95 % KI:

0,74 till 0,99).

Frekvenskvoterna för Poisson-regressionsanalysen enligt protokollet och ”intention-to-treat”-analysen

(icke-signifikant sensitivitet för avhopp, Poisson-regression) var 0,81 (95 % KI: 0,69 till 0,94)

respektive 0,89 (95 % KI: 0,77 till 1,02).

Minskningar uppnåddes i undergruppen av patienter som samtidigt behandlades med LAMA

(frekvenskvot: 0,88; 95 % KI: 0,75 till 1,04) och i undergruppen som inte behandlades med LAMA

(frekvenskvot: 0,83; 95 % KI: 0,62 till 1,12).

Frekvensen av svåra exacerbationer minskade i den totala patientgruppen (frekvenskvot: 0,76; 95 % KI:

0,60 till 0,95) med en frekvens på 0,24 per patient/år jämfört med en frekvens på 0,32 per patient/år hos

patienter behandlade med placebo. En liknande minskning uppnåddes i undergruppen som samtidigt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

behandlades med LAMA (frekvenskvot: 0,77; 95 % KI: 0,60 till 0,99) och i undergruppen som inte

behandlades med LAMA (frekvenskvot: 0,71; 95 % KI: 0,42 till 1,20).

Roflumilast förbättrade lungfunktionen efter 4 veckor (bibehölls i över 52 veckor). FEV

-värdet efter

bronkdilaterande behandling för roflumilastgruppen ökade med 52 ml (95 % KI: 40, 65 ml) och

minskade för placebogruppen med 4 ml (95 % KI: –16, 9 ml). FEV1-värdet efter bronkdilaterare

visade en kliniskt signifikant förbättring för roflumilast med 56 ml jämfört med placebo (95 % KI: 38,

73 ml).

Sjutton (1,8 %) patienter i roflumilastgruppen och 18 (1,9 %) patienter i placebogruppen avled under

den dubbelblinda behandlingsperioden av olika skäl och 7 (0,7 %) patienter i varje grupp avled på grund

av en KOL-exacerbation. Andelen patienter som upplevde minst en biverkning under den dubbelblinda

behandlingsperioden var 648 (66,9 %) patienter och 572 (59,2 %) patienter i roflumilast- respektive

placebogruppen. De observerade biverkningarna för roflumilast i studie RO-2455-404-RD

överensstämde med de som redan finns angivna i avsnitt 4.8.

Fler patienter i roflumilastgruppen (27,6 %) än i placebogruppen (19,8 %) avbröt studiebehandlingen

av något skäl (riskkvot: 1,40; 95 % KI: 1,19 till 1,65). De huvudsakliga skälen till avbrott av studien

var tillbakadragande av samtycke och rapporterade biverkningar.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att skicka in studieresultat för roflumilast för

alla grupper av den pediatriska populationen för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (se avsnitt 4.2 för

information om pediatrisk användning).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

I människor metaboliseras roflumilast i stor utsträckning genom bildningen av den primära

farmakodynamiskt aktiva metaboliten roflumilast-N-oxid. Eftersom både roflumilast och

roflumilast-N-oxid bidrar till den PDE4-hämmande aktiviteten in vivo bygger de farmakokinetiska

egenskaperna på total PDE4-hämmande aktivitet (d.v.s. total exponering för roflumilast och

roflumilast-N-oxid).

Absorption

Roflumilasts absoluta biotillgänglighet efter en oral dos på 500 mikrogram är omkring 80 %. Maximala

plasmakoncentrationer av roflumilast uppnås normalt en timme efter dosering (varierar från 0,5 till

2 timmar) i fastande tillstånd. Maximala plasmakoncentrationer av N-oxid-metaboliten nås efter

omkring åtta timmar (varierar från 4 till 13 timmar). Födointag påverkar inte den totala

PDE4-hämmande aktiviteten men fördröjer tiden till maximal plasmakoncentration (t

) av roflumilast

med en timme och minskar C

med omkring 40 %. C

och t

för roflumilast-N-oxid påverkas inte.

Distribution

Plasmaproteinbindningsgraden för roflumilast och dess N-oxidmetabolit är ungefär 99 % respektive

97 %. Distributionsvolymen för singeldoser på 500 mikrogram roflumilast är omkring 2,9 l/kg.

Roflumilasts fysikalisk-kemiska egenskaper gör att det enkelt distribueras till olika organ och vävnader.

Hos råttor, hamstrar och möss har man observerat distribution till fettvävnad. En tidig distributionsfas

med uttalat inflöde i vävnader följs av en uttalad eliminationsfas från fettvävnaden, vilket troligen

orsakas av en markant nedbrytning av ursprungsföreningen till roflumilast-N-oxid. Dessa studier i

råttor med radioaktivt märkt roflumilast tyder också på låg penetration av blod hjärnbarriären. Det finns

inga belägg för en specifik ansamling eller retention av roflumilast eller dess metaboliter i organ och

fettvävnad.

Metabolism

Roflumilast genomgår en omfattande metabolism via fas I-reaktioner (cytokrom P450) och

fas II-reaktioner (konjugation). N-oxidmetaboliten är den främsta metaboliten i människors plasma.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Plasma-AUC för N-oxidmetaboliten är i genomsnitt omkring 10 gånger högre än plasma-AUC för

roflumilast. N-oxidmetaboliten anses därför svara för största delen av den PDE4-hämmande aktiviteten

in vivo.

In vitro-studier och kliniska interaktionsstudier tyder på att roflumilast metaboliseras till

N-oxidmetaboliten via CYP1A2 och 3A4. Ytterligare in vitro-resultat från försök med humana

levermikrosomer tyder vidare på att terapeutiska plasmakoncentrationer av roflumilast och roflumilast-

N-oxid inte hämmar CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4/5 eller 4A9/11.

Sannolikheten är därför liten för att det ska förekomma några betydande interaktioner med substanser

som metaboliseras av dessa P450-enzymer. In vitro-studierna visade dessutom att roflumilast inte

inducerar CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19 eller 3A4/5 och endast ger en svag induktion av CYP2B6.

Eliminering

Plasmaclearance efter intravenösa korttidsinfusioner med roflumilast är omkring 9,6 l/h. Efter en oral

dos är den effektiva medianhalveringstiden i plasma för roflumilast omkring 17 timmar medan den för

N-oxidmetaboliten är omkring 30 timmar. Roflumilast och dess N-oxidmetabolit når

jämviktskoncentrationer i plasma efter omkring 4 dagar respektive 6 dagar efter dosering en gång

dagligen. Efter intravenös eller oral administrering av radioaktivt märkt roflumilast återfanns omkring

20 % av radioaktiviteten i feces och 70 % i urinen som inaktiva metaboliter.

Linjäritet/icke-linjäritet

Farmakokinetiken för roflumilast och dess N-oxidmetabolit är dosproportionell över doser från

250 mikrogram till 1 000 mikrogram.

Särskilda populationer

Den totala PDE4-hämmande aktiviteten var högre hos äldre personer, kvinnor och icke-kaukasier. Hos

rökare var den totala PDE4-hämmande aktiviteten något minskad. Ingen av dessa förändringar ansågs

vara kliniskt relevanta. Dosjusteringar rekommenderas inte för dessa patienter. En kombination av

faktorer, t.ex. hos svarta, icke-rökande kvinnor, kan leda till ökad exponering och ihållande

intolerabilitet. I dessa fall bör behandling med roflumilast omvärderas (se avsnitt 4.4).

I studien RO-2455-404-RD, vid jämförelse med den totala populationen, var den totala PDE4-

hämmande aktiviteten, bestämd från obundna fraktioner ex vivo, 15 % högre hos patienter ≥75 år och

11 % högre hos patienter med en kroppsvikt <60 kg vid baslinjen (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Total PDE4-hämmande aktivitet minskade med 9 % hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance 10-30 ml/min). Inga dosjusteringar är nödvändiga.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för roflumilast 250 mikrogram en gång dagligen undersöktes hos 16 patienter med

lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion klassificerad som Child-Pugh A och B. Den totala PDE4

hämmande aktiviteten ökade med omkring 20 % hos patienter med Child-Pugh A och med omkring

90 % hos patienter med Child-Pugh B. Simuleringar tyder på att det föreligger dosproportionalitet

mellan roflumilast 250 och 500 mikrogram hos patienter med lindrigt till kraftigt nedsatt leverfunktion.

Försiktighet bör iakttas för patienter med Child-Pugh A (se avsnitt 4.2). Patienter med måttligt eller

kraftigt nedsatt leverfunktion klassificerad som Child Pugh B eller C ska inte använda roflumilast (se

avsnitt 4.3).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns inga belägg för några immuntoxiska, hudsensibiliserande eller fototoxiska risker.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I djurförsök med råttor observerades bitestikeltoxicitet som gav upphov till en något försämrad fertilitet

hos råtthanarna. Denna bitestikeltoxicitet eller förändringar av sädesvätskan sågs inte hos andra gnagare

eller andra arter, däribland apor, trots högre exponering.

I en av två embryofetala utvecklingsstudier i råttor sågs en högre incidens av ofullständig

skallbensbildning vid en dos som var toxisk för den dräktiga honan. I en av tre råttstudier avseende

fertilitet och embryofetal utveckling observerades postimplantationsförlust. Hos kaniner har inte

postimplantationsförluster observerats. Hos möss har längre dräktighet observerats.

Relevansen av dessa fynd för människor är okänd.

De flesta relevanta fynden i studierna avseende säkerhetsfarmakologi och toxicitet observerades vid

doser och exponering som var högre än dem som är avsedda vid klinisk användning. Fynden utgjordes

främst av gastrointestinala störningar (d.v.s. kräkningar, ökad gastrisk utsöndring, gastrisk erosion,

tarminflammation) och störningar relaterade till hjärtat (d.v.s. fokala blödningar, hemosiderin-inlagring

och lymfo-histiocytisk cellinfiltration i höger förmak hos hundar, samt sänkt blodtryck och ökad

hjärtfrekvens hos råttor, marsvin och hundar).

Toxicitet i nosslemhinnan, specifikt för gnagare, observerades i toxicitetsstudier med upprepade doser

och i karcinogenicitetsstudier. Effekten orsakas troligen av en ADCP (4-amino-3,5-dikloro-pyridin)-N-

oxid-intermediär som bildas specifikt i luktslemhinnan hos gnagare, med särskild bindningsaffinitet hos

dessa arter (d.v.s. mus, råtta och hamster).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon (K90)

Magnesiumstearat

Dragering

Hypromellos

Makrogol 4000

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda anvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC-aluminiumblister i förpackningar om 10, 30 eller 90 filmdragerade tabletter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/666/001-003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 28 februari 2011.

Datum för den senaste förnyelsen: 24 april 2015.

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/175292/2015

EMEA/H/C/002399

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Libertek

roflumilast

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Libertek. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Libertek?

Libertek är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen roflumilast. Det finns som tabletter

(500 mikrogram).

Vad används Libertek för?

Libertek används för behandling av svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna med kronisk

bronkit (långvarig luftvägsinflammation) och vars KOL ofta blossar upp. KOL är en långvarig sjukdom

som leder till att luftvägar och lungblåsor skadas eller blockeras, vilket försvårar patientens in- och

utandning.

Libertek används inte som enda läkemedel utan som tilläggsbehandling till bronkodilatorer (läkemedel

som vidgar luftvägarna i lungorna).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Libertek?

Den rekommenderade dosen av Libertek är en tablett en gång dagligen. Tabletterna ska sväljas med

vatten och tas vid samma tidpunkt varje dag. Patienterna kan behöva ta Libertek under flera veckor

innan någon effekt uppnås.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Libertek

EMA/175292/2015

Sida 2/3

Hur verkar Libertek?

Den aktiva substansen i Libertek, roflumilast, hör till en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras 4-

hämmare (PDE4-hämmare). Dessa hämmar aktiviteten hos PDE4-enzymet, som är aktivt vid den

inflammationsprocess som leder till KOL. Genom att hämma PDE4-enzymets aktivitet minskar

roflumilast inflammationen i lungorna, vilket bidrar till att lindra patientens symtom eller förhindra att

de förvärras.

Hur har Liberteks effekt undersökts?

Libertek jämfördes med placebo (overksam behandling) i två huvudstudier som omfattade över

3 000 vuxna med svår KOL med uppblossande symtom minst en gång under det senaste året. Under

studien kunde patienterna fortsätta att behandlas med luftrörsvidgande medel. Det viktigaste

effektmåttet var förbättringen av forcerad utandningsvolym (FEV

) och minskningen av antalet

måttliga eller svåra uppblossanden av KOL under ett års behandling. FEV

är den största mängden luft

som en person kan andas ut på en sekund.

Vilken nytta har Libertek visat vid studierna?

Libertek var effektivare än placebo för behandling av KOL. I början av studien hade patienterna i båda

grupperna ett FEV

på cirka 1 liter (1 000 ml). Efter ett år var den genomsnittliga ökningen hos de

patienter som tog Libertek 40 ml, medan de som fick placebo hade en genomsnittlig minskning på

9 ml. Dessutom fick de patienter som tog Libertek i genomsnitt 1,1 måttliga eller svåra uppblossanden

av sjukdomen jämfört med 1,4 hos de patienter som fick placebo.

Vilka är riskerna med Libertek?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Libertek (uppträder hos 1–10 patienter av 100 patienter)

är viktminskning, minskad aptit, sömnlöshet, huvudvärk, diarré, illamående och magsmärtor. Eftersom

patienter som tar Libertek kan gå ned i vikt uppmanas de att väga sig regelbundet. Läkaren kan

avbryta behandlingen med Libertek om patientens viktminskning är för stor. En fullständig förteckning

över biverkningar som rapporterats för Libertek finns i bipacksedeln.

Libertek får inte ges till patienter med måttliga eller svåra leverproblem. En fullständig förteckning över

restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Libertek godkänts?

CHMP noterade att det fanns ett behov av nya behandlingar mot KOL och att huvudstudierna visade på

en viss nytta med Libertek hos patienter med svår KOL. Denna nytta kunde konstateras utöver

effekten av de behandlingar som patienterna redan fick. Efter att ha beaktat samtliga tillgängliga data

om läkemedlets effekt fann kommittén att nyttan med Libertek är större än riskerna och

rekommenderade att läkemedlet skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Libertek?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Libertek används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Libertek. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Företaget som tillverkar Libertek kommer dessutom att se till att de läkare som förskriver läkemedlet i

samtliga EU-medlemsstater förses med utbildningsmaterial som innehåller information om läkemedlets

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Libertek

EMA/175292/2015

Sida 3/3

biverkningar och hur det ska användas. Företaget kommer också att tillhandahålla patientkort med den

information som patienterna ska ge sin läkare om symtom och tidigare sjukdomshistoria, så att

läkaren kan avgöra om behandling med Libertek är lämpligt. På kortet kommer det att finnas plats för

patienten att föra protokoll över sin vikt.

Företaget utför också en observationsstudie om läkemedlets långsiktiga säkerhet.

Mer information om Libertek

Den 28 februari 2011 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Libertek

som gäller i hela EU. Godkännandet baserades på det godkännande som beviljades för Daxas 2010

(informerat samtycke).

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Libertek finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2015.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen