Frontline Comp 67 mg/60,3 mg Spot-on, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

25-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-10-2019

Aktiva substanser:
fipronil; metopren
Tillgänglig från:
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
ATC-kod:
QP53AX65
INN (International namn):
Fipronil; methoprene
Dos:
67 mg/60,3 mg
Läkemedelsform:
Spot-on, lösning
Sammansättning:
etanol, vattenfri Hjälpämne; butylhydroxianisol Hjälpämne; butylhydroxitoluen Hjälpämne; fipronil 67 mg Aktiv substans; metopren 60,3 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptfritt
Terapeutisk grupp:
Hund
Terapiområde:
kombinationer
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Endospipetter, 4 st, (4 x 0,67 ml); Endospipett, 1 st (0,67 ml); Endospipetter, 3 st, (3 x 0,67 ml); Endospipetter, 6 st (6 x 0,67 ml)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
19848
Tillstånd datum:
2009-07-03

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning för hund

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning för hund

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg spot-on, lösning för hund

Frontline Comp 402 mg/361,8 mg spot-on, lösning för hund

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 Köpenhamn Ö

Danmark

AH.nordics@boehringer-ingelheim.com

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Frankrike

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning för hund

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning för hund

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg spot-on, lösning för hund

Frontline Comp 402 mg/361,8 mg spot-on, lösning för hund

3.

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Frontline Comp är en klar gulaktig lösning. En pipett innehåller:

Aktiva substanser:

Volym

(ml)

Fipronil

(mg)

(S) metopren

(mg)

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning

0,67

67,0

60,3

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning

1,34

134,0

120,6

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg spot-on, lösning

2,68

268,0

241,2

Frontline Comp 402mg/361,8mg spot-on, lösning

4,02

402,0

361,8

Hjälpämnen:

Volym

(ml)

Butyl-hydroxyanisol

(E320) (mg)

Butyl-hydroxytoluen

(E321) (mg)

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning

0,67

0,13

0,07

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning

1,34

0,27

0,13

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg spot-on, lösning

2,68

0,54

0,27

Frontline Comp 402 mg/361,8 mg spot-on, lösning

4,02

0,80

0,40

Samt övriga hjälpämnen upp till angiven volym för en pipett.

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Mot loppangrepp eller samtidiga angrepp av loppor och fästingar och/eller pälsätande löss på

hund.

Behandling mot loppor (

Ctenocephalides spp

.). Den insektsdödande effekten mot nya angepp av

vuxna loppor kvarstår i 8 veckor. Förökning av loppor förebyggs i 8 veckor efter appliceringen

genom hämning av utvecklingen av ägg (ovicid effekt) samt larver och puppor (larvicid effekt)

från ägg lagda av vuxna loppor.

Behandling mot fästingar (

Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus,

Rhipicephalus sanguineus

). Produkten har en kvarstående effekt mot fästingar i upp till 4 veckor.

Behandling mot pälsätande löss (

Trichodectes canis

Produkten kan användas som en del av ett kontrollprogram mot loppallergi.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ska inte användas på valpar yngre än 8 veckor och/eller hundar som väger under 2 kg, eftersom

studier saknas.

Använd inte på sjuka djur (t.ex. systemiska sjukdomar, feber) eller djur under konvalescens.

Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall kan uppstå.

Användning

rekommenderas inte på andra djurslag än hund då studier saknas.

Denna produkt är framtagen för användning på hund. Använd inte på katt och iller eftersom detta kan

leda till överdosering.

6.

BIVERKNINGAR

Biverkningar är mycket sällsynta men övergående, lokala hudreaktioner vid appliceringsstället

(missfärgning av huden, lokalt håravfall, klåda och rodnad) och generell klåda eller håravfall har

rapporterats efter användning. Ökad salivering, övergående nervösa symptom (ökad känslighet för

stimulering, depression, andra nervösa symptom), kräkningar och respiratoriska symptom har också

observerats efter behandling.

Om den behandlade hunden slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras, vilket

framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper.

Överdosera inte.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

7.

DJURSLAG

Hund.

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG

För utvärtes bruk. Appliceras på huden.

1 pipett à 0,67 ml per hund från 2 kg upp till 10 kg kroppsvikt,

1 pipett à 1,34 ml per hund mellan 10 kg och 20 kg kroppsvikt,

1 pipett à 2,68 ml per hund över 20 kg och upp till 40 kg kroppsvikt,

1 pipett à 4,02 ml per hund över 40 kg,

Ny behandling ska inte utföras oftare än var 4:e vecka eftersom säkerhetsstudier med kortare

behandlingsintervall saknas.

Pälsen vid applikationsstället kan kortvarigt ändra utseende (ihopklibbad/oljig päls).

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Se ytterförpackningen.

10.

KARENSTID

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30

Förvaras i originalförpackningen.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat.

12.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Det är viktigt att produkten appliceras på ett område där djuret inte kommer åt att slicka. Se till att

djur inte slickar varandra efter behandling. Undvik att produkten kommer i kontakt med djurets ögon.

Bad inom 2 dagar efter applicering av produkten och bad oftare än en gång per vecka bör undvikas

eftersom studier som visar hur detta påverkar effekten av produkten saknas. Mjukgörande schampon

kan användas innan behandlingen men förkortar effekten mot loppor till ca 5 veckor när det används

en gång per vecka efter att produkten har applicerats. Bad en gång per vecka med ett medicinskt

klorhexidin-schampo (2%) påverkade inte effekten mot loppor under en 6 veckor lång studie.

Hundar bör inte simma i vattendrag inom 2 dagar efter appliceringen (se avsnitt ”Särskilda

försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall”).

Enstaka fästingar kan bita sig fast på den behandlade hunden. Överföring av smittsamma sjukdomar

kan därför inte helt uteslutas.

Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och möbler).

Djurens omgivning bör därför också behandlas med ett lämpligt insektsgift och dammsugas

regelbundet vid kraftiga infektioner och när behandlingen startar.

Överdosering

Inga biverkningar observerades i säkerhetsstudier gjorda på 8 veckors valpar, växande hundar och

hundar på ungefär 2 kg som behandlade en gång med 5 gånger rekommenderad dos. Risken för

biverkningar (se avsnitt ”Biverkningar”) kan dock öka vid överdosering, varför djur alltid skall

behandlas med korrekt pipettstorlek enligt kroppsvikt.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska

läkemedlet till djur

Produkten kan orsaka irritation i slemhinnor, hud och ögon varför kontakt med mun, hud och ögon bör

undvikas.

Djur och människor med känd överkänslighet mot insektsgift eller alkohol skall undvika kontakt med

Frontline Comp. Undvik kontakt med preparatet, vid spill på händerna tvätta med tvål och vatten.

Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rent vatten.

Tvätta händerna efter användning.

Behandlade djur bör inte hanteras förrän appliceringsstället har torkat. Barn bör inte leka med

behandlade djur förrän appliceringsstället har torkat. Det rekommenderas därför att djuren behandlas

under tidig kväll och att nyligen behandlade djur inte tillåts att sova med ägaren, speciellt inte med

barn.

Ät, rök eller drick inte under appliceringen.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fipronil och (S)-metopren kan ha skadlig påverkan på vattenlevande organismer. Förorena inte

dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med

mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-06-25

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Användning under dräktighet och laktation:

Frontline Comp kan användas under dräktighet och laktation.

Farmakodynamiska egenskaper:

Fipronil dödar loppor inom 24 timmar samt fästingar och löss inom 48 timmar efter behandling.

Förpackningsstorlekar:

För hund från 2 kg upp till 10 kg:

Blisterkarta med 1 st. 0,67 ml pipett

Kartong med blisterkarta med 3 x 0,67 ml pipetter

Kartong med blisterkarta med 4 x 0,67 ml pipetter

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 0,67 ml pipetter vardera

För hund över 10 kg upp till 20 kg:

Blisterkarta med 1 st. 1,34 ml pipett

Kartong med blisterkarta med 3 x 1,34 ml pipetter

Kartong med blisterkarta med 4 x 1,34 ml pipetter

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 1,34 ml pipetter vardera

För hund över 20 kg upp till 40 kg:

Blisterkarta med 1 st. 2,68 ml pipett

Kartong med blisterkarta med 3 x 2,68 ml pipetter

Kartong med blisterkarta med 4 x 2,68 ml pipetter

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 2,68 ml pipetter vardera

För hund över 40 kg:

Blisterkarta med 1 st. 4,02 ml pipett

Kartong med blisterkarta med 3 x 4,02 ml pipetter

Kartong med blisterkarta med 4 x 4,02 ml pipetter

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 4,02 ml pipetter vardera

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning för hund

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning för hund

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg spot-on, lösning för hund

Frontline Comp 402 mg/361,8 mg spot-on, lösning för hund

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En pipett innehåller:

Aktiva substanser:

Volym (ml)

Fipronil (mg)

(S) metopren (mg)

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning

0,67

67,0

60,3

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning

1,34

134,0

120,6

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg spot-on, lösning

2,68

268,0

241,2

Frontline Comp 402mg/361,8mg spot-on, lösning

4,02

402,0

361,8

Hjälpämnen:

Volym

(ml)

Butyl-hydroxyanisol

(E320) (mg)

Butyl-hydroxytoluen

(E321) (mg)

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning

0,67

0,13

0,07

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning

1,34

0,27

0,13

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg spot-on, lösning

2,68

0,54

0,27

Frontline Comp 402 mg/361,8 mg spot-on, lösning

4,02

0,80

0,40

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning.

Klar gulaktig lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Hund.

4.2

Indikationer, specificera djurslag

Mot loppangrepp eller samtidiga angrepp av loppor och fästingar och/eller pälsätande löss på

hund.

Behandling mot loppor (

Ctenocephalides spp

.). Den insekticida effekten mot nya angrepp av

adulta loppor kvarstår i 8 veckor. Förökning av loppor förebyggs genom hämning av utvecklingen

av ägg (ovicid effekt) samt larver och puppor (larvicid effekt) från ägg lagda av adulta loppor i 8

veckor efter appliceringen.

Behandling mot fästingar (

Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus,

Rhipicephalus sanguineus

). Produkten har en kvarstående acaricid effekt mot fästingar i upp till 4

veckor.

Behandling mot pälsätande löss (

Trichodectes canis

Produkten kan användas som en del av ett kontrollprogram mot loppallergi.

4.3

Kontraindikationer

Ska inte användas på valpar yngre än 8 veckor och/eller hundar som väger under 2 kg, då studier

saknas.

Använd inte på sjuka djur (t.ex. systemiska sjukdomar, feber) eller djur under konvalescens.

Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall kan uppstå

. Användning

rekommenderas inte på ej indicerade djurslag då studier saknas.

Denna produkt är framtagen för användning på hund. Använd inte på katt och iller eftersom detta kan

leda till överdosering.

4.4

Särskilda varningar för respektive djurslag

Bad inom 2 dagar efter applicering av produkten och bad oftare än en gång per vecka bör undvikas då

studier som visar hur detta påverkar effekten av produkten saknas. Mjukgörande schampon kan

användas innan behandlingen men reducerar effektdurationen mot loppor till ca 5 veckor när det

används en gång per vecka efter att produkten har applicerats. Bad en gång per vecka med ett

medicinskt klorhexidin-schampo (2%) påverkade inte effekten mot loppor under en 6 veckor lång

studie.

Hundar bör inte simma i vattendrag inom 2 dagar efter appliceringen (se avsnitt 6.6).

Enstaka fästingar kan bita sig fast på den behandlade hunden. Överföring av smittsamma sjukdomar

kan därför inte helt uteslutas.

Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och möbler).

Djurens omgivning bör därför också behandlas med en lämplig insekticid och dammsugas regelbundet

vid kraftiga infektioner och när behandlingen startar.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Undvik att produkten kommer i kontakt med djurets ögon.

Det är viktigt att produkten appliceras på ett område där djuret inte kommer åt att slicka. Se till att djur

inte slickar varandra efter behandling.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska

läkemedlet till djur

Produkten kan orsaka irritation i slemhinnor, hud och ögon varför kontakt med mun, hud och ögon bör

undvikas.

Djur och människor med känd överkänslighet mot insekticider eller alkohol skall undvika kontakt med

Frontline Comp. Undvik kontakt med preparatet, vid spill på händerna tvätta med tvål och vatten.

Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rent vatten.

Tvätta händerna efter användning.

Behandlade djur bör inte hanteras förrän appliceringsstället har torkat. Barn bör inte leka med

behandlade djur förrän appliceringsstället har torkat. Det rekommenderas därför att djuren behandlas

under tidig kväll och att nyligen behandlade djur inte tillåts att sova med ägaren, speciellt inte med

barn.

Ät, rök eller drick inte under appliceringen.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Biverkningar är mycket sällsynta men övergående, lokala hudreaktioner vid appliceringsstället

(missfärgning av huden, lokalt håravfall, klåda och rodnad) och generell klåda eller håravfall har

rapporterats efter användning. Hypersalivering, reversibla nervösa symptom (ökad känslighet för

stimulering, depression, andra nervösa symptom), kräkningar och respiratoriska symptom har också

observerats efter behandling.

Om den behandlade hunden slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras, vilket

framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper.

Överdosera inte.

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Kan användas under dräktighet och laktation.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9

Dos och administreringssätt

1 pipett à 0,67 ml per hund från 2 kg upp till 10 kg kroppsvikt,

1 pipett à 1,34 ml per hund mellan 10 kg och 20 kg kroppsvikt,

1 pipett à 2,68 ml per hund över 20 kg och upp till 40 kg kroppsvikt,

1 pipett à 4,02 ml per hund över 40 kg,

motsvarande den lägsta rekommenderade dosen på 6,7 mg/kg fipronil och 6 mg/kg (S)-metopren.

Appliceras på huden.

Ny behandling ska inte utföras oftare än var 4:e vecka eftersom säkerhetsstudier med kortare

behandlingsintervall saknas.

Administreringssätt:

Håll pipetten upprätt och knacka lätt på pipettens hals så att vätskan samlas i den nedre delen av

pipetten. Bryt av spetsen på pipetten. Dela pälsen i nackbasen framför skulderbladen så att huden blir

synlig. Placera pipettens spets på huden och töm innehållet på ett ställe genom flera tryck på pipetten.

Pälsen vid applikationsstället kan kortvarigt ändra utseende (ihopklibbad/oljig päls).

4.10

Överdosering

(symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Inga biverkningar observerades i säkerhetsstudier gjorda på 8 veckors valpar, växande hundar och

hundar på ungefär 2 kg som behandlade en gång med 5 gånger rekommenderad dos. Risken för

biverkningar (se avsnitt 4.6) kan dock öka vid överdosering, varför djur alltid skall behandlas med

korrekt pipettstorlek enligt kroppsvikt.

4.11

Karenstid(er)

Ej relevant.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel (QP53).

ATCvet kod: QP53AX65

Detta läkemedel är en insekticid och akaricid lösning för topikal användning. Läkemedlet innehåller en

kombination av de aktiva substanserna fipronil, som har en adulticid effekt och (S)-metopren, som har

en ovicid och larvicid effekt.

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Fipronil

är en insekticid och akaricid som tillhör fenylpyrazolfamiljen. Det verkar genom att

interagera med ligandreglerade kloridjonkanaler, i synnerhet de reglerade av neurotransmittorn

gamma-aminosmörsyra (GABA), och därigenom blockera den pre- och postsynaptiska överföringen

av kloridjoner över cellmembran. Detta resulterar i okontrollerad aktivitet i det centrala nervsystemet,

vilket leder till döden för insekter och kvalsterdjur. Fipronil dödar loppor inom 24 timmar samt

fästingar (

Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes

scapularis, Ixodes ricinus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis flava, Haemaphysalis

campanulata

) och löss inom 48 timmar efter behandling.

(S)-Metopren

är en så kallad ”insect growth regulator” (IGR) som ingår i klassen juvenila

hormonanaloger vilka hämmar utvecklingen av immatura stadier av insekter. (S)-Metopren imiterar

juvenilt hormons verkningssätt och orsakar hämmad utveckling och död hos loppornas

utvecklingstadier. (S)-Metoprenets ovicida aktivitet på det behandlade djuret är resultatet av antingen

direkt penetration genom äggskalet hos nyligen lagda ägg eller absorption via adulta loppors kutikula.

(S)-metopren hindrar också utvecklingen av lopplarver och puppor, vilket förhindrar att miljön runt

behandlade djur kontamineras av loppor i tidiga utvecklingsstadier.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Metabolismstudier gjorda på fipronil har visat att huvudmetaboliten är sulfonderivatet av fipronil.

(S)-metopren bryts i stor omfattning ner till koldioxid och acetat som sedan tas upp i endogent

material.

Den farmakokinetiska profilen efter topikal administrering av fipronil och (S)-metopren i kombination

studerades hos hundar i jämförelse med intravenös administrering av endast fipronil eller (S)-

metopren. Detta gav värden för absorption och andra farmakokinetiska parametrar. Den topikala

appliceringen resulterade i en låg systemisk absorption av fipronil (11%) med en maximal

plasmakoncentration (C

) på cirka 35 ng/ml fipronil och 55 ng/ml fipronilsulfon. Maximal

plasmakoncentration för fipronil nås efter förhållandevis lång tid (genomsnittligt t

ca 101 h) och

plasmakoncentrationen sjunker långsamt (genomsnittlig terminal halveringstid ca 154 h, längst tid

observerad hos handjur). Fipronil metaboliseras i stor utsträckning till fipronilsulfon efter topikal

administrering.

Plasmakoncentrationen av (S)-metopren var under detektionsgränsen (20 ng/ml) hos hundar efter

topikal applicering.

Både (S)-metopren och fipronil samt dess huvudmetabolit sprids inom 24 timmar från

appliceringsstället till övriga delar av hundens päls. Halterna av fipronil, fipronlisulfon och (S)-

metopren i pälsen minskar med tiden och är detekterbara i minst 60 dagar efter dosering. Den

parasitdödande aktiviteten härrör från kontakt snarare än systemisk exponering.

Ingen farmakologisk interaktion mellan fipronil och (S)-metopren kunde ses.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Butylhydroxianisol (E320)

Butylhydroxitoluen (E321)

Etanol

Polysorbat 80 (E433)

Povidon

Dietylenglykolmonoetyleter

6.2

Inkompatibiliteter

Inga kända.

6.3

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Grön pipett bestående av ett värmeformat skal (polyakrylonitril-metylakrylat sampolymer /

polypropen) och en film (polyakrylonitril-metylakrylat sampolymer / aluminium / polyetentereftalat).

eller

Grön pipett bestående av ett värmeformat skal (polyeten / etenvinylalkohol / polyeten / polypropen /

cyklisk olefin-sampolymer / polypropen) och en film (polyeten / etenvinylalkohol / polyeten /

aluminium / polyetentereftalat).

Förpackningsstorlekar:

För hund från 2 kg upp till 10 kg:

Blisterkarta med 1 st. 0,67 ml pipett med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 3 x 0,67 ml pipetter med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 4 x 0,67 ml pipetter med skårad spets

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 0,67 ml pipetter vardera med skårad spets

För hund över 10 kg upp till 20 kg:

Blisterkarta med 1 st. 1,34 ml pipett med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 3 x 1,34 ml pipetter med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 4 x 1,34 ml pipetter med skårad spets

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 1,34 ml pipetter vardera med skårad spets

För hund över 20 kg upp till 40 kg:

Blisterkarta med 1 st. 2,68 ml pipett med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 3 x 2,68 ml pipetter med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 4 x 2,68 ml pipetter med skårad spets

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 2,68 ml pipetter vardera med skårad spets

För hund över 40 kg:

Blisterkarta med 1 st. 4,02 ml pipett med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 3 x 4,02 ml pipetter med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 4 x 4,02 ml pipetter med skårad spets

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 4,02 ml pipetter vardera med skårad spets

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Fipronil och (S)-metopren kan ha skadlig påverkan på vattenlevande organismer. Kontaminera inte

dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 Köpenhamn Ö

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

19848 - Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning

19849 - Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning

19850 - Frontline Comp 268 mg/241,2mg spot-on, lösning

19851 - Frontline Comp 402 mg/361,8 mg spot-on, lösning

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2009-07-03

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-10-03

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen