Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

Land: Europeiska unionen

Språk: bulgariska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Ladda ner Bipacksedel (PIL)
22-06-2023
Ladda ner Produktens egenskaper (SPC)
22-06-2023

Aktiva substanser:

emtricitabine, Tenofovir дизопроксил сукцинат

Tillgänglig från:

KRKA, d.d., Novo mesto

ATC-kod:

J05AR03

INN (International namn):

emtricitabine, tenofovir disoproxil

Terapeutisk grupp:

Антивирусни средства за системно приложение

Terapiområde:

ХИВ инфекции

Terapeutiska indikationer:

Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил Krka d. е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на възрастни инфектирани с HIV-1. Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил Krka d. също така е показан за лечение на HIV-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти, на възраст от 12 до < 18 години.

Produktsammanfattning:

Revision: 10

Bemyndigande status:

упълномощен

Tillstånd datum:

2017-04-28

Bipacksedel

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EМТРИЦИТАБИН/TЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ KRKA
D.D. 200 MG /245 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емтрицитабин/тенофовир дизопроксил
(emtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Eмтрицитабин/Tенофовир
дизопроксил
Krka d.d.
3.
Как да приемате Eмтрицитабин/Tенофовир
дизопроксил Krka d.d.
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Eмтрицитабин/Tенофовир дизоп
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. 200 mg /245 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine) и 245 mg тенофовир
дизопроксил (tenofovir disoproxil)
(съответстващи на 300,7 mg тенофовир
дизопроксил сукцинат
или 136 mg тенофовир).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 80 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. филмирани таблетки са сини, овални,
двойноизпъкнали таблетки, с размери 20
mmх 10 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. е показан за комбинирана
антиретровирусна
терапия за лечение на възрастни,
инфектирани с HIV-1 (вж. точка 5.1).
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. e показан и за лечение на юноши,
инфектирани с HIV-1, с резистентност към
нуклеозидни инхибитори на обратната
транскриптаза (НИОТ) или токсичност,
изключващи възможността за употреба
на средства от
първа лин
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel spanska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel danska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper danska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport danska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel tyska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel estniska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel engelska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel franska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel italienska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel polska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel finska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel svenska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 26-09-2019
Bipacksedel Bipacksedel norska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 22-06-2023
Bipacksedel Bipacksedel isländska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 22-06-2023
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 22-06-2023
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 22-06-2023
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport kroatiska 26-09-2019