Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

emtricitabine, Tenofovir дизопроксил сукцинат

Disponible depuis:

KRKA, d.d., Novo mesto

Code ATC:

J05AR03

DCI (Dénomination commune internationale):

emtricitabine, tenofovir disoproxil

Groupe thérapeutique:

Антивирусни средства за системно приложение

Domaine thérapeutique:

ХИВ инфекции

indications thérapeutiques:

Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил Krka d. е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на възрастни инфектирани с HIV-1. Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил Krka d. също така е показан за лечение на HIV-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти, на възраст от 12 до < 18 години.

Descriptif du produit:

Revision: 10

Statut de autorisation:

упълномощен

Date de l'autorisation:

2017-04-28

Notice patient

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EМТРИЦИТАБИН/TЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ KRKA
D.D. 200 MG /245 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емтрицитабин/тенофовир дизопроксил
(emtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Eмтрицитабин/Tенофовир
дизопроксил
Krka d.d.
3.
Как да приемате Eмтрицитабин/Tенофовир
дизопроксил Krka d.d.
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Eмтрицитабин/Tенофовир дизоп
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. 200 mg /245 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine) и 245 mg тенофовир
дизопроксил (tenofovir disoproxil)
(съответстващи на 300,7 mg тенофовир
дизопроксил сукцинат
или 136 mg тенофовир).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 80 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. филмирани таблетки са сини, овални,
двойноизпъкнали таблетки, с размери 20
mmх 10 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. е показан за комбинирана
антиретровирусна
терапия за лечение на възрастни,
инфектирани с HIV-1 (вж. точка 5.1).
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
d.d. e показан и за лечение на юноши,
инфектирани с HIV-1, с резистентност към
нуклеозидни инхибитори на обратната
транскриптаза (НИОТ) или токсичност,
изключващи възможността за употреба
на средства от
първа лин
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 26-09-2019
Notice patient Notice patient tchèque 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 26-09-2019
Notice patient Notice patient danois 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 26-09-2019
Notice patient Notice patient allemand 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 26-09-2019
Notice patient Notice patient estonien 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 26-09-2019
Notice patient Notice patient grec 22-06-2023
Notice patient Notice patient anglais 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 26-09-2019
Notice patient Notice patient français 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 26-09-2019
Notice patient Notice patient italien 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 26-09-2019
Notice patient Notice patient letton 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 26-09-2019
Notice patient Notice patient lituanien 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 26-09-2019
Notice patient Notice patient hongrois 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 26-09-2019
Notice patient Notice patient maltais 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 26-09-2019
Notice patient Notice patient néerlandais 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 26-09-2019
Notice patient Notice patient polonais 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 26-09-2019
Notice patient Notice patient portugais 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 26-09-2019
Notice patient Notice patient roumain 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 26-09-2019
Notice patient Notice patient slovaque 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 26-09-2019
Notice patient Notice patient slovène 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 26-09-2019
Notice patient Notice patient finnois 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 26-09-2019
Notice patient Notice patient suédois 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 26-09-2019
Notice patient Notice patient norvégien 22-06-2023
Notice patient Notice patient islandais 22-06-2023
Notice patient Notice patient croate 22-06-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 26-09-2019