Cerdelga

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-03-2021

Aktiva substanser:
eliglustat
Tillgänglig från:
Genzyme Europe BV
ATC-kod:
A16AX10
INN (International namn):
eliglustat
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
Gauchersjukdom
Terapeutiska indikationer:
Cerdelga är indicerat för långsiktig behandling av vuxna patienter med Gauchers sjukdom typ 1 (GD1), som är CYP2D6-metaboliserare (PMs), mellanliggande metaboliserare (IMs) eller metaboliserare (EMs).
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003724
Tillstånd datum:
2015-01-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003724

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

07-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

18-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

18-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

18-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

18-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

07-08-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Cerdelga 84

mg hårda kapslar

eliglustat

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Cerdelga är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cerdelga

Hur du tar Cerdelga

Eventuella biverkningar

Hur Cerdelga ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cerdelga är och vad det används för

Cerdelga innehåller den aktiva substansen eliglustat och används för långtidsbehandling av vuxna

patienter som har Gauchers sjukdom typ 1.

Gauchers sjukdom typ 1 är en sällsynt, nedärvd sjukdom där ett ämne som kallas glukosylceramid inte

kan brytas ned fullständigt av kroppen. Därför inlagras glukosylceramid i mjälten, levern och skelettet.

Inlagringen hindrar dessa organ från att fungera normalt. Cerdelga innehåller den aktiva substansen

eliglustat som minskar bildningen av glukosylceramid och därigenom förhindrar att det lagras in.

Detta hjälper i sin tur dina organ att fungera bättre.

Olika människor bryter ned detta läkemedel olika fort i kroppen. Mängden läkemedel i blodet kan

därför variera mellan patienter och påverka hur patienter svarar på behandlingen. Cerdelga är avsett att

användas av patienter som bryter ned detta läkemedel med normal hastighet (även känt som

intermediära eller snabba metaboliserare) eller långsam hastighet (långsamma metaboliserare). Din

läkare kommer att avgöra om Cerdelga är lämpligt för dig innan du innan du påbörjar behandlingen,

genom ett enkelt laboratorietest.

Gauchers sjukdom typ 1 är ett livslångt tillstånd och du måste fortsätta ta detta läkemedel såsom din

läkare förskrivit för att få maximal nytta av ditt läkemedel.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cerdelga

Ta inte Cerdelga

om du är allergisk mot eliglustat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är en intermediär eller en snabb metaboliserare och använder läkemedel som är kända

starka eller måttliga CYP2D6-hämmare (som t.ex. kinidin och terbinafin) i kombination med

starka eller måttliga CYP3A-hämmare (som t.ex. erytromycin och itrakonazol).

Kombinationen av dessa läkemedel påverkar din kropps förmåga att bryta ned Cerdelga och

det kan leda till högre halter av den aktiva substansen i ditt blod (se avsnittet

“Andra

läkemedel och Cerdelga” för en mer omfattande lista på dessa läkemedel).

om du är en långsam metaboliserare och använder läkemedel som kallas starka CYP3A-

hämmare (exempelvis intrakonazole). Läkemedel av denna typ kommer att störa kroppens

förmåga att bryta ner Cerdelga och det kan leda till högre halter av den aktiva substansen i

blodet (se avsnittet "Andra läkemedel och Cerdelga" för en utökad lista över dessa läkemedel).

om du är en snabb metaboliserare och har kraftigt nedsatt leverfunktion.

om du är en snabb metaboliserare och har lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion medan du tar

en stark eller måttlig CYP2D6-hämmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cerdelga om du:

får behandling, eller ska påbörja behandling, med något av de läkemedel som anges i avsnittet

Andra läkemedel och Cerdelga

”.

har haft en hjärtattack eller hjärtsvikt.

har låg puls

har oregelbundna eller onormala hjärtslag, inklusive ett tillstånd som kallas för långt QT-

syndrom.

har några andra hjärtproblem.

tar något antiarytmiskt läkemedel (som används för att behandla oregelbundna hjärtslag) som

kinidin, amiodaron eller sotalol.

om du är en snabb metaboliserare och har måttligt nedsatt leverfunktion.

om du är en intermediär eller långsam metaboliserare och har har någon grad av nedsatt

leverfunktion.

är en intermediär eller långsam metaboliserare och har nedsatt njurfuktion.

är en patient med njursjukdom i slutstadiet (ESRD).

Barn och ungdomar

Cerdelga har inte testats på barn och ungdomar under 18 års ålder. Ge inte detta läkemedel till barn

eller ungdomar.

Andra läkemedel och Cerdelga

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Läkemedel som inte får tas i kombination med varandra och Cerdelga

Cerdelga får inte tas i kombination med vissa typer av läkemedel. Dessa läkemedel kan påverka din

kropps förmåga att bryta ned Cerdelga och detta kan leda till högre halter av Cerdelga i blodet. Dessa

läkemedel är kända som starka eller måttliga CYP2D6-hämmare och starka eller måttliga CYP3A-

hämmare. Det finns många läkemedel som dessa och beroende på hur din kropp bryter ner Cerdelga

kan effekterna skilja sig från person till person. Tala med din läkare om dessa läkemedel innan du

börjar ta Cerdelga. Din läkare kommer att avgöra vilka läkemedel som du kan använda beroende på

hur snabbt din kropp bryter ner eliglustat.

Läkemedel som kan öka halten av Cerdelga i blodet:

paroxetin, fluoxetin, fluvoxamin, duloxetin, bupropion, moklobemid –

antidepressiva medel

(används för att behandla depression)

dronedaron, kinidin, verapamil –

antiarytmika

(används för att behandla oregelbunden

hjärtrytm)

ciprofloxacin, klaritromycin, erytromycin, telitromycin –

antibiotika

(används för att behandla

infektioner)

terbinafin, itrakonazol, flukonazol, posakonazol, vorikonazol –

antimykotika

(används för att

behandla svampinfektioner)

mirabegron – (används för att behandla överaktiv urinblåsa)

cinacalcet –

kalcimimetikum (

används av en del dialyspatienter och vid vissa

cancersjukdomar)

atazanavir, darunavir, fosamprevir, indinavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir–

antiretrovirala medel

(används för att behandla HIV)

kobicitat – används för att förbättra effekten av vissa HIV-läkemedel

aprepitant –

antiemetikum

(mot kräkningar)

diltiazem –

blodtryckssänkande medel

(används för att öka blodflödet och sänka

hjärtfrekvensen)

konivaptan –

diuretikum

(används för att höja låga natriumhalter i blodet)

boceprevir, telaprevir – antiviralt läkemedel (används för att behandla hepatit C)

imatinib – cancerläkemedel

amlodipin, ranolazin – används för att behandla kärlkramp

cilostazol – används för att behandla en krampliknande smärta i benen när du går som beror på

otillräckligt blodflöde i benen

isoniazid – används för att behandla tuberkulos

cimetidin, ranitidin –

antacida

(används för att behandla matsmältningsbesvär)

Kanadensisk Gulrot (goldenseal)– (även känt som

Hydrastis canadensis

) ett receptfritt

örtpreparat som används för att underlätta matsmältningen.

Läkemedel som kan minska halten av Cerdelga i blodet:

rifampicin, rifabutin –

antibiotika

(används för att behandla infektioner)

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin –

antiepileptika

(används för att behandla epilepsi och

krampanfall)

johannesört –

(kallas också för

Hypericum perforatum

) ett receptfritt örtpreparat som används

för att behandla

depression

och andra tillstånd

Cerdelga kan öka halten av följande typer av läkemedel i blodet:

dabigatran

antikoaguleringsmedel

(används för att förtunna blodet)

fenytoin –

antiepileptikum

(används för att behandla epilepsi och krampanfall)

nortriptylin, amitriptylin, imipramin, desipramin –

antidepressiva medel

(används för att

behandla depression)

fenotiaziner –

antipsykotika

(används för att behandla schizofreni och psykoser)

digoxin – används för att behandla

hjärtsvikt och förmaksflimmer

kolchicin – används för att behandla

gikt

metoprolol

används för att

sänka blodtryck och/eller hjärtrytm

dextrometorfan –

hostmedicin

atomoxetin – används för att behandla

ADHD

pravastatin – används för att

sänka kolesterol och förebygga hjärtsjukdomar

Cerdelga med mat och dryck

Undvik intag av grapefrukt eller grapefruktjuice eftersom det kan öka halten av Cerdelga i blodet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du

använder detta läkemedel.

Spårmängder av den aktiva substansen i detta läkemedel har visats överföras till bröstmjölk hos djur.

Amning rekommenderas inte under behandling med detta läkemedel. Tala om för din läkare ifall du

ammar.

Det finns ingen känd effekt på fertilitet vid normala doser.

Körförmåga och användning av maskiner

Cerdelga har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Cerdelga innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Cerdelga

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Om du är en intermediär eller snabb metaboliserare:

Svälj en kapsel om 84

mg hel, två gånger om dagen med vatten. Den kan tas med eller utan föda. Ta

en kapsel på morgonen och en kapsel på kvällen.

Om du är en långsam metaboliserare:

Svälj en kapsel om 84 mg hel, en gång om dagen med vatten.

Den kan tas med eller utan föda. Ta

kapseln vid samma tidpunkt varje dag.

Du ska inte öppna, krossa, lösa upp eller tugga på kapseln innan du sväljer den. Tala med din läkare

om du inte kan svälja kapseln hel.

Fortsätt att ta Cerdelga varje dag så länge din läkare förskriver läkemedlet.

Hur man tar ut blistret/kartan från fodralet

Tryck försiktigt med tummen och ett finger på ena änden av fodralet (1) dra försiktigt ut blistret/kortet

för att öppna fodralet (2).

Om du har tagit för stor mängd av Cerdelga

Om du har tagit fler kapslar än du instruerades att göra ska du omedelbart kontakta din läkare. Du kan

få yrsel som kännetecknas av dålig balans, långsam hjärtrytm, illamående, kräkningar och

svimningskänslor.

Om du har glömt att ta Cerdelga

Ta nästa kapsel vid din vanliga tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Cerdelga

Sluta inte ta Cerdelga utan att tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Huvudvärk

Yrsel

Smakförändring (dysgeusi)

Hjärtklappning

Halsirritation

Halsbränna (dyspepsi)

Illamående

Diarré

Förstoppning

Buksmärta

Magont (smärta i övre delen av buken)

Sura uppstötningar (gastroesofageal refluxsjukdom)

Svullen mage

Inflammation i magsäcken (gastrit)

Sväljsvårigheter (dysfagi)

Kräkningar

Muntorrhet

Gasbesvär (flatulens)

Torr hud

Nässelutslag (urtikaria)

Värk i lederna (artralgi)

Värk i armar, ben eller rygg

Trötthet (utmattning)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cerdelga ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, fodralet och blistret efter “EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eliglustat (som tartrat). Varje kapsel innehåller 84 mg eliglustat.

Övriga innehållsämnen är:

I kapseln: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat (se avsnitt 2 under “Cerdelga

innehåller laktos”), hypromellos och glyceroldibehenat.

I kapselns hölje: gelatin, kaliumaluminiumsilikat (E555), titandioxid (E171), gul

järnoxid (E172) och indigotin (E132).

I tryckfärgen: schellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol och ammoniak,

koncentrerad.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapslar med Cerdelga har en pärlemorskimrande blågrön, ogenomskinlig överdel och pärlemorvit,

ogenomskinlig underdel med “GZ02” tryckt i svart på kapseln.

Förpackningsstorlekar med 14 hårda kapslar i 1 blisterkort med 56 hårda kapslar i 4 blisterkort med

14 kapslar vardera eller 196 hårda kapslar i 14 blisterkort med 14 kapslar vardera.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Genzyme Europe BV

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Nederländerna

Tillverkare

Genzyme Ireland Ltd

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Tел: +359 2 9705300

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Genzyme GmbH

Tel: +49 (0)6102 3674 0

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

United Kingdom

anofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536 389

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA”

Tel. +370 5 275 5224

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cerdelga 84 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 84,4 mg eliglustat (som tartrat).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje kapsel innehåller 106 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel

Kapsel med blågrön pärlemorskimrande, opak överdel och pärlemorsvit, opak underdel med “GZ02”

tryckt i svart på kapseln. Kapselns storlek är “storlek 2” (18,0 x 6,4 mm).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Cerdelga är indicerat för långtidsbehandling av vuxna patienter med Gauchers sjukdom typ 1 (GD1)

som är långsamma (poor metabolisers, PM), intermediära (intermediate metabolisers, IM) eller snabba

(extensive metabolisers, EM) CYP2D6-metaboliserare.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Cerdelga ska inledas och övervakas av en läkare med kunskap om behandling av

Gauchers sjukdom.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 84 mg eliglustat två gånger dagligen hos intermediära och snabba

metaboliserare. Den rekommenderade dosen är 84 mg eliglustat en gång dagligen hos långsamma

CYP2D6 metaboliserare.

Missad dos

Vid missad dos ska den förskrivna dosen tas vid nästa ordinarie tillfälle. Påföljande dos ska inte

dubbleras.

Speciella populationer

Ultrasnabba metaboliserare (ultra rapid metabolisers, URM) och obestämbara metaboliserare:

Eliglustat ska inte användas av patienter som är ultrasnabba (URM) eller obestämbara CYP2D6-

metaboliserare (se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Eliglustat är kontraindicerat för snabba CYP2D6-metaboliserare med allvarligt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass C) (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Eliglustat rekommenderas inte till snabba CYP2D6-metaboliserare med måttligt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass B) (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Hos snabba CYP2D6-metaboliserare med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A) krävs ingen

dosjustering och den rekommenderade dosen är 84 mg eliglustat två gånger dagligen.

Eliglustat rekommenderas inte till intermediära CYP2D6-metaboliserare eller långsamma

metaboliserare med någon grad av nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Cerdelga är kontraindicerat för snabba CYP2D6-metaboliserare med lätt eller måttligt nedsatt

leverfunktion, som tar en stark eller måttlig CYP2D6-hämmare (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Hos snabba CYP2D6-metaboliserare med lätt nedsatt leverfunktion, och som tar en svag CYP2D6-

hämmare eller en stark, måttlig eller svag CYP3A-hämmare, bör en dos av 84 mg eliglustat en gång

dagligen övervägas (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Hos snabba CYP2D6-metaboliserare med lätt, måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion krävs ingen

dosjustering och den rekommenderade dosen är 84 mg eliglustat två gånger dagligen (se avsnitt 4.4

och 5.2)

Eliglustat rekommenderas inte till CYP2D6- metaboliserare med njursjukdom i slutstadiet (ESRD) (se

avsnitt 4.4 och 5.2)

Eliglustat rekommenderas inte till intermediära CYP2D6-metaboliserare eller långsamma

metaboliserare med lätt, måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion eller ESRD (se avsnitt 4.4 och

5.2).

Äldre patienter (≥ 65 år)

Erfarenhet av behandling av äldre med eliglustat är begränsad. Data indikerar att ingen dosjustering är

nödvändig (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Cerdelga för barn och ungdomar under 18 års ålder har inte fastställts. Inga

data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Cerdelga ska tas peroralt. Kapslarna ska sväljas hela, helst med vatten, och ska inte krossas, lösas upp

eller öppnas.

Kapslarna kan tas med eller utan föda. Intag av grapefrukt eller grapefruktjuice ska undvikas (se

avsnitt 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter som är intermediära eller snabba CYP2D6- metaboliserare och behandlas med en

stark eller måttlig CYP2D6-hämmare samtidigt med en stark eller måttlig CYP3A-hämmare.

Patienter som är långsamma metaboliserare och behandlas med en stark CYP3A-hämmare.

Användning av Cerdelga under dessa förhållanden leder till väsentligt förhöjda plasmakoncentrationer

av eliglustat (se avsnitt 4.4 och 4.5).

På grund av signifikant ökad plasmakoncentration av eliglustat är Cerdelga kontraindicerat för snabba

CYP2D6-metaboliserare med allvarligt nedsatt leverfunktion samt för snabba CYP2D6-metaboliserare

med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion, och som tar en stark eller måttlig CYP2D6-hämmare (se

avsnitt 4.2 och 5.2).

4.4

Varningar och försiktighet

Initiering av behandling: CYP2D6-genotypning

Innan behandling med Cerdelga påbörjas ska patienter genotypas avseende CYP2D6 för att fastställa

den metabola CYP2D6 kapaciteten (se avsnitt 4.2, Speciella populationer).

Interaktioner med andra läkemedel

Cerdelga är kontraindicerat hos patienter som är intermediära eller snabba CYP2D6-metaboliserare

som behandlas med starka eller måttliga CYP2D6-hämmare samtidigt med starka eller måttliga

CYP3A-hämmare och hos patienter som är långsamma CYP2D6-metaboliserare som behandlas med

starka CYP3A-hämmare (se avsnitt 4.3).

För samtidig behandling av eliglustat med starka eller måttliga CYP2D6- eller CYP3A-hämmare, se

avsnitt 4.5.

Samtidig behandling av eliglustat med starka CYP3A-inducerare minskar exponeringen av eliglustat

väsentligt, som kan minska den terapeutiska effekten av eliglustat. Därför rekommenderas inte

samtidig administrering (se avsnitt 4.5).

Patienter med tidigare hjärtproblem

Behandling med

eliglustat

hos patienter med tidigare hjärtproblem har inte studerats i kliniska

prövningar. Eftersom eliglustat förväntas leda till mindre förlängningar av EKG-intervall vid

väsentligt förhöjda plasmakoncentrationer, bör användning av

eliglustat

hos patienter med

hjärtsjukdom undvikas (hjärtsvikt, nyligen inträffad akut hjärtinfarkt, bradykardi, hjärtblock och

ventrikulär arytmi), långt QT-syndrom och i kombination med klass IA (t.ex. kinidin) och klass III

(t.ex. amiodaron, sotalol) antiarytmika.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Begränsad data finns tillgänglig för snabba CYP2D6-metaboliserare med måttligt nedsatt

leverfunktion. Användning av eliglustat hos dessa patienter rekommenderas inte (se avsnitt 4.2 och

5.2).

Begränsad eller ingen data finns tillgänglig för intermediära CYP2D6-metaboliserare eller långsamma

metaboliserare med någon grad av nedsatt leverfunktion. Användning av eliglustat hos dessa patienter

rekommenderas inte (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Samtidig användning av

eliglustat

med CYP2D6- eller CYP3A4-hämmare hos snabba CYP2D6-

metaboliserare med lätt nedsatt leverfunktion kan leda till ytterligare ökad plasmakoncentration av

eliglustat, där effektens storlek beror på det hämmande enzymet och hämmarens styrka. Hos snabba

CYP2D6-metaboliserare med lätt nedsatt leverfunktion och som tar en svag CYP2D6-hämmare eller

en stark, måttlig eller svag CYP3A-hämmare, bör en dos av 84 mg eliglustat en gång dagligen

övervägas (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Begränsad eller ingen data finns tillgänglig för snabba CYP2D6-metaboliserare, intermediära

metaboliserare eller långsamma metaboliserare med ESRD och för intermediära CYP2D6-

metaboliserare eller långsamma metaboliserare med lätt, måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion;

användning av

eliglustat

hos dessa patienter rekommenderas inte (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Monitorering av klinisk respons

Vissa behandlingsnaiva patienter visade mindre än 20 % minskning av mjältvolymen (suboptimala

resultat) efter 9 månaders behandling (se avsnitt 5.1). För dessa patienter bör ytterligare monitorering

av förbättringar eller en alternativ behandlingsform övervägas.

Patienter med stabil sjukdom som byter från enzymersättningsterapi till eliglustat bör övervakas för

sjukdomsprogression (t.ex. efter 6 månader med regelbunden övervakning därefter) för alla aspekter

av sjukdomen, för att utvärdera dess stabilitet. Återinsättning av enzymersättningsbehandling eller en

alternativ behandlingsform bör övervägas för enskilda patienter med suboptimalt svar.

Laktos

Patienter med sällsynta ärftliga problem som galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eliglustat metaboliseras främst av CYP2D6 och till en mindre grad av CYP3A4. Samtidig

administrering av substanser som påverkar aktiviteten av CYP2D6 eller CYP3A4 kan påverka

plasmakoncentrationen av eliglustat. Eliglustat är en hämmare av P-gp och CYP2D6

in vitro

. Samtidig

administrering av eliglustat med substanser som innehåller P-gp- eller CYP2D6-substrat kan öka

plasmakoncentrationen av dessa substanser.

Listan över substanser i avsnitt 4.5 är inte en allomfattande lista och förskrivaren bör läsa

produktresumén noga för alla andra föreskrivna läkemedel för potentiella läkemedelsinteraktioner med

eliglustat.

Ämnen som kan öka exponeringen av eliglustat

Cerdelga är kontraindicerat hos patienter som är intermediära eller snabba CYP2D6-metaboliserare

som tar starka eller måttliga CYP2D6-hämmare samtidigt med starka eller måttliga CYP3A-hämmare,

och hos patienter som är långsamma CYP2D6-metaboliserare som tar starka CYP3A-hämmare (se

avsnitt 4.3). Användning av Cerdelga under dessa förhållanden leder till väsentligt förhöjda

plasmakoncentrationer av eliglustat.

CYP2D6-hämmare

Hos intermediära och snabba metaboliserare

Upprepade doser med 84 mg eliglustat, två gånger dagligen hos icke-långsamma metaboliserare, med

samtidig administrering av upprepade doser av 30 mg paroxetin, en stark CYP2D6-hämmare, en gång

dagligen, ledde till en 7,3-faldig respektive 8,9-faldig ökning av eliglustat C

respektive AUC

0-12

. En

dos på 84 mg eliglustat dagligen bör övervägas vid samtidig användning av starka CYP2D6-hämmare

(t.ex. paroxetin, fluoxetin, kinidin, bupropion) hos intermediära och snabba metaboliserare.

Vid en dos på 84 mg eliglustat, två gånger dagligen hos icke-långsamma metaboliserare,förväntas

samtidig användning av måttliga CYP2D6-hämmare (t.ex. duloxetin, terbinafin, moklobemid,

mirabegron, cinacalcet, dronedaron) öka eliglustat exponeringen med ungefär upp till 4 gånger.

Försiktighet bör iakttas med måttliga CYP2D6-hämmare hos intermediära och snabba metaboliserare.

Hos snabba metaboliserare med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion:

se avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4.

Hos snabba metaboliserare med allvarligt nedsatt leverfunktion:

se avsnitt 4.2 och 4.3

CYP3A-hämmare

Hos intermediära och snabba metaboliserare

Upprepade doser med 84 mg eliglustat, två gånger dagligen hos icke-långsamma metaboliserare, med

samtidig administrering av upprepade doser med 400 mg ketokonazol, en stark CYP3A-hämmare, en

gång dagligen, ledde till en 3,8-faldig respektive 4,3-faldig ökning av eliglustat C

respektive AUC

. Liknande effekter kan förväntas med andra starka CYP3A-hämmare (t.ex. klaritromycin,

ketokonazol, itrakonazol, kobicistat, indinavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir, telaprevir, tipranavir

posakonazol, vorikonazol, telitromycin, konivaptan, boceprevir). Försiktighet bör iakttas med starka

CYP3A-hämmare hos intermediära och snabba metaboliserare.

Vid en dos på 84 mg eliglustat, två gånger dagligen hos icke-långsamma metaboliserare, förväntas

samtidig användning av måttliga CYP3A-hämmare (t.ex. erytromycin, ciprofloxacin flukonazol,

diltiazem, verapamil, aprepitant, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, imatinib, cimetidin) leda till en

cirka 3-faldig ökning av exponeringen av eliglustat. Försiktighet bör iakttas med måttliga CYP3A-

hämmare hos intermediära och snabba metaboliserare.

Hos snabba metaboliserare med lätt nedsatt leverfunktion:

se avsnitt 4.2 och 4.4.

Hos snabba metaboliserare med måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion:

se avsnitt 4.2 och 4.3

Hos långsamma metaboliserare

Vid en dos på 84 mg eliglustat en gång dagligen hos långsamma metaboliserare förutspås att samtidig

användning av starka CYP3A-hämmare (t.ex. ketokonazol, klaritromycin, itrakonazol, cobicistat,

indinavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir, telaprevir, tipranavir, posakonazol, vorikonazol,

telitromycin, conivaptan, boceprevir) kan öka C

och AUC

0-24

av eliglustat 4,3- och 6,2-faldigt.

Användningen av starka CYP3A-hämmare är kontraindicerat hos långsamma metaboliserare.

Vid en dos på 84 mg eliglustat en gång dagligen med hos långsamma metaboliserare förutspås att

samtidig användning av måttliga CYP3A-hämmare (t.ex. erytromycin, ciprofloxacin, flukonazol,

diltiazem, verapamil, aprepitant, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, imatinib, cimetidin) ökar C

och AUC

0-24

av eliglustat 2,4- och 3,0-faldigt. Användning av en måttlig CYP3A-hämmare med

eliglustat rekommenderas inte hos långsamma metaboliserare.

Försiktighet bör iakttas med svaga CYP3A-hämmare (t ex amlodipin, cilostazol, fluvoxamin,

goldenseal, isoniazid, ranitidin, ranolazin) hos långsamma metaboliserare.

CYP2D6-hämmare som används samtidigt med CYP3A-hämmare

Hos intermediära och snabba metaboliserare

Vid en dos på 84 mg eliglustat två gånger dagligen hos icke-långsamma metaboliserare förutspås att

samtidig användning av kraftiga eller måttliga CYP2D6-hämmare och starka eller måttliga CYP3A-

hämmare ökar C

och AUC

0-12

upp till 17- och 25-faldigt. Användningen av en stark eller måttlig

CYP2D6-hämmare samtidigt med en stark eller måttlig CYP3A-hämmare är kontraindicerat hos

intermediära och snabba metaboliserare.

Grapefrukt innehåller en eller flera komponenter som har en hämmande effekt på CYP3A och kan öka

plasmakoncentrationen av eliglustat. Intag av grapefrukt eller grapefruktjuice ska undvikas.

Substanser som kan minska exponering av eliglustat

Starka CYP3A-inducerare

Upprepade doser med 127 mg eliglustat, två gånger dagligen hos icke-långsamma metaboliserare, med

samtidig administrering av upprepade doser med 600 mg rifampicin (en stark CYP3A-inducerare

liksom transportproteinet P-gp), en gång dagligen, ledde till en minskad exponering av eliglustat med

cirka 85 %. Vid upprepade doser på 84 mg två gånger dagligen med eliglustat i långsamma

metaboliserare vid samtidig administrering av upprepade doser på 600 mg rifampicin en gång dagligen

sågs en ca 95% minskning av eliglustat-exponeringen. Användning av starka CYP3A-inducerare

(t.ex. rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin och johannesört) med eliglustat

rekommenderas inte hos intermediära, snabba och långsamma metaboliserare

.

Substanser vars exponering kan öka av eliglustat

P-gp-substrat

Efter en enda dos med 0,25 mg digoxin, ett P-gp-substrat, ledde samtidig administrering av doser med

127 mg eliglustat, två gånger dagligen, till en 1,7- respektive 1,5-faldig ökning av digoxin C

respektive AUC

last

. Lägre doser av ämnen som är substrat för P-gp (t.ex. digoxin, kolchicin,

dabigatran, fenytoin, pravastatin) kan behövas.

CYP2D6-substrat

En dos med 50 mg metoprolol, ett CYP2D6-substrat, och samtidig administrering av upprepade doser

med 127 mg eliglustat, två gånger dagligen, ledde till en 1,5- respektive 2,1-faldig ökning av

metoprolol C

och AUC. Lägre doser av läkemedel som är substrat för CYP2D6 kan behövas. Dessa

inkluderar vissa antidepressiva medel (tricykliska antidepressiva läkemedel, som t.ex. nortriptylin,

amitriptylin, imipramin och desipramin), fenotiaziner, dextrometorfan och atomoxetin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av eliglustat hos gravida kvinnor.

Djurstudier indikerar inte några, direkta eller indirekta, reproduktionstoxikologiskt skadliga effekter

(se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör användning av Cerdelga under graviditet undvikas.

Amning

Det är okänt om eliglustat eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk hos människor. Tillgängliga

farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat att eliglustat utsöndras i bröstmjölk (se avsnitt

5.3). Risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Fördelen med amning för barnet måste

ställas mot fördelen med behandling för kvinnan och ett beslut om man skall avbryta/avstå behandling

med Cerdelga måste fattas.

Fertilitet

Effekter på testiklar och reversibel hämning av spermatogenesen observerades i råttor (se avsnitt 5.3).

Det är inte känt hur relevanta dessa rön är för människor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Cerdelga har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den övergripande biverkningsprofilen för Cerdelga är baserad på exponering för behandling under

1400 patientår och samlade resultat från den primära analysperioden och förlängningsperioder för två

pivotala fas 3-studier (ENGAGE och ENCORE), en 8-årig, långtidsstudie i fas 2 (studie 304) och en

fas 3b-stödstudie (EDGE). I dessa fyra studier fick sammanlagt 393 patienter mellan åldrarna 16-75 år

eliglustat under en mediantid på 3,5 år (upp till 9,3 år).

Den vanligaste rapporterade biverkningen av Cerdelga är dyspepsi hos cirka 6 % av patienterna som

deltog i klinisk prövning.

Lista i tabellform över biverkningar

Biverkningar rangordnas enligt organsystem och frekvens ([mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100

till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000) och mycket

sällsynta (< 1/10 000)]). Biverkningar från långtidsstudiedata rapporterad hos åtminstone 4 patienter

presenteras i tabell 1. Inom respektive frekvensgrupp presenteras biverkningarna enligt fallande

allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Lista i tabellform över biverkningar

Organsystem

Vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk*, yrsel*, dysgeusi

Hjärtat

Hjärtklappning

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Halsirritation

Magtarmkanalen

Dyspepsi, övre buksmärtor*,

diarré*, illamående, förstoppning, buksmärtor*,

gastroesofageal refluxsjukdom , uppsvälld

buk*, gastrit, dysfagi, kräkningar *, muntorrhet,

flatulens

Hud och subkutan vävnad

Torr hud, urtikaria*

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi, smärta i extremitet*, ryggsmärta*

Allmänna symtom och/eller symtom vid

adminstreringsstället

Trötthet

* Förekomsten av biverkningar var samma eller högre för placebo än för Cerdelga i den

placebokontrollerade pivotala studien.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Den högsta plasmakoncentrationen av eliglustat som hittills har observerats uppmättes i en

doseskalerande, engångsdos, fas 1-studie med friska försökspersoner, hos en försöksdeltagare som fick

en dos motsvarande cirka 21 gånger den rekommenderade dosen för GD1-patienter. Vid tiden för den

högsta plasmakoncentrationen (59 gånger högre än vid normala behandlingsförhållanden) upplevde

försöksdeltagaren yrsel som utmärktes av balansrubbningar, hypotoni, bradykardi, illamående och

kräkningar.

I fall av akut överdosering ska patienten hållas under noggrann övervakning och ges symtomatisk

behandling samt stödjande vård.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, övriga medel för

matsmältning och ämnesomsättning, ATC-kod: A16AX10.

Verkningsmekanism

Eliglustat är en potent och specifik hämmare av glukosylceramidsyntas och fungerar som en

substratreducerande behandling (substrate reduction therapy, SRT) för GD1. SRT syftar till att

reducera hastigheten av syntesen av det huvudsakliga glukosylceramidsubstratet (GL-1) för att

balansera den nedsatta katabolismen hos patienter med GD1 och därmed förebygga ackumulering av

glukosylceramid och lindra kliniska manifestationer.

Farmakodynamisk effekt

I kliniska prövningar av behandlingsnaiva GD1-patienter var plasmanivåerna av GL-1 förhöjda hos en

majoritet av patienterna och minskade vid behandling med Cerdelga. I en klinisk prövning av GD1-

patienter som hade stabiliserats med enzymersättningsterapi (enzyme replacement therapy, ERT)

(d.v.s. som redan hade uppnått terapeutiska mål med ERT innan de påbörjade behandling med

Cerdelga) var plasmanivåerna av GL-1 normala hos de flesta patienterna och minskade vid behandling

med Cerdelga.

Klinisk effekt och säkerhet

De rekommenderade dosregimerna, (se avsnitt 4.2) baseras på modellering antingen av PK/PD data

från titrerade dosregimer som tillämpats i de kliniska studierna för intermediära och snabba

metaboliserare, eller fysiologiskt baserad PK data för långsamma metaboliserare.

Pivotalstudie av Cerdelga hos behandlingsnaiva GD1-patienter – studie 02507(ENGAGE)

Studie 02507 var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, klinisk multicenterstudie av

40 patienter med GD1. I Cerdelga-gruppen fick 3 (15 %) patienter 42 mg två gånger dagligen som

inledande dos

under den 9 månader långa primära analysperioden och 17 (85 %) patienter fick en

doseskalering till 84 mg två gånger dagligen baserat på dalkoncentrationen i plasma.

Tabell 2: Förändringar från baslinjen till månad 9 (den primära analysperioden) hos

behandlingsnaiva patienter med GD1 som fick behandling med Cerdelga i studie 02507

Placebo

(n=20)

Cerdelga

(n=20)

Skillnad

(Cerdelga – Placebo)

[95 % KI]

p-värde

Procentuell förändring av

mjältvolym MN (%)

(primärt effektmått)

2,26

-27,77

-30,0

[-36,8, -23,2]

< 0,0001

Absolut förändring av

hemoglobinnivå (g/dL)

(sekundärt effektmått)

-0,54

0,69

1,22

[0,57, 1,88]

0,0006

Procentuell förändring av

levervolym MN (%)

(sekundärt effektmått)

1,44

-5,20

-6,64

[-11,37, -1,91]

0,0072

Procentuell förändring av

trombocytantal (%)

(sekundärt effektmått)

-9,06

32,00

41,06

[23,95, 58,17]

< 0,0001

MN = multipler av normal, KI = konfidensintervall

Vid baslinjen var medelvärdet för mjältvolym 12,5 respektive 13,9 MN i placebo- respektive

Cerdelga-gruppen och medelvärdet för levervolym var 1,4 MN för båda grupperna. Medelvärdet

för hemoglobinnivåer var 12,8 respektive 12,1 g/dl, trombocytantal var 78,5 respektive

75,1 x 10

Uppskattningar och p-värden är baserade på en ANCOVA-modell

* Samtliga patienter har övergått till Cerdelga-behandling efter månad 9.

Under den öppna långsiktiga behandlingsperioden med Cerdelga (förlängningsfas) uppvisade alla

patienter med fullständig data som fortsatte att få Cerdelga ytterligare förbättringar genom hela

förlängningsfasen. Resultat (förändring från baslinjen) efter 18 månader, 30 månader och 4,5 års

exponering för Cerdelga på följande effektmått var: absolut förändring i hemoglobinnivå (g/dl) 1,1

(1,03) [n=39], 1,4 (0,93) [n=35], och 1,4 (1,31) [n=12]; genomsnittlig ökning i trombocytantal (mm

(58,5 %)(40,57 %) [n=39], 74,6% (49,57%) [n=35], och 86,8% (54,20%) [n=12]; genomsnittlig

minsking av mjältvolym (MN) 46,5% (9,75%) [n=38], 54,2% (9,51%) [n=32], och 65,6% (7,43%)

[n=13]; och genomsnittlig minsking av levervolym (MN) 13,7% (10,65%) [n=38], 18,5% (11,22%)

[n=32], och 23,4% (10,59%).

Långsiktiga kliniska utfall hos behandlingsnaiva GD1-patienter – studie 304

Studie 304 var en öppen multicenterstudie med en behandlingsarm där 26 patienter behandlades med

Cerdelga. Nitton patienter slutförde 4 års behandling. Femton (79 %) av dessa patienter fick en

doseskalering till 84 mg eliglustat två gånger dagligen, 4 (21 %) patienter fortsatte att få 42 mg två

gånger dagligen.

18 patienter slutförde 8 års behandling. En patient (6 %) fick en ytterligare doseskalering till 127 mg

två gånger dagligen. 14 (78 %) fortsatte på 84 mg Cerdelga två gånger dagligen. Tre (17 %) patienter

fortsatte att få 42 mg två gånger dagligen. 16 patienter hade en effektmåttsbedömning vid år 8.

Cerdelga visade på varaktiga förbättringar av organvolym och hematologiska parametrar under den 8-

åriga behandlingsperioden (se tabell 3).

Tabell 3: Förändring från baslinjen till år 8 i studie 304

Värde vid

baslinjen

(medelvärde)

Förändring

från

baslinjen

(medelvärde)

Standardavvikelse

Mjältvolym (MN)

17,34

-67,9 %

17,11

Hemoglobinnivå (g/dL)

11,33

2,08

1,75

Levervolym (MN)

1,60

-31,0 %

13,51

Trombocytantal

(x10

67,53

109,8 %

114,73

MN = multipler av normal

Pivotalstudie av Cerdelga hos GD1-patienter som bytte från ERT – studie 02607 (ENCORE)

Studie 02607 var en randomiserad, öppen, aktivt kontrollerad, non-inferiority klinisk multicenterstudie

med 159 patienter som sedan tidigare var stabila med ERT. I Cerdelga-gruppen fick 34 (32 %)

patienter en doseskalering till 84 mg eliglustat, två gånger dagligen, och 51 (48 %) patienter fick en

doseskalering till 127 mg två gånger dagligen under den 12 månader långa primära analysperioden och

21 (20 %) patienter fortsatte att få 42 mg, två gånger dagligen.

Cerdelga var non-inferior jämfört med Cerezyme enligt de i studien uppsatta kriterierna när det gäller

att bibehålla patienterna på en stabil sjukdomsnivå, vilket baseras på en sammanställning av data från

alla doser som testades i studien. Efter 12 månaders behandling var andelen patienter som uppfyllde

det primära sammansatta effektmåttet (som bestod av alla fyra komponenter som angavs i tabell 4)

84,8 % [95% konfidensintervall 76,2% - 98,7%] för Cerdelga-gruppen jämfört med 93,6 % [95%

konfidensintervall 82,5% - 91,3%] för Cerezyme-gruppen. Av de patienter som inte uppfyllde

stabilitetsvillkoren för de enskilda komponenterna förblev 12 av 15 Cerdelga-patienter och 3 av 3

Cerezyme-patienter inom de terapeutiska målen för GD1.

Det fanns inga kliniskt betydelsefulla skillnader mellan grupperna för någon av de fyra enskilda

sjukdomsparametrarna (se tabell 4).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/393107/2018

EMEA/H/C/003724

Cerdelga (eliglustat)

Sammanfattning av Cerdelga och varför det är godkänt inom EU

Vad är Cerdelga och vad används det för?

Cerdelga är ett läkemedel som används vid långtidsbehandling av vuxna med Gauchers sjukdom typ 1.

Gauchers sjukdom är ett genetiskt tillstånd, vid vilket ett fettämne som kallas glukosylceramid (eller

glukocerebrosid) inlagras i kroppen, vanligtvis i levern, mjälten och benvävnaden. Detta orsakar

symtom såsom anemi (lågt antal röda blodkroppar), trötthet, lätthet att få blåmärken, förstorad mjälte

och lever, smärta och frakturer i benvävnaden. Sjukdomen orsakas av bristen på ett enzym som bryter

ner fettämnen.

Gauchers sjukdom är sällsynt och Cerdelga klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som

används vid sällsynta sjukdomar) den 4 december 2007. Mer information om klassificeringen som

särläkemedel finns här:

Cerdelga innehåller den aktiva substansen eliglustat.

Hur används Cerdelga?

Cerdelga finns som kapslar (84 mg) som tas genom munnen. Innan behandlingen påbörjas testas

patienterna för att se hur snabbt deras kroppar bryter ner läkemedlet. Patienter som bryter ner

läkemedlet med normal hastighet tar 1 kapsel två gånger om dagen, medan de som bryter ner

läkemedlet långsamt tar 1 kapsel en gång om dagen.

Patienter som bryter ner detta läkemedel mycket snabbt (”ultrasnabba metaboliserare”) bör inte ta

Cerdelga. Patienter som inte har testats eller som har oklara resultat av testet bör heller inte ta detta

läkemedel.

Cerdelga är receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av att

behandla Gauchers sjukdom. För mer information om hur du använder Cerdelga, läs bipacksedeln eller

tala med läkare eller apotekspersonal.

Cerdelga (eliglustat)

EMA/393107/2018

Sida 2/3

Hur verkar Cerdelga?

Den aktiva substansen i Cerdelga, eliglustat, verkar genom att blockera effekten av ett enzym som

deltar i framställningen av fettämnet glukosylceramid. Eftersom inlagringen av detta fettämne i organ

såsom mjälten, levern och benvävnaden ligger bakom symtomen på Gauchers sjukdom typ 1 kan en

minskning av dess framställning hjälpa till att förhindra inlagringen, och därigenom hjälpa de drabbade

organen att fungera bättre.

Vilka fördelar med Cerdelga har visats i studierna?

Studier visar att Cerdelga är effektivt vid behandling av sjukdomen, varvid det också minskar storleken

på en förstorad mjälte och lever.

I en studie på 40 tidigare obehandlade patienter med Gauchers sjukdom typ 1 sågs en 28-procentig

minskning av mjältens storlek hos patienter som tog Cerdelga, jämfört med en 2-procentig ökning hos

dem som tog placebo (overksam behandling) efter 9 månadernas behandling. Hos patienter som tog

Cerdelga framkom också en förbättring av andra tecken på sjukdomen såsom en minskning av leverns

storlek och ökade nivåer av hemoglobin (proteinet i de röda blodkropparna som bär syret).

I en annan studie undersöktes Cerdelga hos 159 patienter vars sjukdom kontrollerades väl genom

enzymersättningsbehandling. I denna studie förblev sjukdomen stabil hos 85 procent av patienterna

som gick över till Cerdelga under ett år och hos 94 procent av patienterna som fortsatte på sin

enzymersättningsbehandling.

Vilka är riskerna med Cerdelga?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Cerdelga är dyspepsi (halsbränna), som uppträder hos

cirka 6 av 100 patienter. Den vanligaste allvarliga biverkningen är svimningsanfall, hos 8 av 1 000

patienter. De flesta biverkningar är lindriga och kortvariga. En fullständig förteckning över biverkningar

som rapporterats för Cerdelga finns i bipacksedeln.

Cerdelga får inte tas av vissa patienter med leverproblem eller av dem som tar vissa bestämda

läkemedel som kan störa kroppens förmåga att bryta ner läkemedlet. En fullständig förteckning över

restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Cerdelga godkänt i EU?

Studier visar att Cerdelga är effektivt när det gäller att förbättra symtomen på sjukdomen för de flesta

tidigare obehandlade patienter med Gauchers sjukdom typ 1 och att hålla sjukdomen stabil hos de

flesta patienter som tidigare behandlats med enzymersättning. En minoritet av patienterna (omkring

15 procent) som bytte från enzymersättning till Cerdelga svarade dock inte optimalt efter behandling

under ett år. För dessa patienter bör andra behandlingsalternativ övervägas. Alla patienter som byter

från enzymersättning bör regelbundet övervakas för sjukdomsprogression.

Vad gäller säkerheten var biverkningarna oftast lindriga och övergående, men det rekommenderades

att läkemedlets långsiktiga säkerhet bör undersökas ytterligare.

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Cerdelga är större än riskerna och att

Cerdelga kan godkännas för försäljning i EU.

Cerdelga (eliglustat)

EMA/393107/2018

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cerdelga?

Företaget som marknadsför Cerdelga kommer att förse läkare och patienter med utbildningsmaterial,

för att se till att endast patienter med Gauchers sjukdom typ 1 behandlas med Cerdelga och att

Cerdelga inte ges till vissa patienter med leverproblem och tillsammans med andra läkemedel som på

ett avgörande sätt kan ändra dess halter i blodet. Alla patienter som ordineras Cerdelga kommer att

förses med ett patientkort. All hälso- och sjukvårdspersonal som förväntas förskriva Cerdelga kommer

att förses med en vägledning för förskrivare. Företaget kommer även att föra ett register över

patienter som behandlas med Cerdelga för att undersöka läkemedlets långsiktiga säkerhet.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Cerdelga har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Cerdelga kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Cerdelga utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Cerdelga

Den 19 januari 2015 beviljades Cerdelga ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Cerdelga finns på EMA:s webbplats

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen