Ofev

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

nintedanib

Dostupné z:

Boehringer Ingelheim International GmbH

ATC kód:

L01XE

INN (Medzinárodný Name):

nintedanib

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Idiopatická pľúcna fibróza

Terapeutické indikácie:

Ofev je indikovaný u dospelých na liečbu idiopatickej pľúcnej fibrózy (IPF).

Prehľad produktov:

Revision: 22

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-01-14

Príbalový leták

                
41
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
42
Písomná informácia pre používateľa
Ofev 100 mg mäkké kapsuly
nintedanib
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Ofev a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ofev
3.
Ako užívať Ofev
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Ofev
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Ofev a na čo sa používa
Ofev obsahuje liečivo nintedanib, liek patriaci do triedy takzvaných inhibítorov tyrozínkináz, a
používa sa na liečbu idiopatickej pľúcnej fibrózy (IPF), iných chronických fibrotizujúcich
intersticiálnych pľúcnych ochorení (ILD) s progresívnym fenotypom a systémovej sklerózy
s pridruženou intersticiálnou pľúcnou chorobou (SSc-ILD) u dospelých.
Idiopatická pľúcna fibróza (IPF)
IPF je stav, pri ktorom v priebehu času dochádza k hrubnutiu tkaniva v pľúcach, jeho tuhnutiu a
zjazveniu. V dôsledku toho zjazvenie znižuje schopnosť prenášať kyslík z pľúc do krvného riečiska a
zhoršuje sa hlboké dýchanie. Ofev pomáha znižovať ďalšie zjazvenie a stuhnutie pľúc.
Iné chronické fibrotizujúce intersticiálne pľúcne ochorenia (ILD) s progresívnym fenotypom
Okrem IPF existujú iné ochorenia, pri ktorých tkanivo vo vašich pľúcach časom zhrubne
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Ofev 100 mg mäkké kapsuly
Ofev 150 mg mäkké kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Ofev 100 mg mäkké kapsuly
Jedna mäkká kapsula obsahuje 100 mg nintedanibu (ako esilátu)
Pomocná látka so známym účinkom
Každá 100 mg mäkká kapsula obsahuje 1,2 mg sójového lecitínu.
Ofev 150 mg mäkké kapsuly
Jedna mäkká kapsula obsahuje 150 mg nintedanibu (ako esilátu)
Pomocná látka so známym účinkom
Každá 150 mg mäkká kapsula obsahuje 1,8 mg sójového lecitínu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Mäkká kapsula (kapsula).
Ofev 100 mg mäkké kapsuly
Ofev 100 mg mäkké kapsuly sú nepriehľadné pozdĺžne kapsuly broskyňovej farby z mäkkej želatíny,
ktoré majú na jednej strane čiernou farbou vytlačený symbol spoločnosti Boehringer Ingelheim a číslo
„100“.
Ofev 150 mg mäkké kapsuly
Ofev 150 mg mäkké kapsuly sú nepriehľadné pozdĺžne kapsuly hnedej farby z mäkkej želatíny, ktoré
majú na jednej strane čiernou farbou vytlačený symbol spoločnosti Boehringer Ingelheim a číslo
„150“.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Ofev je indikovaný dospelým na liečbu idiopatickej pľúcnej fibrózy (IPF).
Ofev je tiež indikovaný dospelým na liečbu iných chronických fibrotizujúcich intersticiálnych
pľúcnych chorôb (Interstitial Lung Diseases, ILD) s progresívnym fenotypom (pozri časť 5.1).
Ofev je indikovaný dospelým na liečbu systémovej sklerózy s pridruženou intersticiálnou pľúcnou
chorobou (Systemic Sclerosis associated Interstitial Lung Disease, SSc-ILD).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu majú zahájiť lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou ochorení, pre ktoré je liek Ofev schválený.
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je 150 mg nintedanibu dvakrát denne, podávaná s odstupom približne 12 hodín.
Dávka 100 mg dvakrát denne sa odporúča u pacientov, ktorí netolerujú dávku 150 mg dv
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 28-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 28-07-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov