Emadine

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

emedastine difumarate

Dostupné z:

Immedica Pharma AB

ATC kód:

S01GX06

INN (Medzinárodný Name):

emedastine

Terapeutické skupiny:

oftalmologiká

Terapeutické oblasti:

Konjunktivitída, alergická

Terapeutické indikácie:

Symptomatická liečba sezónnej alergickej konjunktivitídy.

Prehľad produktov:

Revision: 26

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1999-01-27

Príbalový leták

                
27
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
28
Písomná informácia pre používateľa
EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia
emedastín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak mate akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je EMADINE a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EMADINE
3.
Ako používať EMADINE
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať EMADINE
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je EMADINE a na čo sa používa
EMADINE je liek
určený na liečbu sezónnej alergickej konjuktivitídy v oku (alergické podráždenie
oka). Pôsobí tak, že znižuje intenzitu alergickej reakcie.
Alergická konjuktivitída
. Niektoré materiály (alergény) ako je peľ, domáci prach alebo zvieracia srsť
môžu spôsobovať alergické reakcie spôsobujúce svrbenie., začervenanie ako aj opuchnutie povrchu
očí.
Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EMADINE
Nepoužívajte EMADINE
•
ak ste alergický
na emedastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
Poraďte sa so svojím lekárom.
Upozornenia a opatrenia
•
Nepoužívajte EMADINE u detí mladších ako 3 roky.
•
Ak nosíte kontaktné šošovky
pozrite
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1 ml roztoku obsahuje 0,5 mg emedastínu vo forme difumarátu
Pomocná látka so známym účinkom
benzalkóniumchlorid 0,1 mg/ml
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Očná roztoková instilácia.
Číry, bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Symptomatická liečba sezónnej alergickej konjuktivitídy.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
EMADINE sa neskúmal v klinických skúškach viac ako šesť týždňov.
Dávkovanie
Dávkou je jedna kvapka EMADINEu, ktorá sa aplikuje do postihnutého oka (očí) dvakrát denne.
Pri používaní s inými očnými prípravkami je potrebné po aplikácii každého lieku dodržať interval
desať minút. Očné masti sa majú podávať ako posledné.
Starší pacienti
EMADINE sa u pacientov starších ako 65 rokov neskúmal, a preto sa jeho použitie u tejto populácie
neodporúča.
Pediatrická populácia
EMADINE sa môže použiť u pediatrických pacientov (vo veku 3 roky a starší) v tých istých dávkach
ako u dospelých.
Použitie pri poškodení pečene a obličiek
EMADINE sa neskúmal u týchto pacientov a preto sa jeho použitie u tejto populácie neodporúča.
Spôsob podávania
Na očné použitie.
Aby sa zabránilo kontaminácii špičky kvapkadla a roztoku, je potrebné dbať na to, aby sa špička
kvapkadla fľaše nedotkla očných viečok, okolitých oblastí alebo iných povrchov.
3
Ak je poistný krúžok po odstránení uzáveru uvoľnený, je potrebné ho pred použitím lieku odstrániť.
4.3
Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
4.4
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Okulárne infiltráty rohovky
V súvislosti s používaním EMADINE boli pozorované okulárne infiltráty rohovky. V prípade
infiltrátov rohovky je potrebné preruši
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 23-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 23-05-2014

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov