Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

aripiprazol

Dostupné z:

Mylan Pharmaceuticals Limited

ATC kód:

N05AX12

INN (Medzinárodný Name):

aripiprazole

Terapeutické skupiny:

Psycholeptics,

Terapeutické oblasti:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Terapeutické indikácie:

Aripiprazol Mylan Pharma je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých a u dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších. Aripiprazole Mylan Pharma je indikovaný na liečbu stredne závažných manických epizód v Bipolárna som Porucha a prevencie nový manické epizódy u dospelých, ktorí zažili prevažne manické epizódy a ktorých manické epizódy reagoval na aripiprazole liečba. Aripiprazole Mylan Pharma je indikovaný na liečbu až 12 týždňov stredne závažných manických epizód v Bipolárna som Porucha u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších.

Prehľad produktov:

Revision: 15

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-06-30

Príbalový leták

                
38
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
39
Písomná informácia pre používateľa
Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tablety
Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tablety
Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tablety
Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tablety
aripiprazol
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké
prejavy ochorenia ako vy.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa
týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Aripiprazole Mylan Pharma a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aripiprazole Mylan Pharma
3.
Ako užívať Aripiprazole Mylan Pharma
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Aripiprazole Mylan Pharma
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Aripiprazole Mylan Pharma a na čo sa používa
Aripiprazole Mylan Pharma obsahuje liečivo aripiprazol a patrí do skupiny liekov nazývaných
antipsychotiká.
Používa sa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších, ktorí majú ochorenie
charakterizované príznakmi, ako sú počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú,
podozrievavosť, chybné presvedčenie, nesúvislá reč a správanie a citová sploštenosť. Ľudia s týmto
stavom sa môžu tiež cítiť skľúčení, vinní, úzkostliví alebo napätí.
Aripiprazole Mylan Pharma sa používa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 13 rokov
a starších, ktorí majú stav s príznakmi, ako 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tablety
Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tablety
Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tablety
Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tablety
Každá tableta obsahuje 5 mg aripiprazolu.
Pomocná látka so známym účinkom
28 mg maltózy na tabletu
Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tablety
Každá tableta obsahuje 10 mg aripiprazolu.
Pomocná látka so známym účinkom
56 mg maltózy na tabletu
Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tablety
Každá tableta obsahuje 15 mg aripiprazolu.
Pomocná látka so známym účinkom
84 mg maltózy na tabletu
Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tablety
Každá tableta obsahuje 30 mg aripiprazolu.
Pomocná látka so známym účinkom
168 mg maltózy na tabletu
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta
Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tablety
Modré okrúhle a bikonvexné tablety s priemerom 6,1 mm s označením „5” na jednej strane.
Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tablety
Ružové, okrúhle a bikonvexné tablety s priemerom 8,1 mm s označením „10” na jednej strane.
3
Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tablety
Žlté, okrúhle a bikonvexné tablety s priemerom 10,1 mm s označením „15” na jednej strane
Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tablety
Ružové, oválne a bikonvexné tablety 17,1 mm na dĺžku, 8,1 mm na šírku s označením „30” na
jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Aripiprazole Mylan Pharma je indikovaný dospelým a dospievajúcim vo veku od 15 rokov
a starších na liečbu schizofrénie.
Aripiprazole Mylan Pharma je indikovaný dospelým, ktorí mali prevažne manické epizódy
a ktorých manické epizódy odpovedali na liečbu aripiprazolom na liečbu stredne ťažkých až
ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I a na prevenciu novej manickej epizódy
(pozri časť 5.1).
Aripiprazole Mylan Pharma je indiko
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 13-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 13-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 13-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 13-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 08-07-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom