Improvac

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Improvac
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Improvac
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Świnie (mężczyzna)
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Immunomodulatorów dla suidae,
 • Wskazania:
 • Indukcja przeciwciał przeciw czynnikowi uwalniającemu gonadotropinę (GnRF) w celu wywołania tymczasowej immunologicznej supresji funkcji jąder. Do stosowania jako alternatywy fizycznej kastracji w celu zmniejszenia dzik wpadka spowodowana klucz dzik-душок mieszanka androstenon, za całą knurów po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Kolejny kluczowy czynnik przyczyniający się do skażenia dzika, skatola, może również zostać zredukowany jako efekt pośredni. Zmniejszają się także zachowania agresywne i seksualne (montażowe).
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 19

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/000136
 • Data autoryzacji:
 • 11-05-2009
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/000136
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 25-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/115881/2009

EMEA/V/C/000136

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Improvac

Analog czynnika uwalniającego gonadotropiny (GnRF) skoniugowany z

proteiną

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Improvac. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed

zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem

warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej

stosowania produktu Improvac.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Improvac właściciele lub

opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem

weterynarii lub farmaceutą.

Co to jest produkt Improvac i w jakim celu się go stosuje?

Improvac jest lekiem weterynaryjnym stosowanym u samców świń w celu eliminacji „zapachu knura”

w mięsie uzyskanym z nich po uboju. Zapach knura to nieprzyjemny zapach lub smak, który może

występować w wieprzowinie lub produktach wieprzowych pochodzących z niekastrowanych dojrzałych

samców świń. Zapach knura jest spowodowany przez wytwarzanie i gromadzenie naturalnych

związków androstenonu i skatolu w mięsie tych zwierząt. Improvac stosuje się jako alternatywę dla

fizycznej kastracji (usunięcia jąder) w celu zmniejszenia zawartości tych związków. Improvac osłabia

także zachowania agresywne oraz płciowe (wspinanie) u świń.

Improvac zawiera substancję czynną analog czynnika uwalniającego gonadotropiny (GnRF)

skoniugowany z proteiną.

Jak stosować produkt Improvac?

Improvac jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań i wydawany jest wyłącznie z przepisu

lekarza. Improvac jest podawany samcom świń w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie co najmniej 4

tygodni. Pierwsze wstrzyknięcie podaje się od 8. tygodnia życia, a drugie 4 do 6 tygodni przed ubojem.

Lek wstrzykuje się podskórnie w szyję bezpośrednio za uchem. Skuteczność działania produktu

Improvac

EMA/115881/2009

Strona 2/3

Improvac rozpoczyna się w ciągu 1 tygodnia po drugim wstrzyknięciu. Stężenie androstenonu i skatolu

ulega obniżeniu w okresie od 4 do 6 tygodni po drugim wstrzyknięciu, a zmniejszenie agresji i

zachowań płciowych obserwuje się po upływie 1 do 2 tygodni po drugim wstrzyknięciu.

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej.

Jak działa produkt Improvac?

Substancja czynna produktu Improvac jest analogiem (związkiem podobnym do) czynnika

uwalniającego gonadotropiny (GnRF) połączonego z białkiem nośnikowym otrzymanym z bakterii

Corynebacterium diphtheriae. Działanie produktu Improvac polega na pobudzeniu układu

odpornościowego świni do wytwarzania przeciwciał przeciw hormonowi uwalniającemu gonadotropiny

(GnRH), części układu kontrolującego rozwój płciowy. Powoduje to okresowe zahamowanie uwalniania

z jąder sterydów, w tym androstenonu, jednej z dwóch przyczyn zapachu knura. Skatol, druga główna

przyczyna zapachu knura, jest wytwarzany w jelitach i jego stężenie ulega obniżeniu wskutek tego, że

obniżone stężenie hormonów płciowych umożliwia wątrobie bardziej efektywny metabolizm (rozkład).

Improvac zawiera także jako adiuwant (składnik wzmacniający odpowiedź odpornościową) związek

pochodzący z cukru - dekstranu.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Improvac zaobserwowano w

badaniach?

W kilku badaniach terenowych świnie poddane działaniu leku Improvac były porównywalne z

chirurgicznie kastrowanymi świniami pod względem stężenia androstenonu i skatolu po uboju. Ponadto

u świń poddanych działaniu produktu Improvac występowało obniżone stężenie testosteronu we krwi.

Pierwsze wstrzyknięcie miało ograniczone działanie, ale po drugim wstrzyknięciu następowało

wytwarzanie przeciwciał przeciw GnRF. Z czasem poziom przeciwciał ulegał obniżeniu, ale nadal był na

tyle wysoki, aby zapewnić niezawodną skuteczność w ciągu 4 do 6 tygodni po drugim wstrzyknięciu.

W trzech badaniach terenowych analizowano skuteczność produktu Improvac pod względem

zmniejszenia agresji i zachowań płciowych u świń. W dwóch badaniach udowodniono zmniejszenie

agresji i wspinania w ciągu 1 do 2 tygodni po drugim wstrzyknięciu produktu Improvac, natomiast w

trzecim badano długoterminowy wpływ na agresję i wspinanie dopiero po upływie 4 tygodni.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Improvac?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Improvac (mogące wystąpić u

więcej niż 1 na 10 świń) to obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, który stopniowo ustępuje, ale u 20 do 30%

zwierząt utrzymuje się przez ponad 6 tygodni, oraz krótkotrwały wzrost temperatury ciała o około

0,5˚C w ciągu 24 godzin od szczepienia.

Pełny wykaz wszystkich ograniczeń i działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu

Improvac znajduje się w ulotce informacyjnej.

Produktu Improvac nie wolno podawać samicom świń ani samcom przeznaczonym na cele hodowlane.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących produktu Improvac

zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności obowiązujące personel

Improvac

EMA/115881/2009

Strona 3/3

medyczny oraz właścicieli lub opiekunów zwierząt.

Przypadkowe samowstrzyknięcie produktu Improvac może wywoływać u ludzi działanie podobne do

tego obserwowanego u świń. Może ono obejmować przejściowe obniżenie stężenia hormonów

płciowych i zmniejszoną zdolność do rozmnażania u mężczyzn i kobiet, w tym problemy z ciążą.

Ryzyko wystąpienia tych działań jest większe po drugim lub kolejnym przypadkowym wstrzyknięciu niż

po pierwszym wstrzyknięciu. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowego

samowstrzyknięcia. Produkt Improvac należy podawać wyłącznie przy użyciu bezpiecznego urządzenia

zawierającego osłonę igły oraz posiadającego specjalny mechanizm zabezpieczający przed

przypadkowym wciśnięciem tłoka. W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie

zasięgnąć porady lekarza oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Improvac nie może być podawany świniom przez kobiety, które są w ciąży lub mogą być w ciąży.

W razie kontaktu produktu ze skórą lub oczami miejsce to należy natychmiast przepłukać wodą.

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności?

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a

mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi.

Okres karencji dla mięsa pochodzącego od świń leczonych produktem Improvac wynosi „zero” dni, co

oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Improvac?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania

produktu Improvac przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Inne informacje dotyczące produktu Improvac

W dniu 11 maja 2009 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu

Improvac ważne w całej UE.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Improvac znajduje się na stronie internetowej Agencji:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu

uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Improvac właściciele lub

opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem

weterynarii lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 09.2017.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Improvac roztwór do wstrzykiwań dla świń

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Improvac roztwór do wstrzykiwań dla świń

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jedna dawka (2 ml) zawiera:

Substancja czynna:

Analog czynnika uwalniającego gonadotropiny GnRF skoniugowany z proteiną

min. 300 µg

(syntetyczny peptydowy analog GnRF skoniugowany z toksoidem dyfterytu)

Adiuwanty:

Dietyloaminoetylo (DEAE) – Dekstran, wodny adiuwant na podłożu z oleju niemineralnego 300 mg

Substancja pomocnicza:

Chlorokrezol

2,0 mg

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Indukcja przeciwciał przeciw GnRF w celu wytworzenia tymczasowej immunologicznej supresji

funkcji jąder.

Do stosowania jako alternatywa dla fizycznej kastracji w celu eliminacji zapachu knura

powodowanego przez androsteron, główny czynnik powodujący ten zapach, u wszystkich samców

świń od początku okresu dojrzewania płciowego.

Drugi z głównych czynników powodujących zapach knura, skatol, może również być eliminowany

jako efekt pośredni. Osłabieniu ulegają także zachowania agresywne oraz płciowe (wspinanie).

Czas pojawienia się odporności (indukcji przeciwciał przeciw GnRF) może być oczekiwany w ciągu 1

tygodnia po drugim szczepieniu. Zmniejszenie poziomu androsteronu i skatolu zostało udowodnione

w okresie od 4 do 6 tygodni po drugim szczepieniu. Uwzględnia to czas potrzebny na eliminację

substancji odpowiedzialnych za zapach knura obecnych w organizmie w czasie szczepienia oraz różną

reakcję poszczególnych zwierząt. Osłabienie zachowań agresywnych i płciowych (wspinanie) może

być oczekiwane od 1 do 2 tygodni po drugim szczepieniu.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u samic. Nie stosować u samców przeznaczonych do celów hodowlanych.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podając produkt świniom w najmłodszym zalecanym wieku (8 tygodni), bardzo często obserwuje się

obrzęk w miejscu podania o wielkości do 4 x 8 cm. Obserwuje się stopniowy zanik miejscowych

odczynów, ale u 20 – 30% zwierząt mogą one utrzymywać się dłużej niż 42 dni.

Przejściowy wzrost temperatury mierzonej rektalnie (poszczepienna hipertermia) około 0,5 °C jest

bardzo często obserwowany w ciągu 24 godzin po szczepieniu.

Jeśli produkt podawany jest starszym świniom (14 – 23 tydzień życia) często obserwowane są obrzęki

w miejscu podania o średnicy od 2 cm do 5 cm, reakcje w miejscu iniekcji obserwowane są często w

trakcie uboju, jeśli drugie szczepienie zostało przeprowadzone jedynie 4 tygodnie przed ubojem. .

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano reakcję anafilaktoidalną (duszność, zapaść, sinica,

zwiększona produkcja śliny związana lub nie z drżeniem mięśni lub wymiotami) w ciągu kilku minut

po pierwszym szczepieniu, trwającą do 30 minut. U niewielkiej liczby zwierząt dochodziło do śmierci

w wyniku tych reakcji, jednakże większość zwierząt zdrowiała bez żadnego leczenia i nie reagowała w

podobny sposób na kolejne szczepienia.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)

często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)

niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)

rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej,

lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Samce świń (w wieku od 8 tygodni).

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

2ml, podanie podskórne (iniekcja wykonana pod skórę)

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Wszystkie samce w wieku od 8 tygodnia życia i starsze powinny zostać zaszczepione 2 dawkami

produktu po 2 ml każda, w odstępie minimum 4 tygodni, z drugą dawką podaną 4 – 6 tygodni przed

ubojem. W przypadku podejrzewanego opuszczenia dawki, należy zwierzę natychmiast doszczepić.

Jeżeli ubój jest planowany później niż 10 tygodni po drugim szczepieniu, należy podać trzecią dawkę

na 4-6 tygodni przed spodziewaną datą uboju.

Produkt należy podać podskórnie w szyję, bezpośrednio za uchem, przy użyciu bezpiecznego

urządzenia do szczepienia. Stosować krótką igłę tak by zapewnić jej penetrację na 12 – 15 mm. W

celu uniknięcia podania domięśniowego i zmian patologicznych, u prosiąt z niską masą ciała i u

prosiąt młodszych niż 16 tygodni, zaleca się stosowanie krótszych igieł penetrujących tkanki na

głębokość od 5 mm do 9 mm. Należy zwrócić uwagę by podczas stosowania urządzeń do szczepienia,

część igły była zakryta ochroną igły by uniemożliwić zbyt głęboką penetrację tkanek świń. W

zależności od rodzaju bezpiecznego urządzenia do szczepienia, ciśnienie wywierane na skórę może

także spowodować wciśnięcie igły o kilka milimetrów głębiej w tkanki. Należy wziąć pod uwagę te

okoliczności podczas wyboru odpowiedniej długości igły. Igła powinna być skierowana prostopadle

do powierzchni skóry. Unikać kontaminacji w trakcie stosowania. Unikać podawania świniom, które

są mokre i brudne.

10.

OKRES(-Y) KARENCJI

Zero dni.

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2˚C – 8˚C).

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

etykiecie.

Po pierwszym pobraniu produktu przy użyciu sterylnej igły, opakowanie powinno zostać przeniesione

do lodówki. Produkt może zostać tylko raz ponownie pobrany w ciągu 28 dni, następnie powinien po

użyciu zostać natychmiast zutylizowany.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Tylko zdrowe zwierzęta mogą zostać poddane immunizacji. Udowodniono, że Improvac jest

bezpieczny dla świń w wieku od 8 tygodnia życia. Przypadkowe zaszczepienie samców

przeznaczonych do rozrodu może wpływać na ich płodność.

Zalecany czas poddania zwierząt ubojowi wynosi 4 – 6 tygodni po ostatnim podaniu. Jeśli świnie nie

mogą zostać poddane ubojowi w tym zalecanym czasie, dostępne wyniki badań potwierdzają, że

świnie mogą ciągle zostać poddane ubojowi do 10 tygodni po ostatnim podaniu przy zachowaniu

minimalnego ryzyka obecności zapachu knura. Zwiększający się odsetek będzie powracał do

normalnych funkcji po tym czasie.

Z uwagi na fakt, że poziom skatolu nie jest w pełni zależny od dojrzałości płciowej, bardzo ważnymi

czynnikami są zarówno odpowiednie wymagania dietetyczne jak i higieniczne.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom:

Przypadkowa samoiniekcja może wywołać u ludzi efekty podobne do tych obserwowanych u

świń. Może to powodować przejściowe obniżenie funkcji hormonów płciowych oraz czynności

rozrodczych zarówno u kobiet jak i mężczyzn oraz może wpływać niekorzystnie na przebieg

ciąży. Ryzyko wystąpienia tych efektów jest znacznie większe po drugiej i kolejnych

przypadkowych samoiniekcjach niż po pierwszej samoiniekcji.

Należy zachować należytą ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji oraz

przypadkowego ukłucia się igłą w trakcie podawania produktu leczniczego weterynaryjnego. Do

podawania produktu leczniczego weterynaryjnego należy stosować bezpieczne urządzenie do

jego podawania, które posiada podwójny system zabezpieczenia zapewniający osłonę igły oraz

posiadające specjalny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym wciśnięciem tłoka.

Produkt leczniczy weterynaryjny nie może być podawany przez kobiety, które są w ciąży lub

mogą być w ciąży.

W przypadku kontaktu produktu z oczami, należy natychmiast przemyć je dużą

ilością wody. W przypadku kontaktu produktu ze skórą, miejsce kontaktu należy natychmiast umyć

wodą z mydłem. Produkt leczniczy weterynaryjny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu

niedostępnym dla dzieci.

Zalecenia dla użytkownika na wypadek przypadkowej samoiniekcji:

Przypadkowa iniekcja/samoiniekcja może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w

przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty

palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.

W sytuacji omyłkowego wstrzyknięcia należy dokładnie umyć miejsce iniekcji bieżącą wodą. Należy

natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, nawet jeżeli tylko niewielka ilość została wstrzyknięta,

zabierając ze sobą ulotkę informacyjną. Jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu

pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza. Nie podawać w przyszłości tego produktu.

Zalecenia dla lekarza:

Przypadkowe wstrzyknięcie może przejściowo wpłynąć na fizjologię układu rozrodczego zarówno

mężczyzn jaki kobiet i może niekorzystnie wpłynąć na przebieg ciąży. Jeśli podejrzewa się

przypadkową samoiniekcję produktu Improvac, fizjologię układu rozrodczego należy monitorować

oznaczając poziom testosteronu lub estrogenu (co odpowiednie). Ryzyko efektu fizjologicznego jest

znacznie większe po drugiej lub następnych przypadkowych samoiniekcjach niż po pierwszym

podaniu. W przypadku klinicznie znaczącej supresji funkcji gonad, należy zastosować wspomagającą

terapię hormonalną aż do momentu powrotu normalnego funkcjonowania układu rozrodczego.

Pacjent powinien zostać poinformowany, że nie powinien w przyszłości podawać produktu Improvac

i/lub żadnych innych produktów o podobnym mechanizmie działania.

Nawet jeżeli niewielka ilość została wstrzyknięta, przypadkowa iniekcja tego produktu może

powodować intensywny obrzęk, który może np. spowodować martwicę niedokrwienną, a nawet utratę

palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie

i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji:

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej

jednocześnie z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej

szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być

podejmowana indywidualnie.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne

na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu/

15.

INNE INFORMACJE

Immunizacja produktem Improvac indukuje odpowiedź przeciw endogennemu czynnikowi

uwalniającemu gonadotropiny (GnRF), czynnikowi regulującemu funkcję jąder poprzez hormony

gonadotropowe LH i FSH. Substancja czynna jest syntetycznie wytworzonym analogiem GnRF,

skoniugowanym z immunogenną proteiną nośnikową. Koniugat posiada adiuwant w celu zwiększenia

poziomu i czasu trwania odpowiedzi.

Efekty immunizacji wynikają ze zmniejszonej funkcji jąder będącej następstwem obniżonej

aktywności GnRF. Prowadzi to do zmniejszonej produkcji i zmniejszonego stężenia testosteronu i

innych sterydów produkowanych przez jądra, włączając w to androsteron, jedną z głównych substancji

odpowiedzialnych za zapach knura.

Dodatkowo, w pełni immunizowane knury rozwijają cechy metabolizmu typowe dla chirurgicznie

kastrowanych zwierząt, włączając w to obniżenie poziomu skatolu, drugiego ważnego czynnika

odpowiedzialnego za zapach knura. Po drugim szczepieniu należy oczekiwać osłabienia typowych

zachowań samców jak objawy dominacji czy agresywność.

Knury po podaniu pierwszej dawki produktu Improvac są immunologicznie przygotowane, ale

pozostaje pełna funkcja jąder do momentu otrzymania drugiej dawki, która indukuje silną odpowiedź

na GnRF i powoduje przejściowe immunologiczne zahamowanie funkcji jąder.

Efekt ten pojawia się w 1 tygodniu po podaniu, ale zmniejszenie poziomu istniejących już stężeń

substancji odpowiedzialnych za zapach knura do poziomu nie mającego znaczenia dla zapachu knura,

może trwać do 3 tygodniu.

Butelki polietylenowe (HDPE) zawierające 100 ml (50 dawek) lub 250 ml (125 dawek), zamknięte

gumowym korkiem i zabezpieczone aluminiowym kapslem.

Wielkości opakowań:

Pudełko tekturowe zawierające 1 butelkę a 100 ml

Pudełko tekturowe zawierające 10 butelek a 100 ml

Pudełko tekturowe zawierające 1 butelkę a 250 ml

Pudełko tekturowe zawierające 4 butelki a 250 ml

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.