Ganfort

Land: Den europeiske union

Språk: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Kjøp det nå

Last ned Preparatomtale (SPC)
20-07-2022

Aktiv ingrediens:

биматопрост, Тимолол

Tilgjengelig fra:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ATC-kode:

S01ED51

INN (International Name):

bimatoprost, timolol

Terapeutisk gruppe:

Офталмологични

Terapeutisk område:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Indikasjoner:

Намаляване на вътреочното налягане при пациенти с глаукома с отворен ъгъл или очна хипертензия, които не са достатъчно отговорни за локални бета-блокери или простагландинови аналози.

Produkt oppsummering:

Revision: 23

Autorisasjon status:

упълномощен

Autorisasjon dato:

2006-05-19

Informasjon til brukeren

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
биматопрост/тимолол
(bimatoprost/timolol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява GANFORT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате GANFORT
3.
Как да използвате GANFORT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате GANFORT
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GANFORT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
GANFORT съдържа две различни активни
вещества (
                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml разтвор съдържа 0,3 mg
биматопрост (bimatoprost) и 5 mg тимолол (timolol)
(като
6,8 mg тимололов малеат).
Помощно вещество с известно действие:
Всеки ml от разтвора съдържа 0,05 mg
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор.
Безцветен до леко жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Понижение на вътреочното налягане
(ВОН) при възрастни пациенти с
откритоъгълна глаукома
или очна хипертензия, които се
повлияват недостатъчно от локални
бета-блокери или
простагландинови аналози.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Препоръчителна доза при възрастни
(включително и при хора в старческа
възраст)_
Препоръчителната доза е една капка от
GANFORT в засегнатото/ите око/очи, един
път дневно,
приложена или сутрин, или вечер.
Дозата трябва да се прилага по едно и
също време всеки ден.
Съществуващите литературни данни за
GANFORT предполагат по-добра ефективност
на
вечерното прилагане, в сравнение съ
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren spansk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale spansk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport spansk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tsjekkisk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale tsjekkisk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tsjekkisk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren dansk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale dansk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport dansk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren tysk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale tysk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport tysk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren estisk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale estisk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport estisk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren gresk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale gresk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport gresk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren engelsk 21-10-2019
Preparatomtale Preparatomtale engelsk 21-10-2019
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport engelsk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren fransk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale fransk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport fransk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren italiensk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale italiensk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport italiensk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren latvisk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale latvisk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport latvisk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren litauisk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale litauisk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport litauisk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren ungarsk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale ungarsk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport ungarsk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren maltesisk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale maltesisk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport maltesisk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren nederlandsk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale nederlandsk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport nederlandsk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren polsk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale polsk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport polsk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren portugisisk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale portugisisk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport portugisisk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren rumensk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale rumensk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport rumensk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovakisk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale slovakisk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovakisk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren slovensk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale slovensk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport slovensk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren finsk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale finsk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport finsk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren svensk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale svensk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport svensk 29-09-2016
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren norsk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale norsk 20-07-2022
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren islandsk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale islandsk 20-07-2022
Informasjon til brukeren Informasjon til brukeren kroatisk 20-07-2022
Preparatomtale Preparatomtale kroatisk 20-07-2022
Offentlig vurderingsrapport Offentlig vurderingsrapport kroatisk 29-09-2016

Vis dokumenthistorikk