Isopto Carpine

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Isopto Carpine Augndropar, lausn 20 mg/ ml
 • Skammtar:
 • 20 mg/ ml
 • Lyfjaform:
 • Augndropar, lausn
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Isopto Carpine Augndropar, lausn 20 mg/ml
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 2c182244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Isopto Carpine, 20 mg/ml og 40 mg/ml, augndropar, lausn

pílókarpín hýdróklóríð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Isopto

Carpine og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Isopto

Carpine

Hvernig nota á Isopto

Carpine

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Isopto

Carpine

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Isopto

Carpine og við hverju það er notað

Isopto Carpine inniheldur virka efnið pílókarpín hýdróklóríð.

Isopto Carpine tilheyrir flokki lyfja sem kallast gláku- og ljósopsþrengjandi lyf. Isopto Carpine lækkar

augnþrýsting og dregur ljósopið saman við meðferð á gláku.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2

Áður en byrjað er að nota Isopto Carpine

Ekki má nota Isopto

Carpine

ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni Isopto

Carpine

ef um er að ræða bólgu í lithimnu eða æðahjúp augans.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Isopto Carpine er notað.

Gæta skal sérstakrar varúðar

ef þú hefur fengið sjónulos

ef þú ert ung/-ur og nærsýn/-n

ef þú ert með einhverja skemmd á glæru (hornhimnu) eða annars staðar í auganu

ef þú ert með dökkleit augu gætir þú þurft að nota hærri styrkleika af lyfinu eða nota lyfið oftar

til þess að ná tilætluðum áhrifum. Fáðu ráðleggingar hjá lækni þar sem þetta gæti valdið hættu á

ofskömmtun

ef þú ert að nota önnur lyf. Vinsamlegast lestu einnig kaflann „Notkun annarra lyfja samhliða

Isopto Carpine“

við akstur í myrkri eða við áhættusöm störf við lélega lýsingu, þar sem Isopto Carpine getur

valdið þokusýn og viðkvæmni fyrir ljósi.

Ráðfærðu þig við lækninn:

ef þú ert með kvilla sem hefur áhrif á útflæði augnvökva (vökvinn innan í auganu)

ef þú ert með hjartakvilla

ef þú ert með hækkaðan blóðþrýsting eða lágan blóðþrýsting

ef þú ert með astma

ef þú getur ekki haft þvaglát eða átt erfitt með það

ef þú ert með magasár

ef þú ert með ofvirkan skjaldkirtil

ef þú ert með maga- eða þarmakrampa

ef þú ert með parkinsonsveiki

ef þú hefur nýlega fengið drep í hjarta

þar sem hætta er á að þessi einkenni geti aukist.

Börn

Lyfið á ekki að gefa börnum, því öryggi og verkun Isopto Carpine hjá börnum hefur ekki verið

staðfest.

Notkun annarra lyfja samhliða Isopto Carpine

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Sérstaklega er mikilvægt að þú látir lækninn vita:

ef þú notar bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar til útvortis notkunar, eins og til dæmis

íbúprófen, sem gætu dregið úr verkun Isopto Carpine

ef þú notar beta-adrenvirk lyf, eins og til dæmis atenólól, sem gætu aukið hættuna á

hjartakvillum.

Ef notuð eru fleiri en eitt augnlyf verður að láta að minnsta kosti 5 mínútur líða á milli þess sem lyfin

eru notuð. Augnsmyrsli á að nota síðast.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Ekki má nota Isopto Carpine á meðgöngu eða meðan barn er á brjósti nema læknirinn telji það

nauðsynlegt.

Akstur og notkun véla

Isopto Carpine hefur mikil áhrif á getu til aksturs og notkunar véla. Isopto Carpine getur valdið

þokusýn og viðkvæmni fyrir ljósi. Hvorki má aka né nota vélar fyrr en þessi áhrif eru horfin.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Isopto

Carpine inniheldur benzalkónklóríð

Ef þú notar augnlinsur

Fjarlægja skal augnlinsur (harðar eða mjúkar) fyrir notkun og bíða í a.m.k. 15 mínútur áður en þær eru

settar aftur í augun.

Isopto

Carpine inniheldur benzalkónklóríð, rotvarnarefni, sem getur valdið ertingu í augum og litað

mjúkar augnlinsur. Forðist að lyfið komist í snertingu við mjúkar augnlinsur.

3.

Hvernig nota á Isopto Carpine

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er:

Fullorðnir, þar með talið aldraðir

2 dropar 3 sinnum á sólarhring.

Læknirinn ákveður þann skammt sem hentar þér sérstaklega.

Aðeins má nota Isopto Carpine til að dreypa í augun.

Leiðbeiningar um rétta notkun Isopto Carpine

Ef innsiglishringurinn er laus eftir að tappinn af glasinu hefur verið fjarlægður skal fjarlægja hann áður

en lyfið er notað.

Takið fram Isopto Carpine augndropaglasið.

Þvoið hendurnar og setjist fyrir framan spegil.

Skrúfið tappann af glasinu.

Hvolfið glasinu og haldið því á milli þumalfingurs og löngutangar (mynd 1).

Hallið höfðinu aftur og dragið neðra augnlok augans niður með hreinum fingri þannig að

myndist „vasi“ milli neðra augnloksins og augans. Þarna á að dreypa lyfinu.

Færið dropasprota (dropaskammtarann) augndropaglassins nálægt auganu. Auðveldara getur

verið að nota spegil.

Snertið ekki augað eða augnlokið, svæðið umhverfis augað eða annað yfirborð með dropasprota

glassins. Það gæti mengað augndropana í glasinu.

Kreistið ekki glasið. Glasið er þannig gert að aðeins þarf að þrýsta létt á botn glassins (mynd 2).

Þrýstið létt á botn glassins til þess að losa einn dropa af Isopto Carpine í einu (mynd 3).

Eftir að hafa dreypt Isopto Carpine í augað á að loka auganu og þrýsta létt með fingri á

augnkrókinn við nefið í 2 mínútur (mynd 4). Þetta kemur í veg fyrir að Isopto Carpine berist út

um allan líkamann.

Ef nota á Isopto Carpine í bæði augun á að endurtaka skref 4-10 þegar dreypt er í hitt augað.

Skrúfið síðan tappann þétt á glasið um leið og notkun er lokið.

Ef dropinn lendir ekki í auganu, reynið þá aftur.

Ef notaðir eru aðrir augndropar eða augnsmyrsli, skal láta að minnsta kosti 5 mínútur líða á milli

notkunar hvers lyfs. Augnsmyrsli á að nota síðast.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Skolið allt lyfið úr auganu með volgu vatni. Setjið ekki fleiri dropa í augað fyrr en komið er að næsta

venjulega skammti.

Sé lyfið tekið inn um munn við mistök, hafið samband við lækni.

Einkenni ofskömmtunar geta m.a. verið: höfuðverkur, aukin munnvatnsmyndun, aukin svitamyndun,

yfirlið, hægur hjartsláttur, blóðþrýstingslækkun, krampar í kvið, uppköst, astmi og niðurgangur.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að nota Isopto Carpine

Ef gleymist að nota lyfið skaltu nota það strax og þú manst eftir því. Sé hins vegar komið mjög nálægt

þeim tíma sem nota á næsta skammt skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda

skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Isopto Carpine

Ekki skal hætta notkun lyfsins of snemma, jafnvel þótt einkennin séu horfin. Ef notkun á lyfinu er hætt

of snemma geta einkennin komið aftur.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fram við notkun Isopto Carpine:

Mjög algengar aukaverkanir ( geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 notendum):

Aukaverkanir í auga: þokusýn.

Almennar aukaverkanir: höfuðverkur.

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum):

Aukaverkanir í auga: sjónskerðing, minnkuð sjónskerpa, verkur í auga, óeðlileg sjón, grugg í

vökvanum innan augans (blettir í sjónsviðinu), erting í auga, roði í auga, glerhlaupskvilli.

Almennar aukaverkanir: sundl, ógleði, astmi.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 notendum):

Aukaverkanir í auga: rof á sjónu, blæðing innan í auga, þroti í augnloki, ljósopsminnkun, los á

vökvanum innan augans, glampi, óeðlileg tilfinning í auga, sjónulos.

Almennar aukaverkanir: lungnasjúkdómur.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 notendum):

Almennar aukaverkanir: ofnæmi, kólínvirkt heilkenni.

Að auki hafa eftirtaldar aukaverkanir komið fram eftir markaðssetningu lyfsins og er tíðnin ekki þekkt.

Aukaverkanir í auga: hækkun augnþrýstings, þroti í glæru (hornhimnu).

Almennar aukaverkanir: uppköst.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Isopto Carpine

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og ytri öskjunni á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Fleygið glasinu 4 vikum eftir opnun.

Geymið við lægri hita en 25°C. Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

Ekki má skola lyfjum í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um

hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Isopto Carpine inniheldur

Virka innihaldsefnið er pílókarpín hýdróklóríð

Önnur innihaldsefni eru: benzalkónklóríð (rotvarnarefni), hýprómellósa, bórsýra, natríumsítrat,

natríumhýdroxíð og/eða saltsýra (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

Lýsing á útliti Isopto Carpine og pakkningastærðir

Isopto Carpine er litlaus til fölgul lausn sem fæst í 10 ml plastglasi (DROPTAINER) með skrúftappa.

Markaðsleyfishafi

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Danmörk

Framleiðandi

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgía

Umboð á Íslandi

Vistor hf.

Sími 535 7000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í júní 2017.