Helixate NexGen

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Helixate NexGen
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Helixate NexGen
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Antihemorrhagics,
 • Lækningarsvæði:
 • Hemophilia A
 • Ábendingar:
 • Meðferð og fyrirbyggjandi blæðingar hjá sjúklingum með dreyrasýki A (meðfæddan þáttur VIII-skortur). Þetta undirbúningur inniheldur ekki von Willebrand þáttur og er því ekki fram í von Willebrand er sjúkdómur.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 31

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000276
 • Leyfisdagur:
 • 03-08-2000
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000276
 • Síðasta uppfærsla:
 • 30-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Helixate NexGen 250 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Helixate NexGen 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Helixate NexGen 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Helixate NexGen 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Helixate NexGen 3000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Raðbrigða storkuþáttur VIII (októkóg alfa).

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Helixate NexGen og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Helixate NexGen

Hvernig nota á Helixate NexGen

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Helixate NexGen

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Helixate NexGen og við hverju það er notað

Helixate NexGen inniheldur virka efnið raðbrigða storkuþátt VIII úr mönnum (októkóg alfa).

Helixate NexGen er notað til meðferðar eða varnandi meðferðar við blæðingum hjá fullorðnum,

unglingum og börnum á öllum aldri með dreyrasýki A (meðfæddan skort á storkuþætti VIII).

Lyfið inniheldur ekki von Willebrand storkuþátt og á því ekki að nota við von Willebrandssjúkdómi.

Hettuglasið inniheldur þurrt, hvítt eða gulleitt duft eða duftköku auk vatns fyrir stungulyf sem er notað

til að blanda innihald hettuglassins.

2.

Áður en byrjað er að nota Helixate NexGen

Ekki má nota Helixate NexGen

ef um er að ræða ofnæmi fyrir októkóg alfa eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6)

.

ef þú ert með ofnæmi fyrir músa- eða hamsturspróteinum.

Ef þú ert í vafa um þetta skaltu spyrja lækninn.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Helixate NexGen og leitið ráða hjá lækninum eða

lyfjafræðingi ef:

þú finnur fyrir þyngslum fyrir brjósti, þig svimar, þér líður illa eða það líður yfir þig eða þig

svimar þegar þú stendur upp geta það verið einkenni um mjög sjaldgæf, alvarleg og skyndileg

ofnæmisviðbrögð (svokallað bráðaofnæmi) fyrir lyfinu. Ef þetta kemur fyrir skal strax hætta gjöf

lyfsins og leita ráðlegginga hjá lækni.

ekki tekst að hafa stjórn á blæðingum hjá þér með venjulegum skammti lyfsins. Myndun hemla

(mótefna) er þekktur fylgikvilli sem getur komið fram við meðferð með öllum lyfjum sem

innihalda storkuþátt VIII. Þessi mótefni, sérstaklega í miklu magni, verða til þess að meðferðin

virkar ekki nægilega vel og fylgst verður náið með þér eða barninu þínu með tilliti til myndunar

þessara mótefna. Ef ekki hefur náðst stjórn á blæðingum hjá þér eða barninu með Helixate

NexGen, skaltu tafarlaust láta lækninn vita.

þú hefur einhvern tímann myndað mótefni gegn storkuþætti III og þú skiptir yfir í annað lyf með

storkuþætti VIII, er hætta á að mótefni myndist aftur.

þér hefur verið sagt að þú sért með hjartasjúkdóm eða eigir hjartasjúkdóm á hættu.

nota þarf miðlægan bláæðalegg (CVAD) við gjöf Helixate NexGen. Þú gætir verið í hættu á

fylgikvillum í tengslum við miðlægan bláæðalegg, svo sem staðbundnum sýkingum, bakteríum í

blóði (bakteríudreyra) og myndun blóðtappa í æð (segamyndun) þar sem holleggnum er komið

fyrir.

Verið getur að læknirinn geri próf til að tryggja að sá skammtur af lyfinu sem þú færð nú gefi

nægjanleg gildi af storkuþætti VIII.

Notkun annarra lyfja samhliða Helixate NexGen

Milliverkanir við önnur lyf eru ekki þekktar. Látið lækninn eða lyfjafræðing engu að síður vita um öll

önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Börn og unglingar

Ofantalin varnaðarorð og varúðarreglur eiga við um sjúklinga á öllum aldri, fullorðna og börn.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Engin reynsla er varðandi frjósemi eða af notkun Helixate NexGen á meðgöngu og hjá konum með

barn á brjósti. Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða

hjá lækninum áður en lyfið er notað.

Ólíklegt er að Helixate NexGen hafi áhrif á frjósemi karlkyns eða kvenkyns sjúklinga, þar sem virka

efnið kemur náttúrlega fyrir í líkamanum.

Akstur og notkun véla

Engin áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla hafa sést.

Helixate NexGen inniheldur natríum

Hvert hettuglas inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) og lyfið er því talið nokkurn veginn

„natríumfrítt“.

Skráning

Mælt er með því að í hvert skipti sem þú færð Helixate NexGen séu nafn og lotunúmer lyfsins skráð.

3.

Hvernig nota á Helixate NexGen

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá

lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum.

Meðferð við blæðingu

Læknirinn mun reikna út skammt af lyfinu og hve oft þarf að gefa hann til að þú fáir nægjanlega virkni

storkuþáttar VIII í blóðinu. Hann á alltaf að aðlaga skammta af lyfinu sem gefa á og tíðni lyfjagjafa að

þörfum þínum. Það magn af Helixate NexGen sem á að nota og hve oft á að gefa það fer eftir mörgum

atriðum svo sem:

líkamsþunga þínum

alvarleika dreyrasýkinnar

hvar blæðing er og hve alvarleg hún er

hvort mótefni hafa myndast og hve hár mótefnatítrinn er

því gildi storkuþáttar VIII sem þörf er á.

Komið í veg fyrir blæðingar

Ef þú notar Helixate NexGen til að koma í veg fyrir blæðingar (varnandi meðferð) mun læknirinn

reikna út skammt fyrir þig. Venjulega er hann á bilinu 20 til 40 a.e. af októkóg alfa fyrir hvert kg

líkamsþunga gefinn á 2 til 3 daga fresti. Í sumum tilvikum, sérstaklega hjá ungum sjúklingum, getur

hins vegar þurft að hafa styttra milli lyfjagjafa og gefa stærri skammta.

Rannsóknarstofumælingar

Eindregið er ráðlagt að gerðar séu viðeigandi rannsóknarstofumælingar á plasma með hæfilegu

millibili til að tryggja að náðst hafi nægjanleg gildi storkuþáttar VIII og þeim sé viðhaldið. Sér í lagi

við stórar skurðaðgerðir verður að viðhafa náið eftirlit með uppbótarmeðferð með því að nota

blóðstorknunargreiningu.

Notkun hjá börnum og unglingum

Nota má Helixate NexGen handa börnum á öllum aldri.

Ef ekki er hægt að stöðva blæðingu

Ef gildi storkuþáttar VIII í plasma nær ekki þeim gildum sem til var ætlast eða ef ekki er hægt að

stöðva blæðingu með skömmtum sem að því er virðist eiga að vera nægjanlegir, getur verið að þú hafir

myndað storkuþáttar VIII mótefni. Læknir með þar til bæra reynslu á að athuga þetta.

Ef þig grunar að áhrif af lyfinu séu of mikil eða of lítil skaltu tala við lækninn.

Sjúklingar með mótefni

Ef læknirinn hefur sagt þér að þú hafir myndað mótefni gegn storkuþætti VIII, gætirðu þurft að nota

stærri skammt af lyfinu til að hafa stjórn á blæðingum. Ef þessi skammtur er ekki nægjanlegur til að

hafa stjórn á blæðingum, getur læknirinn íhugað að gefa annað lyf að auki, storkuþáttar VIIa þykkni

eða (virkjað) þykkni prótrombínfléttu.

Læknar með reynslu af umönnun sjúklinga með dreyrasýki A eiga að gefa fyrirmæli um þessa

meðferðarkosti. Talaðu við lækninn ef þú þarft frekari upplýsingar um þetta atriði. Ekki auka

skammtinn af lyfinu sem þú notar til að ná stjórn á blæðingum án samráðs við lækninn.

Tímalengd meðferðar

Læknirinn mun segja þér hve oft og með hve löngu millibili á að gefa lyfið.

Venjulega er uppbótarmeðferð með Helixate NexGen meðferð til lífstíðar.

Hvernig gefa á Helixate NexGen

Lyfið er ætlað til inndælingar í bláæð á 2 til 5 mínútum, eftir heildarrúmmáli sem gefa á og því sem

þægilegast er fyrir sjúklinginn og á að nota það innan 3 klukkustunda eftir að lausnin er blönduð.

Hvernig á að undirbúa Helixate NexGen fyrir gjöf lyfsins

Notið aðeins þann búnað sem fylgir hverri pakkningu af lyfinu. Hafið samband við lækninn ef ekki er

hægt að nota hann. Sé einhver hluti pakkningarinnar rofinn eða skemmdur skal ekki nota hana.

Nauðsynlegt er að sía blandaða lausn fyrir gjöf til að fjarlægja hugsanlegar agnir úr lausninni. Lausnin

er síuð með því að nota Mix2Vial millistykkið.

Ekki má blanda lyfinu við aðrar innrennslislausnir. Ekki má nota lausnir sem hafa sýnilegar agnir eða

eru skýjaðar. Fylgið nákvæmlega leiðbeiningum sem læknirinn hefur gefið og ítarlegum

leiðbeiningum um blöndun og lyfjagjöf aftast í þessum fylgiseðli.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ekki hefur verið greint frá neinum tilvikum ofskömmtunar raðbrigða storkuþáttar VIII.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um hefur verið notaður af Helixate NexGen skal hafa samband við

lækninn.

Ef gleymist að nota Helixate NexGen

Notið næsta skammt strax og haldið síðan áfram með lyfjagjafir með jöfnu millibili eins og

læknirinn hefur ráðlagt.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Helixate NexGen

Ekki á að hætta notkun Helixate NexGen án samráðs við lækninn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegustu aukaverkanirnar eru ofnæmisviðbrögð eða bráðaofnæmilost (mjög sjaldgæf

aukaverkun).

Komi fram ofnæmi eða ofnæmislost á að hætta inndælingu/innrennsli samstundis. Vinsamlegast

hafið strax samband við lækni.

Mjög algengt (hjá fleiri en 1 af hverjum 10 sjúklingum) er að mótefni (sjá kafla 2) myndist hjá börnum

sem ekki hafa áður fengið meðferð með lyfjum sem innihalda storkuþátt VIII, hins vegar er þetta

sjaldgæft (hjá færri en 1 af hverjum 100 sjúklingum) hjá sjúklingum sem hafa áður fengið meðferð

með storkuþætti VIII (fleiri en 150 meðferðardagar). Ef þetta gerist, gæti lyfið þitt eða barnsins hætt

að virka sem skyldi og þú eða barnið þitt gætuð fengið viðvarandi blæðingu. Ef þetta gerist skaltu

strax hafa samband við lækninn.

Heildarlisti yfir hugsanlegar aukaverkanir:

Algengar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum):

útbrot/kláðaútbrot

staðbundin viðbrögð þar sem stungið var (t.d. brunatilfinning, tímabundinn roði)

Mjög sjaldgæfar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 notendum):

ofnæmisviðbrögð, þar með talin alvarleg, skyndileg ofnæmisviðbrögð (sem geta meðal annars

verið ofsakláði, ógleði, útbreiddur ofsakláði, ofsabjúgur, kuldahrollur, andlitsroði, höfuðverkur,

svefndrungi, más eða öndunarerfiðleikar, óróleiki, hraðtaktur, náladofi, eða ofnæmislost, t.d.

þyngsli fyrir brjósti/almenn vanlíðunartilfinning, svimi, ógleði og væg lækkun blóðþrýstings

sem lýsir sér sem svimi þegar staðið er upp).

hiti

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

truflað bragðskyn (skrítið bragð)

Ef þú finnur fyrir eftirfarandi einkennum við inndælingu/innrennsli:

þyngslum fyrir brjósti/ almennri vanlíðunartilfinningu

svima

vægum lágþrýstingi (lítillega lækkaður blóðþrýstingur sem lýsir sér sem svimi þegar staðið er

upp)

ógleði

Þetta geta verið fyrstu merki um ofnæmi og ofnæmislost.

Komi fram ofnæmi eða ofnæmislost á að hætta inndælingu/innrennsli samstundis. Hafið strax

samband við lækninn.

Ofnæmisviðbrögð

Í klínískum rannsóknum myndaði enginn sjúklingur mótefnatítra sem hafa læknisfræðilega þýðingu

gegn þeim votti af músa- og hamsturspróteinum sem er í lyfinu. Ofnæmi er hugsanlegt fyrir einhverju

af efnunum í lyfinu, t.d votti af músa- og hamsturspróteinum til staðar hjá vissum sjúklingum sem fyrir

eru í hættu.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í

þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í

hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Helixate NexGen

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa. Geymið hettuglösin í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geyma má lyfið við stofuhita ef geymt í ytri umbúðum (að 25°C), fram að fyrningardagsetningu sem

kemur fram á merkimiðanum, í eitt skipti í allt að 12 mánuði. Í því tilviki fyrnist lyfið í lok þessa

12 mánaða tímabils nema fyrningardagsetning hettuglassins sé fyrr en þá gildir hún.

Nýja fyrningardagsetningu skal skrá á öskjuna.

Geymið lausnina ekki í kæli eftir blöndun. Nota verður tilbúna lausn innan 3 klst. Aðeins til nota í eitt

skipti. Allri afgangslausn skal fargað.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki nota lyfið ef þú sérð einhverjar agnir í lausninni eða ef hún er ekki tær.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Helixate NexGen inniheldur

Stungulyfsstofn

Virka innihaldsefnið er storkuþáttur VIII úr mönnum (októkóg alfa), framleiddur með raðbrigða

DNA tækni. Hvert hettuglas af Helixate NexGen inniheldur að lágmarki 250, 500, 1000, 2000

eða 3000 a.e. af októkóg alfa.

Önnur innihaldsefni eru glýsín, natríumklóríð, kalsíumklóríð, histidín, pólýsorbat 80 og sykur

(sjá niðurlag 2. kafla).

Leysir

Vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Helixate NexGen og pakkningastærðir

Helixate NexGen er stungulyfsstofn og leysir, stungulyfsstofninn er þurrt, hvítt eða lítið eitt gulleitt

duft eða kaka. Eftir blöndun er lausnin tær. Hjálpartæki fyrir blöndun og lyfjagjöf fylgja hverri

pakkningu lyfsins.

Markaðsleyfishafi

Bayer AG

51368 Leverkusen

Þýskaland

Framleiðandi

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI)

Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

CSL Behring N.V.

Tél/Tel: +32-(0)15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

България

Novimed Ltd.

Teл. + 359 2 850 86 17

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring N.V.

Tél/Tel: +32-(0)15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring KFT

Tel: +36-1-213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tlf: +46-(0)8-54496670

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: +31-(0) 85 111 96 00

Eesti

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46-(0)8-54496670

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ,

Τηλ:

+30-210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43-(0)1-80101-2463

España

CSL Behring, S. A.

Tel: +34 93 367 1870

Polska

CSL Behring sp. z o.o.

Tel. +48 22 213 22 65

France

CSL Behring S.A.

Tél: +33-(0)1-53585400

Portugal

CSL Behring, Lda.

Tel. +351-21-7826230

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 (1) 631-1833

România

Prisum International Trading srl

Tel. +40 21 322 01 71

Ireland

CSL Behring UK Limited

Tel: +44(0)1444 447405

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

CSL Behring AB

Simi: +46-(0)8-54496670

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39-02-34964200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46-(0)8-54496670

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ,

Τηλ:

+30-210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46-(0)8-54496670

Latvija

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

United Kingdom

CSL Behring UK Limited

Tel: +44(0)1444 447405

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Ítarlegar leiðbeiningar um blöndun og gjöf Helixate NexGen með Mix2Vial millistykkinu:

Þvoið hendur vandlega með sápu og volgu vatni.

Vermið bæði órofnu hettuglösin í lófunum að þægilegu hitastigi (ekki yfir 37°C).

Gangið úr skugga um að innsigli á lyfinu og leysinum séu fjarlægð og tapparnir hreinsaðir með

sótthreinsandi lausn og leyft að þorna áður en Mix2Vial pakkningin er opnuð.

Opnið Mix2Vial pakkninguna með því að fletta af lokinu. Ekki skal taka

Mix2Vial úr þynnupakkningunni!

Setjið hettuglasið með leysinum á sléttan, hreinan flöt og haldið

hettuglasinu þéttingsfast. Takið Mix2Vial í þynnupakkningunni og ýtið

pinnanum á bláa millistykkinu beint í gegnum tappann á hettuglasinu með

leysinum.

Fjarlægið þynnupakkninguna varlega af Mix2Vial settinu með því að halda

um brúnina og toga lóðrétt upp. Gangið úr skugga um að einungis

umbúðirnar séu losaðar og ekki Mix2Vial settið.

Setjið hettuglasið með lyfinu á sléttan og stöðugan flöt, Hvolfið

hettuglasinu með leysinum með Mix2Vial settinu áföstu og þrýstið

pinnanum á enda glæra millistykkisins beint í gegnum tappa hettuglassins

með lyfinu. Leysirinn rennur sjálfkrafa í hettuglasið með lyfinu.

Grípið með annarri hendinni um Mix2Vial settið, þeim megin sem lyfið er

og grípið með hinni hendinni þeim megin sem leysirinn er og skrúfið settið

rangsælis varlega í sundur. Fleygið hettuglasinu með leysinum ásamt bláa

áfasta Mix2Vial millistykkinu.

Þyrlið hettuglasinu með lyfinu með áfasta glæra millistykkinu varlega þar til

efnið er að fullu uppleyst. Ekki hrista hettuglasið. Skoðið lausnina með tilliti

til agna og mislitunar fyrir lyfjagjöf. Ekki má nota lausnir sem innihalda

sjáanlegar agnir eða eru ekki tærar.

Dragið loft í tóma, sæfða sprautu. Hettuglasinu með lyfinu er haldið uppréttu

og sprautan tengd við Mix2Vial með Luer Lock tengi með því að skrúfa

réttsælis.

Sprautið lofti inn í hettuglasið með lyfinu.

Snúið búnaðinum á hvolf meðan stimpli sprautunnar er haldið niðri og

dragið lausnina upp í sprautuna með því að draga stimpilinn hægt til baka.

Þegar lausnin hefur verið færð upp í sprautuna, grípið þéttingsfast um hólk

sprautunnar (stimpill sprautunnar vísar niður) og losið glæra Mix2Vial

millistykkið af sprautunni með því að skrúfa rangsælis. Haldið sprautunni

uppréttri og þrýstið á stimpilinn þangað til allt loft hefur verið losað úr

sprautunni.

Setjið stasa á upphandlegg.

Ákveðið hvar dæla á lyfinu og sótthreinsið svæðið með sprittklút.

Stingið á bláæðina og festið bláæðarástungusettið með plástri.

Látið blóðið renna tilbaka í átt að opna endanum á bláæðarástungusettinu og festið svo

sprautuna með lausninni. Tryggið að ekkert blóð fari upp sprautuna.

Fjarlægið stasann.

Dælið lyfinu í bláæðina á 2 til 5 mínútum og fylgist með stöðu nálarinnar. Hraði inndælingar fer

eftir því hvað er þægilegast fyrir þig og á ekki að vera meiri en 2 ml/mín.

Ef gefa þarf annan skammt af lyfinu á að nota aðra sprautu með lyfi sem hefur verið blandað

eins og lýst er hér að framan.

Ef ekki er þörf á öðrum skammti skal fjarlægja bláæðarástungusettið og sprautuna. Haldið

þurrku þétt á stungustað á útréttum handlegg í u.þ.b. 2 mínútur. Setjið að lokum litlar

þrýstiumbúðir yfir stungustaðinn og plástur ef þörf krefur.