Bonviva

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Bonviva
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Bonviva
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • tékkneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Léky na léčbu nemocí kostí
 • Lækningarsvæði:
 • Osteoporóza, postmenopauzální
 • Ábendingar:
 • Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5. Snížení rizika vertebrálních zlomenin byla prokázána, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 25

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Autorizovaný
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000501
 • Leyfisdagur:
 • 23-02-2004
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000501
 • Síðasta uppfærsla:
 • 10-05-2020

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/232904/2016

EMEA/H/C/000502

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Bonviva

acidum ibandronicum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Bonviva. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Bonviva.

Co je Bonviva?

Bonviva je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku kyselinu ibandronovou. Je k dispozici ve

formě tablet (150 mg) a ve formě injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (3 mg).

K čemu se přípravek Bonviva používá?

Přípravek Bonviva se používá k léčbě osteoporózy (onemocnění, které způsobuje křehkost kostí) u žen

po menopauze, u kterých existuje zvýšené riziko výskytu fraktur kostí (zlomenin). Studie prokázaly

jeho účinek spočívající ve snížení rizika zlomenin páteře, jeho vliv na riziko zlomenin krčku stehenní

kosti (horní části stehenní kosti) však nebyl prokázán.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Bonviva používá?

Přípravek Bonviva může být podáván ve formě tablety, nebo injekce do žíly. Při užívání přípravku ve

formě tablety se podává jedna tableta za měsíc, pokud možno každý měsíc ve stejný den. Tableta by

se měla užívat nalačno po celonočním půstu, jednu hodinu před podáním jakéhokoli jídla či pití s

výjimkou vody, přičemž je nutné ji zapít plnou sklenicí čisté vody. (V oblastech s tvrdou vodou, kde

voda z kohoutku obsahuje velké množství rozpuštěného vápníku, lze použít balenou vodu s nízkým

obsahem minerálů.) Po dobu jedné hodiny po užití tablety by si pacient neměl lehnout. Při užívání

přípravku formou injekce se podává dávka 3 mg každé tři měsíce. Pacientkám, které užívají přípravek

Bonviva, by rovněž měly být podávány doplňky vitaminu D a vápníku, pokud jich nezískávají dostatek

z běžné stravy.

Bonviva

EMA/232904/2016

strana 2/3

Jak přípravek Bonviva působí?

K osteoporóze dochází tehdy, pokud nedorůstá dostatečné množství nové kosti, která by nahradila

přirozeně odbourávanou kostní tkáň. Kosti se postupně stávají tenčími a křehčími a zvyšuje se

pravděpodobnost jejich zlomení. Osteoporóza je běžnější u žen po menopauze, kdy klesají hladiny

ženského hormonu estrogenu, jelikož estrogen pomáhá udržovat kosti zdravé.

Léčivá látka v přípravku Bonviva, kyselina ibandronová, je bisfosfonát. Zamezuje působení osteoklastů,

což jsou buňky, které se podílejí na odbourávání kostní tkáně. Blokováním působení těchto buněk

přípravek snižuje úbytek kostní tkáně.

Jak byl přípravek Bonviva zkoumán?

Přípravek Bonviva byl zkoumán ve třech hlavních studiích, do kterých byly zařazeny ženy

s osteoporózou. První studie srovnávala přípravek Bonviva ve formě 2,5mg tablet podávaný jednou

denně s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) u téměř 3 000 žen. Zkoumala, kolik nových

zlomenin páteře bylo u pacientek zaznamenáno během tří let. Další dvě studie srovnávaly 150mg

tablety podávané jednou měsíčně (u 1 609 pacientek) a injekce (u 1 395 pacientek) s 2,5mg tabletami

podávanými jednou denně. Tyto studie zkoumaly změnu v hustotě kostní tkáně páteře a kyčle po dobu

dvou let.

2,5mg tablety podávané jednou denně, které byly použity ve studiích, již nejsou povoleny.

Jaký přínos přípravku Bonviva byl prokázán v průběhu studií?

V první studii léčba přípravkem Bonviva ve formě 2,5mg tablet při podání jedné tablety denně snížila

riziko nových zlomenin páteře v porovnání s placebem o 62 %. Další dvě studie prokázaly, že 150mg

tablety podávané jednou měsíčně a injekce byly v rámci zvyšování hustoty kostní tkáně páteře a kyčle

účinnější než 2,5mg tablety podávané jednou denně. Za období dvou let se hustota kostní tkáně páteře

zvýšila o 7 % při podávání tablet jednou měsíčně a o 6 % při aplikaci injekcí, zatímco při podávání

tablet jednou denně bylo dosaženo jejího zvýšení o 5 %. Pokud jde o hustotu kostní tkáně kyčle,

podáváním tablet jednou měsíčně došlo k jejímu zvýšení o 4 % a injekčním podáváním o 3 %, přičemž

při podávání tablet jednou denně činilo toto zvýšení 2 %.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Bonviva?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Bonviva (zaznamenanými u 1 až 10 pacientek ze 100) jsou

artralgie (bolest kloubů) a příznaky podobné chřipce. Nejzávažnějšími nežádoucími účinky přípravku

Bonviva jsou anafylaktická reakce (závažná alergická reakce), neobvyklé zlomeniny stehenní kosti,

osteonekróza čelisti (poškození kostí čelisti, které může vést k bolesti, vředům v ústech nebo uvolnění

zubů), gatrointestinální podráždění (podráždění žaludku a střev) a zánět oka. Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Bonviva je uveden v příbalové informaci.

Přípravek nesmějí užívat pacientky s hypokalcemií (nízkou hladinou vápníku v krvi). Přípravek ve formě

tablet nesmějí užívat pacientky, u kterých se vyskytují abnormality funkce jícnu nebo které nemohou

stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu alespoň jedné hodiny. Úplný seznam omezení

v souvislosti s přípravkem Bonviva je uveden v příbalové informaci.

Bonviva

EMA/232904/2016

strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Bonviva schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Bonviva převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu

bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Bonviva?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Bonviva byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Bonviva

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Společnost, která přípravek Bonviva dodává na trh, navíc poskytne informační kartu pro pacienty,

kterým je přípravek Bonviva podáván ve formě infuze, s informacemi o riziku osteonekrózy čelisti

a s pokynem, aby se obrátili na svého lékaře, pokud se u nich objeví příznaky tohoto onemocnění.

Další informace o přípravku Bonviva

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Bonviva platné v celé Evropské unii dne

23. února 2004.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Bonviva je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Bonviva naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2016.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

PŘÍLOHA

I

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Bonviva 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg acidum ibandronicum (jako natrii ibandronas

monohydricus).

Pomocné látky se známým účinkem:

Obsahuje 154,6 mg laktózy (odpovídající 162,75 mg monohydrátu laktózy).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Bílé až bělavé potahované tablety oválného tvaru označené „BNVA“ na jedné straně a „150“ na druhé

straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).

Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru

nebyla stanovena.

4.2

Dávkování a

způsob

podání

Dávkování

Doporučená dávka je jedna 150 mg potahovaná tableta jednou měsíčně. Tableta by měla být užita

každý měsíc ve stejný kalendářní den.

Přípravek Bonviva by měl být užíván po celonočním lačnění (alespoň 6 hodin) a 1 hodinu před prvním

denním jídlem nebo nápojem (jiným než voda) (viz bod 4.5) nebo jakýmkoli dalším léčivým

přípravkem nebo doplňkem (včetně vápníku).

Pokud dojde k vynechání dávky, musí být pacient poučen tak, aby poté, co si na dávku vzpomene, užil

další den ráno jednu tabletu přípravku Bonviva 150 mg, jestliže plánovaný čas užití následující dávky

nenastane dříve než za 7 dní. Nadále by se pacient měl opět vrátit k plánovanému užívání jedné dávky

měsíčně v původně vybraný den.

V případě, že by k užití následující dávky mělo dojít dříve než za 7 dní od užití opomenuté dávky,

pacient vyčká do dne užití nové dávky a pak pokračuje v užívání jedné tablety měsíčně podle

původního plánu.

Pacienti by neměli užít dvě tablety v průběhu jednoho týdne.

Pacienti by měli dostávat doplňky vápníku a/nebo vitamínu D v případě, že jejich příjem potravou

není dostatečný (viz bod 4.4 a 4.5).

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování

v léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku

Bonviva u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

Zvláštní skupiny

pacientů

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin

Podávání přípravku Bonviva se pro nedostatečné klinické zkušenosti nedoporučuje u pacientů s

clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz body 4.4 a 5.2).

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin, kdy clearance kreatininu je 30 ml/min

nebo více, není nutné upravovat dávku.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater

Úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Starší populace (>65 let)

Žádná úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Přípravek Bonviva nemá u dětí mladších 18 let příslušné užití, proto nebyl přípravek Bonviva u této

populace studován (viz body 5.1 a 5.2).

Způsob podání

Perorální podání.

Tablety je nutno polykat celé a zapít sklenicí vody (180 až 240 ml), pacient přitom musí sedět

nebo stát ve vzpřímené poloze. Voda s vysokou koncentrací vápníku se nemá používat. Pokud

jsou obavy ohledně možných vysokých hladin vápníku v kohoutkové vodě (tvrdá voda),

doporučuje se použít balenou vodu s nízkým obsahem minerálů.

Po dobu 1 hodiny po požití přípravku Bonviva pacienti nesmějí ulehnout.

Přípravek Bonviva lze zapíjet pouze vodou.

Pacienti nemají tabletu žvýkat nebo nechat rozpustit v ústech z důvodu rizika vzniku vředů

v orofaryngeální oblasti.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na ibandronovou kyselinu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě

Hypokalcemie

Abnormality jícnu, které vedou k opožďování jeho vyprazdňování, jako např. striktura nebo

achalázie

Neschopnost stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu alespoň 60 minut

4.4

Zvláštní

upozornění

a

opatření

pro použití

Hypokalcemie

Před zahájením léčby přípravkem Bonviva musí být upravena přítomná hypokalcemie. Stejně účinně

by měly být léčeny jiné poruchy kostního a minerálního metabolismu. U všech pacientů je důležitý

dostatečný příjem vápníku a vitamínu D.

Gastrointestinální podráždění

Perorálně podané bisfosfonáty mohou způsobit lokální podráždění sliznice horního GIT. Vzhledem

k těmto možným iritačním účinkům a potenciálu pro zhoršení již existujícího onemocnění je třeba při

podávání přípravku Bonviva pacientům s aktivními problémy horního GIT (např. známý Barrettův

jícen, dysfagie, další nemoci jícnu, gastritida, duodenitida nebo vředy) věnovat zvláštní pozornost.

U pacientů užívajících perorálně bisfosfonáty byly zaznamenány nežádoucí účinky, jako např.

esofagitida, jícnové vředy a jícnové eroze, v některých případech závažné a vyžadující hospitalizaci,

vzácně s krvácením nebo následované strikturou jícnu nebo perforací. Riziko závažných nežádoucích

účinků na jícen se zdá vyšší u pacientů, kteří nepostupují přesně podle dávkovacích instrukcí a/nebo

kteří i po rozvinutí příznaků, které poukazují na onemocnění jícnu, pokračují v užívání perorálních

bisfosfonátů. Pacienti by měli dávkovacím instrukcím věnovat zvláštní pozornost a měli by být

schopni podle nich postupovat (viz bod 4.2).

Lékař by měl aktivně pátrat po všech příznacích, které by mohly ukazovat na možnou reakci jícnu, a

pacienti by měli být poučeni, aby léčbu přípravkem Bonviva přerušili a upozornili lékaře, jakmile se u

nich rozvine dysfagie, odynofagie, retrosternální bolest nebo zhoršení příp. objevení pálení žáhy.

Ačkoliv nebylo v kontrolovaných klinických studiích pozorováno žádné zvýšené riziko, při perorálním

podávání bisfosfonátu byly po uvedení přípravku na trh zaznamenány žaludeční a duodenální vředy,

v některých případech závažné a s komplikacemi.

Vzhledem k tomu, že podráždění gastrointestinálního traktu mohou kromě bifosfonátů způsobit také

nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDS), je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jejich

současném užívání.

Osteonekróza čelisti

Osteonekróza čelisti byla velmi vzácně hlášena v poregistračním sledování u pacientů s osteoporózou

léčených přípravkem Bonviva (viz bod 4.8).

U pacientů s nezahojenými otevřenými lézemi měkkých tkání dutiny ústní má být zahájení léčby nebo

nového cyklu léčby odloženo.

U pacientů se souběžnými rizikovými faktory se před léčbou přípravkem Bonviva doporučuje zubní

vyšetření s případným preventivním ošetřením a zhodnocení přínosů a rizik pro daného pacienta.

Při hodnocení rizika vzniku osteonekrózy čelisti u daného pacienta mají být zohledněny následující

rizikové faktory:

účinnost léčivého přípravku, který inhibuje kostní resorpci (vyšší riziko u vysoce účinných

přípravků), cesta podání (vyšší riziko pro parenterální podání) a kumulativní dávka

bisfosfonátů

nádorové onemocnění, komorbidity (např. anémie, koagulopatie, infekce), kouření

souběžná léčba: kortikosteroidy, chemoterapie, inhibitory angiogeneze, radioterapie hlavy a

krku

nedostatečná ústní hygiena, periodontální onemocnění, špatně padnoucí zubní protéza,

předchozí zubní onemocnění, invazivní stomatochirurgické zákroky např. trhání zubů.

Lékař má všem pacientům doporučit správnou ústní hygienu, pravidelné zubní prohlídky a okamžité

hlášení jakýchkoliv příznaků v ústní dutině, jako je kývání zubů, bolest nebo otok nebo nehojící se

rány nebo výtok během léčby přípravkem Bonviva. Během léčby mají být invazivní

stomatochirurgické zákroky prováděny pouze po pečlivém zvážení a mají být prováděny s časovým

odstupem od podání přípravku Bonviva.

Plán léčby pacientů s osteonekrózou čelisti má být vytvořen v těsné spolupráci mezi ošetřujícím

lékařem a stomatologem nebo zubním chirurgem s odbornou znalostí osteonekrózy čelisti. Je-li to

možné, má být zváženo dočasné vysazení přípravku Bonviva, dokud se stav nevyřeší a dokud nedojde

ke zmírnění souvisejících rizikových faktorů.

Osteonekróza zevního zvukovodu

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza zevního zvukovodu, zejména při

dlouhodobém podávání. Mezi možné rizikové faktory osteonekrózy zevního zvukovodu patří

používání steroidů a chemoterapie a/nebo lokální rizikové faktory, jako například infekce nebo

trauma. Možnost vzniku osteonekrózy zevního zvukovodu je třeba zvážit u pacientů léčených

bisfosfonáty, kteří mají ušní symptomy včetně chronických infekcí ucha.

Atypické zlomeniny femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé

zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až

do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu

nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle,

často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé

nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), a to týdny až měsíce

před manifestací kompletní zlomeniny kosti stehenní. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je

nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i

kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých

je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení

léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit z hlediska možné

neúplné zlomeniny femuru.

Renální poškození

Pro nedostatek klinických zkušeností není přípravek Bonviva doporučován u pacientů s hodnotami

clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 5.2).

Intolerance galaktózy

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti trpící vzácnými dědičnými problémy intolerance

galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo při malabsorpci glukózy-galaktózy by neměli tento

přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými

léčivými

přípravky

a jiné formy interakce

Interakce mezi

léčivými

přípravky

a potravinami

Biologická dostupnost perorálně podané kyseliny ibandronové je obecně v přítomnosti potravy

snížena. V souladu s nálezy ze studií na zvířatech interferují s absorpcí přípravku Bonviva zvláště

výrobky obsahující vápník, včetně mléka, a jiné polyvalentní kationty (jako jsou hliník, hořčík,

železo). Pacienti by tedy měli před požitím přípravku Bonviva dodržet celonoční lačnění (alespoň 6

hodin) a neměli by přijímat potravu další hodinu po požití přípravku Bonviva (viz bod 4.2).

Interakce s jinými

léčivými

přípravky

Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidské

jaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že u potkanů neindukuje jaterní systém cytochromu P450

(viz bod 5.2). Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci.

Přípravky s vápníkem, antacida a některé perorální léčivé přípravky obsahující polyvalentní kationty

Přípravky s vápníkem, antacida a některé perorální léčivé přípravky obsahující polyvalentní kationty

(jako jsou hliník, hořčík, železo) pravděpodobně interferují s absorpcí přípravku Bonviva. Pacienti by

tedy neměli užít jiný perorální léčivý přípravek alespoň 6 hodin před a 1 hodinu po požití přípravku

Bonviva.

Kyselina acetylsalicylová a NSAIDs

Vzhledem k tomu, že podání kyseliny acetylsalicylové, nesteroidních protizánětlivých léčivých

přípravků (NSAIDs) a bisfosfonátů je spojeno s gastrointestinálním podrážděním, je třeba při

souběžném podání dbát zvýšené opatrnosti (viz bod 4.4).

H2 blokátory nebo inhibitory protonové pumpy

Při porovnávání měsíčního a denního dávkovacího režimu u více než 1500 pacientek zahrnutých do

studie BM16549 bylo zjištěno, že po jednom roce 14 % z nich užívá blokátory histaminu (H2) nebo

inhibitory protonové pumpy a po dvou letech užívá tyto léky 18 % pacientek. V této skupině pacientek

byly účinky přípravku Bonviva na horní část gastrointestinálního traktu při podávání dávky 150 mg

jednou měsíčně podobné jako u pacientek léčených kyselinu ibandronovou v dávce 2,5 mg jednou

denně.

U zdravých mužů-dobrovolníků a u postmenopauzálních žen vedlo intravenózní podání ranitidinu ke

zvýšení biologické dostupnosti kyseliny ibandronové zhruba o 20 %, pravděpodobně v důsledku

snížené kyselosti žaludku. Protože však toto zvýšení je v mezích normální variability biologické

dostupnosti kyseliny ibandronové, není při podání přípravku Bonviva současně s H2 blokátory nebo

jinými léčivými látkami zvyšujícími pH žaludku nutná úprava dávky.

4.6

Fertilita,

těhotenství

a kojení

Těhotenství

Přípravek Bonviva je určen pouze pro ženy v postmenopauze a nesmí ho užívat ženy ve fertilním

věku.

Neexistují dostatečné údaje o užívání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech

prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Přípravek Bonviva nemá být podáván během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaci

prokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce.

Přípravek Bonviva nemá být podáván během kojení.

Fertilita

Údaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích

s perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenózním

podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod

5.3).

4.7

Účinky

na schopnost

řídit

a obsluhovat stroje

Na základě farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlášených nežádoucích účinků lze

předpokládat, že přípravek Bonviva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí

účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejzávažnější hlášené nežádoucí účinky jsou anafylaktická reakce/šok, atypické zlomeniny femuru,

osteonekróza čelisti, gastrointestinální podráždění, zánět oka (viz odstavec „Popis vybraných

nežádoucích účinků“ a bod 4.4).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou artralgie a příznaky podobné chřipce. Tyto příznaky jsou

obvyklé ve spojitosti s podáním první dávky, obecně mají krátké trvání, jsou mírné nebo středně

závažné intenzity a obvykle odezní během pokračující léčby bez potřeby zvláštních opatření (viz bod

“Onemocnění podobné chřipce“).

Shrnutí nežádoucích účinků do tabulky

V tabulce 1 je uveden úplný seznam známých nežádoucích účinků. Bezpečnost perorální léčby

kyselinou ibandronovou v dávce 2,5 mg denně byla hodnocena u 1251 pacientů léčených ve 4

placebem kontrolovaných klinických studiích, z nichž většina pacientů pocházela z klíčové tříleté

studie se zlomeninami (MF4411).

Ve dvouleté studii u postmenopauzálních žen s osteoporózou (BM 16549) byla celková bezpečnost

přípravku Bonviva 150 mg podávaného jednou měsíčně podobná jako u podávání kyseliny

ibandronové v dávce 2,5 mg denně. Celkový podíl pacientů, u kterých se vyskytl nežádoucí účinek,

byl 22,7 % pro přípravek Bonviva 150 mg podávaný jednou měsíčně po jednom roce a 25,0 % po

dvou letech. Většina případů nevedla k ukončení léčby.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů dle databáze MedDRA a četnosti

výskytu. Četnosti výskytu jsou definovány podle následujících konvencí: velmi časté (

1/10), časté

1/100 až <1/10), méně časté (

1/1000 až <1/100), vzácné (

1/10000 až <1/1000), velmi vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé skupiny četností jsou

nežádoucí účinky uvedeny v pořadí dle klesající závažnosti.

Tabulka 1:

Nežádoucí účinky, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených přípravkem

Bonviva 150 mg jednou měsíčně nebo kyselinou ibandronovou 2,5 mg denně ve fázi III

studií BM16549 a MF4411 a po uvedení přípravku na trh.

Třída

orgánových

systémů

Časté

Méně

časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy

imunitního

systému

Exacerbace astmatu

Reakce

přecitlivělosti

Anafylaktická

reakce/šok

*†

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Závratě

Poruchy oka

Zánět oka*

Gastrointestinální

poruchy*

Esofagitida,

gastritida,

gastroezofageální

refluxní choroba,

dyspepsie, průjem,

bolest břicha,

nauzea

Esofagitida včetně

esofageálních

ulcerací nebo

striktur a dysfagie,

zvracení, flatulence

Duodenitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Angioedém, otok

obličeje,

kopřivka

Stevens-

Johnsonův

syndrom†,

erythema

multiforme†,

bulózní

dermatitida†

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Artralgie, myalgie,

muskuloskeletální

bolest, svalové

křeče,

muskuloskeletální

ztuhlost

Bolest zad

Atypické

subtrochanterické

a diafyzární

zlomeniny

femuru

Osteonekróza

čelisti*

Osteonekróza

zevního

zvukovodu

(skupinový

nežádoucí

účinek

bisfosfonátů)

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Onemocnění

podobné chřipce*

Únava

*Viz další informace níže

†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Popis vybraných nežádoucích účinků

Gastrointestinální nežádoucí

účinky

Skupině pacientů s onemocněním postihujícím gastrointestinální trakt v anamnéze včetně pacientů

s peptickým vředem bez krvácení nebo hospitalizace v poslední době a včetně pacientů s dyspepsií

nebo refluxem, kterým byla aplikována příslušná medikace, byl v rámci klinické studie podáván léčivý

přípravek jednou měsíčně. U těchto pacientů nebyl nalezen žádný rozdíl v incidenci nežádoucích

účinků postihujících horní část gastrointestinálního traktu při léčebném režimu s dávkami 150 mg

jednou měsíčně oproti dávkovacímu režimu s 2,5 mg jednou denně.

Onemocnění

podobné

chřipce

Hlášené příznaky chřipkového typu v akutní fázi nebo symptomy zahrnovaly bolest svalů, bolest

kloubů, horečku, třesavku, únavu, nevolnost, ztrátu chuti k jídlu nebo bolest kostí.

Osteonekróza

čelisti

Byly hlášeny případy osteonekrózy čelisti převážně u pacientů s nádorovým onemocněním léčených

přípravky, které inhibují kostní resorpci, jako je kyselina ibandronová (viz bod 4.4). Byly hlášeny

případy osteonekrózy čelisti v poregistračním sledování pro kyselinu ibandronovou.

Zánět

oka

Při podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida,

episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání

kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

Anafylaktická reakce/šok

U pacientů léčených kyselinou ibandronovou v intravenózní formě byly hlášeny případy anafylaktické

reakce/šoku včetně příhod končících úmrtím.

Hlášení

podezření

na nežádoucí

účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Neexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování přípravkem Bonviva.

Na základě známých vlastností této terapeutické skupiny může perorální předávkování vyvolat

nežádoucí reakce v oblasti horní části trávicí soustavy (např. pocit nevolnosti, dyspepsii, ezofagitidu,

gastritidu nebo vznik vředu) nebo hypokalcemii. K vyvázání přípravku Bonviva by mělo být podáno

mléko nebo antacida a měla by být zahájena symptomatická léčba všech nežádoucích reakcí.

Vzhledem k riziku podráždění jícnu by nemělo být vyvoláváno zvracení a pacient by měl zůstat ve

vzpřímené poloze.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčivé přípravky ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty,

ATC kód: M05BA06

Mechanismus

účinku

Kyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny aminobisfosfonátů, působí

selektivně na kostní tkáň a specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní

novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové vede k postupnému

přibývání kostní hmoty a snížení výskytu zlomenin potlačením zvýšeného kostního obratu do

premenopauzálních hodnot u žen po menopauze.

Farmakodynamické

účinky

Farmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech

provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové úbytku kostní hmoty experimentálně

navozenému porušením funkce gonád, podáním retinoidů, přítomností nádorů nebo extraktů z nádorů.

Endogenní kostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke

zvýšení podílu normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů.

U rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani

v dávkách 5 000krát vyšších než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy.

Dlouhodobé každodenní podávání i podávání po určitých časových intervalech (s dlouhotrvajícím

obdobím bez aplikace přípravku) u potkanů, psů a opic vedlo k tvorbě nové kostní hmoty se

zachovanou normální kvalitou a udrželo nebo zvýšilo mechanickou pevnost, a to dokonce v dávkách

toxického rozsahu. U pacientů, kterým byl přípravek Bonviva podáván, byla v klinické studii

(MF 4411) potvrzena účinnost podávání kyseliny ibandronové proti výskytu zlomenin, a to jak při

každodenním podávání kyseliny ibandronové, tak i při podávání v delších časových intervalech s

obdobím 9-10 týdnů bez podání dávky.

Při studiu na živočišných modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změny

vypovídající o dávkově závislé inhibici kostní resorpce, včetně suprese močových biochemických

markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N- telopeptidy

kolagenu typu I (NTX)).

Ve fázi I bioekvivalenční studie zahrnující 72 postmenopauzálních žen, kterým byly orálně podány

celkem 4 dávky 150 mg přípravku každých 28 dní, byla po podání první dávky pozorována inhibice

sérového CTX. Tato inhibice nastala dříve než 24 hodin po užití dávky (medián inhibice 28 %),

přičemž k maximální inhibici došlo o 6 dní později (medián maximální inhibice 69 %). Po podání třetí

a čtvrté dávky byl medián maximální inhibice 6 dní po užití 74 %, a po 28 dnech od podání čtvrté

dávky došlo ke snížení mediánu inhibice na 56 %. Bez dalšího podávání léčiva dochází ke ztrátě

supresivního účinku na biochemické markery kostní resorpce.

Klinická

účinnost

Užití nezávislých rizikových faktorů, jako například nízký BMD, věk, přítomnost již prodělaných

zlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý úbytek kostní hmoty a nízký body mass index, by

mělo být zváženo z důvodu identifikace žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotických

zlomenin.

Bonviva 150 mg jednou měsíčně

Denzita kostní hmoty ("bone mineral density", BMD)

Ve dvouleté, dvojitě zaslepené multicentrické klinické studii (BM 16549) prováděné

u postmenopauzálních žen s osteoporózou (vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod

-2,5 SD) bylo prokázáno, že podávání přípravku Bonviva v dávce 150 mg jednou měsíčně je

z hlediska zvýšení BMD přinejmenším stejně účinné, jako podávání kyseliny ibandronové v dávce

2,5 mg jednou denně.

Tato účinnost byla prokázána jak analýzou primární účinnosti po jednom roce, tak v konfirmační

analýze výsledných ukazatelů po dvou letech léčby (tabulka 2).

Tabulka 2:

Medián relativní hodnoty změny BMD ve srovnání se vstupní hodnotou u bederní páteře,

u celého proximálního femuru, v krčku femuru a v trochanteru po jednom roce (analýza

primární účinnosti) a po dvou letech léčby (u populace "per protokol") ve studii BM

16549.

Údaje ze studie BM 16549 po

jednom roce

Údaje ze studie BM 16549 po

dvou letech

Medián relativní hodnoty

změny BMD ve srovnání

se vstupní hodnotou %

[95% CI]

Kyselina

ibandronová

2,5 mg jednou

denně

(N=318)

Bonviva

150 mg jednou

měsíčně

(N=320)

Kyselina

ibandronová

2,5 mg jednou

denně

(N=294)

Bonviva

150 mg

jednou

měsíčně

(N=291)

BMD bederní páteře L2-

3,9 [3,4, 4,3]

4,9 [4,4, 5,3]

5,0 [4,4, 5,5]

6,6 [6,0, 7,1]

BMD celého proximálního

femuru

2,0 [1,7, 2,3]

3,1 [2,8, 3,4]

2,5 [2,1, 2,9]

4,2 [3,8, 4,5]

BMD v krčku femuru

1,7 [1,3, 2,1]

2,2 [1,9, 2,6]

1,9 [1,4, 2,4]

3,1 [2,7, 3,6]

BMD v trochanteru

3,2 [2,8, 3,7]

4,6 [4,2, 5,1]

4,0 [3,5, 4,5]

6,2 [5,7, 6,7]

Kromě toho bylo v prospektivně plánovaných analýzách potvrzeno, že na zvýšení BMD bederní páteře

má Bonviva 150 mg jednou měsíčně lepší účinek než kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně,

p=0,002 po jednom roce léčby a p<0,001 po dvou letech léčby.

Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) došlo u 91,3 % (p=0,005) pacientek užívajících

přípravek Bonviva 150 mg jednou měsíčně ke zvýšení BMD bederní páteře na vstupní nebo vyšší

hodnotu (odpověď na léčbu), u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně

k odpovědi na léčbu došlo v 84,0 % případů. Po dvou letech léčby odpovídalo na léčbu ve skupině

léčené přípravkem Bonviva 150 mg jednou měsíčně 93,5 % (p=0,004) pacientek a ve skupině léčené

kyselinou ibandronovou 2,5 mg jednou denně odpovídalo na léčbu 86,4 % pacientek.

Pokud jde o BMD celého proximálního femuru, došlo po jednom roce léčby u 90,0 % (p<0,001)

pacientek užívajících přípravek Bonviva 150 mg jednou měsíčně a u 76,7 % pacientek užívajících

kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní

nebo vyšší hodnotu. Po dvou letech léčby došlo u 93,4 % (p<0,001) pacientek užívajících přípravek

Bonviva 150 mg jednou měsíčně a u 78,4 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg

jednou denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu.

Při použití přísnějšího kritéria, kterým je kombinace BMD bederní páteře a BMD celého proximálního

femuru, odpovídalo na léčbu po jednom roce 83,9 % (p<0,001) pacientek užívajících přípravek

Bonviva 150 mg jednou měsíčně a 65,7 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou

denně. Po dvou letech léčby splňovalo tato kritéria 87,1 % (p<0,001) pacientek užívajících přípravek

Bonviva 150 mg jednou měsíčně a 70,5 % pacientek užívajících přípravek Bonviva 2,5 mg jednou

denně.

Biochemické markery kostní obnovy

Klinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie,

tedy v měsících 3, 6, 12 a 24. Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) byl medián relativní

změny ve srovnání se vstupní hodnotou u pacientek užívajících přípravek Bonviva 150 mg jednou

měsíčně 76 % a u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně 67 %. Po dvou

letech léčby byl medián relativní změny ve srovnání se vstupní hodnotou 68 % ve skupině s dávkou

150 mg jednou měsíčně a 62 % ve skupině s dávkou 2,5 mg jednou denně.

Po jednom roce léčby došlo u 83,5 % (p= 0,006) pacientek užívajících přípravek Bonviva 150 mg

jednou měsíčně a u 73,9 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně

k odpovědi na léčbu (definována jako snížení o ≥50 % ve srovnání se vstupní hodnotou). Po dvou

letech byla odpověď na léčbu ve skupině léčené 150 mg měsíčně u 78,7 % (p=0,002) pacientek a ve

skupině léčené 2,5 mg denně u 65,6 % pacientek.

Na základě výsledků studie BM 16549 lze očekávat, že přípravek Bonviva podávaný v dávce 150 mg

jednou měsíčně bude přinejmenším stejně účinný v prevenci zlomenin, jako při podávání kyseliny

ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně.

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně

V úvodní tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující výskyt

zlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence

nových radiograficky prokázaných, morfometrických a klinických zlomenin obratlů (tabulka 3). V této

studii byla posuzována perorální forma kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně a 20 mg

periodicky v rámci výzkumného režimu. Kyselina ibandronová byla užívána 60 minut před prvním

denním jídlem nebo nápojem (období lačnění po požití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve

věku od 55 do 80 let, alespoň 5 let po menopauze, s BMD bederní páteře v rozmezí od 2 do 5 SD pod

průměr premenopauzálních žen (T-skóre), a to alespoň v jednom obratli [L1 – L4] a s jednou až čtyřmi

předchozími zlomeninami obratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 IU vitamínu D

denně. Účinnost byla posuzována u 2928 pacientek.

Užívání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně vedlo ke statisticky významnému a léčebně

relevantnímu snížení incidence nových zlomenin obratlů. Za tři roky trvání studie byl snížen výskyt

nových radiograficky potvrzených zlomenin obratlů o 62 % (p=0,0001). Po 2 letech bylo pozorováno

snížení relativního rizika o 61 % (p=0,0006). Po jednom roce léčby nebyl statisticky významný rozdíl

zaznamenán (p=0,056). Účinek na zlomeniny byl během trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný

náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase.

Incidence klinických zlomenin obratlů byla také signifikantně snížena o 49 % (p=0,011). Výrazný

účinek na vertebrální zlomeniny se dále odrazil ve statisticky významném snížení ztráty tělesné výšky

ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Tabulka 3: Výsledky 3-leté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95 % CI)

Placebo

(N=974)

Kyselina ibandronová 2,5 mg

jednou denně

(N=977)

Snížení relativního rizika

Nové morfometrické vertebrální

fraktury

62 % (40,9, 75,1)

Incidence nových morfometrických

vertebrálních fraktur

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2,6,2)

Snížení relativního rizika klinických

vertebrálních fraktur

49 %

(14,03, 69,49)

Incidence klinických vertebrálních

fraktur

5,33 %

(3,73, 6,92)

2,75 %

(1,61, 3,89)

BMD – průměrná změna oproti

vstupní hodnotě v bederní páteři ve

3. roce

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

BMD – průměrná změna oproti

vstupní hodnotě v celkovém

proximálním femuru ve 3. roce

-0,69 %

(-1,0, -0,4)

3,36 %

(3,0, 3,7)

Terapeutický efekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se

vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod –2,5. Snížení rizika zlomeniny obratle bylo velmi

obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4:

Výsledky 3-leté studie MF 4411 (%, 95 % CI) u pacientek se vstupní hodnotou BMD T-

skóre v bederní páteři pod –2,5

Placebo

(N=587)

Kyselina ibandronová 2,5 mg

jednou denně

(N=575)

Snížení relativního rizika

nové morfometrické vertebrální

fraktury

59 % (34,5, 74,3)

Incidence nových morfometrických

vertebrálních fraktur

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

Snížení relativního rizika klinických

vertebrálních fraktur

50 % (9,49, 71,91)

Incidence klinických vertebrálních

fraktur

6,97 % (4,67, 9,27)

3,57 % (1,89, 5,24)

BMD – průměrná změna oproti

vstupní hodnotě v bederní páteři ve

3. roce

1,13 % (0,6, 1,7)

7,01 % (6,5, 7,6)

BMD – průměrná změna oproti

vstupní hodnotě v celkovém

proximálním femuru ve 3. roce

-0,70 % (-1,1, -0,2)

3,59 % (3,1, 4,1)

V celkové populaci pacientů zařazených do studie MF4411 nebylo zaznamenáno snížení počtu

nevertebrálních zlomenin, avšak při denním podávání kyseliny ibandronové byla prokázána účinnost u

vysoce rizikové subpopulace (s hodnotami BMD T-skóre < -3.0 v krčku proximálního femuru), kde

bylo zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69 %.

Denní podávání dávky 2,5 mg vedlo k postupnému zvyšování BMD jak v oblasti obratlů, tak na

ostatních místech skeletu.

Za tři roky léčby bylo zvýšení BMD bederní páteře ve srovnání s placebem 5,3 % a 6,5 % oproti

vstupní hodnotě. V oblasti proximálního femuru byla zaznamenána zvýšení oproti vstupním hodnotám

2,8 % v krčku femuru, 3,4 % v celkovém proximálním femuru a 5,5 % v trochanteru.

Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázaly

očekávanou supresi na premenopauzální úroveň a maximální suprese bylo dosaženo během období 3 -

6 měsíců.

Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50 % byl pozorován již jeden

měsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg.

Po vysazení léčby dochází k návratu k patologicky zvýšené osteoresorpci spojené s postmenopauzální

osteoporózou.

Histologická analýza kostních biopsií odebraných po dvou a třech letech léčby žen po menopauze

prokázala normální kvalitu kosti a neprokázala žádné známky porušené mineralizace.

Pediatrická populace (viz body 4.2 a 5.2)

Podávání přípravku Bonviva nebylo studováno v pediatrické populaci, proto nejsou k dispozici žádné

údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Různé studie u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na

kost nejsou v přímém vztahu k jejím aktuálním plazmatickým koncentracím.

Absorpce

Absorpce kyseliny ibandronové v horní části gastrointestinálního traktu je po perorálním podání rychlá

a plazmatické koncentrace se zvyšují v závislosti na dávce až do perorální dávky 50 mg, přičemž při

dávkách nad 50 mg byl vzestup vyšší, než by odpovídalo zvýšení dávky. Maximální pozorované

plazmatické koncentrace byly dosaženy během 0,5 až 2 hodin (průměrně za 1 hodinu) ve stavu

nalačno a absolutní biologická dostupnost byla okolo 0,6 %. Stupeň absorpce je porušen, je-li

přípravek podán s jídlem nebo nápojem (jiným než voda). Biologická dostupnost je při podání

kyseliny ibandronové se standardní snídaní snížena zhruba o 90 % ve srovnání s biologickou

dostupností pozorovanou u lačných osob. Žádný významný pokles biologické dostupnosti není

pozorován, je-li kyselina ibandronová podána 60 minut před prvním denním jídlem. V případě požití

jídla nebo nápoje dříve než za 60 minut po podání kyseliny ibandronové jsou sníženy jak biologická

dostupnost, tak přírůstky BMD.

Distribuce

Po počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena do

moči. Konečný distribuční objem u člověka je alespoň 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti

je odhadována na 40-50 % cirkulující dávky. Vazba na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně

85 % - 87 % (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích) a tudíž potenciál pro interakce

s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký.

Biotransformace

Metabolizace kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani lidí.

Eliminace

Absorbovaný podíl kyseliny ibandronové je odstraněn z cirkulace vychytáním v kosti (absorpce

v kosti je odhadována u postmenopauzálních žen na 40-50 %) a zbývající podíl je vyloučen

v nezměněném stavu ledvinami. Nevstřebaná frakce kyseliny ibandronové je vyloučena

v nezměněném stavu stolicí.

Rozmezí pozorovaných poločasů je široké a terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10-

72 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivosti

stanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobně

mnohem delší. Časně dosažené plazmatické koncentrace se však rychle snižují a dosahují 10 %

vrcholových hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním, resp. perorálním podání.

Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnými hodnotami v rozmezí 84-160 ml/min.

Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za 50-60 %

celkové clearance a je v relaci s clearancí kreatininu. Rozdíl mezi celkovou a renální clearancí odráží

vychytávání přípravku kostí.

Sekreční cesta se nepřekrývá s žádným ze známých kyselých nebo zásaditých transportních systémů,

které se podílejí na vylučování jiných léčivých látek. Kyselina ibandronová dále neinhibuje hlavní

lidské hepatické izoenzymy P450 a neindukuje systém hepatického cytochromu P 450 u potkanů.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

Pohlaví

Biologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen obdobné.

Rasa

Neexistují žádné důkazy pro klinicky významné rozdíly v chování kyseliny ibandronové u příslušníků

jednotlivých etnických skupin bělošského a asijského původu. U pacientů afro-amerického původu

jsou k dispozici pouze omezená data.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin

Renální clearance kyseliny ibandronové u pacientů s různým stupněm renální insuficience je přímo

úměrná clearanci kreatininu.

U pacientů s mírnou nebo středně těžkou renální insuficiencí (CLcr vyšší nebo rovna 30 ml/min) není

nutná žádná úprava dávky. Tato skutečnost byla prokázána ve studii BM 16549, která zahrnovala

většinu pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin.

Pacienti s těžkou renální insuficiencí (CLcr nižší než 30 ml/min), kteří denně dostávali 10 mg kyseliny

ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, měli 2-3krát vyšší plazmatické koncentrace než osoby

s normální funkcí ledvin a celková clearance kyseliny ibandronové činila 44 ml/min. Po intravenózním

podání dávky 0,5 mg se u osob s těžkou renální insuficiencí snížila celková, renální a nerenální

clearance o 67 %, 77 %, resp. 50 %, nebyl však pozorován pokles snášenlivosti spojený se zvýšenou

expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti není přípravek Bonviva doporučován u pacientů

s těžkou renální insuficiencí (viz bod 4.2 a bod 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandronové nebyla

posuzována u pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin léčených jinými způsoby než hemodialýzou.

Farmakokinetika kyseliny ibandronové u těchto pacientů není známá, proto by kyselina ibandronová

neměla být za těchto okolností podávána.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2)

Neexistují žádné údaje o farmakokinetice kyseliny ibandronové při podávání u pacientů s jaterní

insuficiencí. Játra nemají významnou úlohu v clearanci kyseliny ibandronové, která není

metabolizována, ale je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientů s jaterní

insuficiencí není tedy úprava dávky nutná.

Starší populace (viz bod 4.2)

V multivariační analýze nebyl prokázán věk jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných

farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin

s věkem (viz bod Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin).

Pediatrická populace (viz body 4.2 a 5.1)

Neexistují žádné údaje o užívání přípravku Bonviva v těchto věkových skupinách.

5.3

Předklinické

údaje vztahující se k

bezpečnosti

Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích

dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém

použití.

Mutagenita/Kancerogenita:

Nebyly pozorovány žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie na genotoxicitu neodhalily

žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční

toxicita:

Nebyl nalezen žádný důkaz přímé fetální toxicity nebo teratogenního účinku kyseliny ibandronové u

perorálně léčených potkanů a králíků a nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na rozvoj F1

generace u potkanů v expozici extrapolované na alespoň třicetipětinásobek expozice u člověka.

V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů se účinky na fertilitu sestávaly ze

zvýšených preimplantačních ztrát při dávkách 1 mg/kg/den a vyšších. V reprodukčních studiích s

intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala počet spermií při dávkách 0,3 a

1 mg/kg/den a snižovala fertilitu u samců při dávkách 1 mg/kg/den a u samic při dávkách

1,2 mg/kg/den. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční toxicity se u potkanů

nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny. Zahrnují snížený počet

implantačních míst, interferenci s přirozeným způsobem porodu (dystocie) a zvýšení výskytu

viscerálních variací (tzv. "renal pelvis ureter syndrom").

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Povidon

Mikrokrystalická celulóza

Krospovidon

Kyselina stearová

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Mastek

Makrogol 6000

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní

opatření

pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Potahované tablety Bonviva 150 mg jsou dodávány v blistrech (PVC/PVDC, zatavené v hliníkové

fólii) obsahujících 1 nebo 3 tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní

opatření

pro likvidaci

přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO(A)

EU/1/03/265/003

EU/1/03/265/004

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. února 2004

Datum posledního prodloužení registrace: 18. prosince 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Bonviva 3 mg injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 mg acidum ibandronicum (jako natrii ibandronas

monohydricus) ve 3 ml roztoku.

Koncentrace kyseliny ibandronové v injekčním roztoku je 1 mg/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).

Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru

nebyla stanovena.

4.2

Dávkování a

způsob

podání

Pacienti léčeni přípravkem Bonviva mají obdržet příbalovou informaci a kartu pacienta.

Dávkování

Doporučená dávka kyseliny ibandronové je 3 mg podávaná formou intravenózní injekce během 15 -

30 vteřin, jedenkrát za tři měsíce.

Pacienti musí dostávat doplňky vápníku a vitamínu D (viz bod 4.4 a bod 4.5).

Pokud dojde k vynechání dávky, měla by být injekce aplikována co možná nejdříve. Poté je třeba

naplánovat další aplikaci injekcí v intervalu 3 měsíců od data poslední injekce.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování

v léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku

Bonviva u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

Zvláštní skupiny

pacientů

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin

Injekční podávání přípravku Bonviva u pacientů s hodnotou kreatininu v séru nad 200 µmol/l

(2,3 mg/dl) nebo s clearance kreatininu (zjištěnou nebo předpokládanou) pod 30 ml/min se pro

omezené údaje z klinických studií u těchto pacientů nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin, kdy hodnota kreatininu v séru je rovna

nebo menší než 200

mol/l (2,3 mg/dl) nebo u nichž je clearance kreatininu (zjištěná nebo

předpokládaná) rovna 30 ml/min nebo vyšší, není úprava dávky nutná.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater

Úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Starší populace (>65 let)

Žádná úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

U dětí mladších 18 let nemá příslušné užití, proto nebyl přípravek Bonviva u této populace studován

(viz body 5.1 a 5.2).

Způsob podání

Intravenózní podání po dobu 15 – 30 vteřin, každé 3 měsíce.

Je nutné přísně dodržovat intravenózní způsob podání (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na ibandronovou kyselinu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1

Hypokalcemie

4.4

Zvláštní

upozornění

a

opatření

pro použití

Chybné podání

Musí být zabezpečeno, aby nedošlo k aplikaci injekce přípravku Bonviva intraarteriálně nebo

paravenózně, což by mohlo vést k poškození tkáně.

Hypokalcemie

Přípravek Bonviva, stejně jako jiné bisfosfonáty podávané intravenózně, může zapříčinit přechodné

snížení hladiny vápníku v séru.

Před zahájením injekční léčby přípravkem Bonviva musí být upravena přítomná hypokalcemie. Stejně

účinně by měly být před zahájením injekční terapie přípravkem Bonviva léčeny i jiné poruchy

kostního a minerálního metabolismu.

Všichni pacienti musí dostávat přiměřené množství doplňků obsahujících vápník a vitamín D.

Anafylaktická reakce/šok

U pacientů léčených kyselinou ibandronovou v intravenózní formě byly hlášeny případy anafylaktické

reakce/šoku včetně příhod končících úmrtím.

Pokud je podávána intravenózní injekce přípravku Bonviva, je třeba, aby byla dostupná vhodná

lékařská péče a zajištěno odpovídající sledování pacienta. Jestliže se objeví anafylaktické nebo jiné

závažné hypersenzitivní/alergické reakce, okamžitě ukončete podávání injekce a zahajte příslušnou

léčbu.

Renální poškození

Pacienti trpící současně jinými chorobami nebo pacienti užívající léčivé přípravky, které mohou mít

nežádoucí účinky na ledviny, by měli být během léčby pravidelně kontrolováni v souladu se zásadami

správné lékařské praxe.

Pro nedostatek klinických zkušeností není přípravek Bonviva v injekční formě doporučován u

pacientů s hodnotami kreatininu v séru vyššími než 200

mol/l (2,3 mg/dl) nebo s hodnotami

clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 4.2 a bod 5.2).

Pacienti s poruchou srdečních funkcí

U pacientů, u kterých je riziko srdečního selhání, je třeba se vyvarovat převodnění.

Osteonekróza čelisti

Osteonekróza čelisti byla velmi vzácně hlášena v poregistračním sledování u pacientů s osteoporózou

léčených přípravkem Bonviva (viz bod 4.8).

U pacientů s nezahojenými otevřenými lézemi měkkých tkání dutiny ústní má být zahájení léčby nebo

nového cyklu léčby odloženo.

U pacientů se souběžnými rizikovými faktory se před léčbou přípravkem Bonviva doporučuje zubní

vyšetření s případným preventivním ošetřením a zhodnocení přínosů a rizik pro daného pacienta.

Při hodnocení rizika vzniku osteonekrózy čelisti u daného pacienta mají být zohledněny následující

rizikové faktory:

účinnost léčivého přípravku, který inhibuje kostní resorpci (vyšší riziko u vysoce účinných

přípravků), cesta podání (vyšší riziko pro parenterální podání) a kumulativní dávka

bisfosfonátů

nádorové onemocnění, komorbidity (např. anémie, koagulopatie, infekce), kouření

souběžná léčba: kortikosteroidy, chemoterapie, inhibitory angiogeneze, radioterapie hlavy a

krku

nedostatečná ústní hygiena, periodontální onemocnění, špatně padnoucí zubní protéza,

předchozí zubní onemocnění, invazivní stomatochirurgické zákroky např. trhání zubů.

Lékař má všem pacientům doporučit správnou ústní hygienu, pravidelné zubní prohlídky a okamžité

hlášení jakýchkoliv příznaků v ústní dutině, jako je kývání zubů, bolest nebo otok nebo nehojící se

rány nebo výtok během léčby přípravkem Bonviva. Během léčby mají být invazivní

stomatochirurgické zákroky prováděny pouze po pečlivém zvážení a mají být prováděny s časovým

odstupem od podání přípravku Bonviva.

Plán léčby pacientů s osteonekrózou čelisti má být vytvořen v těsné spolupráci mezi ošetřujícím

lékařem a stomatologem nebo zubním chirurgem s odbornou znalostí osteonekrózy čelisti. Je-li to

možné, má být zváženo dočasné vysazení přípravku Bonviva, dokud se stav nevyřeší a dokud nedojde

ke zmírnění souvisejících rizikových faktorů.

Osteonekróza zevního zvukovodu

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza zevního zvukovodu, zejména při

dlouhodobém podávání. Mezi možné rizikové faktory osteonekrózy zevního zvukovodu patří

používání steroidů a chemoterapie a/nebo lokální rizikové faktory, jako například infekce nebo

trauma. Možnost vzniku osteonekrózy zevního zvukovodu je třeba zvážit u pacientů léčených

bisfosfonáty, kteří mají ušní symptomy včetně chronických infekcí ucha.

Atypické zlomeniny femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé

zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až

do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu

nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle,

často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé

nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), a to týdny až měsíce

před manifestací kompletní zlomeniny kosti stehenní. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je

nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i

kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých

je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení

léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit z hlediska možné

neúplné zlomeniny femuru.

Přípravek Bonviva v podstatě neobsahuje sodík.

4.5

Interakce s jinými

léčivými

přípravky

a jiné formy interakce

Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidské

jaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že neindukuje jaterní systém cytochromu P450 u potkanů

(viz bod 5.2). Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci.

4.6

Fertilita,

těhotenství

a kojení

Těhotenství

Přípravek Bonviva je určen pouze pro ženy v postmenopauze a nesmí ho užívat ženy ve fertilním

věku.

Neexistují dostatečné údaje o užívání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech

prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Přípravek Bonviva nemá být podáván během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaci

prokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce.

Přípravek Bonviva nemá být podáván během kojení.

Fertilita

Údaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích

s perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenózním

podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod

5.3).

4.7

Účinky

na schopnost

řídit

a obsluhovat stroje

Na základě farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlášených nežádoucích účinků lze

předpokládat, že přípravek Bonviva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí

účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejzávažnější hlášené nežádoucí účinky jsou anafylaktická reakce/šok, atypické zlomeniny femuru,

osteonekróza čelisti, zánět oka (viz odstavec „Popis vybraných nežádoucích účinků“ a bod 4.4).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou artralgie a příznaky podobné chřipce. Tyto příznaky jsou

obvyklé ve spojitosti s podáním první dávky, obecně mají krátké trvání, jsou mírné nebo středně

závažné intenzity a obvykle odezní během pokračující léčby bez potřeby zvláštních opatření (viz bod

“Onemocnění podobné chřipce“).

Shrnutí nežádoucích účinků do tabulky

V tabulce 1 je uveden úplný seznam známých nežádoucích účinků.

Bezpečnost perorální léčby kyselinou ibandronovou v dávce 2,5 mg denně byla hodnocena u 1251

pacientů léčených ve 4 placebem kontrolovaných klinických studiích, z nichž většina pacientů

pocházela z klíčové tříleté studie se zlomeninami (MF4411).

V klíčové dvouleté studii u postmenopauzálních žen s osteoporózou (BM16550) byla celková

bezpečnost intravenózní injekce přípravku Bonviva 3 mg podávané každé tři měsíce podobná jako u

perorálního podání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně. Celkový podíl pacientů, u kterých se

vyskytl nežádoucí účinek, byl 26,0 % pro injekce přípravku Bonviva 3 mg podávané každé tři měsíce

po jednom roce a 28,6 % po dvou letech. Většina případů nežádoucích účinků nevedla k ukončení

léčby.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů dle databáze MedDRA a četnosti

výskytu. Četnosti výskytu jsou definovány podle následujících konvencí: velmi časté (

1/10), časté

1/100 až <1/10), méně časté (

1/1000 až <1/100), vzácné (

1/10000 až <1/1000), velmi vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé skupiny četností jsou

nežádoucí účinky uvedeny v pořadí dle klesající závažnosti.

Tabulka 1:

Nežádoucí účinky, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených přípravkem

Bonviva 150 mg jednou měsíčně nebo kyselinou ibandronovou 2,5 mg denně ve fázi III studií

BM16549 a MF4411 a po uvedení přípravku na trh.

Třída

orgánových

systémů

Časté

Méně

časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy

imunitního

systému

Exacerbace astmatu

Reakce

přecitlivělosti

Anafylaktická

reakce/šok

*†

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Poruchy oka

Zánět oka*

Cévní poruchy

Flebitida/thrombofle-

bitida

Gastrointestinální

poruchy

Gastritida,

dyspepsie, průjem,

bolest břicha

nausea, zácpa

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Angioedém, otok

obličeje/edém,

kopřivka

Stevens-

Johnsonův

syndrom†,

erythema

multiforme†,

bulózní

dermatitida†

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Artralgie, myalgie,

muskuloskeletální

bolest, bolest zad

Bolest kostí

Atypické

subtrochanterické

a diafyzární

zlomeniny

femuru

Osteonekróza

čelisti*

Osteonekróza

zevního

zvukovodu

(skupinový

nežádoucí

účinek

bisfosfonátů)

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Onemocnění

podobné chřipce*,

únava

Reakce v místě

aplikace, astenie

*Viz další informace níže

†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Popis vybraných nežádoucích účinků

Onemocnění

podobné

chřipce

Příznaky a reakce včetně příznaků chřipkového typu během akutní fáze zahrnovaly bolest svalů, bolest

kloubů, horečku, třesavku, únavu, nevolnost, ztrátu chuti k jídlu a bolest kostí.

Osteonekróza

čelisti

Byly hlášeny případy osteonekrózy čelisti převážně u pacientů s nádorovým onemocněním léčených

přípravky, které inhibují kostní resorpci, jako je kyselina ibandronová (viz bod 4.4). Byly hlášeny

případy osteonekrózy čelisti v poregistračním sledování pro kyselinu ibandronovou.

Zánět

oka

Při podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida,

episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání

kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

Anafylaktická reakce/šok

U pacientů léčených kyselinou ibandronovou v intravenózní formě byly hlášeny případy anafylaktické

reakce/šoku včetně příhod končících úmrtím.

Hlášení

podezření

na nežádoucí

účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Neexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování přípravkem Bonviva.

Na základě známých vlastností této terapeutické skupiny může intravenózní předávkování vyvolat

hypokalcemii, hypofosfatemii a hypomagnezemii. Klinicky významný pokles hladin vápníku, fosforu

a hořčíku v séru by měl být upraven podáním glukonátu vápenatého, fosforečnanu draselného nebo

sodného resp. síranu hořečnatého.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčivé přípravky ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty,

ATC kód: M05BA06

Mechanismus

účinku

Kyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny aminobisfosfonátů, působí

selektivně na kostní tkáň a specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní

novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové u žen po menopauze

vede k postupnému přibývání kostní hmoty a snížení výskytu zlomenin v důsledku potlačení

zvýšeného kostního obratu až na premenopauzální úroveň.

Farmakodynamické

účinky

Farmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech

provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové destrukci kostí experimentálně

navozené při poruše funkce gonád, podání retinoidů, přítomnosti nádorů nebo extraktů z nádorů.

Endogenní kostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke

zvýšení normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů.

U rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani

v dávkách 5000krát vyšších než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy.

Jak denní, tak intermitentní dlouhodobé podávání (s prodlouženými intervaly bez aplikace dávky)

vedlo u potkanů, psů a opic k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální kvalitou a udrželo

nebo zvýšilo mechanickou pevnost dokonce v dávkách v rozmezí toxicity. V klinické studii

(MF 4411), která byla zaměřena na účinnost kyseliny ibandronové proti vzniku zlomenin, byla

potvrzena účinnost kyseliny ibandronové při každodenním i intermitentním podávání s intervalem bez

aplikace dávky v rozmezí 9 - 10 týdnů.

Při studiu na živočišných modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změny

vypovídající o dávkově závislé inhibici kostní resorpce, včetně suprese močových biochemických

markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N- telopeptidy

kolagenu typu I (NTX)).

U postmenopauzálních žen došlo při každodenním i při intermitentním podávání (s intervalem bez

podávání dávky trvajícím 9 - 10 týdnů ve čtvrtletí) kyseliny ibandronové perorálně i intravenózně k

biochemickým změnám značícím inhibici kostní resorpce v závislosti na dávce přípravku.

Po intravenózní injekci přípravku Bonviva došlo k poklesu hladiny alfa řetězce C-telopeptidu

kolagenu typu I v séru (CTX) během 3 - 7 dnů od zahájení léčby a ke snížení hladin osteokalcinu

během 3 měsíců.

Po zastavení léčby dochází k opětovnému obnovení patologických hodnot zvýšené kostní přeměny,

které se vyskytovaly před léčbou v souvislosti s postmenopauzální osteoporózou.

Histologická analýza biopsií kosti u postmenopauzálních pacientek, jimž byla podávána kyselina

ibandronová perorálně v dávce 2,5 mg jednou denně a intermitentně intravenózní dávky až do 1 mg

vždy jednou za 3 měsíce, prokázala po dvou a třech letech léčby normální kvalitu kostí a žádné

známky poruchy mineralizace kostí. Po dvou letech léčby přípravkem Bonviva při injekčním podávání

dávky 3 mg bylo rovněž pozorováno očekávané snížení kostního obratu ("bone turnover"), normální

kvalita kosti a nepřítomnost poruch mineralizace.

Klinická

účinnost

Užití nezávislých rizikových faktorů, jako například nízký BMD, věk, přítomnost již prodělaných

zlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý úbytek kostní hmoty a nízký body mass index, by

mělo být zváženo z důvodu identifikace žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotických

zlomenin.

Bonviva 3 mg injekčně jedenkrát za 3 měsíce

Denzita kostní hmoty ("bone mineral density", BMD)

Ve dvouleté, randomizované, dvojitě zaslepené multicentrické, non-inferioritní klinické studii

(BM16550) prováděné u postmenopauzálních žen (1386 žen ve věku 55 - 80 let) s osteoporózou

(vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 SD) bylo prokázáno, že podávání přípravku

Bonviva v dávce 3 mg jedenkrát za 3 měsíce je přinejmenším stejně účinné, jako podávání dávky

2,5 mg kyseliny ibandronové jednou denně. Tato skutečnost byla potvrzena jak primární analýzou po

prvním roce léčby, tak i konfirmační analýzou po dvou letech léčby (tabulka 2).

Primární analýzou údajů získaných ve studii BM16550 po prvním roce a konfirmační analýzou po 2

letech léčby nebyla prokázána nižší účinnost dávkovacího režimu 3 mg intravenózně jedenkrát za 3

měsíce v porovnání s dávkovacím režimem 2,5 mg perorálně jedenkrát denně, z hlediska průměrného

zvýšení BMD v bederní páteři, v celkovém proximálním femuru ("total hip"), v krčku femuru a

trochanteru (tabulka 2).

Tabulka 2:

Průměrná relativní změna BMD od výchozích hodnot v bederní páteři, celkovém

proximálním femuru, v krčku femuru a trochanteru po jednom roce léčby (primární

analýza) a po dvou letech léčby (populace per-protokol) zjištěná ve studii BM16550

Údaje ze studie BM16550

po prvním roce léčby

Údaje ze studie BM16550

po dvou letech léčby

Průměrná relativní změna

od výchozích hodnot v %

[95% CI]

Kyselina

ibandronová

2,5 mg jednou

denně

(N=377)

Bonviva 3 mg

injekce jednou

za 3 měsíce

(N=365)

Kyselina

ibandronová

2,5 mg jednou

denně

(N=334)

Bonviva 3 mg

injekce jednou

za 3 měsíce

(N=334)

BMD v bederní páteři L2-

3,8 [3,4, 4,2]

4,8 [4,5, 5,2]

4,8 [4,3, 5,4]

6,3 [5,7, 6,8]

BMD v celkovém

proximálním femuru

1,8 [1,5, 2,1]

2,4 [2,0, 2,7]

2,2 [1,8, 2,6]

3,1 [2,6, 3,6]

BMD v krčku femuru

1,6 [1,2, 2,0]

2,3 [1,9, 2,7]

2,2 [1,8, 2,7]

2,8 [2,3, 3,3]

BMD v trochanteru

3,0 [2,6, 3,4]

3,8 [3,2, 4,4]

3,5 [3,0, 4,0]

4,9 [4,1, 5,7]

Bylo doloženo, že injekce přípravku Bonviva 3 mg aplikované jedenkrát za 3 měsíce měly lepší

účinek než perorálně podávaná kyselina ibandronová v dávce 2,5 mg jednou denně, z hlediska zvýšení

BMD v bederní páteři v prospektivně plánované analýze po prvním roce bylo p<0,001 a po dvou

letech p< 0,001.

V případě BMD v bederní páteři došlo po jednom roce léčby u 92,1 % pacientek, které obdržely 3 mg

injekce jedenkrát za 3 měsíce, ke zvýšení BMD nebo tato hodnota zůstala beze změn (jednalo se tedy

o pacientky odpovídající na léčbu), v porovnání s 84,9 % pacientek, kterým byla perorálně podávána

dávka 2,5 mg jedenkrát denně (p=0,002). Po dvou letech léčby byla u 92,8 % pacientek, jimž byly

aplikovány 3 mg injekce jedenkrát za 3 měsíce a u 84,7 % pacientek léčených dávkou 2,5 mg

perorálně jednou denně, hodnota BMD v bederní páteři vyšší nebo se nezměnila (p=0,001).

Z hlediska BMD v celkovém proximálním femuru odpovídalo na léčbu po prvním roce 82,3 %

pacientek, kterým byly aplikovány injekce 3 mg jedenkrát za 3 měsíce v porovnání se 75,1 %

pacientek, které dostávaly 2,5 mg perorálně jedenkrát denně (p=0,02). Po dvou letech léčby se hodnota

BMD v celkovém proximálním femuru zvýšila nebo nezměnila u 85,6 % pacientek, jimž byly

aplikovány 3 mg injekce jedenkrát za 3 měsíce a u 77,0 % pacientek léčených dávkou 2,5 mg

perorálně jednou denně (p=0,004).

Podíl pacientek, u nichž došlo ke zvýšení BMD v bederní páteři i v celkovém proximálním femuru

nebo se tato hodnota nezměnila po prvním roce léčby, byl 76,2 % ve skupině, jíž byly aplikovány

3 mg injekce jedenkrát za 3 měsíce a 67,2 % ve skupině léčené dávkou 2,5 mg perorálně jednou denně

(p=0,007). Po dvou letech bylo toto kritérium splněno u 80,1 % pacientek ve skupině léčené 3 mg

injekcemi jedenkrát za 3 měsíce a u 68,8 % pacientek ve skupině léčené dávkou 2,5 mg perorálně

jednou denně (p=0,001).

Biochemické markery kostního obratu

Klinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie.

V 12. měsíci byl u léčebného režimu s podáváním intravenózních injekcí 3 mg jedenkrát za 3 měsíce

medián vyjadřující relativní změnu od výchozích hodnot -58,6 % a u režimu s podáváním dávky

2,5 mg perorálně jednou denně -62,6 %. Na léčbu odpovídalo 64,8 % pacientů, jimž byla intravenózně

aplikována dávka 3 mg jedenkrát za tři měsíce a 64,9 % pacientů léčených perorálně podávanou

dávkou 2,5 mg jednou denně (odpovídavost byla definována jako snížení o >50 % od výchozích

hodnot). Snížení CTX v séru přetrvávalo více než 2 roky u více než poloviny pacientů, kteří

odpovídali na léčbu v obou léčebných skupinách.

Na základě výsledků studie BM16550 lze očekávat, že přípravek Bonviva podávaný formou

intravenózních injekcí v dávce 3 mg jedenkrát za tři měsíce bude v prevenci zlomenin přinejmenším

stejně účinný jako podávání kyseliny ibandronové perorálně v dávce 2,5 mg jednou denně.

Tablety kyseliny ibandronové 2,5 mg jedenkrát denně

V úvodní tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující výskyt

zlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence

nových radiograficky prokázaných, morfometrických a klinických zlomenin obratlů (tabulka 3). V této

studii bylo posuzováno perorální podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně a 20 mg

periodicky v rámci výzkumného režimu. Kyselina ibandronová byla užívána 60 minut před prvním

denním jídlem nebo nápojem (období lačnění po požití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve

věku od 55 do 80 let, alespoň 5 let po menopauze, s BMD v bederní páteři v rozmezí od 2 do 5 SD

pod průměr premenopauzálních žen (T-skóre) a to alespoň v jednom obratli [L1 – L4] a s jednou až

čtyřmi předchozími zlomeninami obratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 m.j.

vitamínu D denně. Účinnost byla posuzována u 2928 pacientek. Užívání kyseliny ibandronové v dávce

2,5 mg denně vedlo ke statisticky významnému a léčebně relevantnímu snížení incidence nových

zlomenin obratlů. Za tři roky trvání studie byl snížen výskyt nových radiograficky potvrzených

zlomenin obratlů o 62 % (p=0,0001). Po 2 letech bylo pozorováno snížení relativního rizika o 61 %

(p=0,0006). Po jednom roce léčby nebyl statisticky významný rozdíl zaznamenán (p=0,056). Účinek

na zlomeniny byl během trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení

tohoto účinku v čase.

Po třech letech léčby byla také signifikantně snížena incidence klinických zlomenin obratlů o 49 %

(p=0,011). Výrazný účinek na vertebrální zlomeniny se dále odrazil ve statisticky významném snížení

ztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Tabulka 3: Výsledky 3-leté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95 % CI)

Placebo

(N=974)

Kyselina

ibandronová

2,5 mg

jednou denně

(N=977)

Snížení relativního rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálních fraktur

62 % (40,9, 75,1)

Incidence nových morfometrických

vertebrálních fraktur

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2,6,2)

Snížení relativního rizika klinických

vertebrálních fraktur

49 %

(14,03, 69,49)

Incidence klinických vertebrálních

fraktur

5,33 %

(3,73, 6,92)

2,75 %

(1,61, 3,89)

BMD – průměrná změna oproti

vstupní hodnotě v bederní páteři ve

3. roce

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

BMD – průměrná změna oproti

vstupní hodnotě v celkovém

proximálním femuru ve 3. roce

-0,69 %

(-1,0, -0,4)

3,36 %

(3,0, 3,7)

Terapeutický efekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se

vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod –2,5 (tabulka 4). Snížení rizika zlomeniny

obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4:

Výsledky 3-leté studie MF 4411 (%, 95 % CI) sledující účinek na zlomeniny u

pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre pod –2,5

Placebo

(N=587)

Kyselina ibandronová 2,5 mg

jednou denně

(N=575)

Snížení relativního rizika výskytu

nových morfometrických

vertebrálních fraktur

59 % (34,5, 74,3)

Incidence nových morfometrických

vertebrálních fraktur

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

Snížení relativního rizika klinických

vertebrálních fraktur

50 % (9,49, 71,91)

Incidence klinických vertebrálních

fraktur

6,97 % (4,67, 9,27)

3,57 % (1,89, 5,24)

BMD – průměrná změna oproti

vstupní hodnotě v bederní páteři ve

3. roce

1,13 % (0,6, 1,7)

7,01 % (6,5, 7,6)

BMD – průměrná změna oproti

vstupní hodnotě v celkovém

proximálním femuru ve 3. roce

-0,70 % (-1,1, -0,2)

3,59 % (3,1, 4,1)

V celkové populaci pacientů zařazených do studie MF4411 nebylo zaznamenáno snížení počtu

nevertebrálních zlomenin, avšak při denním podávání kyseliny ibandronové byla prokázána účinnost u

vysoce rizikové subpopulace (s hodnotami BMD T-skóre < -3.0 v krčku proximálního femuru), kde

bylo zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69 %.

Denní perorální podávání tablet kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg vedlo k postupnému zvyšování

BMD jak v oblasti obratlů, tak na ostatních místech skeletu.

Za tři roky léčby bylo zvýšení BMD v bederní páteři ve srovnání s placebem 5,3 % a 6,5 % oproti

vstupní hodnotě. V oblasti proximálního femuru byla zaznamenána zvýšení oproti vstupním hodnotám

2,8 % v krčku femuru, 3,4 % v celkovém proximálním femuru a 5,5 % v trochanteru.

Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázaly

očekávanou supresi na premenopauzální úroveň a maximální suprese bylo dosaženo během období 3 -

6 měsíců užívání 2,5 mg kyseliny ibandronové jednou denně.

Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50 % byl pozorován již jeden

měsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg.

Pediatrická populace (viz body 4.2 a 5.2)

Podávání přípravku Bonviva nebylo studováno v pediatrické populaci, proto nejsou k dispozici žádné

údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Různé studie u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na

kost nejsou v přímém vztahu k aktuálním plazmatickým koncentracím.

Po intravenózním podání 0,5 mg – 6 mg kyseliny ibandronové se úměrně k dávce zvýšila koncentrace

této látky v plazmě.

Absorpce

Není relevantní

Distribuce

Po počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena do

moči. Konečný distribuční objem u člověka je alespoň 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti

je odhadována na 40 - 50 % cirkulující dávky. Vazba na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně

85 % - 87 % (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové) a tudíž

potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký.

Biotransformace

Metabolizace kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani lidí.

Eliminace

Kyselina ibandronová je z krevního oběhu odstraněna absorpcí do kostí (u postmenopauzálních žen

jde zhruba o 40 - 50 %), zbývající množství je v nezměněné formě vyloučeno ledvinami.

Rozmezí pozorovaných poločasů je široké, ale terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10 -

72 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivosti

stanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobně

mnohem delší. Časně dosažené plazmatické koncentrace se rychle snižují a dosahují 10 %

vrcholových hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním, resp. perorálním podání.

Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnými hodnotami v rozmezí 84 -

160 ml/min. Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za

50 - 60 % celkové clearance a je v relaci s clearancí kreatininu. Rozdíl mezi celkovou a renální

clearancí odráží vychytávání přípravku kostí.

Sekreční cesta se nepřekrývá s žádným ze známých kyselých nebo zásaditých transportních systémů,

které se podílejí na vylučování jiných léčivých látek (viz bod 4.5). Kyselina ibandronová dále

neinhibuje hlavní lidské hepatické izoenzymy P450 a neindukuje systém hepatického cytochromu P

450 u potkanů.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

Pohlaví

Farmakokinetika kyseliny ibandronové je u mužů i žen obdobná.

Rasa

Neexistují žádné důkazy pro klinicky významné rozdíly v chování kyseliny ibandronové u příslušníků

jednotlivých etnických skupin bělošského a asijského původu. U pacientů afro-amerického původu

jsou k dispozici pouze omezená data.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin

Renální clearance kyseliny ibandronové u pacientů s různým stupněm renální insuficience je přímo

úměrná clearanci kreatininu (CLcr).

U pacientů s mírnou nebo středně těžkou renální insuficiencí (CLcr vyšší nebo rovna 30 ml/min) není

nutná žádná úprava dávky.

Pacienti s těžkou renální insuficiencí (CLcr nižší než 30 ml/min), kteří denně dostávali 10 mg kyseliny

ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, měli 2 - 3krát vyšší plazmatické koncentrace než

osoby s normální funkcí ledvin a celková clearance kyseliny ibandronové činila 44 ml/min. Po

intravenózním podání dávky 0,5 mg kyseliny ibandronové se u osob s těžkou renální insuficiencí

snížila celková, renální a nerenální clearance o 67 %, 77 %, resp. 50 %, nebyl však pozorován pokles

snášenlivosti spojený se zvýšenou expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti není přípravek

Bonviva doporučován u pacientů s těžkou renální insuficiencí (viz bod 4.2 a bod 4.4).

Farmakokinetika kyseliny ibandronové byla posuzována u nízkého počtu pacientů v konečné fázi

onemocnění ledvin léčených hemodialýzou, u pacientů, kteří nepodstupují dialýzu, není

farmakokinetika kyseliny ibandronové známa. U pacientů v konečné fázi onemocnění ledvin jsou k

dispozici pouze omezené údaje, proto by kyselina ibandronová neměla být v těchto případech

podávána.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2)

Neexistují žádné údaje o farmakokinetice při podávání kyseliny ibandronové u pacientů s jaterní

insuficiencí. Játra nemají významnou úlohu v clearanci kyseliny ibandronové, která není

metabolizována, ale je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientů s jaterní

insuficiencí není tedy úprava dávky nutná.

Starší populace (viz bod 4.2)

V multivariační analýze nebyl prokázán věk jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných

farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin

s věkem (viz bod Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin).

Pediatrická populace (viz body 4.2 a 5.1)

Neexistují žádné údaje o užívání přípravku Bonviva v těchto věkových skupinách.

5.3

Předklinické

údaje vztahující se k

bezpečnosti

Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích

dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém

použití.

Mutagenita/Kancerogenita:

Nebyly pozorovány žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie na genotoxicitu neodhalily

žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční

toxicita:

Specifické studie zaměřené na tříměsíční dávkovací režim nebyly prováděny. Ve studiích dávkovacího

režimu založeného na denní i.v. aplikaci nebyl nalezen žádný důkaz přímé fetální toxicity nebo

teratogenního účinku kyseliny ibandronové u potkanů ani králíků. U potkanů v generaci F1 došlo k

poklesu tělesné hmotnosti. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů se účinky na

fertilitu sestávaly ze zvýšených preimplantačních ztrát při dávkách 1 mg/kg/den a vyšších.

V reprodukčních studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala počet

spermií při dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snižovala fertilitu u samců při dávkách 1 mg/kg/den a u samic

při dávkách 1,2 mg/kg/den. Další nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční

toxicity u potkanů se nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny.

Zahrnují snížený počet implantačních míst, interferenci s přirozeným způsobem porodu (dystocie) a

zvýšení výskytu viscerálních variací (tzv. "renal pelvis ureter syndrom").

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Ledová kyselina octová

Trihydrát octanu sodného

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Injekční roztok přípravku Bonviva nesmí být mísen s roztoky obsahujícími kalcium ani s jinými

intravenózně podávanými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní

opatření

pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Předplněné injekční stříkačky (5 ml) vyrobené z bezbarvého skla typu I, opatřené šedou pryžovou

zátkou a víčkem z butylové pryže potažené fluororesinem, obsahují 3 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 předplněné injekční stříkačce s 1 injekční jehlou nebo po 4 předplněných injekčních

stříkačkách se 4 injekčními jehlami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní

opatření

pro likvidaci

přípravku

V případě, že léčivý přípravek je podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi

použit pouze fyziologický roztok nebo roztok glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5%). Toto platí to také

pro roztoky používané k promytí křídelkového adaptéru a dalších zařízení.

Veškerý nepoužitý injekční roztok, stříkačky i injekční jehly musí být zlikvidovány v souladu

s místními požadavky. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího

odpadu.

Je třeba přesně dodržovat následující body týkající se použití a likvidace stříkaček a jiných ostrých

předmětů:

Jehly a stříkačky se nikdy nesmí použít znovu.

Odložte všechny použité jehly a stříkačky do nádoby na ostré předměty (nepropíchnutelné

nádoby, kterou máte k dispozici).

Uchovávejte tuto nádobu mimo dosah dětí.

Použité nádoby na ostré předměty se nesmí vyhazovat do domácího odpadu.

Naplněnou nádobu zlikvidujte v souladu s místními požadavky nebo dle instrukcí

zdravotnického personálu.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO(A)

EU/1/03/265/005

EU/1/03/265/006

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. února 2004

Datum posledního prodloužení registrace: 18. prosince 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA

II

A.

VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ/

VÝROBCI

ODPOVĚDNÍ

ZA

PROPOUŠTĚNÍ

ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA

BEZPEČNÉ

A

ÚČINNÉ

POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

A.

VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ/

VÝROBCI

ODPOVĚDNÍ

ZA

PROPOUŠTĚNÍ

ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Potahované tablety:

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex, SS14 3FR

Velká Británie

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon

SS13 1QF

Velká Británie

IL CSM Clinical Supplies Management GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

Lörrach

Baden-Württemberg

79539, Německo

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce:

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex, SS14 3FR

Velká Británie

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon

SS13 1QF

Velká Británie

Tištěná verze příbalové informace léčivého přípravku musí obsahovat název a adresu výrobce

odpovědného za propouštění příslušné šarže.

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně

aktualizované zprávy o

bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek

jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro

léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA

BEZPEČNÉ

A

ÚČINNÉ

POUŽÍVÁNÍ

TOHOTO

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Plán

řízení

rizik

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti

farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a

ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací,

které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu

dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Další

opatření

k minimalizaci rizik

Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit implementaci karty pacienta s informacemi týkajícími se

osteonekrózy čelisti.

PŘÍLOHA

III

OZNAČENÍ

NA OBALU A

PŘÍBALOVÁ

INFORMACE

A.

OZNAČENÍ

NA OBALU

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA

VNITŘNÍM

OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Bonviva 150 mg potahované tablety

Acidum ibandronicum

2.

OBSAH

LÉČIVÉ

LÁTKY/LÉČIVÝCH

LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg acidum ibandronicum (jako natrii ibandronas

monohydricus).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tablety také obsahují laktózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety

1 potahovaná tableta

3 potahované tablety

5.

ZPŮSOB

A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Tablety necucejte, nežvýkejte ani nedrťte

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Jedna tableta měsíčně

Perorální podání

Měsíc 1 __/__/__ 3 potahované tablety

Měsíc 2 __/__/__ 3 potahované tablety

Měsíc 3 __/__/__ 3 potahované tablety

Poznamenejte si datum, kdy jste užil(a) tabletu

6.

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

POKUD JE

POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/265/003 1 potahovaná tableta

EU/1/03/265/004 3 potahované tablety

13.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ

PÍSMU

bonviva 150 mg

17.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – 2D

ČÁROVÝ

KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – DATA

ČITELNÁ

OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA BLISTRECH A STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Bonviva 150 mg potahované tablety

Acidum ibandronicum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO

ŠARŽE

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA

VNITŘNÍM

OBALU

Krabička

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Bonviva 3 mg injekční roztok

Acidum ibandronicum

2.

OBSAH

LÉČIVÉ

LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 mg acidum ibandronicum (jako natrii ibandronas

monohydricus) ve 3 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také chlorid sodný, ledovou kyselinu octovou, trihydrát octanu sodného, vodu na injekci.

Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok

1 předplněná injekční stříkačka + 1 injekční jehla

4 předplněné injekční stříkačky + 4 injekční jehly

5.

ZPŮSOB

A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Pouze k intravenóznímu podání

6.

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

POKUD JE

POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/265/005 1 předplněná injekční stříkačka

EU/1/03/265/006 4 předplněné injekční stříkačky

13.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ

PÍSMU

[Neuplatňuje se – odůvodnění přijato.]

17.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – 2D

ČÁROVÝ

KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – DATA

ČITELNÁ

OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA MALÉM

VNITŘNÍM

OBALU

PŘEDPLNĚNÁ

INJEKČNÍ

STŘÍKAČKA

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Bonviva 3 mg injekční roztok

Acidum ibandronicum

Pouze pro i.v. podání

2.

ZPŮSOB

PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO

ŠARŽE

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO

POČET

3 mg/3 ml

6.

JINÉ

B.

PŘÍBALOVÁ

INFORMACE

Příbalová

informace: informace pro uživatele

Bonviva

150 mg potahované tablety

Acidum ibandronicum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

užívat,

protože obsahuje pro Vás

důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové

informaci:

Plán užívání

přípravku

Bonviva

se snímatelnými nálepkami pro Váš osobní

kalendář

Co je přípravek Bonviva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bonviva užívat

Jak se přípravek Bonviva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Bonviva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Bonviva a k

čemu

se používá

Přípravek Bonviva patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje léčivou látku

kyselinu ibandronovou.

Přípravek Bonviva může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní masy u

většiny žen, které jej užívají, a to i přesto, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek

Bonviva může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u

páteře (obratlů), ale ne u kyčelní kosti.

Přípravek

Bonviva Vám byl

předepsán

k

léčbě

postmenopauzální osteoporózy,

neboť

je u Vás

zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u

žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon,

estrogen, který pomáhá udržovat kosti v dobrém stavu.

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy.

Dalšími faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, jsou:

nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě

kouření nebo nadměrné pití alkoholu

nedostatek pohybu nebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet

výskyt osteoporózy v rodině

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená

příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamín D

pravidelnou chůzi nebo jiné cvičení zatěžující skelet

nekouřit, nepít nadměrné množství alkoholu.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost, než

začnete

přípravek

Bonviva užívat

Neužívejte

přípravek

Bonviva

jestliže jste alergický(á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte určité problémy s jícnem/trávicí trubicí, jako je jeho zúžení nebo potíže

s polykáním.

jestliže nevydržíte stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu jedné hodiny (60 minut).

jestliže máte nebo jste

měl(a)

sníženou hladinu vápníku v krvi. Tuto skutečnost, prosím,

konzultujte se svým lékařem.

Upozornění

a

opatření

U pacientů s osteoporózou léčených přípravkem Bonviva byl v poregistračním sledování ve velmi

vzácných případech hlášen nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti (poškození čelistní kosti).

Ke vzniku osteonekrózy čelisti může dojít i po ukončení léčby.

Je důležité se pokusit zabránit vzniku osteonekrózy čelisti, protože jde o bolestivé onemocnění, které

může být obtížně léčitelné. Za účelem snížení rizika vzniku osteonekrózy čelisti máte dodržovat

některá opatření.

Před zahájením léčby informujte lékaře/zdravotní sestru (zdravotního pracovníka), jestliže:

máte jakékoliv případné problémy v ústní dutině nebo se zuby, jako je nedostatečná zubní

hygiena, onemocnění dásní nebo máte plánované trhání zubu

nepodstupujete pravidelné zubní prohlídky nebo jste dlouho neabsolvoval(a) zubní prohlídku

kouříte (kouření může zvýšit riziko zubních problémů)

jste se v minulosti léčil(a) biofosfonátem (látka používaná k léčbě nebo prevenci kostních

poruch)

užíváte léčivé přípravky nazývané kortikosteroidy (jako je prednisolon nebo dexamethason)

máte nádorové onemocnění.

Lékař Vás může požádat, abyste před zahájením léčby přípravkem Bonviva absolvoval(a) zubní

prohlídku.

Po dobu léčby máte dodržovat správnou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů) a absolvovat

pravidelné zubní prohlídky. Pokud nosíte zubní protézu, ujistěte se, že Vám dobře sedí. Jestliže se

léčíte se zuby nebo plánujete zubní chirurgický zákrok (např. trhání zubu), informujte o zubní léčbě

lékaře a sdělte stomatologovi, že užíváte přípravek Bonviva.

V případě jakýchkoliv problémů v ústní dutině nebo se zuby, jako je uvolněný zub, bolest nebo otok

nebo nehojící se léze nebo výtok, se okamžitě obraťte na lékaře a stomatologa, protože by se mohlo

jednat o příznaky osteonekrózy čelisti.

Některé osoby musí být při užívání přípravku Bonviva obzvlášť opatrné. Před užitím přípravku

Bonviva se poraďte se svým lékařem:

Jestliže Vám byla prokázána porucha minerálního metabolismu (jako je nedostatek vitamínu D).

Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením.

Mohou se objevit příznaky jako podráždění, zánět nebo vředy jícnu/trávicí trubice, často s příznaky,

jako jsou závažná bolest na hrudi, výrazná bolest při polykání jídla a/nebo tekutin, těžká nauzea

(nevolnost) nebo zvracení, a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny od užití přípravku Bonviva

nevypijete plnou sklenici vody a/nebo pokud si lehnete. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte

přípravek Bonviva užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře (viz bod 3).

Děti

a dospívající

Nedávejte přípravek Bonviva dětem nebo dospívajícím mladším 18 let.

Další

léčivé

přípravky

a

přípravek

Bonviva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, což jsou zejména:

Doplňkové

potravinové

přípravky

obsahující vápník,

hořčík,

železo nebo hliník, protože

pravděpodobně mohou ovlivnit účinky přípravku Bonviva.

Acetylsalicylová kyselina a jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAIDs) mohou dráždit

žaludeční a střevní sliznici. Podobný účinek může mít i přípravek Bonviva. Buďte tedy obzvlášť

opatrný(á), pokud užíváte Bonvivu a vezmete si analgetika nebo protizánětlivé přípravky typu

NSAIDs. (NSAIDs zahrnují ibuprofen, sodnou sůl diklofenaku, naproxen a kyselinu

acetylsalicylovou).

Po užití Vaší měsíční tablety přípravku Bonviva

počkejte

1 hodinu, než si vezmete jakékoli další

léky, včetně tablet zlepšujících trávení, přípravků s vápníkem nebo vitamínů.

Přípravek

Bonviva s jídlem a pitím

Neužívejte

přípravek

Bonviva s jídlem. Pokud si vezmete přípravek Bonviva spolu s jídlem, je méně

účinný.

Můžete

pít pouze vodu, ale ne jiné nápoje.

Prosím počkejte 1 hodinu po užití přípravku Bonviva, než si dáte první jídlo a další pití (viz bod 3. Jak

se přípravek Bonviva užívá).

Těhotenství

a kojení

Přípravek Bonviva je určen pouze pro ženy v postmenopauze a nesmí ho užívat ženy, které stále

mohou otěhotnět.

Neužívejte přípravek Bonviva, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení

dopravních

prostředků

a obsluha

strojů

Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, protože lze předpokládat, že přípravek Bonviva

nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek

Bonviva obsahuje laktózu.

Pokud Vám někdy lékař sdělil, že nesnášíte, nebo nemůžete strávit některé cukry (např. trpíte-li

nesnášenlivostí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo máte problémy se vstřebáváním glukózy-

galaktózy), poraďte se s ním, než začnete užívat tento přípravek.

3.

Jak se

přípravek

Bonviva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka

přípravku

Bonviva je jedna tableta

měsíčně.

Užívání Vaší

měsíční

tablety

Je důležité pečlivě dodržovat následující instrukce. Jejich smyslem je umožnit přípravku Bonviva

dostat se co nejrychleji do žaludku a tím snížit pravděpodobnost podráždění jícnu.

Jednu 150 mg tabletu

přípravku

Bonviva užijte jedenkrát za

měsíc

V každém měsíci si

určete

konkrétní den, který si snadno zapamatujete; může to být stejné

datum v každém měsíci (např. vždy první den měsíce) nebo stejný den v měsíci (např. první

neděle v měsíci) a v tento den užijte tabletu přípravku Bonviva. Zvolte den, který nejlépe

vyhovuje Vašemu běžnému režimu.

Tabletu Bonviva užijte po

předchozím

lačnění,

které trvalo

alespoň

6 hodin, během kterých

jste nic nejedl(a) ani nepil(a), s výjimkou vody.

Užijte Vaši tabletu Bonviva

hned jak ráno vstanete z postele a

předtím,

než cokoli sníte nebo vypijete (tedy na prázdný žaludek)

Zapijte tabletu plnou sklenicí vody (alespoň 180 ml).

K zapití nepoužívejte vodu s vysokou koncentrací vápníku, ovocný džus nebo jakýkoli jiný nápoj.

Pokud jsou obavy ohledně možných vysokých hladin vápníku v kohoutkové vodě (tvrdá voda),

doporučuje se použít balenou vodu s nízkým obsahem minerálů.

Tabletu

polkněte

celou – nežvýkejte ji, nekousejte ani nenechávejte rozpustit v ústech.

Následující hodinu (60 minut) po užití tablety

neuléhejte; pokud nezůstanete ve vzpřímené poloze (vestoje nebo vsedě), část přípravku

může proniknout zpět do Vašeho jícnu

nic nejezte

nic nepijte (kromě vody v případě potřeby)

neužívejte žádné jiné léky

Poté co jste hodinu počkal(a), můžete si dát Vaše první denní jídlo a nápoj. Po jídle můžete klidně

znovu ulehnout a vzít si jakékoli další léky, které potřebujete.

Pokračování

v užívání

přípravku

Bonviva

Je důležité užívat Bonvivu každý měsíc tak dlouho, jak Vám ji Váš lékař bude předepisovat. Po 5

letech užívání přípravku Bonviva se, prosím, zeptejte svého lékaře, zda máte pokračovat v užívání

přípravku Bonviva.

Jestliže jste užil(a) více

přípravku

Bonviva, než jste

měl(a)

Pokud jste omylem užila více než jednu tabletu, vypijte plnou sklenici mléka a

okamžitě

vyhledejte

svého

lékaře.

Nesnažte se vyvolat zvracení a neuléhejte – přípravek Bonviva by mohl podráždit Váš jícen.

Jestliže jste

zapomněl(a)

užít

přípravek

Bonviva

Jestliže jste ve zvolený den ráno zapomněl(a) svoji tabletu užít, neberte si tabletu

později

během

dne.

Najděte si v kalendáři den, kdy si vezmete další dávku.

Jestliže jste ve zvolený den zapomněl(a) užít tabletu a pokud Vám do další dávky zbývá

jen 1 až 7 dní

Nikdy neužívejte

dvě

tablety

přípravku

Bonviva

během

jednoho týdne. Vyčkejte do další

dávky a tu užijte, jak jste zvyklý(á); pak pokračujte v užívání jedné tablety měsíčně v den,

který máte vyznačen v kalendáři.

Jestliže jste ve zvolený den zapomněl(a) užít tabletu a pokud Vám do další dávky zbývá

více než 7 dní

Měl(a) byste užít tabletu následující den ráno poté, co jste si vzpomněl(a), poté pokračujte

v užívání jedné tablety měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích

účinků,

sdělte

to ihned

zdravotní

sestře

nebo

lékaři

– je možné, že budete

potřebovat

akutní

lékařské

ošetření:

Méně

časté

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

závažná bolest na hrudníku, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, těžká nevolnost nebo

zvracení, potíže s polykáním. Můžete mít závažný zánět jícnu/trávicí trubice s možnými bolavými

místy nebo zúžením jícnu/trávicí trubice

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním

přetrvávající bolest a zánět oka

nová bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla. Můžete mít časné

známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000):

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné známky závažných potíží

s čelistí (nekrózy (mrtvé kostní tkáně) v čelistní kosti)

poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by

se jednat o známky poškození kosti v uchu

závažná, možno život ohrožující, alergická reakce

závažné nežádoucí kožní reakce

Další možné nežádoucí

účinky

Časté

(mohou postihnout až 1 osobu z 10):

bolest hlavy

pálení žáhy, nepříjemné polykání, bolest žaludku nebo břicha (může být z důvodu zánětu

žaludku), porucha trávení, nevolnost, průjem (řídká stolice)

křeče svalů, ztuhlost kloubů a končetin

příznaky podobné chřipce, včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře, bolesti

kostí a bolesti svalů a kloubů. Pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více

než několik dní, sdělte to zdravotní sestře nebo lékaři.

vyrážka

Méně

časté

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

závratě

plynatost (větry, pocit nadýmání)

bolest zad

pocit únavy a vyčerpanosti

záchvaty astmatu

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

zánět dvanácterníku (první části tenkého střeva) způsobující bolest žaludku

kopřivka

Hlášení nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Bonviva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Bonviva obsahuje

Léčivou látkou je acidum ibandronicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg kyseliny

ibandronové (ve formě monohydrátu natrium-ibandronátu).

Dalšími složkami jsou:

jádro tablety: monohydrát laktózy, povidon, mikrokrystalická celulóza, krospovidon, kyselina

stearová, koloidní bezvodý oxid křemičitý

potahová vrstva tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), mastek, makrogol 6000

Jak

přípravek

Bonviva vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Bonviva jsou bílé až bělavé, oválného tvaru označené „BNVA“ na jedné straně a „150“ na

druhé straně. Tablety jsou dodávány v blistrech obsahujících 1 tabletu nebo 3 tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex, SS14 3FR

Velká Británie

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon

SS13 1QF

Velká Británie

IL CSM Clinical Supplies Management GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

Lörrach

Baden-Württemberg

79539, Německo

Tato

příbalová

informace byla naposledy revidována

{měsíc/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

TEXT NA NÁLEPKÁCH

PŘIPOMÍNAJÍCÍCH

UŽITÍ

PŘÍPRAVKU

PLÁN UŽÍVÁNÍ

PŘÍPRAVKU

BONVIVA

Dávkování přípravku Bonviva je jedna tableta měsíčně. Vyberte si den, který si snadno zapamatujete:

stejné datum v každém měsíci (např. vždy první den měsíce)

nebo stejný den v měsíci (např. každou první neděli v měsíci).

K označení dnů ve Vašem kalendáři použijte snímatelné nálepky.

Užití tablety nezapomeňte vyznačit v rámečku na nálepce.

SNÍMATELNÉ NÁLEPKY PRO VÁŠ OSOBNÍ KALENDÁŘ

Měsíční tableta

Měsíční tableta

Měsíční tableta

Bonviva

Bonviva

Bonviva

Je důležité užívat přípravek Bonviva každý měsíc.

Příbalová

informace: informace pro uživatele

Bonviva 3 mg

injekční

roztok

Acidum ibandronicum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

používat,

protože obsahuje pro Vás

důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové

informaci:

Co je přípravek Bonviva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bonviva používat

Jak se přípravek Bonviva používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Bonviva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Bonviva a k

čemu

se používá

Přípravek Bonviva patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje léčivou látku

kyselinu ibandronovou.

Přípravek Bonviva může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní masy u

většiny žen, které jej užívají, a to i přesto, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek

Bonviva může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u

páteře (obratlů), ale ne u kyčelní kosti.

Přípravek

Bonviva Vám byl

předepsán

k

léčbě

postmenopauzální osteoporózy,

neboť

je u Vás

zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u

žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon,

estrogen, který pomáhá udržovat kostní skelet v dobrém stavu. Čím dříve žena dosáhne menopauzy,

tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy.

Další faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, zahrnují:

nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě

kouření cigaret nebo nadměrné pití alkoholu

nedostatek pohybu nebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet

výskyt osteoporózy v rodině

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená

příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamín D

pravidelnou chůzi nebo cvičení zatěžující skelet

nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost, než

začnete

přípravek

Bonviva používat

Nepoužívejte

přípravek

Bonviva

pokud máte, nebo jste

měl(a)

sníženou hladinu vápníku v krvi. Prosím, konzultujte tuto

skutečnost s Vaším lékařem

jestliže jste alergický(á) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění

a

opatření

U pacientů s osteoporózou léčených přípravkem Bonviva byl v poregistračním sledování ve velmi

vzácných případech hlášen nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti (poškození čelistní kosti).

Ke vzniku osteonekrózy čelisti může dojít i po ukončení léčby.

Je důležité se pokusit zabránit vzniku osteonekrózy čelisti, protože jde o bolestivé onemocnění, které

může být obtížně léčitelné. Za účelem snížení rizika vzniku osteonekrózy čelisti máte dodržovat

některá opatření.

Před zahájením léčby informujte lékaře/zdravotní sestru (zdravotního pracovníka), jestliže:

máte jakékoliv případné problémy v ústní dutině nebo se zuby, jako je nedostatečná zubní

hygiena, onemocnění dásní nebo máte plánované trhání zubu

nepodstupujete pravidelné zubní prohlídky nebo jste dlouho neabsolvoval(a) zubní prohlídku

kouříte (kouření může zvýšit riziko zubních problémů)

jste se v minulosti léčil(a) biofosfonátem (látka používaná k léčbě nebo prevenci kostních

poruch)

užíváte léčivé přípravky nazývané kortikosteroidy (jako je prednisolon nebo dexamethason)

máte nádorové onemocnění.

Lékař Vás může požádat, abyste před zahájením léčby přípravkem Bonviva absolvoval(a) zubní

prohlídku.

Po dobu léčby máte dodržovat správnou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů) a absolvovat

pravidelné zubní prohlídky. Pokud nosíte zubní protézu, ujistěte se, že Vám dobře sedí. Jestliže se

léčíte se zuby nebo plánujete zubní chirurgický zákrok (např. trhání zubu), informujte o zubní léčbě

lékaře a sdělte stomatologovi, že užíváte přípravek Bonviva.

V případě jakýchkoliv problémů v ústní dutině nebo se zuby, jako je uvolněný zub, bolest nebo otok

nebo nehojící se léze nebo výtok, se okamžitě obraťte na lékaře a stomatologa, protože by se mohlo

jednat o příznaky osteonekrózy čelisti.

Některé osoby musí být při používání přípravku Bonviva obzvlášť opatrné. Před použitím přípravku

Bonviva se poraďte se svým lékařem:

Pokud máte nebo jste někdy měl(a) potíže s ledvinami, selhání ledvin, pokud jste někdy

podstoupil(a) dialýzu nebo trpíte jiným onemocněním, které může ovlivňovat Vaše ledviny

Jestliže Vám byla prokázána porucha metabolismu minerálů (jako je nedostatek vitamínu D)

Pokud dostáváte přípravek Bonviva, měl(a) byste užívat doplňky obsahující vápník a vitamín D.

Pokud je nemůžete užívat, měl(a) byste informovat svého lékaře.

Pokud máte srdeční obtíže a Váš lékař Vám doporučil omezit denní příjem tekutin.

U pacientů léčených kyselinou ibandronovou v intravenózní formě byly hlášeny případy závažné

alergické reakce, někdy končící úmrtím.

Okamžitě oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud zaznamenáte některý z následujících

příznaků, jako je zkrácení dechu/obtížné dýchání, pocit tísně v krku, otok jazyka, závrať, pocit ztráty

vědomí, zčervenání nebo otok obličeje, vyrážka na těle, nevolnost a zvracení (viz bod 4).

Děti

a dospívající

Přípravek Bonviva nesmí být používán u dětí nebo dospívajících mladších 18 let.

Další

léčivé

přípravky

a

přípravek

Bonviva

Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství

a kojení

Přípravek Bonviva je určen pouze pro ženy v postmenopauze a nesmí ho užívat ženy, které stále

mohou otěhotnět.

Neužívejte přípravek Bonviva, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení

dopravních

prostředků

a obsluha

strojů

Můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, protože lze předpokládat, že přípravek Bonviva

nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek

Bonviva obsahuje

méně

než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce (3 ml), tzn. že je v

podstatě

“bez sodíku”.

3.

Jak se

přípravek

Bonviva používá

Doporučené dávkování přípravku Bonviva ve formě intravenózních injekcí je 3 mg (1 předplněná

injekční stříkačka) jedenkrát za 3 měsíce.

Injekce podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál do žíly. Injekce přípravku Bonviva si

neaplikujte sami.

Injekční roztok přípravku Bonviva musí být podán výhradně do žíly, nikoli do jiné části těla.

Další používání

přípravku

Bonviva

Pro dosažení maximálního účinku léčby je důležité pokračovat v aplikaci injekcí každé tři měsíce tak

dlouho, jak Vám je Váš lékař bude předepisovat. Bonviva může léčit osteoporózu pouze po dobu, po

kterou budete podstupovat léčbu, přestože nemusíte zaznamenat či pociťovat rozdíl. Po 5 letech

užívání přípravku Bonviva se, prosím, zeptejte svého lékaře, zda máte pokračovat v užívání přípravku

Bonviva.

Rovněž byste měl(a) užívat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D, tak jak Vám doporučí

lékař.

Jestliže jste použil(a) více

přípravku

Bonviva, než jste

měl(a)

Může se stát, že budete mít nízkou hladinu vápníku, fosforu nebo hořčíku v krvi. Váš lékař podnikne

odpovídající kroky k nápravě změn a může Vám dát injekci obsahující zmíněné minerály.

Jestliže jste vynechal(a) dávku

přípravku

Bonviva

Měl(a) byste si co nejdříve sjednat novou návštěvu lékaře, který Vám dá další injekci. Poté budete

opět dostávat injekce vždy po 3 měsících od data poslední injekce, kterou jste dostal(a).

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích

účinků,

sdělte

to ihned

zdravotní

sestře

nebo

lékaři

– je možné, že budete

potřebovat

akutní

lékařské

ošetření:

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním

přetrvávající bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající)

nová bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla. Můžete mít časné

známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000):

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné známky závažných potíží

s čelistí (nekrózy (mrtvé kostní tkáně) v čelistní kosti)

poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by

se jednat o známky poškození kosti v uchu

závažná, možno život ohrožující, alergická reakce (viz bod 2)

závažné nežádoucí kožní reakce

Další možné nežádoucí

účinky

Časté

(mohou postihnout až 1 osobu z 10):

bolest hlavy

bolest žaludku (jako je gastritida) nebo bolest břicha, porucha trávení, nevolnost, průjem (řídká

stolice) nebo zácpa

bolest svalů, kloubů nebo zad

pocit únavy a vyčerpanosti

příznaky podobné chřipce, včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře, bolesti

kostí a bolesti svalů a kloubů. Pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více

než několik dní, sdělte to zdravotní sestře nebo lékaři

vyrážka

Méně

časté

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

zánět žil

bolest nebo poranění v místě vpichu

bolest kostí

pocit slabosti

záchvaty astmatu

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

kopřivka

Hlášení nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Bonviva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“

a na injekční stříkačce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zdravotník, který aplikuje injekci, musí zlikvidovat nevyužitý zbývající roztok a odložit injekční

stříkačku a injekční jehlu do příslušné nádoby na odpad.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Bonviva obsahuje

Léčivou látkou je acidum ibandronicum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 mg

kyseliny ibandronové ve 3 ml roztoku (ve formě monohydrátu natrium-ibandronátu).

Dalšími složkami jsou chlorid sodný, kyselina octová, trihydrát kyseliny octové a voda na

injekci.

Jak

přípravek

Bonviva vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok 3 mg přípravku Bonviva je čirý bezbarvý roztok, který je dodáván v předplněných

injekčních stříkačkách. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3 ml roztoku. Přípravek Bonviva

je dodáván v balení po 1 předplněné injekční stříkačce s 1 injekční jehlou nebo v balení po 4

předplněných injekčních stříkačkách se 4 injekčními jehlami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex, SS14 3FR

Velká Británie

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon

SS13 1QF

Velká Británie

Tato

příbalová

informace byla naposledy revidována:

{měsíc/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY

Další informace jsou uvedeny v Souhrnu

údajů

o

přípravku.

Aplikace

přípravku

Bonviva 3 mg

injekční

roztok v

předplněné

injekční

stříkačce:

Bonviva 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce musí být aplikován intravenózně během

15 - 30 vteřin.

Roztok je dráždivý, proto je důležité přísně dodržovat intravenózní způsob podání. V případě

neúmyslné aplikace roztoku do tkáně v okolí žíly může u pacienta dojít k lokálnímu podráždění,

bolestivosti a zánětu místa vpichu.

Přípravek Bonviva 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce nesmí být mísen s jinými

roztoky s obsahem vápníku (např. s Ringer laktátovým roztokem, kalcium heparinem) ani s jinými

intravenózně podávanými léčivými přípravky. V případě, že je přípravek Bonviva podán za využití již

zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použit pouze fyziologický roztok nebo roztok glukózy

o koncentraci 50 mg/ml (5%).

Vynechání dávky:

Při vynechání dávky by injekce měla být aplikována co možná nejdříve. Další injekce by měly být

podávány každé 3 měsíce od data poslední injekce.

Předávkování:

K dispozici nejsou žádné specifické údaje o léčbě předávkování přípravkem Bonviva.

Podle dostupných údajů může intravenózní předávkování touto třídou sloučenin vést k hypokalcemii,

hypofosfatemii a hypomagnezemii, které jsou příčinou parestézie. V závažných případech je možné

podat intravenózní infuzi odpovídajících dávek kalcium glukonátu, fosfátu draselného nebo sodného a

magnézium sulfátu.

Obecné údaje:

Bonviva 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, stejně jako další bisfosfonáty podávané

intravenózně, může vyvolat přechodné snížení hladin vápníku v krevním séru.

Je třeba provést vyšetření na hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálního metabolismu, které

by měly být léčeny před zahájením injekčního podávání přípravku Bonviva. U všech pacientů je

důležitý příjem vápníku a vitamínu D v přiměřeném množství. Všichni pacienti musí dostávat

potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D.

Pacienti současně trpící onemocněním ledvin nebo užívající léčivé přípravky, které potenciálně mohou

mít nežádoucí účinky na ledviny, by měli být během léčby pravidelně kontrolováni v souladu s

postupy správné lékařské praxe.

Veškerý nepoužitý injekční roztok, injekční stříkačka a injekční jehla musí být zlikvidovány v souladu

s místními požadavky.