Azilect

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Azilect
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Azilect
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • lettneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Anti Parkinsona zāles
 • Lækningarsvæði:
 • Parkinsona slimība
 • Ábendingar:
 • Azilect ir indicēts, lai ārstētu idiopātiska Parkinsona slimība (PD), kā monotherapy (bez levodopu) vai kā papildinājums terapija (ar levodopu) pacientiem ar beigu devu svārstības.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 20

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Autorizēts
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000574
 • Leyfisdagur:
 • 20-02-2005
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000574
 • Síðasta uppfærsla:
 • 29-05-2019

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/235001/2016

EMEA/H/C/000574

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Azilect

rasagilīns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Azilect. Tajā ir paskaidrots, kā

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par

reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Azilect lietošanu.

Kas ir Azilect?

Azilect ir zāles, kas satur aktīvo vielu rasagilīnu. Tās ir pieejamas tabletēs (1 mg).

Kāpēc lieto Azilect?

Azilect lieto, lai ārstētu Pārkinsona slimību. Pārkinsona slimība ir progresējošs smadzeņu darbības

traucējums, kas izraisa trīci, palēninātas kustības un muskuļu stīvumu. Azilect var lietot atsevišķi vai

kā papildzāles levodopai (citām zālēm, ko lieto Pārkinsona slimības ārstēšanai) pacientiem, kuriem ir

"svārstīgs stāvoklis" perioda beigās starp levodopas devām. Svārstīgais stāvoklis ir saistīts ar

levodopas iedarbības mazināšanos, kad pacients piedzīvo pēkšņu pārslēgšanos no samaņas ar spēju

kustēties uz bezsamaņu bez kustībām.

Azilect var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Azilect?

Ieteicamā Azilect deva ir viena tablete vienreiz dienā.

Azilect darbojas?

Azilect aktīvā viela rasagilīns ir monoaminonoksidāzes-B inhibitors. Tas bloķē enzīmu B tipa

monoamīnoksidāzi, kas smadzenēs noārda neirotransmiteru dopamīnu. Neirotransmiteri ir ķīmiskās

vielas, kas ļauj blakus esošajām nervu šūnām savā starpā sazināties. Pacientiem, kuriem ir Pārkinsona

Azilect

EMA/235001/2016

2. lappuse no 3

slimība, dopamīnu ražojošās šūnas sāk atmirt un dopamīna daudzums smadzenēs samazinās. Tad

pacienti zaudē spēju droši kontrolēt kustības. Palielinot dopamīna līmeni tajās smadzeņu daļās, kas

kontrolē kustības un ko-ordināciju, Azilect mazina Pārkinsona slimības pazīmes un simptomus,

piemēram, stīvumu un kustību palēninājumu.

Kā noritēja Azilect izpēte?

Azilect tika pētītas trijos pamatpētījumos, iesaistot kopumā 1563 pacientus ar Pārkinsona slimību.

Pirmajā pētījumā divas dažādas Azilect devas tika salīdzinātas ar placebo (fiktīvu ārstēšanu), iesaistot

404 pacientus ar slimību agrīnā stadijā. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija slimības simptomu

izmaiņas 26 nedēļu laikā, novērtējot pēc standarta skalas (Vienotās Pārkinsona slimības vērtēšanas

skalas, UPDRS).

Abos pārējos pētījumos piedalījās kopumā 1159 pacienti ar slimību vēlākā attīstības stadijā. Šajos

pētījumos Azilect tika pievienotas pacientu esošajai terapijai, iekļaujot levodopu. Tās salīdzināja ar

placebo vai entakaponu (citām zālēm Pārkinsona slimības ārstēšanai). Šie pētījumi ilga attiecīgi 26 un

18 nedēļas. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija laiks dienā, kas pavadīts "neaktīvā stāvoklī", vadoties

pēc ierakstiem pacientu dienasgrāmatās.

Kādas bija Azilect priekšrocības šajos pētījumos?

Azilect bija iedarbīgākas par placebo visos pētījumos. Pētījumā, lietojot Azilect atsevišķi, pacientiem,

kuri 26 nedēļu ilgajā pētījumā saņēma 1 mg zāļu vienreiz dienā, vidējais kritums pēc UPDRS skalas

bija 0,13 punkti no sākuma rādītāja 24,69. Salīdzinājumam, pacientiem, kuri saņēma placebo, bija

4,07 punktu pieaugums no 24,54 punktu sākuma rādītāja. UPDRS rādītāja kritums norāda uz

simptomu uzlabošanos, turpretim pieaugums norāda uz simptomu pasliktināšanos.

Lietojot kā papilzāles levodopai, Azilect 1 mg samazināja labāk nekā placebo laiku, kas pavadīts

"neaktīvā stāvoklī". Abos pētījumos pacientiem, kuri papildus lietoja Azilect, "neaktīvā stāvoklī"

pavadītais laiks tika saīsināts vidēji par vienu stundu, salīdzinot ar placebo grupu. Līdzīgu "neaktīvā

stāvoklī" pavadītā laika samazinājumu novēroja pacientiem, kuri lietoja entakaponu.

Kāds risks pastāv, lietojot Azilect?

Visbiežāk novērotā Azilect blakusparādība (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir galvassāpes. Pilns visu

Azilect izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Azilect nedrīkst lietot kopā ar citiem monoamīnoksidāzes inhibitoriem, tai skaitā zālēm un bezrecepšu

augu preparātiem, piemēram, asinszāli. Tās nedrīkst lietot arī ar petidīnu (pretsāpju līdzekli). Starp

Azilect terapijas beigām un citu monoamīnokidāzes ihibitoru vai petidīna terapijas sākumu jābūt

vismaz 14 dienu ilgam intervālam. Azilect nedrīkst lietot pacienti, kuriem ir smagi aknu darbības

traucējumi. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Azilect tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Azilect, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt

šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Azilect

Eiropas Komisija pirmdiena, 2005. gada 21. februārī izsniedza Azilect reģistrācijas apliecību, kas derīga

visā Eiropas Savienībā.

Azilect

EMA/235001/2016

3. lappuse no 3

Pilns Azilect EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Azilect pieejama

zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 4.2016.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

AZILECT 1 mg tabletes

rasagiline

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir AZILECT un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms AZILECT lietošanas

Kā lietot AZILECT

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt AZILECT

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir AZILECT un kādam nolūkam to lieto

AZILECT satur aktīvo vielu rasagilīnu un to lieto, lai ārstētu Parkinsona slimību pieaugušajiem. To

var lietot gan monoterapijā, gan papildterapijā ar levodopu (citas zāles, ko lieto Parkinsona slimības

ārstēšanai).

Parkinsona slimībai raksturīga to šūnu, kas smadzenēs ražo dopamīnu, bojāeja. Dopamīns ir ķīmiska

viela smadzenēs, kas iesaistīta ķermeņa kustību kontrolē. AZILECT palīdz paaugstināt un uzturēt

dopamīna līmeni smadzenēs.

2.

Kas Jums jāzina pirms AZILECT lietošanas

Nelietojiet AZILECT šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret rasagilīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir smagas aknu problēmas.

AZILECT lietošanas laikā vienlaicīgi nelietojiet sekojošas zāles:

monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitorus (piem., depresijas ārstēšanai vai Parkinsona slimības

terapijai, vai arī jebkādu citu indikāciju dēļ), ieskaitot zāles un augu izcelsmes līdzekļus, ko var

iegādāties bez receptes, piem., asinszāli saturošus līdzekļus;

petidīnu (spēcīgas pretsāpju zāles).

Pirms uzsākat ārstēšanos ar MAO inhibitoriem vai petidīnu, Jums jānogaida vismaz 14 dienas pēc

pēdējās AZILECT lietošanas dienas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms AZILECT lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir jebkādas aknu problēmas,

vaicājiet ārstam, ja novērojat jebkādas aizdomīgas ādas izmaiņas.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs vai Jūsu ģimene/aprūpētājs pamanāt, ka Jums rodas neparasta uzvedība, kad

nespējat apvaldīt impulsus, vajadzības vai vēlēšanos darīt dažādas sev vai citiem kaitīgas vai ar

zaudējumiem saistītas darbības. Tos sauc par impulsu kontroles traucējumiem. Pacientiem, kuri lieto

AZILECT un/vai citas zāles Parkinsona slimības ārstēšanai, var novērot tādu uzvedību kā apmātību,

uzmācīgas domas, patoloģisku aizraušanos ar azartspēlēm, pārmērīgu tērēšanos, impulsīvu uzvedību

un neparasti augstu seksuālo aktivitāti vai pastiprinātas seksuālās domas un jūtas. Ārstam, iespējams,

būs nepieciešams samazināt Jūsu devu vai atcelt zāļu lietošanu (skatīt 4. punktu).

AZILECT var izraisīt miegainību un pēkšņu aizmigšanu ikdienišķu darbību laikā, it īpaši, ja Jūs

lietojat citus dopamīnerģiskus līdzekļus (izmanto Parkinsona slimības ārstēšanai). Sīkāku informāciju,

lūdzu, skatīt punktā par transportlīdzekļu vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

Bērni un pusaudži

AZILECT nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem. Tāpēc AZILECT nav ieteicams lietot

pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Citas zāles un AZILECT

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

It īpaši pastāstiet ārstam, ja Jūs vienlaicīgi ar AZILECT lietojat kādas no sekojošām zālēm:

atsevišķi antidepresanti (selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori, selektīvie serotonīna –

norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitori, tricikliskie vai tetracikliskie antidepresanti),

antibiotika ciprofloksacīns, ko lieto infekciju ārstēšanai,

klepu mazinošās zāles dekstrometorfāns,

simpatomimētiskie līdzekļi, piemēram, tie, kas ir acu pilienos, intranazāli un iekšķīgi lietojamo

deguna gļotādas tūskas mazinošo līdzekļu sastāvā un pretsaaukstēšanās zāles, kas satur efedrīnu

vai pseidoefedrīnu.

Jāizvairās no AZILECT lietošanas kopā ar antidepresantiem, kas satur fluoksetīnu vai fluvoksamīnu.

Ja Jūs uzsākat AZILECT lietošanu, Jums jānogaida vismaz piecas nedēļas pēc fluoksetīna terapijas

pārtraukšanas.

Ja Jūs uzsākat fluoksetīna vai fluvoksamīna lietošanu, Jums jānogaida vismaz 14 dienas pēc AZILECT

terapijas pārtraukšanas.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs smēķējat vai esat nolēmis atmest smēķēšanu. Smēķēšana var

samazināt AZILECT daudzumu asinīs.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums ir jāizvairās no AZILECT lietošanas, ja Jūs esat grūtniece, jo AZILECT iedarbība uz grūtniecību

un nedzimušo bērnu nav zināma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pirms transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas konsultējieties ar ārstu, jo vadīšanas

spēju var ietekmēt gan Parkinsona slimība, gan AZILECT lietošana. AZILECT var radīt reiboni vai

miegainību, tas var radīt arī pēkšņas miega epizodes.

Šīs blakusparādības var pastiprināties, ja Parkinsona slimības simptomu ārstēšanai kopā ar AZILECT

Jūs lietojat citas zāles, ja lietojat zāles, kas var izraisīt miegainību, vai ja lietojat alkoholu. Ja

miegainība vai pēkšņas miega epizodes Jums bijušas jau iepriekš vai arī tās rodas AZILECT lietošanas

laikā, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus (skatīt 2. punktu).

3.

Kā lietot AZILECT

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā AZILECT deva ir viena 1 mg tablete, ko lieto iekšķīgi vienu reizi dienā. AZILECT var

lietot kopā ar uzturu vai neatkarīgi no tā.

Ja esat lietojis AZILECT vairāk nekā noteikts

Ja domājat, ka esat lietojis pārlieku daudz AZILECT tablešu, tad nekavējoties vērsieties pie ārsta vai

farmaceita. Paņemiet līdzi arī AZILECT kastīti/blisteri vai pudeli, lai varētu parādīt ārstam vai

farmaceitam.

Ziņotie AZILECT pārdozēšanas simptomi bija nedaudz eiforisks garastāvoklis (viegla mānijas forma),

ļoti augsts asinsspiediens un serotonīna sindroms (skatīt 4. punktu).

Ja esat aizmirsis lietot AZILECT

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Nākamo devu lietojiet kā parasti, kad pienācis

tās lietošanas laiks.

Ja pārtraucat lietot AZILECT

Nepārtrauciet lietot AZILECT iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu

, ja pamanāt kādu no turpmāk minētajiem simptomiem. Jums,

iespējams, nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība:

ja Jums parādās neparasta uzvedība, piemēram, apmātība, uzmācīgas domas, patoloģiska

aizraušanās ar azartspēlēm, pārmērīga iepirkšanās vai tērēšanās, impulsīva uzvedība un

neparasti augsta seksuālā aktivitāte vai pastiprinātas seksuālās domas (impulsu kontroles

traucējumi (skatīt 2. punktu);

ja Jūs redzat vai dzirdat lietas, kas neeksistē (halucinācijas);

ja Jums ir jebkāda šādu pazīmju kombinācija: halucinācijas, drudzis, nemiers, trīce un svīšana

(serotonīna sindroms);

ja pamanāt neparastas ādas izmaiņas, jo pacientiem ar Parkinsona slimību pastāv lielāks ādas

vēža (ne tikai melanomas) veidošanās risks (skatīt 2. punktu).

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Patvaļīgas kustības (diskinēzija)

Galvassāpes

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Sāpes vēderā

Krišana

Alerģija

Drudzis

Gripa

Vispārēji slikta pašsajūta (savārgums)

Sāpes kaklā

Sāpes krūškurvī (stenokardija)

Zems asinsspiediens, ceļoties stāvus, ar tādiem simptomiem kā reibonis/apreibums (ortostatiska

hipotensija)

Samazināta ēstgriba

Aizcietējums

Sausa mute

Slikta dūša un vemšana

Flatulence

Patoloģiskas izmaiņas asins analīzē (leikopēnija)

Locītavu sāpes (artralģija)

Muskuļu-skeleta sāpes

Locītavu iekaisums (artrīts)

Plaukstas nejutīgums un muskuļu vājums (karpālā kanāla sindroms)

Ķermeņa masas samazināšanās

Neparasti sapņi

Muskuļu koordinācijas traucējumi (līdzsvara traucējumi)

Depresija

Reibonis (vertigo)

Ilgstošas muskuļu kontrakcijas (distonija)

Iesnas (rinīts)

Ādas iekaisums (dermatīts)

Izsitumi

Asinīm pieplūdušas acis (konjunktivīts)

Neatliekama vajadzība urinēt

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Insults (cerebrovaskulārās asinsrites traucējumi)

Sirdslēkme (miokarda infarkts)

Pūšļveida izsitumi (vezikulobullozi izsitumi)

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Paaugstināts asinsspiediens

Pārmērīga miegainība

Pēkšņa aizmigšana

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt AZILECT

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, pudeles vai blistera pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko AZILECT satur

Aktīvā viela ir rasagilīns. Katra tablete satur 1 mg rasagilīna (mesilāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir mannīts, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, kukurūzas ciete,

preželatinizēta kukurūzas ciete, stearīnskābe, talks.

AZILECT ārējais izskats un iepakojums

AZILECT tabletes ir baltas vai gandrīz baltas apaļas, plakanas tabletes slīpinātām malām, ar

iegravētiem burtiem “GIL” un ciparu “1” zem tiem vienā pusē un gludu otru pusi.

Tabletes ir pieejamas blisteros pa 7, 10, 28, 30, 100 un 112 tabletēm iepakojumā vai arī pudelē, kas

satur 30 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Pliva Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Horvātija

Teva Operations Poland Sp.z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Polija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 4498 5511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +800 53 23 66 48

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf:

+47 66775590

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel.: +43 (0)1 97007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos

Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel.: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 572 679 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: + 46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44(0) 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}