Paxene

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-03-2010

Aktiv bestanddel:
paclitaxel
Tilgængelig fra:
Norton Healthcare Ltd.
ATC-kode:
L01CD01
INN (International Name):
paclitaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Sarkom, Kaposis, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Æggestokkene Neoplasmer, Bryst Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Paxene er indiceret til behandling af patienter med:• avanceret AIDS-relateret Kaposis sarkom (AIDS-AA), der har undladt før liposomal antracyklin terapi;• metastatisk karcinom i brystet (MBC), der har svigtet, eller ikke er kandidater til standard antracyklin-holdig terapi;• avanceret ovariecancer (AOC) eller med residual sygdom (> 1 cm) efter indledende laparotomi, i kombination med cisplatin som første-linje-behandling;• metastatisk ovariecancer (MOC) efter svigt af platin-med kombinationsbehandling uden taxaner som anden linie behandling.• ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der ikke er kandidater til potentielt helbredende operation og/eller strålebehandling i kombination med cisplatin. Begrænsede effektivitetsdata understøtter denne indikation (se afsnit 5.
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000216
Autorisation dato:
1999-07-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/000216

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

22-03-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-03-2010

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-03-2010

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

22-03-2010

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et indeholder 6 mg/ml paclitaxel (30 mg paclitaxel i 5 ml eller 100 mg paclitaxel i 16.7 ml eller

150 mg paclitaxel i 25 ml eller 300 mg paclitaxel i 50 ml).

Hjælpestoffer

Et hætteglas indeholder polyoxyl-ricinusolie: 527 mg/ml og vandfri ethanol; 49,7 v/v%

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til svag gullig, viskøs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Paxene er indikeret til behandling af patienter med:

fremskreden aids-relateret Kaposis sarkom (aids-KS), som det ikke er lykkedes at behandle med

forudgående liposomal anthracyclin terapi;

metastatisk brystkarcinom (MBC), som det ikke er lykkedes at behandle, eller som ikke er egnet

til behandling med anthracyclinholdig standardterapi:

fremskreden ovariecarcinom (AOC) eller med residualsygdom (> 1 cm) efter initial laparotomi,

i kombination med cisplatin som førstevalgsbehandling;

metastatisk ovariekarcinom (MOC), hvor det ikke er lykkedes at behandle med platinholdig

kombinationsterapi uden taxaner som andetvalgsbehandling;

Ikke-småcellet lungecarcinom (NSCLC), som ikke er egnet til potentiel kurativ operation

og/eller strålebehandling i kombination med cisplatin. Begrænsede effektivitetsdata understøtter

denne indikation (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Paxene bør kun gives under opsyn af en kvalificeret specialist i onkologi på hospitalsafsnit, der er

specialiserede i indgift af cytotoksiske stoffer (se pkt. 6.6).

Alle patienter skal præ-medicineres med kortikosteroider, antihistaminer og H

antagonister forud for

Paxene. Følgende er et anbefalet regimen for præ-medicinering: Dexamethason (8 - 20 mg), der gives

oralt (12 og 6 timer) eller intravenøst (30 - 60 minutter) forud for Paxene, 10 mg klorfeniramin

intravenøst eller en tilsvarende antihistamin 30 til 60 minutter inden Paxene og cimetidin (300 mg)

eller ranitidin (50 mg) intravenøst 30 til 60 minutter inden Paxene. Passende understøttende

lægemidler bør stå klare i tilfælde af kraftige overfølsomhedsreaktioner.

Vedrørende brug af cisplatin i behandling af fremskreden ovariecarcinom og ikke-småcellet

lungecarcinom bør man rådføre sig med produktresuméet for cisplatin for oplysninger.

Aids-relateret Kaposis sarkom:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Den anbefalede dosis Paxene

er 100 mg/m

givet som en 3-timers intravenøs infusion hver anden uge

Metastatisk bryst- og ovariekræft (andetvalgsbehandling)

Den anbefalede dosis Paxene er 175 mg/m

givet som en 3-timers intravenøs infusion hver tredje uge.

Fremskreden ovariekræft (førstevalgsbehandling)

Selvom andre doseringsregimer/kombinationer er ved at blive undersøgt, anbefales et

kombinationsregimen af Paxene og cisplatin. I henhold til varigheden af infusionen anbefales to

dosisregimer med Paxene: 175 mg/m

Paxene givet som en 3 timers intravenøs infusion efterfulgt af

75 mg/m

cisplatin ever tredje uge eller 135 mg/m

Paxene som en 24 timers infusion efterfulgt af

75 mg/m

cisplatin hver tredje uge.

Fremskreden ikke-småcellet lungekræft

Den anbefalede dosis Paxene er 175 mg/m

givet som en 3 timers intravenøs infusion efterfulgt af

cisplatin i en dosis på 80 mg/m

hver tredje uge.

Justering af dosis under behandlingen

Metastatisk brystkræft, ovariekræft og ikke-småcelletlungekræft:

Behandling med Paxene

bør ikke gentages, før antallet af neutrofile granulocytter er mindst

1.500 celler/mm

, og antallet af trombocytter er på mindst 100.000 celler/mm

. Patienter, der oplever

alvorlig neutropeni (neutrofile granulocytter < 500 celler/mm

i en uge eller mere) eller alvorlig perifer

neuropati under behandling med Paxene, bør få reduceret deres dosis med 20 % (NSCLC og

førstevalgsbehandling af ovariekræft) eller 25 % (MBC og MOC) ved efterfølgende behandlinger med

Paxene. Patienter, der oplever mucositis (grad 2 eller værre) under behandling med Paxene, bør have

deres dosis nedsat med 25 % ved efterfølgende behandlinger med Paxene.

Aids-relateret Kaposis sarkom:

Behandling med Paxene

bør ikke gentages, før antallet af neutrofile granulocytter er mindst

1.000 celler/mm

, og antallet af trombocytter er på mindst 75.000 celler/mm

. Patienter, der oplever

alvorlig neutropeni (neutrofile granulocytter < 500 celler/mm

i en uge eller mere), alvorlig perifer

neuropati eller mucositis (grad 3 eller værre) under behandling med Paxene, bør få reduceret dosis

med 25 % til 75 mg/m² ved efterfølgende behandlinger med Paxene.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion:

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger til at anbefale ændringer i dosis for patienter med let til

moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2). Patienter med svært nedsat leverfunktion bør ikke

behandles med paclitaxel.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Der er ikke gennemført undersøgelser hos patienter med nedsat nyrefunktion, og der findes ikke

tilstrækkelige data til at anbefale dosis (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk anvendelse:

Sikkerhed og effekt er ikke påvist for børn og unge (under 18 år). Derfor frarådes paclitaxel

pædiatrisk anvendelse.

Paxene bør administreres via en anordning til infusionskontrol (pumpe) ved anvendelse af ikke-PVC-

slanger og konnektorer. Et indbygget filter med en mikroporøs membran på ikke mere end 0,22 μm

bør påsættes den intravenøse slange under infusion af Paxene (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for paclitaxel eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Svært nedsat leverfunktion.

Neutrofiltælling på <1.500 celler/mm

ved behandlingsstart (<1.000 celler/mm

for aids-KS).

Samtidige, ukontrollerede alvorlige infektiøse sygdomme.

Graviditet og amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienterne bør rutinemæssigt modtage præmedicinering med en kortikosteroid-, en antihistamin- og

en H

-receptor antagonist forud for Paxene for at undgå alvorlige overfølsomhedsreaktioner (se

pkt. 4.2).

Paxene bør gives før cisplatin ved brug i kombination (se pkt. 4.5).

Overfølsomhedsreaktioner

Mindre symptomer såsom rødmen eller hudreaktioner kræver ikke en afbrydelse af behandlingen.

Alvorlige reaktioner såsom hypotension, der kræver behandling, dyspnø, der kræver bronchiedilatorer,

angioødemer

eller

generel

urticaria

kræver

imidlertid

øjeblikkelig

ophør

behandlingen

paclitaxel og intensiv symptomatisk behandling. Patienter, der har udvist en alvorlig reaktion, bør ikke

senere behandles med dette produkt.

Patienterne bør observeres omhyggeligt under de første omgange af behandlingen. De nødvendige

lægemidler bør være lettilgængelige i tilfælde af alvorlige overfølsomhedsreaktioner.

Hæmatologi

Paclitaxel

forårsager hæmning af knoglemarven (især neutropeni). Derfor bør der ofte gennemføres

komplette

blodtællinger

alle

patienter

under

behandling.

Patienter

neutrofiltælling

< 1.500 celler/mm

før behandlingen (< 1.000 celler/mm

for aids-KS) bør ikke få paclitaxel.

Patienter bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser med paclitaxel, før deres neutrofiltælling

kommer tilbage på ≥ 1.500 celler/mm

(≥ 1.000 celler/mm

for aids-KS patienter) og leukocyttal når et

niveau på ≥ 100.000 celler/mm

(≥ 75.000 celler for aids-KS patienter).

Patienter med alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

i 7 dage eller mere) under et forløb med paclitaxel

eller neutropeni-sepsis bør have deres dosis af paclitaxel nedsat i de efterfølgende behandlinger med

Paxene (se pkt. 4.2)

Mucositis

Moderate

alvorlige

tilfælde

mucositis

ualmindelige

anbefalede

dosering

dosisintervaller for Paxene. Hvis behandlingen imidlertid skal fortsætte i tilfælde af moderate eller

alvorlige reaktioner, bør doseringen af paclitaxel nedsættes ved de efterfølgende behandlinger med

Paxene (se pkt. 4.2).

Neuropati

Neuropati, primært perifer sensorisk neuropati forekommer meget almindeligt og er sædvanligvis af

mild til moderat intensitet. Kraftig perifer neuropati forekom hos 3 % af patienterne, der blev

behandlet

anbefalede

dosis

regime

Paxene.

behandlingen

NSCLC

førstevalgsbehandling af ovariekræft resulterede indgivelsen af paclitaxel som en 3 timers infusion i

kombination med cisplatin i en større incidens af kraftig neurotoksicitet end både paclitaxel som

enkeltmiddel og cyklofosfamid efterfulgt af cisplatin

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis alvorlige perifer neuropati skulle opstå, bør en fortsat behandling afvejes overfor risici. Hvis

behandlingen fortsættes, bør doseringen af paclitaxel nedsættes for alle efterfølgende forløb med

Paxene (se pkt. 4.2).

Ledningsforstyrrelser i hjertet og arytmi

For patienter, der behandles med paclitaxel, er alvorlige ledningsforstyrrelser sjældne. Lette ændringer i

elektrokardiogrammet er blevet observeret under administration af paclitaxel. Kardiel monitorerring

anbefales ikke med undtagelse hos patienter med alvorlige overledningsforstyrrelser eller arytmier. I

det sjældne tilfælde med alvorlige ledningsforstyrrelser eller arytmier, anbefales passende terapi og

vedvarende kardiel observation ved de efterfølgende behandlingsforløb. Hypotension, hypertension og

bradykardi er observeret under behandling med paclitaxel, men patienterne er ofte asymptomatiske og

kræver ikke behandling.

Desuden observeredes der i undersøgelser af Paxene hos patienter med MBC og MOC takykardi,

palpitation og synkope. Hyppig observation af vitale funktioner i løbet af de første timer af infusionen

med Paxene anbefales derfor.

I MBC- og MOC-undersøgelserne oplevede i alt to patienter kongestiv hjerteinsufficiens, grad 4. Et

enkelt

tilfælde

hjertesvigt

forbindelse

Paxene

observeret

kliniske

aids-KS

undersøgelse.

Alvorlige kardiovaskulære hændelser blev observeret oftere hos patienter med NSCLC end hos dem

med bryst eller ovariekræft.

Nedsat leverfunktion

Patienter

nedsat

leverfunktion

eventuelt

have

øget risiko

toksicitet,

især

grad 3-4

myelosuppression. Der er ingen tegn på, at toksiciteten for paclitaxel er øget, når det indgives som

infusion over 3 timer til patienter med let unormal leverfunktion. Ved indgivelse som længerevarende

infusion kan der forekomme øget myelosuppression hos patienter med moderat til svært nedsat

leverfunktion. Patienterne bør overvåges nøje for udvikling af alvorlig myelosuppression (se pkt. 4.2).

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger til at anbefale ændringer i dosis for patienter med let til

moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2). Der findes ingen tilgængelige data for patienter med svær

baseline cholestase. Patienter med kraftig nedsat leverfunktion bør ikke behandles med paclitaxel.

Gastrointestinal

Pseudomembranøs colitis er rapporteret sjældent. Dette omfatter tilfælde hos patienter, der ikke

samtidig er blevet behandlet med antibiotika. Denne reaktion bør overvejes i differentialdiagnosen i

tilfælde med svær eller vedvarende diarré, der opstår under eller lige efter behandling med paclitaxel.

Andre

Da Paxene indeholder ethanol (392 mg/ml) bør mulige virkninger på centralnervesystemet og andre

virkninger tages i betragtning (se pkt. 4.7).

Paclitaxel kan, især i kombination med strålebehandling af lungerne og/eller gemcitabin, uden hensyn

til deres kronologiske rækkefølge, medvirke til udvikling af interstitiel pneumonitis.

Som andre genotoksi ske cytostatika kan paclitaxel have genotoksiske virkninger. Det frarådes

mandlige

patienter,

behandles

Paxene,

børn

under

måneder

efter

behandlingen.

Paxene indeholder polyoxyl-ricinusolie, som kan fremkalde en allergisk reaktion.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Da Paxene indeholder ethanol, bør mulige virkninger på centralnervesystemet og andre virkninger

tages i betragtning. Som følge af det store alkoholindhold, kan Paxene ændre virkningen af andre

lægemidler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført formelle undersøgelser af kliniske interaktioner med andre lægemidler

Paxene.

Når det gives som en del af en kombinationsbehandling med cisplatin, anbefales det, at Paxene gives

før cisplatin. Når paclitaxel gives før cisplatin, er sikkerhedsprofilen for paclitaxel konsistent med den,

der er rapporteret for enkeltmiddelbrug. Når paclitaxel blev givet efter cisplatin, udviste patienterne en

mere udtalt myelosuppression og et cirka 20 % fald i paclitaxel clearance.

Paclitaxel bør administreres 24 timer efter doxorubicin, da eliminationen af doxorubicin og dens

aktive metabolitter kan være nedsat når paclitaxel og doxorubicin anvendes i kombination.

Da paclitaxel metaboliseres af cytochrome P450 isoenzymerne CYP 3A4 og 2C8, bør andre lægemidler,

der hæmmer (f.eks. erythromycin, fluoxetin, gemfibrozil, imidazol svampedræbende midler) eller

inducerer (f.eks. rifampicin, carbamazepin, phenytoin, fenobarbital, efavirenz, nevirapin) disse enzymer,

anvendes med forsigtighed, da de eventuelt kan påvirke paclitaxels farmakokinetik. Samtidig anvendelse

af ketoconazole, en kendt, kraftig CYP 3A4-hæmmer, hæmmer ikke elimineringen af paclitaxel hos

patienterne; derfor kan begge lægemidler indgives sammen uden justering af doseringen. Der er

begrænsede yderligere oplysninger om de potentielle lægemiddelinteraktioner mellem paclitaxel og andre

CYP 3A4-substrater/-hæmmere.

Undersøgelser af aids-KS patienter, der tog Paxene og andre lægemidler samtidigt, viser, at den

systemiske clearance af paclitaxel var betydeligt lavere (p < 0,05) i tilfælde, hvor der blev givet

nelfinavir og ritonavir, men ikke i kombination med indinavir. Der findes ikke tilstrækkelig oplysning

om interaktioner med andre proteaseinhibitorer. Derfor bør Paxene gives med forsigtighed til

patienter, der samtidig behandles med proteaseinhibitorer.

4.6

Graviditet og amning

Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Paxene bør ikke anvendes under graviditet. Kvindelige patienter bør oplyses om at anvende effektive

antikonceptionsmidler for at undgå at blive gravide under behandling med Paxene og bør i tilfælde af

graviditet straks oplyse deres behandlende læge herom.

Paxene er kontraindiceret under amning. Det er uvist, om paclitaxel udskilles i modermælken. Amning

bør derfor indstilles under behandling med Paxene.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Efter en infusion af Paxene kan patientens evne til udføre krævende opgaver, såsom at køre bil og

betjene maskiner, være nedsat grundet alkoholindholdet i Paxene (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Monoterapi

De følgende bivirkninger drejer sig om 166 MBC og 120 MOC patienter, der blev behandlet med

175 mg/m

Paxene givet som en 3 timers infusion som andetsvalgskemoterapi i to kliniske

undersøhgelser og blev betragtet som muligvis eller sandsynligvis relateret til Paxene. Da aids-KS

populationen er meget specifik, præsenteres sikkerhedsdata fra en klinisk undersøgelse af 107 aids-KS

patienter for sig selv i slutningen af dette punkt

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hæmning af knoglemarvsfunktionen var den vigtigste dosisbegrænsende toksicitet med Paxene. I hele

behandlingsperioden opstod alvorlig neutropeni (<500 celler/mm

) hos 26 % af patienterne, behandlet

med Paxene under hele behandlingsperioden. 19 % af patienterne havde svær neutropeni i >7 dage.

Trombocytopeni blev observeret hos 6 % af patienterne. To procent af patienterne havde et

trombocyttal nadir < 50.000 celler/mm

. Anæmi (Hb <11g/dl) konstateredes hos cirka 9 % af de

behandlede patienter, men var alvorlig hos mindre end 1 % (Hb <8g/dl).

Neuropati forekom hos 18 % af patienterne behandlet med Paxene. Paræstesi blev observeret hos 48 %

af patienterne. Alvorlig neuropati og kraftig paræstesi for hos henholdsvis 3 % og 5 % af patienterne.

Perifer neuropati kan forekomme efter det første behandlingsforløb og forværres med øgende

eksponering overfor paclitaxel. Perifer neuropati var grunden til seponering af paclitaxel i et par

enkelte tilfælde. Sensoriske symptomer blev normalt forbedrede eller forsvandt indenfor måneder efter

seponering af paxlitaxel. Præ-eksisterende neuropatier resulterende fra tidligere behandlinger er ikke

en kontraindikation for behandling med paclitaxel.

De andre mest almindeligt rapporterede sygdomme i nervesystemet er somnolens, som påvirkede

14 % af patienterne.

Artralgi blev rapporteret hos 32 % af alle patienter (5 % alvorlig) og myalgi hos 47 % (6 % alvorlig).

Reaktioner på injektionsstedet, herunder sekundære reaktioner på ekstravasation, var generelt milde og

bestod af erythema, ømhed, misfarvning af huden eller opsvulmen ved injektionsstedet, men kan

medføre cellulitis. Recidiv af hudreaktioner på et sted med tidligere ekstravasation efter administration

af paclitaxel på et andet sted er blevet rapporteret i sjældne tilfælde. En specifik behandling af

ekstravasation kendes p.t. ikke.

Tabellen nedenfor angiver bivirkninger forbundet med administrationen af enkeltmiddel paclitaxel

som en 3 timers infusion under metastatiske forhold (286 patienter behandlet i kliniske undersøgelser

af Paxene, og 812 patienter behandlet i andre paclitaxel kliniske undersøgelser) og dem, der blev

rapporteret i den postmarkedsføringsmæssige overvågning af paclitaxel*. Hvor bivirkningsincidensen

var forskellig mellem Paxene og andre paclitaxel kliniske undersøgelser, vises den oftest

forekommende incidens.

Nedenstående hyppighed af bivirkninger er defineret i henhold til følgende konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100),

sjælden (≥ 1/10.000; < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter hvor

alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Infektioner og parasitære

sygdomme

Meget almindelig:

Infektion (inklusive herpes simplex, oral

candidiasis, faryngitis, rhinitis)

Almindelig:

Influenzasyndrom

Ikke almindelig:

Kraftige infektioner, septisk shock

Sjælden*:

Pneumoni

Blod og lymfesystem

Meget almindelig:

Alvorlig neutropeni,, alvorlig leukopeni,

trombocytopeni, anæmi, myelosuppression

Almindelig:

Neutropeniske febertilfælde

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke almindelig:

Alvorlig anæmi

Meget sjælden*:

Akut myeloid leukæmi, myelodysplastisk

syndrom

Immunsystemet

Meget almindelig:

Mindre overfølsomhedsreaktioner

(hovedsagelig rødme og udslæt)

Ikke almindelig:

(Forsinket) overfølsomhed, signifikante

overfølsomhedsreaktioner, der kræver behandling (f.eks.

hypotension, angioneurotisk ødem, respiratorydistress,

generel urticaria)

Sjælden*: Anafylaktiske reaktioner

Meget sjælden*:

Anafylaktisk shock (inklusive

fatal

overfølsomhed)

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

Anorexi

Ikke almindelig:

Dehydrering, vægttab og -forøgelse

Psykiske forstyrrelser

Meget sjælden:

Tilstand af forvirring

Nervesystemet

Meget almindelig:

Neuropati (hovedsagelig perifer),

paræstesi, somnolens

Almindelig:

Alvorlig neuropati (hovedsagelig perifer),

svimmelhed, nervøsitet, søvnløshed, depression, abnorm

tankegang, hypokinesi, abnorm gangart, hypæstesi,

smagsforstyrrelser, hovedpine

Sjælden*:

Motorisk neuropati (med resulterende mindre

distal svaghed)

Meget sjælden*:

Akut encefalopati, autonom neuropati

(resulterende i paralytisk ileus og ortostatisk hypotension),

krampeanfald

Øjne

Ikke almindelig

: Øjentørhed, amblyopi, defekt af synsfelt

Meget sjældent*:

Optiske nerve og/eller visuelle forstyrrelser

(scintillerende scotomata), især hos patienter, der har fået

højere doser end anbefalet

Øre og labyrint

Almindelig:

Tinnitus

Meget sjælden*:

Sensorisk-neuralt høretab, vertigo

Hjerte

Almindelig:

Takykardi, palpitation, bradykardi, synkope

Ikke almindelig

: Kongestiv hjerteinsufficiens, kardiomyopati,

asymptomatisk ventrikulær takykardi, takykardi med

bigemini, AV-blok og synkope, myokardieinfarkt

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget sjælden*

: Atriefibrillering

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig:

Hypotension

Almindelig:

Vasodilatation (rødme)

Ikke almindelig:

Tromboflebitis, hypertension, trombose

Meget sjælden*:

Shock

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Dyspnø, epistaxis

Sjælden:

Pleural effusion, lungefibrose

Meget sjælden*

: Hosten, pulmonal hypertension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

: Kvalme, opkastning, diarré, inflammation

af mukosa, forstoppelse, stomatitis, mavesmerter

Almindelig:

Mundtørhed, mundulceration, melæna, dyspepsi

Meget sjælden*

: Tarmobstruktion, tarmperforation,

pseudomembranøs colitis, iskæmisk colitis, mesenterisk

trombose, nekrotiserende enterocolitis, øsofagitis, ascites,

akut pancreatitis

Lever og galdeveje

Meget sjælden*:

levernekrose, leverencefalopati

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

Alopeci

Almindelig

: Kortvarige hudforandringer, tør hud, exfoliativ

dermatitis, pruritus, udslæt, acne, forbigående og milde

negleændringer

Ikke almindelig:

Forandringer i neglepigmentering eller

misfarvning af neglelejet)

Sjælden*:

Erytem

Meget sjælden*

: Steven-Johnson syndrom, epidermal

nekrolyse, erythema multiforme, urticaria, onykolyse

(patienter i behandling bør bære solbeskyttelse på hænderne

og fødderne

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

: Artralgi, myalgi

Almindelig

: Knoglesmerter, benkramper, myasteni,

rygsmerter

Nyrer og urinveje

Almindelig

: Dysuri

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Meget almindelig:

Asteni, smerter, ødemer, herunder perifere

ødemer og ansigtsødemer

Almindelig

: Milde reaktioner på injektionsstedet (erythema,

ømhed, misfarvning af huden eller opsvulmen, smerter,

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

ekstravasation kan medføre cellulitis og hudulceration),

utilpashed, brystsmerter, kulderystelser, pyrexi

Undersøgelser

Almindelig:

Kraftig stigning i transaminaser, kraftig stigning

i alkalisk fosfatase

Ikke almindelig:

Kraftig stigning i bilirubin

* Indberettet ved overvågning af paclitaxel efter markedsføring.

Kombinationsbehandling

Den følgende diskussion henviser til to større afprøvninger for førstevalgskemoterapi af ovariekræft

(paclitaxel plus cisplatin: over 1050 patienter) og to fase III afprøvninger for behandling af

fremskreden NSCLC (paclitaxel plus cisplatin: over 360 patienter) (se pkt. 5.1).

Ved administration som en 3 timers infusion som førstevalgskemoterapi af ovariekræft, blev der

rapporteret neurotoksicitet, arthralgi/myalgi og overfølsomhed som oftere forekommende og kraftigere

af patienter behandlet med paclitaxel efterfulgt af cisplatin end patienter behandlet med cyklofosfamid

efterfult af cisplatin. Myelosuppression synes at forekomme mindre og med mindre kraft med

paclitaxel som en 3 timers infusion efterfulgt af cisplatin sammenlignet med cyklofosfamid efterfulgt

af cisplatin.

Neurotoksicitet, hovedsagelig perifer neuropati, sunes af forekomme oftere og alvorligere med en

175 mg/m

3 timers infusion (85 % neurotoksicitet, 15 % alvorlig) end med en 135 mg/m

24 timers

infusion (25 % perifer neuropati, 3 % alvorlig), når paclitaxel blev kombineret med cisplatin. Hos

patienter med NSCLC og ovariekræft, der blev behandlet med paclitaxel over 3 timer efterfulgt af

cisplatin, er der en tydelig øgning i incidensen af alvorlig neurotoksicitet. Perifer neuropati kan

forekomme efter det første forløb og kan forværres med øget eksponering over for paclitaxel.

Sensoriske symptomer bedres eller forsvinder sædvanligvis indenfor måneder efter seponering

afpaclitaxel. Præ-eksisterende neuropatier som resultat af tidligere behandlinger er ikke en

kontraindikation for behandling med paclitaxel.

I otte offentliggjorte kliniske undersøgelser (8 fase III afprøvninger) omfattende 4735 patienter med

fremskreden ovariekræft og i tolv offentliggjorte kliniske afprøvninger (én stor fase II og elve fase III

afprøvninger) omfattende 4315 NSCLC patienter behandlet med paclitaxel og platin-indeholdende

regimer, blev der observeret lignende bivirkninger sammenlignet med enkeltmiddel-

paclitaxelbehandling. Herudover forekom ileus, virkninger på kreatinin clearance, abnorme

elektrolytter (f.eks. hyponatriæmi, hypomagnesiæmi) hyperglykæmi, hosten og pneumoni meget

sjældent.

Pneumonitis hos patienter, der fik samtidig strålebehandling og/eller gemcitabene er meget sjældent

rapporteret.

Aids-relateret Kaposis sarkom

De følgende bivirkninger er i forbindelse med 107 aids-KS-patienter, der blev behandlet med

100 mg/m

Paxene givet som en 3 timers infusion som andetvalgskemoterapi i en klinisk undersøgelse

og blev betragtet som mulig eller sandsynlig relateret til Paxene. Med undtagelse af hæmatologiske og

hepatiske hændelser (se nedenfor) var frekvensen og alvorligheden af bivirkninger hos aids-KS-

patienterne almindeligvis magen til dem, der blev set hos patienter med andre faste tumorer behandlet

med paclitaxel monoterapi.

Knoglemarvssuppression var den hovedsagelige dosisbegrænsende toksicitet ved Paxene. Kraftig

neutropeni (<500 celler/mm

) forekom hos henholdsvis 20 % og 39 % af patienterne under det første

behandlingsforløb og hele behandlingsperioden. Neutropeni var tilstede i >7 dage hos 41 % og i

30 - 35 dage hos 8 % af patienterne. Neutropeni forsvandt efter 35 dage hos alle patienter, der blev

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

fulgt op. Incidensen af grad 4 neutropeni varende 7 dage eller mere var 22 %. Neutropenifeber

relateret til Paxene blev rapporteret hos 14 % af patienterne. Der var tre septiske episoder (2,8 %)

under indgivelse af Paxene relateret til lægemidlet, der viste sig at være fatale. Trombocytopeni blev

set hos 50 % af patienterne og var alvorlig (<50.000 celler/mm

) hos 9 %. Blødningsepisoder relateret

til Paxene blev rapporteret hos <3 % af patienterne, og blødning var lokal. Anæmi (Hb < 11 g/dl) blev

set hos 61 % af patienterne og var alvorlig (Hb < 8g/dl) hos 10 %. Transfusion af røde blodlegemer

var påkrævet hos 21 % af patienterne.

Blandt patienterne (>50 % på proteasehæmmere) med normal leverfunktion fra starten, havde 28 %,

43 % og 44 % forhøjelser af henholdsvis bilirubin, alkalisk fosfatase og AST (SGOT). For hver af

disse parametre var øgningerne alvorlige i 1 % af tilfældene.

4.9

Overdosering

Der findes ikke en kendt antidot mod en Paxene-overdosis. I tilfælde af overdosis bør patienten

observeres meget nøje. Behandlingen bør rettes mod de forventede vigtigste toksiske virkninger, som

er hæmning af knoglemarv, mucositis og perifer neuropati.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Taxaner, ATC-kode: L01CD01

Den aktive substans i Paxene er paclitaxel. Den nøjagtige mekanisme i paclitaxels tumorhæmmende

aktivitet kendes ikke. Man mener generelt, at paclitaxel fremmer tilstedeværelsen af microtubules,

stammende fra tubulin dimer, og forhindrer depolymerisering. Stabilisering resulterer i inhibition af

den normale dynamiske reorganisering af det microtubulare netværk, som er essentielt for den vitale

interfase og de mitotiske cellefunktioner. Herudover inducerer paclitaxel bundter af microtubuli i hele

celleforløbet og mange astere af microtubuli under mitosen.

Metastatisk brystkræft

Effekt og sikkerhed af Paxene (175 mg/m² over 3 timer i 3-ugers intervaller) ved refraktorisk

metastatisk brystkræft blev undersøgt hos 172 kvinder i en åben fase III-multicenterundersøgelse. Den

kliniske responsfrekvens var 18,5 %, mediantiden for progression var 2,8 måneder

(CI: 2,1 - 3,3 måneder), og medianoverlevelsestiden var 9,9 måneder (CI: 7,8 - 13,1 måneder). De

resultater, der blev opnået med Paxene, ligger meget tæt på resultaterne fra offentliggjorte

fase III-undersøgelser for paclitaxel.

Fremskreden ovariekræft (førstevalgsbehandling)

Effekt og sikkerhed ved paclitaxel blev evalueret i to større, randomiserede,

kontrollerede afprøvninger (vs. Cyklofosfamid 750 mg/m

/cisplatin 75 mg/m

). I den første afprøvning

fik over 650 patienter med stadium IIb-c, II eller IV primær ovariekræft et maksimum på

9 behandlingsforløb med paclitaxel (175 mg/m

over 3 timer) efterfulgt af cisplatin (75 mg/m

) eller

kontrol. Den anden store afprøvning evaluerede et maksimum på 6 forløb med enten paclitaxel

(135 mg/m

over 24 timer) efterfulgt af cisplatin (75 mg/m

) eller kontrol hos over 400 patienter med

stadium III/IV primær ovariekræft med en > 1 cm residual sygdom efter stadium laparotomi eller med

fjerntliggende metastaser. Selvom de to doseringer af paclitaxel ikke blev sammenlignet direkte med

hinanden, havde patienterne i begge afprøvninger behandlet med paclitaxel i kombination med

cisplatin en signifikant længere tid til progression (undersøgelse 1: median 15,3 måneder vs

11,5 måneder, p<0.001; undersøgelse 2 median 17 måneder vs 13 måneder, p<0.001) og længere

overlevelse (undersøgelse 1: median 36 måneder vs 26 måneder, p=0.0016; undersøgelse 2: median

36 måneder vs 24 måneder, p<0.001) og i undersøgelse 1 en signifikant højere responsrate

(undersøgelse 1: 59 % vs 45 %, p=0.014; undersøgelse 2: 60 % vs 50 %, NS) ved sammenligning med

standardbehandling. Øget neurotoksicitet, arthralgi/myalgi, men nedsat myelosuppression blev set hos

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

patienter med fremskreden ovariekræft, der fik givet 3 timers infusion af paclitaxel/cisplatin

sammenlignet med patienter, der fil cyklofosfamid/cisplatin.

Metastatisk ovariekræft:

Effekt og sikkerhed af Paxene (175 mg/m² over 3 timer i 3-ugers intervaller) ved avanceret metastatisk

ovariekræft blev undersøgt hos 120 kvinder i en åben udvidet fase II-multicenterundersøgelse. Den

kliniske responsfrekvens var 21,7 % (CI: 14,7 - 31,1 %), mediantiden for progression var 4,1 måneder

(CI: 3,3 - 4,9 måneder), og medianoverlevelsestiden var 13,4 måneder (CI: 11,5 - 15,0 måneder). De

resultater, der blev opnået med Paxene, ligger meget tæt på resultaterne fra offentliggjorte paclitaxel

fase III-undersøgelser.

Fremskreden ikke-småcellet lungekræft

Effekt af kombination af paclitaxel/cisplatin er blevet påvist i to randomiserede,

kontrollerede afprøvninger hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk NSCLC.

I den første undersøgelse blev 332 patienter med lokal fremskreden eller metastatisk NSCLC

randomiseret til at få cisplatin (80 mg/m

) i kombination med teniposid (100 mg/m

; n = 166) eller

cisplatin (80 mg/m

) og paclitaxel (175 mg/m²; n = 166). Der var ingen fordel i overlevelse (9,5 vs

9,9 måneder) eller progressionfri overlevelse (5,1 vs 5,0 måneder) med cisplatin/paclitaxel vs

cisplatin/tenoposid. De højere responsrater (37 % vs 26 %), mindre totale bivirkninger og forbedret

korttids livskvalitet med cisplatin/paclitaxel vs cisplatin/tenoposid blev imidlertid betragtet som

vigtige resulater i en palliativ population. Grad 2 eller 3 perifer neurotoksicitet blev set mere

almindeligt med cisplatin/paclitaxel (29 % vs 6 %).

I den anden undersøgelse blev 599 patienter med stadium IIIB eller IV sygdom randomiseret til at få

cisplatin (75 mg/m

) og etoposid (100 mg/m

, n = 200) eller cisplatin (75mg/m

) og lavdosis paclitaxel

(135 mg/m

; n= 198) eller cisplatin (75 mg/m

) og højdosis paclitaxel (250 mg/m

) med G-CSF

(n = 201). Median overlevelse for hver paclitaxel-indeholdende arm var ikke dignifikant forskellig

sammenlignet med etoposid(cisplatin ) p=0.097 og 0.090 for henholdsvis højdosis paclitaxel og

lavdosis paclitaxel). Med hensyn til progressionsfri overlevelse blev der set yderst statistisk

signifikante resultater for højdosis paclitaxel-armen sammenlignet med etoposid/cisplatin (p=0.007).

Responsrater var stærkt i favør af de paclitaxel-indeholdende arme [13 %, 30 % og 26 % for

henholdsvis etoposid/cisplatin, højdosis paclitaxel (p<0.001 vs etoposid/cisplatin) og lavdosis

paclitaxelregimer (p=0.003 vs. etoposid/cisplatin)]. En større del af paclitaxelbehandlede patienter

havde forbedringer i korttids livskvalitet. Grad 3 neurotoksicitet var imidlertid signifikant mere

almindelig i højdosis paclitaxel armen vs etoposid/cisplatin (40 % vs 21 %).

Aids-relateret Kaposis sarkom

Effekt og sikker ved Paxene blev undersøgt i en enkelt ikke-sammenlignende undersøgelse hos

107 patienter med avanceret KS, som tidligere var blevet behandlet med systemisk kemoterapi. I

undersøgelsen fik hovedparten af patienterne administreret granulocytkoloni-stimulerende faktor

(G-CSF). Det primære endpoint var bedste tumorrespons. Patienterne fik en 3 timers infusion af

Paxene 100 mg/m

, som blev indgivet hver 14. dag. Ud af de 107 patienter blev 63 patienter anset for

at være resistente overfor liposomale anthracykliner. Denne undergruppe af patienter anses for at

udgøre kernegruppen for effekt.

Den samlede respons (fuldstændig eller delvis respons) efter 15 behandlingsforløb var 57 %

(CI: 44 - 70 %) af liposomal anthracyklin-resistente patienter. Over halvdelen af det samlede respons

var tydeligt efter de første tre behandlingsforløb. Hos liposomal anthracykliske-resistente patienter var

responsraten sammenlignelig med patienter, der aldrig havde fået en proteasehæmmer (55,6 %) og de,

der havde fået én mindst 2 måneder inden behandlingen med Paxene (60,9 %).

Mediantiden for progression i kernepopulationen var 468 dage (95 % CI 257-NE). Median overlevelse

for Paxene kunne ikke beregnes, men den nedre 95 % grænse var 617 dage hos kernepatienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter en intravenøs behandling vil plasmakoncentrationerne falde bifasisk eller trifasisk. Fordelingen

af paclitaxel er ikke-lineær (koncentrationafhængigt), da den systemiske eksponering øges mere end

forventet efter en stigning i doseringen.

På baggrund af

in vitro-

undersøgelser er niveauet af plasmaproteinbinding blevet rapporteret til at

være i intervallet 88 - 98 %. På trods af denne høje proteinbinding fordeles paclitaxel i høj grad til

vævene.

Metastatisk brystkræft

Farmakokinetiske parametre for paclitaxel ved 175 mg/m

indgivet over 3 timer hos 13 patienter med

brystkræft var som følger: højeste koncentrationer (C

) var 3.890 ng/ml, arealet under

plasmakoncentrationen vs. tidskurven (AUC) var på 14.090 ng/t/ml og clearance (CL) var på

13,3 l/t/m

Metastatisk brystkræft / ovariekræft

Farmakokinetiske parametre for paclitaxel ved 175 mg/m

indgivet over 3 timer hos 5 patienter med

brystkræft og hos 3 patienter med ovariekræft var som følger: højeste koncentrationer (C

) var

4.213 ng/ml, arealet under plasmakoncentrationen vs. tidskurven (AUC) var på 12.603 ng·t/ml og

clearance (CL) var på 20,4 l/t/m

Udskillelse gennem nyrerne spiller en mindre rolle i den samlede udskillelse af paclitaxel, hvor under

10 % af dosen udskilles som uforandret lægemiddel i urinen. Den største udskillelsesvej er

metabolisme efterfulgt af udskillelse via galden; hos seks patienter blev 39 % til 87 % af en intravenøs

dosis (175 mg/m²) udskilt i fæces, og i gennemsnit blev kun 10 % af dosen udskilt som uforandret

paclitaxel. Adskillige metabolitter er blevet sporet, men kun tre af dem er blevet identificeret: 6 alpha-

hydroxypaclitaxel, 3’-para-hydroxypaclitaxel og 6 alpha, 3’-para-dihydroxypaclitaxel.

6 alpha-hydroxypaclitaxel var den overvejende udskilte komponent i fæces.

In vitro-

undersøgelser har

påvist, at CYP2C8 og 3A4 er involveret i dannelsen af henholdsvis 6 alpha-hydroxypaclitaxel og 3’-

para-hydroxypaclitaxel.

Aids-relateret Kaposis sarkom:

Efter en intravenøs dosis på 100 mg/m

givet som en 3 timers infusion til 19 patienter med

aids-relateret Kaposis sarkom varierede de højeste koncentrationer fra 761 til 2.860 ng/ml

(gennemsnit 1.530) og gennemsnitsværdien for arealet under plasmakoncentrationen vs. tidskurven

(AUC) var på 5.619 ng/t/ml (variation 2.609 - 9.428). Clearance var på 20,6 l/t/m

(variation 11 - 38),

og fordelingsvolumen var på 291 l/m

(variation 121 - 638). Den terminale udskillelseshalveringstid

var gennemsnitligt på 23,7 timer (variation 12 - 33).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogenese, mutagenese, nedsat frugtbarhed

Paclitaxel har vist sig at være genotoksisk

in vivo

(micronucleustest på mus); men det inducerede ikke

mutagenicitet i Ames-testen eller Chinese hamster

ovary/hydoxantine-guanine phosphoribosyltransferase (CHO/HGPRT) genmutations-testen.

Paclitaxels carcinogene potentiale er ikke blevet undersøgt. Paclitaxel tilhører imidlertid en klasse

substanser, som er potentielt carcinogene på basis af deres virkningsmekanisme. Paclitaxel i små doser

på 0,6 mg/kg/dag medførte lav fertilitet og toksicitet på rottefostre. Dyrestudier viste forskellige ikke-

reversible toksiske virkninger af paclitaxel på de mandlige kønsorganer i kliniske relevante

dosisniveauer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polyoxyl-ricinusolie

Citronsyre (vandfri)

Ethanol

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke findes undersøgelser af forligelighed, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre

lægemidler.

Ufortyndet koncentrat bør ikke komme i kontakt med PVC-udstyr eller udstyr til forberedelse af

opløsninger til infusion, der indeholder blødgjort PVC. For at udsætte patienten mindst muligt for

blødgøringsmidlet DEHP [di-(2-ethylhexyl)phthalate], som kan lække fra PVC-infusionsposer eller -

sæt, bør fortyndede Paxene-opløsninger opbevares i flasker (glas, polypropylene) eller plastikposer

(polypropylene, polyolefin) og gives gennem polyethylen-forede administrationssæt.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 2 år.

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25

C. Ansvaret for andre tider og forhold efter

ibrugtagning påhviler brugeren.

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylene infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt. Hvis det ikke

bruges straks, er opbevaringstid og -betingelser før brug brugerens eget ansvar og bør normalt ikke

overskride 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er blevet foretaget under kontrollerede og

anerkendte aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

5 ml klar glasflaske (type I) med vippelåg, indeholdende 30 mg koncentrat.

20 ml klar glasflaske (type I) med vippelåg, indeholdende 100 mg koncentrat.

30 ml klar glasflaske (type I) med vippelåg, indeholdende 150 mg koncentrat.

50 ml klar glasflaske (type I) med vippelåg, indeholdende 300 mg koncentrat.

Der findes fire pakningsstørrelser: 30 mg/5 ml hætteglas, 100 mg/16,7 ml hætteglas, 150 mg/25 ml

hætteglas og 300 mg/50 ml hætteglas pakket i en karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kun til engangsbrug. Kasser eventuelt tilbageværende indhold efter første brug.

Forholdsregler ved forberedelse og administration

Paclitaxel er et cytotoksisk kræftlægemiddel, og som med andre potentielt toksiske præparater, bør der

tages visse forholdsregler ved håndtering af Paxene. Brug af handsker, beskyttelsesbriller og

beskyttelsestøj anbefales. Hvis Paxene-opløsningen kommer i kontakt med huden, skal huden straks

vaskes grundigt med sæbe og vand. Hvis Paxene kommer i berøring med slimhinder, skylles

slimhinderne grundigt med vand. Paxene må kun forberedes og administreres af personale, som er

uddannet i håndteringen af cytotoksiske lægemidler.

Gravidt personale bør ikke håndtere Paxene.

Forberedelse til intravenøs infusion

Paxene-koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal blandes umiddelbart før infusion. Paxene skal

blandes op i natriumkloridopløsning til infusion 9 mg/ml (0,9 %), glukoseopløsning til injektion

50 mg/ml (5 %) eller glukose 50 mg/ml (5 %) i Ringer’s opløsning til injektion til en endelig

koncentration på 0,3 til 1,2 mg/ml. Efter fortynding, har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylene

infusionsposer i brug vist sig i mindst 24 timer ved opbevaring under 25

C. Set ud fra et

mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt. Hvis det ikke bruges straks,

er opbevaringstid og -betingelser før brug brugerens eget ansvar og bør normalt ikke overskride

24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er blevet foretaget under kontrollerede og anerkendte

aseptiske forhold.

Parenterale lægemidler skal inspiceres visuelt for partikeldannelse og misfarvning før brug, når

opløsning og beholder tillader det. Når præparatet er færdigt, kan opløsningen være uklar, hvilket

tilskrives formuleringens bindemiddel.

Paxene-opløsninger bør klargøres og opbevares i beholdere af glas, polypropylen eller polyolefin. Man

bør bruge infusionssæt, der ikke indeholder PVC, som f.eks. sæt, der er foret med polyethylen.

Infusion af Paxene bør foregå gennem et inlinefilter med en mikroporøs membran på højst 0,22 µm.

Brug af filterudstyr såsom filtre, der har kort indløbs- og udløbsrør i PVC har ikke resulteret i

betydelig udlækning af DEHP.

Håndtering og bortskaffelse

Procedurerne for rigtig håndtering og bortskaffelse af cytotoksiske lægemidler bør følges.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin, Royal Docks

London E16 2QJ

Det Forenede Kongerige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/99/113/001 for 30 mg/5 ml

EU/1/99/113/002 for 150 mg/25 ml

EU/1/99/113/003 for 100 mg/16,7 ml

EU/1/99/113/004 for 300 mg/50 ml

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dato for første markedsføring: 19. juli 1999

Dato for seneste fornyelse: 19. juli 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG II

A.

INDERHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG

FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

A.

FREMSTILLERE ANSVARLIGE FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstillerne ansvarlige for batchfrigivelse

IVAX Pharmaceuticals UK

Aston Lane North

Preston Brook

Runcorn

Cheshire

Storbritannien

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

Ostravská 29/305

747 70 Opava

Komárov

Tjekkiet

På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er

ansvarlig for frigivelsen af det pågældende batch.

B.

BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Lægemidlet må kun udleveres efter begrænset recept (jf. bilag I: Produktresumé; pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

A. ETIKETTERING

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ KARTON FOR PAXENE 30 mg/5 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et hætteglas indeholder 6 mg/ml paclitaxel (30 mg paclitaxel i 5 ml).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og 49,7 % (v/v) ethanol. Se indlægssedlen

for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

30 mg/5 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE

Intravenøs brug

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

FORSIGTIG: Fortynding før brug.

Kun til engangsbrug.

8.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylen-infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25 °C.

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25 ºC.

Opbevar hætteglasset i den ydre pakning.

10.

EVENTUELLE

SÆRLIGE

FORHOLDSREGLER

VED

BORTSKAFFELSE

AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortkast ubrugt indhold i overensstemmelse med gængse fremgangsmåder for cytotoksiske stoffer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin

Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/113/001

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

<Receptpligtigt lægemiddel.>

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Læs venligst vedlagte indlægsseddel.

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

TEKST PÅ HÆTTEGLAS FOR PAXENE 30 mg/5 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Paxene 6 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

Til intravenøs brug

2.

ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

3.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

4.

BATCHNUMMER

Batchnummer:

5.

ANDET

30 mg/5 ml

FORSIGTIG: Fortynding før brug

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN

SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ KARTON FOR PAXENE 100 mg/16.7 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et hætteglas indeholder 6 mg/ml paclitaxel (100 mg paclitaxel i 16.7 ml)

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: Polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og 49,7 % (v/v) ethanol. Se indlægssedlen

for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

100 mg/16,7 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE

Intravenøs brug

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

FORSIGTIG: Fortynding før brug.

Kun til engangsbrug

8.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylen-infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25 °C.

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ikke ved over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre pakning.

10.

EVENTUELLE

SÆRLIGE

FORHOLDSREGLER

VED

BORTSKAFFELSE

AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortkast ubrugt indhold i overensstemmelse med gængse fremgangsmåder for cytotoksiske stoffer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin, Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/113/003

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Læs venligst vedlagte indlægsseddel.

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

TEKST PÅ HÆTTEGLAS FOR PAXENE 100 mg/16.7 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Paxene 6 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

(paclitaxel)

Til intravenøs brug.

2.

ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

3.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

4.

BATCHNUMMER

Batchnummer:

5.

ANDET

100 mg/16.7 ml

FORSIGTIG: Fortynding før brug

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ KARTON FOR PAXENE 150 mg/25 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et hætteglas indeholder 6 mg/ml paclitaxel (150 mg paclitaxel i 25 ml)

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: Polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og 49,7 % (v/v) ethanol. Se indlægssedlen

for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

150 mg/25 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE

Intravenøs brug

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

FORSIGTIG: Fortynding før brug.

Kun til engangsbrug

8.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylen-infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25 °C.

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ikke ved over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre pakning.

10.

EVENTUELLE

SÆRLIGE

FORHOLDSREGLER

VED

BORTSKAFFELSE

AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortkast ubrugt indhold i overensstemmelse med gængse fremgangsmåder for cytotoksiske stoffer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin, Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/113/002

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Læs venligst vedlagte indlægsseddel.

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

TEKST PÅ HÆTTEGLAS FOR PAXENE 150 mg/25 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Paxene 6 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

Til intravenøs brug

2.

ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

3.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

4.

BATCHNUMMER

Batchnummer:

5.

ANDET

150 mg/25 ml

FORSIGTIG: Fortynding før brug

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE

TEKST PÅ KARTON FOR PAXENE 300 mg/50 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et hætteglas indeholder 6 mg/ml paclitaxel (300 mg paclitaxel i 50 ml)

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og 49,7 % (v/v) ethanol. Se indlægssedlen

for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

300 mg/50 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE

Intravenøs brug

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

FORSIGTIG: Fortynding før brug.

Kun til engangsbrug

8.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylen-infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25 °C.

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ikke ved over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre pakning.

10.

EVENTUELLE

SÆRLIGE

FORHOLDSREGLER

VED

BORTSKAFFELSE

AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortkast ubrugt indhold i overensstemmelse med gængse fremgangsmåder for cytotoksiske stoffer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin, Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/113/004

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Læs venligst vedlagte indlægsseddel.

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

TEKST PÅ HÆTTEGLAS FOR PAXENE 300 mg/50 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Paxene 6 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

Til intravenøs brug.

2.

ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

3.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

4.

BATCHNUMMER

Batchnummer:

5.

ANDET

300 mg/50 ml

FORSIGTIG: Fortynding før brug

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Paxene til dig personligt. Lad derfor være med at give det andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Paxene

Sådan bliver du behandlet med Paxene

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Paxene tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antineoplastiske lægemidler. Disse lægemidler

bruges til behandling af kræft.

Paxene-koncentrat til infusionsvæske, opløsning anvendes til behandling af:

avanceret aids-relateret Kaposis sarkom, når visse andre behandlinger (liposomal anthracyclin)

har været anvendt uden resultat. Det er en tumor, der opstår fra blodkar i huden eller i de indre

organer, og som typisk fremtræder som flade eller let eleverede, violette til mørkebrune pletter

på huden.

avanceret brystkræft, når visse andre behandlinger (anthracyclinholdig standardterapi) har været

anvendt uden resultat, eller hvis patienten er uegnet til disse behandlinger.

avanceret ovariekræft eller tilbagebleven tumor (> 1 cm) efter indledende operation i

kombination med cisplatin som førstevalgsbehandling.

avanceret ovariekræft, når visse andre behandlinger (platinholdig kombinationsterapi uden

taxaner) har været anvendt uden resultat (som andetvalgsbehandling).

avanceret ikke-småcellet lungekræft, hvis potentiel kurativ operation og/eller strålebehandling

ikke er mulig, i kombination med cisplatin. Der er begrænset information til at understøtte

behandling af denne tilstand.

2.

DET SKAL DU VIDE OM PAXENE

Du må ikke få Paxene

hvis du er overfølsom (allergisk) over for paclitaxel eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Paxene

hvis du har haft problemer med leveren

hvis du har fået at vide, at du har et meget lavt antal hvide blodlegemer

hvis du har alvorlige ukontrollerede infektioner

hvis du er gravid, måske kan blive gravid eller ammer.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Paxene

Før du påbegynder en behandling med Paxene, såvel som under behandlingen, tager man flere

blodprøver for at undersøge, om det er sikkert at fortsætte behandlingen.

Paxene anbefales ikke til børn og unge (under 18 år).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Fortæl straks din læge, hvis du udvikler alvorlig, langvarig eller blodig diarré under eller efter

behandling med Paxene. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs

colitis).

Hvis du oplever uregelmæssigt hjerteslag, svimmelhed eller svaghed under behandlingen.

Hvis du tidligere har fået strålebehandling (stråleterapi) på brystkassen (se pkt 4. Bivirkninger).

Hvis du tager andre lægemidler, der kan give interaktion med paclitaxel (se Brug af anden

medicin).

Brug af anden medicin

Før du modtager Paxene, skal du fortælle det til din læge, hvis du:

tager ritonavir, nelfinavir, efavirenz, nevirapin (til behandling af aids) eller noget andet ordineret

lægemiddel for din tilstand;

tager anden medicin, der er ordineret af en læge af andre grunde (f.eks. erythromycin, fluoxetin,

gemfibrozil, imidazol svampedræbende midler, rifampicin, carbamazepin, phenytoin,

fenobarbital);

bruger anden medicin, som du selv har købt uden recept.

Hvis du allerede er i behandling med doxorubicin mod brystkræft, og din læge yderligere vil give dig

paclitaxel, så bør din første dosis paclitaxel gives 24 timer efter doxorubicin.

Som følge af det store alkoholindhold kan Paxene ændre virkningen af andre lægemidler. Hvis du går

til en anden læge eller indlægges på hospital, skal du fortælle om den medicin, du bruger.

Graviditet og amning

Fortæl din læge, hvis du er gravid, påtænker at blive gravid eller ammer, før du starter på behandling

med Paxene. Paxene kan ikke anvendes ved graviditet, og kvinder, der modtager behandling med

Paxene, må ikke amme. Der skal bruges effektive antikonceptionsmidler, når der modtages behandling

med Paxene.

Det frarådes mandlige patienter, der behandles med Paxene, at få børn under og op til 6 måneder efter

behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paxene indeholder alkohol. Derfor vil det måske ikke være sikkert for dig at køre bil eller betjene

maskiner i op til flere timer, efter at du har modtaget en behandling. Spørg lægen. Mellem

behandlingerne med Paxene skulle du kunne køre bil og betjene maskiner, medmindre du er træt eller

svimmel.

Vigtige oplysninger om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Paxene

Dette lægemiddel har en alkoholvolumen på ca. 50 %. Hver infusion indeholder ca. 21 g alkohol.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af andre lægemidler, og dette skal tages

i betragtning hos patienter med leversygdom eller epilepsi. Efter en infusion med Paxene kan din evne

til at køre eller betjene maskiner være påvirket pga. mængden af alkohol.

Paxene indeholder polyoxyl-ricinusolie, som kan fremkalde en allergisk reaktion.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED PAXENE

Koncentratet til infusionsvæske, opløsning fortyndes og indgives langsomt i en åre i løbet af ca.

3 timer, medmindre andet er angivet. Mængden (dosis) af Paxene, som du vil få, finder man frem til på

grundlag af din kropsoverflade i kvadratmeter (m

) og af resultaterne af dine blodprøver og din

medicinske tilstand. Om nødvendigt vil din læge justere doseringen under behandlingen.

Aids-relateret Kaposis sarkom

Den normale dosis Paxene er 100 mg pr m

kropsoverflade.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du vil modtage Paxene-infusion hver anden uge, så længe resultaterne af dine blodprøver viser, at det

er sikkert at fortsætte behandlingen.

Avanceret bryst- og ovariekræft (andetvalgsbehandling)

Den normale dosis Paxene er 175 mg pr m

kropsoverflade.

Du vil modtage Paxene-infusion hver tredje uge, så længe resultaterne af dine blodprøver viser, at det

er sikkert at fortsætte behandlingen.

Avanceret ovariekræft (førstevalgsbehandling)

To doseringer af Paxene kan gives: Paxene 175 mg/m

kropsoverflade givet som en 3 timers infusion i

en vene, efterfulgt af et andet lægemiddel, cisplatin, hver tredje uge; alternativt Paxene 135 mg/m

givet som en 24 timers infusion, efterfulgt af cisplatin, hver tredje uge. Din fortsatte behandling vil

afhænge af resultaterne af dine blodprøver, om det er sikkert at fortsætte med din behandling.

Avanceret ikke-småcellet lungekræft

Den sædvanlige dosis paxene er 175 mg/m

kropsoverflade, efterfulgt af cisplatin hver tredje uge. Du

vil få denne behandling, så længe resultaterne af dine blodprøver viser, at det er sikkert at fortsætte

behandlingen.

For at forebygge allergiske reaktioner, mens du modtager din infusion, giver man dig medicin inden

behandlingen. Tolv og derefter seks timer før infusionen giver man dexamethason (et steroid) enten i

tabletform til at sluge eller som en indsprøjtning. En halv til en time før din infusion giver man to

forskellige typer antihistamin-indsprøjtninger (et antihistamin og en H

-antagonist).

Infusionen foretages altid under lægetilsyn, og man undersøger dig regelmæssigt, mens den gives, for

at se hvordan du reagerer over for medicinen. Hvis du før har haft hjerteproblemer, vil din puls blive

registreret. Opstår der problemer under infusionen, vil personalet være klar til at træffe de nødvendige

forholdsregler.

4.

BIVIRKNINGER

Paxene kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan opstå bivirkninger, mens du modtager Paxene eller efter behandling. Under behandlingen skal

du fortælle personalet, hvis du bliver utilpas. Hvis du bliver utilpas mellem infusionerne, eller efter

endt behandling, skal du fortælle det til din læge eller sundhedspersonalet snarest muligt.

Hyppigheden af bivirkninger anført nedenfor er defineret efter følgende konvention:

meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Meget almindelige bivirkninger:

Infektioner – dette kan være forbundet med at føle sig varm (feber) eller kold (kulderystelser),

ondt i halsen og svampeinfektion i munden (oral candidiasis)

Milde allergiske reaktioner inklusive rødme og hududslæt

Lavt blodtryk, der kan få dig til at føle dig ør, når du rejser dig op

Spiseforstyrrelser, herunder anoreksi

Nervesygdomme inklusive en prikkende fornemmelse eller prikken og stikken i hænder og

fødder

Kvalme eller opkastning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mild diarré, forstoppelse og mavesmerter

Hårtab

Led- eller muskelsvaghed, smerter eller føletab i benene

Smerter og hævelse kan forekomme omkring injektionsstedet

Almindelige bivirkninger:

Influenza-lignende symptomer

Midlertidigt lavt antal hvide blodlegemer, som kan medføre, at du får en infektion

Lavt antal blodplader, der kan forårsage usædvanlig blødning (f.eks. næseblod) og uforklarlige

blå mærker

Smertefuld fornemmelse i kroppen

Svimmelhed

Føle sig foruroliget/ophidset

Søvnmangel

Dårlig smag i munden

Tab af balance eller vaklen

Hovedpine

Ringen for ørerne

Unormal hjerterytme

Mathedsfornemmelse

Rødme på huden

Kortåndethed

Næseblod

Mundtørhed og mundsår

Fordøjelsesbesvær

Misfarvet afføring

Forandringer i hud og negle

Mild afskalning af hud, der forbindes med tørhed, udslæt og akne

Smerter i knogler og ryg, samt benkramper

Smerter, når du lader vandet

Smerter ved injektionsstedet, der fører til smerter, hævelse og hårdhed af huden omkring

injektionsstedet. Paxene kan også lække fra blodåren og forårsage en infektion eller et sår i

huden omkring.

Niveauerne af nogle enzymer i blodet kan stige

Ikke almindelige bivirkninger:

Alvorlige infektioner såsom lungebetændelse

Alvorlig blodmangel (anæmi)

Træthedsfølelse

Bleg hud

Dehydrering, vægttab eller vægtforøgelse

Alvorlige brystsmerter, uregelmæssigt hjerteslag, mathedsfornemmelse og hjerteanfald

Højt blodtryk, blodpropper og betændelse i årerne

Gulfarvning af huden og negle

Sjældne bivirkninger:

Infektioner såsom lungebetændelse

Lokal hævelse på huden

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion) – du kan opleve lokal kløe og hævelser

af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund, tunge eller hals

Påvirkninger af de nerver, der styrer dine muskler, hvilket resulterer i svaghed i arme og ben

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kløende, rødt hududslæt

Problemer med dine lunger, herunder hævelse og væskeansamling, som kan give

vejrtrækningsproblemer

Meget sjældne bivirkninger:

Akut leukæmi (blodkræft)

Livstruende allergisk reaktion (anafylaktisk shock)

Forvirret adfærd

Hjernesygdom

Vedvarende diarré

Kramper

Synsforstyrrelser

Høretab

Problemer med balancen

Forøgelse af hjerterytmen

Shock

Forstoppelse

Mavesmerter, der skyldes væskeansamling i maven (ascites), tarmbetændelse,

tarmobstruktion, blodpropper i blodkarrene til tarmen og perforation af tarmvæggen

Sygdom i bugspytkirtlen

Sygdom i spiserøret

Appetitløshed

Alvorlig hudirritation, læsioner og udslæt

Tab af finger- og tånegle - du skal bære beskyttelse på fødder og hænder, når du er udsat for

Leverskade - gulfarvning af huden og unormale niveauer af nogle leverenzymer

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Paxene efter den udløbsdato, der står angivet på hætteglassets etiket og pakningen efter

"Anvendes inden". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i ydre karton for at beskytte mod lys.

Koncentratet til infusionsvæske, opløsning vil blive opbevaret på apoteket, hvor man gør det klar til

lægen eller sygeplejersken. Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet under brugen vist sig i

mindst 24 timer ved opbevaring under 25 °C. Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste

præparat anvendes øjeblikkeligt. Andre opbevaringstider og -forhold under brug er på brugerens

ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2 til 8 ºC.

Brug ikke Paxene, hvis du bemærker nogen synlige partikler eller misfarvning af opløsningen. Den

klargjorte opløsning kan se uklar ud.

Kun til engangsbrug. Kasser eventuelt resterende indhold efter første brug.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Paxene indeholder:

Aktivt stof: paclitaxel 6 mg/ml (30 mg/5 ml, 100 mg/16,7 ml, 150 mg/25 ml eller 300 mg/50 ml).

Øvrige indholdsstoffer: polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og ethanol.

Udseende og pakningsstørrelser

Paxene er en klar, farveløs til let gul, noget tyk opløsning, der leveres i hætteglas indeholdende 5 ml,

16,7 ml, 25 ml og 50 ml koncentrat.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norton Healthcare Limited

Albert Basin

Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

Fremstiller

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

Ostravská 29/305

747 70 Opava

Komárov

Tjekkiet

IVAX Pharmaceuticals UK

Runcorn

Cheshire

Storbritannien

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Tel: + 32 2 332 0315

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Tel: + 32 2 332 0315

Česká republika

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Magyarország

IVAX Drug Research Institute Ltd

Tel.: +36 1399 3343

Danmark

IVAX Scandinavia AB

Tlf.: + +46 850666300

Malta

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Tel.: +44 8705 02 03 04

Deutschland

Mayne Pharma (Deutschland) GmbH

D-85540 Haar

Tel: +49 89 43 77 770

Nederland

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Tel: + 32 2 332 0315

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Eesti

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Norge

Mayne Pharma (Nordic) AB, Sverige

Tel: + 46 8 672 85 00

Ελλάδα

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Тηλ.: +44 8705 02 03 04

Österreich

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Tel.: +44 8705 02 03 04

España

Combino Pharm, S.L.

Tel.: +34 93 480 88 33

Polska

IVAX Pharma Poland Sp. z.o.o.

Tel: +48 22 742 04 25

France

Mayne Pharma (France) SAS

Tel: + 33 1 41 11 28 50

Portugal

Mayne Pharma (Portugal) Lda

Tel: + 351 21 485 7430

Ireland

Mayne Pharma Plc

Tel: + 44 1926 821 010

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 6900

Ísland

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Tel.: +44 8705 02 03 04

Slovenská republika

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Italia

Mayne Pharma (Italia) s.r.l.

Tel: +39 0 81 24 05 911

Suomi/Finland

Mayne Pharma (Nordic) AB, Ruotsi/Sverige

Tel: + 46 8 672 85 00

Κύπρος

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Тηλ.: +44 8705 02 03 04

Sverige

Mayne Pharma (Nordic) AB, Sverige

Tel: + 46 8 672 85 00

Latvija

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

United Kingdom

Mayne Pharma Plc

Tel: + 44 1926 821 010

Lietuva

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +370 525 26490

Denne indlægsseddel blev sidst godkendt

Du kan finde yderligere information om Paxene på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs)

hjemmeside http://www.emea.europa.eu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er udelukkende beregnet til læger eller sygeplejersker:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Yderligere information vedrørende klargøring til infusion

Råd m.h.t. håndtering

Paxene er et cytostatikum, og som med andre potentielt toksiske forbindelser, skal man udvise

forsigtighed under dets håndtering. Brug af handsker anbefales. Hvis en Paxene-opløsning kommer i

berøring med huden, skal man straks vaske huden grundigt med vand og sæbe. Hvis Paxene kommer i

berøring med slimhinder, skylles slimhinderne grundigt med vand. Paxene må kun forberedes og

administreres af personale, som er uddannet i håndteringen af cytotoksiske lægemidler. Gravidt

personale bør ikke håndtere Paxane.

Klargøring af infusionsopløsningen

Paxene skal fortyndes under aseptiske forhold før infusion. Paxene skal fortyndes i

natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9 %), glucoseinjektionsvæske 50 mg/ml (5 %) eller

glukose i Ringers injektionsvæske 50 mg/ml (5 %) til en endelig koncentration på 0,3 til 1,2 mg/ml.

Efter fortynding, har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylene infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør der opløste produkt anvendes øjeblikkeligt. Hvis det ikke

bruges straks, er opbevaringstid og -betingelser før brug brugerens eget ansvar og bør normalt ikke

overskride 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er blevet foretaget under kontrollerede og

anerkendte aseptiske forhold.

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25

C. Ansvaret for andre tider og forhold efter

ibrugtagning påhviler brugeren.

Parenterale lægemidler skal inspiceres visuelt for partikeldannelse og misfarvning før brug, når

opløsning og beholder tillader det. Når præparatet er færdigt, kan opløsningen være uklar, hvilket

tilskrives formuleringens bindemiddel.

Niveauet af det blødgøringsmiddel DEHP [di-(2-ethylhexyl)ftalat], der kan lække ud, øges med tid og

koncentration, når fortynding foretages i en PVC-beholder. Derfor kan brug af plastificerede

PVC-beholdere og infusionssæt ikke anbefales.

Paxene-opløsninger bør klargøres og opbevares i beholdere af glas, polypropylen eller polyolefin. Man

bør bruge infusionssæt, der ikke indeholder PVC, som f.eks. sæt, der er foret med polyethylen.

Infusion af Paxene bør foregå gennem et inlinefilter med en mikroporøs membran på højst 0,22 µm.

Brug af filteranordninger med korte PVC-belagte ind- og udgangsslanger har ikke medført væsentlig

udvaskning af DEHP.

Håndtering og bortskaffelse

Fremgangsmåder for korrekt håndtering og bortskaffelse af cytostatika bør anvendes.

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et indeholder 6 mg/ml paclitaxel (30 mg paclitaxel i 5 ml eller 100 mg paclitaxel i 16.7 ml eller

150 mg paclitaxel i 25 ml eller 300 mg paclitaxel i 50 ml).

Hjælpestoffer

Et hætteglas indeholder polyoxyl-ricinusolie: 527 mg/ml og vandfri ethanol; 49,7 v/v%

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til svag gullig, viskøs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Paxene er indikeret til behandling af patienter med:

fremskreden aids-relateret Kaposis sarkom (aids-KS), som det ikke er lykkedes at behandle med

forudgående liposomal anthracyclin terapi;

metastatisk brystkarcinom (MBC), som det ikke er lykkedes at behandle, eller som ikke er egnet

til behandling med anthracyclinholdig standardterapi:

fremskreden ovariecarcinom (AOC) eller med residualsygdom (> 1 cm) efter initial laparotomi,

i kombination med cisplatin som førstevalgsbehandling;

metastatisk ovariekarcinom (MOC), hvor det ikke er lykkedes at behandle med platinholdig

kombinationsterapi uden taxaner som andetvalgsbehandling;

Ikke-småcellet lungecarcinom (NSCLC), som ikke er egnet til potentiel kurativ operation

og/eller strålebehandling i kombination med cisplatin. Begrænsede effektivitetsdata understøtter

denne indikation (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Paxene bør kun gives under opsyn af en kvalificeret specialist i onkologi på hospitalsafsnit, der er

specialiserede i indgift af cytotoksiske stoffer (se pkt. 6.6).

Alle patienter skal præ-medicineres med kortikosteroider, antihistaminer og H

antagonister forud for

Paxene. Følgende er et anbefalet regimen for præ-medicinering: Dexamethason (8 - 20 mg), der gives

oralt (12 og 6 timer) eller intravenøst (30 - 60 minutter) forud for Paxene, 10 mg klorfeniramin

intravenøst eller en tilsvarende antihistamin 30 til 60 minutter inden Paxene og cimetidin (300 mg)

eller ranitidin (50 mg) intravenøst 30 til 60 minutter inden Paxene. Passende understøttende

lægemidler bør stå klare i tilfælde af kraftige overfølsomhedsreaktioner.

Vedrørende brug af cisplatin i behandling af fremskreden ovariecarcinom og ikke-småcellet

lungecarcinom bør man rådføre sig med produktresuméet for cisplatin for oplysninger.

Aids-relateret Kaposis sarkom:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Den anbefalede dosis Paxene

er 100 mg/m

givet som en 3-timers intravenøs infusion hver anden uge

Metastatisk bryst- og ovariekræft (andetvalgsbehandling)

Den anbefalede dosis Paxene er 175 mg/m

givet som en 3-timers intravenøs infusion hver tredje uge.

Fremskreden ovariekræft (førstevalgsbehandling)

Selvom andre doseringsregimer/kombinationer er ved at blive undersøgt, anbefales et

kombinationsregimen af Paxene og cisplatin. I henhold til varigheden af infusionen anbefales to

dosisregimer med Paxene: 175 mg/m

Paxene givet som en 3 timers intravenøs infusion efterfulgt af

75 mg/m

cisplatin ever tredje uge eller 135 mg/m

Paxene som en 24 timers infusion efterfulgt af

75 mg/m

cisplatin hver tredje uge.

Fremskreden ikke-småcellet lungekræft

Den anbefalede dosis Paxene er 175 mg/m

givet som en 3 timers intravenøs infusion efterfulgt af

cisplatin i en dosis på 80 mg/m

hver tredje uge.

Justering af dosis under behandlingen

Metastatisk brystkræft, ovariekræft og ikke-småcelletlungekræft:

Behandling med Paxene

bør ikke gentages, før antallet af neutrofile granulocytter er mindst

1.500 celler/mm

, og antallet af trombocytter er på mindst 100.000 celler/mm

. Patienter, der oplever

alvorlig neutropeni (neutrofile granulocytter < 500 celler/mm

i en uge eller mere) eller alvorlig perifer

neuropati under behandling med Paxene, bør få reduceret deres dosis med 20 % (NSCLC og

førstevalgsbehandling af ovariekræft) eller 25 % (MBC og MOC) ved efterfølgende behandlinger med

Paxene. Patienter, der oplever mucositis (grad 2 eller værre) under behandling med Paxene, bør have

deres dosis nedsat med 25 % ved efterfølgende behandlinger med Paxene.

Aids-relateret Kaposis sarkom:

Behandling med Paxene

bør ikke gentages, før antallet af neutrofile granulocytter er mindst

1.000 celler/mm

, og antallet af trombocytter er på mindst 75.000 celler/mm

. Patienter, der oplever

alvorlig neutropeni (neutrofile granulocytter < 500 celler/mm

i en uge eller mere), alvorlig perifer

neuropati eller mucositis (grad 3 eller værre) under behandling med Paxene, bør få reduceret dosis

med 25 % til 75 mg/m² ved efterfølgende behandlinger med Paxene.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion:

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger til at anbefale ændringer i dosis for patienter med let til

moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2). Patienter med svært nedsat leverfunktion bør ikke

behandles med paclitaxel.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Der er ikke gennemført undersøgelser hos patienter med nedsat nyrefunktion, og der findes ikke

tilstrækkelige data til at anbefale dosis (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk anvendelse:

Sikkerhed og effekt er ikke påvist for børn og unge (under 18 år). Derfor frarådes paclitaxel

pædiatrisk anvendelse.

Paxene bør administreres via en anordning til infusionskontrol (pumpe) ved anvendelse af ikke-PVC-

slanger og konnektorer. Et indbygget filter med en mikroporøs membran på ikke mere end 0,22 μm

bør påsættes den intravenøse slange under infusion af Paxene (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for paclitaxel eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Svært nedsat leverfunktion.

Neutrofiltælling på <1.500 celler/mm

ved behandlingsstart (<1.000 celler/mm

for aids-KS).

Samtidige, ukontrollerede alvorlige infektiøse sygdomme.

Graviditet og amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienterne bør rutinemæssigt modtage præmedicinering med en kortikosteroid-, en antihistamin- og

en H

-receptor antagonist forud for Paxene for at undgå alvorlige overfølsomhedsreaktioner (se

pkt. 4.2).

Paxene bør gives før cisplatin ved brug i kombination (se pkt. 4.5).

Overfølsomhedsreaktioner

Mindre symptomer såsom rødmen eller hudreaktioner kræver ikke en afbrydelse af behandlingen.

Alvorlige reaktioner såsom hypotension, der kræver behandling, dyspnø, der kræver bronchiedilatorer,

angioødemer

eller

generel

urticaria

kræver

imidlertid

øjeblikkelig

ophør

behandlingen

paclitaxel og intensiv symptomatisk behandling. Patienter, der har udvist en alvorlig reaktion, bør ikke

senere behandles med dette produkt.

Patienterne bør observeres omhyggeligt under de første omgange af behandlingen. De nødvendige

lægemidler bør være lettilgængelige i tilfælde af alvorlige overfølsomhedsreaktioner.

Hæmatologi

Paclitaxel

forårsager hæmning af knoglemarven (især neutropeni). Derfor bør der ofte gennemføres

komplette

blodtællinger

alle

patienter

under

behandling.

Patienter

neutrofiltælling

< 1.500 celler/mm

før behandlingen (< 1.000 celler/mm

for aids-KS) bør ikke få paclitaxel.

Patienter bør ikke genbehandles med efterfølgende cyklusser med paclitaxel, før deres neutrofiltælling

kommer tilbage på ≥ 1.500 celler/mm

(≥ 1.000 celler/mm

for aids-KS patienter) og leukocyttal når et

niveau på ≥ 100.000 celler/mm

(≥ 75.000 celler for aids-KS patienter).

Patienter med alvorlig neutropeni (< 500 celler/mm

i 7 dage eller mere) under et forløb med paclitaxel

eller neutropeni-sepsis bør have deres dosis af paclitaxel nedsat i de efterfølgende behandlinger med

Paxene (se pkt. 4.2)

Mucositis

Moderate

alvorlige

tilfælde

mucositis

ualmindelige

anbefalede

dosering

dosisintervaller for Paxene. Hvis behandlingen imidlertid skal fortsætte i tilfælde af moderate eller

alvorlige reaktioner, bør doseringen af paclitaxel nedsættes ved de efterfølgende behandlinger med

Paxene (se pkt. 4.2).

Neuropati

Neuropati, primært perifer sensorisk neuropati forekommer meget almindeligt og er sædvanligvis af

mild til moderat intensitet. Kraftig perifer neuropati forekom hos 3 % af patienterne, der blev

behandlet

anbefalede

dosis

regime

Paxene.

behandlingen

NSCLC

førstevalgsbehandling af ovariekræft resulterede indgivelsen af paclitaxel som en 3 timers infusion i

kombination med cisplatin i en større incidens af kraftig neurotoksicitet end både paclitaxel som

enkeltmiddel og cyklofosfamid efterfulgt af cisplatin

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis alvorlige perifer neuropati skulle opstå, bør en fortsat behandling afvejes overfor risici. Hvis

behandlingen fortsættes, bør doseringen af paclitaxel nedsættes for alle efterfølgende forløb med

Paxene (se pkt. 4.2).

Ledningsforstyrrelser i hjertet og arytmi

For patienter, der behandles med paclitaxel, er alvorlige ledningsforstyrrelser sjældne. Lette ændringer i

elektrokardiogrammet er blevet observeret under administration af paclitaxel. Kardiel monitorerring

anbefales ikke med undtagelse hos patienter med alvorlige overledningsforstyrrelser eller arytmier. I

det sjældne tilfælde med alvorlige ledningsforstyrrelser eller arytmier, anbefales passende terapi og

vedvarende kardiel observation ved de efterfølgende behandlingsforløb. Hypotension, hypertension og

bradykardi er observeret under behandling med paclitaxel, men patienterne er ofte asymptomatiske og

kræver ikke behandling.

Desuden observeredes der i undersøgelser af Paxene hos patienter med MBC og MOC takykardi,

palpitation og synkope. Hyppig observation af vitale funktioner i løbet af de første timer af infusionen

med Paxene anbefales derfor.

I MBC- og MOC-undersøgelserne oplevede i alt to patienter kongestiv hjerteinsufficiens, grad 4. Et

enkelt

tilfælde

hjertesvigt

forbindelse

Paxene

observeret

kliniske

aids-KS

undersøgelse.

Alvorlige kardiovaskulære hændelser blev observeret oftere hos patienter med NSCLC end hos dem

med bryst eller ovariekræft.

Nedsat leverfunktion

Patienter

nedsat

leverfunktion

eventuelt

have

øget risiko

toksicitet,

især

grad 3-4

myelosuppression. Der er ingen tegn på, at toksiciteten for paclitaxel er øget, når det indgives som

infusion over 3 timer til patienter med let unormal leverfunktion. Ved indgivelse som længerevarende

infusion kan der forekomme øget myelosuppression hos patienter med moderat til svært nedsat

leverfunktion. Patienterne bør overvåges nøje for udvikling af alvorlig myelosuppression (se pkt. 4.2).

Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger til at anbefale ændringer i dosis for patienter med let til

moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2). Der findes ingen tilgængelige data for patienter med svær

baseline cholestase. Patienter med kraftig nedsat leverfunktion bør ikke behandles med paclitaxel.

Gastrointestinal

Pseudomembranøs colitis er rapporteret sjældent. Dette omfatter tilfælde hos patienter, der ikke

samtidig er blevet behandlet med antibiotika. Denne reaktion bør overvejes i differentialdiagnosen i

tilfælde med svær eller vedvarende diarré, der opstår under eller lige efter behandling med paclitaxel.

Andre

Da Paxene indeholder ethanol (392 mg/ml) bør mulige virkninger på centralnervesystemet og andre

virkninger tages i betragtning (se pkt. 4.7).

Paclitaxel kan, især i kombination med strålebehandling af lungerne og/eller gemcitabin, uden hensyn

til deres kronologiske rækkefølge, medvirke til udvikling af interstitiel pneumonitis.

Som andre genotoksi ske cytostatika kan paclitaxel have genotoksiske virkninger. Det frarådes

mandlige

patienter,

behandles

Paxene,

børn

under

måneder

efter

behandlingen.

Paxene indeholder polyoxyl-ricinusolie, som kan fremkalde en allergisk reaktion.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Da Paxene indeholder ethanol, bør mulige virkninger på centralnervesystemet og andre virkninger

tages i betragtning. Som følge af det store alkoholindhold, kan Paxene ændre virkningen af andre

lægemidler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført formelle undersøgelser af kliniske interaktioner med andre lægemidler

Paxene.

Når det gives som en del af en kombinationsbehandling med cisplatin, anbefales det, at Paxene gives

før cisplatin. Når paclitaxel gives før cisplatin, er sikkerhedsprofilen for paclitaxel konsistent med den,

der er rapporteret for enkeltmiddelbrug. Når paclitaxel blev givet efter cisplatin, udviste patienterne en

mere udtalt myelosuppression og et cirka 20 % fald i paclitaxel clearance.

Paclitaxel bør administreres 24 timer efter doxorubicin, da eliminationen af doxorubicin og dens

aktive metabolitter kan være nedsat når paclitaxel og doxorubicin anvendes i kombination.

Da paclitaxel metaboliseres af cytochrome P450 isoenzymerne CYP 3A4 og 2C8, bør andre lægemidler,

der hæmmer (f.eks. erythromycin, fluoxetin, gemfibrozil, imidazol svampedræbende midler) eller

inducerer (f.eks. rifampicin, carbamazepin, phenytoin, fenobarbital, efavirenz, nevirapin) disse enzymer,

anvendes med forsigtighed, da de eventuelt kan påvirke paclitaxels farmakokinetik. Samtidig anvendelse

af ketoconazole, en kendt, kraftig CYP 3A4-hæmmer, hæmmer ikke elimineringen af paclitaxel hos

patienterne; derfor kan begge lægemidler indgives sammen uden justering af doseringen. Der er

begrænsede yderligere oplysninger om de potentielle lægemiddelinteraktioner mellem paclitaxel og andre

CYP 3A4-substrater/-hæmmere.

Undersøgelser af aids-KS patienter, der tog Paxene og andre lægemidler samtidigt, viser, at den

systemiske clearance af paclitaxel var betydeligt lavere (p < 0,05) i tilfælde, hvor der blev givet

nelfinavir og ritonavir, men ikke i kombination med indinavir. Der findes ikke tilstrækkelig oplysning

om interaktioner med andre proteaseinhibitorer. Derfor bør Paxene gives med forsigtighed til

patienter, der samtidig behandles med proteaseinhibitorer.

4.6

Graviditet og amning

Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Paxene bør ikke anvendes under graviditet. Kvindelige patienter bør oplyses om at anvende effektive

antikonceptionsmidler for at undgå at blive gravide under behandling med Paxene og bør i tilfælde af

graviditet straks oplyse deres behandlende læge herom.

Paxene er kontraindiceret under amning. Det er uvist, om paclitaxel udskilles i modermælken. Amning

bør derfor indstilles under behandling med Paxene.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Efter en infusion af Paxene kan patientens evne til udføre krævende opgaver, såsom at køre bil og

betjene maskiner, være nedsat grundet alkoholindholdet i Paxene (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Monoterapi

De følgende bivirkninger drejer sig om 166 MBC og 120 MOC patienter, der blev behandlet med

175 mg/m

Paxene givet som en 3 timers infusion som andetsvalgskemoterapi i to kliniske

undersøhgelser og blev betragtet som muligvis eller sandsynligvis relateret til Paxene. Da aids-KS

populationen er meget specifik, præsenteres sikkerhedsdata fra en klinisk undersøgelse af 107 aids-KS

patienter for sig selv i slutningen af dette punkt

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hæmning af knoglemarvsfunktionen var den vigtigste dosisbegrænsende toksicitet med Paxene. I hele

behandlingsperioden opstod alvorlig neutropeni (<500 celler/mm

) hos 26 % af patienterne, behandlet

med Paxene under hele behandlingsperioden. 19 % af patienterne havde svær neutropeni i >7 dage.

Trombocytopeni blev observeret hos 6 % af patienterne. To procent af patienterne havde et

trombocyttal nadir < 50.000 celler/mm

. Anæmi (Hb <11g/dl) konstateredes hos cirka 9 % af de

behandlede patienter, men var alvorlig hos mindre end 1 % (Hb <8g/dl).

Neuropati forekom hos 18 % af patienterne behandlet med Paxene. Paræstesi blev observeret hos 48 %

af patienterne. Alvorlig neuropati og kraftig paræstesi for hos henholdsvis 3 % og 5 % af patienterne.

Perifer neuropati kan forekomme efter det første behandlingsforløb og forværres med øgende

eksponering overfor paclitaxel. Perifer neuropati var grunden til seponering af paclitaxel i et par

enkelte tilfælde. Sensoriske symptomer blev normalt forbedrede eller forsvandt indenfor måneder efter

seponering af paxlitaxel. Præ-eksisterende neuropatier resulterende fra tidligere behandlinger er ikke

en kontraindikation for behandling med paclitaxel.

De andre mest almindeligt rapporterede sygdomme i nervesystemet er somnolens, som påvirkede

14 % af patienterne.

Artralgi blev rapporteret hos 32 % af alle patienter (5 % alvorlig) og myalgi hos 47 % (6 % alvorlig).

Reaktioner på injektionsstedet, herunder sekundære reaktioner på ekstravasation, var generelt milde og

bestod af erythema, ømhed, misfarvning af huden eller opsvulmen ved injektionsstedet, men kan

medføre cellulitis. Recidiv af hudreaktioner på et sted med tidligere ekstravasation efter administration

af paclitaxel på et andet sted er blevet rapporteret i sjældne tilfælde. En specifik behandling af

ekstravasation kendes p.t. ikke.

Tabellen nedenfor angiver bivirkninger forbundet med administrationen af enkeltmiddel paclitaxel

som en 3 timers infusion under metastatiske forhold (286 patienter behandlet i kliniske undersøgelser

af Paxene, og 812 patienter behandlet i andre paclitaxel kliniske undersøgelser) og dem, der blev

rapporteret i den postmarkedsføringsmæssige overvågning af paclitaxel*. Hvor bivirkningsincidensen

var forskellig mellem Paxene og andre paclitaxel kliniske undersøgelser, vises den oftest

forekommende incidens.

Nedenstående hyppighed af bivirkninger er defineret i henhold til følgende konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100),

sjælden (≥ 1/10.000; < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter hvor

alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Infektioner og parasitære

sygdomme

Meget almindelig:

Infektion (inklusive herpes simplex, oral

candidiasis, faryngitis, rhinitis)

Almindelig:

Influenzasyndrom

Ikke almindelig:

Kraftige infektioner, septisk shock

Sjælden*:

Pneumoni

Blod og lymfesystem

Meget almindelig:

Alvorlig neutropeni,, alvorlig leukopeni,

trombocytopeni, anæmi, myelosuppression

Almindelig:

Neutropeniske febertilfælde

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke almindelig:

Alvorlig anæmi

Meget sjælden*:

Akut myeloid leukæmi, myelodysplastisk

syndrom

Immunsystemet

Meget almindelig:

Mindre overfølsomhedsreaktioner

(hovedsagelig rødme og udslæt)

Ikke almindelig:

(Forsinket) overfølsomhed, signifikante

overfølsomhedsreaktioner, der kræver behandling (f.eks.

hypotension, angioneurotisk ødem, respiratorydistress,

generel urticaria)

Sjælden*: Anafylaktiske reaktioner

Meget sjælden*:

Anafylaktisk shock (inklusive

fatal

overfølsomhed)

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

Anorexi

Ikke almindelig:

Dehydrering, vægttab og -forøgelse

Psykiske forstyrrelser

Meget sjælden:

Tilstand af forvirring

Nervesystemet

Meget almindelig:

Neuropati (hovedsagelig perifer),

paræstesi, somnolens

Almindelig:

Alvorlig neuropati (hovedsagelig perifer),

svimmelhed, nervøsitet, søvnløshed, depression, abnorm

tankegang, hypokinesi, abnorm gangart, hypæstesi,

smagsforstyrrelser, hovedpine

Sjælden*:

Motorisk neuropati (med resulterende mindre

distal svaghed)

Meget sjælden*:

Akut encefalopati, autonom neuropati

(resulterende i paralytisk ileus og ortostatisk hypotension),

krampeanfald

Øjne

Ikke almindelig

: Øjentørhed, amblyopi, defekt af synsfelt

Meget sjældent*:

Optiske nerve og/eller visuelle forstyrrelser

(scintillerende scotomata), især hos patienter, der har fået

højere doser end anbefalet

Øre og labyrint

Almindelig:

Tinnitus

Meget sjælden*:

Sensorisk-neuralt høretab, vertigo

Hjerte

Almindelig:

Takykardi, palpitation, bradykardi, synkope

Ikke almindelig

: Kongestiv hjerteinsufficiens, kardiomyopati,

asymptomatisk ventrikulær takykardi, takykardi med

bigemini, AV-blok og synkope, myokardieinfarkt

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget sjælden*

: Atriefibrillering

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig:

Hypotension

Almindelig:

Vasodilatation (rødme)

Ikke almindelig:

Tromboflebitis, hypertension, trombose

Meget sjælden*:

Shock

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Dyspnø, epistaxis

Sjælden:

Pleural effusion, lungefibrose

Meget sjælden*

: Hosten, pulmonal hypertension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

: Kvalme, opkastning, diarré, inflammation

af mukosa, forstoppelse, stomatitis, mavesmerter

Almindelig:

Mundtørhed, mundulceration, melæna, dyspepsi

Meget sjælden*

: Tarmobstruktion, tarmperforation,

pseudomembranøs colitis, iskæmisk colitis, mesenterisk

trombose, nekrotiserende enterocolitis, øsofagitis, ascites,

akut pancreatitis

Lever og galdeveje

Meget sjælden*:

levernekrose, leverencefalopati

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

Alopeci

Almindelig

: Kortvarige hudforandringer, tør hud, exfoliativ

dermatitis, pruritus, udslæt, acne, forbigående og milde

negleændringer

Ikke almindelig:

Forandringer i neglepigmentering eller

misfarvning af neglelejet)

Sjælden*:

Erytem

Meget sjælden*

: Steven-Johnson syndrom, epidermal

nekrolyse, erythema multiforme, urticaria, onykolyse

(patienter i behandling bør bære solbeskyttelse på hænderne

og fødderne

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

: Artralgi, myalgi

Almindelig

: Knoglesmerter, benkramper, myasteni,

rygsmerter

Nyrer og urinveje

Almindelig

: Dysuri

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Meget almindelig:

Asteni, smerter, ødemer, herunder perifere

ødemer og ansigtsødemer

Almindelig

: Milde reaktioner på injektionsstedet (erythema,

ømhed, misfarvning af huden eller opsvulmen, smerter,

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

ekstravasation kan medføre cellulitis og hudulceration),

utilpashed, brystsmerter, kulderystelser, pyrexi

Undersøgelser

Almindelig:

Kraftig stigning i transaminaser, kraftig stigning

i alkalisk fosfatase

Ikke almindelig:

Kraftig stigning i bilirubin

* Indberettet ved overvågning af paclitaxel efter markedsføring.

Kombinationsbehandling

Den følgende diskussion henviser til to større afprøvninger for førstevalgskemoterapi af ovariekræft

(paclitaxel plus cisplatin: over 1050 patienter) og to fase III afprøvninger for behandling af

fremskreden NSCLC (paclitaxel plus cisplatin: over 360 patienter) (se pkt. 5.1).

Ved administration som en 3 timers infusion som førstevalgskemoterapi af ovariekræft, blev der

rapporteret neurotoksicitet, arthralgi/myalgi og overfølsomhed som oftere forekommende og kraftigere

af patienter behandlet med paclitaxel efterfulgt af cisplatin end patienter behandlet med cyklofosfamid

efterfult af cisplatin. Myelosuppression synes at forekomme mindre og med mindre kraft med

paclitaxel som en 3 timers infusion efterfulgt af cisplatin sammenlignet med cyklofosfamid efterfulgt

af cisplatin.

Neurotoksicitet, hovedsagelig perifer neuropati, sunes af forekomme oftere og alvorligere med en

175 mg/m

3 timers infusion (85 % neurotoksicitet, 15 % alvorlig) end med en 135 mg/m

24 timers

infusion (25 % perifer neuropati, 3 % alvorlig), når paclitaxel blev kombineret med cisplatin. Hos

patienter med NSCLC og ovariekræft, der blev behandlet med paclitaxel over 3 timer efterfulgt af

cisplatin, er der en tydelig øgning i incidensen af alvorlig neurotoksicitet. Perifer neuropati kan

forekomme efter det første forløb og kan forværres med øget eksponering over for paclitaxel.

Sensoriske symptomer bedres eller forsvinder sædvanligvis indenfor måneder efter seponering

afpaclitaxel. Præ-eksisterende neuropatier som resultat af tidligere behandlinger er ikke en

kontraindikation for behandling med paclitaxel.

I otte offentliggjorte kliniske undersøgelser (8 fase III afprøvninger) omfattende 4735 patienter med

fremskreden ovariekræft og i tolv offentliggjorte kliniske afprøvninger (én stor fase II og elve fase III

afprøvninger) omfattende 4315 NSCLC patienter behandlet med paclitaxel og platin-indeholdende

regimer, blev der observeret lignende bivirkninger sammenlignet med enkeltmiddel-

paclitaxelbehandling. Herudover forekom ileus, virkninger på kreatinin clearance, abnorme

elektrolytter (f.eks. hyponatriæmi, hypomagnesiæmi) hyperglykæmi, hosten og pneumoni meget

sjældent.

Pneumonitis hos patienter, der fik samtidig strålebehandling og/eller gemcitabene er meget sjældent

rapporteret.

Aids-relateret Kaposis sarkom

De følgende bivirkninger er i forbindelse med 107 aids-KS-patienter, der blev behandlet med

100 mg/m

Paxene givet som en 3 timers infusion som andetvalgskemoterapi i en klinisk undersøgelse

og blev betragtet som mulig eller sandsynlig relateret til Paxene. Med undtagelse af hæmatologiske og

hepatiske hændelser (se nedenfor) var frekvensen og alvorligheden af bivirkninger hos aids-KS-

patienterne almindeligvis magen til dem, der blev set hos patienter med andre faste tumorer behandlet

med paclitaxel monoterapi.

Knoglemarvssuppression var den hovedsagelige dosisbegrænsende toksicitet ved Paxene. Kraftig

neutropeni (<500 celler/mm

) forekom hos henholdsvis 20 % og 39 % af patienterne under det første

behandlingsforløb og hele behandlingsperioden. Neutropeni var tilstede i >7 dage hos 41 % og i

30 - 35 dage hos 8 % af patienterne. Neutropeni forsvandt efter 35 dage hos alle patienter, der blev

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

fulgt op. Incidensen af grad 4 neutropeni varende 7 dage eller mere var 22 %. Neutropenifeber

relateret til Paxene blev rapporteret hos 14 % af patienterne. Der var tre septiske episoder (2,8 %)

under indgivelse af Paxene relateret til lægemidlet, der viste sig at være fatale. Trombocytopeni blev

set hos 50 % af patienterne og var alvorlig (<50.000 celler/mm

) hos 9 %. Blødningsepisoder relateret

til Paxene blev rapporteret hos <3 % af patienterne, og blødning var lokal. Anæmi (Hb < 11 g/dl) blev

set hos 61 % af patienterne og var alvorlig (Hb < 8g/dl) hos 10 %. Transfusion af røde blodlegemer

var påkrævet hos 21 % af patienterne.

Blandt patienterne (>50 % på proteasehæmmere) med normal leverfunktion fra starten, havde 28 %,

43 % og 44 % forhøjelser af henholdsvis bilirubin, alkalisk fosfatase og AST (SGOT). For hver af

disse parametre var øgningerne alvorlige i 1 % af tilfældene.

4.9

Overdosering

Der findes ikke en kendt antidot mod en Paxene-overdosis. I tilfælde af overdosis bør patienten

observeres meget nøje. Behandlingen bør rettes mod de forventede vigtigste toksiske virkninger, som

er hæmning af knoglemarv, mucositis og perifer neuropati.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Taxaner, ATC-kode: L01CD01

Den aktive substans i Paxene er paclitaxel. Den nøjagtige mekanisme i paclitaxels tumorhæmmende

aktivitet kendes ikke. Man mener generelt, at paclitaxel fremmer tilstedeværelsen af microtubules,

stammende fra tubulin dimer, og forhindrer depolymerisering. Stabilisering resulterer i inhibition af

den normale dynamiske reorganisering af det microtubulare netværk, som er essentielt for den vitale

interfase og de mitotiske cellefunktioner. Herudover inducerer paclitaxel bundter af microtubuli i hele

celleforløbet og mange astere af microtubuli under mitosen.

Metastatisk brystkræft

Effekt og sikkerhed af Paxene (175 mg/m² over 3 timer i 3-ugers intervaller) ved refraktorisk

metastatisk brystkræft blev undersøgt hos 172 kvinder i en åben fase III-multicenterundersøgelse. Den

kliniske responsfrekvens var 18,5 %, mediantiden for progression var 2,8 måneder

(CI: 2,1 - 3,3 måneder), og medianoverlevelsestiden var 9,9 måneder (CI: 7,8 - 13,1 måneder). De

resultater, der blev opnået med Paxene, ligger meget tæt på resultaterne fra offentliggjorte

fase III-undersøgelser for paclitaxel.

Fremskreden ovariekræft (førstevalgsbehandling)

Effekt og sikkerhed ved paclitaxel blev evalueret i to større, randomiserede,

kontrollerede afprøvninger (vs. Cyklofosfamid 750 mg/m

/cisplatin 75 mg/m

). I den første afprøvning

fik over 650 patienter med stadium IIb-c, II eller IV primær ovariekræft et maksimum på

9 behandlingsforløb med paclitaxel (175 mg/m

over 3 timer) efterfulgt af cisplatin (75 mg/m

) eller

kontrol. Den anden store afprøvning evaluerede et maksimum på 6 forløb med enten paclitaxel

(135 mg/m

over 24 timer) efterfulgt af cisplatin (75 mg/m

) eller kontrol hos over 400 patienter med

stadium III/IV primær ovariekræft med en > 1 cm residual sygdom efter stadium laparotomi eller med

fjerntliggende metastaser. Selvom de to doseringer af paclitaxel ikke blev sammenlignet direkte med

hinanden, havde patienterne i begge afprøvninger behandlet med paclitaxel i kombination med

cisplatin en signifikant længere tid til progression (undersøgelse 1: median 15,3 måneder vs

11,5 måneder, p<0.001; undersøgelse 2 median 17 måneder vs 13 måneder, p<0.001) og længere

overlevelse (undersøgelse 1: median 36 måneder vs 26 måneder, p=0.0016; undersøgelse 2: median

36 måneder vs 24 måneder, p<0.001) og i undersøgelse 1 en signifikant højere responsrate

(undersøgelse 1: 59 % vs 45 %, p=0.014; undersøgelse 2: 60 % vs 50 %, NS) ved sammenligning med

standardbehandling. Øget neurotoksicitet, arthralgi/myalgi, men nedsat myelosuppression blev set hos

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

patienter med fremskreden ovariekræft, der fik givet 3 timers infusion af paclitaxel/cisplatin

sammenlignet med patienter, der fil cyklofosfamid/cisplatin.

Metastatisk ovariekræft:

Effekt og sikkerhed af Paxene (175 mg/m² over 3 timer i 3-ugers intervaller) ved avanceret metastatisk

ovariekræft blev undersøgt hos 120 kvinder i en åben udvidet fase II-multicenterundersøgelse. Den

kliniske responsfrekvens var 21,7 % (CI: 14,7 - 31,1 %), mediantiden for progression var 4,1 måneder

(CI: 3,3 - 4,9 måneder), og medianoverlevelsestiden var 13,4 måneder (CI: 11,5 - 15,0 måneder). De

resultater, der blev opnået med Paxene, ligger meget tæt på resultaterne fra offentliggjorte paclitaxel

fase III-undersøgelser.

Fremskreden ikke-småcellet lungekræft

Effekt af kombination af paclitaxel/cisplatin er blevet påvist i to randomiserede,

kontrollerede afprøvninger hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk NSCLC.

I den første undersøgelse blev 332 patienter med lokal fremskreden eller metastatisk NSCLC

randomiseret til at få cisplatin (80 mg/m

) i kombination med teniposid (100 mg/m

; n = 166) eller

cisplatin (80 mg/m

) og paclitaxel (175 mg/m²; n = 166). Der var ingen fordel i overlevelse (9,5 vs

9,9 måneder) eller progressionfri overlevelse (5,1 vs 5,0 måneder) med cisplatin/paclitaxel vs

cisplatin/tenoposid. De højere responsrater (37 % vs 26 %), mindre totale bivirkninger og forbedret

korttids livskvalitet med cisplatin/paclitaxel vs cisplatin/tenoposid blev imidlertid betragtet som

vigtige resulater i en palliativ population. Grad 2 eller 3 perifer neurotoksicitet blev set mere

almindeligt med cisplatin/paclitaxel (29 % vs 6 %).

I den anden undersøgelse blev 599 patienter med stadium IIIB eller IV sygdom randomiseret til at få

cisplatin (75 mg/m

) og etoposid (100 mg/m

, n = 200) eller cisplatin (75mg/m

) og lavdosis paclitaxel

(135 mg/m

; n= 198) eller cisplatin (75 mg/m

) og højdosis paclitaxel (250 mg/m

) med G-CSF

(n = 201). Median overlevelse for hver paclitaxel-indeholdende arm var ikke dignifikant forskellig

sammenlignet med etoposid(cisplatin ) p=0.097 og 0.090 for henholdsvis højdosis paclitaxel og

lavdosis paclitaxel). Med hensyn til progressionsfri overlevelse blev der set yderst statistisk

signifikante resultater for højdosis paclitaxel-armen sammenlignet med etoposid/cisplatin (p=0.007).

Responsrater var stærkt i favør af de paclitaxel-indeholdende arme [13 %, 30 % og 26 % for

henholdsvis etoposid/cisplatin, højdosis paclitaxel (p<0.001 vs etoposid/cisplatin) og lavdosis

paclitaxelregimer (p=0.003 vs. etoposid/cisplatin)]. En større del af paclitaxelbehandlede patienter

havde forbedringer i korttids livskvalitet. Grad 3 neurotoksicitet var imidlertid signifikant mere

almindelig i højdosis paclitaxel armen vs etoposid/cisplatin (40 % vs 21 %).

Aids-relateret Kaposis sarkom

Effekt og sikker ved Paxene blev undersøgt i en enkelt ikke-sammenlignende undersøgelse hos

107 patienter med avanceret KS, som tidligere var blevet behandlet med systemisk kemoterapi. I

undersøgelsen fik hovedparten af patienterne administreret granulocytkoloni-stimulerende faktor

(G-CSF). Det primære endpoint var bedste tumorrespons. Patienterne fik en 3 timers infusion af

Paxene 100 mg/m

, som blev indgivet hver 14. dag. Ud af de 107 patienter blev 63 patienter anset for

at være resistente overfor liposomale anthracykliner. Denne undergruppe af patienter anses for at

udgøre kernegruppen for effekt.

Den samlede respons (fuldstændig eller delvis respons) efter 15 behandlingsforløb var 57 %

(CI: 44 - 70 %) af liposomal anthracyklin-resistente patienter. Over halvdelen af det samlede respons

var tydeligt efter de første tre behandlingsforløb. Hos liposomal anthracykliske-resistente patienter var

responsraten sammenlignelig med patienter, der aldrig havde fået en proteasehæmmer (55,6 %) og de,

der havde fået én mindst 2 måneder inden behandlingen med Paxene (60,9 %).

Mediantiden for progression i kernepopulationen var 468 dage (95 % CI 257-NE). Median overlevelse

for Paxene kunne ikke beregnes, men den nedre 95 % grænse var 617 dage hos kernepatienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter en intravenøs behandling vil plasmakoncentrationerne falde bifasisk eller trifasisk. Fordelingen

af paclitaxel er ikke-lineær (koncentrationafhængigt), da den systemiske eksponering øges mere end

forventet efter en stigning i doseringen.

På baggrund af

in vitro-

undersøgelser er niveauet af plasmaproteinbinding blevet rapporteret til at

være i intervallet 88 - 98 %. På trods af denne høje proteinbinding fordeles paclitaxel i høj grad til

vævene.

Metastatisk brystkræft

Farmakokinetiske parametre for paclitaxel ved 175 mg/m

indgivet over 3 timer hos 13 patienter med

brystkræft var som følger: højeste koncentrationer (C

) var 3.890 ng/ml, arealet under

plasmakoncentrationen vs. tidskurven (AUC) var på 14.090 ng/t/ml og clearance (CL) var på

13,3 l/t/m

Metastatisk brystkræft / ovariekræft

Farmakokinetiske parametre for paclitaxel ved 175 mg/m

indgivet over 3 timer hos 5 patienter med

brystkræft og hos 3 patienter med ovariekræft var som følger: højeste koncentrationer (C

) var

4.213 ng/ml, arealet under plasmakoncentrationen vs. tidskurven (AUC) var på 12.603 ng·t/ml og

clearance (CL) var på 20,4 l/t/m

Udskillelse gennem nyrerne spiller en mindre rolle i den samlede udskillelse af paclitaxel, hvor under

10 % af dosen udskilles som uforandret lægemiddel i urinen. Den største udskillelsesvej er

metabolisme efterfulgt af udskillelse via galden; hos seks patienter blev 39 % til 87 % af en intravenøs

dosis (175 mg/m²) udskilt i fæces, og i gennemsnit blev kun 10 % af dosen udskilt som uforandret

paclitaxel. Adskillige metabolitter er blevet sporet, men kun tre af dem er blevet identificeret: 6 alpha-

hydroxypaclitaxel, 3’-para-hydroxypaclitaxel og 6 alpha, 3’-para-dihydroxypaclitaxel.

6 alpha-hydroxypaclitaxel var den overvejende udskilte komponent i fæces.

In vitro-

undersøgelser har

påvist, at CYP2C8 og 3A4 er involveret i dannelsen af henholdsvis 6 alpha-hydroxypaclitaxel og 3’-

para-hydroxypaclitaxel.

Aids-relateret Kaposis sarkom:

Efter en intravenøs dosis på 100 mg/m

givet som en 3 timers infusion til 19 patienter med

aids-relateret Kaposis sarkom varierede de højeste koncentrationer fra 761 til 2.860 ng/ml

(gennemsnit 1.530) og gennemsnitsværdien for arealet under plasmakoncentrationen vs. tidskurven

(AUC) var på 5.619 ng/t/ml (variation 2.609 - 9.428). Clearance var på 20,6 l/t/m

(variation 11 - 38),

og fordelingsvolumen var på 291 l/m

(variation 121 - 638). Den terminale udskillelseshalveringstid

var gennemsnitligt på 23,7 timer (variation 12 - 33).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogenese, mutagenese, nedsat frugtbarhed

Paclitaxel har vist sig at være genotoksisk

in vivo

(micronucleustest på mus); men det inducerede ikke

mutagenicitet i Ames-testen eller Chinese hamster

ovary/hydoxantine-guanine phosphoribosyltransferase (CHO/HGPRT) genmutations-testen.

Paclitaxels carcinogene potentiale er ikke blevet undersøgt. Paclitaxel tilhører imidlertid en klasse

substanser, som er potentielt carcinogene på basis af deres virkningsmekanisme. Paclitaxel i små doser

på 0,6 mg/kg/dag medførte lav fertilitet og toksicitet på rottefostre. Dyrestudier viste forskellige ikke-

reversible toksiske virkninger af paclitaxel på de mandlige kønsorganer i kliniske relevante

dosisniveauer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polyoxyl-ricinusolie

Citronsyre (vandfri)

Ethanol

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke findes undersøgelser af forligelighed, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre

lægemidler.

Ufortyndet koncentrat bør ikke komme i kontakt med PVC-udstyr eller udstyr til forberedelse af

opløsninger til infusion, der indeholder blødgjort PVC. For at udsætte patienten mindst muligt for

blødgøringsmidlet DEHP [di-(2-ethylhexyl)phthalate], som kan lække fra PVC-infusionsposer eller -

sæt, bør fortyndede Paxene-opløsninger opbevares i flasker (glas, polypropylene) eller plastikposer

(polypropylene, polyolefin) og gives gennem polyethylen-forede administrationssæt.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 2 år.

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25

C. Ansvaret for andre tider og forhold efter

ibrugtagning påhviler brugeren.

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylene infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt. Hvis det ikke

bruges straks, er opbevaringstid og -betingelser før brug brugerens eget ansvar og bør normalt ikke

overskride 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er blevet foretaget under kontrollerede og

anerkendte aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

5 ml klar glasflaske (type I) med vippelåg, indeholdende 30 mg koncentrat.

20 ml klar glasflaske (type I) med vippelåg, indeholdende 100 mg koncentrat.

30 ml klar glasflaske (type I) med vippelåg, indeholdende 150 mg koncentrat.

50 ml klar glasflaske (type I) med vippelåg, indeholdende 300 mg koncentrat.

Der findes fire pakningsstørrelser: 30 mg/5 ml hætteglas, 100 mg/16,7 ml hætteglas, 150 mg/25 ml

hætteglas og 300 mg/50 ml hætteglas pakket i en karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kun til engangsbrug. Kasser eventuelt tilbageværende indhold efter første brug.

Forholdsregler ved forberedelse og administration

Paclitaxel er et cytotoksisk kræftlægemiddel, og som med andre potentielt toksiske præparater, bør der

tages visse forholdsregler ved håndtering af Paxene. Brug af handsker, beskyttelsesbriller og

beskyttelsestøj anbefales. Hvis Paxene-opløsningen kommer i kontakt med huden, skal huden straks

vaskes grundigt med sæbe og vand. Hvis Paxene kommer i berøring med slimhinder, skylles

slimhinderne grundigt med vand. Paxene må kun forberedes og administreres af personale, som er

uddannet i håndteringen af cytotoksiske lægemidler.

Gravidt personale bør ikke håndtere Paxene.

Forberedelse til intravenøs infusion

Paxene-koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal blandes umiddelbart før infusion. Paxene skal

blandes op i natriumkloridopløsning til infusion 9 mg/ml (0,9 %), glukoseopløsning til injektion

50 mg/ml (5 %) eller glukose 50 mg/ml (5 %) i Ringer’s opløsning til injektion til en endelig

koncentration på 0,3 til 1,2 mg/ml. Efter fortynding, har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylene

infusionsposer i brug vist sig i mindst 24 timer ved opbevaring under 25

C. Set ud fra et

mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt. Hvis det ikke bruges straks,

er opbevaringstid og -betingelser før brug brugerens eget ansvar og bør normalt ikke overskride

24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er blevet foretaget under kontrollerede og anerkendte

aseptiske forhold.

Parenterale lægemidler skal inspiceres visuelt for partikeldannelse og misfarvning før brug, når

opløsning og beholder tillader det. Når præparatet er færdigt, kan opløsningen være uklar, hvilket

tilskrives formuleringens bindemiddel.

Paxene-opløsninger bør klargøres og opbevares i beholdere af glas, polypropylen eller polyolefin. Man

bør bruge infusionssæt, der ikke indeholder PVC, som f.eks. sæt, der er foret med polyethylen.

Infusion af Paxene bør foregå gennem et inlinefilter med en mikroporøs membran på højst 0,22 µm.

Brug af filterudstyr såsom filtre, der har kort indløbs- og udløbsrør i PVC har ikke resulteret i

betydelig udlækning af DEHP.

Håndtering og bortskaffelse

Procedurerne for rigtig håndtering og bortskaffelse af cytotoksiske lægemidler bør følges.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin, Royal Docks

London E16 2QJ

Det Forenede Kongerige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/99/113/001 for 30 mg/5 ml

EU/1/99/113/002 for 150 mg/25 ml

EU/1/99/113/003 for 100 mg/16,7 ml

EU/1/99/113/004 for 300 mg/50 ml

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dato for første markedsføring: 19. juli 1999

Dato for seneste fornyelse: 19. juli 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG II

A.

INDERHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG

FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

A.

FREMSTILLERE ANSVARLIGE FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstillerne ansvarlige for batchfrigivelse

IVAX Pharmaceuticals UK

Aston Lane North

Preston Brook

Runcorn

Cheshire

Storbritannien

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

Ostravská 29/305

747 70 Opava

Komárov

Tjekkiet

På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er

ansvarlig for frigivelsen af det pågældende batch.

B.

BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Lægemidlet må kun udleveres efter begrænset recept (jf. bilag I: Produktresumé; pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

A. ETIKETTERING

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ KARTON FOR PAXENE 30 mg/5 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et hætteglas indeholder 6 mg/ml paclitaxel (30 mg paclitaxel i 5 ml).

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og 49,7 % (v/v) ethanol. Se indlægssedlen

for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

30 mg/5 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE

Intravenøs brug

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

FORSIGTIG: Fortynding før brug.

Kun til engangsbrug.

8.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylen-infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25 °C.

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25 ºC.

Opbevar hætteglasset i den ydre pakning.

10.

EVENTUELLE

SÆRLIGE

FORHOLDSREGLER

VED

BORTSKAFFELSE

AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortkast ubrugt indhold i overensstemmelse med gængse fremgangsmåder for cytotoksiske stoffer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin

Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/113/001

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

<Receptpligtigt lægemiddel.>

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Læs venligst vedlagte indlægsseddel.

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

TEKST PÅ HÆTTEGLAS FOR PAXENE 30 mg/5 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Paxene 6 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

Til intravenøs brug

2.

ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

3.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

4.

BATCHNUMMER

Batchnummer:

5.

ANDET

30 mg/5 ml

FORSIGTIG: Fortynding før brug

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN

SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ KARTON FOR PAXENE 100 mg/16.7 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et hætteglas indeholder 6 mg/ml paclitaxel (100 mg paclitaxel i 16.7 ml)

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: Polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og 49,7 % (v/v) ethanol. Se indlægssedlen

for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

100 mg/16,7 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE

Intravenøs brug

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

FORSIGTIG: Fortynding før brug.

Kun til engangsbrug

8.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylen-infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25 °C.

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ikke ved over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre pakning.

10.

EVENTUELLE

SÆRLIGE

FORHOLDSREGLER

VED

BORTSKAFFELSE

AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortkast ubrugt indhold i overensstemmelse med gængse fremgangsmåder for cytotoksiske stoffer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin, Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/113/003

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Læs venligst vedlagte indlægsseddel.

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

TEKST PÅ HÆTTEGLAS FOR PAXENE 100 mg/16.7 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Paxene 6 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

(paclitaxel)

Til intravenøs brug.

2.

ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

3.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

4.

BATCHNUMMER

Batchnummer:

5.

ANDET

100 mg/16.7 ml

FORSIGTIG: Fortynding før brug

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

TEKST PÅ KARTON FOR PAXENE 150 mg/25 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et hætteglas indeholder 6 mg/ml paclitaxel (150 mg paclitaxel i 25 ml)

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: Polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og 49,7 % (v/v) ethanol. Se indlægssedlen

for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

150 mg/25 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE

Intravenøs brug

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

FORSIGTIG: Fortynding før brug.

Kun til engangsbrug

8.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylen-infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25 °C.

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ikke ved over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre pakning.

10.

EVENTUELLE

SÆRLIGE

FORHOLDSREGLER

VED

BORTSKAFFELSE

AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortkast ubrugt indhold i overensstemmelse med gængse fremgangsmåder for cytotoksiske stoffer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin, Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/113/002

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Læs venligst vedlagte indlægsseddel.

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

TEKST PÅ HÆTTEGLAS FOR PAXENE 150 mg/25 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Paxene 6 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

Til intravenøs brug

2.

ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

3.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

4.

BATCHNUMMER

Batchnummer:

5.

ANDET

150 mg/25 ml

FORSIGTIG: Fortynding før brug

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE

TEKST PÅ KARTON FOR PAXENE 300 mg/50 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Paxene 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et hætteglas indeholder 6 mg/ml paclitaxel (300 mg paclitaxel i 50 ml)

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og 49,7 % (v/v) ethanol. Se indlægssedlen

for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

300 mg/50 ml

5.

ANVENDELSESMÅDE

Intravenøs brug

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

FORSIGTIG: Fortynding før brug.

Kun til engangsbrug

8.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25 °C.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylen-infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25 °C.

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste produkt anvendes øjeblikkeligt.

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ikke ved over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i den ydre pakning.

10.

EVENTUELLE

SÆRLIGE

FORHOLDSREGLER

VED

BORTSKAFFELSE

AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortkast ubrugt indhold i overensstemmelse med gængse fremgangsmåder for cytotoksiske stoffer.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norton Healthcare Limited

Albert Basin, Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/113/004

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Læs venligst vedlagte indlægsseddel.

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

TEKST PÅ HÆTTEGLAS FOR PAXENE 300 mg/50 ml

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Paxene 6 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

paclitaxel

Til intravenøs brug.

2.

ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

3.

UDLØBSDATO

Anvendes inden:

4.

BATCHNUMMER

Batchnummer:

5.

ANDET

300 mg/50 ml

FORSIGTIG: Fortynding før brug

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Paxene til dig personligt. Lad derfor være med at give det andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Paxene

Sådan bliver du behandlet med Paxene

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Paxene tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antineoplastiske lægemidler. Disse lægemidler

bruges til behandling af kræft.

Paxene-koncentrat til infusionsvæske, opløsning anvendes til behandling af:

avanceret aids-relateret Kaposis sarkom, når visse andre behandlinger (liposomal anthracyclin)

har været anvendt uden resultat. Det er en tumor, der opstår fra blodkar i huden eller i de indre

organer, og som typisk fremtræder som flade eller let eleverede, violette til mørkebrune pletter

på huden.

avanceret brystkræft, når visse andre behandlinger (anthracyclinholdig standardterapi) har været

anvendt uden resultat, eller hvis patienten er uegnet til disse behandlinger.

avanceret ovariekræft eller tilbagebleven tumor (> 1 cm) efter indledende operation i

kombination med cisplatin som førstevalgsbehandling.

avanceret ovariekræft, når visse andre behandlinger (platinholdig kombinationsterapi uden

taxaner) har været anvendt uden resultat (som andetvalgsbehandling).

avanceret ikke-småcellet lungekræft, hvis potentiel kurativ operation og/eller strålebehandling

ikke er mulig, i kombination med cisplatin. Der er begrænset information til at understøtte

behandling af denne tilstand.

2.

DET SKAL DU VIDE OM PAXENE

Du må ikke få Paxene

hvis du er overfølsom (allergisk) over for paclitaxel eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Paxene

hvis du har haft problemer med leveren

hvis du har fået at vide, at du har et meget lavt antal hvide blodlegemer

hvis du har alvorlige ukontrollerede infektioner

hvis du er gravid, måske kan blive gravid eller ammer.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Paxene

Før du påbegynder en behandling med Paxene, såvel som under behandlingen, tager man flere

blodprøver for at undersøge, om det er sikkert at fortsætte behandlingen.

Paxene anbefales ikke til børn og unge (under 18 år).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Fortæl straks din læge, hvis du udvikler alvorlig, langvarig eller blodig diarré under eller efter

behandling med Paxene. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs

colitis).

Hvis du oplever uregelmæssigt hjerteslag, svimmelhed eller svaghed under behandlingen.

Hvis du tidligere har fået strålebehandling (stråleterapi) på brystkassen (se pkt 4. Bivirkninger).

Hvis du tager andre lægemidler, der kan give interaktion med paclitaxel (se Brug af anden

medicin).

Brug af anden medicin

Før du modtager Paxene, skal du fortælle det til din læge, hvis du:

tager ritonavir, nelfinavir, efavirenz, nevirapin (til behandling af aids) eller noget andet ordineret

lægemiddel for din tilstand;

tager anden medicin, der er ordineret af en læge af andre grunde (f.eks. erythromycin, fluoxetin,

gemfibrozil, imidazol svampedræbende midler, rifampicin, carbamazepin, phenytoin,

fenobarbital);

bruger anden medicin, som du selv har købt uden recept.

Hvis du allerede er i behandling med doxorubicin mod brystkræft, og din læge yderligere vil give dig

paclitaxel, så bør din første dosis paclitaxel gives 24 timer efter doxorubicin.

Som følge af det store alkoholindhold kan Paxene ændre virkningen af andre lægemidler. Hvis du går

til en anden læge eller indlægges på hospital, skal du fortælle om den medicin, du bruger.

Graviditet og amning

Fortæl din læge, hvis du er gravid, påtænker at blive gravid eller ammer, før du starter på behandling

med Paxene. Paxene kan ikke anvendes ved graviditet, og kvinder, der modtager behandling med

Paxene, må ikke amme. Der skal bruges effektive antikonceptionsmidler, når der modtages behandling

med Paxene.

Det frarådes mandlige patienter, der behandles med Paxene, at få børn under og op til 6 måneder efter

behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paxene indeholder alkohol. Derfor vil det måske ikke være sikkert for dig at køre bil eller betjene

maskiner i op til flere timer, efter at du har modtaget en behandling. Spørg lægen. Mellem

behandlingerne med Paxene skulle du kunne køre bil og betjene maskiner, medmindre du er træt eller

svimmel.

Vigtige oplysninger om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Paxene

Dette lægemiddel har en alkoholvolumen på ca. 50 %. Hver infusion indeholder ca. 21 g alkohol.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan ændre virkningen af andre lægemidler, og dette skal tages

i betragtning hos patienter med leversygdom eller epilepsi. Efter en infusion med Paxene kan din evne

til at køre eller betjene maskiner være påvirket pga. mængden af alkohol.

Paxene indeholder polyoxyl-ricinusolie, som kan fremkalde en allergisk reaktion.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED PAXENE

Koncentratet til infusionsvæske, opløsning fortyndes og indgives langsomt i en åre i løbet af ca.

3 timer, medmindre andet er angivet. Mængden (dosis) af Paxene, som du vil få, finder man frem til på

grundlag af din kropsoverflade i kvadratmeter (m

) og af resultaterne af dine blodprøver og din

medicinske tilstand. Om nødvendigt vil din læge justere doseringen under behandlingen.

Aids-relateret Kaposis sarkom

Den normale dosis Paxene er 100 mg pr m

kropsoverflade.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du vil modtage Paxene-infusion hver anden uge, så længe resultaterne af dine blodprøver viser, at det

er sikkert at fortsætte behandlingen.

Avanceret bryst- og ovariekræft (andetvalgsbehandling)

Den normale dosis Paxene er 175 mg pr m

kropsoverflade.

Du vil modtage Paxene-infusion hver tredje uge, så længe resultaterne af dine blodprøver viser, at det

er sikkert at fortsætte behandlingen.

Avanceret ovariekræft (førstevalgsbehandling)

To doseringer af Paxene kan gives: Paxene 175 mg/m

kropsoverflade givet som en 3 timers infusion i

en vene, efterfulgt af et andet lægemiddel, cisplatin, hver tredje uge; alternativt Paxene 135 mg/m

givet som en 24 timers infusion, efterfulgt af cisplatin, hver tredje uge. Din fortsatte behandling vil

afhænge af resultaterne af dine blodprøver, om det er sikkert at fortsætte med din behandling.

Avanceret ikke-småcellet lungekræft

Den sædvanlige dosis paxene er 175 mg/m

kropsoverflade, efterfulgt af cisplatin hver tredje uge. Du

vil få denne behandling, så længe resultaterne af dine blodprøver viser, at det er sikkert at fortsætte

behandlingen.

For at forebygge allergiske reaktioner, mens du modtager din infusion, giver man dig medicin inden

behandlingen. Tolv og derefter seks timer før infusionen giver man dexamethason (et steroid) enten i

tabletform til at sluge eller som en indsprøjtning. En halv til en time før din infusion giver man to

forskellige typer antihistamin-indsprøjtninger (et antihistamin og en H

-antagonist).

Infusionen foretages altid under lægetilsyn, og man undersøger dig regelmæssigt, mens den gives, for

at se hvordan du reagerer over for medicinen. Hvis du før har haft hjerteproblemer, vil din puls blive

registreret. Opstår der problemer under infusionen, vil personalet være klar til at træffe de nødvendige

forholdsregler.

4.

BIVIRKNINGER

Paxene kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan opstå bivirkninger, mens du modtager Paxene eller efter behandling. Under behandlingen skal

du fortælle personalet, hvis du bliver utilpas. Hvis du bliver utilpas mellem infusionerne, eller efter

endt behandling, skal du fortælle det til din læge eller sundhedspersonalet snarest muligt.

Hyppigheden af bivirkninger anført nedenfor er defineret efter følgende konvention:

meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Meget almindelige bivirkninger:

Infektioner – dette kan være forbundet med at føle sig varm (feber) eller kold (kulderystelser),

ondt i halsen og svampeinfektion i munden (oral candidiasis)

Milde allergiske reaktioner inklusive rødme og hududslæt

Lavt blodtryk, der kan få dig til at føle dig ør, når du rejser dig op

Spiseforstyrrelser, herunder anoreksi

Nervesygdomme inklusive en prikkende fornemmelse eller prikken og stikken i hænder og

fødder

Kvalme eller opkastning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mild diarré, forstoppelse og mavesmerter

Hårtab

Led- eller muskelsvaghed, smerter eller føletab i benene

Smerter og hævelse kan forekomme omkring injektionsstedet

Almindelige bivirkninger:

Influenza-lignende symptomer

Midlertidigt lavt antal hvide blodlegemer, som kan medføre, at du får en infektion

Lavt antal blodplader, der kan forårsage usædvanlig blødning (f.eks. næseblod) og uforklarlige

blå mærker

Smertefuld fornemmelse i kroppen

Svimmelhed

Føle sig foruroliget/ophidset

Søvnmangel

Dårlig smag i munden

Tab af balance eller vaklen

Hovedpine

Ringen for ørerne

Unormal hjerterytme

Mathedsfornemmelse

Rødme på huden

Kortåndethed

Næseblod

Mundtørhed og mundsår

Fordøjelsesbesvær

Misfarvet afføring

Forandringer i hud og negle

Mild afskalning af hud, der forbindes med tørhed, udslæt og akne

Smerter i knogler og ryg, samt benkramper

Smerter, når du lader vandet

Smerter ved injektionsstedet, der fører til smerter, hævelse og hårdhed af huden omkring

injektionsstedet. Paxene kan også lække fra blodåren og forårsage en infektion eller et sår i

huden omkring.

Niveauerne af nogle enzymer i blodet kan stige

Ikke almindelige bivirkninger:

Alvorlige infektioner såsom lungebetændelse

Alvorlig blodmangel (anæmi)

Træthedsfølelse

Bleg hud

Dehydrering, vægttab eller vægtforøgelse

Alvorlige brystsmerter, uregelmæssigt hjerteslag, mathedsfornemmelse og hjerteanfald

Højt blodtryk, blodpropper og betændelse i årerne

Gulfarvning af huden og negle

Sjældne bivirkninger:

Infektioner såsom lungebetændelse

Lokal hævelse på huden

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion) – du kan opleve lokal kløe og hævelser

af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund, tunge eller hals

Påvirkninger af de nerver, der styrer dine muskler, hvilket resulterer i svaghed i arme og ben

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kløende, rødt hududslæt

Problemer med dine lunger, herunder hævelse og væskeansamling, som kan give

vejrtrækningsproblemer

Meget sjældne bivirkninger:

Akut leukæmi (blodkræft)

Livstruende allergisk reaktion (anafylaktisk shock)

Forvirret adfærd

Hjernesygdom

Vedvarende diarré

Kramper

Synsforstyrrelser

Høretab

Problemer med balancen

Forøgelse af hjerterytmen

Shock

Forstoppelse

Mavesmerter, der skyldes væskeansamling i maven (ascites), tarmbetændelse,

tarmobstruktion, blodpropper i blodkarrene til tarmen og perforation af tarmvæggen

Sygdom i bugspytkirtlen

Sygdom i spiserøret

Appetitløshed

Alvorlig hudirritation, læsioner og udslæt

Tab af finger- og tånegle - du skal bære beskyttelse på fødder og hænder, når du er udsat for

Leverskade - gulfarvning af huden og unormale niveauer af nogle leverenzymer

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Paxene efter den udløbsdato, der står angivet på hætteglassets etiket og pakningen efter

"Anvendes inden". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar hætteglasset i ydre karton for at beskytte mod lys.

Koncentratet til infusionsvæske, opløsning vil blive opbevaret på apoteket, hvor man gør det klar til

lægen eller sygeplejersken. Efter fortynding har kemisk og fysisk stabilitet under brugen vist sig i

mindst 24 timer ved opbevaring under 25 °C. Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør det opløste

præparat anvendes øjeblikkeligt. Andre opbevaringstider og -forhold under brug er på brugerens

ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2 til 8 ºC.

Brug ikke Paxene, hvis du bemærker nogen synlige partikler eller misfarvning af opløsningen. Den

klargjorte opløsning kan se uklar ud.

Kun til engangsbrug. Kasser eventuelt resterende indhold efter første brug.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Paxene indeholder:

Aktivt stof: paclitaxel 6 mg/ml (30 mg/5 ml, 100 mg/16,7 ml, 150 mg/25 ml eller 300 mg/50 ml).

Øvrige indholdsstoffer: polyoxyl-ricinusolie, citronsyre (vandfri) og ethanol.

Udseende og pakningsstørrelser

Paxene er en klar, farveløs til let gul, noget tyk opløsning, der leveres i hætteglas indeholdende 5 ml,

16,7 ml, 25 ml og 50 ml koncentrat.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norton Healthcare Limited

Albert Basin

Royal Docks

London E16 2QJ

Storbritannien

Fremstiller

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.

Ostravská 29/305

747 70 Opava

Komárov

Tjekkiet

IVAX Pharmaceuticals UK

Runcorn

Cheshire

Storbritannien

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Tel: + 32 2 332 0315

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Tel: + 32 2 332 0315

Česká republika

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Magyarország

IVAX Drug Research Institute Ltd

Tel.: +36 1399 3343

Danmark

IVAX Scandinavia AB

Tlf.: + +46 850666300

Malta

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Tel.: +44 8705 02 03 04

Deutschland

Mayne Pharma (Deutschland) GmbH

D-85540 Haar

Tel: +49 89 43 77 770

Nederland

S.A. Mayne Pharma (Benelux) N.V.

Tel: + 32 2 332 0315

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Eesti

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Norge

Mayne Pharma (Nordic) AB, Sverige

Tel: + 46 8 672 85 00

Ελλάδα

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Тηλ.: +44 8705 02 03 04

Österreich

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Tel.: +44 8705 02 03 04

España

Combino Pharm, S.L.

Tel.: +34 93 480 88 33

Polska

IVAX Pharma Poland Sp. z.o.o.

Tel: +48 22 742 04 25

France

Mayne Pharma (France) SAS

Tel: + 33 1 41 11 28 50

Portugal

Mayne Pharma (Portugal) Lda

Tel: + 351 21 485 7430

Ireland

Mayne Pharma Plc

Tel: + 44 1926 821 010

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 6900

Ísland

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Tel.: +44 8705 02 03 04

Slovenská republika

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

Italia

Mayne Pharma (Italia) s.r.l.

Tel: +39 0 81 24 05 911

Suomi/Finland

Mayne Pharma (Nordic) AB, Ruotsi/Sverige

Tel: + 46 8 672 85 00

Κύπρος

Norton Healthcare Ltd t/a IVAX Pharmaceuticals

Тηλ.: +44 8705 02 03 04

Sverige

Mayne Pharma (Nordic) AB, Sverige

Tel: + 46 8 672 85 00

Latvija

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +420 553 641 111

United Kingdom

Mayne Pharma Plc

Tel: + 44 1926 821 010

Lietuva

IVAX Pharmaceuticals s.r.o

Tel: +370 525 26490

Denne indlægsseddel blev sidst godkendt

Du kan finde yderligere information om Paxene på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs)

hjemmeside http://www.emea.europa.eu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er udelukkende beregnet til læger eller sygeplejersker:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Yderligere information vedrørende klargøring til infusion

Råd m.h.t. håndtering

Paxene er et cytostatikum, og som med andre potentielt toksiske forbindelser, skal man udvise

forsigtighed under dets håndtering. Brug af handsker anbefales. Hvis en Paxene-opløsning kommer i

berøring med huden, skal man straks vaske huden grundigt med vand og sæbe. Hvis Paxene kommer i

berøring med slimhinder, skylles slimhinderne grundigt med vand. Paxene må kun forberedes og

administreres af personale, som er uddannet i håndteringen af cytotoksiske lægemidler. Gravidt

personale bør ikke håndtere Paxane.

Klargøring af infusionsopløsningen

Paxene skal fortyndes under aseptiske forhold før infusion. Paxene skal fortyndes i

natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9 %), glucoseinjektionsvæske 50 mg/ml (5 %) eller

glukose i Ringers injektionsvæske 50 mg/ml (5 %) til en endelig koncentration på 0,3 til 1,2 mg/ml.

Efter fortynding, har kemisk og fysisk stabilitet i polypropylene infusionsposer i brug vist sig i mindst

24 timer ved opbevaring under 25

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør der opløste produkt anvendes øjeblikkeligt. Hvis det ikke

bruges straks, er opbevaringstid og -betingelser før brug brugerens eget ansvar og bør normalt ikke

overskride 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er blevet foretaget under kontrollerede og

anerkendte aseptiske forhold.

Kemisk, fysisk og mikrobiel stabilitet af uanvendt, ikke opløst lægemiddel der forbliver i hætteglasset

er påvist i op til 28 dage ved opbevaring under 25

C. Ansvaret for andre tider og forhold efter

ibrugtagning påhviler brugeren.

Parenterale lægemidler skal inspiceres visuelt for partikeldannelse og misfarvning før brug, når

opløsning og beholder tillader det. Når præparatet er færdigt, kan opløsningen være uklar, hvilket

tilskrives formuleringens bindemiddel.

Niveauet af det blødgøringsmiddel DEHP [di-(2-ethylhexyl)ftalat], der kan lække ud, øges med tid og

koncentration, når fortynding foretages i en PVC-beholder. Derfor kan brug af plastificerede

PVC-beholdere og infusionssæt ikke anbefales.

Paxene-opløsninger bør klargøres og opbevares i beholdere af glas, polypropylen eller polyolefin. Man

bør bruge infusionssæt, der ikke indeholder PVC, som f.eks. sæt, der er foret med polyethylen.

Infusion af Paxene bør foregå gennem et inlinefilter med en mikroporøs membran på højst 0,22 µm.

Brug af filteranordninger med korte PVC-belagte ind- og udgangsslanger har ikke medført væsentlig

udvaskning af DEHP.

Håndtering og bortskaffelse

Fremgangsmåder for korrekt håndtering og bortskaffelse af cytostatika bør anvendes.

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok. ref.: EMEA/320256/2009

EMEA/H/C/216

Paxene

paclitaxel

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Paxene?

Paxene er et koncentrat, der blandes til en opløsning til infusion (dråbetilførsel i en vene). Det

indeholder det aktive stof paclitaxel.

Hvad anvendes Paxene til?

Paxene er et middel mod kræft. Det anvendes til behandling af følgende kræftformer:

fremskredent AIDS-relateret Kaposis sarkom (en form for hudkræft, der ofte optræder hos AIDS-

patienter), når behandling med antracykliner (en anden type midler mod kræft) har været uden

resultat

metastatisk brystkræft, når andre behandlinger har været uden resultat eller ikke kan anvendes.

‘Metastatisk’ betyder, at kræften har spredt sig til andre dele af kroppen

fremskreden kræft i æggestokkene (når kræften er begyndt at sprede sig uden for æggestokkene) i

kombination med cisplatin (et andet lægemiddel mod kræft)

metastatisk kræft i æggestokkene, når andre behandlinger såsom platinholdig kombinationsterapi

ikke har virket

ikke-småcellet lungekræft i kombination med cisplatin, når operation eller stråleterapi ikke kan

anvendes.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Paxene?

Behandling med Paxene

bør gives af en onkolog (kræftspecialist) på en specialiseret kræftafdeling. Til

forebyggelse af svære allergiske reaktioner skal alle patienter forinden behandles med kortikosteroider

for at mindske inflammation, antihistaminer for at mindske hævelse og kløe og H

-antagonister for at

mindske mængden af mavesyre. Paxene gives som en infusion, der varer tre timer eller undertiden 24

timer. Det indgives ved hjælp af en infusionspumpe hver anden til tredje uge. Hvilken dosis Paxene,

hvor ofte det gives, og hvor længe behandlingen fortsættes, afhænger af, hvilken form for kræft, der

behandles, og af hvilke andre lægemidler mod kræft der gives samtidigt med Paxene. De nærmere

oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvordan virker Paxene?

Det aktive stof i Paxene, paclitaxel, tilhører gruppen af lægemidler mod kræft kaldet taxaner.

Paclitaxel blokerer cellens evne til at nedbryde det ‘celleskelet’, der gør det muligt for cellerne at dele

og formere sig. Når celleskelettet hele tiden er intakt, kan cellen ikke dele sig og vil til sidst dø.

Paxene påvirker også andre celler end kræftcellerne såsom blodcellerne, hvilket medfører

bivirkninger.

Hvordan blev Paxene undersøgt?

Paxene ligner meget et andet godkendt l

gemiddel, der indeholder paclitaxel kaldet Taxol. De

undersøgelser, der ligger til grund for anvendelsen af Taxol, blev da også lagt til grund for

anvendelsen af Paxene. Virksomheden anvendte derudover oplysninger, der er offentliggjort i

videnskabelige tidsskrifter.

Paxene blev undersøgt hos 107 patienter med Kaposis sarkom, 312 patienter med metastatisk

brystkræft, 120 patienter med metastatisk kræft i æggestokkene, over 900 patienter med fremskreden

kræft i æggestokkene og over 1 000 patienter med lungekræft. I undersøgelserne blev Paxene anvendt

sammen med andre lægemidler mod kræft og blev sammenlignet med andre behandlinger. Det

primære effektmål var antallet af patienter, hvis kræft responderede på behandlingen, hvor længe

patienterne levede uden en forværring af deres sygdom, og hvor længe de overlevede.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Paxene?

Behandlingen med Paxene

forbedrede responsraterne for forskellige for

mer for kræft. I visse tilfælde

var responsraterne væsentligt bedre end med standardterapi mod kræft. Paxene øgede også

patienternes overlevelsestid for visse former for kræft. Resultaterne af disse undersøgelser blev

anvendt til at udarbejde anbefalingerne om, hvordan lægemidlet skulle anvendes.

Hvilken risiko er der forbundet med Paxene?

ppigste bivirkninger ved Paxene (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er infektion,

svær neutropeni (meget lavt antal neutrofiler, en form for hvide blodlegemer), svær leucopeni (meget

lav antal hvide blodlegemer), trombocytopeni (lavt antal blodplader), anæmi (lavt antal røde

blodlegemer), myelosuppression (en tilstand, hvor knoglemarven ikke kan producere nok blodceller),

mindre overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), appetitløshed, neuropati (beskadigelse af

nerver), paræstesi (unormale fornemmelser som prikken og stikken), søvnløshed, hypotension (lavt

blodtryk), kvalme, opkastninger, diarré, betændelse i slimhinder, forstoppelse, stomatitis (betændelse i

mundslimhinden), mavesmerter, alopeci (hårtab), artralgi (ledsmerter), myalgi (muskelsmerter), asteni

(kraftesløshed), smerter og ødem (hævelse). Den fuldstændige liste over alle de indberettede

bivirkninger ved Paxene fremgår af indlægssedlen.

Paxene bør ikke anvendes til personer, som kan være overfølsomme (allergiske) over for paclitaxel

eller andre af indholdsstofferne. Paxene må ikke anvendes til patienter med svær leversygdom, svære

ukontrollerede infektioner eller lavt antal neutrofiler. Det må ikke anvendes hos kvinder, der er

gravide eller ammer.

Hvorfor blev Paxene godkendt?

Udvalget for

manmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Paxene er større

end risiciene ved behandling af fremskredent AIDS-relateret Kaposis sarkom, metastatisk brystkræft,

fremskreden kræft i æggestokkene i kombination med cisplatin, metastatisk kræft i æggestokkene, når

platinholdig kombinationsterapi har været uden resultat, og ikke-småcellet lungekræft. Udvalget

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Paxene.

Andre oplysninger om Paxene:

Europa-Kommissionen udstedte en

arkedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Paxene til Norton Healthcare Limited den 19. juli 1999. Markedsføringstilladelsen blev

fornyet den 19. juli 2004 og den 19. juli 2009.

Den fuldstændige EPAR for Paxene findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2009.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information