Parvoduk

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
levende svækkede Muscovy duck parvovirus
Tilgængelig fra:
Merial
ATC-kode:
QI01BD03
INN (International Name):
live attenuated Muscovy duck parvovirus
Terapeutisk gruppe:
Ænder
Terapeutisk område:
Live viral vacciner, Immunologicals for aves, duck parvovirus
Terapeutiske indikationer:
Aktiv immunisering af ænder for at forhindre dødelighed1 og for at reducere vægttab og læsioner af and-parvovirose og Derzsy's sygdom. 1I mangel på maternelt afledte antistoffer.
Produkt oversigt:
Revision: 2
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/002740
Autorisation dato:
2014-04-11
EMEA kode:
EMEA/V/C/002740

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL:

Parvoduk koncentrat og solvens til injektionsvæske, suspension til moskusænder

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon,

France

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

MERIAL

Laboratory of Lyon Porte des Alpes

Rue de l’Aviation,

69800 Saint-Priest

France

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Parvoduk koncentrat og solvens til injektionsvæske, suspension til moskusænder.

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver rekonstitueret dosis på 0,2 ml indeholder:

Aktivt stof:

Levende attenueret

parvovirus fra moskusand stamme GM 199 ........................ 2.6 – 4.8 log

CCID*

*Cellekultur infektiøs dosis 50%

Koncentrat og solvens til injektionsvæske, suspension.

Koncentratet er opaliserende og homogent.

Solvensen er klar og farveløs.

4.

INDIKATIONER

Til aktiv immunisering af moskusænder for at reducere vægttab og læsioner som følge af parvovirus

fra moskusand, Derzsys sygdom, i fraværet af maternelt afledte antistoffer, og at forhindre død.

Indtrædelse af immunitet: 11 dage efter det primære vaccinations program

Varighed af immunitet: 26 dage efter det primære vaccinations program

Den viste varighed af immunitet, beskytter fuglene i den periode hvor de er mest modtagelige overfor

parvovirus fra moskusand og Derzsys sygdom

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til æglæggende fugle.

6.

BIVIRKNINGER

Ingen.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke

allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter

anbefalingerne.

7.

DYREARTER

Moskusænder

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Til subkutan anvendelse

Administrer en dosis på 0,2 ml subkutant efter det følgende vaccinationsprogram:

Første vaccination: Ved 1 dags alderen.

Anden vaccination: Ved 17 dages alderen.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Omryst hætteglasset med antigenkoncentrat. Isæt det trokar der følger med solvensposen igennem

lukningerne på begge containere, for at forbinde hætteglasset med koncentratet, med solvensposen.

Overfør indholdet af hætteglasset til solvensposen. Fjern trokaret fra begge containere. Omryst

forsigtigt posen for at blande antigenkoncentratet i solvensen. Efter blanding forbind da posen til et

højhastigheds injektionssystem, der er hel eller semiautomatisk. Vaccinen er derefter klar til brug.

Anvendes senest 4 timer efter rekonstitution.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

0 dage

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Antigenkoncentrat:

Opbevares og transporteres nedkølet(2° C – 8° C)

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

Solvens:

Opbevares under 25°C

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen efter EXP.

Opbevaringstid efter fortynding ifølge anvisning: 4 timer.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Kun raske dyr må vaccineres.

Særlige forsigtighedsregler til brug hos dyr:

Hele besætningen bør vaccineres for at sænke risikoen for cirkulation af vaccine stammen og

rekombinering af virus

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Ikke relevant.

Anvendelse under æglægning:

Må ikke anvendes til æglæggende fugle.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af

et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt:

Ingen uønskede reaktioner blev observeret efter administration af en overdosis (10 x dosis)

Uforligeligheder:

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for.

Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Vaccinen indeholder levende attenueret parvovirus fra moskusand. Vaccinen inducerer en aktiv og

specifik immunitet mod parvovirus fra moskusænder og Derszy’s sygdom i de vaccinerede fugle.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

11 genetiske markører (nukleotider) i VP1 genet tillader differentiering af Parvoduk vaccine stammen

fra de naturligt forefindende stammer i and- og gåse parvovirus, som vist herunder:

Position på VP1

genet

1769

1790

1858

1933

2100

2198

Parvoduk

Ande Parvovirus

Gåse Parvovirus

Vaccine stammen kan findes i leveren i mindst 35 dage.

Hos ællinger der er frie for maternelle antistoffer, vil en enkelt vaccination om dagen lede til

immunitet efter 14 dage.

Ved vaccination af dag-gamle ællinger, der er frie for maternelle antistoffer, kan en mindre påvirkning

af vækst ikke udelukkes.

Pakningsstørrelser:

Antigenkoncentrat:

Papæske med 10 hætteglas á 500 doser

Papæske med 1 hætteglas á 2.500 doser

Solvens:

Papæske med 10 poser á 500 doser

Papæske med 1 pose á 2.500 doser

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG IV

BEGRUNDELSER FOR EN YDERLIGERE FORNYELSE

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Grundet den begrænsede periode, som veterinærlægemidlet Parvoduk har været på markedet og den

som følge deraf begrænsede sikkerhedsinformation efter markedsføring, besluttede CVMP på mødet

6.-8. november, at en fornyelse efter 5 år er påkrævet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Parvoduk koncentrat og solvens til injektionsvæske, suspension, til moskusænder.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver rekonstitueret dosis på 0,2 ml indeholder:

Aktivt stof:

Levende attenueret

parvovirus fra moskusand stamme GM 199 ........................ 2.6 – 4.8 log

CCID*

* Cellekultur infektiøs dosis 50%

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat og solvens til injektionvæske, suspension.

Koncentratet er opaliserende og homogent.

Solvensen er klar og farveløs.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Moskusænder

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af moskusænder for at reducere vægttab og læsioner som følge af parvovirus

fra moskusand, Derzsys sygdom, i fraværet af maternelt afledte antistoffer, og at forhindre død.

Indtrædelse af immunitet: 11 dage efter det primære vaccinationsprogram.

Varighed af immunitet: 26 dage efter det primære vaccinationsprogram.

Den viste varighed af immunitet, beskytter fuglene i den periode hvor de er mest modtagelige overfor

parvovirus fra moskusand og Derzsys sygdom

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til æglæggende fugle.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kun raske dyr må vaccineres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hele besætningen bør vaccineres for at sænke risikoen for cirkulation af vaccinestammen og

rekombinering af virus.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Ikke relevant.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Ingen.

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Må ikke anvendes til æglæggende fugle (se punkt 4.3).

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af

et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse

Administrer en dosis på 0,2 ml ved subkutan injektion efter det følgende vaccinationsprogram.

Første vaccination: Ved 1 dags alderen.

Anden vaccination: Ved 17 dages alderen.

Omryst hætteglasset med antigenkoncentrat. Isæt det trokar der følger med solvensposen igennem

lukningerne på begge containere, for at forbinde hætteglasset indeholdende suspensionen, med

solvensposen. Overfør indholdet af hætteglasset til solvensposen. Fjern trokaret fra begge containere.

Omryst forsigtigt posen for at blande antigenkoncentratet i solvensen. Efter blanding, forbind da posen

til et højhastigheds injektionssystem, der er hel eller semiautomatisk. Vaccinen er derefter klar til brug.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Ingen bivirkninger blev observeret efter administration af en overdosis (10 x dosis)

4.11

Tilbageholdelsestid

0 dage

5.

IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Levende virale vacciner, parvovirus vaccine til ænder.

ATCvet-kode: QI01BD03

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Vaccinen indeholder levende attenueret parvovirus fra moskusand. Vaccinen inducerer en aktiv og

specifik immunitet mod parvovirus fra moskusænder og Derzsys sygdom i de vaccinerede fugle.

11 genetiske markører (nukleotider) i VP1 genet tillader differentiering af Parvoduk vaccine stammen

fra de naturligt forefindende stammer i and- og gåse parvovirus, som vist herunder:

Position på VP1

genet

1769

1790

1858

1933

2100

2198

Parvoduk

Ande Parvovirus

Gåse Parvovirus

Vaccine stammen kan findes i leveren i mindst 35 dage.

Hos ællinger der er frie for maternelle antistoffer, vil en enkelt vaccination om dagen lede til

immunitet efter 14 dage.

Ved vaccination af dag-gamle ællinger, der er frie for maternelle antistoffer, kan en mindre påvirkning

af vækst ikke udelukkes.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Koncentrat:

Casein hydrolysat

Aluminiumhydroxid

Solvens:

Natriumklorid

Kaliumklorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Natriumdihydrogenphosphathydrat

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år

Opbevaringstid efter fortynding ifølge vejledning: 4 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Antigenkoncentrat:

Opbevares og transporteres nedkølet (2° C – 8° C)

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

Solvens:

Opbevares under 25 °C

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.5

Den indre emballages art og indhold

Antigenkoncentrat:

Type I glass hætteglas med butyl elastomer lukning.

Papæske med 10 hætteglas á 500 doser

Papæske med 1 hætteglas á 2.500 doser

Solvens:

Polypropylen poser med butyl elastomer lukning og trokar

Papæske med 10 poser á 500 doser

Papæske med 1 pose á 2500 doser

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/162/001–002

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse:11/04/2014

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette veterinære lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Enhver, som har til hensigt at fremstille, indføre, besidde, sælge, levere og/eller anvende dette

veterinære lægemiddel skal forinden rådføre sig med den relevante medlemsstats kompetente

myndighed vedrørende gældende vaccinationspolitik, da disse aktiviteter kan være forbudt i en

medlemsstat på hele eller en del af dens område i henhold til nationale lovgivning.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2019. EMA Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/87390/2014

EMEA/V/C/002740

EPAR - sammendrag for offentligheden

Parvoduk

Parvovirus fra moskusand (levende, svækket)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende veterinærlægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Parvoduk?

Parvoduk er en veterinær vaccine, der indeholder levende, svækkede parvovirus fra moskusand. Den

indeholder stammen GM 199. Parvoduk leveres som en injektionsvæske, suspension, med

fortyndingsmiddel.

Hvad anvendes Parvoduk til?

Parvoduk anvendes til vaccination af moskusænder mod infektion med parvovirus fra moskusand og

Derzsys sygdom. Dette parvovirus forårsager infektion hos moskusænder. Ugegamle ællinger udviser

en række tegn, herunder dødelighed og muskelsvaghed, mens ældre ællinger udviser nedsat vækst,

symptomer fra nervesystemet og abnorm fjerdragt. Derzsys sygdom er en lignende infektion, der

skyldes den nært beslægtede gåseparvovirus.

Vaccinen gives til daggamle ællinger som en injektion under huden, der gentages efter 16 dage.

Hvordan virker Parvoduk?

Parvoduk er en vaccine. Vacciner virker ved at “lære” organismens naturlige forsvar, immunsystemet,

hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Parvovirus fra moskusand i Parvoduk er

levende, men svækkede, så de ikke er sygdomsfremkaldende. Når Parvoduk gives til moskusænder,

registrerer dyrenes immunsystem virusset som "fremmed” og reagerer ved at danne antistoffer mod

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Parvoduk

EMA/87390/2014

Side 2/3

det. Hvis dyret efterfølgende udsættes for parvovirus fra moskusand, vil immunsystemet kunne

reagere hurtigere. Derved opnås bedre beskyttelse mod infektion med parvovirus fra moskusand. Da

gåseparvovirus stærkt ligner parvovirus fra moskusand, giver immunreaktionen også beskyttelse, hvis

dyret udsættes for gåseparvovirus.

Hvordan blev Parvoduk undersøgt?

Virkningerne af Parvoduk blev undersøgt i laboratorieforsøg. Daggamle ællinger fik en enkelt injektion

af Parvoduk og blev to uger senere udsat for enten parvovirus fra moskusand eller gåse- parvovirus.

Effektiviteten blev målt på dødelighed, nedsat vækst, abnorm fjerdragt og organskade konstateret ved

obduktion. Der blev udført yderligere to undersøgelser af virkningerne af Parvoduk hos ællinger, der

fra moderdyret havde fået beskyttende antistoffer mod parvovirus fra moskusand eller mod

gåseparvovirus.

Der blev ikke udført feltundersøgelser. Dette blev anset for acceptabelt i betragtning af

laboratoriedataene og af, at moskusand er en mindre betydningsfuld dyreart.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Parvoduk?

Laboratorieforsøgene viste, at Parvoduk to uger efter vaccinationen forebyggede dødelighed hos

ællingerne og mindskede organskade. Væksten efter eksponering for parvovirus fra moskusand eller

gåseparvovirus var henholdsvis 70 % og 110 % bedre hos de vaccinerede ællinger. Endnu et forsøg

viste, at vaccination af ællinger med Parvoduk ikke modvirkedes af beskyttende antistoffer fra

moderdyret. Desuden blev det påvist, Parvoduk forbliver effektivt, indtil ællingerne er 6 uger gamle.

Ællingerne er således beskyttet i den periode, hvor de er udsat for risiko for infektion med parvovirus

fra moskusand og Derzsys sygdom.

Hvilken risiko er der forbundet med Parvoduk?

Skønt det svækkede virus i Parvoduk ikke er påvist at kunne overføres mellem fuglene eller fremkalde

sygdom, bør alle ællinger i flokken vaccineres for at mindske risikoen herfor. Der er hidtil ikke

indberettet bivirkninger.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Ingen.

Hvad er tilbageholdelsestiden?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter injektion af lægemidlet, før dyret kan slagtes, og

kødet kan anvendes til menneskeføde, eller æg eller mælk kan anvendes til menneskeføde.

Tilbageholdelsestiden for Parvoduk er 0 døgn.

Hvorfor blev Parvoduk godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Parvoduk overstiger risiciene

til den godkendte anvendelse, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Parvoduk.

Afvejningen af fordele og risici (benefit/risk-forholdet) fremgår af afsnittet om den videnskabelige

drøftelse i denne EPAR.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Parvoduk

EMA/87390/2014

Side 3/3

Andre oplysninger om Parvoduk:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Parvoduk den 11. april 2014. Oplysninger om udleveringsbestemmelser for produktet findes

på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev senest ajourført i februar 2014.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information