Tevagrastim

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
filgrastim
Dostupné s:
Teva GmbH
ATC kód:
L03AA02
INN (Mezinárodní Name):
filgrastim
Terapeutické skupiny:
Imunostimulancia,
Terapeutické oblasti:
Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer
Terapeutické indikace:
Tevagrastim je určen ke zkrácení doby trvání neutropenie a incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro malignitu (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů) a ke zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů podstupujících myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně považována za zvýšené riziko prodloužené těžké neutropenie. Bezpečnost a účinnost filgrastimu jsou podobné u dospělých a dětí léčených cytotoxickou chemoterapií. Tevagrastim je určen pro uvolnění prostředků z periferních krevních progenitorových buněk (PBPC). U pacientů, dětí nebo dospělých s těžkou kongenitální, cyklickou nebo idiopatickou neutropenií s absolutním počtem neutrofilů (ANC) 0. 5 x 109/l, a v anamnéze těžké nebo opakované infekce, dlouhodobé podávání přípravku Tevagrastim je určen ke zvýšení počtu neutrofilů a aby se snížila incidence a zkrátilo trvání příhod souvisejících s infekcí. Tevagrastim je indikován k léčbě přetrvávající neutropenie
Přehled produktů:
Revision: 14
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000827
Datum autorizace:
2008-09-15
EMEA kód:
EMEA/H/C/000827

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

29-09-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

26-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

26-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

26-04-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční/infuzní roztok

Tevagrastim 48 MIU/0,8 ml injekční/infuzní roztok

filgrastimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tevagrastim a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tevagrastim používat

Jak se přípravek Tevagrastim používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tevagrastim uchovávat

Obsah balení a další informace

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

1.

Co je přípravek Tevagrastim

a k čemu se používá

Co je přípravek Tevagrastim

Přípravek Tevagrastim je faktor podporující růst bílých krvinek (faktor stimulující kolonie

granulocytů) patřící do skupiny léků zvaných cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které

organismus přirozeně tvoří, mohou ale také být vyráběny pomocí biotechnologie a používány jako

léky. Přípravek Tevagrastim působí tak, že podněcuje kostní dřeň ke tvorbě většího počtu bílých

krvinek.

K čemu se přípravek Tevagrastim používá

Z různých důvodů může dojít ke snížení počtu bílých krvinek (neutropenii), kvůli čemuž může být

Vaše tělo méně odolné v boji s infekcí. Přípravek Tevagrastim podněcuje kostní dřeň k rychlé tvorbě

nových bílých krvinek.

Přípravek Tevagrastim se používá:

ke zvýšení počtu bílých krvinek po chemoterapii, čímž pomáhá v obraně před infekcemi;

ke zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně, čímž pomáhá v obraně před

infekcemi;

před chemoterapií ve vysokých dávkách, čímž podněcuje kostní dřeň k větší tvorbě kmenových

buněk, které Vám mohou být odebrány a po léčbě vráceny. Tyto buňky mohou být odebrány

buď Vám, nebo dárci. Kmenové buňky budou poté vráceny zpět do kostní dřeně a budou

vytvářet krevní buňky;

ke zvýšení počtu bílých krvinek, pokud trpíte těžkou chronickou neutropenií, čímž pomáhá

v obraně před infekcemi;

u pacientů s pokročilou HIV infekcí, což pomáhá snížit riziko infekcí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tevagrastim používat

Nepoužívejte přípravek Tevagrastim

jestliže jste alergický(á) na filgrastim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tevagrastim se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře,

jestliže máte

srpkovitou anemii, protože tento léčivý přípravek může způsobit krizi srpkovité anemie,

osteoporózu (onemocnění kostí).

Během léčby přípravkem Tevagrastim ihned informujte svého lékaře:

pokud

máte náhlé známky alergie, např. vyrážku, svědění nebo kopřivku na kůži, otok obličeje,

rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípot nebo potíže s dýcháním, protože to mohou být

známky těžké alergické reakce (přecitlivělosti),

pokud

zaznamenáte otok obličeje nebo kotníků, krev v moči nebo do hněda zbarvenou moč,

nebo si všimnete, že močíte méně než obvykle (glomerulonefritida),

pokud

Vás začne bolet v levém nadbřišku, pod levým žeberním obloukem nebo v horní části

levého ramene (mohou to být příznaky zvětšené sleziny (splenomegalie) nebo možného

protržení (ruptury) sleziny),

pokud

zaznamenáte neobvyklé krvácení nebo tvorbu modřin (mohou to být příznaky snížení

počtu krevních destiček (trombocytopenie), jež způsobuje sníženou schopnost krve se srážet).

Zánět aorty (velké krevní cévy, která vede krev ze srdce do těla) byl u pacientů trpících

nádorovým onemocněním i zdravých dárců hlášen vzácně. Mezi příznaky patří horečka, bolest

břicha, malátnost, bolest zad a zvýšené hodnoty prokazující přítomnost zánětu (zánětlivé

markery). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, upozorněte na to svého lékaře.

Ztráta odpovědi na filgrastim

Pokud u Vás došlo ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu filgrastimem,

bude Váš lékař zkoumat důvody, proč k tomu došlo, včetně možnosti, že u Vás došlo k tvorbě

protilátek, které potlačení aktivity filgrastimu způsobily.

Lékař Vás může chtít kontrolovat častěji, viz bod 4 příbalové informace.

Pokud trpíte těžkou chronickou neutropenií, můžete být ohrožen(a) rizikem rozvoje rakoviny krve

(leukemie, myelodysplastický syndrom – MDS). O riziku rozvoje rakoviny krve, které Vám případně

hrozí, a testech, které je třeba podstoupit, si promluvte se svým lékařem. Pokud se u Vás rozvine

rakovina krve nebo je pravděpodobné, že by k tomu mohlo dojít, přípravek Tevagrastim nemáte

používat, pokud Váš lékař nerozhodne jinak.

Pokud jste dárcem kmenových buněk, musíte být ve věku mezi 16 a 60 roky.

Buďte zvláště opatrný(á) u dalších přípravků stimulujících bílé krvinky

Přípravek Tevagrastim je jedním ze skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek.

Zdravotnický pracovník má vždy přesně zaznamenat název přípravku, který používáte.

Další léčivé přípravky a přípravek Tevagrastim

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Přípravek Tevagrastim nebyl u těhotných ani kojících žen hodnocen.

Podávání přípravku Tevagrastim se v těhotenství nedoporučuje.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud:

jste těhotná nebo kojíte,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo

plánujete otěhotnět.

Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Tevagrastim, informujte svého lékaře. Používáte-li

přípravek Tevagrastim, musíte přestat kojit, pokud Vám lékař nenařídil jinak.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Tevagrastim může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tento léčivý

přípravek může způsobovat závratě. Doporučuje se počkat a zjistit, jak se budete po podání tohoto

léčivého přípravku cítit, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Tevagrastim obsahuje sorbitol

Tento léčivý přípravek obsahuje 50 mg sorbitolu v jednom ml.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud máte (nebo Vaše dítě má) vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což

je vzácné genetické onemocnění, nesmí Vám (nebo Vašemu dítěti) být tento přípravek podán. Pacienti

s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy nejsou schopni rozložit fruktózu, což může způsobit závažné

nežádoucí účinky. Informujte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem, pokud máte (nebo Vaše

dítě má) vrozenou nesnášenlivost fruktózy nebo pokud Vaše dítě nemůže jíst sladké potraviny nebo pít

sladké nápoje, protože to způsobuje pocit na zvracení, zvracení nebo nepříjemné pocity jako

nadýmání, žaludeční křeče nebo průjem.

Přípravek Tevagrastim obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné předplněné injekční

stříkačce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Tevagrastim používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak a jaké množství přípravku Tevagrastim se podává?

Přípravek Tevagrastim se obvykle podává každý den injekčně do podkožní tkáně (tzv. subkutánní

injekce). Lze jej také podávat každý den pomalou injekcí do žíly (tzv. intravenózní infuze). Obvyklá

dávka se liší v závislosti na onemocnění a tělesné hmotnosti pacienta. Lékař Vám sdělí, kolik

přípravku Tevagrastim máte používat.

Pacienti po transplantaci kostní dřeně po chemoterapii:

Obvykle dostanete první dávku přípravku Tevagrastim nejdříve 24 hodin po chemoterapii a nejdříve

24 hodin po transplantaci kostní dřeně.

Vy nebo Vaši pečovatelé se můžete naučit podávat podkožní injekce, abyste mohl(a) v léčbě

pokračovat doma sám (sama). Nepokoušejte se však o to, dokud Vás v tom patřičně nezaškolil Váš

poskytovatel zdravotní péče.

Jak dlouho budu muset přípravek Tevagrastim používat?

Přípravek Tevagrastim budete muset používat do té doby, dokud nebude počet Vašich bílých krvinek

normální. Ke sledování počtu bílých krvinek ve Vašem těle budou prováděny pravidelné krevní testy.

Lékař Vám sdělí, jak dlouho budete muset přípravek Tevagrastim používat.

Použití u dětí

Přípravek Tevagrastim se používá k léčbě dětí, které podstupují chemoterapii nebo trpí těžkou

neutropenií (nízkým počtem bílých krvinek). Dávkování u dětí podstupujících chemoterapii je stejné

jako u dospělých.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Tevagrastim, než jste měl(a)

Nezvyšujte dávku, kterou Vám určil lékař. Pokud použijete větší množství přípravku Tevagrastim, než

máte předepsáno, co nejdříve kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Tevagrastim

Jestliže jste vynechal(a) injekci nebo jste si injekcí podal(a) příliš malé množství přípravku,

kontaktujte co nejdříve svého lékaře. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Důležité nežádoucí účinky

Je důležité neprodleně kontaktovat lékaře,

pokud zaznamenáte alergickou reakci včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, potíží s dýcháním,

otoku obličeje (anafylaxe), kožní vyrážky, svědící vyrážky (kopřivka), otoku obličeje, rtů, úst,

jazyka nebo krku (angioedém) a dušnosti (dyspnoe).

pokud zaznamenáte kašel, horečku a potíže s dýcháním (dyspnoe), protože to může být známka

syndromu akutní dechové tísně (ARDS).

pokud zaznamenáte poškození ledvin (glomerulonefritidu). Poškození ledvin bylo pozorováno

u pacientů dostávajících filgrastim. Pokud zaznamenáte otok v obličeji nebo kolem kotníků,

krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo pokud močíte méně než obvykle, ihned

kontaktujte svého lékaře.

pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich kombinace:

otok nebo opuchlina, které mohou být spojeny s méně častým močením, dušnost, otoky

břicha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají obvykle rychlý nástup.

Mohou to být příznaky stavu nazývaného „syndrom zvýšené permeability kapilár“, který

způsobuje prosakování krve z malých cév do Vašeho těla a vyžaduje okamžitou lékařskou

pomoc.

pokud máte kombinaci jakýchkoli následujících příznaků:

horečka nebo třesavka nebo pocit velkého chladu, vysoká srdeční frekvence, zmatenost nebo

dezorientace, dušnost, extrémní bolest nebo pocit nepohody a lepkavá nebo opocená

pokožka.

Mohlo by jít o příznaky stavu zvaného „sepse“ (zvaného rovněž „otrava krve“), což je závažná

infekce se zánětlivou odpovědí celého organismu, která může být život ohrožující a vyžaduje

okamžitou lékařskou pomoc.

pokud máte bolesti v levém nadbřišku, bolest pod levým žeberním obloukem nebo bolest

v horní části ramene, protože to může znamenat problémy se slezinou (zvětšení sleziny

(splenomegalie) nebo protržení (rupturu) sleziny).

pokud se léčíte s těžkou chronickou neutropenií a máte krev v moči (hematurii). Pokud

zaznamenáte tento nežádoucí účinek nebo Vám byla v moči zjištěna bílkovina (proteinurie),

může lékař Vaši moč pravidelně kontrolovat.

Častým nežádoucím účinkem používání přípravku Tevagrastim je bolest svalů a kostí

(muskuloskeletální bolest), kterou lze zmírnit užíváním běžných léků na bolest (analgetik). U pacientů

podstupujících transplantaci kmenových buněk nebo kostní dřeně může dojít k reakci štěpu proti

hostiteli (GvHD); jde o reakci dárcovských buněk proti pacientovi dostávajícímu transplantát. Známky

a příznaky zahrnují vyrážku na dlaních rukou nebo na chodidlech a vředy a boláky v ústech, střevech,

na játrech, kůži nebo očích, plicích, pochvě a kloubech.

U zdravých dárců kmenových buněk může být pozorováno zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza)

a snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie). Snížení počtu krevních destiček snižuje

srážlivost krve. Tyto projevy bude sledovat Váš lékař.

Mohou se u Vás vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté:

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie), což snižuje srážlivost krve,

nízký počet červených krvinek (anemie),

bolest hlavy,

průjem,

zvracení,

pocit na zvracení,

neobvyklá ztráta vlasů nebo jejich řídnutí (alopecie),

únavnost (únava),

bolestivost a otok sliznice trávicích cest, sahající od úst ke konečníku (zánět sliznice),

horečka (pyrexie).

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

zánět průdušek (bronchitida),

infekce horních cest dýchacích,

infekce močových cest,

snížená chuť k jídlu,

potíže se spaním (nespavost),

závrať,

snížená citlivost, zejména na kůži (hypestezie),

brnění nebo necitlivost v rukou nebo chodidlech (parestezie),

nízký krevní tlak (hypotenze),

vysoký krevní tlak (hypertenze),

kašel,

vykašlávání krve (hemoptýza),

bolest v ústech a krku (orofaryngeální bolest),

krvácení z nosu (epistaxe),

zácpa,

bolest v ústech,

zvětšení jater (hepatomegalie),

vyrážka,

zarudnutí kůže (erytém),

svalové křeče,

bolest při močení (dysurie),

bolest na hrudi,

bolest,

celková slabost (astenie),

celkový pocit nepohody (malátnost),

otok rukou a chodidel (periferní edém),

zvýšení hladiny určitých enzymů v krvi,

změny v krevních testech,

reakce na transfuzi.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza),

alergická reakce (přecitlivělost),

odmítnutí transplantované kostní dřeně (reakce štěpu proti hostiteli),

vysoká hladina kyseliny močové v krvi (hyperurikemie), což může vést ke dně (zvýšení

hladiny kyseliny močové v krvi),

poškození jater způsobené ucpáním malých žil v játrech (venookluzivní choroba),

plíce nefungují tak, jak by měly, což vede k dušnosti (respirační selhání),

otok a/nebo voda na plicích (plicní edém),

zánět plic (intersticiální plicní onemocnění),

abnormální rentgenový snímek plic (plicní infiltrace),

krvácení z plic (plicní hemoragie),

nedostatečné vstřebávání kyslíku v plicích (hypoxie),

kožní vyrážka s hrbolky (makulopapulózní vyrážka),

onemocnění, které způsobuje řídnutí kostí, které jsou proto slabší, křehčí a snadněji se mohou

zlomit (osteoporóza),

reakce v místě injekce.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

silná bolest v kostech, na hrudi, ve střevech nebo kloubech (srpkovitá anemie s krizí),

náhlá život ohrožující alergická reakce (anafylaktická reakce),

bolest a otok kloubů podobný dně (pseudodna),

změna způsobu, jakým Vaše tělo hospodaří s tekutinami, což může vést k otokům (porucha

rovnováhy tekutin),

zánět krevních cév v kůži (kožní vaskulitida),

vyvýšené bolestivé plochy švestkové barvy na končetinách a někdy na obličeji a krku

s horečkou (Sweetův syndrom),

zhoršení revmatoidní artritidy,

neobvyklá změna moči,

snížení hustoty kostí,

zánět aorty (velké krevní cévy, která vede krev ze srdce do těla), viz bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Tevagrastim uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na předplněné

injekční stříkačce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

V rámci doby použitelnosti a pro účely ambulantního použití lze přípravek vyjmout z chladničky

(2 °C – 8 °C) a uchovávat jej při teplotě do 25 °C po dobu jednoho časového úseku v délce maximálně

4 dny. Pokud přípravek není použit do 4 dnů, je možné jej vrátit do chladničky (2 °C – 8 °C) do

uplynutí doby použitelnosti. Jsou-li injekční stříkačky uchovávány při teplotě nad 8 °C po dobu delší

než 4 dny, je nutné je zlikvidovat.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je roztok zakalený nebo v něm jsou drobné

částečky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tevagrastim obsahuje

Léčivou látkou je filgrastimum. Jeden ml injekčního/infuzního roztoku obsahuje filgrastimum

60 milionů mezinárodních jednotek [MIU] (600 mikrogramů).

Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum

30 milionů mezinárodních jednotek [MIU] (300 mikrogramů) v 0,5 ml roztoku.

Tevagrastim 48 MIU/0,8 ml: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum

48 milionů mezinárodních jednotek [MIU] (480 mikrogramů) v 0,8 ml roztoku.

Dalšími složkami jsou: Chlorid sodný, ledová kyselina octová, sorbitol (cukr), polysorbát 80,

voda pro injekci.

Jak přípravek Tevagrastim vypadá a co obsahuje toto balení

Tevagrastim je injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce. Tevagrastim je čirý bezbarvý

roztok. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje buď 0,5 ml, nebo 0,8 ml roztoku.

Tevagrastim je dodáván v baleních po 1, 5 nebo 10 předplněných injekčních stříkačkách nebo ve

vícečetném balení po 10 (2x5) předplněných stříkačkách s bezpečnostním krytem injekční jehly anebo

bez něho. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

Výrobce

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фарма ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 19 630330

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar Α.B.Ε.E.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 1912 7700

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Specifar Α.B.Ε.E., Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

7.

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

V této části najdete informace o tom, jakým způsobem si sám (sama) můžete aplikovat injekce

přípravku Tevagrastim. Je důležité, abyste se nesnažili injekci aplikovat sami, pokud Vám to názorně

nepředvedl Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jistý(á), jak si máte injekci sám (sama)

aplikovat, nebo máte jakékoli dotazy, požádejte o pomoc svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Je důležité, abyste použité injekční stříkačky vyhodili do speciální nádoby odolné vůči propíchnutí.

Jakým způsobem si mohu přípravek Tevagrastim sám (sama) aplikovat?

Injekci je potřeba aplikovat do tkáně přímo pod kůži. Tento způsob se nazývá podkožní (subkutánní)

injekce. Injekci si budete muset aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Vybavení nezbytné pro podání injekce

K samostatné aplikaci podkožní injekce budete potřebovat následující:

předplněnou injekční stříkačku přípravku Tevagrastim

čtverečky napuštěné alkoholem nebo jiný podobný desinfekční prostředek

odpadní nádobu odolnou proti propíchnutí a určenou k bezpečné likvidaci použitých injekčních

stříkaček.

Co si mám přichystat, abych si mohl(a) sám (sama) podat podkožní injekci?

Snažte se aplikovat si injekci každý den vždy přibližně ve stejnou dobu.

Injekční stříkačku s přípravkem Tevagrastim vyjměte z chladničky.

Zkontrolujte datum použitelnosti přípravku, uvedené na injekční stříkačce (EXP). Přípravek

nepoužívejte po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce.

Zkontrolujte vzhled přípravku. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud roztok obsahuje volné

částečky, nepoužívejte ho.

Pro pohodlnější aplikaci, ponechte injekční stříkačku 30 minut při pokojové teplotě, aby se

ohřála, nebo podržte stříkačku několik minut v ruce. Jiným způsobem Tevagrastim neohřívejte

(například v mikrovlnné troubě nebo horké vodě).

Kryt stříkačky sejměte až těsně před tím, než si injekci aplikujete.

.

Důkladně si umyjte ruce.

Najděte si pohodlné, dobře osvětlené místo a všechny potřebné pomůcky si rozmístěte tak,

abyste na ně dosáhli (přeplněnou stříkačku s přípravkem Tevagrastim, desinfekční čtverečky

napuštěné alkoholem a odpadní nádobu odolnou proti propíchnutí.

Jak si připravit injekci přípravku Tevagrastim

Před aplikací injekce Tevagrastimu učiňte následující kroky.

Podržte stříkačku a lehce uchopte kryt jehly, aniž byste s ním otáčeli. Za kryt zatáhněte, jak je

ukázáno na obrázcích 1 a 2. Nedotýkejte se jehly a netlačte na píst.

1

2

V předplněné stříkačce se může objevit malá vzduchová bublina. Pokud tomu tak je, lehce na

stříkačku poklepte prsty, až se bubliny přesunou do horní části stříkačky. Namiřte injekční

stříkačku směrem vzhůru a tlakem na píst vzduch vytlačte.

Stříkačka je opatřena objemovou stupnicí. Stiskněte píst a posuňte ho k číslu (ml) na stříkačce,

které odpovídá dávce přípravku Tevagrastimu předepsané Vaším lékařem.

Znovu zkontrolujte, zda injekční stříkačka obsahuje správnou dávku přípravku Tevagrastim.

Nyní můžete předplněnou stříkačku použít.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční/infuzní roztok

Tevagrastim 48 MIU/0,8 ml injekční/infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční/infuzní roztok

Jeden ml injekčního/infuzního roztoku obsahuje filgrastimum 60 miliónů mezinárodních jednotek

[MIU] (600 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum v množství 30 MIU (300 mikrogramů) v

0,5 ml injekčního/infuzního roztoku.

Tevagrastim 48 MIU/0,8 ml injekční/infuzní roztok

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum v množství 48 MIU (480 mikrogramů)

v 0,8 ml injekčního/infuzního roztoku.

Filgrastim (rekombinantní methionyl, humánní růstový faktor stimulující kolonie granulocytů) byl

vyroben pomocí r-DNA technologie na

Escherichia coli

(K802).

Pomocná látka se známým účinkem

Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční/infuzní roztok.

Čirý bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tevagrastim je určen ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie u

pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s

výjimkou chronické myeloidní leukemie a myelodysplastických syndromů) a ke zkrácení období

neutropenie u pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně, kteří

jsou považováni za zvýšeně ohrožené těžkou prolongovanou neutropenií.

Bezpečnost a účinnost filgrastimu jsou obdobné jak u dospělých, tak i u dětí, léčených cytotoxickou

chemoterapií.

Tevagrastim je indikován k mobilizaci periferních kmenových (progenitorových) buněk (peripheral

blood progenitor cells - PBPC).

Dlouhodobé podávání Tevagrastimu je indikováno ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení četnosti

výskytu a délky trvání infekčních komplikací u dospělých pacientů nebo dětí s těžkou vrozenou

(kongenitální), cyklickou nebo idiopatickou neutropenií, kteří mají ANC (absolutní počet neutrofilů)

0,5 x 10

/l a těžké nebo opakované infekce v anamnéze.

Tevagrastim je určen k léčbě přetrvávající neutropenie (ANC nižší nebo roven 1,0 x 10

/l) u pacientů s

pokročilou formou HIV infekce, aby se omezilo riziko bakteriálních infekcí tam, kde nejsou vhodné

další možnosti léčby neutropenie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba filgrastimem by měla probíhat pouze ve spolupráci s hematologickým a onkologickým

pracovištěm (které má zkušenosti s podáváním faktoru stimulujícího kolonie granulocytů - G-CSF) a

pouze na těch pracovištích, která mají k dispozici nezbytné diagnostické vybavení. Mobilizace a

aferéza by se měla provádět ve spolupráci s onkologicko-hematologickými pracovištěm, které má

dostatečnou zkušenost s touto léčbou a které je schopno správně monitorovat krvetvorné kmenové

(progenitorové) buňky.

Zavedená cytotoxická chemoterapie

Dávkování

Doporučené dávkování filgrastimu je

0,5 MIU (5

g)/kg/den. První dávka filgrastimu se smí podat

nejdříve 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. V randomizovaných klinických hodnoceních byl

přípravek podáván subkutánně v dávce 23 MIU (230

g)/m

/den (4,0 až 8,4

g/kg/den).

Denní podávání filgrastimu by mělo pokračovat až do doby, než je překonána nejnižší očekávaná

hranice počtu (nadir) neutrofilů a než se jejich počet vrátí zpět do normálního rozmezí. Předpokládá

se, že po zavedené chemoterapii solidních nádorů, lymfomů a lymfoidních leukemií, bude léčba podle

těchto kritérií trvat až 14 dní. Léčba po indukční a konsolidační terapii akutní myeloidní leukemie

může být podstatně delší, (až 38 dní) v závislosti na druhu, dávce a časovém rozvrhu použité

cytotoxické terapie.

U pacientů, kteří jsou léčeni cytotoxickou chemoterapií, bývá pozorován typický přechodný vzestup

počtu neutrofilů 1 až 2 dny po zahájení léčby filgrastimem.

K dosažení trvalé odpovědi na léčbu však

nesmí být podávání filgrastimu ukončeno dříve, než je překonána očekávaná nejnižší hranice počtu

neutrofilů (nadir) a než se počet neutrofilů vrátí do normálního rozmezí. Předčasné ukončení léčby

filgrastimem

před očekávaným nejnižším poklesem počtu (nadirem) neutrofilů se nedoporučuje.

Způsob podání

Filgrastim lze podávat denně subkutánní injekcí nebo naředěný v 5% infuzním roztoku glukózy ve

formě denní 30minutové intravenózní infuze (viz bod 6.6). Ve většině případů se upřednostňuje

subkutánní cesta podání. Studie jednorázového podání naznačuje, že intravenózní podání může zkrátit

dobu trvání účinku. Klinický význam tohoto zjištění pro opakované podávání není znám. Volba cesty

podání závisí na individuálních klinických okolnostech.

Pacienti léčení myeloablativní terapií a následnou transplantací kostní dřeně

Dávkování

Doporučená úvodní dávka filgrastimu je 1,0 MIU (10

g)/kg/den.

První dávka filgrastimu se smí podat nejdříve 24 hodin po cytotoxické chemoterapii a ne dříve než

24 hodin od infuze kostní dřeně.

Jakmile byla překročena nejnižší hranice počtu (nadir) neutrofilů, měla by být denní dávka filgrastimu

titrována podle počtu neutrofilů, jak je uvedeno v následující tabulce:

Počet neutrofilů

Úprava dávky filgrastimu

> 1,0

x

10

9

/l 3 po sobě následující dny

Snížit na 0,5

MIU (5

/kg/den

Poté, jestliže ANC zůstane >

1,0

x

10

9

/l po

dobu dalších 3 po sobě následujících dní

Ukončit léčbu filgrastimem

Jestliže ANC poklesne pod <

1,0

x

10

9

/l v průběhu léčby, dávkování filgrastimu by se mělo

zvyšovat podle výše uvedeného postupu

ANC = absolutní počet neutrofilů

Způsob podání

Filgrastim lze podávat ve formě 30minutové nebo 24hodinové intravenózní infuze nebo jako

kontinuální 24hodinovou subkutánní infuzi. Filgrastim je nutné naředit ve 20 ml 5% infuzního roztoku

glukózy (viz bod 6.6).

Mobilizace PBPC u pacientů léčených myelosupresivní nebo myeloablativní terapií s následnou

autologní transplantací PBPC

Dávkování

Doporučená dávka filgrastimu pro mobilizaci PBPC v monoterapii je 1,0 MIU (10

g)/kg/den po dobu

5 až 7 po sobě následujících dní. Časový rozvrh leukaferézy: jedna nebo dvě leukaferézy provedené 5.

a 6. dne obvykle postačují. Za určitých okolností může být nezbytná ještě další leukaferéza.

Dávkování filgrastimu je třeba dodržovat až do poslední leukaferézy.

Doporučená dávka filgrastimu k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii je 0,5 MIU

g)/kg/den od prvního dne ukončení chemoterapie až do překročení očekávaného nejnižšího

poklesu (nadiru) neutrofilů a návratu počtu neutrofilů do normálního rozmezí. Leukaferéza by měla

být provedena v době, kdy se ANC pohybuje v rozmezí od < 0,5 x 10

/l do > 5,0 x 10

/l. Pacientům,

kteří nebyli léčeni extenzívní chemoterapií, stačí často jediná leukaferéza. V ostatních případech je

doporučována další leukaferéza.

Způsob podání

Filgrastim k mobilizaci PBPC, pokud se používá samostatně:

Filgrastim lze podávat ve formě 24hodinové subkutánní kontinuální infuze nebo subkutánní injekce.

Na infuze je nutné filgrastim naředit ve 20 ml 5% infuzního roztoku glukózy (viz bod 6.6).

Filgrastim k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii:

Filgrastim má být podáván subkutánní injekcí.

Mobilizace PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC

Dávkování

Zdravým dárcům má být filgrastim podáván kvůli mobilizaci PBPC v dávce 1,0 MIU (10

g)/kg/den

po dobu 4 až 5 po sobě následujících dní. Leukaferéza má být zahájena 5. den a může pokračovat do

6. dne, aby bylo možné odebrat 4 x 10

buněk CD34

/kg tělesné hmotnosti příjemce.

Způsob podání

Filgrastim má být podáván subkutánní injekcí.

Pacienti s těžkou chronickou neutropenií (SCN)

Dávkování

Vrozená (kongenitální) neutropenie

Doporučená zahajovací dávka je 1,2 MIU (12

g)/kg/den v jedné dávce nebo rozděleně do více dávek.

Idiopatická nebo cyklická neutropenie

Doporučená zahajovací dávka je 0,5 MIU (5

g)/kg/den v jedné dávce nebo rozděleně do více dávek.

Úprava dávky

Filgrastim

se podává denně podkožní injekcí až do té doby, než je dosažen a udržen počet neutrofilů

vyšší než 1,5 x 10

/l. Po dosažení odpovědi by měla být stanovena minimální účinná dávka, která by

tento počet udržovala. K udržení přiměřeného počtu neutrofilů je zapotřebí dlouhodobé podávání

přípravku. Po jednom až dvou týdnech léčby lze úvodní dávku zdvojnásobit nebo snížit na polovinu

v závislosti na odpovědi pacienta. V dalším období může být dávka individuálně upravena každé 1-2

týdny, aby byl průměrný počet neutrofilů v rozmezí 1,5 x 10

/l a 10 x 10

/l. Při léčbě pacientů

s těžkými infekcemi lze uvažovat i o rychlejším zvyšování dávky. 97 % pacientů, u kterých byla v

klinických hodnoceních zaznamenána odpověď, vykazovalo kompletní odpověď při dávkách

≤2,4 MIU (24

g)/kg/den. Bezpečnost dlouhodobé léčby filgrastimem

v dávce nad 2,4 MIU

g)/kg/den u pacientů s SCN nebyla stanovena.

Způsob podání

Vrozená, idiopatická nebo cyklická neutropenie:

Filgrastim má být podáván subkutánní injekcí.

Pacienti s HIV infekcí

Dávkování

Dosažení reverze neutropenie

Doporučená úvodní dávka filgrastimu je 0,1 MIU (1

g)/kg/den titrovaná postupně do maximální

dávky 0,4 MIU (4

g)/kg/den, dokud není dosažen a udržen normální počet neutrofilů (ANC

> 2,0 x 10

/l). V klinických hodnoceních odpovídalo na tuto dávku více než 90 % pacientů, kteří

dosáhli reverze neutropenie v mediánu 2 dní.

U malého počtu pacientů (< 10 %) bylo nezbytné podávat až 1,0 MIU (10

g)/kg/den k dosažení

reverze neutropenie.

Udržení normálního počtu neutrofilů

Po dosažení reverze by měla být nastavena minimální účinná dávka přípravku nezbytná k udržení

normálního počtu neutrofilů. Dávka 30 MIU (300

g)/den je doporučována k zahájení úpravy

dávkování. Může být zapotřebí dávku dále upravit podle pacientova ANC tak, aby byl počet neutrofilů

> 2,0 x 10

/l. Dávky 30 MIU (300

g)/den podávané při klinických hodnoceních 1 až 7 dní v týdnu

byly nezbytné k udržení ANC > 2,0 x 10

/l při mediánu frekvence 3 dávky za týden. Pro udržení ANC

> 2,0 x 10

/l může být zapotřebí dlouhodobé podávání přípravku.

Způsob podání

Reverze neutropenie nebo udržení normálního počtu neutrofilů:

Filgrastim má být podáván subkutánní injekcí.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Klinických hodnocení s filgrastimem

se sice zúčastnil menší počet pacientů v pokročilém věku, ale pro

tuto skupinu pacientů nebylo provedeno žádné zvláštní klinické hodnocení a nelze tedy stanovit

specifické doporučené dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

Farmakokinetický a farmakodynamický profil filgrastimu u pacientů s těžkým postižením funkce

ledvin nebo jater byl v klinických hodnoceních podobný jako u normálních pacientů. V těchto

případech není zapotřebí upravovat dávku přípravku.

Použití u dětí se SCN a nádorovým onemocněním

65 % pacientů hodnocených v programu SCN bylo mladších 18 let. Účinnost léčby pro tuto věkovou

skupinu, do které patřila většina pacientů s vrozenou (kongenitální) neutropenií, byla zřejmá. Nebyly

zjištěny žádné rozdíly v profilech bezpečnosti u dětských pacientů, kteří byli léčeni pro SCN.

Údaje získané z klinických hodnocení dětských pacientů ukazují, že bezpečnost a účinnost filgrastimu

jsou obdobné jak u dětí, tak i dospělých léčených cytotoxickou chemoterapií.

Doporučené dávkování u dětí je stejné jako u dospělých léčených myelosupresivní cytotoxickou

chemoterapií.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní upozornění a opatření napříč indikacemi

Hypersenzitivita

U pacientů léčených filgrastimem byla hlášena hypersenzitivita zahrnující anafylaktické reakce

vyskytující se v úvodní nebo následné léčbě. U pacientů s klinicky významnou hypersenzitivitou léčbu

Tevagrastimem trvale ukončete. Nepodávejte filgrastim pacientům s hypersenzitivitou na filgrastim

nebo na pegfilgrastim v anamnéze.

Plicní nežádoucí účinky

Po podávání G-CSF byly hlášeny plicní nežádoucí účinky, především pak intersticiální plicní

onemocnění. Zvýšenému riziku mohou být vystaveni pacienti s plicními infiltráty nebo pneumonií

v nedávné anamnéze. Nástup známek plicního onemocnění, jako jsou kašel, horečka a dyspnoe, ve

spojení s radiologickými známkami plicních infiltrátů a zhoršením plicní funkce může být předběžnou

známkou syndromu akutní dechové tísně (ARDS). V takovém případě je nutné podávání filgrastimu

přerušit a podat vhodnou léčbu.

Glomerulonefritida

U pacientů léčených filgrastimem a pegfilgrastimem byla hlášena glomerulonefritida. Příhody

glomerulonefritidy obvykle odezněly po snížení dávky nebo ukončení podávání filgrastimu nebo

pegfilgrastimu. Doporučuje se sledovat rozbor moči.

Syndrom kapilárního úniku

Po podání G-CSF byl hlášen syndrom kapilárního úniku, který může být v případě opožděné léčby

život ohrožující a který se vyznačuje hypotenzí, hypoalbuminemií, edémem a hemokoncentrací.

Pacienty, u kterých se rozvinou příznaky syndromu kapilárního úniku, je třeba pečlivě sledovat a léčit

standardní symptomatickou léčbou, která může zahrnovat nutnost intenzivní péče (viz bod 4.8).

Splenomegalie a ruptura sleziny

U pacientů a zdravých dárců byly po podání filgrastimu hlášeny zpravidla asymptomatické případy

splenomegalie a případy ruptury sleziny. Některé případy ruptury sleziny byly fatální. Proto je nutné

velikost sleziny důkladně sledovat (např. klinickým vyšetřením, ultrazvukem). Diagnózu ruptury

sleziny je třeba brát v úvahu u dárců a/nebo pacientů, kteří si stěžují na bolest v levém nadbřišku nebo

v horní části ramene. Bylo zjištěno, že snížení dávky filgrastimu zpomalilo nebo zastavilo progresi

zvětšování sleziny u pacientů s těžkou chronickou neutropenií. U 3 % pacientů bylo nutné provést

splenektomii.

Růst maligních buněk

Faktor stimulující kolonie granulocytů může v podmínkách

in vitro

podporovat růst myeloidních

buněk a podobný efekt lze

in vitro

pozorovat také u některých nemyeloidních buněk.

Myelodysplastický syndrom nebo chronická myeloidní leukemie

Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu u pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo

chronickou myeloidní leukemií nebyla stanovena. Filgrastim není pro použití v těchto případech

indikován. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí k rozlišení diagnózy blastické transformace chronické

myeloidní leukemie od akutní myeloidní leukemie.

Akutní myeloidní leukemie

Vzhledem k omezeným údajům o bezpečnosti a účinnosti u pacientů se sekundární AML je nutné

filgrastim podávat s opatrností. Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu u pacientů s

de novo

ve věku < 55 let s dobrými cytogenetickými parametry (t(8;21), t(15;17) a inv(16)) nebyla stanovena.

Trombocytopenie

U pacientů dostávajících filgrastim byla hlášena trombocytopenie. Je nutné důkladně sledovat počty

trombocytů, především během prvních několika týdnů léčby filgrastimem. V úvahu je třeba brát

možnost dočasného přerušení podávání filgrastimu nebo snížení jeho dávky u pacientů s těžkou

chronickou neutropenií, u nichž dojde k rozvoji trombocytopenie (počet trombocytů < 100 x 10

/l).

Leukocytóza

Počet leukocytů 100 x 10

/l nebo vyšší byl pozorován u méně než 5 % pacientů s nádorovým

onemocněním, kterým byl podáván filgrastim v dávkách přesahujících 0,3 MIU/kg/den (3 µg/kg/den).

Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky, které by bylo možné přímo spojovat s tímto stupněm

leukocytózy. Vzhledem k potenciálním rizikům souvisejícím se závažnou leukocytózou je nicméně

nutné v pravidelných intervalech během léčby filgrastimem počet leukocytů sledovat. Pokud počet

leukocytů po předpokládaném nejhlubším poklesu přesáhne hodnotu 50 x 10

/l, je nutné léčbu

filgrastimem ihned přerušit. V období podávání filgrastimu k mobilizaci PBPC je však nutné léčbu

filgrastimem přerušit, případně snížit jeho dávkování, pokud počty leukocytů vystoupí na

hodnotu > 70 x 10

Imunogenita

Podobně jako u všech terapeutických proteinů může i v tomto případě dojít k imunogenitě. Míra

tvorby protilátek proti filgrastimu je obecně nízká. Stejně jako u všech biologických přípravků se

objevují vazebné protilátky, nicméně v současnosti nejsou spojeny s neutralizační aktivitou.

Aortitida

Aortitida byla hlášena po podání G-CSF zdravým osobám i pacientům trpícím nádorovým

onemocněním. Mezi pozorované příznaky patřily horečka, bolest břicha, malátnost, bolest zad

a zvýšené zánětlivé markery (např. C-reaktivní protein a počet leukocytů). Ve většině případů byla

aortitida diagnostikována počítačovou tomografií a po vysazení G-CSF obvykle odezněla. Viz také

bod 4.8.

Zvláštní upozornění a opatření související s komorbiditami

Zvláštní opatření u přenašečů srpkovité anemie a u pacientů se srpkovitou anemií

U přenašečů srpkovité anemie a u pacientů se srpkovitou anemií používajících filgrastim byly hlášeny

krize srpkovité anemie, které byly v některých případech fatální. Lékaři mají při předepisování

filgrastimu u přenašečů srpkovité anemie a u pacientů se srpkovitou anemií postupovat s opatrností.

Osteoporóza

U pacientů se základním osteoporotickým onemocněním kostí, kteří jsou kontinuálně léčeni

filgrastimem po dobu delší než 6 měsíců, může být indikováno sledování kostní denzity.

Zvláštní opatření u pacientů s nádorovým onemocněním

Filgrastim se nemá používat k navýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad stanovené režimy

dávkování.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami chemoterapie

Zvláštní opatrnost je zapotřebí při léčbě pacientů vysokými dávkami chemoterapeutik, neboť nebylo

prokázáno zlepšení výsledků léčby nádoru a intenzivnější dávky chemoterapeutik mohou vést ke

zvýšení toxicity včetně srdečních, plicních, neurologických a dermatologických účinků (další

informace o konkrétních použitých chemoterapeutikách naleznete v příslušném souhrnu údajů

o přípravku).

Účinek chemoterapie na erytrocyty a trombocyty

Léčba samotným filgrastimem nevylučuje rozvoj trombocytopenie a anemie v důsledku

myelosupresivní chemoterapie. Jelikož existuje možnost vyšších dávek chemoterapeutik (např. plnými

dávkami podle předepsaného harmonogramu), může být pacient vystaven většímu riziku

trombocytopenie a anemie. Doporučuje se pravidelné sledování počtu trombocytů a hematokritu.

Zvláštní opatrnost je nutná při podávání jednoho chemoterapeutika nebo kombinace chemoterapeutik,

u kterých je známo, že způsobují závažnou trombocytopenii.

Ukázalo se, že použití filgrastimem mobilizovaných PBPC snižuje závažnost a dobu trvání

trombocytopenie po myelosupresivní nebo myeloablativní chemoterapii.

Další zvláštní upozornění

Účinky filgrastimu u pacientů s podstatně sníženým počtem myeloidních kmenových progenitorových

buněk nebyly dosud hodnoceny. Filgrastim působí v první řadě na prekurzory neutrofilů s cílem zvýšit

počet neutrofilů. Odpověď u pacientů se sníženým počtem prekurzorů neutrofilů může být proto

oslabená (podobně jako u pacientů, kteří jsou léčeni extenzívní radioterapií nebo chemoterapií, nebo u

těch, kteří trpí nádorovou infiltrací kostní dřeně).

Cévní poruchy, včetně venookluzivní choroby a poruch bilance tekutin, byly příležitostně hlášeny

u pacientů podstupujících chemoterapii ve vysokých dávkách následovanou transplantací.

U pacientů, kterým byl podáván G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly zaznamenány

případy reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) a úmrtí (viz body 4.8 a 5.1).

Zvýšená hematopoetická aktivita kostní dřeně v reakci na léčbu růstovým faktorem způsobovala

přechodné abnormality kostních skenů. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při interpretaci výsledků

zobrazovacích vyšetření kostí.

Zvláštní opatření u pacientů podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace

Nejsou k dispozici žádná prospektivně randomizovaná srovnání dvou doporučených metod mobilizace

(samotným filgrastimem nebo v kombinaci s myelosupresivní chemoterapií) u stejné populace

pacientů. Stupeň variability mezi jednotlivými pacienty a mezi laboratorními analýzami buněk CD34

znamená, že přímé srovnání mezi různými studiemi je složité. Je tedy obtížné doporučit optimální

metodu. Při volbě metody mobilizace je nutné vzít v úvahu celkové cíle léčby u konkrétního pacienta.

Předchozí expozice cytotoxickým látkám

U pacientů, kteří nejprve podstoupili velmi extenzivní myelosupresivní léčbu, nemusí být mobilizace

PBPC dostatečná k dosažení doporučeného minimálního výtěžku (≥ 2,0 x 10

CD34

buněk/kg) ani

k urychlení obnovy trombocytů na stejnou úroveň.

Některé cytotoxické látky vykazují toxicitu především vůči krvetvorným progenitorovým buňkám

a mohou negativně ovlivnit jejich mobilizaci. Pokud se látky jako melfalan, karmustin (BCNU)

a karboplatina podávají dlouhodobě před mobilizací progenitorových buněk, mohou snížit výtěžek

mobilizace. Ukázalo se však, že podávání melfalanu, karboplatiny nebo BCNU společně

s filgrastimem působí na mobilizaci progenitorových buněk pozitivně. Pokud se předpokládá

transplantace PBPC, doporučuje se naplánovat proceduru mobilizace kmenových buněk do počáteční

fáze léčby pacienta. Zvláštní pozornost je nutné věnovat počtu progenitorových buněk mobilizovaných

u takových pacientů před podáním vysokých dávek chemoterapeutik. Pokud je výtěžek měřený podle

výše uvedených kritérií neadekvátní, je třeba zvážit alternativní formy léčby nevyžadující podporu

progenitorových buněk.

Hodnocení výtěžku progenitorových buněk

Při hodnocení počtu progenitorových buněk získaných u pacientů léčených filgrastimem je nutné

věnovat zvláštní pozornost metodě jejich kvantifikace. Výsledky analýzy počtu buněk CD34

průtokovou cytometrií se liší v závislosti na přesnosti použité metodiky a doporučeních týkající se

hodnot založených na studiích v jiných laboratořích je tedy nutné interpretovat s opatrností.

Statistická analýza vztahu mezi počtem reinfundovaných buněk CD34

a rychlostí obnovy trombocytů

po vysokých dávkách chemoterapeutik naznačuje složitý, ale kontinuální vztah.

Doporučení minimálního výtěžku ≥ 2,0 x 10

CD34

buněk/kg je založeno na zveřejněných

zkušenostech s odpovídající hematologickou obnovou. Zdá se, že výtěžek přesahující tuto minimální

hodnotu koreluje s rychlejší obnovou, výtěžek pod touto hranicí koreluje s pomalejší obnovou.

Zvláštní opatření u zdravých dárců podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace PBPC neposkytuje zdravým dárcům přímý klinický přínos a má se o ní uvažovat pouze

pro případy alogenní transplantace kmenových buněk.

O mobilizaci PBPC se má uvažovat pouze u dárců, kteří splňují obvyklá klinická a laboratorní kritéria

způsobilosti k dárcovství kmenových buněk, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat

hematologickým hodnotám a infekčním onemocněním.

Bezpečnost a účinnost filgrastimu nebyla hodnocena u zdravých dárců ve věku < 16 let nebo > 60 let.

U 35 % hodnocených subjektů byla po podání filgrastimu a leukaferéze pozorována přechodná

trombocytopenie (počet trombocytů < 100 x 10

/l). U těchto subjektů byl ve dvou případech hlášen

počet trombocytů < 50 x 10

/l, který byl připisován leukaferéze.

Pokud je nutná více než jedna leukaferéza, je třeba věnovat zvláštní pozornost dárcům s počtem

trombocytů < 100 x 10

/l před leukaferézou. Obecně platí, že se leukaferéza nemá provádět, pokud je

počet trombocytů < 75 x 10

Leukaferéza se nemá provádět u dárců, kteří užívají antikoagulancia nebo mají zjištěné poruchy

hemostázy.

Dárce, kterým byl G-CSF podáván za účelem mobilizace PBPC, je nutné sledovat, dokud se jejich

hematologické hodnoty nevrátí do normálu.

U zdravých dárců byly po použití G-CSF pozorovány přechodné cytogenetické abnormality. Význam

těchto změn není znám. Riziko vzniku maligního myeloidního klonu však nelze vyloučit. Doporučuje

se tedy, aby centra provádějící aferézu systematicky zaznamenávala a sledovala dárce kmenových

buněk po dobu nejméně 10 let, aby se zajistilo sledování dlouhodobé bezpečnosti.

Zvláštní opatření u příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem

Z aktuálně dostupných údajů vyplývá, že imunologické interakce mezi alogenním štěpem PBPC

a příjemcem mohou v porovnání s transplantací kostní dřeně souviset se zvýšeným rizikem akutní

a chronické GvHD.

Zvláštní opatření u pacientů s SCN

Filgrastim se nemá podávat pacientům s těžkou kongenitální neutropenií, u kterých se vyvine

leukemie nebo u kterých je vývoj leukemie prokázán.

Hodnoty krevního obrazu

Vyskytly se i další změny v počtu krvinek, včetně anemie a přechodného nárůstu počtu myeloidních

progenitorových buněk, které vyžadují důkladné sledování počtu buněk.

Transformace na leukemii nebo myelodysplastický syndrom

Zvláštní péči je při diagnostice SCN nutné věnovat jejímu odlišení od jiných poruch krvetvorby, jako

je aplastická anemie, myelodysplazie a myeloidní leukemie. Před zahájením léčby je nutné provést

kompletní krevní obraz s diferenciálním krevním obrazem a vyšetřením počtu trombocytů, zhodnotit

morfologii kostní dřeně a stanovit karyotyp.

V klinickém hodnocení u pacientů s SCN léčených filgrastimem byl zaznamenán malý počet případů

(přibližně 3 %) myelodysplastického syndromu (MDS) nebo leukemie. Tyto případy byly pozorovány

pouze u pacientů s vrozenou neutropenií. MDS a leukemie představují přirozené komplikace tohoto

onemocnění a jejich souvislost s léčbou filgrastimem je nejasná. U podskupiny přibližně 12 %

pacientů s normálními cytogenetickými parametry na počátku léčby byly následně při běžných

opakovaných vyšetřeních zjištěny abnormality, včetně monosomie 7. chromozomu. V současnosti

není jasné, zda dlouhodobá léčba pacientů s SCN tyto pacienty predisponuje ke vzniku

cytogenetických abnormalit, MDS nebo leukemické transformace. U těchto pacientů se doporučuje

pravidelně (přibližně každých 12 měsíců) provádět morfologická a cytogenetická vyšetření kostní

dřeně.

Další zvláštní opatření

Je třeba vyloučit příčiny přechodné neutropenie, jako jsou virové infekce.

Často se objevovala hematurie a u malého počtu pacientů byla zaznamenána proteinurie. Ke sledování

těchto stavů je třeba pravidelně provádět rozbory moči.

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/827

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

TEVAGRASTIM

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Tevagrastim?

Tevagrastim je injekční nebo infuzní roztok (ke kapání do žíly). Obsahuje účinnou látku filgrastim.

Tevagrastim je „bioekvivalentní“ přípravek. To znamená, že přípravek Tevagrastim je podobný

biologickému léčivému přípravku, který již byl v Evropské unii registrován a který obsahuje stejnou

účinnou látku (a označuje se rovněž jako „referenční přípravek“). Referenčním přípravkem

Tevagrastimu je Neupogen. Více informací o bioekvivalentních přípravcích naleznete v příslušném

dokumentu otázek a odpovědí zde

Na co se přípravek Tevagrastim používá?

Přípravek Tevagrastim se používá ke stimulaci produkce bílých krvinek v následujících situacích:

ke zkrácení doby trvání neutropenie (nízkých hladin neutrofilů, což je druh bílých krvinek) a

snížení výskytu febrilní neutropenie (neutropenie doprovázená horečkou) u pacientů léčených

chemoterapií (způsob léčby rakoviny), která je cytotoxická (zabíjí buňky);

ke zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů, kteří podstupují léčbu zaměřenou na zničení

buněk kostní dřeně před transplantací kostní dřeně (jako například u některých pacientů

s leukémií), pokud u nich existuje riziku dlouhodobé a těžké neutropenie;

ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení rizika infekcí u pacientů s neutropenií, kteří mají v anamnéze

těžké nebo opakované infekce;

k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou infekce virem lidské

imunodeficience (HIV) s cílem omezit riziko bakteriálních infekcí tam, kde nejsou vhodné jiné

možnosti léčby neutropenie.

Přípravek Tevagrastim je možné použít rovněž u pacientů, kteří se právě chystají darovat kmenové

krevní buňky v rámci transplantace, k tomu, aby se tyto buňky snáze uvolňovaly z kostní dřeně.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Tevagrastim používá?

Přípravek Tevagrastim se podává injekčně pod kůži nebo jako infuze do žíly. Způsob podání,

dávkování a délka léčby závisí na důvodu použití přípravku, tělesné hmotnosti pacienta a jeho reakci

na léčbu. Přípravek Tevagrastim je podáván obvykle ve specializovaných léčebných zařízeních.

Nicméně pacienti, kteří jsou léčeni přípravkem Tevagrastim ve formě injekce pod kůži, si mohou po

odpovídajícím zaškolení aplikovat přípravek sami. Další podrobnosti jsou uvedeny v příbalových

informacích.

Jak přípravek Tevagrastim působí?

Účinná látka přípravku Tevagrastim, filgrastim, je velmi podobná lidskému proteinu s názvem faktor

stimulující kolonie granulocytů (G-CSF). Filgrastim se vyrábí metodou označovanou jako

„technologie rekombinantní DNA“: je vytvářen bakterií, do které byl vložen gen (DNA), díky němuž

je bakterie schopná produkovat filgrastim. Uměle vyrobený protein účinkuje stejným způsobem jako

přirozeně vytvořený G-CSF, a to tak, že podporuje kostní dřeň k produkci vyššího množství bílých

krvinek.

Jak byl přípravek Tevagrastim zkoumán?

Přípravek Tevagrastim byl zkoumán s cílem prokázat, že vykazuje účinky srovnatelné s referenčním

léčivým přípravkem Neupogen.

Tevagrastim byl srovnáván s přípravkem Neupogen a s placebem (s léčbou neúčinným přípravkem)

v rámci jedné hlavní studie, do které bylo zařazeno 348 pacientů s rakovinou prsu. Studie zkoumala

dobu trvání těžké neutropenie v rámci pacientova prvního cyklu cytotoxické chemoterapie.

Bezpečnost přípravku Tevagrastim byla zkoumána v rámci dvou dalších studií, které byly provedeny

na pacientech s rakovinou plic a s nehodgkinským lymfomem.

Jaký přínos přípravku Tevagrastim byl prokázán v průběhu studií?

Léčba oběma přípravky - přípravkem Tevagrastim či přípravkem Neupogen - vedla k podobným

výsledkům co do zkrácení doby trvání těžké neutropenie. V průběhu prvního 21denního cyklu

chemoterapie trvala těžká neuropenie u pacientů léčených Tevagrastimem či Neupogenem v průměru

1,1 dne, zatímco u pacientů léčených placebem to bylo 3,8 dne. Prokázalo se tak, že účinnost

přípravku Tevagrastim je stejná jako účinnost přípravku Neupogen.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Tevagrastim?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Tevagrastim (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10)

patří bolesti pohybového systému (svalů a kostí) U více než 1 pacienta z 10 mohou být zaznamenány i

jiné vedlejší účinky, a to v závislosti na onemocnění, ke kterému je přípravek Tevagrastim použit.

Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Tevagrastim je uveden v

příbalových informacích.

Přípravek Tevagrastim by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na filgrastim nebo na

kteroukoliv jinou složku přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Tevagrastim schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo

prokázáno, že Tevagrastim vykazuje srovnatelný profil kvality, bezpečnosti i účinnosti jako Neupogen.

Proto výbor CHMP zastával názor, že - stejně jako u přípravku Neupogen - přínos přípravku

Tevagrastim převyšuje zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Tevagrastim bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Tevagrastim:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Tevagrastim platné v celé Evropské unii

společnosti Teva Generics GmbH dne 15. září 2008.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Tracleer je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 09-2008.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace