ROZADUO 40MCG/ML+5MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TIMOLOL-MALEINÁT (TIMOLOLI MALEAS) ; TRAVOPROST (TRAVOPROSTUM)
Dostupné s:
Adamed Sp. z o.o., Czosnów
ATC kód:
S01ED51
INN (Mezinárodní Name):
TIMOLOL MALEATE (TIMOLOL MALEATE) ; TRAVOPROST (TRAVOPROST)
Dávkování:
40MCG/ML+5MG/ML
Léková forma:
Oční kapky, roztok
Podání:
Oční podání
Jednotky v balení:
3X2,5ML; 6X2,5ML; 4X2,5ML; 1X2,5ML Lahvička s kapacím zařízením
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TIMOLOL, KOMBINACE
Přehled produktů:
ROZADUO
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
64/ 659/16-C

Přečtěte si celý dokument

Oprava k sp. zn. sukls129526/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

- INFORMACE PRO PACIENTA

Rozaduo

40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

travoprostum/timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat,

protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako vy.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Rozaduo a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rozaduo používat

3. Jak se Rozaduo používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Rozaduo uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Rozaduo

a k čemu se používá

Přípravek Rozaduo je kombinací dvou léčivých látek (travoprostu a timololu). Travoprost je analog

prostaglandinu, působící na zvýšení odtoku kapaliny z oka, čímž snižuje tlak v oku. Timolol je

betablokátor, vyvolávající snížení tvorby kapaliny uvnitř oka. Obě složky se spolu doplňují a snižují

tlak v oku.

Oční kapky Rozaduo se používá k léčbě vysokého nitroočního tlaku u dospělých, včetně starších

osob. Tento tlak může vést k onemocnění označovanému jako zelený zákal (glaukom).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Rozaduo

používat

Nepoužívejte přípravek

Rozaduo :

pokud jste alergický(á) na travoprost, timolol nebo na kteroukoli další složku přípravku

(uvedenou v bodě 6)

pokud jste alergický(á) na jakýkoli prostaglandin či betablokátor

pokud máte nebo jste v minulosti měli problémy s dýcháním, jako jsou např. astma, těžká

chronická obstrukční bronchitida (závažné plicní onemocnění, které může vyvolávat sípání,

dýchací obtíže a/nebo dlouhotrvající kašel), případně jiné problémy s dýcháním

pokud trpíte těžkou sennou rýmou

pokud máte pomalý tep srdce, selhání srdce případně poruchy srdečního rytmu (nepravidelný

srdeční tep)

pokud je povrch vašeho oka zakalen

Váš lékař vám poradí, zda se některá z výše uvedených podmínek nevztahuje na vás.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Rozaduo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte nebo

jste v minulosti měl(a):

ischemickou chorobu srdeční (mezi příznaky patří bolest nebo tíseň na hrudi, dušnost či

dušení), srdeční selhání, nízký krevní tlak

poruchy srdečního rytmu, např. pomalý tep srdce,

dýchací problémy, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc

špatný krevní oběh (např. Raynaudovu nemoc nebo Raynaudův syndrom)

cukrovku, jelikož timolol může maskovat známky a příznaky nízké hladiny cukru v krvi

zvýšenou činnost štítné žlázy, jelikož timolol může maskovat známky a příznaky onemocnění

štítné žlázy

myastenii gravis (chronickou nervosvalovou slabost)

jakoukoli závažnou alergickou reakci (kožní vyrážku, zarudnutí a svědění očí) v průběhu

používání přípravku Rozaduo , ať už jsou příčiny jakékoli, léčba epinefrinem (adrenalinem)

nemusí být tak účinná. Proto při jakékoli léčbě sdělte svému lékaři, že používáte přípravek

Rozaduo

chirurgické odstranění šedého zákalu

zánět oka

Svého lékaře Informujte předtím, než podstoupíte operaci, že používáte přípravek Rozaduo , jelikož

timolol může měnit účinek některých léků používaných při anestezii.

Přípravek Rozaduo může měnit barvu duhovky (zbarvené části oka). Tato změna může být trvalá.

Přípravek Rozaduo může zvětšovat délku, sílu, barvu a/nebo počet vašich řas a může vyvolat

neobvyklý růst chloupků na víčkách.

Travoprost může bát absorbován kůží a proto nesmí být používán těhotnými ženami, anebo ženami

usilujícími o otěhotnění. Dojde-li ke kontaktu léku s kůží, musí být místo důkladně opláchnuto.

Děti

Přípravek Rozaduo není určen pro použití u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a

Rozaduo

Informujte svého lékaře, pokud užíváte, užívali jste, případně možná budete užívat jiné léky. Přípravek

Rozaduo může ovlivňovat nebo naopak být ovlivňován jinými léčivými přípravky, které užíváte,

včetně jiných očních kapek pro léčbu glaukomu. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo máte v

úmyslu užívat léky:

na snížení krevního tlaku

léky na srdce včetně chinidinu (používané k léčbě srdečních poruch a některých typů malárie)

léky k léčbě cukrovky anebo antidepresiva jako fluoxetin a paroxetin

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, myslíte, že byste mohla otěhotnět, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým

lékařem dříve, než použijete tento lék.

Nepoužívejte přípravek Rozaduo v době těhotenství, pokud to váš lékař nepovažuje za nezbytné. Ženy

v plodném věku musí používat po dobu používání tohoto léku spolehlivou antikoncepci.

Nepoužívejte přípravek Rozaduo , pokud kojíte. Tento lék se může dostat do mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Rozaduo můžete zjistit, že máte na určitou dobu rozmazané vidění. Neřiďte

dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, dokud tento pocit neodezní.

P

říprav

ek Rozaduo obsahuje benzalkonium-chlorid a glyceromakrogol-

hydroxystearát

Tento lék obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka a je o něm známo, že

způsobuje změnu zbarvení měkkých kontaktních čoček.

Vyvarujte se kontaktu s měkkými kontaktními čočkami.

Před použitím přípravku vyjměte kontaktní čočky a počkejte nejméně 15 minut před jejich opětovným

vložením.

Tento přípravek obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát, který může způsobit kožní reakce.

3. Jak se přípravek

Rozaduo

používá

Vždy používejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistí, máte se poradit se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku

Jedna kapka do postiženého oka (očí) jednou denně, ráno nebo večer. Používejte každý den ve stejnou

dobu.

Pro obě oči používejte přípravek Rozaduo pouze na doporučení lékaře. Přípravek používejte tak

dlouho, jak uvedl Váš lékař.

Přípravek Rozaduo používejte pouze ke kapání do očí.

1

Bezprostředně

před

prvním

použitím

přípravku

roztrhněte

přebalový

sáček

(obrázek 1)

. Vyjměte lahvičku a na štítek do určeného místa

zaznamenejte datum otevření.

Připravte si lahvičku s přípravkem a zrcadlo.

Umyjte si ruce.

Odšroubujte uzávěr.

2

Držte lahvičku otočenou směrem dolů mezi palcem a ukazovákem.

Zakloňte hlavu. Stáhněte si čistým prstem oční víčko tak, aby se mezi

víčkem a okem vytvořila jakási kapsa. Kápněte přípravek do tohoto místa

(obrázek 2)

Hrot lahvičky držte těsně u oka. Pomůže-li Vám to, použijte zrcadlo.

3

Nedotýkejte se

kapátkem oka nebo víčka, okolních tkání nebo jiných

povrchů

. Mohlo by dojít ke znečištění roztoku.

Lehce stiskněte lahvičku tak, aby

vždy

uvolnila jen jedna kapka

přípravku

(obrázek 3)

4

Po použití přípravku stiskněte na dobu 2 minut prstem koutek oka u nosu

(obrázek 4)

. To pomůže zajistit, aby se přípravek nedostal do jiných částí

těla.

Pokud používáte kapky do obou očí, opakujte stejný postup i pro druhé

oko.

Ihned po použití opět lahvičku pevně uzavřete.

Používejte vždy pouze jednu lahvičku. Sáček neotvírejte dříve, než budete

potřebovat lahvičku použít.

Lahvičku musíte 4 týdny od prvního otevření

zlikvidovat, aby se

předešlo infekci, a použít lahvičku novou.

Pokud se kapka nedostane do oka, zkuste to znovu.

Jestliže jste

po

užil(a) více přípravku

Rozaduo

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rozaduo , než jste měl(a), vypláchněte oko teplou vodou. Další

dávku nepoužívejte, dokud není čas na další pravidelnou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a)

po

užít přípravek

Rozaduo

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rozaduo , pokračujte až další plánovanou dávkou. Nezdvojujte

následující dávku, abyste vynechanou dávku doplnil(a). Dávka nemá překročit jednu kapku do

postiženého oka denně.

Jestliže jste přestal(a)

po

užívat přípravek

Rozaduo

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rozaduo aniž byste se poradil(a) se svým lékařem, oční tlak

ve Vašem oku nebude kontrolován, což by mohlo vést i ke ztrátě zraku.

Používáte-li další oční kapky, vyčkejte mezi aplikacemi přípravku Rozaduo a dalšího přípravku

nejméně 5 minut.

Nepoužívejte kapky, pokud máte nasazeny měkké kontaktní čočky. Po nakapání přípravku vyčkejte 15

minut, než si čočky opět nasadíte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Obvykle můžete kapky používat i nadále, pokud účinky nejsou příliš závažné. Máte-li obavy, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřestávejte přípravek Rozaduo používat bez porady se svým

lékařem.

Velmi časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Účinky na oko

:

zarudnutí oka

Časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Účinky na oko

zánět povrchu oka s poškozením povrchu, bolest oka, rozmazané vidění, neobvyklé vidění, suché oko,

svědění oka, nepříjemný pocit v oku, známky a příznaky podráždění oka (např. pálení, píchání).

Méně časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Účinky na oko

zánět povrchu oka, zánět očních víček, otok spojivky, zvýšený růst řas, zánět duhovky, zánět oka,

citlivost na světlo, snížené vidění, únava očí, oční alergie, otok oka, zvýšená tvorba slz, zarudnutí

víčka, změna barvy víčka

Celkové nežádoucí účinky

alergie na léky, závratě, bolest hlavy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, dušnost, zvýšený růst vlasů,

zatékání hlenu do hrdla, zánět kůže a svědění, snížená srdeční frekvence

Vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

Účinky na oko

ztenčení povrchu oka, zánět žláz očních víček, praskání krevních cév v oku, krusty na okrajích víček,

abnormální poloha řas, abnormální růst řas

Celkové nežádoucí účinky

nervozita, nepravidelná srdeční frekvence, ztráta vlasů, poruchy hlasu, dušnost, kašel, podráždění

hrdla, kopřivka, abnormální jaterní krevní testy, změna barvy kůže, ztmavnutí kůže, žízeň, únava,

diskomfort uvnitř nosu, zbarvení moči, bolest v rukou a nohou

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Účinky na oko

povislé oční víčko (což způsobuje, že oko zůstává polozavřené)

Celkové nežádoucí účinky

vyrážka, selhání srdce, bolest na hrudi, mozková příhoda, mdloby, deprese, astma, zvýšení srdeční

frekvence, pocit znecitlivění nebo brnění, bušení srdce, otok dolních končetin, špatná chuť.

Dále:

Přípravek Rozaduo je kombinací 2 léčivých látek. Podobně jako ostatní léky podávané do očí i

travoprost a timolol (betablokátor) se vstřebávají do krve. To může způsobovat podobné nežádoucí

účinky, jaké jsou pozorovány u betablokátorů podaných do žíly nebo ústy. Výskyt nežádoucích účinků

po místním podání do oka je nižší, než když jsou léky podány například ústy nebo injekčně. Níže jsou

uvedeny nežádoucí účinky, které zahrnují reakce pozorované u třídy betablokátorů při léčbě

onemocnění oka:

Účinky na oko:

zánět očních víček, zánět rohovky, odchlípení vrstvy pod sítnicí obsahující krevní cévy po filtračních

výkonech, které může způsobit poruchy zraku, snížená citlivost rohovky, eroze rohovky (poškození

přední vrstvy očního bulbu), zdvojené vidění, změny barvy duhovky.

Celkové nežádoucí účinky:

Srdce a oběh: pomalá srdeční akce, bušení srdce, otoky (hromadění tekutin), změny srdečního rytmu

nebo srdeční frekvence, městnavé srdeční selhání (srdeční onemocnění s dušností a otoky nohou v

důsledku hromadění tekutin), určitý typ poruchy srdečního rytmu, srdeční záchvat (infarkt), nízký

krevní tlak, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy, snížený přísun krve do mozku.

Dýchání:

zúžení dýchacích cest v plicích (zejména u pacientů s již existujícím onemocněním), dýchací obtíže,

ucpaný nos

Nervový systém a celkové poruchy:

potíže se spaním (nespavost), noční můry, ztráta paměti, ztráta síly a energie

Žaludek:

poruchy chuti, pocit na zvracení, špatné trávení, průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení

Alergie:

generalizované alergické reakce včetně podkožních otoků, ke kterým může dojít např. v obličeji a na

končetinách a které mohou ucpat dýchací cesty, což může vést k polykacím a dýchacím potížím,

lokalizovaná nebo generalizovaná vyrážka, svědění, náhlá závažná život ohrožující alergická reakce.

Kůže:

vyrážka s bílo-stříbřitým vzhledem (psoriaziformní vyrážka) nebo zhoršení lupénky, odlupující se

kůže

Svaly:

zhoršení známek a příznaků myastenie gravis (svalová porucha), neobvyklé pocity jako mravenčení,

svalová slabost / únava, bolest svalů nezpůsobená fyzickou námahou.

Reprodukce:

sexuální dysfunkce, snížení libida

Metabolismus:

nízké hladiny cukru v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek

Rozaduo

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, sáčku a lahvičce za

"EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před otevřením: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte lahvičku v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvičku musíte 4 týdny od prvního otevření

zlikvidovat, aby se předešlo infekci, a použít

lahvičku novou. Na štítek lahvičky a krabičky zaznamenejte do určeného místa datum otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek

Rozaduo obsahuje

Léčivými látkami jsou

travoprostum a timololum.

Jeden ml roztoku obsahuje travoprostum 40 mikrogramů a timololum 5 mg (jako timololi maleas)

Pomocnými látkami

jsou: benzalkonium-chlorid, glyceromakrogol-hydroxystearát, trometamol,

dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina boritá (E284), mannitol (E421), hydroxid sodný (na úpravu pH),

voda na injekci

Jak přípravek

Rozaduo

vypadá a co obsahuje toto balení

Rozaduo oční kapky, roztok je čirá, bezbarvá kapalina, prakticky bez částic, dodávaná v 5 ml lahvičce

s bezbarvou kapací koncovkou a bílým neprůhledným víčkem s uzávěrem garantujícím neporušenost

obalu. Každá lahvička je vložena do sáčku. Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml roztoku.

Balení jsou po 1, 3, 4 nebo 6 lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Sp. z o.o., Pieńkóv 149, 05-152 Czosnów, Polsko

Výrobce

Adamed Sp. z o.o., Pieńkóv 149, 05-152 Czosnów, Polsko

BALKANPHARMA-RAZGRAD AD,

68 Aprilsko vastanie Blvd.,

Razgrad, 7200,

Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko:

Rozaduo

Polsko:

Rozaduo

Česká republika:

Rozaduo

Slovenská republika:

Rozaduo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

2. 8. 2017

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls129526/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ROZADUO 40 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje travoprostum 40 mikrogramů a timololum 5 mg (jako timololi maleas).

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden ml roztoku obsahuje 150 mikrogramů benzalkonium-chloridu a 5 mg glyceromakrogol-

hydroxystearátu (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok (oční kapky).

Čirý bezbarvý vodný roztok, prakticky bez částic.

pH: 5,5 – 7,0

Osmolalita: 252 – 308 mosmol/kg

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek Rozaduo je indikován ke snížení nitroočního tlaku (NOT) u dospělých pacientů s

glaukomem s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzí, kteří reagují nedostatečně na lokálně

podané betablokátory nebo analoga prostaglandinu (viz bod 5.1).

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Použití u dospělých, včetně starší populace

Dávku tvoří jedna kapka přípravku Rozaduo do spojivkového vaku postiženého oka (postižených očí)

jednou denně ráno nebo večer. Dávku je třeba aplikovat každý den ve stejnou dobu.

Při vynechání dávky léčba má pokračovat další plánovanou dávkou. Dávka nemá přesáhnout jednu

kapku do postiženého oka (očí) denně.

Zvláštní skupiny populace

Porucha funkce jater a ledvin

S očními kapkami obsahujícími kombinaci travoprost/timolol 40 µg/ml + 5 mg/ml nebyly provedeny

žádné studie u nemocných s poruchou funkce jater nebo ledvin.

Travoprost byl zkoušen u nemocných s lehkou až těžkou poruchou funkce jater a u nemocných s

lehkou až těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu jen pouhých 14 ml/min). U těchto

nemocných dávku nebylo nutné upravovat.

U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin je nepravděpodobné, že bude nutné dávku přípravku

Rozaduo upravovat (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kombinace travoprost/timolol 40 µg/ml + 5 mg/

ve formě očních kapek u dětí

a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Oční podání.

Pacient má sejmout ochranný přebal až těsně před prvním použitím. Aby se zabránilo kontaminaci

hrotu kapátka a roztoku, je třeba dbát na to, aby se hrot kapátka lahvičky nedotkl víčka, okolních tkání

nebo jiných povrchů.

Při použití nazolakrimální okluze nebo při zavření víček po dobu 2 minut se snižuje systémová

absorpce. To může vést ke snížení nežádoucích systémových účinků a ke zvýšení lokální účinnosti

(viz bod 4.4).

Používá-li se více než jeden lokální oční přípravek, je třeba léčivé přípravky aplikovat s odstupem

nejméně 5 minut (viz bod 4.5).

Nahrazuje-li se jiný oční přípravek proti glaukomu přípravkem Rozaduo, má se léčba jiným

přípravkem ukončit a léčba přípravkem Rozaduo se má zahájit následující den.

Pacienti musí být poučeni, aby si před aplikací přípravku Rozaduo vyjmuli měkké kontaktní čočky a

vyčkali po nakapání přípravku 15 minut, než si čočky opět nasadí (viz bod 4.4).

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Hypersenzitivita na jiné betablokátory.

Reaktivní onemocnění dýchacích cest včetně bronchiálního astmatu, nebo astmatu v anamnéze a těžká

chronická obstrukční plicní nemoc.

Sinusová bradykardie, sick-sinus-syndrom včetně sinoatriální blokády, atrioventrikulární blokáda

druhého nebo třetího stupně nekontrolovaná kardiostimulátorem. Zřejmé srdeční selhání, kardiogenní

šok.

Těžká alergická rinitida a dystrofie rohovky.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Systémové

účinky

Stejně jako jiné lokálně podávané oční přípravky se i travoprost a timolol absorbují systémově.

Vzhledem k beta-adrenergní složce, timololu, se mohou objevit stejné typy kardiovaskulárních,

plicních a dalších nežádoucích účinků pozorovaných u léčivých přípravků se systémovými beta-

adrenergními blokátory. Incidence nežádoucích účinků po topickém očním podání je nižší než při

systémovém podání. Pro snížení systémové absorpce, viz bod 4.2.

Srdeční poruchy

U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. s ischemickou chorobou srdeční, Prinzmetalovou

anginou a srdečním selháním) a hypotenzí má být léčba betablokátory kriticky posouzena a zvážena

léčba jinými léčivými látkami. Pacienty s kardiovaskulárním onemocněním je třeba sledovat na možné

známky zhoršení těchto onemocnění a výskyt nežádoucích účinků.

Vzhledem k negativně dromotropnímu účinku mají být betablokátory podávány nemocným s

atrioventrikulární blokádou prvního stupně se zvýšenou opatrností.

Cévní poruchy

Pacienty se závažnou poruchou periferního oběhu (např. těžkou formou Raynaudovy nemoci nebo

Raynaudovým syndromem) je nutno léčit se zvýšenou opatrností.

Respirační poruchy

Po podání některých očních betablokátorů byly hlášeny respirační reakce včetně úmrtí v důsledku

bronchospasmu u pacientů s astmatem.

Přípravek Rozaduo je třeba se zvýšenou opatrností používat u nemocných s mírnou či středně

závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a pouze v případech, kdy potenciální přínos

léčby převyšuje potenciální riziko.

Hypoglykemie / diabetes mellitus

Betablokátory mají být podávány se zvýšenou opatrností u nemocných s výskytem spontánní

hypoglykemie nebo u nemocných s labilním diabetem, protože betablokátory mohou maskovat

známky a příznaky akutní hypoglykemie.

Svalová slabost

Bylo hlášeno, že léčivé přípravky s beta-adrenergními blokátory mohou potencovat projevy svalové

slabosti, odpovídající některým myastenickým příznakům (např. diplopii, ptózu a celkovou slabost).

Poruchy rohovky

Oční betablokátory mohou vyvolat suchost očí. Pacienty s onemocněním rohovky je třeba léčit se

zvýšenou opatrností.

Odchlípení

chorioidey

Při podávání léků potlačujících tvorbu komorového moku (např. timololu, acetazolamidu) po

filtračních výkonech bylo hlášeno odchlípení chorioidey.

Další betablokátory

Účinek na nitrooční tlak či známé účinky systémové betablokády mohou být potencovány, pokud je

timolol podáván pacientům, kteří jsou již léčeni systémovým betablokátorem. Odpověď je u těchto

pacientů třeba bedlivě sledovat. Použití dvou topických betablokátorů se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Chirurgická

anestezie

Oční přípravky blokující betareceptory mohou blokovat systémový účinek beta-agonistů, např.

epinefrinu. Je-li pacient léčen timololem, musí o tom být anesteziolog informován.

Hyperthyreóza

Betablokátory mohou maskovat rovněž známky hyperthyreózy

Kontakt s kůží

Prostaglandiny a analoga prostaglandinů jsou biologicky aktivní látky, které mohou být absorbovány

kůží. Těhotné ženy nebo ženy, které se pokouší otěhotnět, mají být náležitě opatrné, aby se vyhnuly

přímému působení obsahu lahvičky na kůži. Pokud dojde ke kontaktu s větším množstvím obsahu

lahvičky, okamžitě důkladně zasažené místo omyjte.

Anafylaktické reakce

Při léčbě betablokátory mohou být pacienti s atopií nebo těžkou anafylaktickou reakcí na různé

alergeny v anamnéze reaktivnější na opakovanou expozici takovým alergenům a nemusí reagovat na

obvyklé dávky adrenalinu, používané k léčbě anafylaktických reakcí.

Souběžná léčba

Může docházet k interakcím timololu s dalšími léčivými přípravky (viz bod 4.5).

Používání dvou lokálně podávaných prostaglandinů se nedoporučuje.

Účinky na oči

Travoprost může postupně měnit barvu oka zvyšováním počtu melanozomů (pigmentových granulí) v

melanocytech. Před zahájením léčby musí být pacient informován o možnosti trvalé změny barvy oka.

Jednostranná léčba může mít za následek trvalou heterochromii. Dlouhodobé účinky na melanocyty

jakož i další souvislosti nejsou momentálně známy. Ke změně barvy duhovky dochází pomalu a po

celé měsíce nebo roky nemusí být patrná. Změna barvy oka byla pozorována převážně u osob s

vícebarevnou duhovkou, např. modro-hnědě, šedo-hnědě, žluto-hnědě a zeleno-hnědě, objevila se však

i u pacientů s hnědýma očima. V typickém případě se hnědá pigmentace kolem zornice rozšiřuje u

postiženého oka směrem k periferii, celá duhovka nebo její části však mohou získat nahnědlejší

nádech. Po ukončení léčby nebyl pozorován již žádný vzestup hnědého pigmentu duhovky.

V kontrolovaných klinických studiích bylo v souvislosti s používáním travoprostu pozorováno

periorbitální ztmavnutí a/nebo ztmavnutí kůže víček.

U analog prostaglandinu byly pozorovány periorbitální změny a změny víčka zahrnující prohlubování

rýhy očního víčka.

Travoprost může postupně měnit oční řasy léčeného oka (očí). Tyto změny byly zaznamenány zhruba

u poloviny pacientů účastnících se klinického zkoušení a zahrnují: prodloužení, zesílení, zvýšení

pigmentace a/nebo počtu řas. Mechanismus změn očních řas a jejich dlouhodobé důsledky nejsou

v současné době známy.

Ve studiích na opicích bylo prokázáno, že travoprost vyvolává mírné zvětšení oční štěrbiny. Tento

účinek však nebyl v klinických studiích pozorován a považuje se za druhově specifický.

S použitím kombinace travoprost/timolol 40 µg/ml + 5 mg/ml při zánětlivých očních stavech nejsou

žádné zkušenosti, stejně jako nejsou u neovaskulárního glaukomu, glaukomu s uzavřeným úhlem či

glaukomu se zúženým úhlem nebo hereditárního glaukomu. Jsou jen omezené zkušenosti při

onemocněních oka v souvislosti se štítnou žlázou, u glaukomu s otevřeným úhlem u pseudofakických

pacientů a u pigmentového nebo pseudoexfoliativního glaukomu.

Během léčby analogy prostaglandinu F

2 alfa

byl hlášen makulární edém. Při používání přípravku

Rozaduo u afakických nemocných, pseudofakických nemocných s trhlinou v zadní části pouzdra

čočky nebo při čočkách přední komory anebo u pacientů

se známými rizikovými faktory cystoidního

makulárního edému je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

U pacientů se známou predispozicí rizikových faktorů pro iritidu/uveitidu a u pacientů s aktivním

nitroočním zánětem lze přípravek Rozaduo používat jen se zvýšenou opatrností.

Pomocné látky

Přípravek Rozaduo obsahuje benzalkonium-chlorid, který může vyvolávat podráždění oka a je o něm

známo, že způsobuje zabarvení měkkých kontaktních čoček.

Pacienty je třeba poučit, aby před aplikací přípravku Rozaduo čočky vyjmout a vyčkali alespoň 15

minut, než si čočky opět nasadí (viz bod 4.2).

Přípravek Rozaduo obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát, který může způsobit kožní reakce.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné specifické lékové interakční studie nebyly u travoprostu ani timololu provedeny.

Je-li oční roztok obsahující betablokátory podáván souběžně s perorálně podávanými blokátory

kalciových kanálů, beta-adrenergními blokátory, antiarytmiky (včetně amiodaronu), srdečními

glykosidy, parasympatomimetiky, guanethidinem může teoreticky dojít k aditivním účinkům

vyvolávajícím hypotenzi a/nebo výraznou bradykardii.

Při používání betablokátorů se může hypertenzní reakce na náhlé přerušení léčby klonidinem

potencovat.

Při kombinované léčbě inhibitory CYP2D6 (např. chinidinem, fluoxetinem, paroxetinem) a timololem

byla hlášena zvýšená systémová beta-blokáda (např. snížení srdeční frekvence, deprese).

Občas byla v důsledku souběžného podávání očních betablokátorů a epinefrinu (adrenalinu) hlášena

mydriáza.

Betablokátory mohou zvyšovat hypoglykemický účinek antidiabetik. Betablokátory mohou maskovat

známky a příznaky hypoglykemie (viz bod 4.4).

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce

Přípravek Rozaduo nesmí používat ženy, které mohou otěhotnět, pokud nejsou přijata odpovídající

antikoncepční opatření (viz bod 5.3).

Těhotenství

Travoprost má škodlivé farmakologické účinky na těhotenství a/nebo na plod či novorozené dítě.

Údaje o podávání kombinace travoprost/timolol 40 µg/ml + 5 mg/ml nebo jejích jednotlivých

komponent těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Timolol nemá být během

těhotenství podáván, není-li to absolutně nezbytné. V epidemiologických studiích nebyly odhaleny

malformační účinky, ale při perorálním podávání betablokátorů bylo prokázáno riziko zpomalení

intrauterinního růstu. Dále byly u novorozenců v případě, že byly betablokátory podávány až do

porodu, pozorovány známky a příznaky beta blokády (např. bradykardie, hypotenze, respirační distress

a hypoglykemie). Pokud je přípravek Rozaduo podáván až do porodu, musí být novorozenec během

prvních dnů života bedlivě sledován.

Přípravek Rozaduo nemá být používán v průběhu těhotenství, pokud to není zcela nezbytné. Pro

snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

Kojení

Není známo, zda se travoprost očních kapek vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech

prokázaly vylučování travoprostu a jeho metabolitů do mateřského mléka. Timolol se vylučuje do

mateřského mléka s možným vyvoláním závažných nežádoucích reakcí u kojence. Není však

pravděpodobné, že by po terapeutických dávkách timololu v očních kapkách bylo v mateřském mléce

přítomno dostatečné množství, které by mohlo způsobit klinické příznaky beta blokády u kojených

dětí. Pro snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

Používání přípravku Rozaduo kojícími ženami se nedoporučuje.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádná data o vlivu travoprostu/timololu na lidskou fertilitu. Studie na zvířatech

neprokázaly žádný vliv travoprostu nebo timololu na fertilitu při dávkách 250krát vyšších než

maximální doporučená oční dávka pro člověka.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Rozaduo nemá žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Stejně jako u jiných očních kapek se může vyskytnout dočasně zastřené vidění nebo jiné poruchy

zraku. Pokud se po nakapání přípravku objeví rozmazané vidění, musí pacient vyčkat, dokud se vidění

neprojasní, a teprve potom může řídit nebo pracovat se stroji.

4.8. Nežádoucí účinky

Souhrn

bezpečnostního profilu

V klinických studiích, jichž se zúčastnilo celkem 2170 pacientů léčených očními kapkami s

travoprostem/timololem 40 µg/ml + 5 mg/

byla nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem, spojeným

s léčbou, oční hyperemie (12,0 %).

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu

Následující nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže byly pozorovány při klinických studiích nebo ze

zkušeností po uvedení přípravku na trh. Jsou uspořádány podle třídy orgánových systémů a jsou

rozděleny podle následující klasifikace: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté

(≥1/1000 až ≤1/100), vzácné (≥1/10 000 až ≤1/1000) velmi vzácné (≤1/10 000) nebo není známo

(podle dostupných údajů nelze odhadnout).

V rámci každé této skupiny četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny s klesající závažností.

Třídy orgánových systému

Četnost

Nežádoucí Účinky

Poruchy imunitního systému

méně časté

hypersenzitivita

Psychiatrické poruchy

vzácné

nervozita

není známo

deprese

Poruchy nervového systému

méně časté

závratě, bolest hlavy

není známo

cerebrovaskulární příhody, synkopy,

parestezie

Poruchy oka

velmi časté

hyperemie oka

časté

keratitis punctata, bolest oka, zrakové

poruchy, rozmazané vidění, suché oko,

svědění oka, diskomfort oka, podráždění

méně časté

keratitida, iritida, konjunktivitida, zánět

přední oční komory, blefaritida, fotofobie,

snížení zrakové ostrosti, astenopie, edém

oka, zvýšené slzení, erytém víčka, růst řas,

oční alergie, otok spojivky, otok víčka

vzácné

eroze rohovky, meibomianitida (zánět

Meibomových žláz), hemoragie spojivky,

krusty na okraji víčka, trichiáza, distichiáza

není známo

makulární edém, ptóza víčka, poruchy

rohovky

Srdeční poruchy

méně časté

bradykardie

vzácné

arytmie, nepravidelná srdeční frekvence

není známo

srdeční selhání, tachykardie, bolest na

hrudi, palpitace

Cévní poruchy

méně časté

hypertenze, hypotenze

není známo

periferní otoky

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

méně časté

dyspnoe, zatékání hlenu z nosní dutiny do

hltanu

vzácné

dysfonie, bronchospasmus, kašel, dráždění

v krku, orofaryngeální bolest, nazální

diskomfort

není známo

astma

Gastrointestinální poruchy

není známo

dysgeuzie

Poruchy jater a žlučových cest

vzácné

zvýšení - hladiny alaninaminotransferázy,

zvýšení hladiny -aspartátaminotransferázy

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

méně časté

kontaktní dermatitida, hypertrichóza

vzácné

kopřivka, diskolorace kůže, alopecie, kožní

hyperpigmentace kůže (periokulární)

není známo

vyrážka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

vzácné

bolesti končetin

Poruchy ledvin a močových

cest

vzácné

chromaturie

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

vzácné

žízeň, únava

Další nežádoucí účinky se vyskytly u jedné z léčivých látek přípravku a mohou se vyskytnout také u

přípravku Rozaduo:

Travoprost

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy oka

uveitida, onemocnění spojivky, konjunktivální folikly,

hyperpigmentace duhovky

Poruchy kůže a podkožní tkáně

exfoliace kůže

Timolol

Stejně jako další topicky aplikované oční léky se i timolol vstřebává do systémového oběhu. To může

způsobit podobné nežádoucí účinky jako systémové betablokátory. Uváděné nežádoucí účinky

zahrnují účinky pozorované u třídy očních betablokátorů. Incidence systémových nežádoucích účinků

po topickém očním podání je nižší než u systémového podání. Pro snížení systémové absorpce viz bod

4.2.

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému

systémové alergické reakce zahrnující angioedém, kopřivku,

lokalizovanou nebo generalizovanou vyrážku, pruritus,

anafylaxi

Poruchy metabolismu a výživy

hypoglykemie

Psychiatrické poruchy

insomnie, noční můry, ztráta paměti

Poruchy nervového systému

cerebrální ischemie, přibývání známek a příznaků myastenie

gravis

Poruchy oka

známky a příznaky dráždění oka (např. pálení, bodání,

svědění, slzení, zrudnutí), odchlípení chorioidey při filtračních

výkonech (viz bod 4.4), snížení citlivosti rohovky, diplopie

Srdeční poruchy

bolest na hrudi, palpitace, edém, městnavé srdeční selhání,

síňokomorová blokáda, srdeční zástava

Cévní poruchy

Raynaudův fenomén, chladné ruce a nohy

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Bronchospasmus (hlavně u pacientů s dřívějším výskytem

bronchospastického onemocnění)

Gastrointestinální poruchy

Dysgeuzie, nauzea, dyspepsie, průjem, sucho v ústech, bolest

břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

psori

ziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a podkožní tkáně

myalgie

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

sexuální dysfunkce, snížení libida

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

astenie

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48,100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Lokální předávkování přípravkem Rozaduo nebo spojitost s toxicitou nejsou pravděpodobné.

V případě náhodného požití mohou symptomy předávkování systémovými betablokátory zahrnovat

bradykardii, hypotenzi, bronchospazmus a srdeční selhání.

Dojde-li k předávkování přípravkem Rozaduo, léčba má být symptomatická a podpůrná. Timolol nelze

dialyzovat snadno.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Oftalmologika, antiglaukomatika a miotika.

ATC kód:

S01ED51.

Mechanismus účinku

Přípravek Rozaduo obsahuje dvě léčivé látky: travoprost a timolol-maleinát. Tyto dvě složky snižují

nitrooční tlak vzájemně se doplňujícím mechanismem účinku a kombinovaný výsledek vede k většímu

snížení nitroočního tlaku ve srovnání s jednotlivými látkami samostatně.

Travoprost, analog prostaglandinu F

2alfa

, je úplným agonistou, jenž je vysoce selektivní a má vysokou

afinitu k receptoru prostaglandinu FP a jenž snižuje nitrooční tlak zvýšením odtoku komorové vody

přes trabekulární síť a uveosklerální cesty. Snížení nitroočního tlaku u člověka nastupuje zhruba 2

hodiny po podání a maximálního účinku je dosaženo po 12 hodinách. Významné snížení nitroočního

tlaku lze u jedné dávky udržet po dobu přesahující 24 hodin.

Timolol je neselektivní adrenergní blokátor, který nevykazuje žádný vnitřní sympatomimetický

účinek, přímý tlumivý účinek na myokard ani membránu stabilizující účinek. Tonografické a

fluorometrické studie u člověka udávají, že jeho rozhodující účinek souvisí se snížením tvorby

komorové vody a mírným zvýšením plynulosti odtoku.

Sekundární farmakologie

Travoprost významně zvyšuje po sedmidenní lokální aplikaci do oka (1,4 mikrogramu jednou

denně)krevní zásobení optického nervu u králíků.

Farmakodynamické účinky

Klinické účinky

Ve dvanáctiměsíční kontrolované klinické studii nemocných s glaukomem otevřeného úhlu nebo oční

hypertenzí a průměrným nitroočním tlakem na počátku studie 25 až 27 mm Hg činil průměrný účinek

na snížení nitroočního tlaku kombinace travoprostu/timolol 40 µg/ml + 5 mg/

podávaného jednou

denně ráno 8 až 10 mm Hg. Ve všech časových bodech a při všech návštěvách bylo prokázáno, že

kombinace travoprostu/timololu nevykazovala při průměrném snížení nitroočního tlaku výsledky horší

než latanoprost 50 mikrogramů/ml + timolol 5 mg/ml.

Ve tříměsíční kontrolované klinické studii s pacienty s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční

hypertenzí a průměrným nitroočním tlakem na počátku studie 27 až 30 mm Hg byl průměrný účinek

na snížení nitroočního tlaku kombinace travoprostu/timololu, dávkovaného jednou denně ráno, 9 až 12

mm Hg a byl až o 2 mm Hg vyšší než účinek travoprostu 40 mikrogramů/ml, dávkovaného jednou

denně večer a o 2 až 3 mm Hg vyšší než účinek timololu 5 mg/ml, dávkovaného dvakrát denně.

Statisticky nadřazené snížení ranního průměrného nitroočního tlaku (8 hodin ráno-24 hodin po

poslední dávce kombinace travoprost/timolol 40 µg/ml + 5 mg/

) bylo i ve srovnání s travoprostem

pozorováno při všech návštěvách po celou dobu studie.

Ve dvou tříměsíčních kontrolovaných klinických studiích s pacienty s glaukomem s otevřeným úhlem

nebo oční hypertenzí a průměrným nitroočním tlakem na počátku studie 23 až 26 mm Hg byl

průměrný účinek na snížení nitroočního tlaku kombinací travoprostu/timololu, dávkovaného jednou

denně ráno, 7 až 9 mm Hg. Průměrné hodnoty snížení nitroočního tlaku nebyly horší, ačkoliv

numericky byly nižší, než hodnoty, dosažené souběžnou terapií travoprostem 40 mikrogramů/ml,

dávkovaného jednou denně večer a timololu 5 mg/ml, dávkovaného jednou denně ráno.

Při šestitýdenní kontrolované klinické studii u pacientů s glaukomem s nebo oční hypertenzí a

průměrným nitroočním tlakem 24 až 26 mm Hg došlo při podávání jednou denně (ráno) kombinace

travoprostu/timololu s konzervační látkou kationovou formou hyetelózy ke snížení tlaku o 8 mm Hg,

což byla hodnota ekvivalentní účinku kombinace travoprostu/timololu (s konzervační látkou

benzalkonium-chlorid).

Kritéria pro zařazení byla ve všech studiích společná s výjimkou kritérií pro zařazení spojených s NOT

a reakce na předchozí léčbu NOT. Klinický vývoj kombinace travoprostu s timololem zahrnoval

pacienty neléčené i léčené. Nedostatečná reakce na monoterapii nebyla kritériem pro zařazení.

Stávající data naznačují, že večerní podávání může mít pro zmíněné snížení nitroočního tlaku jisté

výhody. Při doporučování ranního nebo večerního podávání je třeba přihlédnout k tomu, co je pro

pacienta výhodnější a při jakém podávání je pravděpodobnější lepší dodržování léčebného režimu.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Travoprost a timolol se vstřebávají rohovkou. Travoprost je proléčivo, u něhož dochází v rohovce k

rychlé hydrolýze a uvolnění účinné volné kyseliny. Po podání kombinace travoprostu/timololu jednou

denně u zdravých subjektů studie (N=22) nebyla po dobu 5 dnů volná kyselina travoprostu

kvantifikovatelná ve vzorcích plazmy u většiny subjektů (94,4%) a obecně nebyla detekovatelná jednu

hodinu po podání. Když byly koncentrace měřitelné (≥ 0,01 ng/ml, což byl kvantifikační limit

zkoušky), kolísaly od 0,01 do 0,03 ng/ml. Průměrná C

timololu v ustáleném stavu byla 1,34 ng/ml a

dosahoval po podání kombinace travoprostu/timololu jednou denně 0,69 hodiny.

Distribuce:

Volnou kyselinu travoprostu lze měřit v komorové vodě u zvířat v průběhu několika prvních hodin a u

člověka v plazmě pouze během první hodiny po podání kombinace travoprostu/timololu do oka.

Timolol lze měřit v lidské komorové vodě po podání timololu do oka a v plazmě až po době 12 hodin

po podání kombinace travoprostu/timololu do oka.

Biotransformace

Metabolismus je hlavní cestou eliminace jak travoprostu tak účinné volné kyseliny. Systémové

metabolické cesty jsou souběžné s cestami endogenního prostaglandinu F

2alfa

jež jsou charakterizovány

redukcí dvojité vazby 13-14, oxidací 15-hydroxylu a beta-oxidativním štěpením řetězce v horní části.

Timolol je metabolizován dvěma cestami. Jedna cesta zahrnuje ethanolaminový postranní řetězec na

thiadiazolovém řetězci a druhá ethanolový postranní řetězec na morfolinovém dusíku a druhý podobný

postranní řetězec s karbonylovou skupinou, přiléhající k dusíku. Poločas timololu t

v plazmě je 4

hodiny po podání kombinace travoprostu/timololu do oka.

Eliminace

Volná kyselina travoprostu a její metabolity se vylučují převážně ledvinami. V moči bylo nalezeno

méně než 2 % dávky travoprostu do oka ve formě volné kyseliny. Timolol a jeho metabolity se

vylučují především ledvinami. Zhruba 20 % dávky timololu se vylučuje do moči v nezměněné formě a

zbytek se vylučuje do moči jako metabolity.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U opic bylo prokázáno, že podávání kombinace travoprostu/timololu dvakrát denně rozšiřuje oční

štěrbinu a zvyšuje pigmentaci duhovky podobně, jak to bylo zaznamenáno u očního podání

prostanoidů.

Kombinace travoprostu/timololu s konzervační látkou kationovou formou hyetelózy vyvolávala na

kultivovaných lidských rohovkových buňkách a po lokálním očním podání u králíků, ve srovnání s

očními kapkami obsahujícími konzervační látku benzalkoniuim-chlorid, minimální toxicitu v okolí

oka.

Travoprost

Lokální oční podání travoprostu opicím v koncentracích až 0,012 % do pravého oka dvakrát denně po

dobu jednoho roku nevykázalo žádnou systémovou toxicitu.

Na potkanech, myších a králících byly s travoprostem provedeny studie reprodukční toxicity

systémovou cestou podání. Výsledky jsou spojeny s agonistickým účinkem na receptor FP v děloze s

časnou letalitou pro embryo, postimplantační ztrátou, toxicitou pro plod. U březích potkaních samic

mělo systémové podání travoprostu v dávkách převyšujících více než 200 krát klinickou dávku v

průběhu organogeneze za následek zvýšený výskyt malformací. V amniotické tekutině a tkáních plodu

březích potkaních samic, jimž byl podán travoprost značený

H, byly naměřeny nízké hladiny

radioaktivity. Studie reprodukce a vývoje prokázaly silný vliv na ztrátu plodu s vysokým podílem u

potkanů a myší (180 pg/ml resp. 30 pg/ml plazmy) při expozicích 1,2 až 6krát převyšujících klinickou

expozici (až 25 pg/ml).

Timolol

Data z jiných než klinických studií neodhalila na základě konvenčních studií farmakologie

bezpečnosti, toxicity po opakovaném podání, genotoxicity a kancerogenního potenciálu žádné zvláštní

riziko timololu pro člověka. Studie reprodukční toxicity timololu prokázaly opožděnou osifikaci plodu

potkanů bez nežádoucích účinků na postnatální vývoj (7000násobek klinické dávky) a zvýšené fetální

resorpci u králíků (14000násobek klinické dávky).

6. FARMACE

UTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Benzalkonium-chlorid

Glyceromakrogol-hydroxystearát

Trometamol

Dihydrát dinatrium-edetátu

Kyselina boritá (E284)

Mannitol (E421)

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekci

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

Zlikvidovat 4 týdny po prvním otevření.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Před otevřením: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte lahvičku v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření: tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a obsah balení

Polypropylenová 5ml lahvička s bezbarvou LDPE

kapací koncovkou

a bílým neprůhledným

HDPE/LDPE víčkem garantujícím neporušenost obalu. Každá lahvička je vložena do sáčku. Jedna

lahvička obsahuje 2,5 ml roztoku.

Velikost balení 1, 3, 4 nebo 6 lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Jakýkoli nespotřebovaný léčivý přípravek nebo odpadový materiál musí být zlikvidován v souladu

s místními pravidly.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Adamed Sp. z o.o., Pieńkóv 149, 05-152 Czosnów, Polsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

64/659/16-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 2. 8. 2017

10. DATUM REVIZE TEXTU

2. 8. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace